25
Maksud Falsafah dan Falsafah Pendidikan Pengenalan Belajar falsafah merupakan satu ilmu yang mempelajari mengenai sebuah proses memahami aktiviti-aktiviti berfikir manusia, dan falsafah itu sendiri adalah aktiviti berfikir itu. Dengan kata lain, falsafah mendorong manusia untuk berfikir dengan lebih kritis dan kritik. Tujuan falsafah ialah mencari dan membuktikan kebenaran dan memberi arah tujuan atau pedoman untuk perkara-perkara yang penting dalam kehidupan. Setiap perbuatan serta perlakuan manusia itu menggambarkan apa yang difikirkan oleh seseorang dalam akalnya, di mana apa yang dilakukannya adalah apa yang difikirkan. Oleh itu, seseorang yang berakhlak dan berdisiplin itu bolehlah dikatakan sebagai seorang yang mempunyai fikiran yang tersusun dan teratur serta akal yang sihat. Ini kerana, akhlak yang dicerminkannya menggambarkan keadaan akal fikirannya. Ramai manusia tidak menggemari falsafah kerana ia dikatakan satu ilmu yang susah dan merumitkan. Sebenarnya, falsafah itu sudah ada pada diri manusia itu sendiri. Setiap dari manusia itu mempunyai falsafahnya sendiri. Falsafah yang dimaksudkan di sini adalah corak serta aktiviti berfikir. Seseorang manusia akan berfikir apa yang hendak dilakukan sepanjang seharian dia bekerja. Ini bertujuan agar segala kerja dan tanggungjawab yang dipikulnya berjalan lancar. Konsep Asas Falsafah Istilah falsafah berasal daripada dua perkataan Yunani, iaitu philos (bermakna mencintai) danSophia (bermakna kebijaksanaan). Dengan berpandukan kepada makna dua perkataan Yunani ini, istilah falsafah boleh diertikan sebagai perihal mencintai kebijaksanaan. Pada zaman Yunani yang bertamadun kira-kira 2500 tahun dahulu, ahli-ahli falsafah yang terkemuka seperti Socrates, Plato dan Aristotle sentiasa berusaha dan cuba memikir, menilai, mentafsir kehidupan dan pengalaman manusia dengan tujuan mencari kebenaran dan nilai kehidupan yang sempurna. Konsep

Maksud Falsafah Dan Falsafah Pendidikan

Embed Size (px)

DESCRIPTION

falsafah

Citation preview

Maksud Falsafah dan Falsafah Pendidikan

Pengenalan

Belajar falsafah merupakan satu ilmu yang mempelajari mengenai sebuah proses memahami aktiviti-aktiviti berfikir manusia, dan falsafah itu sendiri adalah aktiviti berfikir itu. Dengan kata lain, falsafah mendorong manusia untuk berfikir dengan lebih kritis dan kritik. Tujuan falsafah ialah mencari dan membuktikan kebenaran dan memberi arah tujuan atau pedoman untuk perkara-perkara yang penting dalam kehidupan. Setiap perbuatan serta perlakuan manusia itu menggambarkan apa yang difikirkan oleh seseorang dalam akalnya, di mana apa yang dilakukannya adalah apa yang difikirkan. Oleh itu, seseorang yang berakhlak dan berdisiplin itu bolehlah dikatakan sebagai seorang yang mempunyai fikiran yang tersusun dan teratur serta akal yang sihat. Ini kerana, akhlak yang dicerminkannya menggambarkan keadaan akal fikirannya.

