of 17 /17
โดย ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์

Managerial Economics) · (เศรษฐศาตร์เพื่อการจัดการ Managerial Economics)

 • Author
  others

 • View
  54

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Managerial Economics) · (เศรษฐศาตร์เพื่อการจัดการ...

 • โดย ผศ.ดร.เกษรา ธญัลกัษณ์ภาคย์

 • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

  (เศรษฐศาตร์เพื่อการจดัการ

  Managerial Economics)

  2

 • บทที ่11 การกาํหนดราคาเพือ่แสวงหากาํไรสูงสุด

  ตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ และตลาดผูกขาด

  (Pricing for Profit Maximization Under

  Perfect Competition and Monopoly)

  3

 • คุณลกัษณะของตลาดแข่งขนัสมบูรณ์

  (The Characteristics of Perfect Competition Market)

  ตลาดแข่งขนัสมบูรณ์มีคุณลกัษณะ 5 ประการ คือ

  1. มีหน่วยธุรกิจอยูใ่นตลาดเป็นจาํนวนมาก และแต่ละหน่วยธุรกิจมีส่วนแบ่ง

  ตลาดนอ้ยมาก

  2. สินคา้ท่ีแต่ละหน่วยธุรกิจขายอยูใ่นตลาด มีลกัษณะเหมือนกนัทุกประการ

  3. แต่ละหน่วยธุรกิจสามารถเขา้ออกจากตลาดไดอ้ยา่งเสรี

  4. ทรัพยากรท่ีใชใ้นการผลิต สามารถเคล่ือนยา้ยไดอ้ยา่งเสรี

  5. หน่วยธุรกิจและผูซ้ื้อสามารถทราบขอ้มูลตลาดไดโ้ดยสมบูรณ์

  4

 • ตวัอยา่งตลาดแขง่ขนัสมบรูณ์

  5

 • แสดงปริมาณขาย ราคา รายรับ ต้นทุน และกาํไรของแม่ค้าส้มเขยีวหวาน

  6

 • 7แสดงราคา ปริมาณ รายรับ ต้นทุน และกาํไร ของแม่ค้าขายส้มเขยีวหวานบางมด

 • นอกจากราคาในตลาดท่ีอาจเปล่ียนแปลงไดแ้ลว้ ตน้ทุนของหน่วยธุรกิจกอ็าจเปล่ียนแปลงได ้ซ่ึงการ

  ตดัสินใจท่ีดีท่ีสุด คือ หน่วยธุรกิจควรนาํสินคา้ออกขาย ณ ระดบัปริมาณสินคา้ท่ีระดบัท่ี MR = MC

  8

  ก. กาํไรปกติ ข. ขาดทุนทางเศรษฐศาสตร์

  แสดงการกาํหนดปริมาณขายสินคา้ในกรณีท่ีราคาสินคา้ในตลาดเปล่ียนแปลง

 • การคาํนวณหากาํไรสูงสุด

  9

 • คุณลกัษณะของตลาดผกูขาด

  (Monopoly)

  ตลาดผกูขาดมีคุณลกัษณะท่ีสาํคญัอยา่งนอ้ย 2 ประการ คือ

  1. มีหน่วยธุรกิจเพยีงรายเดียวในตลาด

  2. สินคา้ท่ีแตกต่างจากหน่วยธุรกิจอ่ืนๆ โดยส้ินเชิง ทาํใหไ้ม่อาจหาสินคา้อ่ืน

  มาทดแทนไดเ้ลย

  คือ หน่วยธุรกิจนั้นเกิดการประหยดัต่อขนาดของการผลิตจนทาํใหต้น้ทุนสินคา้

  เฉล่ียต่อหน่วยของธุรกิจนั้นตํ่ากวา่ผูผ้ลิตอ่ืนๆ กรณีน้ีจะเรียกวา่ ผูข้าดแบบ

  ธรรมชาติ (Natural Monopoly)

  10

 • Sources of Monopoly

  Economies Barriers○ Economies of Scale○ Capital Requirements○ Technological Superiority

  Control of Natural Resources Legal barriers Deliberate Actions (to exclude competitors or

  eliminate competition e.g. collusion) Increasing Returns in Network-based Business

  Asst. Prof. Kessara Thanyalakpark, Ph.D.11

 • บริษัท เคเบิล ไทยโฮลดิง้ จาํกัด (CABLE THAI HOLDING) แถลงข่าวคว้าสิทธ์ิถ่ายทอดสดฟุตบอล พรีเมียร์ชปิ อังกฤษ อย่างเป็นทางการ 3 ปี นับตัง้แต่ฤดูกาล 2013-14 เป็นต้นไป

  เผยวางงบประมาณขัน้ตํ่าจากนี ้20,000 ล้านบาท รวมค่าซือ้ลขิสทิธ์ิ และจัดการสร้างคอนเทนต์ต่างๆ

  ออกมาในรูปแบบกล่องบอกรับสมาชิกรายเดือน พร้อมเปิดกว้างจับมือพันธมิตร แม้กระท่ัง บริษัท ทรูวช่ัินส์ จาํกัด (มหาชน) แต่ยืนยันไม่มีการฮัว้ประมูลเดด็ขาด

