Click here to load reader

Mabisang pagsusulat 2013 (with cyber crime law)

  • View
    3.713

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Brief lecture on Mabisang Pagsusulat featuring the cyber crime law or act

Text of Mabisang pagsusulat 2013 (with cyber crime law)

  • 1. Jackelyn P. VacalaresALS Instructional Manager

2. Paksa Mambabasa Layunin Panahon sa pagsulat at haba ngisusulat Disenyo ng katha 3. Ang Kahalagahan ng Cyber Crime Law Tungkol saan ba ang iyong paksa? Ano ba ang alam mo tungkol sa paksang ito? Ano ba ang iyong gagawin sa paksang ito? 4. Sino ba ang babasa ng iyong katha? Ano kaya ang nalalaman ngmambabasa tungkol sa paksang iyongisusulat? Malawak ba ang kaalaman atexpiryensya ng taong babasa ng iyongkatha? Ano ba ang iyong relasyon samambabasa? Gaano ka-pormal oimpormal ang iyong pagsulat? Ano ba ang gusto mong isipin ngmambabasa pagkatapos niyangbasahin ang iyong katha? 5. LAYUNIN Ano ba ang layunin na ipinahihiwatigng paksa? Bakit ka ba sumusulat? Ano ba anggusto mong makamit sa kathang ito? Paano mo ba maipapaabot sa mgamambabasa ang iyong layunin? 6. TANDAAN:ALAMIN ANG LAYUNIN NG IYONGKOMPOSISYON Mga layunin: Upang pag-usapan ang isang punto oopinyon Upang ipaalam sa mga tao, upang ipabatidsa kanila ang isang bagay Upang magbigay kasiyahan sa mgamambabasa Upang magbigay ng kautusan Upang magkwento ng istorya Upang pag-isipin at pagtanungin ang mgamambabasa 7. PANAHON SA PAGSULAT AT HABA NG ISUSULAT Gaano ba kahaba ang iyong panahon sapagsulat? Paano mo ba ito matatapos saloob ng inilaang panahon? Gaano ba kahaba ang iyong isusulat?Anu-ano ba ang nararapat para sa iyongpaksa, mambabasa, at layunin? 8. Anu-anong disenyong pangretorika angmaaring gamitin? Paano mo gagamitin ang mga disenyong ito? Anu-ano ang mga dapat tandaan sapagsulat? 9. MGA DISENYONG PANGRETORIKA PakahuluganPagsasabi kung saan nabibilang ang isangbagay at kung ano ang ibig sabihin nito. Halimbawa: Ang Cyber Crime Law ay isa sa mga batas na pinagtutuunan ng pansin ng mga Pilipino ngayon. Ito ay nauukol sa mga makabagong problema at kasong dulot ng pag-usbong ng internet. 10. MGA DISENYONG PANGRETORIKA Sanhi at Epekto Pagsasabi kung ano ang nangyari (resulta), kasama ang dahilan kung bakit ito nangyari (sanhi) Halimbawa: Dahil sa hacking, marami sa mga nagmamy-ari ng ATM ang nananakawan ng pera nang hindi man lang namamalayan. 11. MGA DISENYONG PANGRETORIKA PaghahalintuladPaglalarawan ng mga pagkakatulad atpagkakaiba sa pamamagitan ng dalawangbagay.Halimbawa:Ang mga hackers ay mga magnanakaw dindahil kinukuha nila ang hindi nila pag-aari.Ngunit hindi tulad ng mga magnanakaw napersonal ang pagkuha ng mga bagay, angmga hackers ay gumagamit ng internet atmga codes. 12. MGA DISENYONG PANGRETORIKA Pagkasunud-sunod ayon sa panahonPagsasabi ng mga bagay sa ayos ng kanilangpangyayari na naayon sa oras; mula sapinakabago hanggang sa pinakalumangpangyayari, o mula sa pinakamaaga hanggang sapinakamatagal na pangyayari.Halimbawa:Si Roger ay isinilang sa lungsod ng Cagayande Oro. Lumaki siya kasama ang kanyang ama.Nag-aral siya ng Computer Programmingpagdating sa kolehiyo. Pagkatapos niyang mag-aral ay nakapag-asawa siya. Ngayon, si Roger aynagtatatrabaho bilang Computer Programmersa isang sikat na kompanya. 13. MGA DISENYONG PANGRETORIKA Pagbaba ng kahalagahanPaglsasabi ng impormasyon, sa ayos ngimportansya, mula sa pinakamahalaga hanggangsa hindi gaanong mahalaga.Halimbawa:Ang Cyber Crime Law ay mahalaga upangmapangalagaan ang karapatan ng tao, pangkat,ahensiya o organisasyon. Naiibsan nito ang mgaiskandaloso at mahahalay na gawain sa internet.Nakatutulong din ito upang madaling matugis angmga criminal. 14. MGA DISENYONG PANGRETORIKA Pag-unlad sa pamamagitan ng halimbawa Paglalarawan ng tungkol sa iyong isinusulat sa pamamagitang ng pagbibigay halimbawa. Halimbawa: Maliban dito, marami ding kaso ng prostitusyon, pornograpiya sa mga kabataan, paninirang puri, pagbebenta ng druga, iskandalo, at gawaing terorismo na nagaganap sa cyberworld. 