Ramai manusia tidak menggemari falsafah kerana ia dikatakan satu ilmu yang susah dan merumitkan. Sebenarnya, falsafah itu sudah ada pada diri manusia itu sendiri. Setiap dari manusia itu mempunyai falsafahnya sendiri. Falsafah yang dimaksudkan di sini adalah corak serta aktiviti berfikir. Seseorang manusia akan berfikir apa yang hendak dilakukan sepanjang seharian dia bekerja. Ini bertujuan agar segala kerja dan tanggungjawab yang dipikulnya berjalan lancar.Konsep Asas FalsafahIstilah falsafah berasal daripada dua perkataan Yunani, iaituphilos(bermakna mencintai) danSophia(bermakna kebijaksanaan). Dengan berpandukan kepada makna dua perkataan Yunani ini, istilah falsafah boleh diertikan sebagaiperihal mencintai kebijaksanaan.Pada zaman Yunani yang bertamadun kira-kira 2500 tahun dahulu, ahli-ahli falsafah yang terkemuka seperti Socrates, Plato dan Aristotle sentiasa berusaha dan cuba memikir, menilai, mentafsir kehidupan dan pengalaman manusia dengan tujuan mencari kebenaran dan nilai kehidupan yang sempurna. Konsep ini dapat dikesan daripada dialog ahli-ahli falsafah yang direkodkan dalam zaman Yunani tersebut. Sebagai contoh, Socrates (469 399 SM) pernahberkata :Kehidupan manusia yang tidak dinilai merupakan kehidupan yang tidak berguna.Dalam zaman Yunani, ahli-ahli falsafah sering memikir soalan-soalan setiap fenomena alam sekitar. Sesetengahnya memandang jawapannya harus diperoleh terus melalui perbahasan. Manakala, sesetengah ahli yang lain menegaskan jawapan itu hanya boleh didapati melalui pemikiran deduktif, dan akhirnya menghuraikan falsafah sebagai pemikiran atas fikiran manusia.Maka, tugas utama seseorang ahli falsafah ialah menilai kehidupan dan pengalaman manusia dengan cara menganalisis dan memberi interprestasi, kemudian mencari rumusan yang boleh membawa kepada taksiran secara menyeluruh terhadap ilmu dan kebenaran yang berkaitan dengan kehidupan dan pengalaman manusia. Penemuan dan rumusan ahli falsafah adalah amat berguna, dan akan dapat menjadi pedoman kepada manusia untuk mencari kehidupan yang sempurna serta menentukan haluan untuk pembangunan dan kemajuan negara.Falsafah, dalam zaman Yunani dan selepas beberapa kurunnya, merangkumi bidang yang sangat luas, termasuk perkara-perkara seperti sains, matematik, teologi, psikologi, sosiologi dan ekonomi. Secara khususnya, falsafah melibatkan diri terhadap kajian tentan ilmu, alam nyata, fitrah manusia dan masyarakat. Ini adalah kerana ramai ahli falsafah berpendapat bahawa falsafah boleh membawa kemajuan manusia melalui usaha mencari ilmu dunia.Immanuel Kant (1724 1804) seorang ahli falsafah yang terkenal dan paling berpengaruh dari Jerman, berpendapat :Perkara yang berkaitan dengan falsafah ialah bukan menentukan peraturan, tetapi menganalisis pendapat peribadi terhadap penjelasan umum.Menurut Russell (1946), falsafah dimaksudkan sebagai sesuatu fahaman atau pengertian di antara teologi dan sains. Ini kerana, seperti teologi, falsafah mengandungi spekulasi terhadap perkara yang belum tepat dibuktikan. Manakala, seperti pendekatan sains, falsafah pula berusaha menggunakan taakulan dan logik untuk membuktikan fahamannya. Oleh itu, Russell memandang falsafah merupakan sebagai sesuatu bidang kawasan tanpa manusia, didedahkan untuk serangan antara teologi dan sains.Fung Yu-Lan (1966), dalam bukunyaSejarah Ringkas Falsafah China, menghuraikan falsafah sebagai pemikiran relektif yang sistematik terhadap kehidupan. Menurut beliau, seseorang ahli falsafah harus berfalsafah dengan memikir secara relektif terhadap kehidupan, kemudian menyatakan pemikirannya secara sistematik. Maka, semua teori kehidupan dan alam semesta, serta ilmu adalah hasil daripada pemikiran relektif tersebut.Mengikut E.D Miller dalam bukunyaQuestions That Matter(1984), falsafah boleh ditakrifkan sebagai usaha untuk berfikir secara rasional dan kritis terhadap perkara-perkara yang penting. Sehubungan ini, falsafah pendidikan boleh diertikan sebagai satu usaha berfikir secara rasional dan kritis terhadap perkara yang penting mengenai pendidikan.Sharifah Alawiah Alsagoff dalam bukunya Falsafah Pendidikan (1984) memberi tafsiran falsafah yang lebih lengkap, iaitu :1.Falsafah ialah pertimbangan asas dan andaian mengenai pertimbangan terhadap perkara yang penting.2.Falsafah mempersoalkan prinsip-prinsip realiti, ilmu dan nilai.3.Falsafah cenderung mengumpulkan rumusannya kepada bentuk mazhab-mazhab atau sisitem-sistem pemikiran.4.Falsafah ialah pendekatan yang rasional terhadap sesuatu masalah atau persoalan.5.Falsafah ialah sesuatu penyiasatan yang komprehensif dan logikal mengenai asas-asas pemikiran atas semua aktiviti manusia khususnya dalam bidang sains, seni agama dan pendidikan.Hu Jun (2003), di dalam bukunyaWhat is Philosophy?, mentakrifkan falsafah sebagai panduan kebijaksanaan dan seni hidup manusia. Beliau berpendapat falsafah boleh dihayati daripada perspektif berikut :1.Falsafah adalah suatu disiplin yang berlainan dengan disiplin-disiplin seperti psikologi, pedagogi, ekonomi, sosiologi, teologi dan sebagainya.2.Mengikut perkataanphilosophyfalsafah adalah diertikan sebagai perihal mencintai kebijaksanaan. Semua usaha intelektual manusia adalah kerana mencintai kebijaksanaan.3.Falsafah bermula daripada rasa terkejut. Mengikut Plato, rasa terkejut ini memotivasikan manusia berfikir dan ini memulakan aktiviti berfalsafah.4.Tujuan utama falsafah ialah usaha memahami kendiri individu. Mengikut Descartes (1596 1650) :saya memikir kerana ia itu saya, menjelaskan falsafahnya ialah mengkaji diri sendiri.5.Falsafah ialah panduan kesejahteraan hidup. Seorang ahli falsafah dari Rome pernah berkata :Falsafah! Guru sepanjang hayat, sahabat terbaik dan penentang kejahatan yang tidak ditandingi.Ringkas kata, perkataan falsafah boleh difahamkan sebagai pemikiran atau pandangan yang benar, rasional dan bernas. Pemikiran atau pandangan ini dihasilkan daripada usaha kajian ahli falsafah dengan cara yang saintifik, sistematik dan logikal. Tujuan falsafah ialah mencari serta membukti kebenaran dan memberi arah tuju atau pedoman untuk perkara-perkara yang penting dalam kehidupan.Ciri-ciri Berfikir Falsafah Ke Arah KebenaranMenurut Sidi Gazalba (1974), beliau menyatakan dalam bentuk falsafah bahawa makhluk berfikir ialah manusia. Manusia berfikir ialah ahli falsafah. Ahli falsafah ialah manusia tetapi manusia bukan ahli falsafah. Berfalsafah adalah berfikir tetapi berfikir bukan