Makalah Kasus 4 Asma Bronkial

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/13/2019 Makalah Kasus 4 Asma Bronkial

  1/48

  Modul Organ Saluran Pernapasan

  Seorang Perempuan 20 Tahun Datang Diantar Ibunya Ke Unit Gawat

  Darurat S Pagi Dini !ari Mengeluh Sesa" #a$as%

  Kelompo" &

  0302008267 Zainal Abidin

  0302009086 Fenni Cokro

  0302009196 Rayi Vialita Poetri

  0302010005 Adinda Ratna Putri

  0302010186 Mu a!ad Ar"an #rian$ya

  0302011165 %ia %aelatul Farida

  0302011180 Ma&ardi 'aki!

  0302011197 Mu a!ad Fai(al

  0302011211 )at a$ia *unita +inarta

  0302011228 Putri Ayu Pra!ita

  03020112,3 Re$i$ta Fre$ i!ona

  0302011261 Ruri )ur -nda

  0302011277 .oraya Ala!udi

  0302011297 Vi/ky /ta iani

  0302011312 a eria

  'a"arta( )* Desember 20)2

  +a"ultas Kedo"teran Trisa"ti 'a"arta

 • 8/13/2019 Makalah Kasus 4 Asma Bronkial

  2/48

  ,-, I

  P.#D-!U/U-#

  A$!a (Asthma bronchiale) adala enyakit 4alan na a$ ob$trukti" inter!itten dan

  re er$ibel di!ana trakea dan bronki bere$ on dala! $e/ara i erakti" ter ada $ti!ulu$

  tertentu A$!a bronkial !eru akan !a$ala dunia den an adanya enin katan re alen$i

  baik ada anak !au un de&a$a a un 2009 ter/atat enderita a$!a bronkial di $eluru

  dunia !en/a ai 300 4uta oran u!la ter$ebut didu a akan teru$ berta!ba $etia

  ta unnya Pre alen$i a$!a bronkial di $eluru dunia adala $ebe$ar 8:10; ada anak dan 3:

  5; ada de&a$a dan dala! $e ulu ta un terak ir ini !enin kat $ebe$ar 50; .eran an

  a$!a u!u!nya ti!bul karena adanya a4anan ter ada "aktor en/etu$ a alnya u aya

  en/e a an atau a alnya tatalak$ana a$!a 4an ka an4an Penderita den an $eran an a$!a

  akan !en ala!i e4ala beru a batuk $e$ak na a$ mengi ra$a dada tertekan yan ti!bul

  dala! berba ai dera4at dari rin an $a! ai berat yan da at !en an/a! 4i&a

  Ma$ala e ide!iolo i ada enyakit a$!a $aat ini adala !en enai !orbidita$ dan

  !ortalita$ a$!a yan relati e tin i dan !en ala!i enin katan +' !e! erkirakan $aat

  ini 100:150 4uta enduduk di dunia terkena a$!a dan di erkirakan akan teru$ berta!ba

  180 000 $etia ta un

 • 8/13/2019 Makalah Kasus 4 Asma Bronkial

  3/48

  ,-, II

  /-PO -# K-SUS

  %e!bar 1

  .eoran ere! uan )n P 20 ta un datan diantar ibunya ke unit a&at darurat R.

  a i dini ari !en elu $e$ak na"a$

  %e!bar 2

  iwayat Penya"it Se"arang

  .atu ari $ebelu! !a$uk R. a$ien dan keluar anya tiba di Pun/ak dari akarta untuk

  liburan Mereka tiba $ian ari ke!udian lan $un ber4alan:4alan di $ekitar illa te! at

  !en ina Men4elan $ore ari /ua/a berta!ba din in a$ien !era$a dadanya berat

  di$ertai batuk:batuk ke/il Pa$ien !e!bantu ibunya !e! er$ia kan !akan !ala! dan

  !en/u/i irin ke!udian !enonton V $a!bil ber/anda in a ten a !ala! Men4elan

  tidur a$ien !en elu tidak da at tidur terlentan $e$ak na"a$ berbunyi di$ertai batuk yan

  berta!ba dan da ak ber&arna 4erni idak ada batuk dara dan nyeri dada .ebelu!

  beran kat liburan a$ien $uda !era$a a ak $e$ak dan kelela an $eetela $ele$ai u4ian ak ir

  $e!e$ter

  -bunya !enanyakan obat yan bia$a di!inu!nya teta i a$ien tidak !e!ba&anya

  karena $uda abi$ ?en an $e era ibu !e!ba&a a$ien ke ru!a $akit terdekat

  .e$a! ainya di ru!a $akit a$ien terli at $e!akin $e$ak di$ertai bibir a ak kebiruan dan

  na a$nya /e at

  Me!an $e4ak ke/il a$ien $uda $erin $e$ak:$e$ak .e$ak $erin ku!at ku!atan

  dan ti!bul ter$erin kalau ter/iu! bau obat nya!uk ter/iu! bau:bau ane dan ber adan -a

  $uda berobat ke berba ai dokter !au un $e/ara tradi$ional teta i tera$a $e!akin $erin

  ka!bu dan $etia kali ka!bu $e!akin ara $eran annya

  iwayat Kebiasaan

  Pa$ien enyayan binatan dan !e!eli ara ku/in an ora $e4ak ke/il

  iwayat Penya"it Dahulu

 • 8/13/2019 Makalah Kasus 4 Asma Bronkial

  4/48

  +aktu ke/il a$ien $erin !en i ber$in batuk dan ti!bul ek$i! di li at $iku kedua

  len an

  iwayat Penya"it Keluarga

  )enek enderita a$!a aya $erin ber$in ibu atal: atal $etela !akan ikan laut

  Adik bun $unya !en ala!i e4ala yan $a!a den an a$ien

  %e!bar 3

  Pemeri"saan +isi"

  @eadaan u!u! ta! ak $e$ak eli$a duduk !e!bun kuk

  @e$adaran /o! o$ !enti$

  ekanan dara 160B90

  )adi 120 B!enit

  Frekuen$i erna a$an ,0 B!enit

  .u u 37 0C

  Men i =D> dan ek$ ira$i !e!an4an

  Mata idak u/at tidak ikterik

  'idun ob$truk$i DBDE $ekret DBD

  %e er @ < tidak !e!be$ar kaku kuduk =:> VP D1 /! ' 2

 • 8/13/2019 Makalah Kasus 4 Asma Bronkial

  5/48

  orak$

  : -n$ ek$i $i!etri$ ta! ak en unaan otot bantu na a$ dan retrak$i

  $u ra$ternal

  : Pal a$i o/al "re!itu$ nor!al de traB$ini$tra

  : Perku$i aru $onor

  : Au$kulta$i $uara na a$ e$ikuler DBD no!al ronki DBD & ee(in DDB

  DD in$ ira$i dan ek$ ira$i allo

  =:>

  Abdo!en datar $u el nyeri tekan =:> nyeri le a$ =:> tu!or =:>E e ar

  lien in4al tidak teraba be$ar $ i"tin dullne$ =:> bi$in u$u$ nor!al

  o #k$tre!ita$ ede!a =:> re"lek$ "i$iolo i$ nor!al re"lek$ atolo i$ tidak ada

  %e!bar ,

  Pemeri"saan penun1ang

  ?ara

  'b 12 0 r;

  'e!atokrit ,6;

  %euko$it 9 900Bu%

  'itun 4eni$ 0B13B8B69B9B1

  ro!bo$it 200 000Bu%

  %#? 21 !!B4a!

