of 222/222
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม JOURNAL OF MAHASARAKHAM UNIVERSITY HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES วารสาร ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม ห า ส า ร ค า ม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีท่ 35 ฉบับที่ 5 กันยายน - ตุลาคม 2559 5 ปีท่ 35 ฉบับที่ 5 กันยายน - ตุลาคม 2559 Volume 35 Number 5 September - October 2016 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อยู่ในฐานข้อมูล TCI การใช้งานสารสนเทศบนเว็บไซต์ของสอโทรทัศน์เพอส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในสังคมไทย กฤษณ์ รักชาติเจริญ ................................................................................................................................................................................................................................................ 1 แนวทางการดำาเนินงานด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกาฬสินธุดาวเหนือ แดนดงยิ่ง, มะลิวัลย์ น้อยบัวทิพย์ ..................................................................................................................................................................................................... 11 ความสัมพันธ์ ระหว่าง คุณภาพบริการ คุณค่าการรับรู้ ความไว้วางใจกับความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวในธุรกิจที่พักประเภทรีสอร์ท อำาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทักษพร คงคาช่วย, ธนายุ ภู่วิทยาธร, นิตย์ หทัยวสีวงศ์ สุขศรี ......................................................................................................................................................................... 21 คำาศัพท์ภาษาจีนที่ใช้ในประเพณีกินเจของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดตรัง เกตมาตุ ดวงมณี ................................................................................................................................................................................................................................................... 31 การวิเคราะห์ต้นทุนการบริการทางบัญชีของธุรกิจโรงแรม ในเขตอำาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นงนุช ไชยผาสุข, มัธนา ดลพันธุ์, สัมฤทธิ์ ศิริคะเณรัตน.................................................................................................................................................................................... 40 โอกาสในการพัฒนาและความท้าทายในการพัฒนาของวัฒนธรรมดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์ในบริบทของโลกาภิวัฒน์ทางวัฒนธรรม เปรมสินี คำาทัปน์ ................................................................................................................................................................................................................................................... 48 การพัฒนาชุดฝึกอบรมด้วยตนเองเพอเสริมสร้างสมรรถภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครู สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร วาโร เพ็งสวัสดิ................................................................................................................................................................................................................................................... 53 ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค ความรู้เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ การสนับสนุนทางสังคม และพัฒนกิจการตั้งครรภ์ ของวัยรุ่นตั้งครรภ์ จังหวัดอ่างทอง พิชญนาถ ครองญาติ, บัวทอง สว่างโสภากุล...................................................................................................................................................................................................... 62 ต้นทุนและผลตอบแทนของธุรกิจบังกะโล จังหวัดนครศรีธรรมราช ชญานี เวียงสมุทร, ชัชฎา อัมรินทร์, ปาวินา เพชรเกาะ, ภานุเดช แซ่ตั้ง, วรยุส ไกรเดช, รจนา ขุนแก้ว ........................................................................................................ 75 อวัจนภาษาของคู่พระนางในนวนิยายพาฝัน วรางคณา เสนสม................................................................................................................................................................................................................................................ 86 การออมของครัวเรือนภาคเกษตรกรรม: กรณีศึกษาลูกค้า ธ.ก.ส. ศราวุฒิ ศรีทอง, โยธิน แสวงดี ........................................................................................................................................................................................................................... 95 การส่งเสริมความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปเพอการจัดการเรียนรู้บูรณาการบริบทชุมชนท้องถิ่นและสังคมเศรษฐกิจพอเพียง ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ ................................................................................................................................................................................................................................ 109 ภูมินามหมู่บ้านเขมรสุรินทร์กับพันธุ์ไม้ท้องถิ่น ตำาบลท่าสว่าง อำาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ สมชญา ศรีธรรม, วสา วงศ์สุขแสวง และ จินตนา รุ่งเรือง ......................................................................................................................................................................... 121 การศึกษารูปแบบการให้บริการด้านการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยของรัฐ สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สวัสดิวิชระโภชน์ ............................................................................................................................................................................................................................................... 134 การจัดการศูนย์การเรียนรู้เรือนเรือพระของชุมชนวัดแช่มอุทิศ สาริณี อินทร์ขำา, วรัญญา แซ่เหยืน, สิรวิชญ์ ไชยบุบผา, อุทัย ปริญญาสุทธินันท์ .......................................................................................................................................... 146 การนำานโยบาย การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุไปปฏิบัติ : ศึกษากรณีกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2556-2558 สุรินทร กปิตถา ณ อยุธยา .............................................................................................................................................................................................................................. 158 สมรรถนะและการรับรู้การทำางานที่มีผลต่อความเครียดของบุคลากรสำานักงานสอบบัญชี เสาวรัตน์ บรรยงพัฒนะ, เสาวนีย์ สมันต์ตรีพร, พงษ์เทพ ศรีโสภาจิต............................................................................................................................................................ 168 ผลกระทบของการบริหารหนี้สินที่มีต่อมูลค่ากิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อภิศักดิ์ เจียรสุคนธ์, ธิบดี สกุลวิชญธาดา, กันยารัตน์ ดาษจันทึก,เบญจวรรณ ศุภัทรพร, พิชชานันท์ ภาโสภะ............................................................................................ 175 ความพร้อมและแนวทางพัฒนาระบบการศึกษาทางวิชาชีพบัญชีเพอเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุอมร โททำา............................................................................................................................................................................................................................................................ 183 กลยุทธ์การเพิ่มคุณค่างาน เพอการพัฒนาพนักงานในที่ทำางาน ยุวดี จันทะศิริ ..................................................................................................................................................................................................................................................... 198 Using the Thai Free Television Channel’s Website for Promoting Political Participation in Thai Society Krish Rugchatjaroen .......................................................................................................................................................................................................................................................................1 The Development of the Guideline for Participation Operations andSupport from All Sectors of the Child Development Centers under Local Administrative Organizations in Kalasin Province Daonuea Daendongying, Maliwan Noibutip.......................................................................................................................................................................................................................... 11 Relationship between Service Quality, Awareness Value, Reliance and Loyalty of Tourists at Resort Businesses in Koh Samui, Surat Thani. Thaksaporn Kongkachauy, Tanayu Puwittayathorn, Nit Hataiwasriwong Suksri ........................................................................................................................................................ 21 Chinese Vocabulary Used in the Vegetarian Festival Celebrated by Chinese Thais in Trang Province Katematu Duangmanee................................................................................................................................................................................................................................................................. 31 Cost Analysis of Accounting Services of Hotel Businesses in Muang, Khon Kaen Nongnuch Chaipasuk, Mattana Dolphun, Samrith Sirikanerat .......................................................................................................................................................................................... 40 The Development Opportunities and Development Challenges of Ethnic Traditional Culture in the context of “Cultural Globalization” Pramesini Khamtab ........................................................................................................................................................................................................................................................................ 48 The Development of a Self-Development Package to Promote Classroom Research Competency of Teachers under the Sakon Nakhon Educational Service Area Waro Phengsawat ......................................................................................................................................................................................................................................................................... 53 Adversity Quotient, Knowledge of Pregnancy, Social Support and Maternal Tasks of Pregnancy of the Pregnant Adolescents at Ang Thong Province Phitchayanat Khrongyat, Buathong Sawangsopakul ........................................................................................................................................................................................................... 62 Cost and return of Bungalow Businesses in Nakorn Si Tammarat. Chayanee Weingsamut, Chatchada Ammarin, Pawina Phetkoh, Phanudet Saetang, Worrayut Kraidet, Rojana Khunkaew .........................................................................75 Non-verbal Language of the Major Character in Romance novels Warangkana Sensom .................................................................................................................................................................................................................................................................. 86 Savings of Agricultural Households: A case study of customers of the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives Sarawut Srithong, Yothin Sawangdee....................................................................................................................................................................................................................................... 95 Enhancing Pre-Service Science Teachers’ Pedagogical Content Khowledge Integrating Local Context Into Science Teaching for Promoting a Sufficiency Economy Society Siriwan Chatmaneerungcharoen ............................................................................................................................................................................................................................................ 109 Khmer Surin Villages’ Toponyms with Local Plants in Thasawang Sub – District, Muang Surin District, Surin Province Somchaya Sritram, Vasa Wongsuksaweang and Chintana Rungrueng ....................................................................................................................................................................... 121 Study of an Undergraduate Registration Service Model in Government Universities under the Office of the Higher Education Commission, Ministry of Education Sawat Wicharapote...................................................................................................................................................................................................................................................................... 134 Management of Ruean Ruea Phra Learning Center of Wat Chaem Uthit Community Sarinee Inkham, Waranya Sae-yian, Sirawit Chaibubpha, Utai Parinyasutinun......................................................................................................................................................... 146 The Implementation of a Health Care Policy for Senior Citizens: A Case Study of the Bangkok Matropolitan Administration in 013-15 Surinthon Kapitha Na Ayudhya ............................................................................................................................................................................................................................................... 158 The accounting office personnel’s competency and work perception toward stress. Saowarat Banyongpatthana, Saowanee Samantreeporn, Prongthep Srisopachit ..................................................................................................................................................... 168 The Effect of Liability Management and Its Affect on Value Performance at the Stock Exchange of Thailand. Apisak Jaerlasukon, Tibodee Sakulvichayatada, Kanyarat Datchanthuk, Benjawan Supapattarapohn, Pitchanan Pasopa........................................................................... 175 The State of Readiness and Educational System Development of the Accounting Profession for being the Asean Economic Community (AEC) of Higher Institution Education in Roi-Gaen-Sarasin Group Amorn Thotham........................................................................................................................................................................................................................................................................... 183 Job Enrichment Strategy for Developing Employees in The workplace Yuwadi Chunthasiri ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 198

