of 8 /8
LXW'JA$ REFUBLII(*$ TIE$LI6TU }*II{I$TRIJA VALSTS VALODAS CENTRS R**i$raeijas nurnurs S$S004$34$0 K.VaHemdra lels 37, RIgd, LV-1010 . Tglrunis 67331814 . Fakss S733SS38 E-pasts [email protected]"gav.lv Rts* APSTIPRINATS Ar Valsts valodas centra direktora 2013. gad,a28. maija rikoiumu Nr.3-1.4/50 Vadlinijas par Valsts valodas likuma prasibu ievEroSanas piirbaudi iestiid€s un uz4emumos I. Vispiirigd dafa 1. Vadlinijas nosaka karubu, kddd tiek parbaud-rta Valsts valodas likuma praslbu ievEro5ana iestades un uz4emumos. 2. Vadl-rniju mer$is ir ieviest vienotu sistemu un kdrtibu Valsts valodas likuma prasibu iev€ro5anas pdrbaudE. 3. Valsts valodas likuma prasibu iev€ro5anu Valsts valodas centra (turpmdk - centrs) amatpersonas pdrbauda, piemerojot Administrativa procesa likuma (turpmak - APL) un Latvijas Administrauvo p6rkapumu kodeksa (turpmdk - LAPK) tiesibu norrnas, ka arr VadlTnijas par administratTva soda sankciju piemero5anas principiem par Valsts valodas likuma prasrbu pdrkdpumiem (turpmak - "Vadlinijas par soda sankciju piemEro5anu") un Vadllnijas par Valsts valodas likuma lietotd jEdziena "likumlgas sabiedriskas intereses" skaidrojumu (turpmak - "Vadhnijas par likumrgam sabiedriskam interesEm"). 4. Centra amatpersonas pldnotds pdrbaudes veic saskaqa ar ceturk5r,ra kontroles programmu, neplanotas parbaudes - izskatot fizisku un juridisku personu iesniegumus (turpmdk - iesniegumi) vai p6c savas iniciatrvas: 4.1. ceturkS4a kontroles programmds paredzetas un neplSnotas parbaudes centra amatpersonas veic, pamatojoties uz APL normdm. KonstatEjot Valsts valodas likuma prasrbu parkapumu, par kuru noteikta atbildiba LAPK, tiek piemerotas LAPK norrnas. Saja gadrjuma netiek piemerotas APL normas;

LXW'JA$ REFUBLII(*$ TIE$LI6TU }*II{I$TRIJA Fakss S733SS38 · persondm valsts valoda lietvediba un dokumentos jalieto tad, ja to darbiba skar likumlgas sabiedriskds intereses (sabiedrisko

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of LXW'JA$ REFUBLII(*$ TIE$LI6TU }*II{I$TRIJA Fakss S733SS38 · persondm valsts valoda lietvediba un...

 • LXW'JA$ REFUBLII(*$ TIE$LI6TU }*II{I$TRIJA

  VALSTS VALODAS CENTRS

  R**i$raeijas nurnurs S$S004$34$0K.VaHemdra lels 37, RIgd, LV-1010 . Tglrunis 67331814 . Fakss S733SS38

  E-pasts [email protected]"gav.lv

  Rts*

  APSTIPRINATSAr Valsts valodas centradirektora2013. gad,a28. maijarikoiumu Nr.3-1.4/50

  Vadlinijas par Valsts valodas likuma prasibu ievEroSanas piirbaudi iestiid€s unuz4emumos

