Makalah Zakat Taufiq

 • View
  221

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Makalah Zakat Taufiq

 • 8/18/2019 Makalah Zakat Taufiq

  1/46

  PELAKSANAAN PENYALURAN ZAKAT MELALUI BADAN AMIL ZAKAT BERDASARKAN UU NO. 23 TAHUN 2011

  TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT  

  Disusun oleh:

  Muhammad Fau!  

  21108021

  "URUSAN SYARIAH

  PROGRAM STUDI AL AH#AL AS SYAKHSIYAH

  SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI $STAIN%

  SALATIGA 2012

  i

 • 8/18/2019 Makalah Zakat Taufiq

  2/46

   

 • 8/18/2019 Makalah Zakat Taufiq

  3/46

   KATA PENGANTAR

   Assalamu’alaikum Wr. Wb

  “Alhamdulillahi Robbil Aalamiien”, segala puji hanya bagi Allah SWT,

  a!ena be!a" !ahma" dan inayah#$ya penulis dapa" menyelesaian penulisan

  s!ipsi ini% Shala&a" dan salam penulis ha"u!an epada junjungan $abiyulloh

  Agung 'uhammad SAW, pemba&a !isalah ebena!an, penunju a!ah da!i

  dunia penuh egelapan, edholiman, epada dunia "e!ang bende!ang,

   penuh hidayah dan be!ah% Semoga dengan shala&a" ini, penulis mempe!oleh

  sya(aa" beliau da!i dunia sampai yaumil )iyamah% Amin% Alhamdulillah,

  dengan !asa syuu! penulis s!ipsi dengan judul “*elasanaan +aa"

  e!dasa!an -ndang#-ndang $o% 2. "ahun 2011 "en"ang pengelolaan /aa"

  S"udi asus A+S di Desa Salaman3i e3ama"an andongan

  abupa"en 'agelang4 ” ini "elah selesai% S!ipsi ini me!upaan salah sa"u

  guna mempe!oleh gela! Sa!jana *endidian slam pada Seolah Tinggi Agama

  slam $ege!i STA$4 Sala"iga% 5asil a!ya ini "ida lepas da!i pe!an dan

   ban"uan segala piha yang dengan "ulus "anpa pam!ih mempe!lan3a!

   penulisan ini% esempa"an yang bai, penulis gunaan sebagai sa!ana

  mengha"u!an u3apan "e!ima asih yang "ulus epada:

  1;  

  apa% D!% mam Su"omo, '% Ag% Selau e"ua STA$ Sala"iga%

  2;  apa 'ubasi!un, '% Ag% selau e"ua 6u!usan Sya!iah%

  3;  apa lyya 'uhsin, S5, '%Si% selau e"ua *!og!am S"udi Ah&al

  Al#Syahsiyah 6u!usan Sya!iah%

  4;  apa D!% Adang us&aya, '%Ag Selau *embimbing yang "elah

  meluangan &a"unya sema"a#ma"a un"u membimbing dan

  7ii

 • 8/18/2019 Makalah Zakat Taufiq

  4/46

   menga!ahan penulis dalam menyusun hingga "e!selesaiannya s!ipsi

  ini%

  5;  apa Sudiyan"o, S%5 selau epala dan S"a( *e!pus"aaan ampus 1

  STA$ Sala"iga dan *e!pus"aaan Sya!iah ampus 2 STA$ Sala"iga%

  6;  apa 5% 'uslim smail sebagai pengu!us A+S Desa Salaman3i

  e3ama"an andongan abupa"en 'agelang%

  7;  apa 'us"o(a selau epala Desa dan selu!uh s"a(#s"a(nya yang ada di

  Desa Salaman3i e3ama"an andongan abupa"en 'agelang%

  8;  

