Click here to load reader

MACO RAIL-SYSTEMS Katalog 2015 PL (pl)

 • View
  285

 • Download
  14

Embed Size (px)

Text of MACO RAIL-SYSTEMS Katalog 2015 PL (pl)

 • www.maco.eu

  TECHNIKA KTRA PORUSZA

  Katalog 2017

  OKUCIA DO SYSTEMW PRZESUWNYCH

  MACO RAIL-SYSTEMS

 • Legenda0Legenda

  0

  Numer artykuu

  Ilo w opakowaniu

  Maksymalny ciar skrzyda

  Numer artykuu Tricoat

  Szeroko we wrbie okuciowym FFB standard

  Wysoko we wrbie okuciowym FFH

  Wysoko klamki GM

  Trzpie klamki

  Wysoko klamki

  Szeroko profilu

  Powoka

  Dugo sztyftu

  rednica

  Dugo elementu

  Szeroko

  Wysoko

  Odsadzenie osi klamki (DM)

  Ilo czopw VZ

  Blokada bdnego pooenia klamki

  Ilo czopw i.S.

  Blokada bdnego pooenia klamki

  Szeroko we wrbie okuciowym FFB, Wysoko we wrbie okuciowym FFH

  Szeroko rozetki

  GFK Wkno szklaneALU AluminiumHS Systemy podnoszono-przesuwneSKB Okucia SKBSKB-S SKB standardSKB-SE SKB z zatrzaskiem SKB-Z SKB automatyczne PAS System oku przesuwno odstawnychPZ Wkadka PZRZ Wkadka RZFB Szeroko skrzydaFH Wysoko skrzydaRAB Zewntrzna szeroko ramyRAH Zewntrzna wysoko ramyFS Grubo skrzydaDM = Odsadzenie osi klamki (DM)li + re lewe + praweL LuzFT Gboko wrbu FTV O

  Uwaga: Brak dodatkowych wytycznych oznacza, i wszystkie wymiary s podane w milimetrach, a iloci w sztukach na opakowanie.2

 • LegendaSzanowni Pastwo !Mamy zaszczyt przekaza na Pastwa rce niniejszy katalog oku obwiedniowych MACO. Zawiera on nie tylko numery katalogowepotrzebne do zamwie, ale s w nim zawarte take wice wskazwki dotyczce zakresw stosowania, maksymalne wymiaryoraz zasady montau oku obwiedniowych MACO, ktre stanowi o odpowiedzialnoci za produkt. Dodatkowo dla prawidowegomontau dostpne s pod adresem extranet.maco.eu lub na stronie internetowej www.maco.pl instrukcje oraz ulotki doczone doopakowa.

  Nasze produkty gwarantuj najlepsz funkcjonalno i bezpieczestwo dla okien, drzwi oraz wielkoformatowym elementom prze-suwnym. Naszym priorytetem jako producenta najwyszej jakoci oku jest jako oraz funkcjonalno. Gwarantujemy stosowanienajlepszej jakoci materiaw do produkcji oku. Prawidowe zastosowanie oku, oraz ich odpowiednie mocowanie ley po stronieproducenta Chcemy wesprze Pastwa jako producentw lub handlowcw w odpowiedzialnoci za bezpieczestwo Waszych produktw. Ins-trukcje montau oraz ulotki doczone do opakowa informuj o zastosowaniu i obrbce oku. W celu uzyskania najlepszej jakociwykonania oraz mocowania elementw w zalenoci od rnych sytuacji montaowych jak wytrzymao drewna, rozmieszczeniewzmocnienia w komorach profilu PVC. Mog Pastwo zleci nam specjalistyczne badania w naszym certyfikowanym centrum tes-towym. Testy na wodoszczelno, wiatroszczelno oraz testy odpornoci na obcienia pomog speni wymagania oznakowa-nia CE. Dziki badaniom mog by Pastwo pewni e przestrzegaj Pastwo wszystkie obowizujce normy i wytyczne.

  Wytyczne dotyczce przechowywania oku znajd Pastwo w katalogach, instrukcjach montau i konserwacji oraz w wytycznychVHBH der Gtegemeinschaft Schlsser und Beschlge e.V. (www.fvsb.de).