berfalsafah. Berfikir yang dikatakan berfalsafah ialah apabila usaha berfikir yang mengandungi tiga ciri iaitu berfikir radikal, berfikir sistematik dan berfikir universal.1.Berfikir Radikal : Radikal berasal daripada perkataanradix(bahasa Yunani) yang bererti akar. Berfikir radikal ialah berfikir sehingga ke akar umbi atau sehingga ke peringkat paling dasar. Berfikir sebegini bukanlah hanya dengan imbasan sahaja atau seperti hangat-hangat tahi ayam semata-mata. Tiada yang tahu, tiada yang suci dan tiada yang terlarang bagi berfikir secara radikal.2.Berfikir Sistematik : Berfikir sistematik ialah berfikir logik dan tersusun dengan bergerak selangkah demi selangkah dengan penuh kesedaran dan urutan yang bertanggungjawab dan saling berhubungan secara teratur.3.Berfikir Universal : Berfikir universal ialah berfikir secara umum dan mencakupi keseluruhan perspektif atauworldview. Berfikir sebegini tidak khusus atau terbatas pada bahagian-bahagian tertentu sahaja.Falsafah : Cabang, Persoalan dan PenyelesaianPada amnya, falsafah diklasifikasikan kepada empat cabang atau bidang kajian, iaitu :1.Metafizikyang berkaitan dengan kajian realiti.2.Epistemologiyang berkaitan dengan kajian ilmu.3.Aksiologiyang berkaitan dengan kajian nilai.4.Logikyang berkaitan dengan penaakulan.Ada ahli falsafah membahagikan aksiologi kepada dua cabang lagi, iaituaksiologi etikadanaksiologi estetika. Terdapat pula ahli falsafah lain yang tidak mengakui logik sebagai cabang falsafah dengan sebab logik merupakankaedahataupendekatan berfalsafah. Mereka berpendapat logik ialah kaedah yang digunakan dengan metafizik, epistemologi dan aksiologi dalam kajian realiti, ilmu dan nilai masing-masing. Bagi mereka, cabang falsafah sebenarnya diklasifikasikan di bawah tiga bidang kajian sahaja, iaitu metafizik, epistemologi dan aksiologi.MetafizikMetafizik adalah salah satu cabang falsafah yang berkaitan dengan kajian sifat dan asal usul mengenai realiti mutlak. Istilah ini berasal daripada nama tajukMeta ta physicadalam karya AristotlePrinsip Pertama. Oleh sebab tajuk itu bermaknaSelepas Fizik, maka pengertian metafizik ialah berkaitan perkara yang keluar daripada fizik.Metafizik Aristotle (384 322 SM) pada asasnya berkaitan dengan masalah-masalah seperti bahan dan penyebabnya (temasuk sebab pertama, atau Tuhan), serta kewujudan yang telah menjadi kajian dalam ontologi, sesuatu cabang atau bidang kajian metafizik.Mengikut istilah falsafah, ontologi ialah pengajian kewujudan (existence) atau kejadian (being). Ahli ontologi sentiasa berusaha mengetahui makna apabila kita mengatakan kewujudan sesuatu. Misalnya, epistemologi dan aksiologi Plato (421 347 SM) adalah berlandaskan ontologi.Mengikut Immanuel Kant (1724 1804), konsep metafizik tentang persepsi kebenaran sebenarnya hasil struktur kognitif dalam minda manusia.Masa kini, pengertian metafizik ditafsir sebagai cabang falsafah mengenai kajian realiti yang muktamad. Cabang falsafah metafizik ini mengkaji realiti dengan mempersoalkan perkara seperti: 1.Apa dia alam semester?2.Apa dia kehidupan?3.Apa dia pemikiran?4.Apa dia demokrasi? dan sebagainya.Di samping itu, ia juga mempersoalkan perihal Tuhan; misalnya, adanya Tuhan atau tiada Tuhan?Rumusan yang didapati daripada soalan-soalan tersebut dikaitkan dengan falsafahnya, misalnya metafizik pragmatisme, metafizik idealisme, metafizik eksistensialisme dan sebagainya. Sebagai contoh, mengikut metafizik idealisme, semua realiti dapat digolongkan kepada satu perkara iaitu kerohanian.EpistemologiEpistemologi ialah cabang falsafah yang mengkaji ilmu pengetahuan. Epistemologi mempersoalkan perkara sepertiApa dia ilmu? Bagaimana kita memperoleh ilmu? Bagaimana kita bukti kesahihannya? Apakah perkaitan ilmu dengan pembelajaran?Di dalam proses perkembangan epistemologi, sejak tamadun zaman purba kala, telah wujudnya mazhab materialisme dan idealisme, iaitu pendekatan-pendekatan dialektik dan metafizik yang bertentangan. Melalui kedua-dua pendekatan ini, maka materialisme dan idealisme berkembang bersama dengan empirisisme dan rasionalisme yang mana idea mereka dianggap lebih mantap dan lebih sistematik.Secara umumnya, epistemologi yang berlandaskan mazhab idealisme menekankan penguasaan ilmu daripada kesedaran kepada kefahaman. Ahli mazhab idealisme berpendapat ilmu didapati daripada pemikiran rasional atau pengalaman yang subjektif. Mereka menolak ilmu sebagai refleksi otak manusia terhadap dunia secara objektif. Manakala, epistemologi yang berlandaskan mazhab materialisme menekankan pendekatan ilmu daripada kefahaman kepada kesedaran. Oleh sebab ahli materialisme memandangkan ilmu sebagai sesuatu persepsi secara langsung dan refleksi yang pasif, maka teori epistemologi mereka tidak dapat menghuraikan masalah ilmu rasional dengan tepat.Teori epistemologi yang berlandaskan materialisme dialektikal, meletakkan perlaksanaan teorinya sebagai tempat pertama, menggunakan pendekatan dialektik (proses interaksi di antara tesis dan antitesis demi menghasilkan sintesis) untuk menyelesaikan masalah semasa proses ilmu, iaitu mulai daripada persepsi yang menggerakkan pemikiran abstrak, demi mendapat penyelesaian secara saintifik berkenaan masalah sumber, proses, tujuan dan fungsi ilmu.Teori epistemologi yang berlandaskan emperisisme dan rasionalisme merupakan dua mazhab yang paling berpengaruh terhadap pendidikan masa kini. Kedua-dua teori merupakan huraian falsafah secara sistematik yang berkembang di bawah konteks revolusi sains pada abad ke-17. Kedua-dua pendekatan memberi pertimbangan utama kepada pencarian ilmu asas yang kekal. Model rasionalisme yang menarik perhatian ahli falsafah pendidikan mereka seperti Descartes, Leibniz dan Spinoza adalah didapati daripada demonstrasi formal dalam logik dan matematik tanpa pemerhatian atau eksperimen. Mereka berusaha membentuk semula secara kritis segala ilmu manusia dengan mengaplikasikan pemikiran tulen asas dan aksiomnya, sebagaimana yang dinyatakan oleh Descartes :Saya memikir, maka saya wujud.Sedangkan, ahli emperisisme seperti Locke, Berkeley dan Hume menggunakan persepsi yang diperoleh daripada pengalaman sensori sebagai ilmu yang benar.Perbahasan antara ahli rasionalisme dan ahli emperisisme adalah berpusatkan khasnya ke atas kemungkinan ilmu yang dilahir secara semula jadi, sama ada ilmu diperoleh sebagaia priori, iaitu didapati melalui penaakulan tanpa pengalaman dahulu, ataua posterior, iaitu ilmu didapati daripada pengalaman