of 37/37
LUNA HT LUNA HT ·LUNA HT 1.450 :kotao samo za grejanje 45 kW ·LUNA HT 1.550 :kotao samo za grejanje 55 kW ·LUNA HT 1.650 :kotao samo za grejanje 65 kW ·LUNA HT 1.850 :kotao samo za grejanje 85 kW ·LUNA HT 1.1000 :kotao samo za grejanje 100 kW

LUNA HT - cimgas.rs · 7 izmenjivač 8 jonizaciona elektroda 9 gorionik 10 elektroda paljenja 11 prenosnik mešavine gasa i vazduha 12 mešačsa venturijem 13 gasna membrana 14 ventilator

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of LUNA HT - cimgas.rs · 7 izmenjivač 8 jonizaciona elektroda 9 gorionik 10 elektroda paljenja 11...

 • LUNA HT LUNA HT

  ·LUNA HT 1.450 :kotao samo za grejanje 45 kW

  ·LUNA HT 1.550 :kotao samo za grejanje 55 kW

  ·LUNA HT 1.650 :kotao samo za grejanje 65 kW

  ·LUNA HT 1.850 :kotao samo za grejanje 85 kW

  ·LUNA HT 1.1000 :kotao samo za grejanje 100 kW

 • LUNA HTLUNA HTStandard: DIN 4702 T8Gas : G.20

  CO NOx CO NOx CO NOx60 80 50 60 8 21

  75/60 °C40/30 °C104,2

  potražnjaEmisija(mg/kW)

  po merenjima

  VP 112 RAL UZ61

  po merenjmaEfikasnost%

  109,8

 • LUNA HT45, 55, 65, 85 & 100 kWLUNA HT45, 55, 65, 85 & 100 kW

 • Funkcionalni dijagramFunkcionalni dijagram

  LUNA HT residential45, 55, 65, 85 & 100 kWLUNA HT residential45, 55, 65, 85 & 100 kW

  1 ispustni ventil kotla

  2 manometar

  3 sifon

  4 NTC senzor centralnog grejanja

  5 sigurnosni termostat od 105 oC

  6 gasni ventil

  7 izmenjivač

  8 jonizaciona elektroda

  9 gorionik

  10 elektroda paljenja

  11 prenosnik mešavine gasa i vazduha

  12 mešač sa venturijem

  13 gasna membrana

  14 ventilator

  15 dimni termostat

  16 koaksijalni priključak

  17 automatski ozračivač

  18 dimni cevovod

  19 Senzor pritiska vode

 • DISPLEJ I SIMBOLIDISPLEJ I SIMBOLI

  Programiranje parametara može se odraditi na 3 nivoa:

  1 - KORISNIK (P)

  2 - MONTER (H)

  3 - SERVIS (O)

  beleška : svaki veći nivo sadrži podatke nižeg nivoa. Da bi ušli u servisni nivo potrebna je lozimka. Ovaj nivo dopušta promene svih parametara kotla.

  Radnja tople sanitarne vodeIsklj/uklj. Taster TSV

  Taster za podešavanje temperature centralnog grejanjaTaster za podešavanje •temperature TSV

  Taster za resetovanje

  Taster ulaza u program i odabranje

  Taster ulaza u program i odabranje

  Taster podešavanja parametara

  Taster podešavanja parametara

  Ponovno pokazivanje podataka

  Izabranje režima rada centralnog grejanja

  Radnja centralnog grajanja

  Radnja u automatskom režimu

  Radnja na većoj temperaturi

  Radnja na manjoj temperaturi

  Isključeno “stand by”

  Spoljna temperatura

  Plamen prisutan

  Kvarovi koji se resetuju

  TASTERI IKONI NA DISPLEJU

 • Korisnik može uraditi sledeća podešavanja:

  a) Pritiskom na dugmad na kontrolnoj tabli

  - Namestiti temteraturu TSV i grejanja;- Odabrati jedan od režima rada kotla (standby-smanjena-nominalna-automatska);- Prikazivanje spoljne temperature (ako je spoljna sonda postavljena) i temperature TSV- restirati kotao u slučaju neke greške

  b) pritiskom na dugme “odabranje i promena programa " :

  - podesiti vreme na displeju;- podesiti minimalnu temperaturu TSV kada kotao radi na smanjenom režimu- podesiti dnevni program rada TSV i grejanja- resetirati dnevne programe;- podesiti automatsku promenu Leto-Zima.