MAHASARAKHAM UNIVRSITY ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม ห า ส า ร ค า ม · สุรินทร กปิตถา ณ อยุธยา.....158 สมรรถนะและการรับรู้การทำางานที่มีผลต่อความเครียดของบุคลากรสำานักงานสอบบัญชี

 • View
  20

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of MAHASARAKHAM UNIVRSITY ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม ห า ส า ร ค า...

 • วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  JOURNAL OF

  MAHASARAKHAM UNIVERSITY

  HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

  วารสาร

  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม ห า ส า ร ค า ม

  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  ปีที่ 35 ฉบับที่ 5 กันยายน - ตุลาคม 2559

  5

  ปีที่ 35 ฉบับที่ 5 กันยายน - ตุลาคม 2559Volume 35 Number 5 September - October 2016

  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อยู่ในฐานข้อมูล TCI

  การใช้งานสารสนเทศบนเว็บไซต์ของสื่อโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในสังคมไทย

  กฤษณ์ รักชาติเจริญ ................................................................................................................................................................................................................................................1

  แนวทางการดำาเนินงานด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกาฬสินธุ์

  ดาวเหนือ แดนดงยิ่ง, มะลิวัลย์ น้อยบัวทิพย ์.....................................................................................................................................................................................................11

  ความสัมพันธ์ ระหว่าง คุณภาพบริการ คุณค่าการรับรู้ ความไว้วางใจกับความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวในธุรกิจที่พักประเภทรีสอร์ท อำาเภอเกาะสมุย

  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  ทักษพร คงคาช่วย, ธนายุ ภู่วิทยาธร, นิตย์ หทัยวสีวงศ์ สุขศร ี.........................................................................................................................................................................21

  คำาศัพท์ภาษาจีนที่ใช้ในประเพณีกินเจของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดตรัง

  เกตมาตุ ดวงมณ ี...................................................................................................................................................................................................................................................31

  การวิเคราะห์ต้นทุนการบริการทางบัญชีของธุรกิจโรงแรม ในเขตอำาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

  นงนุช ไชยผาสุข, มัธนา ดลพันธุ์, สัมฤทธิ์ ศิริคะเณรัตน์ ....................................................................................................................................................................................40

  โอกาสในการพัฒนาและความท้าทายในการพัฒนาของวัฒนธรรมดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์ในบริบทของโลกาภิวัฒน์ทางวัฒนธรรม

  เปรมสินี คำาทัปน์ ...................................................................................................................................................................................................................................................48

  การพัฒนาชุดฝึกอบรมด้วยตนเองเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครู สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร

  วาโร เพ็งสวัสดิ์ ...................................................................................................................................................................................................................................................53

  ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค ความรู้เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ การสนับสนุนทางสังคม และพัฒนกิจการตั้งครรภ์ ของวัยรุ่นตั้งครรภ์ จังหวัดอ่างทอง

  พิชญนาถ ครองญาติ, บัวทอง สว่างโสภากุล ......................................................................................................................................................................................................62

  ต้นทุนและผลตอบแทนของธุรกิจบังกะโล จังหวัดนครศรีธรรมราช

  ชญานี เวียงสมุทร, ชัชฎา อัมรินทร์, ปาวินา เพชรเกาะ, ภานุเดช แซ่ตั้ง, วรยุส ไกรเดช, รจนา ขุนแก้ว ........................................................................................................ 75

  อวัจนภาษาของคู่พระนางในนวนิยายพาฝัน

  วรางคณา เสนสม ................................................................................................................................................................................................................................................86

  การออมของครัวเรือนภาคเกษตรกรรม: กรณีศึกษาลูกค้า ธ.ก.ส.

  ศราวุฒิ ศรีทอง, โยธิน แสวงดี ...........................................................................................................................................................................................................................95

  การส่งเสริมความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปเพื่อการจัดการเรียนรู้บูรณาการบริบทชุมชนท้องถิ่นและสังคมเศรษฐกิจพอเพียง

  ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ ................................................................................................................................................................................................................................109

  ภูมินามหมู่บ้านเขมรสุรินทร์กับพันธุ์ไม้ท้องถิ่น ตำาบลท่าสว่าง อำาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

  สมชญา ศรีธรรม, วสา วงศ์สุขแสวง และ จินตนา รุ่งเรือง .........................................................................................................................................................................121

  การศึกษารูปแบบการให้บริการด้านการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยของรัฐ สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

  สวัสดิ์ วิชระโภชน์ ...............................................................................................................................................................................................................................................134

  การจัดการศูนย์การเรียนรู้เรือนเรือพระของชุมชนวัดแช่มอุทิศ

  สาริณี อินทร์ขำา, วรัญญา แซ่เหยืน, สิรวิชญ์ ไชยบุบผา, อุทัย ปริญญาสุทธินันท์ ..........................................................................................................................................146

  การนำานโยบาย การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุไปปฏิบัติ : ศึกษากรณีกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2556-2558

  สุรินทร กปิตถา ณ อยุธยา ..............................................................................................................................................................................................................................158

  สมรรถนะและการรับรู้การทำางานที่มีผลต่อความเครียดของบุคลากรสำานักงานสอบบัญชี

  เสาวรัตน์ บรรยงพัฒนะ, เสาวนีย์ สมันต์ตรีพร, พงษ์เทพ ศรีโสภาจิต ............................................................................................................................................................168

  ผลกระทบของการบริหารหนี้สินที่มีต่อมูลค่ากิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  อภิศักดิ์ เจียรสุคนธ์, ธิบดี สกุลวิชญธาดา, กันยารัตน์ ดาษจันทึก,เบญจวรรณ ศุภัทรพร, พิชชานันท์ ภาโสภะ ............................................................................................175

  ความพร้อมและแนวทางพัฒนาระบบการศึกษาทางวิชาชีพบัญชีเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์

  อมร โททำา ............................................................................................................................................................................................................................................................183

  กลยุทธ์การเพิ่มคุณค่างาน เพื่อการพัฒนาพนักงานในที่ทำางาน

  ยุวดี จันทะศิริ .....................................................................................................................................................................................................................................................198

  Using the Thai Free Television Channel’s Website for Promoting Political Participation in Thai Society

  Krish Rugchatjaroen .......................................................................................................................................................................................................................................................................1

  The Development of the Guideline for Participation Operations andSupport from All Sectors of the Child Development Centers under Local

  Administrative Organizations in Kalasin Province

  Daonuea Daendongying, Maliwan Noibutip ..........................................................................................................................................................................................................................11

  Relationship between Service Quality, Awareness Value, Reliance and Loyalty of Tourists at Resort Businesses in Koh Samui, Surat Thani.