  วันพฤหัสบดีท่ี 15 พฤศจกิายน 2555 เม่ือเวลาประมาณ 15.00 น.ณ โรงพยาบาลพญาไท 2 นายวิชัย ทองแตง ประธานกรรมการบริษัท

  เคเบิล ไทยโฮลดิง้ จาํกัด และ วัชร วัชรพล ทายาทหนังสือพมิพ์ไทยรัฐ ตัง้โต๊ะแถลงคว้าลิขสิทธ์ิถ่ายทอดสดฟุตบอล พรีเมียร์ชิป อังกฤษ 3 ปี

  หลังทราบผลจากทาง พรีเมียร์ ลีก ประเทศอังกฤษตอน 8 โมงเช้า ตามเวลาท้องถิ่นวันเดียวกัน

  สาํหรับงบท่ี “ซีทีเอช” ทุ่มลงไปครัง้นี ้นายวิชัย ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ตอนนี ้แต่คาดกันว่า อยู่ระหว่าง 7,000-9,000 ล้านบาท โดยกล่าว

  ว่า “เราคว้าสิทธ์ิถ่ายทอดสดฟุตบอล พรีเมียร์ชิป ในประเทศไทย ครอบคลุมถงึ กัมพูชา และ ลาว ตอนนีแ้ผนท่ีวางไว้คร่าวๆ คือ เป็นแบบ

  ขายกล่องบอกรับสมาชิกรายเดือน ส่วนเร่ืองประมูลยังบอกไม่ได้ เพราะถือเป็นจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมอาชีพและต้องรอ พรีเมียร์ ลีก อนุญาต

  รวมถงึ คุณกฤษณัน งามผาตพิงศ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ซึ่งเดนิทางไปเจรจากลับมาก่อน”

  เป็นอันว่าได้ข้อสรุปแล้วว่า ปีหน้า “ซีทีเอช” จะรับช่วงถ่ายทอดสดฟุตบอล พรีเมียร์ชิป ต่อจาก ทรูวิช่ันส์ ส่วน จีเอ็มเอ็มแกรมม่ี จาํกัด

  (มหาชน) กับ อาร์เอส จาํกัด (มหาชน) ก็ต้องอกหักไปตามระเบียบ โดยทางส่ืออังกฤษได้เผยตัวเลขว่าการประมูลครัง้นีถื้อว่ามีตัวเงนิสูงมากท่ี

  สุดเป็นประวัตศิาสตร์ ทาํให้โกยรายได้จากท่ัวโลกไปทัง้สิน้ 5,000 ล้านปอนด์ (ประมาณ 250,000 ล้านบาท) โดยแชมป์จะได้เงินถึง 100 ล้าน

  ปอนด์ (ประมาณ 5 พันล้านบาท)

 • MONOPOLY

  13

 • แสดงราคา ปริมาณขาย รายรับ ต้นทุน และกาํไรของผู้ผูกขาด14

  ตวัอยา่ง ผูผ้กูขาดรายหน่ึงมี รายรับ และกาํไร

 • แสดงการกาํหนดราคาและปริมาณเพือ่ให้ได้รับกาํไรในระยะส้ันของผู้ผูกขาด

  15

 • 16

  ขอ้เปรียบเทียบระหวา่งตลาดผกูขาดกบัตลาดแข่งขนัสมบูรณ์

  • ขอ้แตกต่างในเร่ืองราคาและปริมาณการผลิต

  แสดงการเปรียบเทยีบเกีย่วกบัราคา และปริมาณการผลติของตลาดผูกขาดกับตลาดแข่งขนัสมบูรณ์

 • แสดงผลประโยชน์หรือผลเสียของสังคมจากการผูกขาด17

  • ขอ้แตกต่างในเร่ืองผลประโยชนห์รือผลเสียของสงัคม

  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจSlide Number 2บทที่ 11 การกำหนดราคาเพื่อแสวงหากำไรสูงสุด�ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ และตลาดผูกขาด � (Pricing for Profit Maximization Under �Perfect Competition and Monopoly)คุณลักษณะของตลาดแข่งขันสมบูรณ์ �(The Characteristics of Perfect Competition Market)ตัวอย่างตลาดแข่งขันสมบูรณ์�แสดงปริมาณขาย ราคา รายรับ ต้นทุน และกำไรของแม่ค้าส้มเขียวหวาน�Slide Number 7นอกจากราคาในตลาดที่อาจเปลี่ยนแปลงได้แล้ว ต้นทุนของหน่วยธุรกิจก็อาจเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งการตัดสินใจที่ดีที่สุด คือ หน่วยธุรกิจควรนำสินค้าออกขาย ณ ระดับปริมาณสินค้าที่ระดับที่ MR = MCการคำนวณหากำไรสูงสุดคุณลักษณะของตลาดผูกขาด �(Monopoly)Sources of MonopolySlide Number 12 MONOPOLY แสดงราคา ปริมาณขาย รายรับ ต้นทุน และกำไรของผู้ผูกขาดแสดงการกำหนดราคาและปริมาณเพื่อให้ได้รับกำไรในระยะสั้นของผู้ผูกขาดSlide Number 16แสดงผลประโยชน์หรือผลเสียของสังคมจากการผูกขาด