  Da bi podesili gasni ventil moguće je aktivirati funkciju podešavanja da bi regulisali snagu kotla sa minimalne (0%) vrednosti do maksimalne (100%). Postupiti prema :

  - pritisni dugmad u isto vreme ,dok se ne pojavi na displeju ” “ pored simbola (odprilike 6 sekundi).- Pritisni dugmad da bi podesili brzinu ventilatora na minimalnoj i maksimalnoj grejnoj snazi (%PWM). - da lako podesimo minimum i maksimum grejanja pritiskom na dugmad (vidi uputstvo kotla). -Kotao radi sa prioritetom grejanja. - pritisni jedan od dugmadi da bi završio.

  OPIS “Korisničkog” NIVOAOPIS “Korisničkog” NIVOA

 • Grupa sagorevanjaGrupa sagorevanja

  Cev odvoda kondenzata

  “Dupli Z”Izmenjivač

  Jonizaciona elektroda

  Elektroda paljenja

  Ventilator

  Upaljač

  Dimni termostat 75 °C

  Gasna lula

 • Velika povrVelika površšina izmenjivaina izmenjivaččaaSvakiSvaki namotajni namotajni element element ima veliku ima veliku izmenjivaizmenjivaččku povrku površšinuinu od od 0.15 0.15 mqmq., ., koja koja je idealna za gondenzaciju dimnih je idealna za gondenzaciju dimnih gasovagasova..

  Mala toplotna inercijaMala toplotna inercijaZahvaljuZahvaljućći maloj kolii maloj količčini vodeini vode (0,35 (0,35 litaralitara) ) namotajni elemenat daje namotajni elemenat daje veoma brzu zagrejanostveoma brzu zagrejanost..

  IZMENJIVAČIZMENJIVAČ

 • IZMENJIVAČIZMENJIVAČ

  Izmenjivači su isti kao kod kotlova POWER HT 1.850 i 1.1000

  LUNA HT 85LUNA HT 85--102 kW102 kW

 • IZMENJIVAČ - funkcijaIZMENJIVAČ - funkcija

  IzmenjivaIzmenjivačč toplote sa komorom sagorevanja i zonom kondenzacijetoplote sa komorom sagorevanja i zonom kondenzacije

  Izlaz tople vode(50-80°C)

  Ulaz hladne vode(30-60°C)

  Deflektor

  Gorionik

  Rupa odvoda kondenzata

 • - Proizvedeno od strane Giannoni France napravljen od nerđajućeg čelika 316 L;

  - Komponenti u promenjivim formama: različita izlazna snaga sa promenom broja elementa ;

  - Odsutnost zavarivanja unutar komore sagorevanja

  “DUPLI Z” IZMENJIVAČ TOPLOTE“DUPLI Z” IZMENJIVAČ TOPLOTE

  ULAZ VODE

  IZLAZ VODE

 • “DUPLI Z” – TEHNIČKI PRIKAZ“DUPLI Z” – TEHNIČKI PRIKAZ

  7+3Elementa

  Odvod kondenzata

  D

  Odvod dima

  Zazor između ulaza i izlaza

  Ulaz hladne vode

  Izlaz tople vode

  H

  L

 • 261LUNA HT 1.650

  232,2LUNA HT 1.550

  201LUNA HT 1.450

  Lc (mm)Model

  Lc

  GorionikGorionik : FURIGAS: FURIGASMaterijal: INOX AISI 316 L Mogućnost korišćenja podjednako i sa prirodnim gasom i G31. Dužina Lc se povećava sa snagom

  GORIONIKGORIONIK

 • Jonizaciona elektroda je postavljena niže da bi ona mogla isključiti kotao u slučaju da se odvod kondenzata začepi. Dakle, ako bi se odvodna cev začepio, komora sagorevanja bi bio poplavljen kondenzatom, a to bi oštetio gorionik.

