Click here to load reader

Magt og demokrati i Danmark ... INDHOLD DEL I. INDLEDNING kapitel 1. En analyse af demokrati o g magt i Danmark 11 kapitel 2. Nationalstaten som brændpunkt? 21 kapitel 3. De o verordnede

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Magt og demokrati i Danmark ... INDHOLD DEL I. INDLEDNING kapitel 1. En analyse af demokrati o g...

 • mag t og de mok rat i i danmar k

  h ove dre sultate r f ra mag tudre dn i ng e n

 • M AG T U D R E D N I N G E N

  Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning eller, som det officielle navn er, En analyse af demokrati og magt i Danmark. Projektet ledes af en uafhængig forskningsledelse. Magtudredningens forskningsresultater publiceres i en række bøger, som udgives på Aarhus Universitetsforlag,og i en skriftserie, som udgives af Magtudredningen.

  Lise Togeby (formand)

  Jørgen Goul Andersen Peter Munk Christiansen

  Torben Beck Jørgensen SignildVallgårda

 • L i s e Togeby, J ø rgen Gou l Ande r s en ,

  Pe t e r Munk Chr i s t i an s en ,

  Torben Beck Jørgensen & S ign i ld Va l lgårda

  M AG T O G D E M O K R AT I I DA N M A R K

  H OV E D R E S U LTAT E R F R A M AG T U D R E D N I N G E N

  A A R H U S U N I V E R S I T E T S F O R L A G

 • Magt og demokrati i Danmark.Hovedresultater fra magtudredningen er sat med Bembo

  og trykt hos Narayana Press,Gylling

  Tilrettelægning:Kitte Fennestad

  Omslag:Kitte Fennestad med foto af Ulla HolmVincentsen

  Aarhus Universitetsforlag

  Langelandsgade 177

  8200 Århus N

  fax 89 42 53 80

  www.unipress.dk

  ISBN 87-7934-804-1

  © Magtudredningen, forfatterne og Aarhus Universitetsforlag 2004

  http://www.unipress.dk

 • I N D H O L D

  D E L I . I N D L E D N I N G

  kapitel 1. En analyse af demokrati og magt i Danmark 11

  kapitel 2. Nationalstaten som brændpunkt? 21

  kapitel 3. De overordnede samfundsændringer 35

  D E L I I . B O R G E R N E

  kapitel 4. Et levende demokrati?

  Politisk engagement,deltagelse og identitet 53

  kapitel 5. Nye skillelinjer,ulighed og medborgerskab 72

  kapitel 6. Elite og folk 92

  D E L I I I . I N S T I T U T I O N E R O G B E S L U T N I N G S P RO C E S S E R

  kapitel 7. Folketinget – ingen over og ingen ved siden af 115

  kapitel 8. Den offentlige sektor

  – fra myndighedsstat til hverdagsstat 136

  kapitel 9. Det kommunale selvstyre under pres 157

  kapitel 10. Er partiernes rolle udspillet? 177

  kapitel 11. Organisationer og erhvervsliv 194

  kapitel 12. På mediernes betingelser 212

  kapitel 13. Institutionernes eget liv 230

  kapitel 14. Fællesskabet og den enkelte 248

  kapitel 15. De utålmodige beslutningstagere 268

 • D E L I V . D A N M A R K I E N G L O B A L I S E R E T V E R D E N

  kapitel 16. Økonomisk globalisering 285

  kapitel 17. EU – suverænitetens glidebane? 306

  kapitel 18. Internationaliseringen af den

  offentlige sektor 321

  kapitel 19. Indvandringens udfordringer 336

  kapitel 20. „Danske værdier“ 353

  D E L V . K O N K L U S I O N

  kapitel 21. Magt og demokrati ved overgangen

  til det 21 . århundrede 365

  L I T T E R AT U R 406

 • F O RO R D

  Flere af vore kolleger har kommenteret på hele eller dele af denne bog.Vi takker for alle kommentarer.Ansvaret for fejl og mangler er naturligvis vort. Også en tak til Annette Andersen,som har ydet et stort arbejde med at holde styr på manuskriptet i mange versioner. Endelig vil vi gerne benytte lejlig­ heden til at sige en stor tak til Birgit Møller, som har ledet Magtudrednin­ gens sekretariat frem til sommeren 2003,hvor hun gik på barsel.

  Forfatterne september 2003

  7

 • de l 1

  I N D L E D N I N G

 • kap i te l 1

  E N A N A LYS E A F D E M O K R AT I

  O G M AG T I DA N M A R K

  I 1970’erne – og først og fremmest efter jordskredsvalget i 1973 – var det en udbredt opfattelse,at det danske demokrati var i krise (Svensson, 1996).Kri­ seoplevelsen blev klart udtalt af den konservative Erik Haunstrup Clem­ mensen under en debat i Folketinget i december 1974:„… hvis dette folke­ ting … fortsætter på samme måde, som vi har set det i størstedelen af den ét års periode,der nu er gået til ende,er jeg overbevist om,at folkestyret i dets nuværende form simpelthen ikke overlever udgangen af dette tiår“ (Folke­ tingstidende, 1974-75, 1. samling: sp. 2892).En sådan kriseoplevelse kommer ikke længere til udtryk,hverken i Folketinget eller i den offentlige debat. Som det siges i beretningen fra det folketingsudvalg,der anbefalede gennem­ førelsen af en dansk magtudredning, forekommer det i dag ikke „velvalgt at tale om en krise for demokratiet som styreform“ (Beretning nr.6,1997:5).

