Lucrare Licenta Dreptul Mediului

 • Author
  alis13

 • View
  230

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Lucrare Licenta Dreptul Mediului

 • 7/24/2019 Lucrare Licenta Dreptul Mediului

  1/92

  UNIVERSITATEAFACULTATEA

  DREPTUL MEDIULUI

  RSPUNDEREA CIVIL PENTRU

  PREJUDICIUL ECOLOGIC

  Absolvent

  2008

 • 7/24/2019 Lucrare Licenta Dreptul Mediului

  2/92

  PLAN DE IDEI

  Ca!tol"l I# RSPUNDEREA CIVIL DELICTUAL ############################ 5$#$# Se%!"l &ate'!e! ############################################################################### (

  $#2# Te'&!nolo)!e ############################################################################### *

  $#+# Co'ela,!! ########################################################################################## -

  $#.# Nat"'a /"'!%!1 a '1s"n%e'!! !v!le %el!t"ale ############################ 8

  $#(# F"n,!!le '1s"n%e'!! !v!le %el!t"ale ################################################# 8

  $#*# Fel"'!le '1s"n%e'!! ################################################################### $0

  $#-# R1s"n%e'ea !v!l1 !n %o&en!"l 'ote,!e! &e%!"l"!########################## $$

  $#8# Ele&entele onst!t"t!ve ale '1s"n%e'!! !v!le %el!t"ale !n %o&en!"l

  'ote,!e! &e%!"l"! non/"'1to' ######################################################### $+

  $#3# Des'!e'ea s!t"a,!e! at"ale '!v!n% '1s"n%e'ea %e &e%!" " 'e4e'!'e la

  'even!'ea s! 'ea'a'ea 'e/"%!!"l"! as"'a &e%!"l"!

  5O#U#G#*86200-7 ############################################################################# $-

  Ca!tol"l II# NOIUNEA I CARACTERISTICILE DAUNELOR

  ECOLOGICE ################################################################################################## 20

  2#$# Eval"a'ea %a"nelo' eolo)!e ######################################################### 2.

  2#2# Ano'&al!tatea %a"nelo' eolo)!e ############################################### 2*

  2#+# Se!4!!tatea 'e/"%!!"l"! eolo)! ############################################### 2-

  2#.# Con%!,!!le e'"te ent'" 'ea'a'ea 'e/"%!!"l"! ########################## 282#(# Rea'a'ea %a"nelo' eolo)!e ######################################################### 23

  A# Dete'&!na'ea 'esonsab!l"l"! ent'" 'o%"e'ea a)"be!

  eolo)!e ############################################################################################

  ########### 23

  2

 • 7/24/2019 Lucrare Licenta Dreptul Mediului

  3/92

  # Le)1t"'a %e a"9al!tate

  C# :o%al!t1,! %e %ese&na'e a 'esonsab!l"l"! ent'" %a"ne

  eolo)!e ############################################################################################

  ########### +22#*# Dese&na'ea v!t!&e! ################################################################### ++

  2#-# :o%"l %e 'ea'a'e ############################################################################# +.

  Ca!tol"l III# RSPUNDEREA PENTRU PREJUDICIUL ECOLOGIC

  N SISTEMUL CODULUI CIVIL ############################################### 41

  +#$# R1s"n%e'ea ent'" "la ######################################################### .2

  +#2# R1s"n%e'ea 41'1 "l1 ent'" 4ata l"'"l"! ########################## .0

  +#+# R1s"n%e'ea o&!ten,!lo' ent'" 4atele 'e";!lo' ################ .(

  +#.# R1s"n%e'ea ent'" 4ata 'o'!e ############################################### .*

  +#(# R1s"n%e'ea ent'" t"lb"'1'!le 5ano'&ale7 %e ve!n1tate ################ (2

  +#*# Rea'a'ea a)"belo' ano'&al a"9ate ############################################### ((

  Ca!tol"l IV# RSPUNDEREA CIVIL PENTRU PREJUDICIUL

  ECOLOGIC

  ####################################################################################################################### 56

  .#$# R1s"n%e'ea !v!la ob!et!v1 &"l %e al!a'e a 'e)!&"l"! se!al %e '1s"n%e'e ##### *+

  .#2#2# R1s"n%e'ea ob!et!va= !n%een%ent %e "l1 ################ *.

  .#2#+# R1s"n%e'ea sol!%a'1 n a9 %e l"'al!tate %e a"to'! ################ *(

  .#2#.# P'!n!!"l ? ol"ato'"l l1te;te @ s! 'oble&a '1s"n%e'!! ent'"

  %a"ne eolo)!e ################################################################### **

  +

 • 7/24/2019 Lucrare Licenta Dreptul Mediului

  4/92

  .#2#( T'ans"ne'ea !n %'et"l !nte'n a %!'et!ve! n'#200.6+(6C#E#'!n

  O#U#G# n'#*86200- '!v!n% '1s"n%e'ea %e &e%!" " 'e4e'!'e la

  'even!'ea s! 'ea'a'ea 'e/"%!!"l"! as"'a &e%!"l"! ################ *-

  .#2#* Ee,!! %e la '!n!!"l '1s"n%e'!! ob!et!ve= !n%een%ent1 %e

  "l1 ent'" 'e/"%!!"l eolo)! ############################################### -0

  .#2#- D'et"l la a,!"ne ################################################################### -$

  Ca!tol"l V# RASPUNDEREA CIVILA PENTRU DAUNE NUCLEARE #####-+

  Ca!tol"l VI# RASPUNDEREA PENTRU PAGUBE CAUZATE MEDIULUI

  DE CATRE AERONAVE ############################################################################# 8(

  Ca!tol"l VII# CONCLUZII ############################################################################# 8-

  .

 • 7/24/2019 Lucrare Licenta Dreptul Mediului

  5/92

  RSPUNDEREA CIVIL PENTRU

  PREJUDICIUL ECOLOGIC

  CAPITOLUL I# RSPUNDEREA CIVIL DELICTUAL

  $#$# SEDIUL :ATERIEI

  Co%"l !v!l 'o&>n stab!le;te n a't!olele 5a't# 338B$00+7= s!ste&"l

  '1s"n%e'!! %el!t"ale= e a'e l onsa'1 '!nt'"n n"&1' 'e%"s %e '!n!!!

  )ene'ale= a'e sa" %ove%!t o'es"n91toa'e ;! a%atab!le &a'!lo' s!&b1'!

  !nte'ven!te n so!etatea 'o&>neas1 n %e"'s %e "n seol ;! t'e! %een!!# Ast4el=

  aeste '!n!!! onst!t"!e= %ato'!t1 a'ate'"l"! lo' s!ntet!= a%'"l )ene'al

  "'!n91to'= e a'e %ot'!na /"'!%!1 ;!= n '!&"l '>n%= 'at!a /"%e1to'eas1 a"

  4ost e&ate ;! a" 'e";!t s1l "&le '!nt'o !nte''eta'e 'eatoa'e= 41>n% %ova%a

  e'en!t1,!! lo'#

  n a4a'1 %e '1s"n%e'ea ent'" 4ata 'o'!e 5a't# 338B3337= '!n a't# $000B

  $002 C# !v# se !nst!t"!e '1s"n%e'ea "no' ate)o'!! %e e'soane ent'" 4ata !l!!t1s1v>';!t1 %e o alt1 e'soan1 5a't# $0007= '1s"n%e'ea ent'" 'e/"%!!!le a"9ate %e

  l"'"'!le o'! an!&alele a4late n a9a /"'!%!1 a "no' e'soane 5a't#$000 al!n#$ ;!

  a't#$00$7= 'e"& ;! '1s"n%e'ea 'o'!eta'"l"! ent'" 'e/"%!!!le 'o%"se '!n

  '"!na "no' onst'",!! a'e ! aa',!n 5a't#$002# Al1t"'! %e %!so9!,!!le Co%"l"!

  !v!l= n %'et"l nost'" !v!l e!st1 ;! !ote9e se!ale %e '1s"n%e'e %el!t"al1

  'e)le&entate %e >teva no'&e /"'!%!e "'!nse n "nele ate no'&at!ve a't#3- ;!

  "' ale Co%"l"! ae'!an %!n +0 %ee&b'!e $3(+ ;! a't# $ al!n# $= a't# $$ ;! "' %!n

  Le)ea n'# 23 6$330 a Conten!os"l"! a%&!n!st'at!v#

  (

 • 7/24/2019 Lucrare Licenta Dreptul Mediului

  6/92

  P",!nele a't!ole %!n Co%"l !v!l n v!)oa'e onsa'ate '1s"n%e'!! ent'"

  a"9a'ea %e 'e/"%!!! a" %e9voltat o 4oa'te bo)at1 'at!1 /"%e1to'eas1= o

  %!ve's!tate " tot"l %eoseb!t1 %e 4ate ;! sol",!!#

  Ceea e este a'ate'!st!= ent'" 'e)le&enta'ea n v!)oa'e este 4at"l 1 tetelele)ale se &1')!nes a !nst!t"! "n '!n!!" '!n!!"l '1s"n%e'!! ent'" 4ata

  !l!!t1 a"9atoa'e %e 'e/"%!!"#

  Tetele le)ale n" ;! 'o"n s1 en"&e'e ;! s1 %es'!e= n &o% on'et= aele

  4ate !l!!te a'e s"nt %e nat"'1 s1 an)a/e9e '1s"n%e'ea !v!l1 #

  n "'!ns"l "ne! 'e)le&ent1'! la')!= %e '!n!!"= 'ev!ne 'at!!! %e al!a'e a

  le)!! sa'!na %e a ve'!4!a nt'"n!'ea on%!,!!lo' neesa'e ent'" an)a/a'ea

  '1s"n%e'!!#

  $#2# TER:INOLOGIE

  R1s"n%e'ea !v!l1 %el!t"al1 este n 'eal!tate= "n 'ao't /"'!%! %e obl!)a,!!

  a'e !9vo'1;te %!nt'o 4at1 !l!!t1 ;! 'e/"%!!ab!l1# De! 'ao't"l %e '1s"n%e'e

  %el!t"al1 este= %e aeast1 %at1= "n"l ;! aela;! l"'" " 'ao't"l %e obl!)a,!!H

  %!oto&!a /"'!%!1= n aest a9= este el"s1#

  Fata !l!!t1 a'e %1 na;te'e 'ao't"l"! /"'!%! %e '1s"n%e'e= ot'!v!t "ne!

  te'&!nolo)!! onsa'ate ;! t'a%!,!onale= oa't1 %en"&!'!le %e %el!t ;! %e

  vas!%el!t# Este &ot!v"l ent'" a'e= o'n!n% %e la te'&en"l %e %el!t

  '1s"n%e'ea ent'" 'e/"%!!!le a"9ate '!n 4ate !l!!te et'aont'at"ale sen"&e;te %el!t"al1#

  Co%"l !v!l %!st!n)e %el!t"l !v!l %e vas!%el!t# Del!t"l este o 4at1 !l!!t1

  s1v>';!t1 " !nten,!e= a%!1 '!n %ol 5a't#33+7# Cvas!%el!t"l este o 4at1 !l!!t1

  s1v>';!t1 %!n "l1 'o'!"9!s1= a%!1 '!n !&'"%en,1 sa" ne)l!/en,1 5a't#3337#

  *

 • 7/24/2019 Lucrare Licenta Dreptul Mediului

  7/92

  Aeast1 %!st!n,!e este " tot"l l!s!t1 %e !nte'es sa" e'soana '1s"n91toa'e este

  obl!)at1 la 'ea'a'ea !nte)'al1 a 'e/"%!!"l"!# De aeea= &1't1;!& "nt"l %e

  ve%e'e al %ot'!ne! /"'!%!e ot'!v!t 1'e!a )'"a'ea 4atelo' !l!!te n %el!te ;!

  vas!%el!te este !n"t!l1#n onse!n,1= se oate s"ne 1 4ata !l!!t1 a"9atoa'e %e 'e/"%!!!

