12
MACSAN Leadership Tools MEDIA KIT RIGHT issues people method Santa Barbara, California, USA Tokyo, Japan ProBeneFit Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Macsan_IIOSS_Probenefit Media Kit.pdf

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Macsan_IIOSS_Probenefit Media Kit.pdf

MACSAN

Leadership Tools

MEDIA KIT

RIGHT

issues

people

method

Santa Barbara, California, USA Tokyo, Japan

ProBeneFitSarajevo, Bosnia and Herzegovina

Page 2: Macsan_IIOSS_Probenefit Media Kit.pdf

Macsan n IIOSS n Probenefit

Šta mi radimo?

Mi pomažemo top-menadžmentu u organizacijama da se sakupe, analiziraju i

obrade vitalne informacije o članovima organizacije, funkcijama i procesima.

Mi, pritom, smo desna ruka top-menadžmentu u (a) dijagnosticiranju pravih

problema, (b) kako riješiti te probleme sa pravim ljudima, i (c) koristeći pravi

metod.

Mi, kao rezultat našeg rada, obično vidimo cjelokupni porast u ključnim indi-

katorima performansi kod top-menadžmenta.

Mi se razlikujemo od ostalih jer svi naši proizvodi i rješenja su razvijeni pod

jednim krovom i koriste isti jezik - identični principi su primjenjeni na:

� organizacijsku anatomiju i fiziologiju - kako su različite komponente orga-

nizacije razvijene i povezane između sebe, i

� proces poboljšanja ukupnih performansi organizacije - kako pomoći orga-

nizacijama da rastu i da se razvijaju na zdravi način.

2

Page 3: Macsan_IIOSS_Probenefit Media Kit.pdf

Macsan n IIOSS n Probenefit

Većina našeg rada sa klijentima se zasnuje na

� prikupljanju osjetljivih informacija o organizaciji putem upitnika i intervjua,

� analiziranju podataka i pripremi izvještaja, i

� bezbjedni transfer podataka klijentu.

Stoga, prije ulaska u bilo kakav aranžman sa klijentom, mi obezbeđujemo da su obe strane

dobro informisane i obezbijeđene da podaci neće biti sakupljani, obrađivani i distribuirani

bez prethodne pune saglasnosti klijenta.

UGOVOR O NE- OTKRIVANJU

Između [Klijent] and Grupacije Macsan-IIOSS-ProBeneFit

.......

Stoga, stranke su saglasne oko slijedećeg:

Član 1. Povjerljive informacije. Svaka informacija dostupna konsultantu a za koju klijent smatra da je povjerljiva.

Član 2. Čuvanje povjerljivih informacija. Konsul-tant je obavezan da čuva povjerljive informacije u tajnosti sve dok od strane klijenta ne dobije pravo da objavi te informacije u naučnim i obrazovnim svrhama.........

Član 14. Nadležnost. Nadležni sud za riješavanje sporova po ovom Sporazumu će biti Sud u Kali-forniji, SAD.

Mi se brinemo o klijentu3

Page 4: Macsan_IIOSS_Probenefit Media Kit.pdf

Macsan n IIOSS n Probenefit

Management Profiler (MP) je instrument koji identifikuje bihejvioralne tipove ljudi u organizacijskom kontekstu. Mi definišemo ličnost kao kombinaciju od individualne aktivne strane plus individualne reaktivne strane ličnosti. Ak-tivna strana igra značajnu ulogu u rutinskim, svakodnevnim situacijama dok reaktivna strana opredeljuje ponašanje u nerutinskim situacijama, koje se ne ponavljaju i obično su stresne. Ove dve strane formiraju dijalektičko jedinstvo koje nazivamo Organizacijski Tip.

Pored dijagnostike, MP daje i recepturu za poboljšanje organizacijskog tipa, mjeri diskrepancu između nečijeg tre-nutnog posla i njegovog stila, kao i pomaže u dizajniranju optimalnog programa obuke za poboljšanja na osnovu utvrđene diskrepance.

VERZIJE

ŠTA JE

MP dolazi u dvije verzije: Osnovna i Napredna.

