MANDAT 2011 MANDAT 2011 ¢â‚¬â€œ ¢â‚¬â€œ¢â‚¬â€œ¢â‚¬â€œ 201520152015 2017. 2. 13.¢  MANDAT 2011 MANDAT 2011 ¢â‚¬â€œ ¢â‚¬â€œ¢â‚¬â€œ¢â‚¬â€œ

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of MANDAT 2011 MANDAT 2011 ¢â‚¬â€œ...

 • 1

  MANDAT 2011 MANDAT 2011 MANDAT 2011 MANDAT 2011 –––– 2015201520152015 ASSUMPTES ASSUMPTES ASSUMPTES ASSUMPTES DEL DEL DEL DEL PLE PLE PLE PLE DE LDE LDE LDE L’’’’AJUNTAMENT DE TORTOSAAJUNTAMENT DE TORTOSAAJUNTAMENT DE TORTOSAAJUNTAMENT DE TORTOSA

  ANY 2015ANY 2015ANY 2015ANY 2015

  PRESIDÈNCIAPRESIDÈNCIAPRESIDÈNCIAPRESIDÈNCIA

  1 2

  d e

  ge n

  er

  1 2

  d e

  ge n

  er

  1 2

  d e

  ge n

  er

  1 2

  d e

  ge n

  er

  d e

  2 0

  1 5

  d e

  2 0

  1 5

  d e

  2 0

  1 5

  d e

  2 0

  1 5

  02020202---- Declaració envers el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014- 2020. 03 03 03 03 –––– Designació de representants d'aquest Ajuntament al Consell d'Administració de CIMTOSA

  P le

  2 d

  e fe

  b re

  r P

  le 2

  d e

  fe b

  re r

  P le

  2 d

  e fe

  b re

  r P

  le 2

  d e

  fe b

  re r

  d e

  2 0

  1 5

  d e

  2 0

  1 5

  d e

  2 0

  1 5

  d e

  2 0

  1 5

  02020202 – Dictamen de proposta d’acord d’adhesió del municipi de Tortosa a l’àmbit territorial del Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià durant el PDR de Catalunya 2014-2020. 03030303 – Dictamen de proposta d’acord de modificació de les festes locals per a l’any 2015 corresponents a l’EMD de Campredó.

  P le

  4 d

  e P

  le 4

  d e

  P le

  4 d

  e P

  le 4

  d e

  m ai

  g d

  e m

  ai g

  d e

  m ai

  g d

  e m

  ai g

  d e

  2 0

  1 5

  2 0

  1 5

  2 0

  1 5

  2 0

  1 5

  01010101 - Dictamen de proposta d’acord d’aprovació de l’adhesió a l’Associació Clúster Químic de la Mediterrània.

 • 2

  SERVEIS AL TERRITSERVEIS AL TERRITSERVEIS AL TERRITSERVEIS AL TERRITORIORIORIORI

  P le

  2 d

  e P

  le 2

  d e

  P le

  2 d

  e P

  le 2

  d e

  fe b

  re r

  d e

  fe b

  re r

  d e

  fe b

  re r

  d e

  fe b

  re r

  d e

  2 0

  1 5

  2 0

  1 5

  2 0

  1 5

  2 0

  1 5

  04040404 - Dictamen de proposta d’acord d’aprovació definitiva de l’alteració de la qualificació jurídica de la finca de propietat municipal núm. 10604 (IES de l’Ebre).

  P le

  4 d

  e P

  le 4

  d e

  P le

  4 d

  e P

  le 4

  d e

  m ai

  g d

  e m

  ai g

  d e

  m ai

  g d

  e m

  ai g

  d e

  2 0

  1 5

  2 0

  1 5

  2 0

  1 5

  2 0

  1 5

  02020202 - Dictamen de proposta d'acord d'aprovació inicial de la Modificació puntual del POUM “Qualificació urbanística del terreny ubicat al polígon 129, parcel·la 74”. 03030303 - Dictamen de proposta d'acord d'aprovació inicial de la Modificació puntual del POUM “canvi de traçat Carretera C-12”.

 • 3

  SERVEIS A LES PERSONESSERVEIS A LES PERSONESSERVEIS A LES PERSONESSERVEIS A LES PERSONES

  P le

  2 d

  e P

  le 2

  d e

  P le

  2 d

  e P

  le 2

  d e

  m ar

  ç d

  e m

  ar ç

  d e

  m ar

  ç d

  e m

  ar ç

  d e

  2 0

  1 5

  2 0

  1 5

  2 0

  1 5

  2 0

  1 5

  02020202 - Dictamen de proposta d’acord d’aprovació inicial del Reglament municipal de participació ciutadana de l’Ajuntament de Tortosa.