  %elan;ea91 o '1s"n%e'e !v!l1 %el!t"al1 al 1'e! on,!n"t l onst!t"!e obl!)a,!a

  !v!l1 %e 'ea'a'e a 'e/"%!!"l"! a"9at#

  $#+ CORELAII

  R1s"n%e'ea ent'" 4ata !l!!t1 a"9atoa'e %e 'e/"%!!! este o a'te

  o&onent1 a '1s"n%e'!! so!ale e 'ev!ne 4!e1'e! e'soane ent'" 4atele sale#

  S4e'a '1s"n%e'!! so!ale este %eoseb!t %e la')1 ;! "'!n91toa'e # Ea !nl"%e

  '1s"n%e'ea &o'al= '1s"n%e'ea /"'!%!1= 'e"& ;! %!4e'!te alte &o%al!t1,! s"b a'e=

  nt'o 4o'&1 sa" alta= &e&b'!! so!et1,!! s"nt e&a,! s1 %ea sea&a ent'" &o%"l n

  a'e se o&o't1 n v!a,a so!al1# nt'e %!4e'!tele 4o'&e ale '1s"n%e'!! so!ale ot

  e!sta !nte'4e'en,e sa" s"'a"ne'!!= 41'1 a aestea s1 nl1t"'e !n%!v!%"al!tatea

  4!e1'e!a# De ee&l"= o 4at1 a'e ont'av!ne "ne! no'&e so!ale oate an)a/a=

  ono&!tent= at>t '1s"n%e'ea &o'al1 ;! '1s"n%e'ea ol!t!1= >t ;! '1s"n%e'ea

  /"'!%!1#

  Da1 ne 'e4e'!& n"&a! la '1s"n%e'ea /"'!%!1= a 1'e! a'ate'!st!1 esen,!al1

  o onst!t"!e os!b!l!tatea a1'1'!!= n a9 %e nevo!e= a onst'>n)e'!! %e stat= vo&

  'e,!ne %e ase&enea= &a'ea %!ve's!tate s"b a'e aeast1 '1s"n%e'e se oate&an!4esta #

  Re4e'!n%"ne la '1s"n%e'ea !v!l1= vo& 'e,!ne= a not1 a'ate'!st!1 a

  aeste!a= 4at"l 1 ea se on'et!9ea91= %e 'e)"l1= nt'o obl!)a,!e %e %es1)"b!'e= %e

  'ea'a'e a "n"! 'e/"%!!" a"9at '!n 4ata !l!!t1 #Uneo'! '1s"n%e'ea !v!l1 oate

  -

 • 7/24/2019 Lucrare Licenta Dreptul Mediului

  8/92

  s1 aa'1 s!n)"'1= alteo'! se oate "&"la= oate 4! %"blat1 " alte 4o'&e %e

  '1s"n%e'e /"'!%!1= %e ee&l"= " '1s"n%e'ea enal1 o'! " '1s"n%e'ea

  a%&!n!st'at!v1 sa" %!s!l!na'1 et# n ontet"l aest"! "&"l %e '1s"n%e'!!=

  4!ea'e '1s"n%e'e 1st'ea91 a'ate'"l %e s!ne st1t1to' ;! va a,!ona n 4o'&ele salese!4!e#

  $#. NATURA JURIDIC A RSPUNDERII CIVILE DELICTUALE

  Fata !l!!t1 a"9atoa'e %e 'e/"%!!! an)a/ea91 '1s"n%e'ea !v!l1 %el!t"al1#

  Este o san,!"ne se!4!1 %'et"l"! !v!l al!at1 ent" s1v';!'ea 4ate! !l!!te

  a"9atoa'e %e 'e/"%!!!St'!t vo'b!n%= este o san,!"ne !v!l1 " a'ate' 'ea'ato'=

  41'1 a 4!= n aela;! t!&= o e%eas1# R1s"n%e'ea !v!l1 %el!t"al1 este o san,!"ne

  !v!l1 a'e se al!1 n" at>t n ons!%e'a'ea e'soane! a'e a s1v';!t 4ata

  a"9atoa'e %e 'e/"%!!! = t n ons!%e'a'ea at'!&on!"l"! s1"# Da1 a"to'"l

  'e/"%!!"l"! a %ee%at na!nte %e a ! se 4! stab!l!t nt!n%e'ea '1s"n%e'!!= obl!)a,!a

  %e %e9%1"na'e= %e! ns1;! '1s"n%e'ea !v!l1 %el!t"al1 se va t'ans&!te

  &o;ten!to'!lo' s1!# Este o t'1s1t"'1 a'e s"bl!n!a91 nees!tatea %e a 'e!9a nat"'a

  /"'!%!1 a '1s"n%e'!! !v!le %el!t"ale %a1 a' 4! ons!%e'at1 %'et o e%eas1= ea

  n" sa' "tea st'1&"ta as"'a &o;ten!to'!lo' el"! a'e a a"9at 'e/"%!!"l '!n

  4ata sa !l!!t1#

  $#( FUNCIILE RSPUNDERII CIVILE DELICTUALE

  F"n,!a e%"at!v'event!v1

  D'et"l= n )ene'al= a !nst'"&ent %e o'%ona'ea %es41;"'1'!! 'ao't"'!lo'

  so!ale= n%el!ne;te o 4"n,!e e%"at!v1= '!n !n4l"en,a e a'e o ee'!t1 as"'a

  8

 • 7/24/2019 Lucrare Licenta Dreptul Mediului

  9/92

  on;t!!n,e! oa&en!lo'# Aeast1 4"n,!e se 'e)1se;te ;! n !nst!t",!a /"'!%!1 a

  '1s"n%e'!! !v!le %el!t"ale#

  Con;t!!n,a 1 4ata !l!!t1 a"9atoa'e %e 'e/"%!!! n" '1&ne nesan,!onat1=

  ! at'a)e %"1 s!ne obl!)a,!a %e %e9%1"na'e= este %e nat"'1 a n%el!n! o 4"n,!ee%"at!v1 ;! %e! o 4"n,!e so!al1 %e 'even!'e a 'o%"e'!! "no' ase&enea 4ate#

  F"n,!a 'ea'ato'!e

  nt'">t '1s"n%e'ea !v!l1 %el!t"al1 se on'et!9ea91 nt'o obl!)a,!e %e

  %e9%1"na'e= a'e se stab!le;te n sa'!na a"to'"l"! 'e/"%!!"l"!= ea n%el!ne;te ;! o

  4"n,!e 'ea'ato'!e#

  S"b aest aset= '1s"n%e'ea !v!l1 %el!t"al1 oate 4! ons!%e'at1 a "n

  &!/lo %e a1'a'e a %'et"'!lo' s"b!et!ve#

  De n%at1 e '!nt'o 4at1 !l!!t1 sa" a%"s 'e/"%!!! %'et"l"! s"b!et!v al

  "ne! e'soane= este an)a/at1 '1s"n%e'ea a"to'"l"! 'e/"%!!"l"!H n aest sens=

  '1s"n%e'ea !v!l1 ont'!b"!e la a1'a'ea %'et"l"! s"b!et!v n1lat#

  Obl!)a,!a %e 'ea'a'e a 'e/"%!!"l"! a%"s %'et"l"! %e 'o!etate onst!t"!e

  "n &!/lo %e nl1t"'a'e a n1l1'!! %'et"l"!H a;a%a'= '1s"n%e'ea se ns'!e !n

  'n%"l &!/loaelo' %e a1'a'e a %'et"l"! %e 'o'!etate# N" t'eb"!e s1 absol"t!91&

  ns1 4"n,!a 'ea'ato'!e a '1s"n%e'!! !v!le %el!t"ale# P'!v!n% aeast1 4"n,!e %!n"nt"l %e ve%e'e al so!et1,!!= vo& obse'va 1= el &a! a%esea= 'e/"%!!!le a%"se

  '!n 4ate !l!!te s"nt %e nenlo"!t= n nat"'a lo' se!4!1= !a' n a9"'!le n a'e

  nlo"!'ea este os!b!l1= aeasta 'es""ne o 'e!nvest!'e %e &"n1 so!al1 %e!= %!n

  3

 • 7/24/2019 Lucrare Licenta Dreptul Mediului

  10/92

  "nt %e ve%e'e so!al= 'es""neo no"1 elt"!al1 %e &"n1 =ent'" 'ente)!'ea

  valo'!lo' %ete'!o'ate o'! %!st'"se #

  F"n,!a 'ea'ato'!e este= a;a%a'= n"&a! 'elat!v1= %eoa'ee ea se 'eal!9ea91

  n"&a! n a'e se stato'n!e;te n%ato'!'ea %e 'ea'a'e a 'e/"%!!"l"! a"9atH !a' ;!n aeste 'ao't"'!= o'!>t %e nt!ns1 a' 4! '1s"n%e'ea= n1n" se oate a4!'&a 1

  valo'!le %ete'!o'ate o'! %!st'"se ot 4!= ntot%ea"na= 'e"e'ate= e %el!n= n

  &ate'!al!tatea lo'# Este neesa' a al!a'ea '!n!!!lo' '1s"n%e'!! %el!t"ale s1 se

  4a1 " toat1 st'!te,ea= ent'" a= ee'!tn%"se= ;! n aest 4el= o a,!"ne )ene'al1

  'event!v1= s1 se a/"n)1 la nl1t"'a'ea a9"'!lo' %e s1v';!'e a "no' 4ate !l!!te

  a"9atoa'e %e 'e/"%!!!#

  $#* FELURILE RSPUNDERII

  Un"l %!nt'e '!n!!!le 4"n%a&entale ale '1s"n%e'!! /"'!%!e este aela 1

  4!ea'e este '1s"n91to' ent'" 'o'!!le sale 4ate# Aest '!n!!" este valab!l ;!

  ent'" '1s"n%e'ea %el!t"al1#

  R1s"n%e'ea !v!l1 %el!t"al1 este %e &a! &"lte 4el"'!= ;! an"&e

  A7 '1s"n%e'ea ent'" 4ata 'o'!e 5a't#3383337 H

  7 '1s"n%e'ea ent'" 4ata alte! e'soane= a'e este %e t'e! 4el"'!

  a7 '1s"n%e'ea 1'!n,!lo' ent'" 4atele !l!!te s1v';!te %e o!! lo' &!no'!