  I. Vispiirigd dafa

  1. Vadlinijas nosaka karubu, kddd tiek parbaud-rta Valsts valodas likumapraslbu ievEro5ana iestades un uz4emumos.

  2. Vadl-rniju mer$is ir ieviest vienotu sistemu un kdrtibu Valsts valodas likumaprasibu iev€ro5anas pdrbaudE.

  3. Valsts valodas likuma prasibu iev€ro5anu Valsts valodas centra (turpmdk -centrs) amatpersonas pdrbauda, piemerojot Administrativa procesa likuma (turpmak -APL) un Latvijas Administrauvo p6rkapumu kodeksa (turpmdk - LAPK) tiesibunorrnas, ka arr VadlTnijas par administratTva soda sankciju piemero5anas principiempar Valsts valodas likuma prasrbu pdrkdpumiem (turpmak - "Vadlinijas par sodasankciju piemEro5anu") un Vadllnijas par Valsts valodas likuma lietotd jEdziena"likumlgas sabiedriskas intereses" skaidrojumu (turpmak - "Vadhnijas par likumrgamsabiedriskam interesEm").

  4. Centra amatpersonas pldnotds pdrbaudes veic saskaqa ar ceturk5r,ra kontrolesprogrammu, neplanotas parbaudes - izskatot fizisku un juridisku personu iesniegumus(turpmdk - iesniegumi) vai p6c savas iniciatrvas:

  4.1. ceturkS4a kontroles programmds paredzetas un neplSnotas parbaudescentra amatpersonas veic, pamatojoties uz APL normdm. KonstatEjot Valsts valodaslikuma prasrbu parkapumu, par kuru noteikta atbildiba LAPK, tiek piemerotas LAPKnorrnas. Saja gadrjuma netiek piemerotas APL normas;

 • 2

  4.2. izskatot saqemtos iesniegumus, ja centra ir uzsdkta lietvedlbaadministratrvd parkapuma lieta (turpmAk - lietvedTba), piemero LAPK normas. Jacentrd nav uzsdkta lietvediba administratwa parkdpuma lieta, tad centra amatpersonaparbaudi veic, pamatojoties uz APL normam.

  II. IestiiZu un uz4Emumu darbinieku, pa5nodarbiniito personu,komercsabiedribu valdes locekfu un pa5valdlbu deputiitu valsts valodas

  lietojuma piirbaude

  5. Valsts valodas likuma 6. panla pirma dala noteic, ka valsts un pa5valdibuiestaZu, tiesu un tiesu sistEmai piederigo iestaZu, valsts un pa5valdrbu uzr,rEmumu, kdarl to uz4€m6jsabiedrrbu darbiniekiem, kurds lieldkd kapitala dafa pieder valstij vaipa5valdibai, japrot un jdlieto valsts valoda tddd apjoma, kads nepiecie5ams vi4uprofesionalo un amata pienakumu veik5anai.

  6. Vadl-rniju 5. punkta minetajam persondm nepiecie5amais valsts valodasprasmes hmenis noteikts Ministru kabineta 2009. gada T.julija noteikumu Nr.733"Noteikumi par valsts valodas zind5anu apjomu un valsts valodas prasmes parbaudeskartfbu profesionalo un amata pienakumu veik5anai, pastdvTgas uztureianas atfaujassa4em5anai un Eiropas Savienrbas pastavTga iedzrvotaja statusa iegD5anai un valstsnodevu par valsts valodas prasmes parbaudi" (turpmdk - MK noteikumi Nr. 733)1. pielikuma.

  7. Centra amatpersona, veicot valsts valodas lietojuma parbaudi valsts vaipa5valdibas iestad€:

  7.1. noskaidro parbaudamas personas ieqemamo amatu vai profesiju saska4aar iestddE pieejamiem dokumentiem, piemdram, darba llgumu, r-rkojumu vai citiemdokumentiem;

  7.2. pdrbauda personai noteikt6 profesijas koda atbilsubu MK noteikumosNr.733 noteiktajam;

  7.3. pieprasa uzradrt personas valsts valodas prasmi apliecino5u dokumentu(valsts valodas prasmes apliecrbu, sertifikdtu vai izghtlbu apliecinoSu dokumentu)saska46 ar normauvajos aktos noteiktajam prasibam;

  7.4. konstatejot, ka aplieciba ir ar viltojuma pazrmem, sa+em tas kopiju uniesniedz centrd atzinuma snieg5anai par 5rs apliecrbas autentiskumu;