 • 8/13/2019 Makalah Kasus 4 Asma Bronkial

  6/48

  ula dara $e&aktu 110 ! ;

  Greu! ,0 ! Bdl Creatinin 1 2 ! Bdl

  . 29uB% . P 30 uB%

  PFR aru$ un/ak ek$ ira$i =AP#> 35;

  . utu! #o$ino ilia =D>

  erda at a!baran . iral C ur$!an dan C ar/ ot %eyden

  #@ .inu$ r yt ! HR. rate 110 B!enit nor!o a i$

  elo!ban P nor!al PR inter al 0 1,I HR. duration 0 06I !or"olo i HR.

  nor!al

  Peruba an $e !en . dan elo!ban =:>

  Foto orak$

  ,-, III

  P.M,-!-S-#

  Identitas Pasien

 • 8/13/2019 Makalah Kasus 4 Asma Bronkial

  7/48

  )a!a )n P

  G!ur 20 ta un

  eni$ @ela!in Pere! uan

  .tatu$ ernika an :

  A a!a :

  Peker4aan :

  Ala!at :

  Pendidikan terak ir :

  Masalah dan !ipotesa

  Masalah !ipotesis

  .e$ak )a a$ o .aluran Perna a$an

  Pneu!ot ora

  A$t !a

 • 8/13/2019 Makalah Kasus 4 Asma Bronkial

  8/48

  Mitral .teno$i$ -n$u""i/ien/y

  'i erten$i Pul!onal

  a! onade

  o a$trointe$tinal

  #R?

  o @idney

  A$ido$i$ Metabolik

  o 'e!atolo i

  Ane!ia

  o P$iki$

  An ieta$

  Pani/ Atta/k

  o %in kun an

 • 8/13/2019 Makalah Kasus 4 Asma Bronkial

  9/48

  iwayat Penya"it Se"arang

  A aka anda $ebelu!nya !en ala!i $e$akJ Atau adaka kelu an lainJ

  A aka ada & ee(in atau !en i atau tidakJ

  A aka $e$ak ti!bul $etela ada e!i/u =debu udara din in bulu binatan $tre$$> atau

  tidakJ

  A aka $e$ak di$ertai batuk atau de!a!J

  A aka $e$ak berkuran $etela !inu! obatJ

  Pada $aat a aka $e$aknya ka!bu J

  iwayat Penya"it Dahulu

  Adaka ri&ayat aler iJ

  A aka erna !en ala!i trau!a $ebelu!nyaJ

  A aka erna !elakukan o era$i atau tidakJ

  iwayat Keluarga

  A aka ada ri&ayat a$!a ada an ota keluar aJ

  A aka ada ri&ayat enyakit 4antun ada an ota keluar aJ

  A aka ada ri&ayat ato i/ ada an ota keluar aJ

  iwayat Pengobatan

  A aka erna !en kon$u!$i obat:obatan in ala$iJ

  A aka erna tera i ok$i enJ

  A aka erna !en kon$u!$i obat:obatan olon an A-).J

  iwayat Kebiasaan

  A aka !e!eli ara ku/in J

  A aka anda !erokok atau tidakJ

 • 8/13/2019 Makalah Kasus 4 Asma Bronkial

  10/48

  'a$il -nter reta$i

  @eadaan G!u! a! ak $e$ak eli$a

  duduk !e!bun kuk

  Meru akan tanda a$!a yan berat dita!ba

  den an o$i$i duduk !e!bun kuk untuk

  !e!bantu ron a dada /enderun naik keata$

  @e$adaran Co! o$ Menti$

  ekanan dara 160B90 !!' 'i erten$i rade -- !enurut )C V-- teta i

  ada a$ien ini $ebaiknya dilakukan

  en e/ekkan ulan $etela tidak ada

  $e$aknya ke!un kinan i erten$i ini

  anyala ko! en$a$i

  )adi 120 B!enit Pa$ien !en ala!i takikardi yan di$ebabkan

  karena $e$ak na a$

  Frekuen$i erna a$an ,0 B!enit Pa$ien !en ala!i ta/ y nea yan

  !eru akan !ekani$!e ko! en$a$i tubu

  ter ada keadaan i ok$ia yan di$ebabkan

  ole $e$ak na a$

  .u u 37 0C )or!al

  Men i =D> dan ek$ ira$i

  !e!an4an

  Menandakan adanya enye! itan ada

  $aluran na a$

  Mata idak u/at tidak ikterik )or!al

  'idun b$truk$i DBD .ekret DBD Adanya $u!batan ole $ekret ada idun

  kanan !au un kiri

 • 8/13/2019 Makalah Kasus 4 Asma Bronkial

  11/48

  idun

  %e er @ < tidak !e!be$ar

  kaku kuduk =:> VP D1

  /! ' 2

  )or!al Penin iannya !enun4ukkan

  adanya enin katan tekanan atriu! kanan

  'al ini untuk !enyin kirkan $ebab $e$akyan di$ebabkan kelainan 4antun

  ora -n$ ek$i $i!etri$

  ta! ak en unaan otot

  bantu na a$ dan retrak$i

  $u ra$ternal

  Pal a$i o/al "re!itu$

  nor!al de traB$ini$tra

  Perku$i aru $onor

  Au$kulta$i $uara na a$

  e$ikuler DBD ronki DB

  D & ee(in DDBDD

  in$ ira$i dan ek$ ira$i

  Menun4ukkan a$ien $e$ak dan !e!butu kan

  otot erna a$an ta!ba an untuk berna a$

  )or!al

  )or!al

  .uara e$ikuler DBD .uara aru nor!al

  !enun4ukkan tidak adanya i erten$i

  ul!onal yan di$ebabkan ole de/o! /ordi$

  atau adanya e"u$i leura yan !un kin

  di$ebabkan ole enyakit arenki! aru

  Ronki DBD & ee(in DDBDD ada $aat

  in$ ira$i dan ek$ ira$i !enandakan adanya

  enye! itan ada $aluran na a$ $e in a $aat

  udara keluar !a$uk ti!bul & ee(in

  Abdo!en ?atar $u el nyeri tekan

  =:> nyeri le a$ =:> tu!or

  =:>E e ar lien in4al

  tidak teraba be$ar

  $ i"tin dullne$ =:>

  bi$in u$u$ nor!al

  )or!al

  #k$tre!ita$ #de!a =:> re"lek$

  "i$iolo i$ nor!al re"lek$

  atolo i$ tidak ada

  )or!al

  Pemeri"saan /aboratorium

 • 8/13/2019 Makalah Kasus 4 Asma Bronkial

  12/48

  Pemeri"saan !asil #ormal Interprestasi

  'b 12 r; 12:16 r; )or!al

  'e!atokrit ,6; 37:,7; )or!al

  %euko$it 9 900Bu% 5000:10 000Bu% )or!al

  ro!bo$it 200 000Bu% 150 000:,00 000Bu% )or!al

  %#? 21 !!B4a! L15 !!B4a! Mening"at terda at ada enyakit kroni$

  ?. 110 ! ; L200 ! ; )or!al

  Greu! ,0 ! Bdl 1,:50 ! Bdl )or!al

  Creatinin 1 2 ! Bdl 0 5:1 5 ! Bdl )or!al

  . 29 uB% 5:,0 uB% )or!al

  . P 30 uB% 5:,1 uB% )or!al

  'itun 4eni$$a! ai lela$ekali

  0B) B3B69B4B) 0:1B1:3B2:6B50:70B20:,0B2:8

  .osino$il mening"at(terda at adakeadaan aler i

  #etro$il segmenmening"at terda at

  ada keadaan in"ek$iakut radankeru$akan 4arin an

  /im$osit menurun(karena adanya in"ek$iyan kroni$

  Monosit menurun(karena adanya

  eradan an danin"ek$i

  PFR aru$ un/ak ek$ ira$i =AP#> 35; !enurunnya ke!a! uan ek$ ira$i ak$a 1

  detik !enandakan adanya ob$truk$i yan berat Pada a$ien ini ter olon a$!a berat karena

  AP# L60;

 • 8/13/2019 Makalah Kasus 4 Asma Bronkial

  13/48

  . utu! #o$ino ilia =D>

  erda at a!baran . iral C ur$!an dan C ar/ ot %eyden

  Interpretasi : Eosinofilia (+) menandakan adanya reaksi alergi. Terdapat gambaran Spiral

  hursman dan harchot !eyden adalah benang lender berbentuk uliran spiral dan eosinofil

  yang bergenerasi ( harchot !eyden) merupakan ciri khas pada asma bronkiale.

  #@ .inu$ r yt ! HR. rate 110 B!enit nor!o a i$

  elo!ban P nor!al PR inter al 0 1,I HR. duration 0 06I !or"olo i HR.

  nor!al

  Peruba an $e !en . dan elo!ban =:>

  Interpretasi : Sinus "hytem dalam batas #ormal. $"S rate %%&' menit mengalami sinustakikardi. #ormo a'is dalam batas #ormal. *elombang normal. $"S duration & &, smorfologi $"S normal dalam batas #ormal. erubahan segmen ST dan gelombang T (-)dalam batas #ormal.

