of 12 /12
MACSAN Leadership Tools MEDIA KIT RIGHT issues people method Santa Barbara, California, USA Tokyo, Japan ProBeneFit Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Macsan_IIOSS_Probenefit Media Kit.pdf

Embed Size (px)

Text of Macsan_IIOSS_Probenefit Media Kit.pdf

 • MACSAN

  Leadership Tools

  MEDIA KIT

  RIGHT

  issues

  people

  method

  Santa Barbara, California, USA Tokyo, Japan

  ProBeneFitSarajevo, Bosnia and Herzegovina

 • Macsan n IIOSS n Probenefit

  ta mi radimo?

  Mi pomaemo top-menadmentu u organizacijama da se sakupe, analiziraju i obrade vitalne informacije o lanovima organizacije, funkcijama i procesima.

  Mi, pritom, smo desna ruka top-menadmentu u (a) dijagnosticiranju pravih problema, (b) kako rijeiti te probleme sa pravim ljudima, i (c) koristei pravi metod.

  Mi, kao rezultat naeg rada, obino vidimo cjelokupni porast u kljunim indi-katorima performansi kod top-menadmenta.

  Mi se razlikujemo od ostalih jer svi nai proizvodi i rjeenja su razvijeni pod jednim krovom i koriste isti jezik - identini principi su primjenjeni na:

  organizacijsku anatomiju i fiziologiju - kako su razliite komponente orga-nizacije razvijene i povezane izmeu sebe, i

  proces poboljanja ukupnih performansi organizacije - kako pomoi orga-nizacijama da rastu i da se razvijaju na zdravi nain.

  2

 • Macsan n IIOSS n Probenefit

  Veina naeg rada sa klijentima se zasnuje na prikupljanju osjetljivih informacija o organizaciji putem upitnika i intervjua, analiziranju podataka i pripremi izvjetaja, i bezbjedni transfer podataka klijentu.

  Stoga, prije ulaska u bilo kakav aranman sa klijentom, mi obezbeujemo da su obe strane dobro informisane i obezbijeene da podaci nee biti sakupljani, obraivani i distribuirani bez prethodne pune saglasnosti klijenta.

  UGOVOR O NE- OTKRIVANJU

  Izmeu [Klijent] and Grupacije Macsan-IIOSS-ProBeneFit

  .......

  Stoga, stranke su saglasne oko slijedeeg:

  lan 1. Povjerljive informacije. Svaka informacija dostupna konsultantu a za koju klijent smatra da je povjerljiva.

  lan 2. uvanje povjerljivih informacija. Konsul-tant je obavezan da uva povjerljive informacije u tajnosti sve dok od strane klijenta ne dobije pravo da objavi te informacije u naunim i obrazovnim svrhama.........

  lan 14. Nadlenost. Nadleni sud za rijeavanje sporova po ovom Sporazumu e biti Sud u Kali-forniji, SAD.

  Mi se brinemo o klijentu 3

 • Macsan n IIOSS n Probenefit

  Management Profiler (MP) je instrument koji identifikuje bihejvioralne tipove ljudi u organizacijskom kontekstu. Mi definiemo linost kao kombinaciju od individualne aktivne strane plus individualne reaktivne strane linosti. Ak-tivna strana igra znaajnu ulogu u rutinskim, svakodnevnim situacijama dok reaktivna strana opredeljuje ponaanje u nerutinskim situacijama, koje se ne ponavljaju i obino su stresne. Ove dve strane formiraju dijalektiko jedinstvo koje nazivamo Organizacijski Tip.

  Pored dijagnostike, MP daje i recepturu za poboljanje organizacijskog tipa, mjeri diskrepancu izmeu neijeg tre-nutnog posla i njegovog stila, kao i pomae u dizajniranju optimalnog programa obuke za poboljanja na osnovu utvrene diskrepance.

  VERZIJE

  TA JE

  MP dolazi u dvije verzije: Osnovna i Napredna.