Osnovna verzija ukjlučuje:

� Dijagnoza Organizacijskog tipa. Mi vjerujemo da ljudsko ponašanje u organizacijskom kontekstu može biti opisano pomoću 256 različitih Organizacijskih Tipova, gdje jedan tip je unikatna kombinacija od 16 Aktivnih strana i 16 Reaktivnih strana ličnosti. Svi 256 tipovi su detaljno opisani, sa akcentom na rješavanju problema, donošenju odluka, upravljanje vremenom, upravljanje sa resursima, preuzimanju rizika, upravljanje promjenama, komunikacijama i rješavanju konflikata.

� Dijagnoza Internog Balansa Ličnosti. Na osnovu rezultata, mi izvlačimo mjeru nazvanu Interni Balans Ličnosti koja mjera predviđa konzistentnost ličnosti u ponašanju i reagiranju na različite organizacijske situacije.

� Dijagnoza pripremljenosti ličnosti za preuzimanje vodećih uloga u timovima. Na osnovi kombinacije aktivne i reaktivne strane ličnosti, mi izvlačimo sprecijalnu mjeru koja predviđa nečiju sposobnost i pripremljenost za

preuzimanje vodećih uloga u timovima.

Napredna verzija, pored svega iz osnovne verzije, uključuje i:

� Dijagnoza Usklađenosti Posla i Stila. Mi izražavamo nivo nečijeg potencijala za uspješnost pomoću Indeksa Usklađenosti Posla i Stila. Ovaj indeks, na skali od 0 do 100 pokazuje stepen do kojeg jedan kandidat je usklađen sa njegovim trenutnim poslom.

� Dijagnoza diskrepance u Osnovnim organizacijskim aktivnostima. Preko upoređivanja nečije ocjene o tre-nutnom poslu, na skali od “totalno zanemareno” do “prekomjerno naglašeno” mi utvrđujemo koliko pažnje i energije neko posvjećuje osnovnim organizacijskim aktivnosti pri obavljanu trenutnih zadataka.

ProizvodiManagement Profiler, MP

4 - a

Page 5: Macsan_IIOSS_Probenefit Media Kit.pdf

Macsan n IIOSS n Probenefit

INDIVIDUALNI IZVJEŠTAJI

Organizacijski Tip. Aktivna strana ličnosti je opredjeljena sa četiri dimenzije: (A)-Postizanje, (R)-Reguliranje, (C)-Kreiranje, and (U)-Ujedin-javanje. Reaktivna strana ličnosti je opredeljena sa četiri dimenzije koje su “slika u ogledalu” ak-tivne strane: [A]-Prekomjerni rad, [R]- Prekom-jerna kontrola, [C]-Prekomjerne promjene, i [U]-prekomjerno pravljenje kompromisa.

Aktivna i reaktivna strana su označene sa jednim malim slovom (sekundarna crta) i sa jednim ve-likim slovom (primarna crta). Zajedno, ove dve strane daju Organizijski tip.

[A]

[U]

[R]

[C]

[cA]

[rA]

[uA]

[aR]

[uR][cR]

[aC] [rC] [rU][aU]

[uC] [cU]

(rA)

(uA)

(A)

(cA)

(aR)(R)

(cR)(uR)

(uC)

(rC) (aC)

(C)(cU)

(aU)(rU)

(U)

Vaš Organizacijski Tip

ACTIVE SIDE REACTIVE SIDE

Indeksi. Predviđanje nečijeg ponašanja je od najveće važnosti u planiranju karijere. Tako, rezultati na MP opredeljuju dva indeksa za predviđanje ponašanja: Interni Balans i Liderski Potencijal.

Opis tipa. Organizacjski tip, opredeljen na osnovu rezultata na MP, opisuje u detalje kako se ovaj tip ponaša u određenim organizaijskim situacijama.

Usklađenost posla i stila. Slično kao kog Orga-nizacijskog Tipa, svaki posao može biti ocjen-njen pomoću osam osnovnih organizacijskih aktivnosti. Sa upoređivanjem Organizacijskog Tipa i Zahtjeva posla, MP generiše grafik koji pokazuje koje oblasti su zanemarene (nedovoljno uložene energije) i koje oblasti su prenaglašene (rasipanje energije). Grafik je osnova za dizajni-ranje specijalnog individualiziranog treninga.