atau sesuatu yang tidak terpisah daripada pengalamannya. Ahli emperisisme menekankan minda manusia sebagai lembaran kosong sehingga kesan persepsinya ditinggalkan daripada pengalaman sensorinya.Immanuel Kant (1724 1804), seorang ahli falsafah dari Jerman dalam abad ke-18, menggabungkan emperisisme dan rasionalisme dalam teori epistemologi beliau, dan mensintesiskannya di antara pengalaman dengan konsep. Mengikut beliau, tanpa organ-organ deria manusia, kita tidak dapat mengenal pasti kesan dan kesedaran benda yang terwujud, tetapi tanpa kefahaman, kita tidak dapat membentuk konsep daripadanya. Maka, proses memperoleh ilmu ialah menggabungkan sesuatu yang melibatkan persepsi, imaginasi dan kefahaman yang berinteraksi dengan proses penaakulan. Menurut Kant, struktur mengorganisasikan konsep asas tidak boleh diperoleh daripada pengalaman sahaja. Tetapi, ia perlu digunakan untuk membolehkan kita menginterprestasikan pengalaman dunia secara keseluruhan. Maka, konsep ini adalah sebenarnya telah wujud sebelum pengalaman yang diperoleh seseorang.AksiologiCabang falsafah aksiologi merupakan kajian terhadap nilai, dengan mempersoalkan perkara sepertiapakah yang bernilai?Sebagaimana yang telah dihuraikan, cabang falsafah aksiologi ini adalah diklasifikasikan kepada dua bahagian, iaituetikadanestetika.Cabang etika mengkaji perkara seperti nilai-nilai moral, prinsip moral dan tingkah laku serta sifat murninya. Maka cabang etika ini pula dikenali sebagai falsafah moral. Istilah etika diperoleh daripada perkataan Yunaniethos, yang membawa maksud adat resam dan kelakuan. Etika sebagai suatu disiplin pula dibahagikan kepada etika normatif dan metaetika. Etika normatif mengkaji dan mencadangkan prinsip-prinsip kelakuan yang betul dan salah, baik dan jahat.Pada masa dahulu, kebanyakan ahli falsafah menumpukan kajian berasaskan etika normatif. Sejak abad ke-19, metaetika semakin mendapat perhatian ahli falsafah dengan menggunakannya untuk mempersoalkan perkara seperti peranan etika dalam kehidupan, asas logikal tentang sesuatu sistem etika dan kesahihannya.Di dalam kebanyakan sistem organisasi sosial, kelakuan etika biasanya dipandang sebagai penyempurnaan kendiri melalui usaha mengejar kebaikan, kewajiban terhadap orang lain atau menerima prinsip-prinsip kebaikan, atau kedua-duanya. Penyempurnaan kendiri mungkin boleh diperoleh daripada kegembiraan atau keseronokan, atau daripada usaha mengejar sesuatu yang ideal. Kewajiban biasanya termasuk bukan sahaja kehormatan kepada orang lain dan norma masyarakat, tetapi juga sebagai perkhidmatan kepada Tuhan.Estetika mengkaji nilai-nilai mengenai kecantikan dan seni. Istilah estetika pula diperoleh daripada perkataan Yunani yang membawa maksud persepsi deria.Estetika mempersoalkan perkara seperti apakah kecantikan, Apakah nilai-nilai kecantikan?, dan sebagainya. Tentang persoalan seni, Plato dan Aristotle memandangnya sebagai peniruan dan kecantikannya sebagai ungkapan kualiti universal. Plato pula membezakan seni dari segi kecantikan yang ideal dengan objek yang cantik. Manakala, Aristotle menganggap kecantikan adalah direka bentuk dalam harmoni kerja seni.Kepada orang Yunani, konsep seni merangkumi semua kraf tangan, bentuk simetri, keseimbangan dan perpaduan dalam tenunan, seni tembikar, puisi dan seni pahat. Sejak abad ke-19, seni menjadi sesuatu yang berkaitan dengan lukisan, seni pahat dan sastera, dan dikenali sebagai seni halus.Immanuel Kant memberi tafsiran baru kepadanya dengan memandang penikmatan seni bukan semata-mata persepsi kecantikan instrinsiknya, tetapi sebagai penglibatan penilaian yang subjektif.Hari ini seni tidak lagi digunakan dalam upacara agama atau sivil sahaja, tetapi dipandang sebagai refleksi psikologikal, sosial dan politikal. Di dalam mazhab Marxisme, seni sering digunakan untuk tujuan sosial, menyokong atau melemahkan keadaan ekonomi yang sedia ada.Konsep nilai etika atau estetika adalah berbeza-beza dengan falsafah yang berlainan. Misalnya, dalam aksiologi idealisme, nilai adalah mutlak dan kekal secara abadi. Manakala, aksiologi pragmatisme memandang nilai sebagai relatif atau tertakluk kepada keadaan.LogikLogik adalah pengkajian terhadap perkara-perkara yang berbentuk penaakulan sah. Ia adalah berkaitan dengan usaha mencari kaedah yang boleh membezakan penaakulan sah dengan penaakulan tidak sah atau tidak rasional.Perkataan logik berasal daripada perkataan Yunanilogikdan Aristotle merupakan seorang ahli falsafah yang pertama mengorganisasikan hukum-hukum penaakulan. Aristotle dikatakan menyusun dunia dalam beberapa kategori, yang membawa ilmu-ilmu dengan mengenal pasti kualiti-kualiti am di dalam entiti yang berbeza. Lantaran itu, perkataan silogisme dicipta dengan membawa idea logik Aristotle seperti berikut :Diberi dua premis, sesuatu kesimpulan (atau inferens) akan diikutinya.Misalnya :Premis 1 : Semua manusia ialah makhluk yang fana.Premis 2 : Socrates ialah seorang manusia.Premis 3 : Jadi, Socrates ialah makhluk yang fana.Berdasarkan huraian di atas, jelaslah pendekatan logik Aristotle digunakan mirip dengan kaedah deduktif, iaitu menggunakan sesuatu prinsip am untuk membuat kesimpulan terhadap perkara khusus. Logik deduktif serupa ini adalah sering berkait dengan mazhab falsafah idealisme dan realisme.Selain kaedah deduktif, logik induktif sebaliknya digunakan untuk membuat kesimpulan berasaskan perkara-perkara yang khusus. Seperti kaedah deduktif, kaedah induktif juga banyak digunakan dalam pemikiran falsafah idealisme dan realisme. Sesungguhnya, pendekatan penaakulan tidak terhad kepada deduktif dan induktif sahaja. Misalnya, di bawah pemikiran falsafah rasionalisme, ahli-ahli falsafah yang menggunakan pendekatan rasionalis berusaha mencari kebenaran atau prinsip dengan cara penaakulan ataupun melalui perhubungan dengan logik.Logik berkait rapat dengan ketiga-tiga cabang falsafah, iaitu metafizik, epistemologi dan aksiologi. Sesungguhnya, logik merupakan kaedah yang digunakan dalam setiap pemikiran mazhab falsafah. Ia digunakan untuk mengkaji peraturan-peraturan falsafah yang membolehkan ahli-ahli falsafah berfalsafah dengan membentuk dan mengesahkan usul-usul atau hujah-hujah falsafah.Sebagai kesimpulan, diturunkan satu rumusan Morris dan Van Cleve (1961) yang mengaitkan cabang-cabang falsafah dengan beberapa mazhab falsafah umum seperti jadual di bawah.Mazhab FalsafahMetafizik (Realiti)Epistemologi (Kebenaran)Aksiologi (Nilai)