  Foto ora

  -nter reta$i

  erda at /orakan bronko a$kuler yan berta!ba terda at ada keadaan in"la!a$i

  %etak trakea nor!al

 • 8/13/2019 Makalah Kasus 4 Asma Bronkial

  14/48

  Paru kanan ata$ lebi radiolu/ent karena ada $aat a$!a $u$a ek$ ira$i $e in audara terta an di ron a t ora

  Diagnosis

  ?ia no$i$ ada ka$u$ ini adala a$!a bronkial berda$arkan ana!ne$i$ e!erik$aan "i$ik dan

  e!erik$aan enun4an Pada ana!ne$i$ dida atkan ri&ayat enyakit $ekaran $e$ak na"a$

  berbunyi di$ertai batuk da ak ber&arna 4erni dada !era$a berat tidak da at tidur

  terlentan ti!bulnya e4ala $e$ak $erta batuk $etela berakti"ita$ = E'ercise indu/ed asthma)

  ada ri&ayat kebia$aan enyayan binatan dan !e!eli ara ku/in $e4ak ke/il ada ri&ayat

  enyakit da ulu a$ien $erin !en i ber$in batuk dan ti!bul ek$i! di li at $iku kedua

  len an ada ri&ayat enyakit keluar a nenek enderita a$!a aya $erin ber$in dan ibu

  atal: atal $etela !akan ikan laut dan adiknya !en ala!i e4ala yan $eru a Pada

  e!erik$aan "i$ik dida atkan !en i ek$ ira$i !e!an 4an bibir $iano$i$ ada in$ ek$i

  torak$ terli at en unaan otot bantu na a$ dan retrak$i $u ra$ternal $erta ada au$kulta$i

  torak$ terda at ronki $erta & ee(in ada in$ ira$i !au un ek$ ira$i Pada Pada e!erik$aan

  laboratoriu! dara dida atkan eo$ino"il yan tin i Pada e!erik$aan PFR=Peak Flo&

  Rate> aru$ un/ak ek$ ira$i=AP#> 35; $erta ada e!erik$aan $ utu! dida ati #o$ino"ilia

  dan ada a!baran . iral C ur$!an C ar/ot %eyden

 • 8/13/2019 Makalah Kasus 4 Asma Bronkial

  15/48

  Pato$isiologi Kasus

  Alergen

  Degranulasisel

  Dilepaskanyamediator-

  mediator kimia

  Influk Ca++ kedalamsel dan menurunkan

  kadar cAMP

  Histamin, slow releasingsuptance of anaphylaksis

  !"!-A#, eosinophilicchomotetik faktor of

  anaphylacsis $C%-A#

  Hipoksemia,hiperkapnea,

  sianosis

  Ditam&ahan dengan

  sekresi mukus yangmeningkat makaterdengar ronkhi dan

  whee'ing

  Peningkatan permea&ilitaskapiler yang &erperan dalam

  ter(adinya edema mukosayang menam&ah semakin

  menyempitnya saluran nafas

  Alergen yang masukditangkap oleh

  makrofag

  Proliferasimen(adi sel

  plasma

  Melepaskanyainterleukin ) I*-) #

  Ig$!el h mem&erikansignal kepada sel

  Alergendipresentasikan

  ke h

  Makrofag &eker(ase&agai antigenpresenting cell

  Alergen terse&ut akandiikat oleh Ig $ yang

  sudah ada dalampermukaan mastoit dan

  &asofil

  erpapar untukkedua kalinya

  Disensitisasi atau&aru men(adi rentan

  Diikat oleh mastosityang ada dalam

  (aringan dan &asofil

  angguan difusigas ditingkat al.eoli

  angguan .entilasi

  Peningkatan sekresi

  kelen(ar mukosa danpeningkatan produksimukus

  /ontraksi otot-otot polos&aik saluran nafas yang

  &esar ataupun yang kecil

  yang akan menim&ulkan&ronkospasme

 • 8/13/2019 Makalah Kasus 4 Asma Bronkial

  16/48

  Penatala"sanaan

  a a a&al yan dilakukan ada $aat $eran an yaitu

  .ub4ekti"

  Pe!erik$aan "i$i$

  AP# A AG V#P 1

  Anali$i$ a$ dara d n !enentukan dera4at berat $eran an

  .etela !enenuntkan dera4at berat $eran an !aka diberikan tera i obat beru a

  -n ala$i a oni$ beta:2 $ ort a/tin 3 tia 20 !enit atau

  : in4ek$i adrenalin 0 3 ! .C

  :in4ek$i erbutalin 0 25 !l

  02 den an $atura$i ok$i en K90;

  @ortiko$teroid $i$te!ik unanya untuk !e! er/e at erbaikan berikan $e/ara

  in ala$i den an bude$onid 1 ! tia 20 !enit $ebanyak ti a kali

  era i non!edika!ento$a den an

  'indari "aktor en/etu$ aler i

  Rutin !elakukan ola ra a untuk !e! erkuat otot:otot erna a$an

  Me!berikan eduka$i den an !enin katkan e!a a!an =!en enai enyakit a$!a

  $e/ara u!u! dan ola enyakit a$!a $endiri>

 • 8/13/2019 Makalah Kasus 4 Asma Bronkial

  17/48

  Kompli"asi 3

  Pneu!ot orak$

  Pneu!otorak$ adala $uatu kondi$i adanya udara dala! ron a leura akibat

  robeknya leura

  Pneu!otorak$ ter4adi ketika leura arietal atau un i$/eral terte!bu$ =robek> dan

  ron a leura ter a ar den an tekanan udara o$iti"

  .tatu$ a$!atiku$

  .tatu$ a$!atiku$ !eru akan dia no$i$ klinik yan ditentukan ole $e!akin beratnya

  a$!a yan tidak re$ on$i" ter ada obat:obat yan bia$anya e"ekti"

  Atelekta$i$

  Atelekta$i$ adala en kerutan $eba ian atau $eluru aru: aru akibat enyu!batan

  $aluran udara =bronku$ !au un bronkiolu$> atau akibat erna"a$an yan $an at

  dan kal

  a al na"a$

  a al na"a$ adala ketidak!a! uan tubu dala! !e! erta ankan tekanan ar$ial

  nor!al 2 dan atau C 2 didala! dara a al na"a$ adala $uatu ke a&atan yan

  di$ebabkan ole an uan ertukaran ok$i en dan karbondiok$ida $e in a $i$te!

  erna"a$an tidak !a! u !e!enu i !etaboli$!e tubu

  Cor ul!onal

  @or ul!onal !eru akan enyakit aru den an i ertro"i dan atau dilata$i entrikel

  kanan akibat an uan "un $i dan atau $truktur aru

  Pen5egahan

  Pen/e a an ri!er

  Men/e a a ar tidak ter$en$iti$a$i den an ba an yan da at !enyebabkan a$!a

  Pen/e a an $ekunder

  Men/e a a ar $etela ter$en$iti$a$i tidak ter4adi a$!a

 • 8/13/2019 Makalah Kasus 4 Asma Bronkial

  18/48

  Pen/e a an ter$ier

  Men/e a da! ak lan4utan $etela ti!bulnya a$!a

  Prognosis

  Ad ita! ad bona!

  Ad "un $iona! dubia ad bona!

  Ad $anationa! dubia ad bona!

  ,-, I6

  TI#'-U-# PUST-K-

  I% -natomi Saluran Pernapasan

  .i$te! Perna a$an !anu$ia di!ulai dari idun lalu !enu4u ke na$o arynke!udian !ele&ati laryn o aryn !enu4u ke tra/ ea ra/ ea adala tuba lentur yan

  !e!iliki an4an 12 /! lebar 2 5 /! Po$i$i tra/ ea di!ulai dari ba&a /artila o /ri/oidea

  $a! ai an ulu$ $terni %etak di dala! le er di

  de an oe$o a u$ .truktur tra/ ea terdiri dari 16:

  20 /artila o tra/ eali$ berbentuk uru" C yan

  !en ada ke belakan di ubun kan ole

  li a!entu! anulare ?indin belakan terdiri dari

  otot dan 4arin an ikat tot:otot tra/ ea ini bi$a

  !enye! it $e in a !en akibatkan

  bronkokon$trik$i

  ra/ ea ke!udian ber/aban !en4adi

  bron/ u$ itik er/aban an ini dina!akan

 • 8/13/2019 Makalah Kasus 4 Asma Bronkial

  19/48

  ?e tra dan .ini$tra

 • 8/13/2019 Makalah Kasus 4 Asma Bronkial

  20/48

  PG%M ?# RA PG%M .-)-. RA%obu$ 3 2

  ?i ba&a A ul!onali$

  ='i arteriali$>

  6as"ularisasi Pulmo

  Va$kulari$a$i ul!o dilakukan ole aa

 • 8/13/2019 Makalah Kasus 4 Asma Bronkial

  21/48

  1

  $el ba$al dan $el ranul ke/il

  $aluran erna a$an $e/ara u!u! diba i !en4adi ar$ konduk$i dan ar$ re$ ira$i

  Rongga hidung

  Ron a idun terdiri ata$ e$tibulu! dan "o$a na$ali$ Pada e$tibulu! di $ekitar nare$

  terda at kelen4ar $eba$ea dan ibri$a =bulu idun > # itel di dala! e$tibulu! !eru akan

  e itel re$ ira$i $ebelu! !e!a$uki "o$a na$ali$ Pada "o$a na$ali$ =/a u! na$i> yan diba i

  dua ole $e tu! na$i ada ari$ !edial terda at konka =$u erior !edia in"erior> ada

  !a$in :!a$in dindin lateralnya @onka !edia dan in"erior ditutu i ole e itel re$ ira$i