  7.5. pieprasa uzr6dTt dokumentu (llgumu, amala aprakstu), kura noteiktipersonas veicamie piendkumi;

  7.6. veic personas valsts valodas lietojuma parbaudi, uzdodot jautajumusatbilsto5i attieclga amata un profesionalo pienakumu veikSanas specifikai;

  7.7. fiks6 uzdotos jautdjumus un personas sniegtas atbildes parbaudes akta,izvertE 5o atbilZu atbilstibu MK noteikumu Nr.733 prasrbdm;

  7.8. konstatejot normatTvo aktu praslbu pdrkdpumu, rTkojas atbilsto5i vadhniju3 2.punktd noteiktaj am.

  8. Valsts valodas likuma 6. panta otrd dala noteic, ka privato iestdZu,organizaciju, uzr,rEmumu (uzqemejsabiedribu) darbiniekiem, kd arT painodarbinatajampersondm valsts valoda jalieto tad, ja to darblba skar likumTgas sabiedriskds intereses(sabiedrisko dro5rbu, veselibu, tikumibu, vesehbas aizsardzfuu pateretaju tiesrbu undarba tiesibu aizsardzTbu" dro5ibu darba vieta, sabiedriski administratrvo uzraudzlbu).

 • 3

  9. Vadllniju 8. punkta minetajam persondm nepiecie5amais valsts valodasprasmes hmenis noteikts MK noteikumu Nr. 733 2. pielikuma.

  10. Centra amatpersona, veicot valsts valodas lietojuma parbaudi privatasiestddes vai uzr,rEmumos, ka arl pa5nodarbindtajdm personam:

  10.1. noskaidro parbaudAmas personas ier,remamo amatu vai profesiju saskar,raar iestdd6 pieejamiem dokumentiem, piem€ram, darba lTgumu, r-rkojumu vai citiemdokumentiem;

  10.2. noskaidro, vai personas darbiba skar likumrgas sabiedriskas intereses,pieprasot uzradit dokumentus (piemeram, statfltus, rlkojumus, pilnvaras u.c.), kasapliecina faktu, ka parbaudamas personas darbiba skar likumrgas sabiedriskdsintereses, izvertejot tos saistiba ar "Vadllnijas par likumlgdm sabiedriskam interesEm"noteikto;

  10.3. ja personas amats vai profesija nav ietverta MK noteikumu Nr. 7332. pielikuma, tad centra amatpersona pieprasa tzr-adTt rlkojumu, kura ir noteiktskonkr€tajai profesijai nepiecie5amais valsts valodas lietojuma hmenis un pakape;

  10.4. ja nav 5o vadhniju 10.3. punkta paredz1ta nkojuma, tad centraamatpersona uzliek par pienakumu izdot 55du r-lkojumu un pdrbaudi turpina pecattiecTga nkojuma sa4em5anas, bet ne velak ka divu nedclu laikd;

  10.5. parejds procesualas darbrbas veic saska4a ar 5o vadhniju 7.3.-7.7.apak5punktu.

  III. Valsts valodas lieto5ana s6d€s, darba saniiksmEs un publiskos pasiikumos

  1 1. Valsts valodas likuma 7 . parrta:11.1. pirmd dala noteic, ka valsts un pa5valdrbu iestdd€s, tiesds un tiesu

  sistemai pieder-rgds iestades, valsts vai pa5valdibu uz4Emumos, ka arluz4emOjsabiedrrbds, kurds lieldkd kapitdla dafa pieder valstij vai pa5valdrbai, sEZu uncitu darba sanaksmju valoda ir valsts valoda. Ja rrkotajs uzskata par nepiecie5amusandksmes laikd lietot sve5valodu, tas nodroiina tulkojumu valsts valod6.

  IL2. otra dala noteic, ka visos citos gad-rjumos sedes un citas darbasandksmEs, lietojot sve5valodu, nkotajs nodro5ina tulkojumu valsts valoda, ja topieprasa kaut viens no sandksmes dallbniekiem.