  Thaksaporn Kongkachauy, Tanayu Puwittayathorn, Nit Hataiwasriwong Suksri ........................................................................................................................................................21

  Chinese Vocabulary Used in the Vegetarian Festival Celebrated by Chinese Thais in Trang Province

  Katematu Duangmanee .................................................................................................................................................................................................................................................................31

  Cost Analysis of Accounting Services of Hotel Businesses in Muang, Khon Kaen

  Nongnuch Chaipasuk, Mattana Dolphun, Samrith Sirikanerat ..........................................................................................................................................................................................40

  The Development Opportunities and Development Challenges of Ethnic Traditional Culture in the context of “Cultural Globalization”

  Pramesini Khamtab ........................................................................................................................................................................................................................................................................48

  The Development of a Self-Development Package to Promote Classroom Research Competency of Teachers under the Sakon Nakhon Educational

  Service Area

  Waro Phengsawat .........................................................................................................................................................................................................................................................................53

  Adversity Quotient, Knowledge of Pregnancy, Social Support and Maternal Tasks of Pregnancy of the Pregnant Adolescents at Ang Thong Province

  Phitchayanat Khrongyat, Buathong Sawangsopakul ...........................................................................................................................................................................................................62

  Cost and return of Bungalow Businesses in Nakorn Si Tammarat.

  Chayanee Weingsamut, Chatchada Ammarin, Pawina Phetkoh, Phanudet Saetang, Worrayut Kraidet, Rojana Khunkaew .........................................................................75

  Non-verbal Language of the Major Character in Romance novels

  Warangkana Sensom ..................................................................................................................................................................................................................................................................86

  Savings of Agricultural Households: A case study of customers of the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives

  Sarawut Srithong, Yothin Sawangdee .......................................................................................................................................................................................................................................95

  Enhancing Pre-Service Science Teachers’ Pedagogical Content Khowledge Integrating Local Context Into Science Teaching for Promoting

  a Sufficiency Economy Society

  Siriwan Chatmaneerungcharoen ............................................................................................................................................................................................................................................109

  Khmer Surin Villages’ Toponyms with Local Plants in Thasawang Sub – District, Muang Surin District, Surin Province

  Somchaya Sritram, Vasa Wongsuksaweang and Chintana Rungrueng .......................................................................................................................................................................121

  Study of an Undergraduate Registration Service Model in Government Universities under the Office of the Higher Education Commission,

  Ministry of Education

  Sawat Wicharapote......................................................................................................................................................................................................................................................................134

  Management of Ruean Ruea Phra Learning Center of Wat Chaem Uthit Community

  Sarinee Inkham, Waranya Sae-yian, Sirawit Chaibubpha, Utai Parinyasutinun .........................................................................................................................................................146

  The Implementation of a Health Care Policy for Senior Citizens: A Case Study of the Bangkok Matropolitan Administration in 013-15

  Surinthon Kapitha Na Ayudhya ...............................................................................................................................................................................................................................................158

  The accounting office personnel’s competency and work perception toward stress.

  Saowarat Banyongpatthana, Saowanee Samantreeporn, Prongthep Srisopachit .....................................................................................................................................................168

  The Effect of Liability Management and Its Affect on Value Performance at the Stock Exchange of Thailand.

  Apisak Jaerlasukon, Tibodee Sakulvichayatada, Kanyarat Datchanthuk, Benjawan Supapattarapohn, Pitchanan Pasopa ........................................................................... 175

  The State of Readiness and Educational System Development of the Accounting Profession for being the Asean Economic Community (AEC)

  of Higher Institution Education in Roi-Gaen-Sarasin Group

  Amorn Thotham ...........................................................................................................................................................................................................................................................................183

  Job Enrichment Strategy for Developing Employees in The workplace

  Yuwadi Chunthasiri .....................................................................................................................................................................................................................................................................198

 • สำานักงานกองบรรณาธิการ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำาบลขามเรียง อำาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

  โทรศัพท์ 0-4375-4321 ต่อ 1754 หรือ 0-4375-4416

  ราคาปก 60 บาท ราคาสมาชิก ราย 1 ปี 240 บาท ราย 2 ปี 480 บาท

  กำาหนดเผยแพร่ ปีละ 6 ฉบับ

  ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ ฉบับที่ 2 มีนาคม-เมษายน ฉบับที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน

  ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม ฉบับที่ 5 กันยายน-ตุลาคม ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน-ธันวาคม

  วารสารมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม

  ปีที่ 35 ฉบับที่ 5 เดือน กันยายน-ตุลาคม พ.ศ.2559

  พิมพ์เผยแพร่เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559

  เจ้าของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  วัตถุประสงค์

  เพื่อส่งเสรมิส่งเผยแพรผ่ลงานวชิาการและงานวิจยัท่ีมีคณุคา่ต่อการพัฒนาองคค์วามรูท้างวิชาการ และเป็นสื่อกลางแลกเปล่ียน

  ความคดิเหน็เชงิวิชาการ โดยครอบคลุมวิทยาการด้านมนษุยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์การศกึษา ศลิปกรรม ดนตร ีสถาปัตยกรรม ภาษา วรรณกรรม

  กำาหนดการตีพิมพ์ปีละ 6 ฉบับ ออกราย 2 เดือน คือ เล่ม 1 มกราคม – กุมภาพันธ์ / เล่ม 2 มีนาคม – เมษายน/เล่ม 3 พฤษภาคม – มิถุนายน/

  เล่ม 4 กรกฎาคม – สิงหาคม /เล่ม 5 กันยายน – ตุลาคม และ เล่ม 6 พฤศจิกายน – ธันวาคม

  บทความวิชาการและบทความวิจยัท่ีจะนำามาตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามนี ้จะต้องไดร้บัการตรวจสอบทางวิชาการ

  (Peer review) ซึ่งปกติจะมี Double Blind (ผู้พิจารณา 2 คน) หรือ Triple Blind (ผู้พิจารณา 3 คน) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

  ที่ปรึกษา อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย

  บรรณาธิการ รองศาสตราจารย์ ดร.ปพฤกษ์บารมี อุตสาหะวาณิชกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  กองบรรณาธิการ

  ศาสตราจารย์ ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ ปั้นนิ่ม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  รองศาสตราจารย์ ดร.ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  รองศาสตราจารย์ ดร.บุญชม ศรีสะอาด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  รองศาสตราจารย์ ดร.มนวิกา ผดุงสิทธิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  รองศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา เจียมศรีพงษ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิวรรณ พีรศักดิ์โสภณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ท้ายเรือคำา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  รองศาสตราจารย์ ดร.วณิช นิรันตรานนท์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี

  รองศาสตราจารย์พิทักษ์ น้อยวังคลัง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  รองศาสตราจารย์ยงยุทธ ชูแว่น มหาวิทยาลัยศิลปากร

  รองศาสตราจารย์สิทธิพร ภิรมย์รื่น มหาวิทยาลัยศิลปากร

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลพร สอนศรี มหาวิทยาลัยมหิดล

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร มหาวิทยาลัยมหิดล

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชัย ภัทรธนานันท์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ คำาคง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร หลินเจริญ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมินทร เบ้าธรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน วทิยาเขตสกลนคร

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม นาคอ้าย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

