Management poslovnih sustava

 • View
  7.389

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Management poslovnih sustava

 • 1. Management poslovnih sustava
 • 2. MENADMENT POSLOVNIH SUSTAVA Sadraj: 1. Definiranje pojma "management" ("menadment") 2. Temeljne managerske funkcije, procesi i vjetine 3. Kljuni ciljevi menadera 4. Voenje i vodstvo 5. Delegiranje zadataka 6. Temeljne odrednice "strategijskog managementa" 7. Faze u razvoju strategijskog managementa 8. Proces strategijskog managementa - WH model 9. Okolina poduzea 10. Sustav strategijskog managementa - BSC koncept 11. Korporacijske strategije Prof. dr. sc. elimir Duli
 • 3. 1. Definiranje pojma "management" Management je proces rada s drugima i putem drugih na ostvarenju organizacijskih ciljeva u promjenjivoj okolini, uz efektivnu i efikasnu upotrebu ogranienih resursa. (Kreitner) Temeljne odrednice pojma "management": 1. rad s drugima i putem drugih, 2. ciljevi poduzea 3. efikasnost versus efektivnost 4. ogranieni resursi 5. promjenjiva okolina
 • 4. 1. Definiranje pojma "management" RAD S I POMOU DRUGIH OSTVARIVANJE CILJEVA PODUZEA IZVUI RAVNOTEA NAJVIE IZ EFEKTIVNOSTI OGRANIENIH I EFIKASNOSTI RESURSA Slika 1 - Kljuni aspekti management procesa (Kreitner, 1989, 10)
 • 5. 2. Temeljne managerske funkcije, procesi i vjetine KONTROLIRANJE PLANIRANJE 5 1 VOENJE 4 ODLUIVANJE Upravljanje A k efektivnosti i B 2 efikasnosti MOTIVIRANJE ORGANIZIRANJE CiD 3 KOMUNICIRANJE KADROVIRANJE KOORDINIRANJE Slika 2 - Temeljne funkcije managementa (Kreitner, 1989, 3)
 • 6. 2. Temeljne managerske funkcije, procesi i vjetine A) Temeljne managerske funkcije: 1. Planiranje 2. Organiziranje 3. Kadroviranje ili upravljanje ljudskim potencijalima 4. Voenje 5. Kontroliranje B) Temeljni managerski procesi: Odluivanje Motiviranje Komuniciranje Koordiniranje
 • 7. 2. Temeljne managerske funkcije, procesi i vjetine A) Temeljne managerske vjetine: 1. Vjetine analiziranja: rjeavanje problema i odluivanje 2. Vjetine komuniciranja: prijenos informacija, odravanje sastanaka, pisanje izvjetaja 3. Vjetine utjecanja: vodstvo, motivacija i delegiranje
 • 8. 3. Kljuni ciljevi managera DRUTVENE VRIJEDNOSTI VODSTVO PROFIT ORGANIZACIJSKA ORGANIZACIJSKA MORAL DJELOTVORNOST DJELOTVORNOST ETIKA - - UINKOVITOST UINKOVITOST STABILNOST - RAST RAZVITAK PONAANJE DRUTVENA ODGOVORNOST KLJUNI CILJEVI MANAGERA
 • 9. 4. Voenje i vodstvo VOENJE (leading) je skup procesa usmjerenih na pridobijanje lanova organizacije da rade zajedno na promicanju interesa organizacije. (Griffin) VOENJE se sastoji od sljedeih skupina aktivnosti: aktivnosti usmjerenih na motiviranje zaposlenih, aktivnosti orijentiranih na voenje zaposlenih, aktivnosti vezanih uz meuljudske odnose, grupno ponaanje i konflikte u organizaciji, komunikacijskih aktivnosti.
 • 10. 4. Voenje i vodstvo VODSTVO (leadership) se moe definirati i kao proces i kao osobina: Kao PROCES vodstvo je koritenje neprinudnog utjecaja na oblikovanje grupnih i organizacijskih ciljeva, usmjeravanje ponaanja prema ostvarenju tih ciljeva i pomaganje u definiranju kulture grupe ili organizacije. Kao OSOBINA vodstvo je skup karakteristika koje obiljeavaju osobu-vodu. VOA je ona osoba koja moe utjecati na ponaanje drugih bez oslanjanja na prisilu, odnosno osoba koju drugi prihvaaju kao vodu.