  12. Centra amatpersona, veicot Valsts valodas likuma 7 . panta prasibuieveroSanas pdrbaudi:

  12.1. pieprasa atbildTgajai personai - sedes vad-rt[jam - paskaidrojumu parsedes norises valodu;

  12,2. pieprasa uzradlt sedes vai darba sanaksmes protokolu;12.3. pdrbaudes akta fiks€ sniegtos mutvdrdu paskaidrojumus;12.4. konstat€jot parkdpumu, rrkojas atbilsto5i 5o vadhniju 32. punktd

  noteiktajam.

  13. Valsts valodas likuma 1 1 . panta pirmd dafa noteic, ka valsts un pa5valdrbuiestaZu, tiesu untiesu sistemai piederTgo iestaZu, valsts un pa5valdibu uzr,remumu, kdarl uzpemEjsabiedribu, kurds lieldkd kapitala dafa pieder valstij vai pa5valdrbai, rlkotiepasakumi notiek valsts valodd. Ja pasakumd tiek lietota sve5valoda, r-lkotdjs nodro5inatulkojumu valsts valod6.

  14. Centra amatpersona, veicot Valsts valodas likuma 11.panta prasibuievEro5anas parbaudi:

 • 4

  14.1. pieprasa atbildigajai personai - pasakuma rTkotajam paskaidrojumu parpasakuma norises valodu;

  14.2. pdrEjis procesualas darblbas12.3. apakSpunkta 26. punktd noteiktajam.

  veic atbilsto5i 5o vadhniju

  IV. Valsts valodas lietoSana lietvedibfr, dokumentos, iesniegumu pie4em5anii

  15. Valsts valodas likuma 8. panta:15.1. pirmd dafa noteic, ka valsts un pa5valdrbu iestddes, tiesds un tiesu

  sistemai piederrgds iestades, valsts un pasvaldrbu uz4emumos, ka arruz4emEjsabiedr-rbds, kuras lieldkd kapitala dafa pieder valstij vai paSvaldibai,lietvedrba un dokumentos lietojama valsts valoda. Sarakste un cita veida sazirya ararvalstrm var notikt sveSvaloda;

  15.2. tresa dafa noteic, ka privatdm iestadEm, organizacijam, uzpemumiem(uzr,remejsabiedrrbam) un paSnodarbinatajam persondm, kuras, pamatojoties uzlikumu vai citu normattvo aktu, veic noteiktas publiskas funkcijas, lietvedrba undokumentos, kas saistTti ar attiecrgo funkciju izpildi, lietojama valsts valoda.

  16. Centra amatpersona, veicot Valsts valodas likuma panta prasrbuievero5anas parbaudi valsts un pa5valdibu iestade:

  16.1 . pieprasa uzrddlt iestades vai uz4€muma lietvedrbas nomenklat[ru;16.2. preprasa uzradTt dokumentus saskar,ra ar nomenklat[ra paredzetajiem,

  piemEram, iesniegumus, atbildes, hgumus, kvalifi kdciju apliecino5us dokumentus vaicitus, ja ir sa4emts iesniegums par konkretiem dokumentiem;

  16.3. pieprasa atbildrgajai personai sniegt rakstisku paskaidrojumu vai fiks€mutiski sniegto atbildigds personas paskaidrojumu;

  16.4. konstatejot parkapumu, rrkojas atbilsto5i 5o vadhniju 32. punktanoteiktajam.

  17. Valsts valodas likuma 8. panta otra dafa noteic, ka privato iestaZu,organizaciju, uzqdmumu (uz4emejsabiedr-rbu) darbiniekiem, kd arr paSnodarbinatajampersondm valsts valoda lietvediba un dokumentos jalieto tad, ja to darbiba skarlikumlgas sabiedriskds intereses (sabiedrisko dro5rbu, veselibu, tikumlbu, vesehbasaizsardzfuu, pateretaju tiesrbu un darba tiesibu aizsardzTbu, droSrbu darba vietd,sabiedriski administrauvo uzraudzrbu).