  Alligevel udtrykkes der i beretningen en betydelig bekymring over de senere års udvikling,der „opleves som et reelt tab af demokratisk indflydelse og dermed en reduktion af tiltroen til de demokratiske beslutningsproces­ sers styrke og relevans“ (Beretning nr. 6, 1997: 5).De folkevalgte oplevede, at de som følge af internationaliseringen, decentralisering og dannelsen af statslige aktieselskaber var ved at tabe kontrollen med udviklingen.Og sam­ tidig oplevede de befolkningen som vanskeligere at styre, idet folk stillede „krav om større selvstændig indflydelse på [deres] egen situation og mulig­ heder“ (Beretning nr.6,1997:5).Alt i alt havde den politiske styring og kontrol fået vanskeligere vilkår.Nok var der ikke tale om en krise for folkestyret, men forestillingen var alligevel,at udviklingen gik i den forkerte retning.

  Samtidig gælder det ifølge folketingsudvalget, at såvel vælgere som politi­ kere „befinder sig i en situation,hvor det næppe fuldt ud er muligt at over­ skue konsekvenserne af den beskrevne udvikling,hvilket kan give sig udslag i misfornøjelse og frustration“ (Beretning nr. 6, 1997: 6). På denne baggrund besluttede Folketinget i 1997 at igangsætte en Magtudredning eller „En analyse af demokrati og magt i Danmark“, som det officielle navn er.

  11

 • D E N S T I L L E D E O P G A V E

  Arbejdet med Magtudredningen blev overdraget en forskningsledelse bestå­ ende af fem uafhængige forskere, der gik i gang i begyndelsen af 1998.Alt i alt vil der,når projektet er helt færdigt,være udgivet ca. 50 bøger og 30 min­ dre bøger,de såkaldte skrifter.

  Udgangspunktet for arbejdet har været den ovenfor omtalte beretning, der i marts 1997 blev afgivet af Udvalget vedrørende analyse af demokrati og magt i Danmark. Beretningen indeholdt et idékatalog over spørgsmål, som Magtudredningen kunne beskæftige sig med,men beretningen fastslog, at det i sidste instans var forskerne, der skulle fastlægge de konkrete undersø­ gelsesspørgsmål. Forskningsledelsen har fortolket beretningen således, at vi har været bundet af de overordnede problemstillinger, som diskuteres i beretningen,men ikke af den konkrete liste over emner.Opgaven har derfor været at analysere det danske folkestyres tilstand ved overgangen til det 21. århundrede samt de ændringer,der er foregået i årene forud.

  Den danske Magtudredning blev igangsat delvis efter forbillede fra de magtudredninger,der tidligere havde været gennemført i Norge i 1970’erne og i Sverige i 1980’erne.Offentligt finansierede magtudredninger er et sær­ ligt skandinavisk fænomen og ligger i Norge og Sverige inden for rammer­ ne af en omfattende udredningstradition, som ikke kendes på samme måde i Danmark.Vi har derfor også ved udformningen af den danske Magtudred­ ning skelet til de nordiske forbilleder.Til forskel fra disse har den danske Magtudredning dog også undersøgt Folketinget og de politiske partier. I Norge iværksatte man i 1998 en ny magtudredning, der har arbejdet paral­ lelt med den danske og inden for nogenlunde samme formelle rammer.Den nye norske Magtudredning afslutter sit arbejde i efteråret 2003.

  Den foreliggende bog er den danske Magtudrednings sammenfattende konklusion.Hensigten er at give et sammenhængende svar på spørgsmålet om folkestyrets tilstand ved overgangen til det 21.århundrede.Bogen bygger i hovedsagen,men ikke udelukkende,på de bøger og skrifter, som Magtud­ redningen har udsendt.Vi prøver på tværs af publikationer at sammenfatte hovedresultaterne fra de mange undersøgelser.Bogens målgruppe er Folke­ tinget og den interesserede offentlighed i Danmark.

  Vi har valgt at gøre ændringsperspektivet til bogens røde tråd. Spørgs­ målet er, hvorledes de politiske institutioner og befolkningens politiske adfærd har ændret sig gennem sidste halvdel af det 20. århundrede. Det er i god overensstemmelse med folketingsudvalgets beretning, der netop tager udgangspunkt i, at folkestyret i disse år stilles over for nye udfordringer.

  12

 • Som hovedregel beskriver vi udviklingen siden anden verdenskrig, men nogle gange går vi længere tilbage, og andre gange er tidsperspektivet kor­ tere.

  I det omfang,det er muligt, forsøger vi også at sammenligne udviklingen i Danmark med forholdene i andre lande.Det er en vanskeligere opgave end at beskrive udviklingen over tid, fordi der sjældent foreligger helt sammen­ lignelige oplysninger fra andre lande.

  Hovedsigtet med Magt og demokrati i Danmark er at sammenfatte den eksisterende viden om folkestyrets udvikling i Danmark i sidste del af det 20. århundrede.Men vi konfronterer også udviklingen med normative fore­ stillinger om en demokratisk styreform.Der er således på samme tid tale om en videnskabsbaseret fremstilling og

Search related