  $edan kan konka $u erior ditutu i ole epitel ol$a"torius yan k u$u$ untuk "un $i

  !en iduB!e!baui # itel ol"aktoriu$ ter$ebut terdiri ata$ sel penyo"ong8sel sustenta"uler(sel ol$a"torius =neuron bi olar den an dendrit yan !elebar di er!ukaan e itel ol"aktoriu$

 • 8/13/2019 Makalah Kasus 4 Asma Bronkial

  22/48

  dan ber$ilia ber"un $i $eba ai re$e tor dan !e!iliki ak$on yan ber$ina $ den an neuron

  ol"aktoriu$ otak> sel basal =berbentuk ira!id> dan "elen1ar ,owman ada la!ina ro ria

  @elen4ar

 • 8/13/2019 Makalah Kasus 4 Asma Bronkial

  23/48

  a$an an li atan ata$ !e!bentuk pita suara palsu 9pli"a 7estibularis: yan terdiri dari

  e itel re$ ira$i dan kelen4ar $ero$a $erta di li atan ba&a !e!bentuk pita suara se1ati yan

  terdiri dari e itel berla i$ e en li a!entu! okali$ =$erat ela$tin> dan !u$kulu$ okali$

  =otot ran ka> tot !u$kulu$ okali$ akan !e!bantu terbentuknya $uara den an "rekuen$i

  yan berbeda:beda

  Trakea

  Per!ukaan trakea dila i$i ole epitel respirasi erda at "elen1ar serosa pada lamina

  propria dan tulang rawan hialin berbentu" ; 9tapal "uda: yan !ana u4un beba$nya

  berada di ba ian o$terior trakea Cairan !uko$a yan di a$ilkan ole $el oblet dan $el

  kelen4ar !e!bentuk la i$an yan !e!un kinkan er erakan $ilia untuk !endoron artikel

  a$in .edan kan tulan ra&an ialin ber"un $i untuk !en4a a lu!en trakea teta terbuka

  Pada u4un terbuka =u4un beba$> tulan ra&an ialin yan berbentuk ta al kuda ter$ebut

  terda at ligamentum $ibroelastis dan ber"as otot polos yan !e!un kinkan en aturan

  lu!en dan !en/e a di$ten$i berlebi an

  Bronkus

  Muko$a bronku$ $e/ara $truktural mirip dengan mu"osa tra"ea den an la!ina ro ria

  yan !en andun "elen1ar serosa ( serat elastin( lim$osit dan sel otot polos Tulang

  rawan ada bronku$ lebi tidak teratur dibandin kan ada trakeaE ada ba ian bronku$ yan

  lebi be$ar /in/in tulan ra&an !en elilin i $eluru lu!en dan $e4alan den an !en e/ilnya

  ari$ ten a bronku$ /in/in tulan ra&an di antikan ole pulau

 • 8/13/2019 Makalah Kasus 4 Asma Bronkial

  24/48

  ranul $ekretori dan !en$ekre$ikan rotein yan ber$i"at rotekti" erda at 4u a badan

  neuroe itel yan ke!un kinan ber"un $i $eba ai ke!ore$e tor

  Bronkiolus respiratorius

  Muko$a bronkiolu$ re$ iratoriu$ $e/ara $truktural identi" dengan mu"osa bron"iolus

  terminalis ke/uali dindin nya yan di$elin i den an banya" al7eolus

 • 8/13/2019 Makalah Kasus 4 Asma Bronkial

  25/48

  artikel konta!inan ke/il Antara $el al eolu$ ti e 1 di ubun kan ole de$!o$o! dan taut

  keda yan !en/e a ere!be$an /airan dari 4arin an ke ruan udara

  .el al eolu$ ti e 2 ter$ebar di antara $el al eolu$ ti e 1 keduanya $alin !elekat !elalui taut

  keda dan de$!o$o! .el ti e 2 ter$ebut berada di ata$ !e!bran ba$al berbentuk kuboid dan

  da at ber!ito$i$ untuk !en anti dirinya $endiri dan $el ti e 1 .el ti e 2 ini !e!iliki /iri

  !en andun badan la!ela yan ber"un $i !en a$ilkan $ur"aktan aru yan !enurunkan

  te an an al eolu$ aru

  .e tu! interal eolar !en andun ori: ori yan !en ubun kan al eoli yan ber$ebela an

  "un $inya untuk !enyei!ban kan tekanan udara dala! al eoli dan !e!uda kan $irkula$i

  kolateral udara bila $ebua bronkiolu$ ter$u!bat

  .a&ar dara udara dibentuk dari lapisan permu"aan dan sitoplasma sel al7eolus( lamina

  basalis( dan sitoplasma sel endothel%

  Pleura

  Pleura !eru akan la i$an yan !e!i$a kan antara aru dan dindin torak$ Pleura terdiriata$ dua la i$an ar$ arietal dan ar$ i$eral @edua la i$an terdiri dari $el:$el !e$otel yan

  berada di ata$ $erat kola en dan ela$tin 6

  III% +aal Sistem Pernapasan

  erda at 2 !akna re$ ira$i yaitu Re$ ira$i internal dan re$ ira$i ek$ternal Re$ ira$i

  internaB $eluler !en a/u ke ada ro$e$ !etaboli$!e intra$el yan berlan $un di dala!

  !itokondria .edan kan re$ ira$i ek$ternal !en a/u ke ada ke$eluru an ran kaian ke4adian

  yan terlibat dala! ertukaran 2 dan C 2 antara lin kun an ek$ternal dan $el tubuRe$ ira$i ek$ternal !eli uti

  a Ventila$i yaitu udara $e/ara ber antian ber erak !a$uk

  keluar aru $e in a da at ter4adi ertukaran antara at!o$"er

  dan al eolu$

  b ?i"u$i yaitu 2 dan C 2 di ertukarkan antara udara di

  al eolu$ dan dara di dala! ka iler ul!onali$

  / 2 dan C 2 dian kut ole dara antara aru dan 4arin and Pertukaran 2 dan C 2 ter4adi antara 4arin an dan dara

 • 8/13/2019 Makalah Kasus 4 Asma Bronkial

  26/48

  !elalui ro$e$ di"u$i !elinta$i ka iler $i$te!ik =4arin an>

  Gdara antara at!o$"er dan al eolu$ di$alurkan !elalui $uatu $aluran na a$ yan tediri

  ata$ idun O %arin O rakea O teran $an untuk berkontrak$i $e in a ter4adi e!be$aran ron a t orak$ tot

  in$ ira$i uta!a adala dia"ra !a $uatu le!baran otot ran ka yan !e!bentuk da$ar ron a

  t orak$ dan di er$yara"i ole n Freniku$ .e&aktu berkontrak$i dia"ra !a ber erak ke

  ba&a dan !e! erbe$ar olu!e ron a t orak$ M -nter/o$tale$ ek$ternu$ yan $erat:

  $eratnya ber4alan ke ara ba&a dan de an antara i a:i a yan berdekatan a abila

  berkontrak$i i a teran kat ke ata$ dan ke luar dan $e!akin !e! erbe$ar ron a t orak$

  tot:otot antari a diakti"kan ole n -nterko$tali$ ?en an !e!be$arnya ron a t orak$

  !aka tekanan di dala! ron a t orak$ akan lebi ke/il dari ada tekanan di at!o$"er

  $e in a udara akan !en alir dari at!o$"er =luar> ke dala! ron a t ora

  tot:otot in$ ira$i ta!ba an yan terda at di le er

  ini a abila berkontrak$i akan !e! erbe$ar ron a t orak$

  den an !en an kat $ternu! dan dua i a erta!a

  b #k$ ira$i Pak$a

  : M -nter/o$tale$ internu$

  : M Re/tu$ abdo!ini$

  : M bli uu$ e ternu$

  : M bli uu$ internu$

  ?ala! @eadaan nor!al ek$ ira$i adala $uatu ro$e$ a$i"

  karena ter4adi akibat en/iutan ela$tik aru $aat otot:ototin$ ira$i !ele!a$ tan a !e!erlukan kontrak$i otot atau

 • 8/13/2019 Makalah Kasus 4 Asma Bronkial

  27/48

  en eluaran ener i )a!un ada keadaan tertentu yan !e!erlukan en o$on an aru

  $e/ara lebi $e! urna dan lebi /e at dari erna a$an tenan ek$ ira$i da at !en4adi akti"