  18. Centra amatpersona, veicot Valsts valodas likuma 8. panta otras dafasprasrbu ievero5anas parbaudi:

  18.1. noskaidro vai iestades, uz4emuma, organizacijas, pa5nodarbindtaspersonas darbrba skar likumrgas sabiedriskds intereses, izvertejot tas saska4a ar"Vadlinij as par likumTgdm sabiedriskam interesEm" noteikto ;

  18.2. pieprasa uzrad-rt dokumentus, par kuriem ir sa4emts iesniegums;18.3. pieprasa atbildTgajai personai rakstisku paskaidrojumu vai fikse mutiski

  sniegto atbildlgas personas paskaidrojumu;18.4. konstatejot parkapumu, r-tkojas atbilstoii 5o vadhniju 32. punkta

  noteiktajam.

  19. Valsts valodas likuma 10. panta:19.1. otra dafa noteic, ka valsts un pa5valdrbu iestddes, tiesas un tiesu sistemai

  piederlgas iestddes, ka arr valsts vai pa5valdrbu uzqemumi (uzg€mejsabiedrlbas) nopersonam pie4em un izskata dokumentus tikai valsts valoda, iz4emot 5a panta tre5aja

 • 5

  un cetuftaja dafd un citos likumos noteiktos gadtjumus. Sd panta noteikumi neattiecasuz personu iesniequmiem policijas un drstniecibas iestadem, gldbianas dienestiem uncitam iestadem steidzamos mediclniskas pahdzrbas izsaukuma gadljumos, noziegumuizdan5anas vai citu likumpdrkdpumu gad-rjumos, ka arI tad, kad tiek izsauktaneatliekam d p alTdzTb a uguns greka, avarij as vai cito s nel aime s gadrj umo s ;

  19.2. tre5a dafa noteic, ka dokumentus sveivaloda no persondm pier,rem, jatiem pievienots Ministru kabineta noteiktaja kAftiba vai notaridli apliecinats tulkojumsvalsts valodd. Dokumentiem, kas izsniegti Latvijas teritorija lfdz 5a likuma spEkastS5ands dienai, tulkojums valsts valoda nav nepiecie5ams.

  20. Centra amatpersona, veicot Valsts valodas likuma 10. panta prasrbuievEroSanas pdrbaudi:

  20.1. pieprasa uzrddlt iestades lietvedlbas nomenklaturu, lai noskaidrotu, vaidokumenti ir glabdjami iestade;

  20.2. pieprasa uzradlt iestad€ sar,remtos iesniegumus sve5valodd un totulkojumus valsts valoda;

  20.3. pievieno parbaudes aktam vai preclzi fikse pdrbaudes akta zi4as pariesniegumiem sve5valodd, kuriem nav pievienots tulkojums valsts valoda (datums,registrdcijas Nr., nomenklatlras indekss u.tml., lai tos varEtu identificEt);

  20.4. pieprasa atbildlgajai personai rakstisku paskaidrojumu vai fikse mutiskisniegto atbildigds personas paskaidrojumu;

  20.5. konstatejot parkdpumu, rtkojas atbilsto5i 5o vadllniju 32. punktdnoteiktajam.

  V. Valsts valodas lieto5ana preiu marf€jumii

  21. Valsts valodas likuma 21. panta:2I.1. otra dafa noteic, ka Latvija raLoto predu eti\et€s un mar\Ejumd

  ietvertajai informacijai, lieto5anas instrukcijdm, uzrakstiem uz saraZotds produkcijas,tas iesai4ojuma vai konteinera jabflt valsts valoda. Ja hdztekus valsts valodai lietotaarT sve5valoda, tekstam valsts valoda ieradama galvena vieta, un formas vai saturazirya tas nedrTkst bfit mazaks vai Saurdks par tekstu svesvalodd. Sie noteikumineattiecas uz eksportam paredzEtajdm precem ;

  2I.2. trela dala noteic, ka ikvienai importetai precei, kuras marlejuma,lieto5anas instrukcija, garantijas dokumentos vai tehniskaja pase ietverta informacijair sve5valoda, pievienojams STs informdcijas tulkojums valsts valoda.