Problem Solving

Decision Making

Upravljanje vremenom

Managing Resources

Taking Risk

Communication

Managing Change

Solving Conflicts

zanemareno prenaglašenokao što treba biti

Vaš Organizacijski tip je (uA)[uC], ujediniteljski POSTIZAČ i Prekomjerno pravljenje

kompromisa sa PRETJERANIM MIJENJANJEM

Vaš Indeks Internog Balansa

59.00

0 20 40 60 80 100

Vaš Liderski Indeks

Opšto ponašanje

� Rješavanje problema � Donošenje odluka � Upravljanje vremenom � Upravljanje resursima

� Preuzimanje rizika � Upravljanje promjenama � Komunikacije � Rješavanje konflikata

ProizvodiManagement Profiler, MP

4 - b

Page 6: Macsan_IIOSS_Probenefit Media Kit.pdf

Macsan n IIOSS n Probenefit

GRUPNI IZVJEŠTAJ

Tim-lider naspram ostalih. Od kritične važnosti je znati kako se ponašaju lideri timova u odnosu na ostale članove tima. MP generiše dva grafika (1. U jednostavnim; 2. U složenim situacijama) koji pokazuju razlike u ponašanju lidera naspram ostalih članova tima. Ovi gra-fici i interpretacija rezultata odslikavaju timsku dinamiku i predstavljaju bogat izvor ideja za poboljšanje timskog rada.

Rastojanje između članova tima (Toplotna mapa). Tip zadatka definiše tip potrebnog tima - jednostavni i rutinski zadaci zahtjevaju slične stilove članova tima, članovi koji su bliski jedan drugom; sa druge strane, složeni i ne-rutinski zadaci zahtjevaju različnost u timu, tipove koji su udaljeni jedan od drugog. Tako, poznavanje rastojanja između članova tima (Toplotna mapa generisana sa MP) pomaže u komponiranju efi-kasnih timova za određene zadatke.

najudaljeniji ćlanovi: John i Maxnalbliži clanovi: Lilly i Dave

Max

Joh

n

Eric

a

Dav

e

Lill

y

Yvo

nne

Bra

d

Tom

Ber

ta

Max 0

John 100 0

Erica 53 49 0

Dave 28 30 14 0

Lilly 27 28 17 2 0

Yvonne 98 50 12 31 32 0

Brad 81 9 47 20 18 42 0

Tom 90 5 64 32 31 76 15 0

Berta 94 41 11 25 32 6 42 59 0

0102030405060708090100

A R C U

Team‐leader

Average of others

0102030405060708090100

A R C U

Team‐leader

Average of others

jednostavne situacije

složene situacije

Grupni izvještaj koji prati MP, pomaže u izgradnji timova u kojima članovi — iako se razlikuju jedan od drugoga — ohrabruju i podržavaju njihove sposobnosti da rade zajedno i izbjegnu neproduktivni rad. Pored ostalog, grupni izvještaj naročito naglašava (a) Tim-lider naspram ostalih, (b) Rastojanje između članova tima.

ProizvodiManagement Profiler, MP

4 - c

Page 7: Macsan_IIOSS_Probenefit Media Kit.pdf

Macsan n IIOSS n Probenefit

Organization Profiler (OP) je instrument koji obuhvata gledišta učesnika o trenutnom stanju svih vitalnih funkcija u organizaciji. Krajnji rezultat OP je (a) dijagnoza zrelosti ili uzrasta organizacije, i (b) dijagnoza vitalnosti organizacije. Kombinirani zajedno, zrelost i vitalnost opredeljuju nivo ekonomskog zdravlja organizacije.

Pored dijagnoze, OP daje i putokaz o onome što slijedi za organizaciju i kakve probleme organizacija može očekivati na njenom razvojnom putu, kao i postavljanje prioriteta u rješavanju problema na osnovu klasifikacije simptoma eko-nomskog zdravlja. Najvažnije od svega, OP daje pregled promjena i poboljšanja koje su neophodne za glatku tranziciju prema slijedećoj razvojnoj fazi.

BENEFITI

ŠTA JE

Dijagnoza Zrelosti Organizacije u cjelini. Ljudi sazrijevaju i stare, a isto se događa i sa organizacijama. Kao što se organizacije mijenja, ona prolazi kroz 5 različitih razvojnih faza:

• Formiranje: postizanje inicijalnih rezultata• Ekspanzija: jurnjava za šansama i mogućnostima• Tranzicija: interne borbe za kontrolu i prevlast• SeiJuku: biznis u svom zenitu• Zasićenje: biznis u zamoru.

