Click here to load reader

Magnetic ViRAPLUS Air & Dirt Separator · PDF file The Vira magnetic separator is intended for heating and cooling systems with water (Glycol maximum 50%). Vira magnetic separator

 • View
  8

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Magnetic ViRAPLUS Air & Dirt Separator · PDF file The Vira magnetic separator is intended...

 • Magnetic ViRAPLUS Air & Dirt Separator

  Installation and operating instuction

  www.viravalf.com

 • 1C1A 1B

  2 3

  4 5

  Vira Isı ve Endüstriyel Ürünler A.Ş. www.viravalf.com

  MAGNETIC

  SIZE : DN 50

  SC - ViRAPLUS AIR & DIRT SEPARATOR

  Fluid : Working Temperature: Working Pressure :

  Water 0 - 110 C 0 - 10 bar g

  0

  Design & Manufacturing as Per : PED 97/23/EC

  ViRATOP

  Cooling System

  Chiller

  M ax

  . 5 m

  .

  ViRAPLUS

  1D

  Vira Isı ve Endüstriyel Ürünler A.Ş. www.viravalf.com

  MAGNETIC

  SIZE : DN 50

  SC - ViRAPLUS AIR & DIRT SEPARATOR

  Fluid : Working Temperature: Working Pressure :

  Water 0 - 110 C 0 - 10 bar g

  0

  Design & Manufacturing as Per : PED 97/23/EC

  01 02

  03

  04

  05 0607

  08

  09

  10

  11 12

  01 02

  03

  04

  05

  16

  0607 08

  09

  10

  11 12

  ViRATOP

  Heating System

  Pump

  M ax

  . 1 5

  m .

  ViRAPLUS

  2A

  2B

  Vira Isı ve Endüstriyel Ürünler A.Ş. www.viravalf.com

  MAGNETIC

  SIZE : DN 50

  SC - ViRAPLUS AIR & DIRT SEPARATOR

  Fluid : Working Temperature: Working Pressure :

  Water 0 - 110 C 0 - 10 bar g

  0

  Design & Manufacturing as Per : PED 97/23/EC

  Boiler M ax

  . 3 0

  m .

  ViRATOP

  M ax

  . 1 5

  m .

  ViRATOP

 • ENG

  Depressurise the cooled system and remove the magnetic separator from the system. Observe local regulations for disposing of the various parts of the magnetic ViraPlus.

  * If the primarily function is dirt separation ; install before the boiler in the return line. * If the primarily function is dirt separa tion ; install after the boiler or mixing valve in the supply line, ideally before the circulation pump. In a chilled water system install in the return line just before the chiller.

  Perform regular visual inspections. The dirt that collects at the bottom of the magnetic separator can be removed with the aid of the drain valve (fig. 3). Before draining, pull down till the end the lever on which the magnet is connected. Then, open the drain valve and let it wash way dirt (fig. 2 and 3). Don't forget to close the drain valve after separate dirt. A hose can be attached to the drain valve as required. Only use the drain valve for draining dirty system water, never for filling or draining the installation (fig. 4) Use the Vira service stickers to record dates of maintenance on the body (fig. 5).

  Only carry out maintenance when the system has cooled down, remembering to take account of the pressure.

  2. Installation

  3. Inspection and maintenance

  4. Dismantling

  Install the magnetic separator in a dry location not susceptible to frost and which is easily accessible for maintenance purposes. Flush the installation thoroughly before installing the magnetic separator.

  Do not install the product above a suspended ceiling or in the vicinity of electronic installations!

  For optimum efficiency, the connection diameter of the magnetic separator must correspond to the pipe diameter of the system. It is further recommended that the inlet pipe into the device be a straight pipe having a length of no less than 10 times the nominal pipe diameter. Always install the product perpendicular (air vent at top). Install the magnetic separator in the direction of flow in accordance with the arrow shown on the connection. ( fig. 1A-1B-1C-1D )

  TYPE : SC-M

  Applications

  The Vira magnetic separator is intended for heating and cooling systems with water (Glycol maximum 50%). Vira magnetic separator complies with the Pressure Equipment Directive, 97/23/EC. Vira magnetic separator may be hot during operation. Minimum and maximum system temperature Minimum and maximum system pressure Standart flow velocity Maximum flow velocity Maximum static height above Magnetic ViraPlus Central heating Cooling system

  : 0 °C to +110 °C. : 0.2 bar to see label. : 1,5 m/s : 3 m/s.

  : 30 meters ( fig.2A ) : 15 meters ( fig. 2B )

  This product contains a powerful magnet. Care must be taken in the vicinity of pacemakers, data carriers and other products that are sensitive to magnetism. Installation and maintenance must be carried out by qualified personnel only. Observe local regulations and guidelines.

  1. General

  Safety requirements

  ViraPlus Magnetic Deaerator and Dirt Separators are used in pipelines for high efficiency removal of impurities from heating and cooling systems in buildings.

  Magnetic Separators are filter metal particules more efficient through special powerful magnet in side.

 • TUR

  Soğumuș sistemin basıncını tahliye ediniz, Vira Mıknatıslı ayırıcıları sistemden sökünüz. Vira Mıknatıslı ayırıcıların çeșitli parçalarını atma konusunda yerel kurallara uyunuz.