  22. Centra amatpersona, veicot Valsts valodas likuma 2L panta prasibuiev6roSanas parbaudi:

  22.1. gad-rjuma, ja Latvij-a raLoto predu etifetes, cenu rddltdjos, predumarlejumd, lieto5anas instrukcijas, garantijas dokumentos vai tehniskaja pasO,uzrakstos uz saraLotas produkcijas, tds iesai4ojuma vai konteinera nav lietota valstsvaloda, vai lTdztekus valsts valodai lietota sve5valoda un tekstam valsts valoda navierad-rta galvena vieta, vai arr formas vai satura zi4a tas ir mazdks vai Sauraks partekstu sve5valoda, tad parbaudes akta fikse zir,ras par attiecrgajam prec€m, kd arrkonkreto Valsts valodas likuma prasTbu parkapumu;

  22.2. sazinas ar attiecrgo predu ralotdju un pieprasa atbildlgajai personairakstisku paskaidrojumu par parbaude konstat€to ;

  22.3. konstatejot Valsts valodas likuma 2I.parfia treSas dafas prasrbupfukapumu, parbaudes akta fiksC Sadas zir,ras - preces, kas tiek realizEtas, to

 • 6

  daudzums, cena; ral,otdjvalsts; informacija, kas ir svesvaloda, ja tada ir precesmar[ejum6;

  22.4. ja informacija sve5valoda ir preces garantijas dokumentos vai tehniskajapase, parbaudes akta:

  22.4.1. fiks6 Sadas zirlas - preces nosaukums, serija, numurs Srs precesidentihceBanai;

  22.4.2. apraksta informaciju sve5valoda, kas nav tulkota valsts valodS, noradotkonkrEtus piemerus.

  22.5. pieprasa paskaidrojumu no personas, kas realizE Srs preces, vai arl nopersonas, kas ir atbildrga par informacijas nodro5inS5anu predu marfejuma vailieto5anas instrukcija, tehniskaj a pase;

  22.6. lTs praslbas nepiem€ro, ja sveivalodd. nordd-rti tikai attiecTgds precesingredienti;

  22.7. konstatejot parkapumu, rrkojas atbilsto5i 5o vadl-rniju 32, punktanoteiktajam.

  VI. Valsts valodas lietolana publiskajA informiicij6

  23. Valsts valodas likuma 2I. panta:23.1. pirmd dafa noteic, ka valsts un paSvaldibu iestaZu, tiesu un tiesu sist€mai

  piederlgo iestdZu, valsts un pa5valdrbu uz4emumu, ka arr uz4emejsabiedr-rbu, kuraslieldkd kapitdla dafa pieder valstij vai pa5valdrbai, sabiedr-rbas informe5anai paredzetainformdcija sniedzama tikai valsts valoda, izr,remot 5d panta piektajd dafa noteiktosgadr.jumus. Sis noteikums attiecinams an uz privdtam iestadem, organizacrjam,uzr,remumiem (uzgemEjsabiedribam), ka arr pa5nodarbinatajam personam, kuras,pamatojoties uz likumu vai citu normauvo aktu, veic noteiktas publiskas funkcijas, jainformacijas sniegiana saistTta ar attiecTgo funkciju izpildi;

  23.2. septitd dala noteic: ja hdztekus valsts valodai informacija lietota arTsveivaloda, tekstam valsts valoda ieraddma galvend vieta, un formas vai satura zinatas nedrlkst brlt mazaks vai Saur6ks par tekstu sveSvaloda.