 • 11. 5. Delegiranje zadataka 1) Definiranje pojmova delegiranje i delegiranje zadataka Delegiranje (engl. delegation) je postupak prenoenja ovlatenja, zadataka, autoriteta i odgovornosti od pretpostavljenog (rukovodioca, voe ili managera) na njemu, u organizacijskoj hijerarhiji, podreenog (zaposlenika, lana tima ili skupine). Delegiranje je upravljaka tehnika pomou koje rukovodstvo distribuira, dodjeljuje, povjerava zadatke svojim podreenima. U kontekstu navedenih pojmova vezanih uz delegiranje najee se govori o delegiranju ovlatenja, delegiranju zadataka, delegiranju autoriteta i delegiranju odgovornosti.
 • 12. 5. Delegiranje zadataka Delegiranje ovlatenja povezano je s nekoliko imbenika: s organizacijskom strukturom, s linijskom i funkcijskom hijerarhijom, s principima centralizacije i decentralizacije, kao i s raspodjelom moi u organizaciji. Prema Weihrichu i Koontzu ovlatenje u organizacijskom smislu se moe definirati kao pravo koje pripada nekom poloaju (i time osobi koja je na tom poloaju) da po nahoenju donosi odluke koje imaju odraza na druge (Weihrich, Koontz, 1994; 292). Ovlatenje podrazumijeva ogranieno pravo na izdavanje zapovijedi i na oekivanje da se one potuju, kao i pravo na raspolaganje odreenim sredstvima organizacije. Ovlatenja pripadaju iskljuivo poloaju, odnosno poziciji u hijerarhijskoj organizaciji i nisu vezana uz osobine pojedinca. Iz navedenog proizlazi da je delegiranje ovlatenja vezano uz prenoenje odreenih prava tijekom postupka izvrenja zadataka.
 • 13. 5. Delegiranje zadataka Delegiranje zadataka neposredno je povezano s utvrivanjem i izvravanjem ciljeva organizacije. Pri tome treba istaknuti da su ciljevi i zadaci najznaajnija obiljeja svake organizacije. U organizacijama postoje cijeli sustavi ciljeva, ali bez obzira na to treba naglasiti da se svi ciljevi ostvaruju izvravanjem zadataka. Govorei s aspekta organizacije kao cjeline, a u kontekstu izgradnje organizacijske strukture, moe se govoriti o tri tipa zadataka u organizaciji, odnosno poduzeu, a to su: ukupni zadatak poduzea (koji se definira na razini poduzea), posebni zadaci (koji se realiziraju na razini pojedinih organizacijskih funkcija) i pojedinani zadaci (koji se realiziraju na razini pojedinih radnih mjesta). Ukupni zadatak poduzea je sastavljen od niza pojedinanih zadataka, do kojih se dolazi primjenom razliitih principa ralanjivanja ukupnog zadatka. Stoga se, kada je rije o delegiranju zadataka, najee misli na pojedinane, odnosno izvrne ili radne zadatke.
 • 14. 5. Delegiranje zadataka Delegiranje zadataka nije samo puko prenoenje zadataka na podreene. Ono nije ni pojednostavljeno dodjeljivanje zadataka primateljima. Delegiranje zadataka nije ni ublaeno nareivanje. Kljuna rije vezana za moderno shvaanje pojma delegiranje zadataka je rije povjeravanje. Delegirati zadatak znai p o v j e r i t i zadatak drugom ovjeku, odnosno predati zadatak podreenoj osobi i vjerovati da e ga ona uspjeno - savjesno i s punom odgovornou izvriti.
 • 15. 5. Delegiranje zadataka Delegiranje autoriteta je s