Lucretiu Patrascanu. Destinul unui intelectual comunist Patrascanu. Destinul...¢  A. Biografia realizati

 • View
  35

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of Lucretiu Patrascanu. Destinul unui intelectual comunist Patrascanu. Destinul...¢  A....

 • Dan Botez

  !"r*li" Patuiscana 9estinul unui intelectual comanist

  Scrisul i-Remdnesc lFuntatia - E[itura

 • CUPRINS

  CAPITOLUL I - BIOGRAFIE - AUTOBIOGRAFIE ......................... 7 I. I Biografii................... ............ 8 I. 2 Autobiografie .......... ..........;.......... ..........49

  CAPITOLUL II _ INFIINTAREA PARTIDULUI COMUNIST iN nouANIA................ ......... se IL l Perioada de inceput a P.C.R. ..'............ 59 II. 2 Drumul spre clandestinitate ..'.'.'.'......72 II. 3 Pe drumul spre totalitarismul comunist

  (23 august 1944-6 martie 1945) ....'..'.' '..-'.-...'.'79 II.4 Guvernul Petru Groza- instrument al comunizirii lirii .........-82 II. 5 Ultima reduti abdicarea fo4ati (de comunigti) a Regelui Mihai... 86

  CAPITOLUL III - LUCRETIU PATRA$CANU _ PARINTE FONDATORALP.C.R. ..........88 IIL l Intrarea lui Lucrefiu Pitrigcanu in P.C.R. ......'.'.'.' 88

  CAPITOLUL IV - ACTIUNILE INTREPRINSE DE LUCRETIU pATRA$cANu iN INFApTUIREA ACTULU DE LA 23 AUGUST 1944 $r iN EVENIiVIENTELE CE AU URMAT ............97 IV. l Actul dela23 august 1944............ ......97 IV. 2 Rolul lui Lucreliu Pitrigcanu inrealizarea actului

  dela23 august 1944............ ....... 105 IV. 3 Confiscarea actului de la 23 august 1944 de citre P.C'R. ....... 114 IV 4 Primul comunist in guverr\ul Romaniei - Lucrefiu Pitrigcanu ... 1 17 IV. 5 Pregedinte al comisiei romAne pentru semnarea Convenfiei

  de Armistifiu .................. ......'.......129 I\'. 6 Rolul lui Lucre{iu Pitrigcanu in procesul Maregalului

  Antonescu ............... 131

 • cAprroLUL v - RELATIILE LUI LUCRETIU lArnAqceNu cu PARTTDUL $I CONDUCEREA ACESTUIA ....... 139 V. 1 Disensiunile dintre Lucrefiu Pitrdgcanu Ei ceilalli tovarigi ..... 139

  V. 2 Cercul de prieteni qi admiratori ................... ......... 154 V. 3 Lucrefiu Pltrigcanu presimte destinul .................. 160

  CAPITOLULVI - PROCESUL ............,.,167 VI. I Ancheta................. ........170 VI.2 Judecata.................. .......214 VI. 3 Executarea sentintei................... ......227 VI. 4 Executarea pedepsei de citre sofia lui Lucre{iu Pitrigcanu...235 VI. 5 Soarta cadavrului lui Lucreliu Pitrigcanu dupi reabilitarea

  din 1968 ...................236 VI. 6 Ioan Mihai Pacepa - despre asasinarea lui Lucrefiu Pit'a9 canu ...237

  CAPITOLUL VII _ REABILITAREA POLITICA A LUI LUCRETIUpArRA$cANU................. ....23e VII. I Preliminarii........... .-.-.-240 vII. 2 Constituirea colectivului pentru limurirea cazului Pntfagcarru ..245 VII. 3 Reabilitarea lui Lucre{iu Pitrigcanu .--..........-.-.-257 VII. 4 Efectele reabilitirii asupra condamnafilor din procesul

  Pitrigcanu -..-.-.-.......269 VII. 5 Ce ficea in 1958 Ioan $oltu1iu, anchetatorul feroce al lui PitriEcanu .............. .................:......-..270