  Wane dla handlowcw: MACO dostarcza odpowiedni liczb etykiet. Sprzedawca powinien zapewni przekazanie kli-entowi odpowiedniej liczby etykiet, ktre dostarczane s z produktem. Ponadto sprzedawca musi zapewni przekazaniedo wiadomoci klienta odpowiednich wicych instrukcji oraz aspektw prawnych tego dokumentu.Dala uytkownikw kocowych mamy do dyspozycji instrukcje obsugi i konserwacji dostpne rwnie na stronie internetowejwww.maco.pl

  W naszej sieci Extranet (extranet.maco.eu) oferujemy do dyspozycji Online katalog, ktry oferuje obok najaktualniejszych danych,szczegowe informacje techniczne wszystkich zamieszczonych tam elementw. Dostp do katalogu uzyskaj Pastwo po kontak-cie z naszymi przedstawicielami handlowymi.

  Caa dokumentacja techniczna jest stale poprawiana i uzupeniana. Naley kadorazowo upewni si e pracuj Pastwo z aktu-aln dokumentacj. Wszystkie dokumenty dostpne s pod adresem www.maco.eu. Mamy nadziej, e opracowalimy war-tociow dokumentacj do Pastwa codziennej pracy. yczymy wielu sukcesw!

  Przedstawiciel MACO:

  Data: Podpis:

  Piecztka firmowa:

  Prosz wypeni

  Imi i Nazwisko (drukowanymi literami)

  Niniejszym potwierdzamy odbir katalogu i przyjmujemy do wiadomoci jego postanowienia.

  MAYER & CO BESCHLGE GMBH - ALPENSTRASSE 173 - Postfach 94 - A-5020 Salzburg Telefon: +43 662 6196-0 - Fax Einkauf: +43 662 6196-1222 - Fax Verkauf: +43 662 6196-1449

  Firmenbuchgericht: Landesgericht Salzburg - Firmenbuchnummer: FN 136280m - DVR 0564389 - ATU-Nr.: 39042709 [email protected] - www.maco.eu3

 • Legenda4

 • 1 Informacje techniczne 7

  2 HS-ST 21

  3 SKB-S 153

  4 SKB-SE 187

  5 SKB-Z 217

  6 PAS 253

  7 Monitoring zamknicia 281

  8 Index

  HS-

  STSK

  B-S

  SKB-

  SESK

  B-Z

  PAS

  TRO

  NIC5

 • 6

 • 1 Informacje techniczne___________________________________________________________________________________

  1.1 Informacje dotyczce stosowania katalogu ______________________________________81.2 Wskazwki odnonie bezpieczestwa produktu __________________________________91.3 MACO powoki ____________________________________________________________ 121.4 Definicja oku_____________________________________________________________ 141.5 Wskazwki dotyczce prawidowego przechowywania zawiasw__________________ 201.6 Certyfikaty i gwarancje _____________________________________________________ 201.7 Oglne warunki sprzeday (AGB) ____________________________________________ 207

 • Informacje techniczneInformacje techniczne

  0Brak dodatkowych wytycznych oznacza, i wszystkie wy-miary s podane w milimetrach, a iloci w sztukach naopakowanie.Wszystkie rysunki s tylko symboliczneTre instrukcji moe zosta zmieniona, dlatego koniecz-ne jest regularne monitorowanie czy jest dostpna nows-

  za wersja instrukcji. Aktualne wersje dostpne s nastronie internetowej (www.maco.eu).Jeli posiadaj Pastwo uwagi lub sugestie dotyczcepoprawy naszej instrukcji, prosimy o przesyanie ich naadres e-mail: [email protected]

  1 Informacje techniczne

  1.1 Informacje dotyczce stosowania katalogu8

 • Informacje techniczne0Okucia przesuwne dla okien i drzwi. Zgodnie z odpowiedzialnoci producenta za jego produktyzdefiniowan w ustawie o odpowiedzialnoci za produkt ( 4PHG ustawa o odpowiedzialnoci za produkt) naley uwz-gldni ponisze informacje o okuciach przesuwnych dla okieni drzwi. Nieprzestrzeganie tych informacji zwalnia producenta zjego odpowiedzialnoci cywilnej.1. Informacje o produkcie i uytkowanie zgodne z przez-naczeniem.W myl tej definicji okucia przesuwne to okucia dla przesuw-nych skrzyde okiennych i drzwiowych, przewanie oszklo-nych, stosowanych przede wszystkim jako wykoczeniezewntrzne. W poczeniu z przesuwnymi skrzydami w jednejkonstrukcji okiennej mog zosta wstawione stae szkleniai/lub dalsze skrzyda (np. skrzyda obrotowe do czyszczenia).