  P le

  1 3

  d ’a

  b ri

  l d e

  P le

  1 3

  d ’a

  b ri

  l d e

  P le

  1 3

  d ’a

  b ri

  l d e

  P le

  1 3

  d ’a

  b ri

  l d e

  2 0

  1 5

  2 0

  1 5

  2 0

  1 5

  2 0

  1 5

  02020202 – Dictamen de proposta d'acord per a la modificació de l’Ordenança del bon ús de la via pública i dels espais públics i aprovació del seu text refós. 03030303 – Dictamen de proposta d’acord per a denominar el tram del carrer que uneix els inicis dels carrers de Miguel de Cervantes i de Cristòfol Despuig, amb el nom de carrer d’Ernest Hemingway i per a la seva inclusió en el nomenclàtor de la ciutat.

  P le

  4 d

  e P

  le 4

  d e

  P le

  4 d

  e P

  le 4

  d e

  m ai

  g d

  e m

  ai g

  d e

  m ai

  g d

  e m

  ai g

  d e

  2 0

  1 5

  2 0

  1 5

  2 0

  1 5

  2 0

  1 5

  Punt fora de l’Ordre del DiaPunt fora de l’Ordre del DiaPunt fora de l’Ordre del DiaPunt fora de l’Ordre del Dia – Dictamen de proposta d’acord per a l’aprovació definitiva del Reglament municipal de participació ciutadana de l’Ajuntament de Tortosa.

 • 4

  SERVEIS CENTRALSSERVEIS CENTRALSSERVEIS CENTRALSSERVEIS CENTRALS

  1 2

  d e

  ge n

  er d

  e 2

  0 1

  5 1

  2 d

  e ge

  n er

  d e

  2 0

  1 5

  1 2

  d e

  ge n

  er d

  e 2

  0 1

  5 1

  2 d

  e ge

  n er

  d e

  2 0

  1 5

  04040404 – Dictamen de proposta d'aprovació de l'addenda al Conveni del Patronat del Centre Associat de la Universitat Nacional d'Educació a Distància a Tortosa i de la consegüent modificació dels Estatuts del Consorci Universitari Centre Associat de Tortosa de la Universitat Nacional d'Educació a Distància 05050505 – Dictamen de proposta d'aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci LOCALRET 06060606 – Dictamen de proposta d'aprovació inicial de la separació d'aquest Ajuntament del Consorci de Televisió Local de les Terres de l'Ebre

  P le

  2 d

  e fe

  b re

  r P

  le 2

  d e

  fe b

  re r

  P le

  2 d

  e fe

  b re

  r P

  le 2

  d e

  fe b

  re r

  d e

  2 0

  1 5

  d e

  2 0

  1 5

  d e

  2 0

  1 5

  d e

  2 0

  1 5

  05050505 – Dictamen de proposta d’acord de creació del Registre Electrònic de l’Ajuntament de Tortosa i de l’aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de la seva creació i funcionament. 06060606 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació de la modificació de les tarifes de preus dels serveis del Viver d’Empreses, prestats per Tortosa Innova, SL.

  P le

  2 d

  e m

  a rç

  d e

  P le

  2 d

  e m

  a rç

  d e

  P le

  2 d

  e m

  a rç

  d e

  P le

  2 d

  e m

  a rç

  d e

  2 0

  1 5

  2 0

  1 5

  2 0

  1 5

  2 0

  1 5

  03030303 –––– Dictamen de proposta d’acord d’aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià. 04040404 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci turístic de la Ruta del Tres Reis. 05 05 05 05 ---- Dictamen de proposta d’acord de modificació de preus públics de Festast 2015, Fira alimentària de les Terres de l’Ebre.

  P le

  2 d

  e P

  le 2

  d e

  P le

  2 d

  e P

  le 2

  d e

  m ar

  ç d

  e m

  ar ç

  d e

  m ar

  ç d

  e m

  ar ç

  d e

  2 0

  1 5

  2 0

  1 5

  2 0

  1 5

  2 0

  1 5

  E

  xt ra

  or d

  in E

  xt ra

  or d

  in E

  xt ra

  or d

  in E

  xt ra

  or d

  in a

  ri a

  a ri

  a a

  ri a

  a ri

  a

  02020202 – Dictamen d’acord de modificació pressupostària núm. 5/2015. Crèdit extraordinari i suplement de crèdit.

 • 5

  P le

  1 3

  d ’a

  b ri

  l d e

  2 0

  1 5

  P le

  1 3

  d ’a

  b ri

  l d e

  2 0

  1 5

  P le

  1 3

  d ’a

  b ri

  l d e

  2 0

  1 5

  P le

  1 3

  d ’a

  b ri

  l d e

  2 0

  1 5

  05 05 05 05 – Donar compte de l’aprovació del Pla pressupostari a mig termini 2016-2018. 06060606 – Donar compte de l’auditoria bianual de la Llei de protecció de dades. 07070707 – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació inicial de modificació de l’Ordena