  Osnovna verzija ukjluuje:

  Dijagnoza Organizacijskog tipa. Mi vjerujemo da ljudsko ponaanje u organizacijskom kontekstu moe biti opisano pomou 256 razliitih Organizacijskih Tipova, gdje jedan tip je unikatna kombinacija od 16 Aktivnih strana i 16 Reaktivnih strana linosti. Svi 256 tipovi su detaljno opisani, sa akcentom na rjeavanju problema, donoenju odluka, upravljanje vremenom, upravljanje sa resursima, preuzimanju rizika, upravljanje promjenama, komunikacijama i rjeavanju konflikata.

  Dijagnoza Internog Balansa Linosti. Na osnovu rezultata, mi izvlaimo mjeru nazvanu Interni Balans Linosti koja mjera predvia konzistentnost linosti u ponaanju i reagiranju na razliite organizacijske situacije.

  Dijagnoza pripremljenosti linosti za preuzimanje vodeih uloga u timovima. Na osnovi kombinacije aktivne i reaktivne strane linosti, mi izvlaimo sprecijalnu mjeru koja predvia neiju sposobnost i pripremljenost za preuzimanje vodeih uloga u timovima.

  Napredna verzija, pored svega iz osnovne verzije, ukljuuje i:

  Dijagnoza Usklaenosti Posla i Stila. Mi izraavamo nivo neijeg potencijala za uspjenost pomou Indeksa Usklaenosti Posla i Stila. Ovaj indeks, na skali od 0 do 100 pokazuje stepen do kojeg jedan kandidat je usklaen sa njegovim trenutnim poslom.

  Dijagnoza diskrepance u Osnovnim organizacijskim aktivnostima. Preko uporeivanja neije ocjene o tre-nutnom poslu, na skali od totalno zanemareno do prekomjerno naglaeno mi utvrujemo koliko panje i energije neko posvjeuje osnovnim organizacijskim aktivnosti pri obavljanu trenutnih zadataka.

  ProizvodiManagement Profiler, MP

  4 - a

 • Macsan n IIOSS n Probenefit

  INDIVIDUALNI IZVJETAJI

  Organizacijski Tip. Aktivna strana linosti je opredjeljena sa etiri dimenzije: (A)-Postizanje, (R)-Reguliranje, (C)-Kreiranje, and (U)-Ujedin-javanje. Reaktivna strana linosti je opredeljena sa etiri dimenzije koje su slika u ogledalu ak-tivne strane: [A]-Prekomjerni rad, [R]- Prekom-jerna kontrola, [C]-Prekomjerne promjene, i [U]-prekomjerno pravljenje kompromisa.

  Aktivna i reaktivna strana su oznaene sa jednim malim slovom (sekundarna crta) i sa jednim ve-likim slovom (primarna crta). Zajedno, ove dve strane daju Organizijski tip.

  [A]

  [U]

  [R]

  [C]

  [cA]

  [rA]

  [uA]

  [aR]

  [uR][cR]

  [aC] [rC] [rU][aU]

  [uC] [cU]

  (rA)

  (uA)

  (A)

  (cA)

  (aR)(R)

  (cR)(uR)

  (uC)

  (rC) (aC)

  (C)(cU)

  (aU)(rU)

  (U)

  Va Organizacijski Tip

  ACTIVE SIDE REACTIVE SIDE

  Indeksi. Predvianje neijeg ponaanja je od najvee vanosti u planiranju karijere. Tako, rezultati na MP opredeljuju dva indeksa za predvianje ponaanja: Interni Balans i Liderski Potencijal.

  Opis tipa. Organizacjski tip, opredeljen na osnovu rezultata na MP, opisuje u detalje kako se ovaj tip ponaa u odreenim organizaijskim situacijama.

  Usklaenost posla i stila. Slino kao kog Orga-nizacijskog Tipa, svaki posao moe biti ocjen-njen pomou osam osnovnih organizacijskih aktivnosti. Sa uporeivanjem Organizacijskog Tipa i Zahtjeva posla, MP generie grafik koji pokazuje koje oblasti su zanemarene (nedovoljno uloene energije) i koje oblasti su prenaglaene (rasipanje energije). Grafik je osnova za dizajni-ranje specijalnog individualiziranog treninga.