  ANSTOSS upaljač

  Elektroda jonizacije

  Elektroda paljenja

  ELEKTRODEELEKTRODE

 • Sakupljač kondenzata je napravljen od stabilizovanog polipropilena za visoku temperaturu , otporna na kiselinski kondenzat (pH 3).

  EPDM zaptivač Ø 80mm

  Sifon je napravljen od polipropilena, identična je onim na Luna HTE kotlovima.Odvodi kondenzate iz komore sagorevanja i sakupljača.

  SAKUPLJAČ DIMA I SIFONSAKUPLJAČ DIMA I SIFON

 • Gasni ventil SIT mod. 848Ulaz gasa

  Ulaz vazduha

  Ventilator

  Upravljač gasnog ventila

  Gasna membrana

  Prenosnik(vazduh/gas )

  GASNA GRUPA I KONTROLEGASNA GRUPA I KONTROLE

 • Prenosnik

  Zaptivači

  Mešač

  Ventilator

  Delovi venturija

  VENTILATOR- MEŠAČ - VENTURIVENTILATOR- MEŠAČ - VENTURI

 • VENTURI SKLOPVENTURI SKLOP

  Membrana Ø(mm)

  Venturi Ø(mm)MODEL

  -30LUNA HT 1.650

  1528LUNA HT 1.550

  8,524LUNA HT 1.450

  11,530LUNA HT 1.850

  11,530LUNA HT 1.1000

 • Izlaz vazduha

  Ulaz vazduha

  PWM-Konektor HALL senzora

  Konektor napajanja 230V

  - Proizvodi E.B.M.

  - Napajanje 230 V AC; snaga122 W

  - Štampana ploča upravlja fazama prema PWM signalu

  VENTILATORVENTILATOR

 • •Venturi HONEYWELL model L-LM 22453 (koristi se u POWER HT)•85 kW: VENTILATOR EBM model RG 148/1200-3633 01931 (isti za modelePOWER HT 1.850-1.1000)•102 Kw: VENTILATOR EBM model RG 148/1200-3633 010204 (novi VENTILATOR)

  LUNA HT 85LUNA HT 85--102 kW102 kW

  VENTILATORSKA SKLOPKA -MEŠAČ - VENTURIVENTILATORSKA SKLOPKA -MEŠAČ - VENTURI

 • LUNA HT 85LUNA HT 85--102 kW102 kW

  Gasni ventil SIT model 822 NOVAMIX (korišćen u POWER HT)Membrana je na ventilu.

  •85 kW - 102 kW•Membrana gasa

  •G20 - G25•Membrana gasa

  •G31

  •11,5 mm

  •7,5 mm

  GASNI VENTILGASNI VENTIL

 • OFF SET (K): Razlika između pritiska gasa i pritiska vazduha sagorevanja [P vazduh]. Regulacija se vrši preko šrafa (K) na gasnom ventilu

  OFF SET = [P gas] - [P vazduh].

  TROTTLE (V): Podesivi reducir protoka.Regulacioni urađaj koji dopušta podešavanje protoka gasa prema potrebama vazduha sagorevanja. Regulacija ovog parametra se vrši na vijku (V) na gasnom ventilu. (hexagonalni šraf)

  TAČKA MERENJA PRITISKA (PL): pritisak ulaznog vazduha sa ventilatora.

  TAČKA MERENJA PRITISKA (PI): Ulazni pritisak gasa.

  TAČKA MERENJA PRITISKA (POUT): Pritisak gasa na gorioniku

  TAČKA MERENJA PRITISKA (P): mesto za OFFSET merenje.

  .

  GASNI VENTIL (Sit Sigma 848 - 051)GASNI VENTIL (Sit Sigma 848 - 051)

  OFF SET (K)MIN. Gasni

  pritisak

  (POUT)

  P

  PL

  PI

  VIJAK (V)MAKS: Gasni

  pritisak

  Izlaz gasa

  Ulaz gasa

 • 1. Zavrnuti vijak (V)za podešavanje na gasnom ventilu prema kazaljki na satu onoliko krugova koliko je prikazano u tabeli ispod..

