Magazyn Day&Night Stycze„ 2010

 • View
  227

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bezpłatny lifestyle`owy miesięcznik - Wydanie Styczeń 2010

Text of Magazyn Day&Night Stycze„ 2010

 • RRZZEESSZZWW

  Styc

  ze

  2010

  MAG

  AZYN

  BEZ

  PAT

  NY

  NR

  13

  ISSN

  168

  9 - 6

  610

  ww

  w.da

  yand

  nigh

  t.pl

  Biae szalestwo

  Idealny lub i wesele

  Myslovitz z naadowanymi bateriami

  Horoskop 2010

  Karnawaw Rzeszowie

 • TTwwaarrzzee 88--99

  GGoo ssppeeccjjaallnnyy 1100

  PPoo rrzzeesszzoowwsskkuu 1111

  WWrrbbyy 1122--1133

  TTrreennddyy 1144--1177

  MMooddaa 1188--2211

  FFaasshhiioonn SSttrreeeett 2222

  UUrrooddaa 2233--2244

  WWOOPP 22001100 2255

  FFoooodd&&ddrriinnkk 2266

  AAkkttyywwnniiee 2277--2299

  KKaalleennddaarrzz iimmpprreezz 3300--3333

  MMiieejjssccaa 3344--3355

  IImmpprreezzoowwoo 3366

  ZZaappoowwiieeddzzii 3377

  NNoowwiinnkkii tteecchhnniicczznnee 3388--3399

  DDaayy && NNiigghhttRRzzeesszzww

  Zesp redakcyjny Bartomiej Skubisz, Pawe Bialic, Grzegorz Rogowski

  Wsppraca: Anna Tomczyk, Karina Bellert,Karina Kopczyska, Oliwia Jankiel

  Fotografie: Krzysztof Kura, Ryszard Kocaj, JanuszPodzie, Sandra Gowiska, Patryk Ogorzaek

  SkadMonika Jasiewicz, Tomasz witoniowski

  WydawcaMedia Showul. Uanw 4a, 35-308 Rzeszw

  Biuro marketingu i reklamyPrzemysaw Skiba, Ewa Pitek

  35-074 Rzeszw, al. Pisudskiego 11tel. 17 852-33-02, 852-33-07; fax: 17 862-63-30e-mail: marketing@mediashow.pl

  Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoci za tre ogoszei reklam. Redakcja nie zwraca materiaw niezamwio-nych i zastrzega sobie prawo adiustacji i skracaniatekstw. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowyzamieszczenia reklamy lub ogoszenia, jeeli ich trelub forma bdzie sprzeczna z lini programowi interesem pisma (art. 36 pkt. 4 prawa prasowego).Wszelkie prawa zastrzeone.

  Redakcja35-074 Rzeszw, al. Pisudskiego 11tel./fax: 17 862-63-30, e-mail: redakcja@mediashow.plwww.dayandnight.pl

  Redaktor naczelnyRoksana Gowiska

  Zastpca red. naczelnegoKatarzyna Mica

  17-tego grudnia w Rzeszowskim Ratuszu w obec-noci Prezydenta Miasta, odbya si oficjalna pre-zentacja ulowej druyny Marmy-Hadykwki Rze-szw. Swoje nowe kontrakty oficjalnie podpisali AnglikLee Richardson i Rafa Okoniewski. Dzie pniej dodruyny doczy uczestnik cyklu Grand Prix, Chris Har-ris. Zarwno prezes Marta Ptorak, trener Dariusz le-d jak i caa druyna zapowiadaj walk o awansdo Ekstraligi. W druynie pozostali: Mikael Max, Ma-ciej Kuciapa, Dawid Lampart i ukasz Kret. Oprczwczeniej wspomnianych zawodnikw ekip z Rzeszowazasili junior Ludvig Lindgren.

  Na konferencji obecni byli rwnie przedstawi-ciele gwnych sponsorw. Do tych wspierajcych ulow-cw w poprzednim sezonie (Marma Polskie Folie,Hadykwka, Stalbudowa - Kazek i Greinplast) doczyyPolska Grupa Energetyczna oraz Sandeco. PrezydentTadeusz Ferenc yczy ulowcom samych sukceswi zapewni o tym, e w tym roku powstanie na stadioniedruga trybuna o pojemnoci 4700 widzw. bs

  uulloowwccyy ww RRaattuusszzuu

  Nowy lider rzeszowskiej druynyLee Richardson, Maciej Kuciapa...