  อาจารย์ ดร.พิมพ์ยุพา ประพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  Mr.Pacl Dulfer มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  นางฉวีวรรณ อรรคะเศรษฐัง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  เลขานุการ

  จิรารัตน์ ภูสีฤทธิ์

 • บทบรรณาธิการ

  สวัสดีครับวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามฉบับที่5ประจำาปี

  2559ฉบบันีย้งัเขม้ขน้ด้วยเนือ้หาและสาระทางวชิาการทกุบทความวจิยัและบทความวชิาการได้ผา่นการ

  กลั่นกรองจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการ เพื่อให้วารสารเป็นที่ยอมรับและ

  เกิดความเชื่อมั่นในวงการวิชาการ

  ในการจัดทำาวารสารทางวิชาการ กองบรรณาธิการได้ให้ความสำาคัญกับคุณภาพของบทความ

  วิจัยและบทความทางวิชาการท่ีคัดเลือกนำามาลงตีพิมพ์ในแต่ละฉบับ โดยบทความวิจัยและบทความทาง

  วิชาการท่ีถูกคัดเลือกตีพิมพ์จะต้องผ่านการตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewers)

  ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับสาขาวิชาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  ท่านเหล่านี้ได้สละเวลาอันมีค่าในการช่วยอ่านและพิจารณาต้นฉบับพร้อมทั้งให้คำาแนะนำาที่มีประโยชน์

  ต่อการดำาเนินการจัดทำาวารสารเป็นอย่างดีกองบรรณาธิการขอกราบขอบพระคุณมาณโอกาสนี้

  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามฉบับนี้ประกอบด้วยบทความ

  จำานวน21เรื่องได้แก่(1)การใช้งานสารสนเทศบนเว็บไซต์ของสื่อโทรทัศน์(2)การเปรียบเทียบปัจจัย

  ที่มีผลต่อการตัดสินใจในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนสองภาษา(3)แนวทางการดำาเนินงานด้าน

  การมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน(4)คุณภาพบริการคุณค่าการรับรู้ความไว้วางใจและ

  ความจงรักภักดี(5)การวิเคราะห์ต้นทุนการบริการทางบัญชี(6)คำาศัพท์ภาษาจีนที่ใช้ในประเพณีกินเจ

  (7)โอกาสในการพัฒนาและความท้าทายในการพัฒนาของวัฒนธรรมดั้งเดิม(8)การพัฒนาชุดฝึกอบรม

  ดว้ยตนเองเพือ่เสรมิสรา้งสมรรถภาพการวิจยั(9)ความสามารถในการฟนัฝา่อปุสรรคความรูเ้กีย่วกับการ

  ตั้งครรภ์การสนับสนุนทางสังคมและพัฒนกิจการตั้งครรภ์(10)ต้นทุนและผลตอบแทนของธุรกิจบังกะโล

  (11)อวจันภาษาของคูพ่ระนางในนวนยิายพาฝนั(12)การออมของครวัเรอืนภาคเกษตรกรรม(13)การส่ง

  เสรมิความรูใ้นเนือ้หาผนวกวธิสีอน(14)ภมูนิามหมูบ่า้นเขมรสุรนิทรก์บัพนัธุไ์มท้อ้งถิน่(15)การศกึษารปู

  แบบการให้บริการด้านการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี(16)การจัดการศูนย์การเรียนรู้เรือนเรือพระ

  (17)การนำานโยบายการดแูลสขุภาพผูส้งูอายุไปปฏบิตัิ(18)สมรรถนะการรบัรูก้ารทำางานและความเครยีด

  (19)การบริหารหนี้สินและมูลค่ากิจการ(20)ความพร้อมและแนวทางพัฒนาระบบการศึกษาทางวิชาชีพ

  บัญชีและ(21)กลยุทธ์การเพิ่มคุณค่างาน

  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ยินดีต้อนรับสำาหรับบรรดา

  นักวิชาการและนิสิตนักศึกษาท่ีต้องการนำาเสนอผลงานวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นบทความวิจัย บทความ

  วชิาการบทความทัว่ไปหรอืบทวจิารณ์หนงัสอืทัง้จากภายในและภายนอกมหาวทิยาลยัมหาสารคามกอง

  บรรณาธิการยินดีต้อนรับเปิดกว้างและพร้อมรับต้นฉบับของท่านตลอดเวลา

 • ขอให้ศึกษารูปแบบการเขียนจากท้ายวารสารแต่ละฉบับ ส่งมาให้ยังกองบรรณาธิการโดยไว

  หัวข้อเรื่องและประเด็นนำาเสนอท่ีเก่ียวข้องกับมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ

  เศรษฐศาสตร์และอืน่ๆกองบรรณาธิการยนิดแีละพรอ้มรบัตน้ฉบบัเปน็อยา่งมากเพือ่ให้เกดิการเปดิกว้าง

  ดา้นเนือ้หาและสาระทีจ่ะบรรจใุนวารสารและเพ่ือใหค้รอบคลมุทกุสาขาและวทิยาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัทางด้าน

  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  ในสุดท้ายนี้กองบรรณาธิการขอขอบพระคุณท่านผู้อ่านทุกท่านที่ได้ให้คำาติชมและให้คำาแนะนำา

  เพื่อการปรับปรุงการดำาเนินการจัดทำาวารสารมาโดยตลอด โดยกองบรรณาธิการได้ให้ความสำาคัญและมุ่ง

  เนน้กบัการพฒันาและปรบัปรงุคณุภาพของวารสารใหเ้ป็นทีน่า่เชือ่ถอืและยอมรบัในวงการวชิาการอยูเ่สมอ

  และต่อเนื่อง

  รองศาสตราจารย์ดร.ปพฤกษ์บารมีอุตสาหะวาณิชกิจ

  บรรณาธิการ

 • การใช้งานสารสนเทศบนเว็บไซต์ของสื่อโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง

  ของประชาชนในสังคมไทย

  กฤษณ์ รักชาติเจริญ............................................................................................................1

  แนวทางการดำาเนินงานด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์

  ดาวเหนือ แดนดงยิ่ง, มะลิวัลย์ น้อยบัวทิพย์.....................................................................11

  ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพบริการคุณค่าการรับรู้ความไว้วางใจกับความจงรักภักดี

  ของนักท่องเที่ยวในธุรกิจที่พักประเภทรีสอร์ทอำาเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  ทักษพร คงคาช่วย, ธนายุ ภู่วิทยาธร, นิตย์ หทัยวสีวงศ์ สุขศรี...........................................21

  คำาศัพท์ภาษาจีนที่ใช้ในประเพณีกินเจของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดตรัง

  เกตมาตุ ดวงมณี...............................................................................................................31

  การวิเคราะห์ต้นทุนการบริการทางบัญชีของธุรกิจโรงแรมในเขตอำาเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น

  นงนุช ไชยผาสุข, มัธนา ดลพันธุ์, สัมฤทธิ์ ศิริคะเณรัตน์.....................................................40

  โอกาสในการพัฒนาและความท้าทายในการพัฒนาของวัฒนธรรมดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์

  ในบริบทของโลกาภิวัฒน์ทางวัฒนธรรม

  เปรมสินี คำาทัปน์...............................................................................................................48

  การพัฒนาชุดฝึกอบรมด้วยตนเองเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครู

  สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร

  วาโร เพ็งสวัสดิ์ ...............................................................................................................53

  ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคความรู้เกี่ยวกับการตั้งครรภ์การสนับสนุนทางสังคม

  และพัฒนกิจการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นตั้งครรภ์จังหวัดอ่างทอง

  พิชญนาถ ครองญาติ, บัวทอง สว่างโสภากุล......................................................................62

  ต้นทุนและผลตอบแทนของธุรกิจบังกะโลจังหวัดนครศรีธรรมราช

  ชญานี เวียงสมุทร, ชัชฎา อัมรินทร์, ปาวินา เพชรเกาะ, ภานุเดช แซ่ตั้ง,

  วรยุส ไกรเดช, รจนา ขุนแก้ว............................................................................................75

  อวัจนภาษาของคู่พระนางในนวนิยายพาฝัน

  วรางคณา เสนสม.............................................................................................................86

  การออมของครัวเรือนภาคเกษตรกรรม:กรณีศึกษาลูกค้าธ.ก.ส.