  CAPITOLUL VIII - DIN GANDIREA MARXISTA A LUr LUCRETIU PAIRA$CANU .............. ................272

  CAPITOLUL Ix _ GANDURI DESPRE LUCRETIUpArRA$cANU................. ....2e0

  iN roc DE INcHEIERE ............. ............. 3ls BIBLIOGRAFIE .............. TLUSTRATTT FOTO LUCRETIU PAIRA$CANU ............. ............ 324

 • CAPITOIUI I Biografie - autobiografie

  Motto: ,,M-am ndscut intr-o (...)

  familie b o iereas cd in stdritd I' Lucrefiu Pitriqcanu

  Pentru Lucreliu Pltrlgcanu nu s-a intocmit (aga cum s-a fbcut in cazul altor lideri comunigti) o biografie oficiall, insl date biografice privind pe acesta gisim atat in arhivele P.C.R. cit qi ale Cominternuluil (Internafionala a III-a Comunisti cu sediul la Moscova), precum gi in dosarul penal in care Lucrefiu Pltrigcanu a fost judecat gi condamnat la moarte. Au rlmas tot- odati gi fragmente de autobiografie a acestuia, prezentati fie in unele interviuri fie in documente intocmite pentru dosarul de la partid sau de la Comintern.

  in cele ce urmeazivom incerca,pebazaacestor documente, si creionlm atit o biografie cit gi o autobiografie a celui care a fost Lucre{iu Pitriqcanu.

  I Internafionala a III-a Comunisti (Comintern sau Komintern), organiza]ie fondatd in 1919, la Moscova, cu scopul de a fiinla ca un organism centralizat (un .partid comunist unic, cu filiale in diferite Jiri'; dupi cum se exprima Zinoviev, primul ei conducitor).

 • I.l Biografii

  A. Biografia realizati de autor

  Lucrefiu Pitrigcanu s-a nlscut la 4 noiembrie 1900 (orele 8 dimineafa, in casa pirintilor s[i, din strada Cuza Vodi nr. 5),la Bacdu, intr-o familie de intelectuali cu trei copii, doi biie{i qi o fati, Lucrefiu, Dumitru qi Elise (Lizica). Thtil, Dumitru D. Pitrigcanu, era profesor de istorie gi provenea dintr-o veche familie boiereasci. Mama, Lucrefia Pitrdgcanu, provenea dintr-o familie nobili. Cind era copil, in familie,lui Lucrefiu Pitrigcanu i se spunea Coca.

  Copillria sa a fost marcati de puternica influenfi a tatilui siu, a cirui profesie i{i dorea si o urmeze. Tatil siu, care s-a distins gi ca prozator, era promotor, alituri de Garabet Ibriileanu gi Constantin Stere, al revistei Viala Romhneascd. Copil fiind, Lu- creliu Pitrigcanu era impresionat de verile petrecute cu cenaclul Viefii Romineqti la Ministirea Neamfului.

  Lecturile sale sunt tipice timpului gi mediului in care creqtea: I. L. Caragiale, M. Sadoveanu, Al. Britescu-Voinegti,literatura seminitoristi. Printre cele recunoscute a-l fi, cilituzitse numiri: Dostoievski, Turgheniev, Sonata Kreutzer de Tolstoi, La Russie santerraine de Steptoik 9i, bineinfeles, romanul lui Cernigevski Ce-i de fdcut?, o carte de cipitii a revolufionarului de profesie.

  Pini in I9l2 a urmat gcoala elementari din Bucureqti. Li- ceul l-a urmat la Iagi (primele 4 clase) gi apoi la Bucureqti, unde a susfinut si bacalaureatul.

  in 1919, dupi ob$nerea diplomei de bacalaureat a intrat in Par- tidul Socialist Romdn. Intrind in rindurile partidului gi devenind, cum se spune revolufionar de profesie,legifurile cu familia, cu pri-

 • etenii, cu legile qi obiceiurile societilii in care trlia, se rup. Relafiile lui Lucrefiu PitriEcanu cu membrii familiei sale la maturitate sunt rare, iar referirile la ei, sporadice. Despre fratele siu Dumitru, ofi1er in armati a ticut tot timpul, in anii de anchet6. La fel gi despre sora sa, Lizica (Elise), clsitoritl cu avocatul Petre Pandrea.