EtikaEstetika

IdealismeAlam fikiranKebenaran sebagai ideaMematuhi yang Maha KuasaRefleksi keunggulan

RealismeAlam kebendaanKebenaran sebagai fakta yang dapat dipersepsiHukum-hukum tabii (menurut sifat semula jadi)Refleksi tabii (sifat keadaan atau bentuk semula jadi)

PragmatismeAlam pengalamanKebenaran sebagai pengalaman yang berlakuNilai-nilai umumCitarasa umum

EksistensialismeAlam kewujudanKebenaran sebagai pilihan individu (kebebasan individualiti)Berdasarkan kebebasan individuPenjelmaan daripada nilai dan norma masyarakat

Perkaitan cabang-cabang falsafah dengan mazhab-mazhab falsafah.(Sumber : Morris & Van Cleve (1961) Philosoply and the American Schools, Houghton Mifflin Co. New York, US)Konsep PendidikanPendidikan, mengikut pandangan umum, bermaksud proses atau aktiviti untuk mengembangkan jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial (JERIS) untuk menambahkan kemahiran, kebolehan dan pengetahuan supaya dapat memberi kebahagiaan, faedah dan kemajuan dalam hidup dan dapat bertindak rasional untuk diri sendiri, bangsa dan agama (Annick, 1999). Pendidikan merupakan proses perubahan manusia untuk mencapai aktualisasi diri atau dengan kata lain mencapai kesedaran diri. Ia berkait rapat dengan kesedaran hubungan antara manusia dengan pencipta, manusia lain, makhluk lain dan alam.Secara khususnya, pendidikan boleh diertikan sebagai aktiviti persekolahan. Ini bermakna pendidikan merupakan aktiviti-aktiviti yang mempunyai objektif, rancangan dan organisasi untuk mendidik murid-murid supaya menjadi insane yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia dan menguasai kemahiran tertentu, demi berupaya menyesuaikan diri dalam masyarakatnya pada masa depan.Usaha utama pendidikan adalah untuk menyediakan seseorang individu memainkan peranan yang positif dan berkesan dalam masyarakat. Di dalam usaha ini juga, pendidikan menjadi suatu agen untuk menyebar dan mengekalkan kebudayaan yang sesuai dengan kemajuan dan pembangunan semasa. Dalam masyarakat moden ini, pendidikan adalah penting untuk menyediakan ahli-ahli masyarakat untuk menghadapi cabaran kehidupan dan pembaharuan serta membuat pengubahsuaian demi memberikan sumbangan untuk pembangunan masyarakat itu.Pandangan Tokoh-Tokoh Falsafah Barat Terhadap PendidikanFalsafah dan pendidikan merupakan dua disiplin ilmu yang berbeza tetapi mempunyai perkaitan yang sangat erat. Kehidupan manusia membentuk falsafah yang tersendiri. Perkembangan manusia yang berkait dengan pendidikan membawa kepada pertembungan falsafah dalam pendidikan. Pendidikan pula memerlukan kurikulum sebagai pengisiannya bagi membolehkan manusia memperoleh pengetahuan, kemahiran, nilai dan budaya untuk survival dalam kehidupannya dan generasi yang seterusnya.Perkataan pendidikan mempunyai tafsiran yang berlainan bagi setiap individu. Pengertian pendidikan sentiasa berubah mengikut peredaran zaman, tujuan dan tugasnya. Pada asalnya, perkataaneducationdibentuk daripada dua perkataan Latin, iaitueducereyang bermakna membimbing atau melatih, daneducare, iaitu melatih atau mengasuh.Plato (427 347 SM), seorang ahli falsafah yang terkemuka pada zaman Yunani, berpendapat pendidikan merupakan suatu proses untuk membentuk individu yang berakhlak mulia. Beliau menyokong pendapat Socrates bahawa tujuan pendidikan adalah untuk memberi latihan moral kewarganegaraan yang baik. Proses pendidikan dapat membentuk warganegara yang baik serta setia dan mematuhi undang-undang negara.Plato percaya seseorang hanya dapat ilmu apabila dia berusaha bersungguh-sungguh dengan menggunakan pemikiran secara kritis. Mengikut beliau, ramai orang bersedia menerima fenomena yang diperhatikan kali pertama, seperti dengan orang yang berpuas hati melihat bayang yang dipantulkan sinar dari luar ke atas dinding gua. Orang ini enggan meninggalkan tempatnya untuk menghadapi realiti, dan tidak seperti ahli falsafah yang menggunakan masa hidup sepenuhnya berusaha secara bersungguh-sungguh mencari kebenaran.Menurut Plato, orang yang mencintai kecantikan, benda yang baik atau tindakan yang adil adalah orang yang ada pendapat, tetapi bukan ilmu. Seorang yang berilmu mencintai kecantikan, kebaikan dan keadilan yang sebenar. Bagi Plato, pendapat adalah berkaitan dengan objek yang dipersepsikan, dan ini boleh disalahertikan. Manakala, ilmu yang sebenar adalah di luar persepsi dan berkaitan dengan dunia abadi yang mana tidak boleh disalahertikan. Maka, perkara yang khusus adalah pendapat dan bukan ilmu. Seorang yang berilmu adalah dimotivasikan oleh hasrat yang mencintai apa yang sebenar, terbaik, tulen, tertinggi dan abadi.Plato, di dalam bukuRepublic, menjelaskan fungsi pendidikan sebagai pemilihan murid yang sesuai untuk melatih mereka berdasarkan potensi masing-masing. Kandungan pelajaran harus dirancang mengikut peringkat-peringkat perkembangan individu. Pendidikan merupakan interaksi antara individu dengan masyarakatnya. Oleh itu, ciri-ciri sosio-budaya harus mempengaruhi perkembangan kognitif individu, termasuk tingkah lakunya. Mengikut Plato, pendidikan adalah tanggungjawab negara. Republik yang idealnya adalah : Jika pendidikan individu dapat memenuhi keperluan masyarakat dan negara, dan potensi individu dapat diperkembang mengikut perbezaan individu, maka pendidikan ini akan dikatakan mencapai tujuan dan fungsinya.Aristotle (384 322 SM), ahli falsafah Yunani yang terkemuka selepas Plato, dalam bukunyaPolitik,menghuraikan pendidikan sebagai ilmu yang bersifat etikal dan politikal. Mengikut beliau, tujuan pendidikan ialah memberikan setiap warganegara segala peluang untuk mencapai kebahagiaan hidupnya. Proses pendidikan dapat melatih warganegara mematuhi peraturan-peraturan dan tingkah laku yang baik dan cekap dalam pengurusan pentadbiran serta keupayaan mempertahankan kedaulatan negara.Logik yang diperkenalkan oleh Aristotle adalah berkaitan rapat dengan pemikiran deduktif, iaitu mengaplikasikan generalisasi umum untuk menghuraikan kes khusus atau membentuk generalisasi baru. Logik Aristotle menggunakan silogisme yang merangkumi dua premis yang benar dan satu kesimpulan yang sah.Sebagai contoh :Premis 1 : Semua manusia adalah makhluk yang fana. Premis 2 : Plato ialah manusia. Kesimpulan : Plato ialah makhluk yang fana.Mengikut Aristotle, kebaikan adalah kecemerlangan manusia. Maka, tujuan pendidikan ialah memupuk kebaikan murid. Semua rakyat bertanah harus dididik apa yang berguna untuk mereka, agar mereka berbudaya mempunyai kebaikan dan masa untuk memainkan peranan yang bertanggungjawab dalam pentadbiran negara.Rumusan Falsafah Pendidikan Aristotle1.Pendidikan adalah berhubung rapat dengan politik, dan perlu berkuatkuasa sebelum perlaksanaannya.2.Pendidikan sekolah harus dihadkan kepada warganegara sahaja. Kanak-kanak hamba tidak layak dididik.3.Pendidikan harus mengutamakan rasionaliti individu.4.Oleh kerana pembentukan konsep, teori dan prinsip berdasarkan pengalaman konkrit, pendekatan pembelajaran yang betul ialah daripada konkrit kepada abstrak dan daripada spesifik kepada umum. Teori yang dibentuk harus diaplikasikan.Jean Jacques Rousseau (1712 1778), seorang pendidik di negeri Eropah, memandang pendidikan sebagai suatu proses yang berterusan dan bermula dari masa-masa kanak-kanak kecil. Dalam proses ini, segala potensi semulajadi lahir dengan sendirinya mengikut kehendak dan peraturan semulajadi.Pandangan Tokoh-Tokoh Pendidikan Barat Terhadap PendidikanDi dalam