15. Kaugnayan ng mga Layunin at Disenyong Pangretorika Mga LayuninDisenyong PangretorikaPagbaba ng kahalagahan;Upang pag-usapan ang isang punto opaghahalintulad; sanhi at epekto;opinyon pag-unlad sa pamamagitan nghalimbawaPakahulugan; pag-unlad saUpang ipaalam sa mga tao, upangpamamagitan ng halimbawa;ipabatid sa kanila ang isang bagaypaghahalintuladUpang magbigay kasiyahan sa mga pag-unlad sa pamamagitan ngmambabasa halimbawa; pagbaba ng kahalagahanPagkasunud-sunod ayon sa panahon;Upang magbigay ng kautusansanhi at epektoPagkasunud-sunod ayon sa panahon;Upang magkwento ng istoryasanhi at epektoUpang pag-isipin at pagtanungin angPaghahalintulad, pakahulugan;mga mambabasapagbaba ng kahalagahan 16. ANG INTRODUKSYON AT KONKLUSYON Introduksyon: Ang unang parapo na nagsasabi ngpangunahing ideya at nagpapakita ngnga pangunahing punto.(3-5pangungusap) Konklusyon: Hulingparapo na muling nagsasabi ngpangunahing ideya at nagbubuod ngmgapangunahingpunto.(3-5pangungusap) 17. HALIMBAWA: Introduksyon: Ang Cyber Crime Law ay isa sa mga batasna pinagtutuunan ng pansin ng mgaPilipino ngayon. Ito ay nauukol sa mgamakabagong problema at kasong dulot ngpag-usbong ng internet. Para sa akin, itoay mahalaga sa tatlong kadahilanan. Konklusyon Tunay ngang kailangan natin ang isangbatas na magpapatibay sa proteksyon ngating mga karapatan at pag-aari. Magandaang layunin ng Cyber Crime Law para sabawat tao. Dahil dito, naniniwala akong itoay mahalaga at nararapat lang na bigyanng sapat na atensyon. 18. KATAWAN Ang katawan ang siyang nagbibigay ng malinaw na punto sa sanaysay. Dito makikita ang mga halimbawa at iba pang susuportang detalye upang maunawaan ng husto ang paksa at mapaabot ang intensyon ng sumusulat sa mga mambabasa. (5-7 pangungusap bawat talata) Una, layunin ng Cyber Crime Law na pangalagaan nito ang karapatan ngtao laban sa mga masasamang loob na gumagamit ng internet paramakapanloko ng iba. Pangalawa, ito ang naging batayan upang mabigyan ngkarampatang paglilitis at kaso ang mga hackers at fraud na hindi langnamimeke ng aydentipikasyon kundi nagnanakaw pa ng pera sa mgakompanya, at iba pa. Pangatlo, mahalaga din ito upang mapigilan o maibsanang lumalalang pornograpiya at iba pang mahahalay na mga larawan, video, atiskandalosong materyal sa mga social networks. Halimabawa nito angnangyari kay Katrina Halili kung saan isiniwalat sa internet ang isang video nakasama niya si Hayden Kho. Ito ay isang paninirang puri . Sa Cyber CrimeLaw ito ay may karampatang proseso upang matunton at managot angnagpalaganap ng nasabing video. 19. ANG KAHALAGAHAN NG CYBER CRIME LAWAng Cyber Crime Law ay isa sa mga batas na pinagtutuunanng pansin ng mga Pilipino ngayon. Ito ay nauukol sa mga Introduksymakabagong problema at kasong dulot ng pag-usbong ng internet. onPara sa akin, ito ay mahalaga sa tatlong kadahilanan.Una, layunin ng Cyber Crime Law na pangalagaan nitoang karapatan ng tao laban sa mga masasamang loob naKatawangumagamit ng internet para makapanloko ng iba. Pangalawa, itoang naging batayan upang mabigyan ng karampatang paglilitis atkaso ang mga hackers at fraud na hindi lang namimeke ngaydentipikasyon kundi nagnanakaw pa ng pera sa mga kompanya,at iba pa. Pangatlo, mahalaga din ito upang mapigilan o maibsanang lumalalang pornograpiya at iba pang mahahalay na mgalarawan, video, at iskandalosong materyal sa mga socialnetworks. Halimabawa nito ang nangyari kay Katrina Halili kungsaan isiniwalat sa internet ang isang video na kasama niya siHayden Kho. Ito ay isang paninirang puri . Sa Cyber Crime Law itoay may karampatang proseso upang matunton at managot angnagpalaganap ng nasabing video. Tunay ngang kailangan natin ang isang batas na magpapatibaysa proteksyon ng ating mga karapatan at pag-aari. Maganda ang Konklusyolayunin ng Cyber Crime Law para sa bawat tao. Dahil dito, nnaniniwala akong ito ay mahalaga at nararapat lang na bigyan ngsapat na atensyon. 20. SUBUKAN NATIN: Paksa: Ang Aking Pananaw sa Cyber Crime Act Mambabasa: Guro Evaluators Layunin: Upang pag-usapan ang isang punto o opinyon Disenyo: Pagbaba ng kahalagahan;paghahalintulad; sanhi at epekto; pag-unlad sa pamamagitan ng halimbawa 21. PAKSA:Ang Aking Pananaw sa Cyber Crime Act

Search related