  ศราวุฒิ ศรีทอง, โยธิน แสวงดี..........................................................................................95

  การส่งเสริมความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

  เพื่อการจัดการเรียนรู้บูรณาการบริบทชุมชนท้องถิ่นและสังคมเศรษฐกิจพอเพียง

  ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ ...............................................................................................109

  ภูมินามหมู่บ้านเขมรสุรินทร์กับพันธุ์ไม้ท้องถิ่นตำาบลท่าสว่างอำาเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์

  สมชญา ศรีธรรม, วสา วงศ์สุขแสวง และ จินตนา รุ่งเรือง..............................................121

  สารบัญ

 • การศึกษารูปแบบการให้บริการด้านการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ

  สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

  สวัสดิ์ วิชระโภชน.์..........................................................................................................134

  การจัดการศูนย์การเรียนรู้เรือนเรือพระของชุมชนวัดแช่มอุทิศ

  สาริณี อินทร์ขำา, วรัญญา แซ่เหยืน, สิรวิชญ์ ไชยบุบผา, อุทัย ปริญญาสุทธินันท์...............146

  การนำานโยบายการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุไปปฏิบัติ:ศึกษากรณีกรุงเทพมหานคร

  ปีพ.ศ.2556-2558

  สุรินทร กปิตถา ณ อยุธยา ............................................................................................158

  สมรรถนะและการรับรู้การทำางานที่มีผลต่อความเครียดของบุคลากรสำานักงานสอบบัญชี

  เสาวรัตน์ บรรยงพัฒนะ, เสาวนีย์ สมันต์ตรีพร, พงษ์เทพ ศรีโสภาจิต...............................168

  ผลกระทบของการบริหารหนี้สินที่มีต่อมูลค่ากิจการของบริษัทจดทะเบียน

  ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  อภิศักดิ์ เจียรสุคนธ์, ธิบดี สกุลวิชญธาดา, กันยารัตน์ ดาษจันทึก,

  เบญจวรรณ ศุภัทรพร, พิชชานันท์ ภาโสภะ.....................................................................175

  ความพร้อมและแนวทางพัฒนาระบบการศึกษาทางวิชาชีพบัญชีเพื่อเข้าสู่ประชาคม

  เศรษฐกิจอาเซียนของสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์

  อมร โททำา......................................................................................................................183

  กลยุทธ์การเพิ่มคุณค่างานเพื่อการพัฒนาพนักงานในที่ทำางาน

  ยุวดี จันทะศิริ ................................................................................................................198

  2

 • UsingtheThaiFreeTelevisionChannel’sWebsiteforPromotingPoliticalParticipation

  inThaiSociety

  Krish Rugchatjaroen........................................................................................................1

  TheDevelopmentoftheGuidelineforParticipationOperationsandSupportfromAll

  SectorsoftheChildDevelopmentCentersunderLocalAdministrativeOrganizations

  inKalasinProvince

  Daonuea Daendongying, Maliwan Noibutip..................................................................11

  RelationshipbetweenServiceQuality,AwarenessValue,RelianceandLoyaltyof

  TouristsatResortBusinessesinKohSamui,SuratThani.

  Thaksaporn Kongkachauy, Tanayu Puwittayathorn,

  Nit Hataiwasriwong Suksri..............................................................................................21

  ChineseVocabularyUsedintheVegetarianFestivalCelebratedbyChineseThaisin

  TrangProvince

  Katematu Duangmanee..................................................................................................31

  CostAnalysisofAccountingServicesofHotelBusinessesinMuang,KhonKaen

  Nongnuch Chaipasuk, Mattana Dolphun, Samrith Sirikanerat.......................................40

  TheDevelopmentOpportunitiesandDevelopmentChallengesofEthnicTraditional

  Cultureinthecontextof“CulturalGlobalization”

  Pramesini Khamtab.........................................................................................................48

  TheDevelopmentofaSelf-DevelopmentPackagetoPromoteClassroomResearch

  CompetencyofTeachersundertheSakonNakhonEducationalServiceArea

  Waro Phengsawat.........................................................................................................53

  AdversityQuotient,KnowledgeofPregnancy,SocialSupportandMaternalTasks

  ofPregnancyofthePregnantAdolescentsatAngThongProvince

  Phitchayanat Khrongyat, Buathong Sawangsopakul....................................................62

  CostandreturnofBungalowBusinessesinNakornSiTammarat.

  Chayanee Weingsamut, Chatchada Ammarin, Pawina Phetkoh, Phanudet Saetang,

  Worrayut Kraidet, Rojana Khunkaew............................................................................75

  Non-verbalLanguageoftheMajorCharacterinRomancenovels

  Warangkana Sensom...................................................................................................86

  SavingsofAgriculturalHouseholds:AcasestudyofcustomersoftheBankfor

  AgricultureandAgriculturalCooperatives

  Sarawut Srithong, Yothin Sawangdee............................................................................95

  Contents

 • EnhancingPre-ServiceScienceTeachers’PedagogicalContentKhowledgeIntegrating

  LocalContextIntoScienceTeachingforPromotingaSufficiencyEconomySociety

  Siriwan Chatmaneerungcharoen.................................................................................109

  KhmerSurinVillages’ToponymswithLocalPlantsinThasawangSub–District,

  MuangSurinDistrict,SurinProvince

  Somchaya Sritram, Vasa Wongsuksaweang and Chintana Rungrueng.....................121

  StudyofanUndergraduateRegistrationServiceModelinGovernmentUniversities

  undertheOfficeoftheHigherEducationCommission,MinistryofEducation

  Sawat Wicharapote.......................................................................................................134

  ManagementofRueanRueaPhraLearningCenterofWatChaemUthitCommunity

  Sarinee Inkham, Waranya Sae-yian, Sirawit Chaibubpha, Utai Parinyasutinun.........146

  TheImplementationofaHealthCarePolicyforSeniorCitizens:ACaseStudyofthe

  BangkokMatropolitanAdministrationin013-15

  Surinthon Kapitha Na Ayudhya....................................................................................158

  Theaccountingofficepersonnel’scompetencyandworkperceptiontowardstress.

  Saowarat Banyongpatthana, Saowanee Samantreeporn, Prongthep Srisopachit.....168

  TheEffectofLiabilityManagementandItsAffectonValuePerformanceatthe

  StockExchangeofThailand.

  Apisak Jaerlasukon, Tibodee Sakulvichayatada, Kanyarat Datchanthuk,

  Benjawan Supapattarapohn, Pitchanan Pasopa..........................................................175

  TheStateofReadinessandEducationalSystemDevelopmentoftheAccounting

  ProfessionforbeingtheAseanEconomicCommunity(AEC)ofHigherInstitution

  EducationinRoi-Gaen-SarasinGroup

  Amorn Thotham............................................................................................................183

  JobEnrichmentStrategyforDevelopingEmployeesinTheworkplace

  Yuwadi Chunthasiri.......................................................................................................198

 • การใช้งานสารสนเทศบนเว็บไซต์ของสือ่โทรทศัน์เพือ่ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วม

  ทางการเมืองของประชาชนในสังคมไทย

  Using the Thai Free Television Channel’s Website for Promoting Political

  Participation in Thai Society

  กฤษณ์รักชาติเจริญ1

  KrishRugchatjaroen1

  บทคัดย่อ

  การวิจัยเรื่อง“การใช้งานสารสนเทศบนเว็บไซต์ของสื่อโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการ

  เมืองของประชาชนในสังคมไทย” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ของช่องโทรทัศน์ฟรีเว็บไซต์การ

  จดัการ/ความสามารถ/องค์ประกอบทีน่่าสนใจทีจ่ะมส่ีวนร่วมทางการเมอืงของประชาชนในประเทศไทยและ