  Ayah 5% 'u"holib, bu 5j% Si"i $o Saadah, se!"a aa 'uhammad Syai(uddin dan 'uhammad $u! Rohman yang "e!3in"a dan "e!sayang,

  yang senan"iasa mendoaan, dan memo"i7asi dengan "ulus dan ihlas%

  9;  Abah %Ahmad 5abibilah selau pengasuh pondo pesan"e!n Salafiah

  lo"ongan yang "elah membe!ian bimbingan ahla dan ilmu agama,

  hanya bisa menadahan edua "anggan semoga menjadi amal ebaian

   beliau%

  Te!ima asih epada semua piha a"as ban"uannya, penulis hanya bisa be!doa

  semoga Allah SWT membalas amal bai semua piha yang "elah memban"u

  dalam p!oses penyelesaian s!ipsi ini% Selanju"nya, penulis menyada!i

   bah&a s!ipsi ini masih banya eu!angan dan masih jauh da!i

  esempu!naan% 'aa da!i i"u sa!an dan !i"i yang ons"!u"i( senan"iasa

   penulis ha!apan% Ahi!nya penulis be!ha!ap, semoga s!ipsi ini dapa"

  membe!ian man(aa" bagi siapa saja yang memba3a%

  Wassalamu’alaikum Wr. Wb 

 • 8/18/2019 Makalah Zakat Taufiq

  5/46

  7iii

 • 8/18/2019 Makalah Zakat Taufiq

  6/46

 • 8/18/2019 Makalah Zakat Taufiq

  7/46

   DAFTAR ISI

  5A9A'A$ 6-D-9 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% i

  5A9A'A$ *RST-6-A$ *''$; %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ii

  9'AR *$;SA5A$ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% iii

  9'AR *R$

  DA?TAR S %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% >

  DA?TAR TA9 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% >i7

  A  *$DA5-9-A$

  A;  9a"a! elaang 'asalah %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 1

  B;  Rumusan 'asalah %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% @

  C;  Tujuan *eneli"ian %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% @

  D;  egunaan *eneli"ian %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  E;  *enegasan s"ilah %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 8

  F;  'e"ode *eneli"ian %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% B

  1;  *endea"an dan 6enis *eneli"ian %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% B

  2;  ehadi!an *eneli"i%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 11

  3;  9oasi *eneli"ian %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 12

  4;  Sumbe! Da"a %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 1.

  5;  *!oses *engumpulan Da"a %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 1C

  6;  Analisis Da"a %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 1

  7;  *enge3ean eabsahan Da"a %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 1@

  8;  Tahap#"ahap *eneli"ian %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 1

  G;  Sis"ema"ia *enulisan %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 1B

  A  9A$DASA$ T=R

  A;  *engelolaan +aa" oleh *eme!in"ah sebelum -- $o% 2. Tahun 2011

  "en"ang pengelolaan +aa" %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 22 >

 • 8/18/2019 Makalah Zakat Taufiq

  8/46

  B;   9a"a! elaang -- $o% 2. Tahun 2011 "en"ang *engelolaan +aa" %%%%% .2

  C;  Tujuan -- $o%2. Tahun 2011 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% .@

  D;  *engelolaan +aa" oleh *eme!in"ah R se"elah -- $o% 2. "ahun 2011

  "en"ang *engelolaan +aa" %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% .

  A  *9ASA$AA$ +AAT D A+S DSA SA9A'A$E

  EA'ATA$ A$D=$;A$ A-*AT$ 'A;9A$;

  A;  9e"a ;eog!a(is Desa Salaman3i %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% C2

  1;  9egenda dan seja!ah Desa Salaman3i %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% C2

  2;  ;eog!a(is %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% C.

  3;  eadaan *endudu %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% C.

  4;  Tinga" *endidian %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% CC

  5;  'a"a *en3aha!ian %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% CC

  6;  *ola *enggunaan 9ahan %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% C

  7;  *emilian Te!na %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% C@

  8;  Sa!ana dan *!asa!ana Desa %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% C

  9;  elembagaan Desa %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% C

  B;  *!o(ile adan Amil +aa" di Desa Salaman3i e3% andongan

  ab%'agelang %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% C8 1;  Seja!ah adan Amil +aa" %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% C8

  2;  A/as A)idah dan eduduan %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 0

  3;  Tujuan %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 0

  4;  enggo"aan %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 1

  5;  e&ajiban Anggo"a %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 1

  6;  5a#ha Anggo"a %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 1

  7;  'eanisme pengelolaan +aa" %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 2

  8;  

  euangan dan Dis"!ibusi %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 2 9;  Dis"!ibusi %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 2

  10;  S"u"u! A+S De