  ...Rafa Okoniewski i kierownik druyny Jacek Zikowski

  Prezes Marta Ptorak z prezydentemTadeuszem Ferencem

  NA OKADCE:

  Natalia i ukasz / Millenium Model

  ZDJCIE:

  Sandra Gowiska

  MAKIJA:

  Beata Kaszuba / Douglas

  FRYZURA:

  Magda Kasiak / Soho

  Najlepszy barman w Polsce!!!Waldemar Mucha

  z rzeszowskiego klubuChilli zosta mistrzem10. edycji konkursu bar-maskiego FinlandiaVodka Cup. 30 listopa-da w warszawskim klu-bie Capitol pokona 20barmanw z caej Polski.Zadaniem uczestnikwbyo przygotowanie trzechkoktajli na bazie Fin-

  landia Vodka w kategoriach: Aperitif, Long Drink i Quick Mix. Drinki mistrzaWaldka Muchy aperitif o nazwie White & Black oraz Long Drink Night Fan-tasy otrzymay najwicej punktw. Gratulujemy!!! an

  Nowy Rok..., NoweRozdania, NowePostanowienia, NoweSytuacje, ...Nowy Rok!Rado, Zabawa,Refleksja, Podsumowa-nia, Nadzieje, Myli ...cz si z wszystkimi w mylach, ktrekbi si i szukaj odpowiedzi napytania. Szczeglnie na te pytania,na ktre odpowiedzi trudno znale.Mamy znowu cay Nowiutki Rok naposzukiwania odpowiedzi! Oby 2010 roknis jak najwicej pozytywnej energiii zdrowia, zdarze obfitujcych w radoi szczcie. Day & Night bdzie wsparciemw tych kwestiach, o czym moecie siprzekona ju teraz w naszym stycznio-wym wydaniu.

  Roksana GowiskaRedaktor Naczelna D&N

 • Pocztkiem grudnia Rzeszw odwiedzi Sidney Polak,Klub Pod Palm, 3 grudnia, fot. Patryk Ogorzaek

  Koncert zespou Sofa w klubie LIVE, 5 grudnia, fot. Przemek Skiba

  Koncert grupy TSA w klubie Pod Palm, 9 grudnia, fot. Patryk Ogorzaek

  Tradycyjnie Rzeszowski Caritas zorganizowaMikoajki dla dzieci z naszego regionu...

  ...wiceprezydent Miasta Rzeszowa Henryk Wolicki, Biskup Rzeszowski Kazimierz Grny, Hala Podpromie, 12 grudnia, fot. Patryk Ogorzaek

  Lions Club Rzeszw oraz Teatr im. W. Siemaszkowej zaprosili do teatru okoo 200 dzieci z placwek opiekuczych i domwdziecka z naszego regionu na spektakl Czerwony Kapturek, 6 grudnia, fot. Patryk Ogorzaek

  Oglnopolski Turniej Taca Towarzyskiego Gasiek 2009,Hala Podpromie, 6 grudnia, fot. Patryk Ogorzaek

  Mikoajki odbyy si rwnie w Kinie Zorza,6 grudnia, fot. Patryk Ogorzaek

  P.M. Elektric Quartet koncertowa w klubie Grotesqua w ramach pierwszegoMidzynarodowego Fusion Festiwal, 10 grudnia, fot. Patryk Ogorzaek

  Podczas dni otwartych Szkoy Taca Lilla House wieleosb wzio udzia w zajciach z rnych technik taca,budynek Conresu, 12 grudnia, fot. Patryk Ogorzaek

  Teatr Przedmiecie wystpi w Kulturalnej

  Piwnicy Yes ze spektaklem pt. Za szaf, 12 grudnia,

  fot. Mateusz GrbowiecKrystyna Lenkowska podczas koldowania poetww Kulturalnej Piwnicy Yes, 16 grudnia, fot. Patryk Ogorzaek

 • Autorski pokaz mody sukienek wieczorowych rzeszowskiej projektantki

  Agnieszki Zbro, Restauracja Grzesznicy, 16 grudnia, fot. Patryk Ogorzaek

  Wigili na rzeszowskim Rynkurozpocz ksidz Stanisaw Sowikz Caritas Diecezji Rzeszowskiej

  Na rzeszowskim deptaku po dugichstaraniach zosta odsonity pomnik Tadeusza Nalepy...