  in 1921, cind se creeazdP.C.R., intri in rindurile acestui partid, pe care-l va sluji pinn in 1948, cind este arestat. A absolvit in 1924 Facultatea de $tiinfe furidice a Universitl{ii din Bucuregti, in 1925, gi-a aluat doctorahrl la Leipzig,in specialitatea economie politicl, cu obiectele secundare statistica gi istoria filozofiei. Tema tezei de doc- torat a fost,,Reforma agrard din 1918-1921 din Romdnia". Separe ci P.C.R. nu a fost de acord cu plecarea sa la studiu in Germania.

  in paralel cu studiile universitare gi doctorale, Lucreliu Pi- trigcanu ftcea qi politicl gi studia operele lui Marxl, Engels2 gi Lenin3 (aplrute in limba germanl).

  Dupi crearea partidului, Lucrefiu Pltrlgcanu gi a\i tineri au inceput elaborarea revistei Tdndrul Socialist, iar pini in toamna anului 1922 alucrat la organizatia de tineret, ca membru al C.C. al Partidului Comunist Romin.

  in perioada 1922-1925, cu unele intreruperi, aflindu-se in Germania, a lucrat mai mult de un an in cadrul Partidului Co- munist German. in legituri cu plecarea sa la studii in Germania, Lucrefiu Pltrlgcanu va afirma mai tirziu ci a fost ciliuzit de lozinca timpului ,,Cine nu gtie nemfe;te nu poate deveni un bun

  t Karl Heinrich Marx (n. 5 mai 1818, Trier, Germania - d. 14 martie 1883, Londra, Marea Britanie) a fost un filozof, istoric, economist, sociolog gi jurnalist, intemeietor impreuni cu Frie&ich Engels al teoriei socialismului gtiinfific, teoietician gi lider al miqcirii muncitoregti.

  2 Friedrich Engels (n. 28 noiembrie 1820 - d. 5 august 1895) a fost un filozofpolitic german, dinsecolul alXIXJea. impreunicupartenenrlsiu, maibine cunoscutul KarlMarx, Engels a dezvoltat teoria comunistd, a fost coautor al Manifestului Partidului Comunist (1848). Engels aeditatmaimultevolume dinDas lGpital (Capitalul), dupimoartealuiMarx.

  3 Vladimir Ilici Lenin (n. 10 aprilie 1870 (S.N.22 aprilie) - d.2l ianuarie 1924) afost un revolulionar rus care a condus partidul bolgevic, primul premier al Uniunii Sovietice

  9i fondatorul ideologiei cunoscute sub numele de leninism.

 • mnrxist". Din dorinla de a cunoagte bine marxismul, Lucrefiu Pitrigcanu citegte pentru inceput Materialismul istoric allui Buharinl. In continuarea studiului citegte Capitalutlui Marx (,,care-mi dd viald ;i suflet" - zicea acesta intr-o scrisoare adresati unui prieten) qi Adam Smith.

  Dupi terminarea studiilor juridice devine avocat, insi ii lipsegte dorinla de a practica meseria in care se pregitise, optind pentru o carieri universitari. Aqa se face cd,aparedoar in proce- sele colegilor de partid. Timp de mai mulli ani este redactor qef Ia ziar ele partidului,, S ocialistul" gi,,Tineretul S ocialist". Lucrind in publicistici, Lucrefiu Pitrigcanu va semna cu un pseudonim care va rimAne gi numele siu preferat de comunist - Andrei Moldoveanu. Va mai avea in ilegalitatea partidului (1924-t944) multe alte pseudonime: Andrei, Ion D. Ion, Bercu, Cora, V. Malin, Mihalcea, Titu, Grigorescu, Miciu, Radu Boldur.

  in 1922 Lucre{iu Pitrigcanu este delegat al noului P.C.R. la Congresul al IV-lea al Cominternului, ce s-a desfigurat la Mosco- va. Cu aceastl ocazie il vede gi pe Lenin, carei-alisat o impresie profundl, despre care va vorbi intr-un interviu din 1945, cind spune cl la bitr1nefe, cind isi va scrie memoriile va impirtigi aceste impresii.

  ,,Era tn toamna anului 1922. La Moscova, urma sd se tnceapd lucrdrile celu