  *aitu den an !en unakan otot:otot ek$$ ira$i ak$a tot:otot di dindin abdo!en a abila

  berkontrak$i !aka akan ter4adi enin katan tekanan intra abdo!en yan !eni!bulkan aya

  ke ata$ ada dia"ra !a yan !en akibatkan dia"ra !a $e!akin teran kat ke ata$

  .elain otot:otot dindin abdo!en terda at 4u a ! -nter/o$tale$ internu$ yan a abila

  berkontrak$i akan !enarik i a:i a ke ba&a dan dala! !eratakan dindin dada dan $e!akin

  !e! erke/il ukuran ron a dada ekanan dala! ron a t orak$ akan lebi be$ar dari ada

  tekanan di at!o$"er $e in a udara !en alir ke luar ron a t orak$ 7

  I6% ,io"imia Sistem Pernapasan

  Pengangkutan O2 & CO2 dalam Darah

  2 yan tela berdi"u$i dari al eoli ke dala! dara aru akan ditran$ or dala!

  bentuk abun an den an e!o lobin ke ka iler 4arin an di!ana 2 dile a$kan untuk

  di unakan $el ?ala! 4arin an 2 bereak$i den an berba ai ba an !akanan !e!bentuk

  $e4u!la be$ar C 2 yan !a$uk ke dala! ka iler 4arin an dan ditran$ or ke!bali ke aru

  Tekanan O 2 dan CO 2 dalam paru darah dan !aringan

  a$ da at ber erak den an /ara di"u$i yan di$ebabkan ole erbedaan tekanan 2

  berdi"u$i dari al eoli ke dala! dara ka iler aru karena P 2 al eoli K P 2 dara aru %alu

  di 4arin an P 2 yan tin i dala! dara ka iler !enyebabkan 2 berdi"u$i ke dala! $el

  .elan4utnya 2 di!etaboli$!e !e!bentuk C 2 PC 2 !enin kat $e in a C 2 berdi"u$i

  ke dala! ka iler 4arin an ?e!ikian ula C 2 berdi"u$i keluar dari dara !a$uk ke al eoli

  karena PC 2 dara ka iler aru lebi be$ar

  Protein heme

  Protein e!e ber"un $i dala! en ikatan dan en an kutan 2 $erta "oto$inte$i$

  u u$ ro$tetik e!e !eru akan $enya&a tetra irol $iklik yan 4e4arin ek$ten$i"nya terdiri

  ata$ ikatan ran ka terkon4u a$i yan !enyera /a aya ada u4un ba&a $ ektru! i$ibel

  $e in a !e!buatnya ber&arna !era ela .enya&a tetra irol terdiri ata$ , !olekul irol

  yan di ubun kan dala! /in/in lanar ole , 4e!batan !etilen:Q .ub$tituen !enentukan

  bentuk $eba ai e!e atau $enya&a lain erda at 1 ato! be$i "ero =Fe2D> ada u$at /in/in

 • 8/13/2019 Makalah Kasus 4 Asma Bronkial

  28/48

  lanar yan bila terok$ida$i akan !en an/urkan akti ita$ biolo ik

  a Mio lobin !eru akan rantai oli e tida tun al =!ono!erik> !erintan i en ikatan C te ak luru$ $e in a kekuatan ikatannya !en4adi

  200 lebi be$ar dari ada 2 Mio lobin otot !era !enyi! an 2 yan dala!

  keadaan kekuran an akan dile a$ ke !itokondria otot untuk $inte$i$ A P

  b 'e!o lobin !eru akan rotein dala! eritro$it yan ber"un $i untuk !en ikat dan !e!ba&a 2 dari aru: aru ke $eluru 4arin an tubu

  !en ikat dan !e!ba&a C 2 dari $eluru 4arin an tubu ke aru: aru

  !e!beri &arna !era ada dara

  !e! erta ankan ke$ei!ban an a$a! ba$a dari tubu

  'e!o lobin !eru akan rotein tetra!er ko! ak yan $etia !ono!ernya terikat

  ada u u$ ro$tetik e!e den an ato! 2 terikat ada

  ato! Fe2D ada ikatan koordina$i ke:5 e!e 'b yan terikat ada 2 di$ebut

  ok$i e!o lobin ='b 2> dan yan $uda !ele a$kan 2 di$ebut deok$i e!o lobin 'b

  da at !en ikat C !en4adi karbon!onok$ida e!o lobin ='bC > yan ikatannya 200

  lebi be$ar dari ada den an 2 ?ala! keadaan lain Fe2D da at terok$ida$i !en4adi Fe3D

 • 8/13/2019 Makalah Kasus 4 Asma Bronkial

  29/48

  !e!bentuk !et e!o lobin =Met'b>

  *an !enyebabkan 2 terikat ada 'b adala 4ika $uda terda at !olekul 2 lain

  ada tetra!er yan $a!a ika 2 $uda ada en ikatan T2 berikutnya akan lebi !uda

  .i"at ini di$ebut Ukinetika en ikatan ko! arati" yaitu $i"at yan !e!un kinkan 'b

  !en ikat 2 dala! 4u!la !ak$i!al ada or an re$ ira$i dan !e!berikan 2 $e/ara

  !ak$i!al ada P 2 4arin an eri"er

  Pen ikatan 2 di$ertai utu$nya ikatan ara! antar re$idu ter!inal karbok$il ada

  ke$eluru an , $ubunit Pen ikatan 2 berikutnya di er!uda karena 4u!la ikatan ara!

  yan utu$ !en4adi lebi $edikit Peruba an ini !e! en aru i $truktur $ekunder ter$ier dan

  kuartener 'b $e in a a"inita$ e!e ter ada 2 !enin kat .etia ato! Fe !a! u

  !en ikat 1 !olekul 2 $e in a tia !olekul 'b da at !en ikat , !olekul 2 'b

  dikatakan ter$atura$i enu den an 2 bila $eluru 'b dala! tubu berikatan $e/ara

  !ak$i!al den an 2 @e4enu an 'b ole 2 $ebanyak 75; bukan berarti 3B, ba ian dari

  4u!la !olekul 'b terok$i ena$i 100; !elainkan rata:rata 3 dari , ato! Fe dala! $etia

  !olekul 'b berikatan den an 2

  Faktor ter entin untuk !enentukan ; $atura$i 'b 2 adala P 2 dara Menurut

  uku! kekekalan !a$$a bila kon$entra$i $ub$tan$i ada reak$i re er$ibel rnenin kat reak$iakan ber4alan ke ara berla&anan

 • 8/13/2019 Makalah Kasus 4 Asma Bronkial

  30/48

  ?eok$i e!o lobin !e!iliki a"inita$ lebi be$ar ter ada C 2 dibandin kan 2 Pele a$an

  2 di ka iler 4arin an !enin katkan ke!a! uan en ikatan 'b den an C 2 .e4u!la

  ke/il C 2 4u a berikatan den an rotein la$!a =ikatan karba!ino> na!un 4u!la nya da at

  diabaikan @edua ikatan ini !eru akan reak$i lon ar dan re er$ibel

  W -on 'C 3 O 60:70; total C 2 -on 'C 3 terbentuk dala! eritro$it !elalui reak$i C 2 D

  '2 X '2C 3 X 'D D 'C 3:

  .etela !ele a$ 2 'b da at lan $un !en ikat C 2 dan !en an kutnya dari aru

  untuk di e!bu$kan keluar C 2 bereak$i den an u u$ Q:a!ino ter!inal e!o lobin

  !e!bentuk karba!at dan !ele a$ roton yan turut !eni!bulkan e"ek

 • 8/13/2019 Makalah Kasus 4 Asma Bronkial

  31/48

  $i !oid =kur a di$o$ia$i> Pro$e$ en ikatan 2 ole 'b ter4adi dala! , ta a tia ta a

  !elibatkan 1 ato! Fe berbeda -katan 2 den an 1 ato! Fe akan !e!"a$ilita$i reak$i

  en ikatan 2 : Fe berikutnya akibatnya a"inita$ 'b untuk 2 !akin !enin kat a a

  reak$i en ikatannya $bb

  'b, D 2 O 'b, 2

  'b, 2 D 2 O 'b,= 2>2

  'b,= 2>2 D 2 O 'b,= 2>3

  'b,= 2>3 D 2 O 'b,= 2>,

  A"inita$ tertin i terda at ada reak$i ke:, kadar 2 terlarut dala! dara 4u a turun

  ,0; )a!un ke!a! uan 'b !en ikat 2 !a$i D90; $e in a kandun an 2 total dara

  !a$i /uku tin i .ebaliknya bila P 2 dara !enin kat !en4adi 760 !!' =berna a$

  den an 2 !urni> ke4enu an 'b den an 2 da at !en/a ai 100; ?en an de!ikian ada

  ki$aran 60:760 !!' eruba an 4u!la 2 yan dian kut 'b D10;

