Magnetron Handleiding

 • View
  68

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Manual to Miele Microwave

Text of Magnetron Handleiding

 • 5/23/2018 Magnetron Handleiding

  1/40

  Gebruiksaanwijzing

  MagnetronM 616 EGM 626 EG, M 636 EGM 626 EC, M 636 EC

  Lees beslistdeze gebruiksaanwijzing voordatu het apparaat plaatst, installeert en in gebruik Tneemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomthiermee onnodige schade aan het apparaat. M.-Nr. 4690371

 • 5/23/2018 Magnetron Handleiding

  2/40

  Inhoud

  Algemeen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

  Een bijdrage aan de bescherming van ons milieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

  Functiebeschrijving . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10Vermogensstanden omrekenen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

  Servies dat geschikt is voor de magnetron Materiaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

  Test. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Afdekken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

  Voor gebruik

  Dagtijd instellen, Kookwekker, Akoestisch signaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

  Deur openen, sluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16Verwarmingssoorten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

  Bediening Magnetron - solo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

  Warmhoudautomaat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

  Draaiplateau uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

  Bereiding onderbreken, wissen, Foutmelding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Hetelucht, Grilleren met luchtcirculatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

  Grilleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Combinatieprogrammas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

  Automatische programmas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

  Snelkiessysteem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Startvoorkeuze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

  Tips voor het gebruik van de magnetron

  Verwarmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Koken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

  Ontdooien, Ontdooien en verwarmen / koken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

  Inmaken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Voorbeelden uit de praktijk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

  Reiniging en onderhoud

  Magnetron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

  Accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

  Nuttige tips. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

  Technische Dienst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

  Plaatsen en aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

  Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

  2

 • 5/23/2018 Magnetron Handleiding

  3/40

  Algemeen

  M 616 EG, M 626 EG, M 636 EG

  bElektronische klok met display

  cToets voor het instellen van de tijdmdToets voor de startvoorkeuzere+/- toetsen voor de instellingen

  fKeuzetoets magnetronvermogengKeuzetoets HeteluchtDhKeuzetoets Grilleren met

  luchtcirculatieIiKeuzetoets GrillerenJjProgrammatoetsen 1, 2 en 3 voor

  het snelkiessysteem

  kToets voor automatisch ontdooien NlToets voor automatisch kokenQmToets voor het wissen van

  instellingen C

  nDraaiplateauoStarttoets START

  pDeuropenera

  M 626 EC, M 636 EC

  3

 • 5/23/2018 Magnetron Handleiding

  4/40

  Een bijdrage aan de bescherming van ons milieu

  Het verpakkingsmateriaal

  De verpakking beschermt het apparaat

  tegen transportschade. Het verpak-

  kingsmateriaal is uitgekozen met hetoog op een geringe belasting van hetmilieu en de mogelijkheden voor afval-

  verwerking.

  Hergebruik van het verpakkingsmateri-

  aal remt de afvalproductie en het ge-

  bruik van grondstoffen. Vaak neemt deleverancier de verpakking terug. Als u

  de verpakking zelf wegdoet, informeer

  dan bij de reinigingsdienst van uw ge-

  meente waar u die kunt afgeven.

  Wat te doen met een afge-dankt apparaat

  Van een afgedankt apparaat kunnen

  de onderdelen vaak nog waardevolzijn. Zorg er daarom voor dat uw oude

  apparaat via de dealer of via de ge-

  meente gerecycled kan worden (zorgtu ervoor dat het afgedankte apparaat

  tot die tijd buiten het bereik van kinde-

  ren wordt opgeslagen).U kunt hierover meer informatie vinden

  in de rubriek "Veiligheidsinstructies en

  waarschuwingen".

  4

 • 5/23/2018 Magnetron Handleiding

  5/40

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

  Dit apparaat voldoet aan de voorge-schreven veiligheidsbepalingen.