bukuA Philosophy of Education, John Macdonald menghuraikan perbezaan pendidikan di antara masyarakat primitif dengan masyarakat moden. Menurut beliau, pengertian pendidikan di dalam masyarakat primitif ialah latihan vokasional dan pelajaran adat resam, kepercayaan serta cara bersembahyang, disampaikan melalui tunjuk ajar dengan secara tidak langsung daripada keluarga dan pergaulan dengan orang dewasa. Manakala pengertian pendidikan dalam masyarakat moden merupakan latihan khusus menguasai kemahiran dan memperoleh ilmu pengetahuan yang penting untuk kehidupan, disampaikan melalui pengajaran secara langsung daripada guru yang berilmu tinggi serta mempunyai kemahiran mengajar.Mengikut Froebel (1782 1852), pendidikan adalah bertujuan mencapai kehidupan yang lurus, suci dan mulia.John Stuart Mill (1806 1873) pula memandangkan pendidikan sebagai suatu proses yang member bantuan untuk setiap individu supaya hidup dengan penuh kegembiraan.Seorang pakar pendidikan yang lain, T.H. Huxley (1825 1895), di dalam bukunyaScience of Education, menegaskan orang yang benar-benar dikatakan berpendidikan sempurna akan bersedia untuk berkhidmat demi kemajuan diri dan masyarakatnya, serta rela melaksanakan kerjanya dengan ikhlas dan patuh kepada undang-undang alam, penuh bertenaga, bersemangat, berseni dan bermasyarakat.Maria Montessori (1870 1952), seorang doktor dan pendidik di Itali, mentafsirkan pendidikan sebagai proses membentuk dan mengembangkan intelek, jasmani, rohani dan sosial kanak-kanak.John Dewey (1859 1952), seorang pakar pendidikan dari Amerika Syarikat, pernah mengatakan pendidikan merupakan satu proses perkembangan individu. Menurut beliau, pendidikan merupakan usaha mengatur ilmu pengetahuan untuk menambahkan lagi pengetahuan semula jadi yang ada padanya, supaya dapat hidup dengan lebih berguna dan lebih selamat lagi.Konsep Falsafah PendidikanPada asasnya, konsep falsafah pendidikan adalah berbeza dengan konsep falsafah dan pendidikan. Secara ringkasnya, falsafah pendidikan merupakan konsep filososfikal dalam pendidikan, yang berkait rapat dengan pendekatan falsafah yang digunakan untuk membina teori pendidikan berdasarkan masalah atau isu pendidikan di bawah kajian pengkaji.Di dalam jurnalHarvard Education Review(1955), terkandung beberapa makalah yang membincangkan pengertian, ciri-ciri, tujuan dan isi falsafah pendidikan. Maka, berdasarkan dapatan perbincangan masing-masing, konsep falsafah pendidikan dirumuskan seperti berikut :1.Definisi falsafah pendidikan haruslah ditentukan berdasarkan ciri-ciri falsafah iaitu ditentukan melalui kaedah spekulatif, normatif dan analitik. Menurut Frankena, falsafah pendidikan yang dikaitkan dengan ilmu harus berlandaskan criteria utamanya iaitu epistemologi, diikuti dengan aplikasi metafizik, kaedah deduksi dan logiknya untuk membentuk teori pedagogikal.2.Falsafah pendidikan seharusnya ialah teori pendidikan. Frankel C. menghuraikan penentuan tujuan dan pendidikan adalah aplikasi pendekatan yang sistematik daripada falsafah pendidikan.3.Falsafah pendidikan mengandungi ciri-ciri tersendiri. Soalan asas falsafah pendidikan ialahApakah pendidikan?. Maka, hasil daripada falsafah pendidikan adalah atas usaha kajian intelektual dengan tujuan pendidikan, realiti objektif, prinsip asas dan nilainya.E.D. Miller, dalam bukunyaQuestion That Matter(1984), mmenginterpretasikan falsafah sebagai usaha memikir secara rasional dan kritis atas perkara-perkara yang penting. Maka, falsafah pendidikan boleh diertikan sebagai usaha memikir secara rasional dan kritis atas pendidikan. Berdasarkan huraian-huraian di atas, falsafah pendidikan boleh dirumuskan sebagai panduan, arah tuju atau pendapat terhadap pendidikan.Aliran Falsafah Pendidikan Pendidikan Barat Masa KiniFalsafah pendidikan tidak sekadar bertanyakan tentang asas metafizik, epistemologi dan aksiologi malah ia juga akan membincangkan berkaitan dengan pendidikan. Di samping itu, ia juga cuba memberi makna kepada konsep-konsep sejagat yang mendefinasikan proses pendidikan, konsep pendidikan, tujuan pendidikan, kurikulum, pembelajaran dan sebagainya. Tujuan atau matlamat pendidikan ialah untuk mengembangkan potensi individu dan mencapai kesedaran kendiri. Falsafah Pendidikan Barat masa kini mengandungi unsur-unsur falsafah tradisional dan juga aliran moden. Antara falsafah pendidikan tradisional yang utama ialah essensialisme dan parennialisme. Manakala falsafah pendidikan moden yang berpengaruh ialah progressivisme, rekonstruktivisme dan eksistensialisme.EssensialismePendidikan essensialisme bersifat fleksibel di mana ia terbuka untuk perubahan, toleran dan tidak terikat dengan doktrin tertentu. Nilai yang jelas dan tahan lama serta guru yang memiliki sifat autoriti. Falsafah aliran ini mementingkan pembentukan peribadi dan kurikulumya disusun dari topik yang mudah kepada yang lebih kompleks serta menekankan kemahiran 3M iaitu menulis, mengira dan membaca. Ahli-ahli essensialisme mengkaji semula perkara-perkara yang akan dimasukkan ke dalam kurikulum dan membezakan program-program sekolah kepada pelajaran yang penting dan kurang penting serta membentuk autoriti guru di dalam bilik darjah.Menurut Mok Soon Sang (2004), guru menurut fahaman essensialisme hendaklah memainkan peranan yang penting dalam proses pendidikan. Mereka berperanan dalam menyampaikan ilmu pengetahuan dan mengajar mereka memperolehi keperluan dan kualiti kehidupan orang dewasa supaya mereka boleh berjaya dalam hidup. Guru juga hendaklah bersifat demokratik, kreatif, mempuyai inisiatif dalam pengajaran dan mahir menggunakan taktik ganjaran dan denda kepada pelajar(Abdul Rahman dan Zakaria Kasa, 1986). Ahli-ahli essensialime menganggap segala inisiatif dalam proses pengajaran dan pembelajaran terletak di bawah tanggungjawab guru. Guru juga hendaklah mencerminkan kebaikan sesuatu masyarakat(Azizi Jaafar, 2009). Oleh itu, kaedah pengajaran yang disarankan termasuklah pembacaan, syarahan, ingatan, ulangan dan peperiksaan.Pendidikan membolehkan setiap individu menyedari keupayaannya. Kanak-kanak akan hadir ke sekolah agar dapat memahami keadaan dunia sekelilingnya dan dapat mentafsirkannya mengikut minat dan kemahuannya. Fahaman ini mementingkan pengalaman masyarakat daripada pengalaman perseorangan. Sesuatu kebudayaan yang kompleks memerlukan sistem pendidikan yang baik, oleh itu guru yang berdisiplin dan berdedikasi dalam melaksanakan amatlah dikehendaki. Selain itu, kurikulum essensialisme di bahagikan kepada dua bahagian kepada mata pelajaran penting seperti matematik dan sains manakala mata pelajaran yang kurang penting ialah seni, muzik, Pendidikan jasmani dan vokasional. Bahan pengajaran juga disediakan dengan sempurna dan dirancang dengan sistematik.Kriteria kenaikan darjah hendaklah ditetapkan mengikut pencapaian pelajar semasa peperiksaan. Semasa di sekolah rendah lagi, pendekatan secara 3M telah dijalankan(Azizi Jaafar, 2009). Pendidikan essensialisme ini menyarankan penerapan nilai-nilai sosial, kebudayaan, politik, cendiakawan dan penulisan terkenal dan guru juga hendaklah mempunyai kelayakan dan kemahiran dalam bidang nilai masyarakat tradisi dan moden. Elemen-elemen yang diperlukan dalam pendidikan pula meliputi pengetahuan semasa dan masa lampau. Maka tumpuan kurikulumnya berkaitan dengan perkara yang benar-benar penting dan diperlukan. Jadi semua aktiviti ko-kurikulum kurang diberi keutamaan.PerennialismeParennialisme