  2. Podesiti parametre 608 and 611. (u ovom slučaju oni imaju istu vrednost za Zemni gas i propan (LPG)).

  promena gasapromena gasaAko se uređaj prešteIuje sa zemnog gasa na propan (LPG), sledeće postupke moramo izvršiti pre kalibracije gasnog ventila.

  2000200020203LUNA HT1.450

  1900190016164 ¾LUNA HT 1.650

  2000200020203 ¾LUNA HT 1.550

  Gas G31Gas G20Gas G31Gas G20

  H611 obr/m parametarH608 % parametarŠraf za vrtanje (V)Model kotla

  2350310015204 ¾LUNA HT 1.1000

  3700240020204 ¾LUNA HT 1.850

 • PODEŠAVANJE:

  1. Pritisni dugmad zajedno dok sa ne pojavi na displejustrelica pored simbola (odprilike 6 sekundi.)

  2. Pritiskom na dugmad se podešava broj obrtaja ventilatora na minimalnoj i maksimalnoj snazi kotla (%PWM). [da bi podešavanje brže išlo dugme “ “pritisnemo pojedinačno].

  3. Pritiskom na jedan od tastera napuštamo podešavanje.

  podešavanje gasnog ventilapodešavanje gasnog ventila

  Merni otvor

 • Podešavanje nominalne snage (Pmax):Na maksimalnom režimu rada proveriti količinu CO2izmereno u izduvnim gasovima i uporediti sa datim u tabeli. Ako je potrebno, podesiti vijak (v) na gasnom ventilu.Okretanjem u suprotnom smeru od kazaljke na satu, se smanjuje CO2 a u smeru kazaljke se povećava količina.

  Podešavanje smanjene snage: (Pmin):Na minimalnom režimu rada proveriti količinu CO2izmereno u izduvnim gasovima i uporediti sa datim u tabeli. Ako je potrebno podesiti vijak(K) na gasnom ventilu. Okretanjem u smeru kazaljke na satu se povećava CO2 a u suprotnom smeru se smanjuje količina.

  podešavanje ventilapodešavanje ventila

 • LUNA HT 85LUNA HT 85--102 kW102 kWPromena gasa:

  •Proveriti da li je membrana pravilno ugrađena•Podesiti broj obrtaja (obr/min) i pwm (%) VENTILATORA ,na minimalnoj i maksimalnoj eksploataciji toplote•Podesiti vrednost CO2 prema tabeli

  •G20 - G25•CO2 (%) Qt maksimum

  •85 kW - 102 kW•G31

  •CO2 (%) Qt minimum•8,7 •10,2•8,4 •9,8

  •rpm •pwm% •rpm •pwm% •rpm •pwm%

  •5500 •90 •1750 •14 •2400 •20•5200 •80 •1650 •13 •3700 •35•5950 •70 •1750 •11 •3100 •20•5350 •50 •1600 •10,5 •2350 •15•5950 •70 •2250 •13,5 •3100 •20•5350 •50 •2000 •12 •2350 •15

  •G31•G20-G25

  •Maksimum •Minimum

  •G20-G25

  •613 •536

  •G31

  •Tipologia scarico coassiale•ø110/160

  •Lunghezza scarichi•da 0 m a 2 m •608

  •Accensione

  •102 kW (grupa H)

  •102 kW (grupa E) •G31

  •610 •541 •612 •609 •611Vrsta gasa

  •G20-G25•85 kW

  COMMISSIONING : gas conversionCOMMISSIONING : gas conversion

 • --Sigurnosni termostatSigurnosni termostat::Senzor postavljen na cevi izlaza; uređaj isključuje gorionik u slučaju pregrevanja primarnog kruga, u ovoj situaciji kotao se blokira.-Dimni termostatDimni termostat::Senzor postavljen na sakupljaču “dima”. Isključuje gorionik u slučaju da izduvni gasovi prekorače temperaturu od 90°C. Pritiskom na RESET taster uređaj možemo ponovno vratiti u funkciju. -Elektroda za detekciju plamenaElektroda za detekciju plamena::Garantuje bezbedan rad u slučaju nestanka gasa i ako se odvod kondenzata začepi

  BEZBEDNOSNI UREĐAJI 1BEZBEDNOSNI UREĐAJI 1

 • - Uređaj protiv smrzavanjaUređaj protiv smrzavanja::

  Štampana ploča raspolaže sa funkcijom protiv smzavanja. Kotao se uključi kad se unutrašnja temperatura glavnog voda smanji ispod 5°C i zagrejava do 30 °C.