  ในการสร้างกรอบความคิดทีส่ำารวจปัจจัยท้ังห้าของการจดัการสารสนเทศได้แก่คณุภาพของระบบคณุภาพ

  ของสารสนเทศ คุณภาพของบริการ ความตั้งใจที่จะใช้ และความพึงพอใจของผู้ใช้เพื่อส่งเสริมการมีส่วน

  ร่วมทางการเมืองในสังคมไทยผลการศึกษาพบว่า 1) เว็บไซต์ของส่ือโทรทัศน์ไทยมีการจัดการระบบได้

  อย่างดีและมีแนวทางส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงได้ในระดบัหนึง่แต่ยงัมข้ีอจำากดัในการแสดงออก

  ทางการเมืองส่งเสรมิการแสดงออกทีล่ดการขดัแย้ง2)เวบ็ไซต์ของสือ่โทรทศัน์ไทยใส่ใจกบัคำาถาม/ข้อร้อง

  เรียนของผู้ใช้และมีแผนการนำาข้อมูลเหล่านี้กลับสู่สาธารณะ3)เว็บไซต์ของสื่อโทรทัศน์ไทยส่งเสริมการมี

  ส่วนร่วมทางการเมืองในสังคมไทยได้ภายใต้ข้อจำากัดทางกฎหมาย อย่างไรก็ตามประชาชนซึ่งเป็นกลุ่ม

  ตวัอย่างส่วนใหญ่ต้องการให้มีเสรภีาพในการแสดงความเหน็การพดูการเขยีนการพมิพ์การโฆษณาและ

  การสื่อความหมายด้วยวิธีการอื่น

  ค�าส�าคัญ: เทคโนโลยีสารสนเทศ,การมีส่วนร่วมทางการเมือง,ฟรีทีวี

  Abstract

  TheThaifreetelevisionchannelwebsitesuseInformationTechnologyManagement(ITM)

  toenhancetheirnewspublications.Atthesametime,theybringtotheThaipeopleapromiseof

  greateraccessibility,correctnessandreliance.Theaimsofthisresearchweretostudythecurrent

  situationwiththefreetelevisionchannelwebsitesparticularlywithrespecttotheirmanagement

  andwhetherthecapabilitiesofthesystemcanencouragepoliticalparticipationbyThaicitizens.

  Thestudycreatesaconceptualframeworkthatinvestigatesfivefactorsincludingsystemquality,

  1 อาจารย์ประจำาภาควิชาสังคมศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล1 Lecturer,FacultyofSocialSciencesandHumanities,MahidolUniversity

 • 2 กฤษณ์ รักชาติเจริญการใช้งานสารสนเทศบนเว็บไซต์ของสื่อโทรทัศน์เพื่อส่งเสริม...

  informationquality,servicequality, intentiontouseandusersatisfactionforpromotingpolitical

  participationinThaisociety,Theresultsshowedthat:1)Themanagementofthefreetelevision

  channel websites has been successful in arranging a capable system for promoting political

  participation.2)Thai free televisionchannels’websitesshouldpayattention to thequestions/

  complaintsofusers.3)Thaifreetelevisionchannel’swebsitecanpromotepoliticalparticipationin

  ThaiSociety.

  Keywords: informationtechnology,politicalparticipation,freetelevision

  บทน�า

  จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ

  สังคมท่ีมีกระแสรุนแรงอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน

  หลายประเทศต่างปรับตัวเพื่อพัฒนาประเทศของ

  ตนให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ

  สงัคมและการเมอืงทีเ่กดิขึน้อย่างรวดเร็วโดยความ

  สำาคัญในการพัฒนาประเทศ ประการหน่ึงน้ันย่อม

  ต้องอาศยัการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ(information

  technology)ซึง่เปิดโอกาสให้ทกุคนสามารถเข้าถงึ

  สารสนเทศได้อย่างทันท่วงที มนุษย์ได้ก้าวเข้าสู่

  สงัคมข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนือ่งและมแีนวโน้มจะ

  เพิ่มมากยิ่งขึ้น เทคโนโลยีสารสนเทศนั้นจึงมี

  บทบาทต่อชีวติประจำาวนัและในทกุๆ องค์การใน

  ยคุโลกาภวิตัน์นีอ้งค์การภาครฐัและภาคเอกชนเอง

  ต่างก็ต้องปรับตัวท่ีจะรับมือกับการเปล่ียนแปลง

  ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง(Delone&

  McLean,2003,pp.9-31)

  เทคโนโลยีมีความจำาเป็นในการบริหารงาน

  ของทุกๆองค์การโดยเทคโนโลยีที่ถูกนำามาใช้ใน

  องค์การเพื่อการติดต่อสื่อสารที่มีความรวดเร็วใน

  การให้บริการการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเพิ่ม

  ความได้เปรยีบในการแข่งขนัเพือ่ให้เกดิประโยชน์

  และประสิทธิผลในการจัดการงานในองค์การ เพ่ิม

  ขีดความสามารถขององค ์การให ้ทันต ่อการ

  เปลี่ยนแปลงเพ่ือก ้าวสู ่การแข ่งขันในระดับ

  นานาชาติต่อไป

  เทคโนโลยสีารสนเทศยงัสามารถช่วยจัดการ

  และสร้างให้การทำางานของหน่วยงานตอบสนองต่อ

  ความต้องการของประชาชนเพราะเทคโนโลยมีกีาร

  ประมวลผลข้อมูลอย่างรวดเร็วโดยมีความเร็วกว่า

  การทำางานของมนุษย์หลายเท่า ซึ่งจะสามารถเข้า

  มาช่วยในด้านงานบรกิารต่างๆ ได้เป็นอย่างดีรวม

  ถงึงานในด้านการตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงาน

  ต่าง ๆ เทคโนโลยีก็มีบทบาทเข้ามาเป็นส่วนช่วย

  เพิม่ความสะดวกรวดเรว็ในด้านการประสานงานใน

  แต่ละองค์การอกีทัง้ยงัช่วยในการส่งข้อมลูข่าวสาร

  ที่หน่วยงานต้องการส่ือถึงประชาชน และข้อมูล

  ข่าวสารที่ประชาชนต้องการส่ือถึงหน่วยงานได้

  อย่างฉับไว กล่าวได้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ

  สามารถช่วยจัดสรรงานข้อมูลต่าง ๆ ที่มีจำานวน

  มากได้เป็นอย่างดี และสามารถมาจัดรูปแบบ

  องค์การให้มีรูปแบบท่ีสมบูรณ์ มีกฎเกณฑ์ ทัน

  ท่วงทีและตรวจสอบได้ (David&Robert, 2005,

  pp.344-345)

  ในระบบการเมืองแบบประชาธิปไตย

  ส่ือมวลชนทำาหน้าทีเ่ป็นทัง้ผูถ่้ายทอดสารการเมอืง

  และผูส่้งสารทางการเมอืงโดยปัจจุบนัโทรทศัน์เป็น

  สือ่ทีม่ลัีกษณะมวลชนมากทีส่ดุซึง่ได้แย่งเวลาและ

  ความสนใจของประชาชนไปจากหนังสือพิมพ์และ

  เมื่อสอบถามประชาชนว่าได ้รับข ่าวสารจาก

  ส่ือมวลชนประเภทใดมากท่ีสุด จะพบว่าได้รับ

  ข่าวสารจากโทรทศัน์มากทีส่ดุ(เสถยีรเชยประทบั,

  2551, หน้า 34) เมื่อประกอบกับเทคโนโลยี

  สารสนเทศที่สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วฉับไว

  จึงทำาให้สามารถเข้ามามีบทบาทต่อการนำาเสนอ

  ทัศนคติ และความคิดเห็นส่วนบุคคล ข้อมูลทาง

 • วารสารมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3 ปีที่ 35 ฉบับที่ 5 กันยายน - ตุลาคม พ.ศ.2559