berasaskan daripada falsafah tradisional yang banyak dipengaruhi oleh fahaman idealisme. Mengikut ahli parennialisme, nilai moral dan rasional manusia semakin merosot. Oleh itu, untuk meyelamatkan umat manusia daripada kelenyapan fungsi utama pendidikan hendaklah mengutamakan perkembangan potensi rasional individu, membantu mencari prinsip mutlak dan memahami dunia yang sebenar.Maka parennialisme memandang pendidikan sebagai jalan iaitu proses mengembalikan kebudayaan sekarang. Ahli-ahli parennialisme menganggap bahawa ciri-ciri asas semulajadi manusia berbentuk universal dan tiada had masa. Manusia itu bersifat rasional. Rasionaliti serta intelek ini hendaklah disemai melalui pendidikan. Tujuan pendidikan adalah untuk mengajar nilai dan pengetahuan yang berbentuk universal dan tiada had masa (Azizi Jaafar, 2009). Selain itu, mereka menganggap tujuan sejagat pendidikan adalah untuk mencari dan menyebarkan kebenaran. Ini kerana, kebenaran merupakan perkara yang universal dan tidak berubah-ubah. Maka, proses utama dalam pendidikan adalah mendisiplinkan mental dan jiwa pelajar di samping mengembangkan potensi penaakulan(Abdul Rahman dan Zakaria Kasa, 1986). Oleh itu, pembacaan tulisan-tulisan agung dan bahan-bahan masa lampau merupakan tugas yang penting bagi para pelajar. Dengan pembacaan ini, secara tidak langsung pelajar dapat idea daripada pemikiran para cendiakawan. Dengan ini pelajar dapat menonjolkan bakat yang ada pada dirinya yang selama ini terpendam disebabkan tiada asuhan atau tunjuk ajar daripada pihak luar.Kurikulum parenialisme pula berpegang kepada kembali ke asal kerana yang asal itulah yang benar. Pendidikan adalah sama bagi semua orang kerana manusia mempunyai potensi yang sama dan guru mempunyai kuasa autoriti di dalam kelas(Azizi Jaafar, 2009). Isi kandungan kurikulum adalah tetap dan tidak berubah tetapi ia boleh menggunakan kaedah pembelajaran Socrates. Kebenaran dalam kurikulum parenialisme adalah sejarah dan sekolah merupakan agensi masyarakat yang bertujuan untuk membentuk manusia menjadi manusia yang rasional. Mata pelajaran yang diutamakan adalah matematik, bahasa, doktrin-doktrin dan buku-buku ternama. Ia juga menekankan 3M dalam kurikulum dan mewujudkan kelas vokasional bagi pelajar yang kurang pandai. Kaedah pengajaran yang dicadangkan adalah ingatan, pembacaan, penulisan, latih tubi dan ulangkaji.ProgressivismePengajaran progressive pula, mereka menggunakan pendekatan induktif dalam mencapai matlamat pendidikan kerana pendekatan induktif tidak memerlukan teori tetapi memerlukan mereka membentuk penerangan sendiri yang akan menerangkan fenomena yang didedahkan. Menurut Mok Soon Sang (2010), guru hanyalah berfungsi sebagai pembimbing atau penasihat dalam penyelesaian masalah. Kurikulum mereka memberi tumpuan kepada proses pelajaran manakala kurikulum essensialisme dan parenialisme memberi tumpuan kepada mata pelajaran(Abdul Rahman dan Zakaria Kasa, 1986). Pelajar bebas memilih dan membuat keputusan ke atas dirinya jika ia dianggap baik. Mereka menggambarkan pendidikan adalah penghidupan dan bukan persedian untuk hidup. Pencarian kebenarannya melalui pengalaman dan isi kandungan kurikulum adalah pengetahuan asas dan pengalaman. Kaedah pengajaran secara inquiri iaitu secara penyelidikan. Kebenaran merupakan milik masyarakat. Sekolah merupakan tempat menggalakan kerjasama bukannya persaingan serta sekolah juga menggalakkan demokrasi.Pelajar akan diberikan kebebasan secara fizikal dan mental untuk mengembangkan bakat dan kemampuan yang terpendam dalam diri mereka tanpa dikekang oleh rintangan daripada orang lain. Oleh itu, falsafah ini tidak bersetuju dengan fahaman parennialisme dan essensialisme yang bersifat autoriti. Ini disebabkan autoriti akan mematikan pengembangan dan daya kretiviti pelajar. Fahaman ini menyatakan kurikulum yang paling wajar dilakukan ialah kurikulum yang bersifat fleksibel dan terbuka. Kurikulum jenis ini mudah diubah dan dibentuk sesuai dengan peredaran zaman. Kurikulum hendaklah berpusatkan kepada pengalaman atau eksperimen. Guru hendaklah menggalakkan pelajar mengambil inisiatif sendiri dan menggunakan kaedah praktikal dan pengalaman dalam mencari ilmu pengetahuan. Hanya ilmu sains sahaja merupakan ilmu yang benar. Oleh itu, peranan guru hanyalah sekadar pembimbing dan penasihat kepada pelajar. Bagi mereka, pelajar merupakan seorang individu yang berpengalaman, berfikiran dan suka mengembara. Buku pula dianggap sebagai alat dalam proses pembelajaran dan bukan sebagai sumber pengetahuan yang tidak boleh dipersoalkan. Sekolah pula tempat pelajar bekerjasama bukannya tempat untuk bersaing.RekonstruktivismeRekonstruktivisme merupakan falsafah pendidikan yang dipecahkan daripada aliran fahaman progresivisme dan menjadi suatu falsafah sendiri. Pelopor utama aliran fahaman rekonstruktivisme ialah George S. Counts (1899 1974) dan Harold O. Rugg (1886 1960), kedua-duanya adalah penyokong pragmatism John Dewey.Ahli-ahli rekonstruktivisme berpendapat falsafah pendidikan progresivisme hanya sesuai digunakan dalam masyarakat yang stabil; oleh itu adalah perlu mengadakan suatu falsafah krisis seperti rekonstruktivisme untuk menyelamatkan kebudayaan masyarakat yang kian diancam dan menghadapi masalah keruntuhan. Tambahan pula mengikut mereka, progresivisme terlalu mementingkan pendekatan dan proses pendidikan, sehingga mengabaikan objektif dan hasilnya. Mereka berpendapat tugas utama pendidikan harus mengandungi objektif eksplisit, iaitu membentuk Order Baru Masyarakat sebagai objektif yang ideal, membaiki masyarakat, merealisasikan demokrasi untuk masyarakat dan sarwa jagat demi membawa kebajikan dan kesejahteraan untuk manusia.Aliran fahaman rekonstruktivisme mula menjadi perhatian di dalam tahun 1950-an, apabila Theodore Burghard Hurt Brameld (1904 1987) menggabungkan teori progresivisme dengan behavioural sains sebagai asas rekonstruktivisme. Beliau berpendapat pengalaman sebenarnya ialah hasil interaksi manusia dengan elemen-elemen dalam alam persekitaran dan alam sosial, di mana pengalaman individu merupakan tempat utama dalam proses interaksi tersebut. Nilai berubah mengikut perubahan masyarakat. Nilai yang tertinggi akan dapat dicapai apabila individu dan masyarakat memperoleh kepuasan dalam peringkat penyempurnaan. Sehubungan ini, sekolah seharusnya menjadi sesuatu organisasi yang mengamalkan prinsip rekonstruktivisme. Hal ini memerlukan murid mematuhi segala prinsip tingkah laku yang ditentukan dan berusaha mempertingkatkan kualiti pembelajaran mereka. Mengikut mereka, teori progresivisme yang menyarankan kaedah penyelesaian masalah tidak mempunyai objektif dan nilainya dan cara yang berkesan untuk mengkaji masalah sosial ialah teknik perbincangan, yang akan dapat mencapai matlamat penyelesaian masalah sosial, dan seterusnya membentuk masyarakat sosial yang harmoni dan sempurna.Maka, teori rekonstruktivisme, di dalam usaha membina masyarakat baru, menumpukan usaha kepada perkembangan ekonomi dan kebajikan sosial manusia. Mereka percaya bahawa sekolah boleh memainkan peranan membentuk semula masyarakat yang harmoni dan sempurna. Maka, peranan guru bukan sahaja menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi juga membawa isu-isu sosial yang penting untuk dibincang dan diselesaikan secara usahasama. Ringkasnya, teori rekonstruktivisme menekankan teknik perbincangan dan penggunaan kemahiran berfikir