Mahalaga ang Aking Boto

 • View
  275

 • Download
  16

Embed Size (px)

Text of Mahalaga ang Aking Boto

 • Mahalaga ang Aking BotoPlano ng California sa Pagboto sa ika-21 Siglo

  Sekretaryo ng Estado KEVIN SSHELLEY

  mga kkarapatan kakayahangng bbotante magamit

  pagsasamoderno pagkakaiba-iiba

  www.myvotecounts.orgHAVA: Batas para Tulungang Bumoto ang Amerika

  (HAVA: Help America Vote Act)

 • MMAAHHAALLAAGGAA AANNGG AAKKIINNGG BBOOTTOO::PPLLAANNOO NNGG CCAALLIIFFOORRNNIIAA SSAA PPAAGGBBOOTTOO SSAA IIKKAA--2211 SSIIGGLLOO

 • MGA NILALAMAN

  PAGSASABUOD NG TAGAPAGPAGANAP 1

  PANIMULA 3

  PANGKALAHATANG-TANAW 6

  UNANG SEKSIYON: PAGSUNOD SA MGA INIAATAS NG TITULO III 9

  IKALAWANG SEKSIYON: PAMAMAHAGI NG KABAYARAN SA MGA INIAATAS 18

  IKATLONG SEKSIYON: EDUKASYON NG BOTANTE, PAGSASANAY NG OPISYAL SA ELEKSIYON, AT PAGSASANAY NG MANGGAGAWA SA BOTOHAN 19

  IKAAPAT NA SEKSIYON: MGA PATNUBAY AT PROSESO NG SISTEMA NG PAGBOTO 22

  IKALIMANG SEKSIYON: PAMAMAHALA NG PONDO NG HAVA 23

  IKAANIM NG SEKSIYON: BADYET 24

  IKAPITONG SEKSIYON: PAGPAPANATILI NG PAGSISIKAP 28

  IKAWALONG SEKSIYON: MGA HANGARIN AT HAKBANG SA PAGGANAP 29

  IKASIYAM NA SEKSIYON: MGA PAMAMARAAN SA REKLAMONG PAMPANGASIWAAN NANAKABASE SA ESTADO 30

  IKASAMPUNG SEKSIYON: EPEKTO NG MGA KABAYARANG TITULO I 31

  IKALABING-ISANG SEKSIYON: PAMAMAHALA NG PLANO NG ESTADO NA HAVA 32

  IKALABINDALAWANG SEKSIYON: MGA PAGBABAGO SA PLANO NG ESTADO MULA SANAUNANG TAON NG PANANALAPI 33

  IKALABINTATLONG SEKSIYON: KOMITE SA PAGBUO NG PLANO NG ESTADO 34

  MGA MIYEMBRO NG KOMITE SA PLANO NG ESTADO 37

  MGA TALANG PANDULO 47

 • 1

  PAGSASABUOD NG TAGAPAGPAGANAPSetyembre 2003

  Ang Demokrasya sa Amerika ay nasa krus na daan. Ang pagtitiwalang botante sa proseso ng pagboto ay nasira ng karanasan sa Florida noongNobyembre 2000. Ang paglahok sa Pangkalahatang Eleksiyon ngNobyembre 2002 sa buong bansa ay tinantiyang 39.9 na porsiyentolamang.1 (Tingnan ang mga talang pandulo) Maraming mamamayan ngayonna nakadarama ng kawalan ng kaugnayan sa proseso ng pagboto.

  Bilang tugon sa mga krisis sa tiwala at paglahok ng botante, ipinasang Kongreso at pinirmahan ng Presidente ang Batas ng 2002 Para Tulunganang Amerika na Bumoto ("HAVA") noong Oktubre 2002. Ang pederal nabatas na ito ay maraming hiniram sa mga hakbang ng California upangibalik ang tiwala ng botante at bigyang-daan ang paglahok, kabilang angpagsasamoderno ng kagamitan sa pagboto. Ang California ay nanguna sapagsisikap na ito sa pamamagitan ng Shelley-Hertzberg na Batas sa Bonong 2002 Para sa Pagsasamoderno ng Pagboto, Panukala 41, pinagtibay ngmga botante noong Marso 2002.