 • 8/13/2019 Makalah Kasus 4 Asma Bronkial

  32/48

  4arin an yan !enin kat

  @ur a di$o$ia$i 'b 2 $tandar berlaku ada $u u dan ' tubu nor!al =$u u 37 C dan '

  7 ,> A"inita$ 'b ter ada 2 di en aru i bebera a "aktor yan da at !enyebabkan

  er e$eran kur a di$o$ia$i yaitu

  1 ' dan PC 2 enurunan 'B enin katan PC 2 dara !enyebabkan er e$eran

  kur a di$o$ia$i 'b 2 ke kanan Artinya ada P 2 yan $a!a lebi banyak 2 yan

  dibeba$kan =a"inita$ 'b ter ada 2 !enurun> @edaan ini berlan $un di ka iler

  e!bulu $i$te!ik ?i"u$i C 2 dari 4arin an ke dara akan !enin katkan kea$a!an

  dara di ka iler $i$te!ik $e in a 4u!la 2 yan dibeba$kan dari 'b lebi be$ar

  dari ada bila enurunan ; $atura$i 'b 2 anya di$ebabkan berkuran nya P 2 dara

  ka iler $a4a Pen aru enin katan C 2 atau kea$a!an ter ada enin katan

  ele a$an 2 dikenal $eba ai e"ek < 'R C 2 ion ' !a! u !e!bentuk ikatan

  re er$ibel den an 'b $e in a !enurunkan a"inita$nya ter ada 2 Penin katan

  'B enurunan PC 2 dara !enyebabkan kur a di$o$ia$i ber e$er ke kiri 'al ini

  ter4adi di ka iler aru di!ana $e4u!la be$ar C 2 berdi"u$i ke dala! al eol A"inita$

  'b ter ada 2 !enin kat $e in a lebi banyak 2 yan diikat 'b untuk P 2

  yan $a!a

  2 .u u #"ek enin katan $u u $eru a den an e"ek enin katan kea$a!anE kur a

  ber e$er ke kanan @er4a otot atau enin katan !etaboli$!e $el !en a$ilkan ana$

  $e in a !e! erbe$ar ele a$an 2 dari 'b untuk !e!enu i kebutu an 4arin an

  3 2 3:bi"o$"o li$erat =2 3:

  2 3:

 • 8/13/2019 Makalah Kasus 4 Asma Bronkial

  33/48

  Penin katan kon$entra$i 2 3:

  Pengaturan "eseim$angan Asam%Basa Darah

  Menurut de"ini$i ' dara arteri nor!al rata:rata adala 7 , +alau un $aat

  !etaboli$!e $el $elalu terbentuk roduk a$a! yan akan dile a$kan ke dala! dara '

  tubu $elalu di erta ankan nor!al

  'al ini entin kerena $e!ua en(i! yan terlibat dala! akti ita$ !etaboli$!e dala! tubu

  ber antun ada ' Faktor:"aktor yan er eran dala! !e! erta ankan ' dara yan

  kon$tan adala bu""er dala! dara ertukaran a$ dala! aru dan !ekani$!e ek$kre$i ole

  in4al O a!bar

  da at dili at ada @:5

  Sesa" napas 9dyspnea:

  ?e"ini$i

  ?y$ nea = breathlessness > adala kelu an yan $erin !e!erlukan enan anan darurat teta i

 • 8/13/2019 Makalah Kasus 4 Asma Bronkial

  34/48

  inten$ita$ dan tin katannya da at beru a ra$a tidak nya!an di dada yan bi$a !e!baik

  $endiri yan !e!butu kan bantuan na a$ $eriu$ = se/ere air hunger > $a! ai yan "atal ,

  ?ia no$i$ dari dy$ nea !e!iliki kebera a!an yan $an at lua$ dan da at dikate orikan

  !en4adi e! at yaitu kardiak ul!onal abun an kardiak atau ul!onal dan nonkardiak

  atau non ul!onal 5

  1 @ardiak

  a al 4antun

  Penyakit arteri koroner

  @ardio!io ati

  ?i$"un $i katu

  'ii ertro"i entrikel kiri

  'i ertro"i katu a$i!etrik

  Perikarditi$

  Arit!ia

  2 Pul!onal

  Penyakit aru ob$trukti" kronik =PP @>

  A$!a

  Penyakit aru re$trikti"

  Penyakit aru erediter

  Pneu!otorak$

  3 abun an kardiak atau ul!onal

  PP @ den an i erten$i ul!onal atau cor pulmonale

  ?ekondiri

 • 8/13/2019 Makalah Kasus 4 Asma Bronkial

  35/48

  #!boli aru kronik

  rau!a

  , )onkardiak atau non ul!onal @ondi$i !etabolik !i$al a$ido$i$

  )yeri

  Penyakit neur!u$kular

  Penyakit otorinolarin eal

  Fun $ional eli$a ani/ i er entila$i

  Klasi$i"asi dispnea

  1 rt o nea dy$ nea yan ter4adi $aat tubu $edan berada ada o$i$i terbaik untuk

  berna a$ =berbarin >

  2 Re$tin dy$ neaBParok$i!al )okturna ?y$ nea dy$ nea yan ter4adi ada $aat enderita $edan beri$tira at =tidur> ada !ala! ari

  3 alkin ?y$ nea dy$ nea yan ter4adi $aat enderita $edan berbi/ara

  , ?y$ nea on #""ort dy$ nea yan ter4adi $aat atau $etela enderita !elakukan

  akti ita$ "i$ik

  Dera1at dispnea

  .e$uai den an berat rin annya kelu an $e$ak na a$ da at diba i !en4adi li!a tin kat

  den an en4ela$an $eba ai berikut

  Sesa" #apas Ting"at I

  idak ada e!bata$an atau a!batan dala! !elakukan ke iatan $e ari: ari .e$ak

  na a$ akan ter4adi bila enderita !elakukan akti ita$ 4a$!ani lebi berat dari ada

  bia$anya Pada ta a ini enderita da at !elakukan eker4aan $e ari: ari den an

  baik

  Sesa" #apas Ting"at II

 • 8/13/2019 Makalah Kasus 4 Asma Bronkial

  36/48

  .e$ak na a$ tidak ter4adi bila !elakukan akti ita$ entin atau akti ita$ yan bia$a

  dilakukan ada ke idu an $e ari: ari .e$ak baru ti!bul bila !elakukan akti ita$

  yan lebi berat Pada &aktu naik tan a atau !endaki $e$ak na a$ !ulai tera$a

  teta i bila ber4alan di 4alan yan datar tidak $e$ak .ebaiknya enderita beker4a ada

  kantorBte! at yan tidak !e!erlukan tena a lebi banyak atau ada eker4aan yan

  tidak ber inda : inda

  Sesa" #apas Ting"at III

  .e$ak na a$ $uda ter4adi bila enderita !elakukan akti ita$ $e ari: ari $e erti

  !andi atau ber akaian teta i enderita !a$i da at !elakukan tan a bantuan oran

  lain .e$ak na a$ tidak ti!bul di $aat enderita $edan i$tira at Penderita 4u a !a$i

  !a! u ber4alan:4alan di daera $ekitar &alau un ke!a! uannya tidak $ebaik oran :

  oran $e at $eu!urnya %ebi baik enderita tidak di eker4akan la i !en in at

  enyakit /uku berat

  Sesa" #apas Ting"at I6

  Penderita $uda $e$ak ada &aktu !elakukan ke iatanBakti ita$ $e ari: ari $e erti

  !andi ber akaian dan lain:lain $e in a ter antun ada oran lain ada &aktu

  !elakukan ke iatan $e ari: ari .e$ak na a$ belu! ta! ak &aktu enderita i$tira at

  teta i $e$ak na a$ $uda !ulai ti!bul bila enderita !elakukan eker4aan rin an

  $e in a ada &aktu !endaki atau ber4alan:4alan $edikit enderita ter ak$a ber inti

  untuk i$tira at $ebentar Peker4aan $e ari: ari tidak da at dilakukan den an lelua$a

  Sesa" #apas Ting"at 6

  Penderita aru$ !e!bata$i diri dala! $e ala tindakan atau akti ita$ $e ari: ari yan

  erna dilakukan $e/ara rutin @eterbata$an ini !enyebabkan enderita lebi banyak

  berada di te! at tidur atau anya duduk di kur$i Gntuk !e!enu i $e ala

  kebutu annya enderita $an at ter antun ada bantuan oran lain

  -sma ,ron"hiale

  De$inisi

  A$!a !eru akan $uatu kelainan in"la!a$i kroni$ ada $aluran na"a$ yan !elibatkan

  $el dan ele!en:ele!en $eluler -n"la!a$i kroni$ ter$ebut ber ubun an den an i erre$ on$i"

  dari $aluran erna"a$an yan !eni!bulkan e4ala e i$odik berulan beru a !en i $e$ak

  na a$ dada tera$a berat dan batuk:batuk teruta!a ada !ala! ari atau a&al a i # i$odikini ber ubun an den an lua$ ob$truk$i $aluran erna"a$an yan lua$ ber aria$i dan $erin kali