  ProblemSolving

  DecisionMaking

  Upravljanjevremenom

  ManagingResources

  TakingRisk

  Communication

  ManagingChange

  SolvingConflicts

  zanemareno prenaglaenokao to treba biti

  Va Organizacijski tip je (uA)[uC], ujediniteljski POSTIZA i Prekomjerno pravljenje

  kompromisa sa PRETJERANIM MIJENJANJEM

  Va Indeks Internog Balansa

  59.00

  0 20 40 60 80 100

  Va Liderski Indeks

  Opto ponaanje

  Rjeavanje problema Donoenje odluka Upravljanje vremenom Upravljanje resursima

  Preuzimanje rizika Upravljanje promjenama Komunikacije Rjeavanje konflikata

  ProizvodiManagement Profiler, MP

  4 - b

 • Macsan n IIOSS n Probenefit

  GRUPNI IZVJETAJ

  Tim-lider naspram ostalih. Od kritine vanosti je znati kako se ponaaju lideri timova u odnosu na ostale lanove tima. MP generie dva grafika (1. U jednostavnim; 2. U sloenim situacijama) koji pokazuju razlike u ponaanju lidera naspram ostalih lanova tima. Ovi gra-fici i interpretacija rezultata odslikavaju timsku dinamiku i predstavljaju bogat izvor ideja za poboljanje timskog rada.

  Rastojanje izmeu lanova tima (Toplotna mapa). Tip zadatka definie tip potrebnog tima - jednostavni i rutinski zadaci zahtjevaju sline stilove lanova tima, lanovi koji su bliski jedan drugom; sa druge strane, sloeni i ne-rutinski zadaci zahtjevaju razlinost u timu, tipove koji su udaljeni jedan od drugog. Tako, poznavanje rastojanja izmeu lanova tima (Toplotna mapa generisana sa MP) pomae u komponiranju efi-kasnih timova za odreene zadatke.

  najudaljeniji lanovi: John i Maxnalblii clanovi: Lilly i Dave

  Max

  Joh

  n

  Eric

  a

  Dav

  e

  Lill

  y

  Yvo

  nne

  Bra

  d

  Tom

  Ber

  ta

  Max 0

  John 100 0

  Erica 53 49 0

  Dave 28 30 14 0

  Lilly 27 28 17 2 0

  Yvonne 98 50 12 31 32 0

  Brad 81 9 47 20 18 42 0

  Tom 90 5 64 32 31 76 15 0

  Berta 94 41 11 25 32 6 42 59 0

  0102030405060708090100

  A R C U

  Teamleader

  Averageofothers

  0102030405060708090100

  A R C U

  Teamleader

  Averageofothers

  jednostavne situacije

  sloene situacije

  Grupni izvjetaj koji prati MP, pomae u izgradnji timova u kojima lanovi iako se razlikuju jedan od drugoga ohrabruju i podravaju njihove sposobnosti da rade zajedno i izbjegnu neproduktivni rad. Pored ostalog, grupni izvjetaj naroito naglaava (a) Tim-lider naspram ostalih, (b) Rastojanje izmeu lanova tima.

  ProizvodiManagement Profiler, MP

  4 - c

 • Macsan n IIOSS n Probenefit

  Organization Profiler (OP) je instrument koji obuhvata gledita uesnika o trenutnom stanju svih vitalnih funkcija u organizaciji. Krajnji rezultat OP je (a) dijagnoza zrelosti ili uzrasta organizacije, i (b) dijagnoza vitalnosti organizacije. Kombinirani zajedno, zrelost i vitalnost opredeljuju nivo ekonomskog zdravlja organizacije.

  Pored dijagnoze, OP daje i putokaz o onome to slijedi za organizaciju i kakve probleme organizacija moe oekivati na njenom razvojnom putu, kao i postavljanje prioriteta u rjeavanju problema na osnovu klasifikacije simptoma eko-nomskog zdravlja. Najvanije od svega, OP daje pregled promjena i poboljanja koje su neophodne za glatku tranziciju prema slijedeoj razvojnoj fazi.