Dijagnoza Zrelosti Organizacijskih Funkcija. Svaka organizacija može biti predstavljena pomoću deset različitih funkcija (ili, entiteta): okruženje, tržište, tehnologija, novac, ciljevi, zadaci, menadžment, uposlenici, nagrađivanje, i in-formacije. Kako organizacija raste i razvija se, svaka funkcija se razvija svojom sopstvenom brzinom. Pritom, svaka funkcija ispoljava svoje karakteristike i uspostavlja veze sa ostalim funkcijama.

Dijagnoza Organizacijske Vitalnosti. Ono što je normalan i prelazan simptom za jednu razvojnu fazu, može biti opasan čak i smrtonosan simptom za neku drugu fazu. Simptome koi su adekvatni za uzrast nazivano “zelenim”, one koje su neadekvatne za uzrast ali ne ugrožavaju opstanak organizacije nazivano “žutim”, a one koje su kritični i mogu ugroziti funkcionisanje organizacije nazivamo “crvenim” simptomima.

ProizvodiOrganization Profiler, OP

5 - a

Page 8: Macsan_IIOSS_Probenefit Media Kit.pdf

Macsan n IIOSS n Probenefit

INDIVIDUALNI IZVJEŠTAJ

Zrelost. Individualni izveštaj koji prati OP lo-cira organizaciju u njenom životnom ciklusu i daje detaljan opis te faze.

Formiranje Ekspanzija Tranzicija SeiJuku Zasićenje

VITALNOST

ZRELOST

Organizacisjka vitalnost. Individualni izvještaj raspoređuje sve simptome ekonomskog zdravlja u tri kategorije i na taj način obezbjeđuje jed-nostavno, istovremeno i moćno postavljanje pri-oriteta u rješavanju problema. kritični

prolazni

normalni

kategorizacija simptoma ekonomskog zdravlja

38%

27%

75%

Organizacijske funkcije. Individualni izvještaj generiše “anatomsku mapu” locirajući svaku funkciju u njenom životnom ciklusu. Ova mapa je odlična osnova za strategijsko planiranje.

Formiranje Ekspanzija Tranzicija SeiJuku Zasićenje

opkruženje t

tržište t

tehnologija t

novac t

ciljevi t t

zadaci t

menadžment t

uposlenici t

nagrađivanje t

informacije t

vi ste ovdje

ProizvodiOrganization Profiler

5 - b

Page 9: Macsan_IIOSS_Probenefit Media Kit.pdf

Macsan n IIOSS n Probenefit

GRUPNI IZVJEŠTAJ

Vođa tima naspram ostalih. Normalno i očekivano je da postoje izvjesne razlike u procje-ni CEO-a (ili vođe tima) u usporedbi sa ostalim članovima tima - različiti ljudi doživljavaju isti objekat na različit način. Kako i da je, ukoliko ove razlike prevazilaze određene vrijednosti, onda to postaje znak da nešto nije u redu sa slikom kompanije i potencijalno predstavlja problem koji treba rješavati.

Od Misije do Odgovornosti (Acountabil-ity. Tradicionalna nauka o menadžentu opisuje svaku organizaciju pomoću različitih aspekata organizacijskog djelovanja. Tako, jedan od najčešće korišćenih načina za opisivanje orga-nizacija je pomoću: organizacijske misije, orga-nizacujske strukture, organizacijske kulture, i organizacijske odgovornosti (accountability).

Naš Grupni izvještaj opredeljuje kakvo je eko-nomsko zdravlje ovih četiri oblasti.

Grupni izvještaj koji ide uz OP je izvanredna osnova za izradu akcionog plana za zdravu tranziciju organizacije ka slijedećoj fazi. Koristeći individualne rezultate na OP, grupni izvještaj daje kompletnu sliku o tome:

• sa kojom frekvencijom određeni simptomi su birani od strane članova tima,

• kako tim-lider vidi i doživljava organizaciju naspram toga kako ostali članovi tima percepiraju organizaciju.

Na ovaj način, grupni izvještaj može služiti kao kontrolna tačka o tome gdje se kompanija nalazia, kao i kompas o tome gdje treba ići.