  24. Centra amatpersona, veicot Valsts valodas likuma 21. panta prasrbuiev6roSanas parbaudi:

  24.1. pdrbaudes akta fiksE informdciju, kura sniegta sve5valodd, vai vismazinformacijas dafu, pec kuras identifice konkretu parkapumu (dokumenta, ziqojuma,bukleta nosaukums vai kadas citas lpa5as pazTmes);

  24.2. izvErtE, vai sniegtd informdcija nav saisUta ar noffnaUvajos aktosnoteiktajiem izr,remumiem, proti, starptautisko t[rismu; starptautiskiem pasakumiem;dro5ibas apsvErumiem; Eiropas Savienlbas bnvu predu apriti; epidemijam vaiblstamam infekcijas slimibam; ieslodz-rjumu vietas ievietoto drvalstu pilsor,ru tieslbamun pienakumiem; drk6rtas situacijam; statistiskdm, sociologiskdm un medicrniskamaptaujam;

  24.3. iegust pieradTjumus, ka informacija sve5valoda nav izsniegta p6cpersonas pieprasr.juma (personas iesniegum[ izteikts lugums, vai an persona, kaspieqremusi iesniegumu, 5o ltgumu fiksEjusi uz iesnieguma);

  24.4. noskaidro, vai informacija valsts valoda formas un satura zirya navmazaka vai Saurdka par tekstu sve5valoda;

  24.5. noskaidro, vai tekstam valsts valoda ieradlta galvend vieta (r,remot verd,ka tekstu lasa no kreisds puses uzlabo pusi, no augSas uz leju);

  24 .6 . pieprasa atbildTgaj ai personai raksti sku paskaidroj umu;

 • 7

  24.7. konstatEjot pdrkapumu, rrkojas atbilsto5i vadlTniju 32. punktanoteiktajam.

  25. Valsts valodas likuma 27.panta ceturtd dala noteic: uzrakstos, izkdrtn6s,afi56s, plakdtos, pazi4ojumos vai citos zilojumos ietvertd informacija, ja ta skarlikumrgas sabiedriskas intereses un paredzeta sabiedribas inform€Sanai sabiedrrbaipieejamas vietds, sniedzama valsts valoda, izr,remot 5a panta piektaja dala noteiktosgad-rjumus.

  26. Ministru kabineta 2013. gada 15. februara noteikumu Nr. 130 "Noteikumipar valodu lieto5anu informdcijd" 4. punkts paredz: priv6tpersonas, publiski sniedzotinformaciju, kas ir saist-rta ar sabiedrlbas likumlgajdm interesEm, to sniedz valstsvalodd vai lidztekus valsts valodai arr sve5valoda. Ja informaciju sve5valodd publicEbro5tra, bukleta vai vienlape, tad informdciju, kas ir saistTta ar sabiedrTbaslikumrgajam interesem, public€ arT valsts valoda tajd pa5d vai atsevi5kd izder.uma.

  27 . Centra amatpersona, veicot Valsts valodas likuma 2l. panta ceturtas dalasprasibu iev€ro5anas pdrbaudi :

  27.1. izverte, vai informdcija, kas ir sniegta sve5valoda, skar likumrgassabiedriskas intereses;

  27.2. p-arbaudes akta fikse informaciju, kas ir sniegta sve5valoda; ja iespejams,parbaudes aktam pievieno sve5valoda sniegtas informdcij as norakstu;

  27 .3. noskaidro, vai tekstam valsts valodd ierddlta galvena vieta (r,remot vera,ka tekstu lasa no kreisas puses uzlabo, no aug5as uz leju);

  27 . 4 . pieprasa atbildlgaj dm pers onam snie gt paskaidroj umu ;27.5. konstatEjot parkdpumu, rtkojas atbilsto5i 5o vadlTniju 32. punktd

  noteiktajam.