  BENEFITI

  TA JE

  Dijagnoza Zrelosti Organizacije u cjelini. Ljudi sazrijevaju i stare, a isto se dogaa i sa organizacijama. Kao to se organizacije mijenja, ona prolazi kroz 5 razliitih razvojnih faza:

  Formiranje: postizanje inicijalnih rezultata Ekspanzija: jurnjava za ansama i mogunostima Tranzicija: interne borbe za kontrolu i prevlast SeiJuku: biznis u svom zenitu Zasienje: biznis u zamoru.

  Dijagnoza Zrelosti Organizacijskih Funkcija. Svaka organizacija moe biti predstavljena pomou deset razliitih funkcija (ili, entiteta): okruenje, trite, tehnologija, novac, ciljevi, zadaci, menadment, uposlenici, nagraivanje, i in-formacije. Kako organizacija raste i razvija se, svaka funkcija se razvija svojom sopstvenom brzinom. Pritom, svaka funkcija ispoljava svoje karakteristike i uspostavlja veze sa ostalim funkcijama.

  Dijagnoza Organizacijske Vitalnosti. Ono to je normalan i prelazan simptom za jednu razvojnu fazu, moe biti opasan ak i smrtonosan simptom za neku drugu fazu. Simptome koi su adekvatni za uzrast nazivano zelenim, one koje su neadekvatne za uzrast ali ne ugroavaju opstanak organizacije nazivano utim, a one koje su kritini i mogu ugroziti funkcionisanje organizacije nazivamo crvenim simptomima.

  ProizvodiOrganization Profiler, OP

  5 - a

 • Macsan n IIOSS n Probenefit

  INDIVIDUALNI IZVJETAJ

  Zrelost. Individualni izvetaj koji prati OP lo-cira organizaciju u njenom ivotnom ciklusu i daje detaljan opis te faze.

  Formiranje Ekspanzija Tranzicija SeiJuku Zasienje

  VITALNOST

  ZRELOST

  Organizacisjka vitalnost. Individualni izvjetaj rasporeuje sve simptome ekonomskog zdravlja u tri kategorije i na taj nain obezbjeuje jed-nostavno, istovremeno i mono postavljanje pri-oriteta u rjeavanju problema. kritini

  prolazni

  normalni

  kategorizacija simptoma ekonomskog zdravlja

  38%

  27%

  75%

  Organizacijske funkcije. Individualni izvjetaj generie anatomsku mapu locirajui svaku funkciju u njenom ivotnom ciklusu. Ova mapa je odlina osnova za strategijsko planiranje.

  Formiranje Ekspanzija Tranzicija SeiJuku Zasienje

  opkruenje t

  trite t

  tehnologija t

  novac t

  ciljevi t t

  zadaci t

  menadment t

  uposlenici t

  nagraivanje t

  informacije t

  vi ste ovdje

  ProizvodiOrganization Profiler

  5 - b

 • Macsan n IIOSS n Probenefit

  GRUPNI IZVJETAJ

  Voa tima naspram ostalih. Normalno i oekivano je da postoje izvjesne razlike u procje-ni CEO-a (ili voe tima) u usporedbi sa ostalim lanovima tima - razliiti ljudi doivljavaju isti objekat na razliit nain. Kako i da je, ukoliko ove razlike prevazilaze odreene vrijednosti, onda to postaje znak da neto nije u redu sa slikom kompanije i potencijalno predstavlja problem koji treba rjeavati.

  Od Misije do Odgovornosti (Acountabil-ity. Tradicionalna nauka o menadentu opisuje svaku organizaciju pomou razliitih aspekata organizacijskog djelovanja. Tako, jedan od najee korienih naina za opisivanje orga-nizacija je pomou: organizacijske misije, orga-nizacujske strukture, organizacijske kulture, i organizacijske odgovornosti (accountability).

  Na Grupni izvjetaj opredeljuje kakvo je eko-nomsko zdravlje ovih etiri oblasti.

  Grupni izvjetaj koji ide uz OP je izvanredna osnova za izradu akcionog plana za zdravu tranziciju organizacije ka slijedeoj fazi. Koristei individualne rezultate na OP, grupni izvjetaj daje kompletnu sliku o tome:

  sa kojom frekvencijom odreeni simptomi su birani od strane lanova tima,

  kako tim-lider vidi i doivljava organizaciju naspram toga kako ostali lanovi tima percepiraju organizaciju.