  5a't#$002 al!n #2 C#!v #7H

  b7 '1s"n%e'ea !nst!t"to'!lo' ;! &e;te;")a'!lo'= ent'" 'e/"%!!!le a"9ate %e

  elev!! ;! "en!!! a4la,! s"bs"'ave)e'ea lo' 5a't#$000 al!n #. C!v #7H7 '1s"n%e'ea o&!ten,!lo' ent'" 'e/"%!!!le a"9ate %e 'e";!! lo' n

  4"n,!!le n'e%!n,ate 5a't#$000 al!n #+ C!v #7 H

  C7 '1s"n%e'ea ent'" l"'"'!= e%!4!!! ;! an!&ale = a'e este= ;! ea= %e t'e!

  4el"'!

  $0

 • 7/24/2019 Lucrare Licenta Dreptul Mediului

  11/92

  a7 '1s"n%e'ea e'soane! ent'" 'e/"%!!!le a"9ate %e l"'"'!le a4late n

  a9a sa /"'!%!1 5a't#$000 al!n #$C#!v 7H

  b7 '1s"n%e'ea ent'" 'e/"%!!!le a"9ate %e an!&alele a4late n a9a sa

  /"'!%!1 5a't#$00$ C#!v#7H7 '1s"n%e'ea 'o!eta'"l"! "n"! e%!4!!" ent'" 'e/"%!!!le a"9ate a

  "'&a'e a '"!ne! e%!4!!"l"! o'! a "n"! v!!" %e onst'",!e 5a't#$002 C#!v#7

  $#- RSPUNDEREA JURIDIC N DO:ENIUL PROTECIEI :EDIULUI

  Const!t"!te %"1 aela;! &o%el a ;! el al le)!sla,!e! so!ale= 'e)le&ent1'!le

  n &ate'!e %e &e%!" stab!les= " valoa'e %e '!n!!"= 1 n1la'ea %!so9!,!!lo'

  aesto'a at'a)e '1s"n%e'ea !v!l1= onven,!onal1 sa" enal1= %"1 a9 5a't#8$ %!n

  Le)ea $+-6$33(7 #

  n &1s"'a n a'e 'e)le&ent1'!le se!ale n" %!s"n alt4el= se al!1 'e)!&"l

  /"'!%! )ene'al stab!l!t= ent'" '1s"n%e'ea !v!l1 %el!t"al1 n Co%"l !v!l= ent'"

  '1s"n%e'ea onven,!onal1 n Le)ea n'# +26$3*8= !a' ent'" '1s"n%e'ea enal1 n

  Co%"l enal #

  Se "v!ne 'e&a'at 4at"l 1 ;! n &ate'!e %e &e%!" s"nt al!ab!le "nele

  &1s"'! onse'vatoa'e= " a'ate' 'ov!9o'!"= >n1la sol",!ona'ea %e4!n!t!v1 a "n"!

  l!t!)!" ;! stab!l!'ea e4et!v1 a 'esonsab!l!t1,!!#

  Este vo'ba %e !l%1= %e o'%onan,a 'e;e%!n,!al1 'e)le&entat1 '!n a't#(8$(82

  %!n Co%"l %e 'oe%"'1 !v!l1= '!n a'e !nstan,a oate s1 %!s"n1 &1s"'!

  v'e&eln!e n a9"'! )'abn!e = "& s"nt= %e 'e)"l1= s!t"a,!!le %e ol"a'eB &a! alesele %e ol"a'e a!%ental1 Bent'" 1st'a'ea "n"! %'et 5n 4'"nte " %'et"l

  4"n%a&ental ent'" "n &e%!" s1n1tos7 o'! ent'" 'even!'ea "ne! a)"be !&!nente

  ;! a'e n" sa' "tea 'ea'a 5"& s"nt %a"nele eolo)!e7#

  $$

 • 7/24/2019 Lucrare Licenta Dreptul Mediului

  12/92

  De ase&enea= nt'">t l!t!)!!le )ene'ate %e el!be'a'ea= 'ev!9"!'ea sa"

  s"sen%a'ea ao'%"l"! sa" a a"to'!9a,!e! %e &e%!" se sol",!onea91 ot'!v!t

  onten!os"l"! a%&!n!st'at!v 5a't#$0 al!n# "lt!& %!n Le)ea $+-6$33(7 on4o'&= a't# 3

  %!n Le)ea n'# 236$330= n a9"'! b!ne /"st!4!ate ;! ent'" a 'even! 'o%"e'ea "ne!a)"be !&!nente= 'ela&ant"l oate e'e !nstan,e! s1 %!s"n1 s"sen%a'ea

  ee"t1'!! at"l"! a%&!n!st'at!v >n1 la sol",!ona'ea e'e'!! #

  Tot";! %e;! n on,!n"t 1st'ea91= n )ene'al= a'a&et'!! %e >n1 a"& a!

  '1s"n%e'!! /"'!%!e= le)eaBa%'" 'eea91 'e&!sele "no' 'o)'ese notab!le n

  &ate'!e= n sens"l ont"'1'!! ;! a4!'&1'!! "no' %!&ens!"n! se!4!e

  '1s"n%e'!!/"'!%!e ent'" v1t1&1'!le a%"se &e%!"l"! #

  Ast4el= se "v!ne 'e&a'at= n '!&"l 'n%= 4at"l 1 Le)ea n'# $+-6$33( se

  l!&!tea91 s1 onsa'e >teva '!n!!! n &ate'!e %e '1s"n%e'e !v!l1 5a't #807= s1

  'eva%1 "nele san,!"n! enale ;! ont'aven,!onale ;! s1 stab!leas1 '!nt'e le)!le

  se!ale a'e vo' t'eb"! a%otate n al!a'ea sa ;! e ea 'e4e'!toa'e la '1s"n%e'ea

  ent'" 'e/"%!!!le a%"se &e%!"l"! 5a't#887# D!n 4o'&"la'ea )ene'al1 a le)!! sa'

  "tea %e%"e 1 va t'eb"! elabo'at "n at no'&at!v atot"'!n91to' a'e s1

  ev!%en,!e9e a't!"la'!t1,!le '1s"n%e'!! n %o&en!"l 'ote,!e! &e%!"l"!# Ao!= %!n

  !a' &o%"l "& s"nt %!s"se n st'"t"'a le)!! B a%'" at"alele 'eve%e'!

  'e4e'!toa'e la '1s"n%e'e= se %e)a/1 !nten,!a le)!"!to'"l"! %e a! on4e'! "n 'e)!&

  aa'te #n &o% se&n!4!at!v '1s"n%e'ea= ob!et!v1 ;! sol!%a'1 en'" 'e/"%!!" 5a't#

  807= este l1sat1 la 4!nal"l a!tol"l"! IV 5at'!b",!! ;! '1s"n%e'!! 7= se,!"nea a +a

  5Obl!)a,!!le e'soanelo' 4!9!e ;! /"'!%!eK7= n t!& e san,!"n!lo' 5!v!le=

  ont'aven,!onale enale7 le este onsa'at "n a!tol aa'te= a!tol"l V# n s4>';!t=tot a o a't!"la'!tate= ns";!n%";! one,!e! ot'!v!t 1'e!a a)"ba eolo)!1

  '!%!1= &a! %e)'ab1= o 'oble&1 %e 'ea'a,!e %e>t %e a '1s"n%e n te'&en! las!!=

  n sens"l s"bst!t"!'!! aeste!a " as!)"'a'ea= 41>n%"se ael la '1s"n%e'e n

  te'&en! las!!= n sens"l s"bst!t"!'!! aeste!a " as!)"'a'ea= 4a>n%"se ael la

  $2

 • 7/24/2019 Lucrare Licenta Dreptul Mediului

  13/92

  '1s"n%e'e n"&a! n &1s"'a n a'e este nevo!e %e !nvoa'ea "n"! te&e! al

  'ea'a,!e!= Le)ea n'#$+-6$33( 'eve%e n a't#80 al!n#$ as!)"'a'ea obl!)ato'!e ent'"

  %a"ne= n a9"l at!v!t1,!lo' )ene'atoa'e %e '!s &a/o'#

  nt'o ase&enea e'set!v1= s!ste&"l '1s"n%e'!! /"'!%!e n %o&en!"l'ote,!e! &e%!"l"! se onst!t"!e %!n '1s"n%e'ea !v!l1 ent'" 'e/"%!!" eolo)!=

  " "n 'e)!& se!al %!4e'!t %e el al '1s"n%e'!! !v!le %el!t"ale 'e)le&entate n

  Co%"l !v!l= %'et"l 'e'es!v al &e%!"l"! 5"'!n9>n% '1s"n%e'ea enal1 ;!

  '1s"n%e'ea ont'aven,!onal17 v!9>n% 'ote)"!'ea valo'!lo' so!ale ata;ate o'ot!'!!

  nat"'!! non/"'1toa'e ;! '1s"n%e'ea %e &e%!"= a'e "'&1'e;te e!l!b'a'ea nevo!lo'

  eono&!eso!ale " nees!tatea onse'v1'!! &e%!"l"!#

  Tot n aest ontet= se on4e'1 %'et"l la a,!"ne n /"st!,!e= n ve%e'ea

  onse'v1'!! &e%!"l"!= !n%!4e'ent !ne a s"4e'!t 'e/"%!!"l= o')an!9a,!!lo'

  ne)"ve'na&entale #

  P>n1 la s"'ven!'ea %e9volt1'!lo' le)!slat!ve e a'e le 'es""ne o ata'e

  'evol",!ona'e a s!ste&"l"! '1s"n%e'!! /"'!%!e= %e le)e lata oe'ea91 '1s"n%e'ea

  !v!l1 ont'aven,!onal1 sa" enal1= 1'o'a l! se a%a")1 o se'!e %e san,!"n! se!4!e

  %'et"l"! &e%!"l"!#

  $#8 ELE:ENTELE CONSTITUTIVE ALE RSPUNDERII CIVILE

  DELICTUALE N DO:ENIUL PROTECIEI :EDIULUI NCONJURTOR

  Pent'" an)a/a'ea '1s"n%e'!! !v!le %el!t"ale= t'eb"!e s1 4!e nt'"n!te

  "'&1toa'ele ele&entes1 se 4! sav>';!t o 4at1 " a'ate' !l!!t H

  s1 e!ste "n 'e/"%!!" H

  nt'e 4ata !l!!t1 ;! 'e/"%!!" s1 e!ste "n 'ao't %e a"9al!tateH

  "la a"to'"l"! 4ate! !l!!teH

  $+

 • 7/24/2019 Lucrare Licenta Dreptul Mediului

  14/92

  n &o&ent"l s1v';!'!! 4ate!= a"to'"l s1 4! av"t aa!tatea

  %el!t"al1#

  Aeste ele&ente se e' a 4! nt'"n!te n" n"&a! >n% se '1s"n%e'ea este

  ent'" 4ata 'o'!e= ! ;! at"n! >n% se '1s"n%e ent'" 4ata alt"!a sa" ent'"'e/"%!!!le a"9ate %e l"'"'! ;! an!&ale #