  ...Na te uroczysto przybyli mionicy bluesa, syn oraz brat artysty i licznirzeszowianie, 15 grudnia, fot. Patryk Ogorzaek (3), Janusz Podzie

  Wiceprezydent Rzeszowa Stanisaw Sienko z Betlejemskim wiatem Pokoju

  Nowy salon jubilerski firmy Grecki w Galerii Center Park,28 grudnia, fot. Barbara Woniak

  DJ Black Live Band zakrciimprez w drugi dzie witw klubie Live, 26 grudnia,fot. Mateusz Grbowiec

  Kapust z grochem serwowaliuczniowie Zespou Szk Gospodarczych w Rzeszowie,Rynek, 18 grudnia, fot. Bartomiej Skubisz (4)

  Ostatni bis Kazik wykonaw koszulce ochrony klubu Live,18 grudnia,fot. Przemysaw Skiba (2)

  Koncert Kultu wzbudzi jak zwykle wiele emocji.Sam Kazik wielokrotnie wychwala publicznoi nowy klub, w ktrym czu si nad wyraz dobrze,czego dowodem by jego skok w publiczno,fot. piotrmajewski.com.pl

  Koncert T.Lovew klubie LIVE,

  12 grudnia, fot. Patryk Ogorzaek (2)

 • OTWARTY!4 grudnia koncer tem Kory zainaugurowa swoj dziaalno nowyrzeszowski klub muzyczny LIVE. Bez zbdnych fajerwerkw i in-nych ni muzyczne atrakcje, za to z wszystkim, co w tym miejscuma by najwaniejsze wietnym koncertem. Charyzmatyczna, in-tr ygujca Kora, mianowana przez Roberta Wrbla matk chrzestnklubu, daa koncertowe show przygotowane specjalnie na t jednokazj. Podczas wystpu mona byo usysze najwiksze przebo-je z repertuaru pierwszej damy polskiego rocka, a pozytywnym za-skoczeniem byy akustyczne aranacje wykonane na pocztku kon-cer tu. Byo wiele bisw, kwiaty od fanw i wiceprezydenta Rzeszo-wa Henryka Wolickiego oraz... szampan do biaego rana.

  bs

 • BBIIRRTTHH

  Ju rok jestemy z Wami!1199 ggrruuddnniiaa ww kklluubbiiee LLiivvee wwiittoowwaalliimmyy ppiieerrww--sszzee uurrooddzziinnyy mmiieessiicczznniikkaa.. IImmpprreezz rroozzkkrrcciilliiMMrroozzuu ii DDjj NNOOZZ.. EEkkiippaa sseerrwwiissuu iimmpprreezzyy..rrzzee--sszzooww..ppll ppaattrroonnoowwaaaa tteemmuu pprrzzeeddssiiwwzziicciiuuii uuwwiieecczznniiaa ddllaa WWaass nnaajjlleeppsszzee mmoommeennttyy tteeggoowwyyjjttkkoowweeggoo wwiieecczzoorruu..

  Fot.

  Mat

  eusz

  Gr

  bowi

  ec (1

  3)

 • 8 STYCZEN 2010`

  AAnnnnaa TToommcczzyykkPPrroossttoo zz sszzaaffyy

  W poszukiwaniu szczciaPodaj mi definicj szczcia, a powiem ci, czy

  jestem szczliwy. Tak napisa mi kolega ze szkol-nych lat na popularnym portalu spoecznocio-wym Nasza-klasa. Wida ma z tym pro-blemy jak kady, kto przesadzi w yciowychaspiracjach albo dosta za przeproszeniem ko-pa w wiadomo co lub cios prosto w serce. My,pokolenie ambitnych lat szedziesitych wewspczesnym wiecie czsto bywamy ofiaramiuraonych ambicji i szans nie do koca wyko-rzystanych i lubimy profilaktycznie pomaru-dzi. Tak - na wszelki wypadek -eby nie za-peszy szczcia.

  Zszokowaa mnie zatem pikna koleankaz cukierni, ktra wyznaa, e jest szczliwa, wy-chylajc si zza pek pachncych ciastek ko-kosowych, sernikw, drodwek z czekoladi keksw. Ale to nie one bynajmniej byy po-wodem jej szczcia. Poszukiwaczom tego uczu-cia, albo odblasku w sercu podpowiadam, e TymPowodem by zaradny Mczyzna z pomysamina ycie i taneczne sukcesy dziecka. Do tego zdro-wie oczywicie i planowana wkrtce wizyta naj-bliszych. Do worka szczcia dorzuc jeszcze po-god byo ciepo i nie wia wiatr.

  I tak oto szczliwa koleanka zszokowaanajpierw mnie, a potem klientk, ktra natych-miast odpowiedziaa: tak rzadko syszy sitakie sowa.

  Ona takich samych powodw do szczcianie miaa. Wkrtce okazao si, e nie miaa teinnych i e w ogle bya nieszczliwa. Szkoda,al. Cho na pocieszenie zacytuje wieutki list in-nej mojej znajomej z odzi, ktra powoujc sina bliej nieokrelonych naukowcw pisze tak:

  .Chwile totalnego szczcia s podstawdo obliczenia wspcz