secara kreatif dan kreatif dalam penyelesaian masalah. Untuk mencapai matlamat pendidikan ini, bahan-bahan pelajaran hendaklah distrukturkan secara sistematik dan bersepadu. Mata pelajaran kemanusiaan hendaklah menjadi fokus utama dalam rancangan kurikulum sekolah agar dapat membentuk murid yang berperikemanusiaan, berlandaskan kebudayaan masyarakat yang ideal.EksistensialismeAliran fahaman eksistensialisme mengutamakan pembelajaran kendiri dan bukan mencari ilmu pengetahuan. Pelajar tidak seharusnya mengorbankan individualiti mereka untuk memperolehi ilmu pengetahuan. Oleh itu hanya pembelajaran yang berkesan sahaja yang mempunyai makna kepada individu berkenaan. Fokus utama kurikulum hendaklah dipindahkan daripada perkara alam dunia kepada dunia personaliti. Kurikulum eksistensialisme pula mementingkan kebebasan. Kurikulum eksistensialisme tidak tetap kerana kurikulumnya berdasarkan minat pelajar itu sendiri. Pelajar akan memilih program pelajaran tanpa ada paksaan atau hasutan dari sesiapa. Guru bukan penyebar ilmu tetapi membantu pelajar berjaya dalam usaha mencari kesedaran kendiri. Mereka menyokong kaedah pembelajaran Socrates. Kebenaran eksistensialisme berakhir pada diri. Bahan pembelajaran, cara pembelajaran, kuantiti pembelajaran dan nilai pembelajaran hendaklah ditentukan oleh pelajar itu sendiri(Azizi Jaafar, 2009). Keputusan yang dibuat oleh pelajar itu sama ada betul atau silap adalah di bawah tanggungannya. Guru hendaklah menghormati pandangan dan pemilihan pelajar dan tidak mempengaruhi pelajar dalam membuat keputusan. Sekolah pula tempat untuk menyediakan peluang untuk memupuk kemahiran berfikir reflektif untuk menilai diri serta keupayaan disiplin diri. Ahli eksistensialisme ini tidak memberi perhatian kepada kewujudan kebenaran muktahir. Mereka menolak kebenaran adalah mutlak. Semua makna dan kebenaran adalah hak individu. Mereka menganggap semua kehidupan di dunia ini hanyalah sesuatu yang tidak bermakna.Perkara yang paling penting dalam pendidikan eksistensialisme ini ialah individu hendaklah mendidik diri sendiri dan juga berupaya mambuat keputusan mengenai kelakuan, kursus yang ingin diambilnya dan kaedah pembelajaran yang dikehendakinya. Pendidikan tidak terarah kepada peningkatan intelek semata-mata tetapi perlu diberi perhatian kepada sikap, perasaan, nilai dan komponen-komponen subjektif yang lain. Mata pelajaran merupakan pengetahuan yang disusun dan bukan dianggap sebagai satu matlamat atau satu cara untuk menyediakan pelajar kepada pekerjaan. Sebaliknya ia digunakan sebagai satu cara untuk mencapai perkembangan diri. Oleh itu, dalam proses pembelajaran, seseorang itu berkuasa ke atas buku teks. Ahli-ahli fahaman ini mengatakan bahawa sukar untuk menyatakan bahawa sesuatu mata pelajaran itu penting atau tidak kerana kebaikan sesuatu mata pelajaran akan ditentukan oleh pelajar itu sendiri.Pendekatan dan Metodologi Falsafah PendidikanPendekatan digunakan untuk falsafah pendidikan adalah bergantung kepada interprestasi konsepnya. Sebagai contoh, sekiranya falsafah pendidikan dipandang sebagai suatu cabang disiplin sosial, maka pendekatan lazimnya akan menggunakanfalsafah penggunaandankonsep pendidikan, yang akan digunakan untuk kajian perkembangan idea baru dalam pendidikan.Gowin D.B. (1969), dalam penulisannya yang bertajukPhilosophy of Education, Encyclopedia of Education Research, 4thEdition, memperkenalkan lima metodologi utama sebagai kajian berlandaskan falsafah pendidikan.1.Analisis Konsep : iaitu menganalisis dan mengenal pasti masalah di bawah konsep pendidikan dan menghuraikannya dengan cara eksplisit.2.Analisi Bahasa : iaitu menganalisis penggunaan bahasa, sama ada tepat, jelas, kabur atau diputarbelit, dan menghalusinya untuk mengelakkan aplikasi silap dalam analisis konsep.3.Kaedah Dialektikal : kaedah ini sering digunakan dalam falsafah, untuk memeriksa di antara idea-idea yang menentang supaya mendapat kebenaran.4.Pembentukan Teori : iaitu membentuk model atau teori baru berdasarkan teori pendidikan yang sedia ada.5.Kaedah Fenomenikal : iaitu penggunaan kaedah ini untuk membantu kefahaman terhadap realiti secara objektif dan tepat.Falsafah Pendidikan dan PeranannyaSebagaimana yang telah dihuraikan, falsafah boleh difahamkan sebagai pemikiran atau pandangan yang benar, rasional dan bernas. Pemikiran atau pandangan ini dihasilkan daripada usaha kajian ahli falsafah dengan cara yang saintifik, sistematik dan logikal. Tujuan falsafah ialah mencari serta membukti kebenaran dan memberi arah tuju atau pedoman untuk perkara-perkara yang penting dalam kehidupan.Berdasarkan huraian di atas, falsafah pendidikan boleh diertikan sebagai pedoman, arah tuju atau pandangan terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan pendidikan. Maka, Falsafah Pendidikan Kebangsaan ini adalah digubal daripada usaha berfikir secara rasional dan kritis, berlandaskan ideologi negara sebagaimana yang telah dimanifestasikan dalam Laporan dan Dasar Pendidikan Kebangsaan, termasuk Rukun Negara. Falsafah Pendidikan Kebangsaan ini akan menjadi suluh yang memberi pedoman dan inspirasi kepada segala usaha pendidikan, sama ada di dalam institusi pendidikan atau di luar institusi pendidikan.KesimpulanFalsafah barat memainkan peranan penting terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia. Falsafah pendidikan Kebangsaan mempunyai beberapa ciri-ciri yang diterapkan dari falsafah barat. Falsafah pendidikan barat terbahagi kepada dua bahagian iaitu falsafah tradisional dan falsafah barat. Falsafah tradisional pula diri daripada essensialisme dan parennialisme manakala falsafah moden terdiri daripada progressivisme dan eksistensialisme. Kedua-dua bahagian ini mempunyai mazhab-mazhab tertentu dan secara keseluruhannya penumpuan kesemua mazhab berdasarkan faktor kurikulum, peranan guru, kaedah mengajar dan peranan murid. Di dalam falsafah pendidikan barat terdapat mazhab yang memberikan penumpuan pembinaan insan yang berketerampilan dan aspek ini juga terdapat dalam falsafah pendidikan kita. Keempat-empat falsafah yang telah dibincangkan ini boleh dikatakan sebagai asas kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Walau bagaimanapun, falsafah-falsafah ini digabungkan dan diubahsuai mengikut keperluan negara kita. Hanya mengambil aspek-aspek yang penting dan berguna sahaja yang diambil kira dalam penggubalan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Falsafah Pendidikan Kebangsaan juga meletakkan kembali asas kepada perkembangan insan berjiwa kemerdekaan iaitu kepercayaan kepada Tuhan.RujukanAbdul Rahman Hj. Abdullah (2005). Wacana Falsafah Ilmu : Analisis Konsep-konsep Asas Falsafah dan Falsafah Pendidikan Negara. Kuala Lumpur : Utusan Publications.Abdul Rahman dan Zakaria Kasa (1986). Falsafah dan Konsep Pendidikan (Edisi Ketiga).Serdang : Penerbit Fajar Bakti Sdn Bhd.Azizi Jaafar (2009). Aliran-Aliran Falsafah Pendidikan, diakses pada 7 April, 2012, daripada http://abuakhyar1.blogspot.com/Mok Soon Sang (2004). Ilmu pendidikan untuk KPLI. Edisi Ketiga. Kuala Lumpur : Percetakan Seasons Sdn. BhdMok Soon Sang (2010). Falsafah dan Pendidikan Di Malaysia. Selangor : Multimedia Marketing Sdn Bhd.Mok Soon Sang (2012). Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (Edisi Ketiga). Selangor : Penerbitan Multimedia Sdn Bhd.Zaini Abdullah (2011). Falsafah dan Perkembangan Pendidikan di Malaysia. Tanjung Malim : UPSI Publications.