  Ang California, gayunman, ay may sariling krisis sa paghalal, gaya ngpinatutunayan ng nakakagulat sa babang pagboto ng 36 na porsiyentolamang ng ating mga karapat-dapat na mamamayan sa mga botohan nitongnakaraang Nobyembre. Bilang Sekretaryo ng Estado, wala akong priyoridadna mas mataas pa sa pagbabalik ng tiwala ng botante sa integridad ngproseso ng pagboto at pagtataas ng paglahok ng mga may-kaalamangbotante. Upang isulong ang mga layuning ito, humirang ako ng 24 namiyembrong Komite sa Pagpapayo, binubuo ng magkakaiba, kumakatawansa mga taga-California, upang tulungan ako sa paggawa ng plano para sapagboto sa ika-21 Siglo.

  Ang Komite ay nagsagawa ng limang pampublikong pagdinig - sa LosAngeles, San Diego, San Francisco, Fresno at Sacramento. Narinig naminang higit sa 250 taga-California na nagbahagi ng kanilang mga ideya tungkolsa kung paaano gagawin ang proseso ng pagboto na mas madali at masligtas at kung paano pinakamahusay na maipatutupad ang mga probisyonng HAVA sa ating estado na walang-katulad ang sukat at binubuo ng iba-ibang tao.

  Noong ika-17 ng Hunyo, 2003, inihanda ko para sa pagsisiyasat atkomentaryo ng publiko ang aking Preliminaryong Plano, naglathala ngpaunawa tungkol dito. Pagkaraan, nagpalabas ako ng pabalita nahumihiling ng pagsisiyasat at komentaryo, naglagay ng isang kopya ngPreliminaryong Plano sa Ingles at Espanyol sa aking opisyal na website atnagpadala ng mga kopya sa mga interesadong indibidwal at organisasyon.Ang Preliminaryong Plano ay namalaging ipinapakita sa publiko hanggangika-17 ng Hulyo, 2003. Tumanggap ako ng 53 nakasulat na komentaryotungkol sa Preliminaryong Plano.

  Ang testimonya at kontribusyon ng publiko mula sa mga miyembro ngKomite sa Pagpapayo ay malaki ang naitulong sa paggawa ng akingPreliminaryong Plano. Sa paghahanda ng Pangwakas na Plano, maingatkong isinaalang-alang ang testimonya ng publiko at ang kontribusyon mulasa mga miyembro ng Komite sa Pagpapayo at isinaalang-alang ko ang mgakaragdagang komentaryo ng publiko at ng Komite sa Pagpapayo bilangtugon sa aking Preliminaryong Plano. Ang Pangwakas na Plano aynagpapakita ng kontribusyon at mga komentaryong ito.

  Ang "Mahalaga ang Aking Boto" ay isang masaklaw na mapa upangibalik ang tiwala ng botante, isang pangangailangan para sa mas mataas napaglahok. Ang "Mahalaga ang Aking Boto" ay nagdedetalye kung paanoipatutupad ng California ang HAVA bilang bahagi ng ating patuloy na hamonupang gawin ang ating proseso ng pagboto na mas pantay, mas madalinggamitin at mas ligtas. Ang bawat karapat-dapat na mamamayan ay dapatmakapagsabi ng "Mahalaga ang Aking Boto" at alam na ito ay totoo. Angaking plano ay nananawagan para sa:

  Pagsasamoderno ng kagamitan sa pagboto. Ang mga makina sapagboto na punch card (binubutasang kard) ay papalitan.Pagiging madaling puntahan ng lahat ng lugar na botohan para samga indibidwal na may mga kapansanan o nangangailangan ngtulong sa wika. Ang bawat lugar na botohan ay magkakaroon ng kahitisang kagamitan sa pagboto na touch screen (pagsagi sa tabing).Pagpapahusay ng proseso ng pansamantalang boto ng California.Malalaman ng mga bumoto ng pansamantalang balota kung angkanilang mga boto ay ibinilang.Pagpapabuti ng impormasyong ibinigay sa mga botante.Makakatanggap ang mga botante ng mas maraming impormasyon sakanilang mga lugar na botohan at sa iba pang lugar.Pagpapabuti ng pambuong-estadong tipunan ng impormasyon ngpagpaparehistro ng botante.Pagpapalawak ng mga pagsisikap ng California upang ipagbigay-alam sa mga karapat-dapat na mamamayan ang tungkol saproseso ng pagboto. Mas malaking pagsisikap ang gagawin upangmaabot ang mga karapat-dapat na mamamayan, kabilang ang mgakabataan, tungkol sa pagboto.Pagtataas ng edukasyon at pagsasanay ng mga opisyal sa mgaeleksiyon at mga manggagawa sa botohan. Ang mga opisyal sa mgaeleksiyon, kabilang ang mga manggagawa sa botohan, ay tatanggapng higit na edukasyon at pagsasanay. Pagpapabuti ng pamamaraan sa reklamo ng California. Angkasalukuyang pamamaraan sa reklamo ng California tungkol mgapaglabag umano sa batas sa mga eleksiyon ay gagawing pormal atmas madaling gamitin.Ang pagpopondo sa plano ay batay sa mga pondong inawtorisa ng HAVA