  Na ovaj nain, grupni izvjetaj moe sluiti kao kontrolna taka o tome gdje se kompanija nalazia, kao i kompas o tome gdje treba ii.

  Faza Prihvatljivo neslaganje

  Formiranje 45%

  Ekspanzija 35%

  Tranzicija 25%

  SeiJuku 15%

  Zasienje 35%

  referentne vrijednosti

  020406080100Mission

  Structure

  Culture

  Accountability

  ProizvodiOrganization Profiler

  5 - c

 • Macsan n IIOSS n Probenefit

  Podizanje uea na tritu Poveanje produktivnosti Smanjenje trokova poslovanja Razvoj novih djelatnosti u okviru kompanije Privlaenje investicija Zatita i poboljanje brenda

  OPTI PROBLEMI

  POMO CEO POMO HR-specijalistima

  Upravljanje promjenama Strategisjki razvoj Ne biti usamljen na vrhu Omoguavanje kompletne odgovornosti Postajanje globalnim igraem Participativno donoenje odluka Zdrava decentralizacija Restrukturiranje Podjela vizije i misije Planiranje sukcesije Ravnotea izmeu posla i privatnosti

  Privlaenje i zadravanje talenata Smanjenje odsustva Razvoj sutranjih lidera Balansiranje izmeu stila i posla Efikasno nagraivanje Motivisanje uposlenika Izgradnja timova Planiranje karijera

  Sve navedene usluge su raspoloive po zahtjevu klijenta. Detalji i uslovi variraju u zavisnosti od veliine kompanije i njenog ekonomskog zdravlja.

  Usluge 6

  Nae usluge se sastoje od baterije radionica koje imaju za cilj da (1) pomognu klijentu u dostizanju optimmalnog nivoa razvoja, i (b) da pomognu klijentu da ostane na optimalnom nivou to je mogue due. Radionice, voene od strane naih dokazanih eksperata, su visoko interaktivne i proizvode veliku nergiju i uzbuenje kod klijenta.

 • Macsan n IIOSS n Probenefit

  Mi smo u biznisu razvijanja specijalnih instrumenata i usluga koji pomau u: Dijagnosticiranju pravih problema u organizacijama, Rasporeivanju pravih ljudi za rjeavanje dijagnosticiranih problema, i Primjena pravih metoda u rjeavanju dijagnosticiranih problema.

  Budui da smo lideri u razvijanju, primjeni i transfera novih koncepata u oblasti biznis konsaltinga, naa misija je da budemo preferirani partner kompanijama irom svijeta.

  Od 1995, nai provjereni profesionalci su radili sa stotinama lanova upravnih odbora, menadera, univerzitetskih profersora i konsultanata na svim kontinentima.

  EKSPERTIZA

  Naa kompletna lista klijenata je povjerljiva s obzirom na prirodu usluga koje pruamo naim klijentima. Kako i da je, djelomina lista je data dolje - ili direknto ili preko naih partnera, do sada smo pruili usluge pojedincima i grupama iz slijedeih kompanija:

  USA

  Intel Cisco Hewlett Packard Dell ACE Hardware Loutech Watermark PW Eagle Creative Stage Lighting Dermalogica

  ASIA EUROPE

  Mitsubishi Chemical (Japan) Hitachi Kokusai (Japan) Epson (Japan) UNIDO Shanghai (China) Solunar Shagnhai CIIS (China) Patkol (Thailand) S.T.A.R.S Fundation, Beijing (China) GM Medicare, Shanghai (China) Exxon Mobil Investors Co.,Ltd (China)

  SAP (Germany) LITIS SAS (France) ING Bank (Netherlands) Sparkasse Bank (BiH) Sberbank (Russia) Lukoil (Russia) Kale Group (Turkey) Organik Kymia (Turkey) Elektroprivreda (BiH).

  Klijenti 7

 • GrupacijaMACSAN IIOSS PROBENEFIT

  www.macsanllc.com www.iioss.co.jp www.probenefit.com.ba