  n eea e '!ve;te ele&entele onst!t"t!ve las!e ale o'!1'e! s!t"a,!! %e

  '1s"n%e'e= &en,!onate &a! s"s= n %o&en!"l 'ote,!e! &e%!"l"! nat"'al= !nst!t",!a

  '1s"n%e'!! 'e9!nt1 "nele a't!"la'!t1,!!#

  Pent'" a n,ele)e &a! b!ne= t'eb"!e ns1 s1 'e9ent1& on4!)"'a,!a lo' n

  %'et"l o&"n #

  D"1 "& sa a'1tat n l!te'at"'a /"'!%!1 $= "v>nt"l 4at1oate avea at>t

  "n n,eles 'est'ns B a o &an!4esta'e e'et!b!l1 s!&,"'!lo' a%!1 )>n%!'ea

  ete'!o'!9at1= &ate'!al!9at1= >t ;! "n sens &a! la')= a'e "'!n%e e l>n)1

  &an!4esta'ea ete'n1 a o&"l"! ;! e4etele aeste!a on'et!9ate= e lan"l %'et"l"!=

  n &o%!4!a'ea "no' 'ao't"'! sa" s!t"a,!! /"'!%!e e!stente#

  n %'et"l !v!l= '1s"n%e'ea %el!t"al1 este n"&a! ent'" 4ate !l!!te#

  No,!"nea %e 4at1 %!n a't#338 Co% !v!l= este n,eleas1 n sens"l %e at!v!tate

  &ate'!al1= a%!1 %e 4ate o&!s!ve sa" o&!s!ve s1v>';!te " !nten,!a %e a a"9a

  alt"!a "n 'e/"%!!" #

  C" '!v!'e la a'ate'"l !l!!t= Co%"l !v!l n a't 338= se 'e4e'1 la o'!e 4at1 a

  o&"l"!# Ple>n%"se %e la aeast1 4o'&"la'e= a'e lea)1 '1s"n%e'ea %el!t"al1 %e

  o'!e 4at1 1)"b!toa'e a o&"l"!= s1v>';!t1 4!e !nten,!onal 4!e %!n ne)l!/en,1 sa"

  !&'"%en,1= sa 1"tat s1 se %es'!n%1 '!n anal!91 no'&ele le)ale !&l!!te a'e= 4!ea' onsa'a o &"lt!l!!tate %e n%ato'!'! se!ale 'ee!stente 5Plan!ol7= 4!e a'

  stato'n!! obl!)a,!!le le)ale )ene'ale= "& a' 4! aeea %e a n" "'&1'! !nten,!onat

  $:#ELIESCU= O# !t =# $.0H I#:#ANGEL= F'# DeaM= :#F#Poa = O#!t#=-2#

  $.

 • 7/24/2019 Lucrare Licenta Dreptul Mediului

  15/92

  1)"b!'ea alt"!a sa" aeea %e a at!va n v!a,a so!al1 " '"%en,a ;! %!l!)en,a "n"!

  o& 'a,!onal a4lat n aelea;! on%!,!! ete'!oa'e 2#

  n %'et"l &e%!"l"! non/"'1to' 4atele )ene'atoa'e %e '1s"n%e'e !nl"%e

  4!e on%"!te !l!!te '!n a'e se 'o%" a)"be &e%!"l"! nat"'al ;! 'e'obab!le '!n!l!!tatea lo'= 4!e o sea&1 %e at!v!t1,! "'ente= no'&ale= l!!te= %a' a'e ot onst!t"!

  "neo'! a"9e ale v1t1&1'!lo' 'o%"se &e%!"l"!#

  Da1 '!&a ate)o'!e %e 4ate at'a)e '1s"n%e'a e te&e!"l "le!

  5'1s"n%e'ea s"b!et!v17= ea %e a %o"a= n a4a'a o'!1'e! "le= an)a/ea91

  '1s"n%e'ea e te&e!"l '!s"l"! 5'1s"n%e'ea ob!et!v17#

  n eea e '!ve;te a"9ele a'e %" la nl1t"'a'ea a'ate'"l"! !l!!t al 4ate!

  %!n %'et"l !v!l ;! an"&e sta'ea %e le)!t!&1 a1'a'e= sta'ea %e nees!tate=

  n%el!n!'ea "ne! n%ato'!'! %e se'v!!"= ons!&,1&nt"l v!t!&e!= 4o',1 &a/o'1 ;!

  a9"l 4o't"!t ;! nt'o oa'ea'e &1s"'1 ee'!ta'ea "n"! %'et= at"n! >n% 4ata este

  n le)1t"'1 sa" a'e %'et onse!n,1 'e/"%!!e'ea "no' 4ato'! %e &e%!" sa" a

  &e%!"l"! non/"'1to' n ansabl"l s1" 'e%e&= 1 n '!n!!"= n"&a! sta'ea %e

  nees!tate oate 4! l"at1 "neo'! n ons!%e'a,!e #

  Ast4el= ot'!v!t Co%"l"! enal= a't# .( al!n#$ ;! 2= o 4at1 este ons!%e'at1

  s1v';!t1 n sta'ea %e nees!tate %a1 se o&!te n so"l %e a salva %e la "n e'!ol

  !&!nent ;! a'e n" a' 4! ast4el nl1t"'at= e'soana 41t"!to'"l"! sa" a alt"!a= "n b"n al

  s1" al alt"!a sa" "n !nte'es ob;tes 5"bl!7#

  Se 'e,!ne %!n tet 1 ent'" a e!sta sta'ea %e nees!tate= se e' nt'"n!te

  "&"lat!v "'&1toa'ele "'&1toa'ele on%!,!! $# s1 4!e vo'ba %e "n e'!ol !&!nent

  2# e'!ol"l s1 n" oat1 4! nl1t"'at '!n alte &!/loae H +# e'!ol"l s1 a&en!n,ev!a,a= !nte)'!tatea o'o'al1 o'! s1n1tatea "ne! e'soane sa" a "n"! b"n !&o'tant al

  "ne! e'soane o'! "n !nte'es ob;tes#

  2:#Plan!ol =Et"%es s"' la 'esonsab!l!te !v!le =n R#C#I#J# =$30( =#28+ H et L#:a9ea"% =T'a!te teo'et!"e %e la'esonsab!l!te !v!le %el!t"alle =vol #$ =Pa'!s =S!'e =$38+ H:#El!es" =O #!t#=#$.*#

  $(

 • 7/24/2019 Lucrare Licenta Dreptul Mediului

  16/92

  N" se ons!%e'1 n sta'e %e nees!tate e'soana a'e n &o&ent"l >n% a

  s1v>';!t 4ata ;!a %at sea&a 1 va a"9a "'&1'! v1%!t &a! )'ave %e>t ele e sa'

  4! "t"t 'o%"e %a1 e'!ol"l n" e'a nl1t"'at # De ee&l"= n a9 %e !n"n%a,!e= se

  sot 'o%"sele ;! s"bstan,ele to!e e'!"loase %!n %eo9!t"l se!al a&ena/at=a&en!n,at %e !n"n%a,!e ;! se %e"n e "n te'en 5"lt!vat sa" n"7= 'e>n% ast4el

  os!b!l!tatea s"st'a)e'!! sa" &'1;t!e'!! lo'= a 'o%"e'!! '!s"l"! %e !nto!a,!! la

  o& sa" la an!&ale 'e"& ;! ol"a'ea &e%!"l"! non/"'1to'# Sa" = n a%'"l

  ael"!a;! ee&l"= " aela;! &!/lo %e t'anso't " a'e sa" sos s"bstan,ele

  to!e e'!"loase %!n %eo9!t= se t'anso't1 ent'" a 4! salvate e'soane= al!&ente=

  an!&ale sa" %!4e'!te &ate'!ale # E!st>n% e'!ol"l %e onta&!na'e= 'e/"%!!"l este

  &a! &a'e %et n a9"l n a'e sa' 4! l1sat a %eo9!t"l s1 4!e l"at %e v!!t"'1#

  Conse!n,ele a,!"n!! %e nl1t"'a'e a e'!ol"l"! s"nt naeast1 s!t"a,!e &a! )'ave

  %e>t aelea e a'e lea' 4! 'ovoat e'!ol"l ns";! 5ol"a'ea ae!7= !a' e'soana

  a'e ;!a' 4! "t"t %a sea&a %e aeste "'&1'!= n" se oate ons!%e'a n sta'e %e

  nees!tate #

  De!= 4ata e'soane! !a' %a1 n &"lte s!t"a,!! %e sta'e %e nees!tate

  t'eb"!e soot!t1 l!!t1= n" oate eone'a %e '1s"n%e'e ent'" 'e/"%!!"l a"9at

  &e%!"l"! non/"'1to'#

  n eea e '!ve;te ee'!ta'ea "n"! %'et B a s!t"a,!e e nl1t"'1 a'ate'"l

  l!!t al 4ate! Beste )'e" %e stab!l!t= at"n! >n% se 'o%"e "n 'e/"%!!" &e%!"l"!

  non/"'1to'= %a1 %'et"l s"b!et!v a 4ost sa" n" ee'!tat ot'!v!t so"l"! s1"

  eono&! ;! so!al %e v'e&e e &e%!"l a 4ost 'e/"%!!at# N!! "n %'et al n!! "ne!

  e'soane n" oate 4! ee'!tat ast4el n>t s1 a%"1 'e/"%!!! &e%!"l"! non/"'1to'sa" s1 "n1 n e'!ol v!a,a= s1n1tatea oa&en!lo' ;! an!&alelo'# Pe %e alt1 a'te=

  on,!n"t"l %'et"l"! s"b!et!veste %est"l %e )ene'al= le)ea ne"t>n%"l 'e!9a n

  toate a&1n"ntele sale#

  $*

 • 7/24/2019 Lucrare Licenta Dreptul Mediului

  17/92

  nt'o asa&enea s!t"a,!e %e !nte'es &a! ales !sto'! a& 'e9entat = &a! nt>!=

  e4o't"l )ene'al %!n a'tea 'at!!! /"%!!a'e= %ea se al!a ;! a%ata 'e)"l!le las!e

  ale '1s"n%e'!! !v!le la a't!"la'!t1,!!le %a"nelo' 'o%"se &e%!"l"!= !a'= ao!= la

  'eo"1'!le 5n '!&"l '>n%= ale %ot'!ne!7 %e a 4o'&"la o teo'!e 'o'!e= " &"lteaente o'!)!nale= n '!v!n,a '1s"n%e'!! n %o&en!"l eolo)! a'e n" avea ns1 "n

  o'eson%ent %e 'e)le&enta'e n %'et"l o9!t!v# P'!n !nt'a'ea n v!)oa'e a Le)!! n' #

  $+-6$33(= n &ate'!e %e '1s"n%e'e !v!l1 ent'" 'e/"%!!" eolo)! sa !nst!t"!t "n

  'e)!& no"= se!al %e'o)ato'!" %e la el %e %'et o&"n= a4lat n1 la &o&ent"l

  on4!'&1'!! sale '!n 'oba %e 4o a 'at!!! /"%!!a'e#

  $#3#DESCRIEREA SITUATIEI ACTUALE PRIVIND RASPUNDEREA DE

  :EDIU CU REFERIRE LA PREVENIREA SI REPARAREA PREJUDICIULUI

  ASUPRA :EDIULUI

  ( OUG!" 6#$200%&

  P'!n o'%onan,1 %e "')en,1 n'#*86200- '!v!n% 'as"n%e'ea %e &e%!" ent'"