  at Panukala 41. Sa panahong ito, ang eksaktong gastos sa pagpapatupad ayimposibleng matiyak. Sa mga pagkakaiba ay kabilang ang halaga ng peranginilaan ng Kongreso sa mga susunod na taon at sa mga paraan ngpagpapatupad na ipinasiyang pinakamabisang paggasta. Lahat ng paggastaay napapailalim sa mahihigpit na pamamaraan ng pederal na pagsusuri.

  Determinado akong gawin ang "Mahalaga ang Aking Boto" napraseng naglalarawan ng pinakabuod ng pagboto sa California.

  KEVIN SHELLEYSekretaryo ng Estado

 • Mahalaga ang Aking Boto: Plano ng California sa Pagboto sa ika-21 Siglo | 3

  PANIMULA

  Ang California ay inilalarawan sa mga mga katangiangnangunguna, una sa mga estado sa populasyon, enerhiyangpangkabuhayan at mayamang pagkakaiba-iba sa kultura, etniko atwika. Sa maraming henerasyon ito ay magneto, umaakit ng mgaabenturista, nagbabakasakali at mga mapangarapin sa lahat ng dakong mundo na pumunta sa mga lambak nito, mga bundok at baybay-dagat sa paghahanap ng mas mabuting buhay para sa kanila at parasa kanilang mga anak. At para sa marami, ang salawikain ng estado,Eureka - "Natagpuan ko ito" - ay nagsasabi ng lahat. Tunay, natagpuanng marami at patuloy na natatagpuan ng marami na ang California aylupa ng pagkakataon.

  Ang sistema ng paghalal sa California ay nagpapakita ngnatatanging sukat at pagkakaiba-iba ng estado. Ito ay may populasyonng bumobotong edad na mga 21,588,461,2 nagbibigay sa California ng53 puwesto sa Kapulungan ng mga Kinatawan at higit sa 10 porsiyentong mga puwesto sa Kolehiyong Panghalal. Ang mga pederal naeleksiyon ay isinasagawa ng 58 county ng estado sa ilalim ngpamamahala ng Sekretaryo ng Estado ng California, na naglilingkodbilang Punong Opisyal sa mga Eleksiyon.3 Ang county na maypinakamaraming tao sa California, Los Angeles, ay ang pinakamalakinghurisdiksiyon sa pagboto na may populasyon ng nasa edad parabumoto na 5,541,908, habang ang pinakamaliit na county, Alpine, aymayroon 919 lamang na taong nasa edad para bomoto.4

  Ang pagsasagawa ng walang-maling eleksiyon sa California aymahirap, ginagawang mapanghamon dahil sa maraming pangyayari nanagaganap sa California at mga repormang idinisenyo upang palawakinang pagkakataon sa paglahok ng mamamayan sa prosesongpampulitika. Kabilang dito ang:

  BILANG NG MGA PRESINTOAng California ay may mga 25,000 presinto. Ang paglalagay ng mgatauhan sa mga lugar na ito na botohan para sa mga eleksiyon sa buongestado ay nangangailangan ng higit sa 100,000 maaasahan, sanay namga manggagawa sa botohan sa mga lugar na maginhawa at madalingpuntahan. Ang pagkuha at pagsasanay ng sapat na manggagawa sabotohan, at paglalagay ng mga angkop na botohan ay patuloy nahumahamon sa mga opisyal sa mga eleksiyon ng California.

  MGA MATERYAL SA ELEKSIYONSa bawat pederal na eleksiyon sa buong estado, ang California aynagpapadala sa bawat sambahayang may nakarehistrong botante ngisang Pamplet ng Balota ng California na may impormasyon tungkol samga panukalang-batas sa balota, mga kandidato na pambuong-estado,kuwalipikadong partidong pampulitika at ibang mga bagay. Bilangkaragdagan, ang bawat botant