Faza Prihvatljivo neslaganje

Formiranje 45%

Ekspanzija 35%

Tranzicija 25%

SeiJuku 15%

Zasićenje 35%

referentne vrijednosti

020406080100Mission

Structure

Culture

Accountability

ProizvodiOrganization Profiler

5 - c

Page 10: Macsan_IIOSS_Probenefit Media Kit.pdf

Macsan n IIOSS n Probenefit

� Podizanje učešća na tržištu

� Povećanje produktivnosti

� Smanjenje troškova poslovanja

� Razvoj novih djelatnosti u okviru kompanije

� Privlačenje investicija

� Zaštita i poboljšanje brenda

OPŠTI PROBLEMI

POMOĆ CEO POMOĆ HR-specijalistima

� Upravljanje promjenama

� Strategisjki razvoj

� Ne biti usamljen na vrhu

� Omogućavanje kompletne odgovornosti

� Postajanje globalnim igračem

� Participativno donošenje odluka

� Zdrava decentralizacija

� Restrukturiranje

� Podjela vizije i misije

� Planiranje sukcesije

� Ravnoteža između posla i privatnosti

� Privlačenje i zadržavanje talenata

� Smanjenje odsustva

� Razvoj sutrašnjih lidera

� Balansiranje između stila i posla

� Efikasno nagrađivanje

� Motivisanje uposlenika

� Izgradnja timova

� Planiranje karijera

Sve navedene usluge su raspoložive po zahtjevu klijenta. Detalji i uslovi variraju u zavisnosti od veličine kompanije i njenog ekonomskog zdravlja.

Usluge 6

Naše usluge se sastoje od baterije radionica koje imaju za cilj da (1) pomognu klijentu u dostizanju optimmalnog nivoa razvoja, i (b) da pomognu klijentu da ostane na optimalnom nivou što je moguće duže. Radionice, vođene od strane naših dokazanih eksperata, su visoko interaktivne i proizvode veliku nergiju i uzbuđenje kod klijenta.

Page 11: Macsan_IIOSS_Probenefit Media Kit.pdf

Macsan n IIOSS n Probenefit

Mi smo u biznisu razvijanja specijalnih instrumenata i usluga koji pomažu u:

� Dijagnosticiranju pravih problema u organizacijama,

� Raspoređivanju pravih ljudi za rješavanje dijagnosticiranih problema, i

� Primjena pravih metoda u rješavanju dijagnosticiranih problema.

Budući da smo lideri u razvijanju, primjeni i transfera novih koncepata u oblasti biznis konsaltinga, naša misija je da budemo preferirani partner kompanijama širom svijeta.

Od 1995, naši provjereni profesionalci su radili sa stotinama članova upravnih odbora, menadžera, univerzitetskih profersora i konsultanata na svim kontinentima.

EKSPERTIZA

Naša kompletna lista klijenata je povjerljiva s obzirom na prirodu usluga koje pružamo našim klijentima. Kako i da je, djelomična lista je data dolje - ili direknto ili preko naših partnera, do sada smo pružili usluge pojedincima i grupama iz slijedećih kompanija:

USA

� Intel

� Cisco

� Hewlett Packard

� Dell

� ACE Hardware

� Loutech

� Watermark

� PW Eagle

� Creative Stage Lighting

� Dermalogica

ASIA EUROPE

� Mitsubishi Chemical (Japan)

� Hitachi Kokusai (Japan)

� Epson (Japan)

� UNIDO Shanghai (China)

� Solunar Shagnhai

� CIIS (China)

� Patkol (Thailand)

� S.T.A.R.S Fundation, Beijing (China)

� GM Medicare, Shanghai (China)

� Exxon Mobil Investors Co.,Ltd (China)

� SAP (Germany)

� LITIS SAS (France)

� ING Bank (Netherlands)

� Sparkasse Bank (BiH)

� Sberbank (Russia)

� Lukoil (Russia)

� Kale Group (Turkey)

� Organik Kymia (Turkey)

� Elektroprivreda (BiH).

Klijenti7

Page 12: Macsan_IIOSS_Probenefit Media Kit.pdf

GrupacijaMACSAN � IIOSS � PROBENEFIT

www.macsanllc.com � www.iioss.co.jp � www.probenefit.com.ba