  ความคิดเห็นของประชาชนที่สำาคัญในการพัฒนา

  ประเทศได้นั้นคือความคิดเห็นในการหาทางออก

  ทางการเมืองปัจจุบันพบว่าการมีส่วนร่วมต่อการ

  แสดงความคิดเห็นทางการเมืองมีหลายช่องทาง

  ได้แก่สือ่โทรทศัน์สือ่วทิยุสือ่สิง่พมิพ์เป็นต้นกรณี

  ตัวอย่าง เช่น สื่อโทรทัศน์เป็นผู ้ถ่ายทอดสาร

  การเมือง และผู้ส่งสารทางการเมือง โดยมีสถานี

  โทรทัศน์เป็นสื่อ การมีส่วนรวมจึงมีความจำาเป็น

  อย่างยิง่ทีไ่ม่เพยีงแต่รบัสารอย่างเดยีวการตอบรบั

  ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข้อมูลข่าวสารจึงมีความ

  สำาคัญสื่อโทรทัศน์มักกระทำาในรูปแบบของการส่ง

  สารผ่านสือ่มวลชนเพือ่ให้คำาร้องหรอืความต้องการ

  นั้นมีความน่าเชื่อถือและได้รับความสนใจผ่านรูป

  แบบการสัมภาษณ์ โพล และการสัมภาษณ์กลุ่ม

  ฯลฯแต่บางครั้งการส่งผ่านรูปแบบเหล่านี้มีความ

  จำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ระยะเวลานานกว่าที่จะ

  ได้รับการตอบรับดังนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศผ่าน

  ระบบคอมพิวเตอร ์ควบคู ่ กับระบบเครือข ่าย

  อินเตอร์เน็ตจึงเป็นกุญแจสำาคัญที่จะเข้ามาช่วยใน

  การสื่อสารเกิดประโยชน์และประสิทธิภาพในการ

  สื่อสาร สามารถตอบสนองความต้องการของ

  ประชาชนเป็นช่องทางการกระจายเผยแพร่ข้อมูล

  และการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงทีท่ัง้รบัและส่งกลบั

  ข้อมลูข่าวสารการแสดงทศันคติของแต่ละบคุคลใน

  ยุคปัจจุบันมักพบในรูปแบบของส่ือเว็บไซต์ ท่ีใช้

  เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นฐานเชื่อมต่อ เพ่ือหลีก

  เลี่ยงการแสดงการมีส่วนร่วมทางการเมืองบนที่

  สาธารณะเช่นการชุมนุมตามจุดต่างๆที่อาจจะ

  ไม่เป็นการปลอดภัยในการร่วมแสดงความคิดเห็น

  ซึ่งกันและกัน(reciprocal)อีกต่อไป

  จากการมีส ่วนร่วมดังกล่าว การใช้สื่อ

  เว็บไซต์เปรียบเสมือนเครื่องมือในการ ร่วมแสดง

  ความคิดเห็นเพื่อหาทางออก และการกระตุ้นเพื่อ

  ให้เกิดผลกระทบทางการเมือง แม้ว่าประเทศไทย

  จะมีพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิด

  เกีย่วกบัคอมพวิเตอร์พุทธศกัราช2550กำากบัดูแล

  แล้วกต็ามเพราะเป็นทีช่ดัเจนว่าการมส่ีวนร่วมผ่าน

  สื่อเว็บไซต์หากขาดการบริหารที่ดีผลที่ตามมาคือ

  ไม่สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเต็ม

  ประสิทธิภาพ (Ott,Hyde,&Shafritz,1990,pp.

  63) จึงทำาให้ผู้วิจัยมีความสนใจในการศึกษาการมี

  ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อเว็บไซต์

  เพื่อให้ได้รูปแบบการมีส่วนร่วมผ่านสื่อเว็บไซต์

  อย่างเป็นรูปธรรม เป็นประโยชน์ต่อผู้ดูแลระบบ

  เวบ็ไซต์ให้มแีนวทางการต้ังกฎการอธิบายและข้อ

  จำากัดในการแสดงความคิดเห็น โดยที่ข้อจำากัดจะ

  ต้องไม่ลิดรอนสิทธิตามรัฐธรรมนูญ แต่ข้อจำากัด

  เหล่านั้นจะมาแก้ไข และสร้างแนวทางการดูแล

  ข้อมลูทีผ่่านในระบบและจบัประเดน็สำาคัญเพือ่การ

  คืนข้อมูลจากส่ือเว็บไซต์ของช่องโทรทัศน์กลับสู่

  ภาคประชาชนและภาคสังคมโดยให้สังคมได้ร่วม

  กันวิเคราะห์ ไตร่ตรอง เพ่ือหาทางออกทางการ

  เมือง ให้ข้อมูลท่ีมีประโยชน์สู่สาธารณะ ลดความ

  แตกแยกทางการเมือง ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

  ทางการเมอืงอย่างแท้จรงิเพือ่การพฒันาเศรษฐกจิ

  สงัคมการเมอืงและความมัน่คงของประเทศตอ่ไป

  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

  1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชน

  ต่อคุณภาพเว็บไซต์ส่ือโทรทัศน์เพื่อการมีส่วนร่วม

  ทางการเมือง

  2. เพื่อศึกษาแนวทางการสนับสนุนให้

  ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองของเว็บไซต์ส่ือ

  โทรทัศน์

  3. เพ่ือศึกษาประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับ

  จากการใช้เว็บไซต์ส่ือโทรทัศน์เพื่อการมีส่วนร่วม

  ทางการเมือง

  4. เพื่อศึกษาการคืนข้อมูลที่ได ้รับจาก

  ประชาชนในการมีส ่วนร ่วมทางการเมืองสู ่

  สาธารณชน

 • 4 กฤษณ์ รักชาติเจริญการใช้งานสารสนเทศบนเว็บไซต์ของสื่อโทรทัศน์เพื่อส่งเสริม...

  ขอบเขตของการวิจัย

  1. ในเชิงหน่วยที่ศึกษา จะเป็นการวิจัยใน

  เชิงผสมผสานโดยได้ข้อมูลจาก 2 กลุ ่ม ได้แก่

  1) ประชาชนผู ้ใช้งานเว็บไซต์ของสื่อโทรทัศน์

  2) ผู้ดูแลเว็บไซต์ของสื่อโทรทัศน์ในรูปแบบฟรีทีวี

  ซึ่งเป็นช่องรายการท่ีหารายได้จากโฆษณาอย่าง

  เดียวอาจอยู่ในรูปเสาจานหรือเคเบิ้ลได้แก่ช่อง

  3,5,7,9,NBTและThaiPBS

  2. ในเชิงทฤษฎีจะใช้แบบจำาลอง “ความ

  สำาเรจ็ของระบบสารสนเทศ”ของDelone&McLean

  (2003)เพือ่มุ่งไปสูก่ารสร้างกรอบแนวทางของการ

  จัดการเว็บไซต์ของสื่อโทรทัศน์เพ่ือการมีส่วนร่วม

  ทางการเมืองของประชาชนในสังคมไทยซึ่งก่อให้

  เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในการแสดงออกทาง

  การเมอืงและการเสนอข้อมลูกลบัคนืสูส่าธารณชน

  ของสื่อโทรทัศน์ในรูปแบบต่างๆ

  วิธีด�าเนินการวิจัย

  การค้นหาองค์ความรู้หรือกรอบแนวความ

  คดิการจดัการนีจ้ะอาศยักระบวนแบบแผนการวจิยั

  เชิงผสมผสาน (mixedmethods research) เพื่อ

  ประมวลภาพรวมของเว็บไซต์ท่ีเป็นสื่อสารสนเทศ

  ที่ประชาชนต้องการและสามารถเข้าถึงได้ในการ

  แสดงออกทางการเมือง และมุมมองของผู ้ดูแล

  เว็บไซต์ของสือ่โทรทศัน์เพือ่การจดัการเวบ็ไซต์ให้

  รองรับการแสดงออกของประชาชน

  1. ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมผสานท้ัง

  การวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-

  depthinterview)และการวิจัยเชิงปริมาณด้วยการ

  ใช้แบบสอบถาม(questionnaire)