  'e/"%!!"l eolo)! se o&letea91 a%'"l le)!slat!v na,!onal stab!l!t %e Co%"l !v!l#

  Ca'tea a IIIa= T!tl"l III= Ca#V Des'e %el!te s! vas!%el!te= a'e 'e'e9!nt1

  a%'"l )ene'al %e 'e)le&enta'e al '1s"n%e'!! !v!le %el!t"ale#

  Este )ene'al aetat %e %ot'!n1 1 'eve%e'!le %!n Co%"l !v!l &a! s"s

  &en,!onat stab!les ele&entele onst!t"t!ve ale '1s"n%e'!! !v!le %el!t"ale= ;!

  an"&e

  o 4at1 a"9atoa'e %e 'e/"%!!!H e!sten,a "n"! 'e/"%!!" 5a'e oate 4! &ate'!al sa" &o'al7H

  le)1t"'a %e a"9al!tate %!nt'e 4at1 ;! 'e/"%!!"H

  v!nov1,!a e'soane! 'esonsab!le %e 'o%"e'ea 4ate!H

  $-

 • 7/24/2019 Lucrare Licenta Dreptul Mediului

  18/92

  A;a%a'= '1s"n%e'ea !v!la %el!t"al1 se %elan;ea91 n s!t"a,!!le n a'e

  e'soana 'esonsab!l1 %e 'o%"e'ea 4ate! a a,!onat " !nten,!e sa" %!n "l1# C"

  alte "v!nte= '1s"n%e'ea !v!l1 a'e la ba91 v!nov1,!a 41t"!to'"l"!# Ca ata'e=

  e'soana v1t1&at1 t'eb"!e s1 %ove%eas1 n 4a,a !nstan,e! %e /"%eat1v!nov1,!a e'soane! 'esonsab!le %e 'o%"e'ea 'e/"%!!"l"!#

  n stab!l!'ea 'e)!&"l"! '1s"n%e'!! ent'" 'e/"%!!! a"9ate &e%!"l"! sa

  o'n!t tot %e la '1s"n%e'ea !v!l1 %el!t"al1# ns1= sa onstatat 1 este 4oa'te )'e"

  %e stab!l!t ;! %ove%!t v!nov1,!a e'soane! 'esonsab!le nt'">t at!v!tatea

  %es41;"'at1 %e aeasta este o at!v!tate le)al1= "t!l1 %!n "nt %e ve%e'e so!al# S'e

  %eoseb!'e %e '1s"n%e'ea !v!l1 %el!t"al1= '1s"n%e'ea ent'" 'e/"%!!! a"9ate

  &e%!"l"! se ba9ea91 e '!s ;! an"&e '!s"l e a'e at!v!tatea 'eset!v1 l

  'e'e9!nt1 ent'" &e%!"# A;a%a'= e'soana a'e %es4a;oa'1 o at!v!tate a'e 'o%"e

  "n 'e/"%!!" as"'a &e%!"l"! '1s"n%e !n%!4e'ent %e v!nov1,!a sa= a%!1 !n%!4e'ent

  %a1 a a,!onat " !nten,!e sa" "l1#

  n onse!n,1= '1s"n%e'ea ent'" 'e/"%!!! as"'a &e%!"l"! este o 4o'&1 a

  '1s"n%e'!! !v!le= 4!!n% ob!et!v1= ba9at1 e '!s= !a' ele&entele sale onst!t"t!ve

  s"nt

  o 4at1 a"9atoa'e %e 'e/"%!!!H

  e!sten,a "n"! 'e/"%!!"H

  le)1t"'a %e a"9al!tate %!nt'e 4at1 ;! 'e/"%!!"#

  O'%onan,a %e "')en,1 n'#$3(6200( '!v!n% 'ote,!a &e%!"l"!= a'obat1 "

  &o%!4!1'! ;! o&let1'! %e Le)ea n'#2*(6200*= a "s ba9ele elabo'1'!! ;! a%ot1'!!

  "ne! 'e)le&ent1'! se!4!e ent'" 'e/"%!!! a%"se &e%!"l"!# P'!n "'&a'e= av>n% nve%e'e a't!"la'!t1,!le se!4!e ale '1s"n%e'!! %e &e%!" 4a,1 %e '1s"n%e'ea !v!la

  %el!t"al1 las!1= s"b!et!v1= 'e"& ;! 'eve%e'!le le)!sla,!e! %!n %o&en!"l

  'ote,!e! &e%!"l"!= este neesa'1 o&leta'ea a%'"l"! le)al e!stent " "n at

  no'&at!v a'e s1 as!)"'e o 'e)le&enta'e "n!ta'1 ;! %!st!nt1 a 'e/"%!!"l"! %e

  $8

 • 7/24/2019 Lucrare Licenta Dreptul Mediului

  19/92

  &e%!"# A;a%a'= 'e9ent"l !nst'"&ent /"'!%! v!ne n nt>&!na'ea aesto' e'!n,e=

  '!n t'ans"ne'ea 'eve%e'!lo' D!'et!ve! n'#200.6+(6CE a Pa'la&ent"l"! E"'oean

  ;! a Cons!l!"l"! '!v!n% '1s"n%e'ea %e &e%!" " 'e4e'!'e la 'even!'ea ;! 'ea'a'ea

  'e/"%!!"l"!#A%ota'ea 'e9ent"l"! 'o!et %e at no'&at!v e alea "ne! o'%onan,e %e

  "')en,1 este /"st!4!at1 av>n% n ve%e'e nees!tatea ;! "')en,a a'&on!91'!! %el!ne a

  le)!sla,!e! na,!onale " 'eve%e'!le o&"n!ta'e= n no"l ontet al a%e'1'!! Ro&>n!e!

  la Un!"nea E"'oean1# U')en,a este /"st!4!at1 ;! %e 4at"l 1 &en,!ne'ea v!%"l"!

  le)!slat!v n %o&en!"l '1s"n%e'!! %e &e%!" oate avea onse!n,e )'ave= '!n 4at"l

  1 n" e!st1 "n a%'" le)al '!n a'e oe'ato'!! s1 4!e obl!)a,! s1 a%ote &1s"'! ;! s1

  "n1 !n al!a'e 'at!! ent'" a &!n!&!9a '!s"'!le %e %a"ne sa" s1 !a &1s"'!le %e

  'ea'a'e neesa'e n a9"l 'o%"e'!! 'e/"%!!"l"!#

  De ase&enea t'ans"ne'ea o'et1 a aeste! D!'et!ve !&"ne a%ota'ea %e

  ate no'&at!ve s"bsevente '!n a'e s1 4!e %e4!n!te 4o'&ele %e )a'an,!e 4!nan!a'1=

  !nl"s!v ent'" a9"'!le %e !nsolven,1= ;! &1s"'!le ent'" %e9volta'ea o4e'te! %e

  !nst'"&ente 4!nan!a'e '!v!n% '1s"n%e'ea n %o&en!"l &e%!"l"!= a'e s1 e'&!t1

  oe'ato'!lo' "t!l!9a'ea aesto'a n so"l )a'ant1'!! obl!)a,!!lo' e le 'ev!n on4o'&

  'e9ente! o'%onan,e %e "')en,1#

  Nea%ota'ea 'e9ent"l"! at no'&at!v oate on%"e la ont!n"a'ea

  'oe%"'!! %e !n4'!)e&ent &ot'!va Ro&>n!e!= ot'!v!t a't#22* al T'atat"l"!

  Co&"n!t1,!! E"'oene= %eoa'ee te'&en"l l!&!t1 ent'" t'ans"ne'ea D!'et!ve!= ;!

  an"&e +0 a'!l!e 200-= a 4ost %e1;!t#

  $3

 • 7/24/2019 Lucrare Licenta Dreptul Mediului

  20/92

  CAPITOLUL II# NOIUNEA I CARACTERISTICILE DAUNELOR

  ECOLOGICE

  Te'&en"l ;!= &a! ales= no,!"nea %e %a"ne eolo)!e a" 4ost "t!l!9ate ent'"

  '!&a %at1 %e :!el Dea"= ent'" a s"bl!n!a a't!"la'!t1,!!le 'e/"%!!!lo'

  !n%!'ete= 'e9"ltate %!n at!n)e'!le a%"se al!t1,!! &e%!"l"! +#

  Dato'!t1 "n!t1,!! ;! !nte'%een%en,e! 4eno&enelo' eolo)!e= v1t1&1'!le a%"se

  "n"! ele&ent nat"'al 5a1 = ae'= %e ee&l"7 se 'oa)1 ;! !n4l"en,ea91= s"b o 4o'&1

  sa" alta= ;! as"'a alto' o&onente ale &e%!"l"! 5sol= 4lo'1 et#7# Po'n!n% %e la

  aeste a't!"la'!t1,!! ale &e%!"l"!= %a"na eolo)!1 este ons!%e'at1 n )ene'al= a 4!

  aea v1t1&a'e a'e a%"e at!n)e'e ansa&bl"l"! ele&entelo' "n"! s!ste& ;! a'e=

  %ato'!t1 a'ate'"l"! s1" !n%!'et ;! %!4"9= n" e'&!te onst!t"!'ea "n"! %'et la

  'ea'a,!e .#

  De4!n!'ea no,!"n!! %e a4"b1 este %eoseb!t %e !&o'tant1 nt'">t ea

  on%!,!onea91 nt!n%e'ea 'ea'a,!e!= %es41;"'a'ea a,!"n!lo' %e 'esta"'a'e ;! %e!

  s"&ele neesa'e 4!nan,1'!! '!n le)1t"'!le 1!! onten!oase#

  nt'">t al!tatea &e%!"l"! este "n ele&ent al at'!&on!"l"!= 'ea'a'ea

  'e/"%!!"l"! t'ee '!n 'eonst'",!a aest"!a n eea e a 4ost v1t1&at ;! a&"tat#

  Ae'"l= aa= sol"l= e!sa/"l s"nt ele&ente ale aest"! at'!&on!"H %a' t'eb"!e s1 le

  a%1")1& ;! estet!"l= on4o't"l 59)o&ot"l ;! b'"!a/"l "n%elo' onst!t"!e ol"1'!!7 ;!=

  b!nen,eles= s1n1tatea #

  De;! n '!v!n,a nat"'!! ;! nt!n%e'!! sale n %ot'!n1 e!st1 "nele ont'ove'se=n 'eal!tate 'oble&a ent'al1 '1&ne aeea %e a ;t!! %a1 v!t!&a "ne! ase&enea

  %a"ne este o&"l sa" &e%!"l s1"# n 4"n,!e %e '1s"ns"l %at se ont"'ea91 n 4at ;!