  28. Valsts valodas likuma 17. panta:28.1. pirmd da\a noteic, ka publiski demonstrEjamls kinofilmas, videofilmas

  un to fragmenti ieskapojami vai dublejami valsts valodd vai arr hdztekus originalajamska4as pavadrjumam nodro5indmi ar subtitriem valsts valoda, ieverojot speka eso5dsliterdrds valodas nonnas;

  28.2. otra dafa noteic: Sajd panta min€tajos gadljumos hdztekus ir pielaujamiarI subtitri svesvaloda. Subtitriem valsts valoda ierdddma galvena vieta, un formas vaisatura zigdtie nedrlkst bft mazdki vai Saurdki par subtitriem sve5valoda.

  29. Centra amatpersona, veicot Valsts valodas likuma l7.parrt.a prasibuieveroSanas parbaudi:

  29.1. noskaidro, vai publiski demonstrejamai kinofilmai uz afiSas ir norade partas duble5anu vai subtitriem;

  29.2. iegnst pierddr]umus tam, ka kinofilma, videofilma vai tas fragmentibiju5i izrddlti bez dublcjuma vai subtitriem;

  29.3. izvErte, vai nodroSinatajos subtitros iev€rotas spekd eso5ds latvie5uliterards valodas nornas;

  29.4, noskaidro Sadus apstakfus:29.4.1. vai subtitriem valsts valodd ierad-rta galvena vieta;29.4.2. vai subtitri valsts valoda formas un satura zigdnav mazaki vai Sauraki

  par subtitriem sve5valoda.29 . 5 . pieprasa atbildr gaj am persondm sni e gt paskaidroj umu ;

 • 8

  29.6. konstatejot pdrk6pumu, rrkojas atbilsto5i 5o vadl-rniju 32. punktdnoteiktajam.

  VII. Literlris valodas normu iev€ro5ana oficiiilaifl sazi4ii

  30. Valsts valodas likuma 23.panta pirmd dafa noteic, ka oficialajl, sazigalatvie5u valoda lietojama, ieverojot spEkd eso56s literaras valodas nornas.

  31. Centra amatpersona, veicot Valsts valodas likuma 23.panta pirmas dafaspraslbu ievero5anas parbaudi :

  31.1 . noskaidro, vai attieclgd informacija ir sniegta sabiednbas informE5anai;31.2. parbaudes akta fikse konstatetos valodas normu parkapumus;31.3. noskaidro personu, kas sniegusi 5o informdciju;31.4. gadijuma, ja persona ir pakfauta valsts valodas prasmes pdrbaudei, veic

  personas valsts valodas lietojuma pdrbaudi un pdrOjds procesualSs darbibas, kasparedz€tas 5o vadhniju II. nodafd.

  31.5. gadijumd, ja informacija nav paredzEta sabiedrlbas informE5anai, bet iruzskatdma, piemEram, par individuali noteiktu aktu vai elektronisko sazi4u, tad,izskatot lietu par konkr€to Valsts valodas likuma prasrbu pbrkapumu, piem6ro APLnofinas.

  VIII. NoslEguma jautfljumi

  32. Centra amatpersona, konstatejot Valsts valodas likuma prasrbupdrkdpumus, par kuriem ir noteikta atbildlba LAPK:

  32.1. noskaidro atbildigo personu par konstateto parkapumu;32.2. sastada admini strauva parkapuma protoko lu ;32.3. pier,remot lemumu, izvertE pdrkdpuma smagumu saskaqd ar ,,VadhnijAs

  par soda sankciju piemero5anu" noteikto.

  33. Konstatejot Valsts valodas likuma prasrbu parkapumu, bet nekonstatejotadministratrvds atbilfibas pamatu (subjektu, subjektwo pusi, objektu un objektrvopusi), centra amatpersonaizbeidz lietvedrbu administrauva p[rkapuma lieta.

  34. Centra amatpersona, konstatEjot Valsts valodas likuma prasibu parkapumu,par kuru nav paredzeta administrauva atbildiba, saska4d ar APL normdm pieprasanodro5inat Valsts valodas likuma prasibu ievEro5anu.

  Pavulena 67334269s ar mi t e. p av ul [email protected] c. g ov. lv