  Skrzyda, wyposaone w okucia przesuwne mog by:

  przesuwne;

  podnoszone i przesuwne;

  uchylne i przesuwne (tylko SKB);

  podnoszone, uchylne i przesuwne (tylko SKB);

  ustawiane rwnolegle i przesuwne;

  uchylne, ustawiane rwnolegle i przesuwne (tylko SKB).

  Okucia przesuwne s stosowane przy pionowo wbudowanychoknach i drzwiach, wykonanych z drewna, PVC, aluminium lubstali i ich odpowiednich pocze materiaowych. W myl tejdefinicji okucia przesuwne s wyposaone w zamknicie,ktre rygluje przesuwne skrzydo oraz w rolki, ktre znajdujsi w dolnym poziomym elemencie przesuwnego skrzyda. Do-datkowo mog si znajdowa noyce suce do uchylania imechanizmy do podnoszenia lub ustawiania rwnolegegoskrzyde. Za pomoc oku skrzyda s zamykane, ustawiane wpozycji wietrzenia i przesuwane na bok.Zastosowanie odbiegajce od powyszego nie odpowiadazastosowaniu zgodnemu z przeznaczeniem. Okna i drzwi an-tywamaniowe, okna i drzwi do pomieszcze o duej wilgoci iz zastosowaniem w otoczeniu agresywnych, korozjogennychwpyww powietrza, wymagaj oku o cechach i funkcjach od-powiadajcych danej sytuacji Otwarte okna i skrzyda drzwiowe peni tylko funkcjosaniajc i nie speniaj wymaga odnonie szczelnoci ,odpornoci na obcienia deszczem, izolacji akustycznej, ter-micznej i ochrony antywamaniowej.

  W przypadku wiatru i przecigu okna i drzwi musz by zam-knite i zaryglowane. W myl niniejszej definicji z wiatrem iprzecigiem mamy do czynienia, gdy okna lub skrzyda drzwiznajdujce si w jednej z pozycji otwarcia pod wpywem nacis-

  ku lub prdu powietrza, otwieraj si lub zamykaj samoczyn-nie i w sposb niekontrolowany.Wytrzymao na obcienia wiatrem w zamknitym i zaryglo-wanym stanie jest zalena od danej konstrukcji okiennej lubdrzwiowej. W celu spenienia wymaga zgodnych z norm DINEN 12210 stanowicej o obcieniu wiatrem (w tym cinieniep3) musz zosta wypenione odpowiednie warunki od-noszce si konstrukcji i materiaw okna oraz odpowiedniegozestawienia oku.

  Z reguy okucia przesuwne mog spenia wymagania stawi-ane mieszkaniom wolnym od barier zgodnie z DIN 18025. Wtym przypadku konieczne s jednak odpowiednie zestawieniaoku i monta, ktre musz zosta uzgodnione i osobno usta-lone.2. Nieprawidowe zastosowanieNieprawidowe zastosowanie a wic wykorzystanie produktuniezgodnie z jego przeznaczeniem oku przesuwnych dlaokien i drzwi, ma miejsce, szczeglnie wtedy, gdy:

  ustawiono przeszkody w obszarze otwierania i przez to unie-moliwiono zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem;

  na skrzyda okienne i drzwiowe dziaaj dodatkowe ob-cienia;

  przy zasuwaniu lub zamykaniu siga si midzy ocienic iskrzydo, lub przy zasuwaniu skrzyda w tym obszarze znajdujesi osoba lub czci ciaa.

  3. OdpowiedzialnoDane kompletne okucie moe by zestawione tylko i wyczniez elementw oku systemu oku przesuwnych i przesuwno-uchylnych MACO. W przypadku nieprawidowo przeprowad-zonego montau okucia lub nieprawidowego zastosowanianieoryginalnych lub niedopuszczonych przez pr

Search related