  +A se ve%ea :#Desa = D'o!t %e lQenv!'onne&ent =LITEC =Pa'!s = $380 #$0+*.A se ve%ea :#P'!e"' =D'o!t %e lQenv!'onne&ent =Dallo9 =$33$ #$0+.$.0$#

  20

 • 7/24/2019 Lucrare Licenta Dreptul Mediului

  21/92

  one,!a as"'a nat"'!! ;! nt!n%e'!! %a"ne! eolo)!e# Aeasta 'es""ne= n

  'ealab!l= %ete'&!na'ea stat"t"l"! /"'!%! al ele&entelo' 5nat"'ale o'! a't!4!!ale7 a'e

  onst!t"!e &e%!"l ent'" a stab!l! %a1 s"nt sa" n" b"n"'! 'ote/ate %!n "nt %e

  ve%e'e /"'!%!# Ast4el= nt'o '!&1 'e9olva'e %a"na eolo)!1 este ea a"9at1e'soanelo' ;! b"n"'!lo' %e 1t'e &e%!"l n a'e t'1!es (= o'! 'e/"%!!"l a"9at '!n

  !nte'&e%!"l &e%!"l"! nat"'al# Aesta oate 'e9"lta %!nt'o ol"a'e a ae'"l"! ae! o'!

  sol"l"!= %!nt'o e't"'ba'e a"st!1 et#

  D"1 "& se oate obse'va= nt'o ase&enea v!9!"ne &e%!"l este ons!%e'at

  a 4!!n% a"9a= !a' n" v!t!&a %a"nelo'# Le)at1 n &o% ev!%ent %e teo'!a t"lb"'1'!lo'

  %e ve!n1tate= aeast1 o9!,!e a'e!a91 1 nt'e ol"a'e ;! s"'sele t'a%!,!onale %e

  ve!natate n" e!st1 %e>t o %!4e'en,1 %e )'a%= onst>n% n a&loa'ea onse!n,elo'

  ;! a'ate'"l !'eve's!b!l al %e)'a%1'!! &e%!"l"!# P'e/"%!!"l eolo)! sa' a'ate'!9a

  '!n aeea 1 !nte'esele a4etate '!nt'"n !nte'&e%!a' nat"'al n" s"nt %e>t n &o%

  !n%!'et ;! olet!v H n onse!n,1 'ea'a'ea n" oate s1 4!e as!)"'at1 %e>t

  !&e'4et e alea %'et"l"! las!= a'e 'es""ne le9!"nea "no' !nte'ese la'

  !%ent!4!ate #

  n 'el!1= an"&!,! a"to'! ons!%e'1 %a"na eolo)!1 %'et v1t1&a'e a%"s1%e

  1t'e o& &e%!"l"! #Da' ;! a!! "ntele %e ve%e'e t'eb"!e n"an,ate Ast4el= n

  esen,1= %a"na eolo)!1 este as!&!lat1 %a"ne! 'o%"se '!n ol"a'e ;! se ons!%e'1

  1 v!9ea91 toate %o&en!!le a'e ont'!b"!e la %e)'a%a'ea 4ato'!lo' nat"'al! *H %a1

  a)"ba a4etea91 n '!&"l '>n% ae'"l= aa o'! nat"'a= ea !nte'esea91 nt'">t aeste

  ele&ente s"nt "t!l!9ate %e o& ;! el s"o't1 'ee'"'s!"n!le # n onse!n,1= aeast1

  'esonsab!l!tate '!n '!o;e" e a'ate'!9ea91 a)"ba eolo)!1 n" se ont"'ea91%e>t %a1 ons!%e'1& 1 v!t!&e s"nt n" n"&a! e! a'e s"4e'1 "n 'e/"%!!" %!'et

  5n '!v!n,a b"n"'!lo' sa" e'soanelo'7 ! ;! ansa&bl"l olet!v!t1,!! a'e a'e

  (R#D'a)o= 'e4ala l"'a'ea l"! P#G!'o% =La 'ea'at!on %" %o&&a)e eolo)!"e = Tese =a'!s =$3-.= #$+#*A se ve%ea P#G!'o% =o #!t =#$+ #

  2$

 • 7/24/2019 Lucrare Licenta Dreptul Mediului

  22/92

  !nte'es"l %e a salva at'!&on!"l eolo)!# P'!nt'o &a! &a'e )ene'al!9a'e=

  P#Caballe'o a/"n)e la "'&1toa'ea %e4!n!,!e onst!t"!e %a"n1 o'!e a)"b1 a"9at1

  %!'et &e%!"l"!= ons!%e'at1 a !n%een%ent1 %e 'ee'"'s!"n!le sale as"'a

  e'soanelo' ;! b"n"'!lo' -# Al,! a"to'! !nt'o%" o %!st!n,!e nt'e %a"nele '!nol"a'e= a'e s"nt s"o'tate %e at'!&on!! !%ent!4!ab!le ;! a't!"la'! ;! %a"ne

  eolo)!e 'o'!" B 9!se= s"o'tate %e &e%!"l nat"'al n ele&entele sale nea'o!ate

  sa" !na'o!ate ;! a4et>n% e!l!b'"l eolo)! n al!tate %e at'!&on!" olet!v#

  F'event= aela;! a!%ent ant'enea91 a&bele t!"'! %e %a"ne 8#

  Re'e9entan,!! ele&entelo' &e%!"l"! nat"'al= v!t!&e ale aesto' %a"ne

  eolo)!e= t'eb"!e s1 4!e at"n! 'e!s !%ent!4!a,! ent'" a s1 4!e 'e"nos"t "n

  !nte'es %e a a,!ona= aeasta "t>n% 4! 4"n,!a so!al1 a aso!a,!!lo' %e 'ote,!e a

  nat"'!! ;! &e%!"l"!H "te& ast4el a%&!te 1 l"'"'!leB&e%!" s"nt ;! s"b!ete %e %'et

  ;! n" n"&a! ob!ete %e %'et= aeast1 evol",!e= 4!!n% !nel"tab!l13#

  n s4>';!t= nt'o one,!e &o%e'n1= se 'e"noa;te 4!e1'"! !n%!v!% "n %'et

  s"b!et!v la &e%!"= a'e e'&!te o 'ote,!e e4!ae a ele&entelo' aest"!a= >n1

  a"& ne)l!/ab!le n 'a,!"nea al!t1,!! &e%!"l"!= %e 'es o&&"n!s $0#Ca "'&a'e= o'!e

  ol"a'e va 4! o v!ola'e a aest"! %'et ;! onst!t"!e o "l1#$$

  nt'o ase&enea e'set!v1= ons!%e'1& 1 t'eb"!e s1 %!st!n)e& &a! nt>!

  %a"nele eolo)!e n sens 'est'>ns %ese&n>n% 'e/"%!!"l a"9at &e%!"l"!

  !n%een%ent %e le9!"nea %!'et1 a "n"! !nte'es "&an# n aest a9= &e%!"l nat"'al n"

  este n"&a! veto'"l a)"b1= ! onst!t"!e el ns";! ob!et"l= %a"na 'eal1 $2# A %o"a

  ate)o'!e o onst!t"!e a)"bele s"4e'!te %eoot'!v1 %e &e%!" ;! %e o

  -F#Caballe'o =Essa! s"' la not!on /"'!%!"e %e n"!sane =LGDJ =Pa'!s =$38$ =#23+##

  8Ase ve%ea :#P'!e"' =o #!t##$0+-$0+8#3Ase ve%ea :#Re&on% BG"!llo"% = Le '! %e la nat"'e =Pa'!s =$382 =#.($0T!t"la'!! "n"! %'et s"b!et!v ="t!l!9ato'!! &e%!"l"!! ot ve%ea 'e'o)at!vele lo' 'ote/ate n &o% a"to&at %"&o%el"l %'et"'!lo' !nv!olab!le ='e"& %'et"l %e 'o'!etate e'sonal5G#:a't!n !n%e&n!sat!on %es %o&&a)eeolo)!"es =Pa'!s =$33- =#2*$ 7#$$:#Re&on%G"!llo'% =Rea'at!on %" 'e/"%!e eolo)!"e =n J#C#env!'onne&ent =4as#$0*0 n'#-2#$2F#Caballe'o =o#!t#=#232#

  22

 • 7/24/2019 Lucrare Licenta Dreptul Mediului

  23/92

  D!nt'o alt1 e'set!v1= este %e %o&en!"l ev!%en,e! 1 o'!e at!v!tate "&an1

  ant'enea91 e4ete as"'a &e%!"l"!H %e4!n!'ea "n"! 'a) este a'e aestea t'eb"!e s1

  4!e ons!%e'ate a ne)at!ve ;! s1 %es!%1 %'et"l la 'ea'a,!e n" este n1 stab!l!t1

  n %'et# Un!! a"to'! a" 'elevat !%eea ot'!v!t 1'e!a 'e"noa;te'ea "n"! ata'e'e/"%!!" n" este os!b!l1%e>t !nt'o so!etate '!&!t!v1= o'! nt'o so!etate 4oa'te

  evol"at1$+#

  n o'!e a9= este vo'ba %e "n 'e/"%!!" a'e n" este a"9at %!'et e'soane!

  "&ane= %a' a eea e o non/oa'1# :o%!4!a'ea "n"! e!l!b'" n" este n &o%

  neesa' o s"'s1 %e 'e/"%!!" oate 4! vo'ba %e o s!t"a,!e t'an9!to'!e= 'ealab!l1

  4o'&1'!! "n"! no" e!l!b'"# P'e/"%!!"l eolo)! 'es""ne o at!n)e'e a'e las1

  seele %e %"'at1= e'&anente !a' #:e%!"l nat"'al= '!n esen,1 v!"= s"o't1

  %!ve'se a)'es!"n! &ot'!va 1'o'a 'ea,!onea91 ent'" a 'e)1s! o no"1 sta'e# Aeste

  4eno&ene n" !&l!1 e&e')en,a "n"! ve'!tab!l 'e/"%!!"# n 'evan;1= "nele

  at!n)e'!= a'e ot 4! ";o' 'ea'ate '!n /o"l 'ea,!!lo'= '!s1 %e a %even! !'eve's!b!le

  n a9 %e !nte'4e'en,1 %e 4ato'! a)'avan,!= a'e se a%!,!onea91# I&at"l v1t1&1'!!

  este 'elat!v= 'eset!v %een%ent %e !ntens!tatea sa ;! 4ato'!! ete'n!# Este "n

  4eno&en o&le n 'eal!9a'ea sa= a'e t'eb"!e= " nees!tate= !n%!v!%"al!9at ent'"

  a 4! l"at n al"l e sena /"'!%!1#

  Ele&ent"l no!v t'eb"!e s1 4!e ees!v ;! s1 nt'e&e9e "n !&at s"4!!ent

  ent'" a v!t!&a s1 oat1 an)a/a o a,!"ne n so"l %e 'ea'a'e # n absen,a "n"!

  'e/"%!!" %!'et ;! at"al= o a,!"ne n /"st!,!e ent'" !n%e&n!9a'e n" oate 4!