  Als het apparaat echter niet wordt

  gebruikt voor het doel waarvoor hetis bestemd of als het op een ver-

  keerde manier wordt bediend, kun-

  nen personen letsel oplopen en kaner materile schade ontstaan.

  Lees eerst aandachtig de gebruiks-

  aanwijzing door voordat u uw mag-netron voor het eerst gebruikt.

  U vindt hierin belangrijke instructies

  voor de veiligheid, het gebruik enhet onderhoud van het apparaat.

  Dat is veiliger voor uzelf en u voor-

  komt onnodige schade aan uw ap-

  paraat.Bewaar deze gebruiksaanwijzing

  zorgvuldig en geef deze door aan

  een eventuele volgende eigenaar

  van het apparaat.

  Efficint gebruik

  Deze magnetron is uitsluitend be-

  stemd voor huishoudelijk gebruik

  en wel voor het ontdooien, verwarmen,koken, grilleren en inmaken van levens-

  middelen. Gebruik voor andere doelein-den is voor eigen risico en kan gevaar-

  lijk zijn.De fabrikant kan niet aansprakelijk wor-den gesteld voor schade die wordt ver-

  oorzaakt door gebruik voor anderedoeleinden dan hier aangegeven of

  door een foutieve bediening.

  Technische veiligheid

  Gebruik de magnetron niet als de deur is verbogen; de deurscharnieren los zitten;

  er gaatjes of scheuren in de omman-

  teling, aan de deur of aan de binnen-wanden zitten. Als de magnetron is in-

  geschakeld kunnen er in zon geval mi-

  crogolven vrijkomen, die gevaarlijk

  kunnen zijn voor de gebruiker.

  Reparaties mogen alleen door vak-mensen worden uitgevoerd. On-

  deskundige reparaties leveren gevaar

  op voor de gebruiker.

  Maak de ommanteling van het ap-paraat nooit open. Als onder

  stroom staande delen worden aange-

  raakt en/of als er iets aan de elektri-

  sche en mechanische opbouw van het

  apparaat wordt veranderd, kan de ge-

  bruiker gevaar lopen en is het mogelijk

  dat het apparaat niet meer goed func-tioneert.

  Wanneer de aansluitkabel is be-

  schadigd, dan moet een speciale

  aansluitkabel door een vakman wordenaangelegd.

  Voordat u het apparaat aansluit,

  dient u de aansluitgegevens (span-

  ning en frequentie) op het typeplaatje

  met de waarden van het elektriciteits-net te vergelijken. Deze gegevens moe-

  ten beslist overeenkomen.

  De elektrische veiligheid van dit ap-paraat is uitsluitend gegarandeerd

  als het op een aardingssysteem is aan-

  gesloten dat volgens de geldende vei-

  ligheidsbepalingen is genstalleerd.Laat de huisinstallatie bij twijfel door

  een vakman inspecteren. De fabrikant

  kan niet aansprakelijk worden gesteld

  voor schade die is ontstaan door een

  ontbrekende of beschadigde aard-

  draad (bijv. een elektrische schok).

  5

 • 5/23/2018 Magnetron Handleiding

  6/40

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

  Er staat alleen dan geen elektri-sche spanning op het apparaat,

  als aan n van de volgende voorwaar-

  den is voldaan:

  - als de hoofdschakelaar van de huis-installatie is uitgeschakeld;

  - als de stekker uit het stopcontact is

  getrokken.

  Trek daarbij aan de stekker en niet

  aan de aansluitkabel.

  Het apparaat mag niet met een ver-lengsnoer op het elektriciteitsnet

  worden aangesloten. Het veilig gebruikvan het apparaat kan niet worden gega-

  randeerd als het met een verlengsnoeris aangesloten.

  Gebruik

  Zorg ervoor dat voedsel altijd vol-

  doende wordt verwarmd. De tijd

  die daarvoor nodig is, hangt af van ver-schillende factoren, zoals de