  2. การกำาหนดพ้ืนที่ ในการวิจัย ผู ้วิจัย

  ทำาการคัดเลือกพื้นท่ีเพ่ือเป็นสนามในการศึกษา

  โดยกำาหนดพืน้ที่คอืพืน้ทีใ่นเขตกรงุเทพมหานคร

  เน่ืองจากพืน้ทีก่รงุเทพมหานครเป็นพืน้ทีท่ีม่กีารใช้

  งานอินเตอร์เน็ตรวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศมาก

  ทีส่ดุในประเทศไทยและเป็นพืน้ทีท่ีม่กัมกีารชมุนมุ

  ทางการเมือง

  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

  ในการวิจัยครั้งนี้ ประชากรเป้าหมายแบ่ง

  ออกเป็น2กลุ่มคือ

  1) ประชาชน โดยผู ้ถูกสัมภาษณ์ต้องมี

  คณุลกัษณะคอือายุ20-60ปีเป็นผูท่ี้ใช้งานเวบ็ไซต์

  ของสื่อโทรทัศน์เว็บใดเว็บหนึ่งในการแสดงความ

  คิดเห็นทางการเมืองและมีการใช้งานเว็บไซต์ของ

  สื่อโทรทัศน์เป็นประจำาสมำ่าเสมอ

  2) ผู้ดูแลเว็บไซต์ของสื่อโทรทัศน์โดยผู้ถูก

  สัมภาษณ์ต้องมคีณุลกัษณะคอืเป็นผูดู้แลเวบ็ไซต์

  ไม่ตำ่ากว่าระยะเวลา 1 ปี ประกอบด้วยเว็บไซต์

  www.thaitv3.com,www.tv5.co.th,www.ch7.com,

  www.mcot.net,www.nbttv.prd.go.thและ

  www.thaipbs.or.th

  วธิกีารสุม่ตวัอย่างทำาการสุม่ตวัอย่างในกลุม่

  ผู้ดูแลเว็บไซต์ของส่ือโทรทัศน์ 6 เว็บไซต์ โดยวิธี

  สุ่มแบบเฉพาะเจาะจง(purposivesampling)ซึ่งผู้

  วิจัยเลือกตัวอย่างตามคุณลักษณะที่กำาหนดไว้คือ

  เป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ของสื่อโทรทัศน์ทั้ง 6 เว็บไซต์

  และมีหน้าที่ดูแลเว็บไซต์มาไม่ตำ่ากว่า1ปีเว็บไซต์

  ละ1คนรวมทั้งสิ้น6คน

  จากนัน้สุ่มตัวอย่างในกลุม่ประชาชนทีใ่ช้งาน

  เว็บไซต์สื่อโทรทัศน์ โดยวิธีการสุ่มแบบสโนว์บอล

  เทคนิค(snowballtechnique)โดยผู้วิจัยจะถามผู้

  ดูแลเว็บไซต์ว ่า ควรจะเชิญตัวอย่างในกลุ ่ม

  ประชาชนเป็นบุคคลใดต่อไป ซึ่งเลือกจากคนที่

  แสดงความคิดเห็นและใช้งานบ่อยท่ีสุด จากสถิติ

  การเข้าใช้(logstatistic)เรยีงลำาดบัจนครบเวบ็ไซต์

  ละ3คนรวมทั้งสิ้น18คน

  การเก็บรวบรวมข้อมูล

  นอกจากข้อมูลด้านเอกสารจากการเก็บ

  รวบรวมข้อมลูวชิาการและวิจัยจากห้องสมดุแล้วยงั

  ได้ข้อมูลภาคสนามโดยการใช้แบบสัมภาษณ์

  แบบสัมภาษณ์ประชาชนแบ่งแบบเป็น6

  ส่วนใหญ่ๆดังนี้

 • วารสารมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 5 ปีที่ 35 ฉบับที่ 5 กันยายน - ตุลาคม พ.ศ.2559

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบ ประกอบ

  ด้วยเพศอายุสถานภาพระดับการศึกษาอาชีพ

  รายได้ต่อเดือนการใช้บริการเว็บไซต์ในการแสดง

  การมีส่วนร่วมทางการเมือง (เช่น การติดตาม

  ข่าวสารหรือรบัฟังข่าวสารการให้ข้อเสนอแนะการ

  แสดงความคิดเห็น ฯลฯ) และเว็บไซต์ท่ีใช้บริการ

  บ่อยที่สุด

  ส่วนที่ 2 การสอบถามเก่ียวกับความพึง

  พอใจต่อปัจจัยเทคโนโลยีสารสนเทศของเว็บไซต์

  ส่วนท่ี3รปูแบบการมส่ีวนร่วมทางการเมือง

  ของประชาชนและแนวทางทีป่ระชาชนต้องการให้

  เวบ็ไซต์จดัทำาเพือ่สนบัสนนุการมส่ีวนร่วมทางการ

  เมืองของประชาชน

  ส่วนที่ 4 ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ส่ือ

  เว็บไซต์เพื่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง

  ส่วนที่ 5 การคืนกลับข้อมูลที่ได้รับจาก

  ประชาชนสู่สาธารณชน

  ส่วนที่6ข้อเสนอแนะ/ความคิดเหน็เพิม่เตมิ

  เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์สื่อโทรทัศน์เพ่ือการมี

  ส่วนร่วมทางการเมือง

  แบบสัมภาษณ์ผู้ดูแลเว็บไซต์ แบ่งแบบ

  เป็น4ส่วนใหญ่ๆดังนี้

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบ ประกอบ

  ด้วยเพศอายุสถานภาพระดับการศึกษารายได้

  ต่อเดือนประสบการณ์ทำางาน

  ส่วนที่2การจัดการเว็บไซต์เพื่อรองรับการ

  แสดงความคิดเห็นของประชาชน

  ส่วนที่3แนวทางการคนืข้อมลูสูส่าธารณชน

  ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการ

  เว็บไซต์

  การวิเคราะห์ข้อมูล

  การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้

  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เป็น

  หลัก ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์จำาแนกแยกแยะ

  ข้อมูลที่ได้แจกแจงไปตามชุดของมโนทัศน์ใน

  กระบวนการข้อมูลและดำาเนินการสืบสาวไปสู่คำา

  ตอบ ความสัมพันธ์ หรือในเชิงข้อเสนอแนะ ซึ่ง

  สามารถนำาไปสู่ข้อสรุปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

  โดยผู ้ศึกษาได้เน้นการสรุปโยงความสัมพันธ์

  ระหว่างมโนทัศน์จากประเด็นเน้ือหาหรือสาระ

  สำาคัญในสถานการณ์ที่ศึกษาเป็นหลัก

  สรุปผลการวิจัย

  1. ความพงึพอใจของประชาชนต่อคณุภาพ

  เวบ็ไซต์สือ่โทรทศัน์เพือ่การมส่ีวนร่วมทางการเมอืง

  ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพ

  เวบ็ไซต์สือ่โทรทศัน์เพือ่การมส่ีวนร่วมทางการเมอืง

  ประชาชนพบว ่าการรับรู ้และความเข ้าใจใน

  สถานการณ์ประเดน็ทางการเมอืงอาจเกดิข้อจำากดั

  ในการแสดงความเห็นของพวกเขาเก่ียวกับเรื่อง

  ทางการเมือง อย่างไรก็ตามประชาชนหวังว่า ถ้า

  ความมัน่คงทางการเมอืงได้รบัการพฒันาจากข้อคดิ

  เห็นของประชาชน ภายหลังการรับข่าวสารจาก

  ช่องสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีในประเทศไทยจะช่วยให้

  ประชาชนแสดงความคิดเห็นของตน เพื่อสร้างให้

  เกิดความช