  !nt'o%"s1# Dato'!t1 a'ate'!st!!lo' nat"'ale ale &e%!"l"!= %a"nele eolo)!e

  'e9!nt1 o se'!e %e t'1s1t"'! se!4!e e'!&ate= n )ene'al= '!n !'eve's!b!l!tateaonse!n,elo' 'e/"%!!ab!le a%"se &e%!"l"!= aestea 4!!n% 4'event le)ate %e

  'o)'es"l tenolo)!H ol"a'ea a'e e4ete "&"lat!ve ;! s!ne')!e a'e 4a a

  ol"1'!le s1 se a%!,!one9e ;! s1 se "&"le9e nt'e eleH s"nt 'e/"%!!! %!4"9e n

  $+Ase ve%ea =J# Ca'bonn!e' Les b!en =PUF=Pa'!s=$3-8 =#20*#

  2+

 • 7/24/2019 Lucrare Licenta Dreptul Mediului

  24/92

  &an!4esta'ea lo' ;! n stab!l!'ea le)1t"'!! %e a"9al!tateH s"nt 'ee'"tate n &1s"'a

  n a'e a%" at!n)e'e &a! nt>! "n"! ele&ent nat"'al ;! '!n '!o;e" %'et"'!lo'

  !n%!v!%"l"! et#

  2#$# EVALUAREA DAUNELOR ECOLOGICE

  O 'oble&1 %eoseb!t %e %!4!!l1 5el ",!n ent'" at"ala eta1 %e %e9volta'e

  a ;t!!n,elo'7 ;! " !&o'tante se&n!4!a,!! ent'" stab!l!'ea '1s"n%e'!! !v!le o

  'e'e9!nt1 eval"a'ea a)"belo' eolo)!e# n aest sens= se '!%!1 o se'!e %e

  nt'eb1'!= "nele a'oae 41'1 '1s"ns se ot "ant!4!a "nele asete a'e a'

  !neval"ab!le N" e e'!"los s1 !nl"%e& n s4e'a &1'4"'!lo' ele&ente a'e e'!&1

  v!a,a ;! n" 'ea,!a "&an1 A eval"a a)"bele a%"se nat"'!! n" nsea&n1= oa'e= a

  !nte'van! n !a' lo)!a at'!&on!al!91'!! ;! %e! a )est!"n!!= !a' %a1 "n!!

  ons!%e'1 1 este nevo!e &a! ales %e ab,!ne'e $.

  D!nolo %e aeste !nte'o)a,!!= o se'!e %e %!4!"lt1,! se '!%!1 ;! n '!v!n,a

  &eto%elo' %e eval"a'e 'e,!n"te %e 'at!a ;! l!te'at"'a %e at"al!tate#

  n aest sens= a4ae'ea " oe Coloot'on!$( a %a os!b!l!tatea /"st!,!e!

  a&e'!ane= n an!! $380= %e a 4ae !nventa'"l &eto%elo' %e eval"a'e# As4el= a" 4ost

  'e,!n"te at'" &eto%e '!n!ale

  a7 al"la'ea valo'!! %e nlo"!'e a o')an!s&elo' &a'!ne %!st'"se H

  b7 eval"a'ea ost"l"! 'e%"e'!! la sta'ea ante'!oa'1 H

  7 'e"')e'ea la o eval"a'e 4o'4eta'1 H

  $.J#Unte'&a!e' = Le%'o!t %e L env!'onne&ent = 'e4le!on o"' "n 'e&!e' b!lan L annee %e L env!'onne&ent = R#I#=P# U#F# = $38$ H G#:a't!n = Co&&ent est %ete'&!ne et 'ea'e le %o&&a)e eolo)!e n vol# Le %'o!t etlenv!'onne&ent = PIREN = $330 = P#+++( H I#:#onello = J#:#Fe%!%a = Le ontent!e" %e l env!'one&ent = P#U#F# =Pa'!s = $33. = #2*+(#$(G#:a't!n = Rao't s"' le %o&&a)e eolo)!"e = PIREN = $383 = # -#

  2.

 • 7/24/2019 Lucrare Licenta Dreptul Mediului

  25/92

  %7 eval"a'ea ost"l"! o&ensa,!e! '!n 'esta"'a'ea "ne! s"'a4e,e %e &1'!&e

  e!valente n ve!n1tatea 9one! ol"ante #

  n 'ao't " ase&enea 'eal!t1,!= se ont"'ea91 t'e! 1! 4"n%a&entale

  O s!n)"'1 ate)o'!e %e a)"be eolo)!e oate= 'elat!v ";o'= s1 "noas1 oeval"a'e &oneta'1 ele a"9ate !nte)'!t1,!! e'soanelo'= b"n"'!lo' '!vate o'!

  at!v!t1,!lo' o&e'!lale# De al4el= anal!9a /"'!s'"%en,e!= n se!al st'1!ne=

  a'at1 1 aestea 4'event s"nt s!n)"'ele a)"be e4et!v 'ea'ate$*#

  Pe %e alt1 a'te= n "nele a9"'!= %'et"l t'eb"!e s1 !a n al"l= el ",!n

  a',!al= %a"ne a"9ate b"n"'!lo' s!t"ate n a4a'a !'"!t"l"! !v!l '!n onve't!'ea

  at!n)e'!lo' e a'e aestea le s"4e'1 n a)"be a"9ate at!v!t1,!lo' eono&!e #

  Ast4el= sa aetat= %e ee&l"= t'a%"e'ea "no' %e)'a%1'! ale &e%!"l"! &a'!n n

  te'&en! %e !e'%e'! ent'" at!v!t1,!le %e es"!t o'! %e t"'!s&$-#

  Tot";!= a;a "& sa 'e&a'at n l!te'at"'a %e se!al!tate= aeast1 &eto%1

  'e9!nt1 ;! "nele !nonven!ente 'e"& ont'!b"!e la &asa'ea "ne! 1',! %e

  %e)'a%1'! ob!et!ve= on4!'&1 1 o'!e !e'%e'e a'e n" oate 4! onve't!t1 n a)"b1

  n" oate 4! l"at1 n al"l et#

  Eval"a'ea 4o'4eta'1 a "ne! a)"be 'e9!nt1 o se'!e %e avanta/e s!&l!!tate ;!

  ost"l 'e%"s %e ne)o!e'e= 'ev!9!b!l!tatea ;! se"'!tatea= 4ae &a! 4a!l 'e"'s"l la

  as!)"'a'eH n aela;! t!&= !nt'o%"e o &a'e '!%!)!tate= )'e"t1,! ten!e n elabo'a'ea

  ba'e&"'!lo' et#

  Unele s!ste&e %e %'et a" !nst!t"!t aeast1 &eto%1 %e eval"a'e= e alea

  stab!l!'!! %e ba'e&"'! ent'" %!st'")e'ea "no' b"n"'! nat"'ale= o'! se!! 5%e

  ee&l"= %e'et"l san!ol %!n 22 !"n!e $38* a'e a stab!l!t "n ba'e& %e %a"neB

  $*G#J#:a't!n = La 'ea'at!on %" 'e/"%!e eolo)!e = n vol# Develoe&ents %" %'o!t %e lenv!'onne&ent = &a'!n= E%# Eono&!a = $383 #$-:#D"'o"ssea" = La oll"t!on %" R!n onse"t!ve a l !nen%!e !nte'ven" a" etabl!sse&ents San%o9 = n Lesa!e's %e la%&!n!st'at!on %e lAlsae = s"l!&ent al 'ev!ste! A%&!n!st'at!on = nov# $38- = # $- ! "'

  2(

 • 7/24/2019 Lucrare Licenta Dreptul Mediului

  26/92

  !nte'ese= 'ev!9"!b!l n 4"n,!e %e ost"l v!e,!! ;! 4on%at e ost"l nlo"!'!!

  an!&alelo' %!st'"se7 #

  O abo'%a'e a'e se 'e4let1 tot &a! ev!%ent n %'et"l o9!t!v onst1 n

  4avo'!9a'ea eval"1'!! ne)o!ate a a)"belo'# D'et"l este e&at= n aest sens= s1al!e 'oe%"'! a'e s1 4a!l!te9e nt>ln!'ea t"t"'o' 4ato'!lo' so!al! 'ee9ent>n%

  !nte'esele n a"91 #

  D'et"l !nte'na,!onal "bl! o4e'1 &"lte ee&le %e al!a'e a aeste!

  &eto%e n 'ela,!!le %!nt'e state # n %o&en!"l %'et"l"! '!vat= a4ae'ea San%o9 a

  a%"s la ne)o!e'!le ent'" eval"a'ea a)"belo' 'e'e9entan,!! stat"l"!= ol"ato'"l"!=

  v!t!&elo' ;! 'oteto'!lo' nat"'!!$8#

  2#2 ANOR:ALITATEA DAUNELOR ECOLOGICE

  Ano'&al!tatea %a"ne! eolo)!e nse&n>n%= n a%'"l "no' one,!!=

  )'av!tatea= e'!o%!!tatea ;! 'elat!v!tatea 'e/"%!!"l"! # Ano'&al!tatea %a"ne!

  eolo)!e n" este o on%!,!e )ene'al1 ent'" %elan;a'ea &ean!s&elo' /"'!%!e %e

  'ea'a'e#

  Aest '!te'!" /oa1 ns1 "n 'ol %e!s!v >t '!ve;te 'ea'a'ea t"lb"'1'!lo' %e

  ve!n1tate e a'e= ent'" 'a,!"n! !sto'!e le !nvo1& = 4!!n% a%eseo'! te&e!"l

  'ea'1'!! a n"&e'oase %a"ne eolo)!e #

  n aeea;! o'%!ne %e !%e!= sa' ns'!e ;! 4at"l 1 'ote,!a se!4!1 ao'%at1

  "n"! sa,!" sa" ab!tat se &ate'!al!9ea91 n eea e '!ve;te o event"al1 'ea'a,!e

  '!&a e'!n,1 4!!n% e't!t"%!nea 'e/"%!!"l"! ;! n" 'oble&a a'ate'"l"! aest"!a=

  %a1 este no'&al sa" tole'ab!l #n s!&b= at!n)e'!le %!4"9e= 'on!e= %e nat"'1 ob!;n"!t1 n" s"nt n )ene'al

  ons!%e'ate a "n 'e/"%!!" e't %e>t %a1 %e1;es "n 'a) ons!%e'at a

  $8:#Re&on% B Go"!llo"% = Les 4on%s %!n%e&n!sat!on = n vol# Develoe&ents 'eents

 • 7/24/2019 Lucrare Licenta Dreptul Mediului

  27/92

  !naetab!l# De alt4el= n o!n!a noast'1 4!a'ea "no' ase&enea 'a)"'! !nst!t"!e

  ve'!tab!le e'&!se %e ol"a'e#

  Aeast1 one,!e se oate %es'!n%e ;! %!n Conven,!a '!v!n% '1s"n%e'ea

  !v!l1 ent'" 'e/"%!!!le a%"se &e%!"l"! '!n at!v!t1,! e'!"loase= a'e 'eve%e= laa't#8= onsa'at eone'1'!lo'= 1 eloatant"l n" este 'esonsab!l ent'" 'e/"%!!"