  - Dodatno cirkulisanje pumpeDodatno cirkulisanje pumpe::

  Dodatno cirkulisanje pumpe je 3 minute posle isključenja gorionika nakon reagovanja sobnog termostata; samo za grejanje

  - Sistem protiv blokade pumpeSistem protiv blokade pumpe::

  Kada je kotao isključen(off pozicija) više od 24 sata pumpa automatski krene, i radi 10 sekundi

  - Senzor pritiska vodeSenzor pritiska vode ::

  Uređaj dopušta paljenje kotla samo ako je pritisak u sistemu veća od 0.5 bara.

  Senzor pritiska CEME

  - calibration 0,5 ± 0,1 bar

  - differential 0,15 ÷ 0,4 bar

  BEZBEDNOSNI UREĐAJI 2BEZBEDNOSNI UREĐAJI 2

 • ß = 3977 ± 0,75% 10 kΩ ± 3% at 25°C

  Senzori kotla: SO10057

  Senzor vode akumulacionog bojlera: SO10038

  NTC SENZORINTC SENZORI

 • SIEMENS LMU54 ŠTAMPANA PLOČA(polarizovana)SIEMENS LMU54 ŠTAMPANA PLOČA(polarizovana) DISPLEJ AGU 2.500

  OCI 420

  Na L, N i uzemljenjeM1 mrežnog priključka

  - Jonizaciona elektroda

  - Napajanje ventilatora

  - Upaljač

  - GASNI ventil

  - Termostat dimnih gasova

  - Sigurnosni termostat

  -Senzor temperature cantralnog grejanja (NTC)

  - Senzor pritiska vode

  Kontrola ventilatora

  M3

  M2

 • SIEMENS LMU54 ŠTAMPANA PLOČA -povezivanjeSIEMENS LMU54 ŠTAMPANA PLOČA -povezivanje

 • KUTIJA ELEKTRONIKEKUTIJA ELEKTRONIKEPoklopac elektronike

  M1 Mrežni priključak sa osiguračem

  M1M2

  M3 Mrežni priključak

  M2 mrežni priključak

 • MREŽNI IZLAZI-REDNE STEZALJKEMREŽNI IZLAZI-REDNE STEZALJKEOsigurač

  Faza, nula i uzemljenje (230V)

  Pumpa izmenjivača(230V)

  M1

  Prekidač pritiska

  M3

  Pumpa centralnog grejanja

  Pumpa TSV

  NTC senzor TSV(U verzijama samo za grejanje)

  Spoljni senzor QAC34

  Termostat podnog grejanja

  Sobni termostat

  Daljinsko upravljanje QAA73

 • P2

  P1

  VISOKOTEMPERATURNI JEDNOZONSKI SISTEM SAMO ZA

  GREJANJE

  povezivanje 1povezivanje 1

 • povezivanje 1povezivanje 1

  PUMPA GREJNOG

  KRUGA

  KOTLOVSKA PUMPA

  Pumpe imaju sledeće karakteristike:

  230 V AC,

  50 Hz

  1 A max

  cos φ > 0.8

  Minimalni kapacitet:

  •LUNA HT 1.1000 = 2100 l/h

  •LUNA HT 1.850 = 1900 l/h

  * LUNA HT 1.650 = 1200 l/h

  * LUNA HT 1.550 = 1000 l/h

  * LUNA HT 1.450 = 1000 l/h

  Sa pritiskom vode u sistemu 1-1.5 bar.

 • KASKADNI SISTEMIKASKADNI SISTEMI

 • PRIBORI KASKADNOG SISTEMAPRIBORI KASKADNOG SISTEMA

  HIDRAULIČNI pribor

  Priključni pribor DIMOVODA