 • 8/13/2019 Makalah Kasus 4 Asma Bronkial

  37/48

  ber$i"at re er$ibel den an atau tan a en obatan

  ?e"ini$i a$!a !enurut +' ada ta un 1975 yaitu keadaan kronik yan ditandai

  ole bronko$ a$!e rekuren akibat enye! itan lu!en $aluran na a$ $eba ai re$ on ter ada

  $ti!ulu$ yan tidak !enyebabkan enye! itan $eru a ada banyak oran

  ?e"eni$i terbaru yan dikeluarkan ole Gnit @er4a @oordina$i =G@@> Re$ irolo i

  -?A- ada ta un 200, !enyebutkan ba &a a$!a adala !en i berulan danBatau batuk

  er$i$ten den an karakteri$tik $eba ai berikutE ti!bul$e/ara e i$odik /enderun ada

  !ala! B dini ari =nokturnal> !u$i!an $etela akti"ita$ "i$ik $erta terda at ri&ayat a$!a

  atau ato i lain ada a$ien danBatau keluar anya

  .pidemiologi

  A$!a da at dite!ukan ada laki N laki dan ere! uan di $e ala u$ia teruta!a ada

  u$ia dini Perbandin an laki N laki dan ere! uan ada u$ia dini adala 2 1 dan ada u$ia

  re!a4a !en4adi 1 1 Pre alen$i a$!a lebi be$ar ada &anita u$ia de&a$a %aki:laki lebi

  !e!un kinkan !en ala!i enurunan e4ala di ak ir u$ia re!a4a dibandin kan den an

  ere! uan

 • 8/13/2019 Makalah Kasus 4 Asma Bronkial

  38/48

 • 8/13/2019 Makalah Kasus 4 Asma Bronkial

  39/48

  lebi untuk !en4a a kele!baban dan $u u udara yan !a$uk kedala!al eolu$

  teta o ti!al 'al ini !en akibatkan ter4adinya eruba an o$!olarita$dari

  er!ukaaan $aluran na a$ di!ana ter4adinya akti a$i $el !a$t dan $el

  e itelkolu!nar Akti a$i ini !enyebabkan keluarnya roin"la!atory !ediator

  beru a i$ta!in leukotrien dan ke!okien Mekani$!e ini ada ak irnya

  !enyebabkan ter4adinya bronko$ a$!e ada e'ercised induced asthma

  Peruba an /ua/a

  Faktor:"aktor yan !e! en aru i ter4adinya a$!a

  1> Pe!i/u Aler en dala! ruan an $e erti tun au debu ru!a binatan berbulu

  =an4in ku/in tiku$> aler en ke/oak 4a!ur ka an ra i $erta a4anan a$a rokok

  2> Pe!a/u R ino iru$ o(on e!akaian 2 a oni$t

  3> Pen/etu$ -n"ek$i iral $aluran na a$ aero aler en $e erti bulu binatan aler en

  dala! ru!a =debu ru!at ke/oa 4a!ur> $ea$onal aero aler en $e erti $erbuk $ari

  a$a rokok olu$i udara e&an i udara aler en dite! at ker4a udara din in dan

  kerin ola ra a !enan i$ terta&a i er entila$i dan kondi$i ko!orbid =riniti$

  $inu$iti$ dan a$troe$o"a eal re"luk$>

  .e/ara $ke!ati$ !ekani$!e ter4adinya a$!a di a!barkan $eba ai berikut

  Pato$isiologi

  b$truk$i $aluran na a$ ada a$!a !eru akan ko!bina$i $ a$!e otot bronku$

  $u!batan !uku$ ede!a dan in"la!a$i dindin bronku$ b$truk$i berta!ba berat $ela!a

  ek$ ira$i karena $e/ara "i$iolo i$ $aluran na a$ !enye! it ada "a$e ter$ebut 'al ini

  !en akibatkan udara di$tal te! at ter4adinya ob$truk$i ter4ebak tidak bi$a diek$ ira$i

  Hiperakti.itas ronkus

  %aktor enetik

  %aktor

  Pemicu Pemacu

  !ensitisa

  Pencetus

  Inflamasi e(ala Asma

  0&struks

 • 8/13/2019 Makalah Kasus 4 Asma Bronkial

  40/48

  .elan4utnya ter4adi enin katan olu!e re$idu ka a$ita$ re$idu "un $ional =@RF> dan a$ien

  akan berna a$ ada olu!e yan tin i !endekati ka a$ita$ aru total =@P > @eadaan

  i erin"la$i ini bertu4uan a ar $aluran na a$ teta terbuka dan ertukaran a$ ber4alan lan/ar

  Gntuk !e! erta ankan i erin"la$i ini di erlukan otot:otot bantu na a$ an uan yan

  beru a ob$truk$i $aluran na a$ da at dinilai $e/ara obyekti" den an V#P1 =Volu!e #k$ ira$i

  Pak$a detik erta!a> atau AP# =Aru$Pun/ak #k$ ira$i> $edan kan enurunan @VP

  =@a a$ita$ Vital Paru> !en a!barkan dera4at i erin"la$i aru Penye! itan $aluran na a$

  da at ter4adi baik ada $aluran na a$ yan be$ar $edan !au un ke/il e4ala !en i

  !enandakan ada enye! itan di $aluran na a$ be$ar $edan kan ada $aluran na a$ yan

  ke/il e4ala batuk dan $e$ak lebi do!inan dibandin !en i

  Penye! itan $aluran na a$ ternyata tidak !erata di $eluru ba ian aru Ada daera :daera yan kuran !enda at entila$i $e in a dara ka iler yan !elalui daera ter$ebut

  !en ala!i i ok$e!ia Penurunan Pa 2 !un kin !eru akan kelainan ada a$!a $ub:klini$

  Gntuk !en ata$i kekuran an ok$i en tubu !elakukan i er entila$i a ar kebutu an

  ok$i en ter enu i eta i akibatnya en eluaran C 2 !en4adi berlebi an $e in a PaC 2

  !enurun yan ke!udian !eni!bulkan alkalo$i$ re$ iratorik Pada $eran an a$!a yan lebi

  berat la i banyak $aluran na a$ dan al eolu$ tertutu ole !uku$ $e in a tidak

  !e!un kinkan la i ter4adinya ertukaran a$ 'al ini !enyebabkan i ok$e!ia dan ker4aotot:otot erna a$an berta!ba berat $erta ter4adi enin katan roduk$i C 2 Penin katan

  roduk$i C 2 yan di$ertai den an enurunan entila$i al eolu$!enyebabkan reten$i C 2

  = i erka nia> dan ter4adi a$ido$i$ re$ iratorik atau a al na a$ 'i ok$e!ia yan

  berlan $un la!a !enyebabkan a$ido$i$ !etabolik dan kon$trik$i e!bulu dara aru yan

  ke!udian !enyebabkan $ untin yaitu eredaran dara tan a !elalui unit ertukaran a$

  yan baik yan akibatnya !e! erburuk i erka nia ?en an de!ikian enye! itan $aluran

  na a$ ada a$!a akan !eni!bulkan al: al $eba ai berikut

  1> an uan entila$i beru a i o entila$i

  2> @etidak$ei!ban an entila$i er"u$i di !ana di$tribu$i entila$i tidak $etara den an

  $irkula$i dara aru

  3> an uan di"u$i a$ di tin kat al eoli

  @eti a "aktor ter$ebut akan !en akibatkan i ok$e!ia i erka nia a$ido$i$ re$ iratorik

  ada ta a yan $an at lan4ut

 • 8/13/2019 Makalah Kasus 4 Asma Bronkial

  41/48

  Mani$estasi "linis

  .e/ara u!u! e4ala a$!a adala $e$ak na a$ batuk berda ak dan $uara na a$ yan

  berbunyi n ik:n ik di!ana $erin nya e4ala ini ti!bul ada a i ari !en4elan &aktu

  $ubu al ini karena en aru ke$ei!ban an or!on korti$ol yan kadarnya renda ketika

  a i dan berba ai "aktor lainnya Penderita a$!a akan !en elu kan $e$ak na"a$ karena udara

  ada &aktu berna"a$ tidak da at !en alir den an lan/ar ada $aluran na"a$ yan $e! it dan

  al ini 4u a yan !enyebabkan ti!bulnya bunyi n ik:n ik ada $aat berna"a$ Pada enderita

  a$!a enye! itan $aluran erna"a$an yan ter4adi da at beru a en erutan dan tertutu nya