  * Ana ișlem pislik ayırma ise; geri dönüș hattında kazan öncesine monte edin. * Ana ișlem hava ayırmak ise ; kazandan veya besleme hattındaki karıștırma vana

  sından sonra, ideal olarak sirkülasyon pompasından önce monte ediniz. Soğutma sisteminde, geri dönüș hattındaki soğutucudan hemen önce monte ediniz.

  Düzenli bir șekilde kontrol ediniz. Vira Mıknatıslı ayırıcılarının tabanında toplanan pislik, boșaltma vanasının yardımıyla temizlenebilir (Șekil 3). Boșaltmadan önce, mıknatısın bağlı olduğu kolu sonuna kadar așağı çekip bırakın, tahliye vanasını açın ve pisliklerin boșaltılarak ürünün temizlenmesini sağlayın (șek. 2 ve 3). Tahliye sonrası tahliye vanasını kapatınız.Gerektiği șekilde boșaltma valfine bir hortum takılabilir. Boșaltma valfini yalnızca kirli sistem suyunu boșaltmak için kullanınız ve asla tesisatı doldurmak ya da boșaltmak için kullanmayınız. (Șek. 4) Ürünün üzerine bakım zamanını not etmek üzere Vira servis çıkartmalarını kullanınız (Șekil 5)..

  Bakımı yalnızca sistem soğuduğunda ve basıncı göz önünde bulundurmayı unutmaksızın gerçekleștiriniz.

  2. Kurulum

  3. Kontrol ve Bakım

  4. Sökülmesi

  Ürünü asma tavanın yukarısına ya da elektrik tesisatlarının yakınına monte etmeyiniz! Vira Mıknatıslı ayırıcılar donma olasılığı olmayan ve bakım amacıyla kolaylıkla ulașılabilen kuru bir yere monte ediniz. Vira Mıknatıslı ayırıcıları takmadan önce tesisatı iyice yıkayınız. Optimum verim için, Vira Mıknatıslı ayırıcıların rakor çapı sistemin boru çapına karșılık gelmelidir. Redüksiyon rakorların kullanılması tavsiye edilmez. Ürünü daima dikey olarak monte edin. Mıknatıslı ViraPlus temel olarak istenen ișleve ( pislik ya da hava ayırma) uygun olarak așağıdaki gibi takılmalıdır. ( șekil; 1A-1B-1C-1D )

  TYPE : SC-M

  Uygulama Alanları

  Vira Mıknatıslı ayırıcılar ile ısıtma ve soğutma sistemleri (Glikol maksimum% 50) için tasarlanmıștır. Vira Mıknatıslı ayırıcılar Basınçlı Ekipmanlar Direktifi ile 97/23/EC uygundur . Vira Mıknatıslı ayırıcılar çalıșması sırasında sıcak olabilir. Minimum ve maksimum sistem sıcaklıkları Minimum ve maksimum sistem basınçları Standart akıș hızı Maksimum akıș hızı Maximum static height above Magnetic ViraPlus Merkezi Isıtma Sistemlerinde Soğutma sistemlerinde

  : 0 °C ila +110 °C. : 0.2 bar ila etikete bakın. : 1,5 m/s : 3 m/s.

  : 30 metre ( șekil 2A ) : 15 metre ( șekil 2B )

  Bu ürün güçlü bir mıknatıs içermektedir. Kalp pilleri, veri tașıyıcılar ve manyetikliğe hassas olan diğer ürünlerin yakınındayken dikkatli olunmalıdır. Kurulum ve bakım, yalnızca kalifiye personel tarafından gerçekleștirilmelidir. Yerel düzenlemeleri ve kuralları gözetiniz.

  1. Genel

  Güvenlik Gerekleri

  ViraPlus Magnetic Hava,Tortu ve Pislik Ayırıcılar, ısıtma soğutma tesisatlarında yüksek performansta tortu ve pislik ayırmak amacıyla kullanılır.

  Magnetic Hava,Tortu ve Pislik Ayırıcılar içerisinde bulunan özel mıknatıslı mekanizma sayesinde tesisatta bulunan tortu ve pislikleri daha etkili bir șekilde ayırır.

 • NOR

  Gjør det avkjølte systemet trykkløst og fjern Vira magnetisk separator fra systemet. Følg lokale bestemmelser for deponering av de ulike delene til Vira magnetisk separator.

  * Hvis primærfunksjonen er smussutskilling: Installer før kjelen i returledningen * Hvis primærfunksjonen er luftutskilling: Installer etter kjelen eller blandeventilen i turledningen, ideelt før sirkulasjonspumpen. I et avkjølt vannsystem installer i returledningen like før kjøleren.

  Utfør visuelle inspeksjoner regelmessig. Skitten som samles i bunnen på Vira magnetisk, kan fjernes ved hjelp av tappeven tilen (fig. 3). Før du åpner ventilen, dra ned spaken magnet (fig. 2 og 3), åpne tappeventilen og la den vaske bort skitten. En slange kan festes på tappeventilen etter behov Bruk bare tappeventilen for å tappe av skittent systemvann, aldri for å fylle eller tappe av installasjonen (fig. 4). Bruk Vira serviceklistremerker til å merke tidspunktet for service på kroppen (fig. 5).

  Utfør bare vedlikehold når systemet er avkjølt. Du må huske å ta hensyn til trykket.

  2

Search related