  $aluran ole da ak yan di roduk$i $e/ara berlebi an dan !eni!bulkan batuk $eba ai re$ on

  untuk !en eluarkan da ak ter$ebut

  .ala $atu /iri a$!a adala ilan nya kelu an di luar $eran an Artinya ada $aat

  $eran an enderita a$!a bi$a keli atan a!at !enderita =banyak batuk $e$ak na a$ ebat dan

  ba kan $a! ai $e erti ter/ekik> teta i di luar $eran an ta! ak $e at -nila $ala $atu al

  yan !e!bedakannya den an enyakit lain =kelu an $e$ak ada a$!a adala re e$ibel bi$a

  baik ke!bali di luar $eran an>

  Klasi$i"asi

  Ge1ala dan

  Tanda

  Serangan

  -sma ingan

  Serangan

  -sma Sedang

  Serangan -sma

  ,erat

  Keadaan an5am

  'iwa

  .e$ak na a$

 • 8/13/2019 Makalah Kasus 4 Asma Bronkial

  42/48

  tot

 • 8/13/2019 Makalah Kasus 4 Asma Bronkial

  43/48

  . iro!etri adala alat yan di er unakan untuk !en ukur "aal entila$i aru

  Re er$ibilita$ enye! itan $aluran na a$ yan !eru akan /iri k a$ a$!a da at

  dinilai den an enin katan olu!e ek$ ira$i ak$a detik erta!a =V#P1> dan atau

  ka a$ita$ ital ak$a =FVC> $ebanyak 20;atau lebi $e$uda e!berian

  bronkodilator

  : G4i Pro oka$i i er entila$i udara dan aler en non:$ e$i"ik $e erti !etakolin dan

  i$ta!in

  Foto orak$

  Pe!erik$aan "oto torak$ dilakukan untuk !enyin kirkan enyakit lain yan

  !e!berikan e4ala $eru a $e erti a al 4antun kiri ob$truk$i $aluran na"a$

  neu!ot orak$ neu!o!edia$tinu! Pada $eran an a$!a yan rin an a!baran

  radiolo ik aru bia$anya tidak !e! erli atkan adanya kelainan

  Tatala"sana

  u4uan uta!a enatalak$anaan a$!a adala !enin katkan dan !e! erta ankan

  kualiti idu a ar enderita a$!a da at idu nor!al tan a a!batan dala! !elakukan

  akti ita$ $e ari: ari

  u4uan enatalak$anaan a$!a

  : Men ilan kan dan !en endalikan e4ala a$!a

  : Men/e a ek$a$erba$i akut

  : Menin katkan dan !e! erta ankan "aal aru $eo ti!al !un kin

  : Men u ayakan akti iti nor!al ter!a$uk e er/i$e

 • 8/13/2019 Makalah Kasus 4 Asma Bronkial

  44/48

  : Men indari e"ek $a! in obat

  : Men/e a ter4adi keterbata$an aliran udara =air"lo& li!itation> ire er$ibel

  : Men/e a ke!atian karena a$!a

  Penatalak$anaan a$!a bronkial terdiri dari en obatan non:!edika!ento$a dan

  en obatan !edika!ento$a

  Pengobatan non

 • 8/13/2019 Makalah Kasus 4 Asma Bronkial

  45/48

  : %eukotrien !odi"ier$

  : Anti i$ta!in enera$i ke dua =anta oni$ :'1>

  2 Pele a = "elie/er >

  Prin$i nya untuk dilata$i 4alan na a$ !elalui relak$a$i otot olo$ !e! erbaiki dan

  atau !en a!bat bronko$trik$i yan berkaitan den an e4ala akut $e erti !en i ra$a

  berat di dada dan batuk tidak !e! erbaiki in"la!a$i 4alan na a$ atau !enurunkan

  i ere$ on$i" 4alan na a$ er!a$uk ele a adala

  : A oni$ beta2 ker4a $in kat

  er!a$uk olon an ini adala $albuta!ol terbutalin "enoterol dan rokaterol yantela beredar di -ndone$ia Me! unyai &aktu !ulai ker4a =on$et> yan /e at

  Mekani$!e ker4a $eba ai!ana a oni$ beta:2 yaitu relak$a$i otot olo$ $aluran

  na a$ !enin katkan keber$i an !uko$ilier !enurunkan er!eabilita$ e!bulu

  dara dan !odula$i en le a$an !ediator dari $el !a$t Meru akan tera i ili an

  ada $eran an akut dan $an at ber!an"aat $eba ai ratera i ada e'ercise-induced

  asthma.

  : @ortiko$teroid $i$te!ik

  .teroid $i$te!ik di unakan $eba ai obat ele a bila en unaan bronkodilator

  yan lain $uda o ti!al teta i a$il belu! ter/a ai en unaannya

  diko!bina$ikan den an bronkodilator lain>

  : Antikoliner ik

  Pe!beriannya $e/ara in ala$i Mekani$!e ker4anya !e!blok e"ek ele a$an

  a$etilkolin dari $ara" koliner ik ada 4alan na a$ Meni!bulkan bronkodilata$i

  den an !enurunkan tonu$ koliner ik a al intrin$ik $elain itu 4u a !en a!bat

  re"lek$ bronkoko$trik$i yan di$ebabkan iritan er!a$uk dala! olon an ini

  adala i ratro iu! bro!ide dan tiotro iu! bro!ide

  : A!ino"illin

  : Adrenalin

  ?a at $eba ai ili an ada a$!a ek$a$erba$i $edan $a! ai berat Pe!berian

 • 8/13/2019 Makalah Kasus 4 Asma Bronkial

  46/48

  $e/ara $ubkutan aru$ dilakukan ati: ati ada enderita u$ia lan4ut atau den an

  an uan kardio a$kular Pe!berian intra ena da at diberikan bila dibutu kan

  teta i aru$ den an en a&a$an ketat =bed $ide !onitorin >

  3 era i .u orti"

  : Pe!akaian ok$i en

  k$i en diberikan ada $eran an $edan dan berat !elalui kanula idun !a$ker

  atau eadbo Perlu dilakukan e!antauan $atura$i ok$i en $ebaiknya diukur

  den an ul$e o y!etry =nilai nor!al K 95;>

  : era i /airan

  ?e idra$i da at ter4adi ada $eran an a$!a berat karena kuran adekuatnya a$u an

  /airan enin katan in$en$ible &ater lo$$ taki nea $erta e"ek diureti/ teo"ilin

  Pe!berian /airan aru$ ati: ati karena ada a$!a bera tter4adi enin katan

  $ekre$i Antidiuretik 'or!one =A?'> yan !e!uda kan ter4adinya reten$i /airan

  dan tekanan leura ne ati" tin i ada un/ak in$ ira$i yan !e!uda kan

  ter4adinya ede!a aru u!la /airan yan diberikan adala 1:1 5 kali kebutu an

  ru!atan

  Kompli"asi

 • 8/13/2019 Makalah Kasus 4 Asma Bronkial

  47/48

  dua kali li at enderita a$!a ria u a kenyataan ba &a an ka ke!atian ada $eran an a$!a

  den an u$ia tua lebi banyak kalau $eran an a$!a diketa ui dan di!ulai $e4ak kanak N

  kanak dan !enda at en a&a$an yan /uku kira:kira $etela 20 ta un anya 1; yan tidak

  $e!bu dan di dala! en a&a$an ter$ebut kalau $erin !en ala!i $eran an /o!!on /old

  29; akan !en ala!i $eran an ulan

  Pada enderita yan !en ala!i $eran an inter!itten an ka ke!atiannya 2;

  $edan kan an ka ke!atian ada enderita yan den an $eran an teru$ !eneru$ an ka

  ke!atiannya 9; 5

  ?AF AR PG. A@A

  1 A$!a bronkiale A ailable at tt BB&&& library u n 4 a/ idB d"B,$1kedokteran B

  2073110,2B ?iundu dari

  tt BB&&& / e!o/are /o!BMA)A -) Bdy$ nea a$ ?iak$e$ ada Rabu 29 uni

  2011

  6 @ue nel Color Atla$ o" Cytolo y 'i$tolo y and Mi/ro$/o i/ Anato!y ,t ed

  .tutt art ie!eE 2003 3,0:517 . er&ood % 'u!an y$iolo y "ro! /ell$ to $y$te! 6t edition

 • 8/13/2019 Makalah Kasus 4 Asma Bronkial

  48/48

  2007