  5nt'e alte 'eve%e'!7 %a1 'obea91 1 el 'e9"lt1 %!nt'o ol"a'e %e n!vel

  aetab!l n 'ao't " !'"&stan,ele loale e't!nente# O'= no! 'e%e& 1 ns1;!

  e!sten,a 'e/"%!!"l"! este %ova%a !n%"b!tab!l1 1 aesta t'eb"!e 'ea'at %a1 se

  %e&onstea91 le)1t"'a %e a"9al!tate nt'e at!v!tatea e a'e o %es41;oa'1 ;!

  'eset!v"l 'e/"%!!"#

  2#+ SPECIFICACITATEA PREJUDICIULUI ECOLOGIC

  Feno&enele a'e a4etea91 &e%!"l nat"'al se a'ate'!9ea91= n )ene'al= '!n

  %eoseb!ta lo' o&le!tate# S"nt ns1 "nele asete a'e n" s"nt %e>t 'a'eo'!

  nt>ln!te la eea e a& "tea n"&! %a"nele o'%!na'e 5neeolo)!e 7#

  As4el= "te& ev!%en,!a 4at"l 1 "nele onse!n,e ale at!n)e'!lo' a%"se

  &e%!"l"! s"nt %e ele &a! &"lte o'! !'eve's!b!le# n aest sens= "te& ee&l!4!a

  !&os!b!l!tatea 'e!nt'o%"e'!! "ne! se!! a'e a %!s1'"t sa" !&os!b!l!tatea

  'eonst!t"!'!! "n"! b!oto a'e n" &a! e!st1 #

  De ase&enea = %ato'!t1 4at"l"! 1 ol"a'ea a'e= e4ete "&"lat!ve ;!

  s!ne')!e= %e ele &a! &"lte o'! %a"na eolo)!1 este 'e9"ltat"l ns"&1'!! aesto'a ;!

  al "&"l1'!! nt'e eleH a"&"la'ea aesto' le9!"n! oate avea e4ete atast'o4ale# Seonos ase&enea onse!n,e= %e !l%1= '!n e4etele 'o%"se %ea l"n)"l lan,"l"!

  al!&enta' 5oala :!na&ata= n Jaon!a7 #

  Se!4!1 %a"ne! eolo)!e= ons!%e'1& 1 este ;! ne'eseta'ea ve!n1t1,!!#

  Da"na eolo)!1 se oate &an!4esta 41'1 a &1a' s1 4!e at!nse ve!n1t1,!le 4at"l"!

  2-

 • 7/24/2019 Lucrare Licenta Dreptul Mediului

  28/92

  a"9ato' %e 'e/"%!!!# Plo!le a!%e= %ato'!t1 t'anso't"l"! at&os4e'!= ot 'o%"e

  e4ete ne)at!ve la &a'! %!stan,e 4a,1 %e lo"l %e e&!s!e a noelo' 5 SO2 7#

  Da"na eolo)!1 este n%eob;te "n 'e/"%!!" olet!v= &a! ales %ato'!t1

  a"9elo' sale 5l"'al!tate %e a"to'!= %e9volta'e !n%"st'!al1= onent'a'e "'ban1 et#7;! e4etelo' 5ost"'!lo' so!ale7#

  Se &a! oate 'e&a'a ;! a'ate'"l %!4"9 al %a"nelo' eolo)!e '!n

  &an!4est1'!lo' lo' 5ae'= 'a%!oat!v!tate= ol"a'ea aelo'7= eea e 4ae a le)1t"'a

  a"9al1 nt'e 4at1 ;! 'e/"%!!" s1 4!e &"lt &a! la1 #

  Ree'"ta'ea aesto' %a"ne se 4ae '!n '!o;e"= n &1s"'a n a'e se a%"

  at!n)e'! &a! nt>! ele&entelo' nat"'ale ;! ao! %'et"'!lo' !n%!v!%"ale #

  2#.#CONDIII CERUTE PENTRU REPARAREA PREJUDICIULUI

  Pent'" a 'e/"%!!"l s1 4!e s"set!b!l %e 'ea'a'e se e' a 4! nt'"n!te "nele

  on%!,!!= ;! an"&e s1 4!e e't ;! s1 n" 4! 4ost 'ea'at n1

  I# Ca'ate'"l e't al 'e/"%!!"l"! 'es""ne 1 aesta este s!)"'= at>t n '!v!n,a

  e!sten,e!= >t ;! n '!v!n,a os!b!l!t1,!! %e eval"a'e#

  Este ntot%ea"na e't 'e/"%!!"l at"al= %e! 'e/"%!!"l %e/a 'o%"s la %ata

  >n% se 'et!n%e 'ea'a'ea l"! #

  Este= %e ase&enea= e't 'e/"%!!"l v!!to' a'e= %e;! n" sa 'o%"s n1 este

  s!)"' 1 se va 'o%"e n v!!to'= el 4!!n%= ast4el= s"set!b!l %e eval"a'e #

  II# Con%!,!a a 'e/"%!!"l s1 n" 4! 4ost 'ea'at n1 #

  Rea'a'ea 'e/"%!!"l"! n a%'"l '1s"n%e'!! %el!t"ale a'e %'et so s1nl1t"'e !nte)'al e4etele 4ate! !l!!te= !a' n" s1 onst!t"!e o s"'s1 %e

  %ob>n%!'e a "no' ven!t"'! s"l!&enta'e= n l"s 4a,1 %e a)"ba s"4e'!t1 #

  De 'e)"l1= el a'e t'eb"!e s1 aoe'e 'e/"%!!!le a"9ate este el a'e a

  s1v1';!t 4ata !l!!t1 #

  28

 • 7/24/2019 Lucrare Licenta Dreptul Mediului

  29/92

  2#(#REPARAREA DAUNELOR ECOLOGICE

  De 'e)"l1= 'ea'a'ea a)"belo' eolo)!e n" oate 4! as!)"'at1 %a>t

  !no&let ;! !&e'4et %!n %!4e'!te &ot!ve 4!e %eoa'ee 'e/"%!!"l n" este 'ea'ab!l

  n nat"'1= o'! 1 este at>t %e %!l"at n>t n!! o 'ea'a,!e n" este 'ev!9!b!l1 sa" 1

  s"'sa este 'ea !&'e!s1 ent'" a !%ent!4!a a"to'"l #

  De aeea= 'ea'a'ea a)"be! eolo)!e 'es""ne= a 'oble&e 'el!&!na'e=

  %ete'&!na'ea 'esonsab!l"l"! ;! !%ent!4!a'ea v!t!&e! ;! ale)e'ea &o%"l"! %e

  'ea'a'e #

  2#*#DETER:INAREA RESPONSAILULUI PENTRU PRODUCEREA

  PAGUEI ECOLOGICE

  A7 LEGTURA DE CAUALITATE

  O'!a'e a' 4! 'e)!&"l /"'!%! s"b a'e se lasea91 ent'" a 4! %es1)"b!t1=

  v!t!&a t'eb"!e s1 'obe9e 1 %a"nele 'e9"lt1 %!nt'"n at al 1',!! e&ate n

  /"st!,!e # D!n aest "nt %e ve%e'e= a)"bele eolo)!e '!%!1 o se'!e %e 'oble&e

  se!4!e# O%at1 'e/"%!!"l !n%!v!%"al!9at= %o"1 s"nt at!t"%!n!le os!b!le 4!e

  so!al!9a'ea !n%e&n!91'!! %a"ne! = 4!e 1"ta'ea "ne! le)1t"'! %e a"9al!tate ent'" a!%ent!4!a a"to'"l #

  So!al!9a'ea 'e9!nt1 "n avanta/ ;! %o"1 !nonven!ente# Avanta/"l onst1= n

  &o% ev!%ent= n 4at"l 1 e'&!te !n%e&n!9a'ea a"to&at1 a v!t!&elo' '!n s!&la

  /"st!4!a'e a 'e/"%!!"l"!# Inonven!en,ele se 'e4e'1= e %eo a'te= la &o%"l %e

  23

 • 7/24/2019 Lucrare Licenta Dreptul Mediului

  30/92

  'ea'a'e= a'e se l!&!tea91 la !n%e&n!9a'e 41'1 s1 se 'eo"e %e %!sa'!,!a s"'se!

  a)"be!= ;! e %e alta= la 'ea'a,!a e sea&a olet!v!t1,!! a "ne! a)"be a'e a'

  t'eb"! s1 4!e s"o'tat1 n"&a! %e 1t'e a"to'"l s1"= eea e ev!t1 !nte)'a'ea ost"l"!

  n 'e,"l 'o%"s"l"! o'! se'v!!"l"! # Este nevo!e %e! s1 n" se so!al!9e9e!n%e&n!9a'ea %e>t at"n! >n% sa e"!9at elelalte 1! %e 'ea'a'e # Aeasta

  'es""ne ns1 stab!l!'ea "ne! le)1t"'! %e a"9al!tate nt'e at ;! a)"b1 #

  D!4!"lt1,!le aa'= n aest sens= la t'e! n!vel"'! stab!l!'ea "ne! le)1t"'! %e

  a"9al!tate= 'e9"&,!a 'obab!l!t1,!! le)1t"'!! %e a"9al!tate ;! l"'al!tatea a"9elo'

  a)"be! #

  a7 STAILIREA UNEI LEGTURI DE CAUALITATE

  Sa'!na 'obe! aeste!a !n"&b1 v!t!&e!= l"'" )'e" %e n%el!n!t nt'">t

  a%esea v1t1&a'ea se 'o%"e %"1 "n an"&!t t!&= 4!e 1 a,!"nea sa %elan;at

  at"n! >n% o ee't!91 ten!1 a %even!t !&os!b!l1# C"no;t!n,ele ;t!!n,!4!e n"

  e'&!t s1 se %!st!n)1 le)1t"'a %e a"9al!tate nt'e o e"ne'e la o eval"a'e ;! o

  a)"b1 # Aeast1 absen,1 %e e't!t"%!ne= e'&!te s1 se o"n1 v!t!&e! alte el!a,!!

  ;!!n,!4!e ale a)"be!= a 1'e! 'ea'a'e se e'e el"! %ese&nat a 4!!n% a"to'"l# De

  a!!= 'oble&a 'e9"&,!e! 'obab!l!t1,!! le)1t"'!! %e a"9al!tate

  b7 PREU:IA PROAILITII LEGTURII DE CAUALITATE

  Fa'1 a &e')e la '1st"'na'ea sa'!n!! 'obe!= se oate s1 se a/"n)1 ns1 las"l!n!'ea on%!,!!lo' 'elat!ve la stab!l!'ea le)1t"'!! %e a"9al!tate# n t!& e= n

  v!'t"tea one,!e! las!e a Co%"l"! !v!l sa 'es'!ns s!ste&at! o'!e a,!"ne

  4on%at1 e e!sten,a "n"! an"&!t 'e/"%!!" !n%!'et= n a9"l %a"nelo' eolo)!e

  sa 41"t o ee,!e= a'e a %even!t ao! 'e)"l1#

  +0

 • 7/24/2019 Lucrare Licenta Dreptul Mediului

  31/92

  7 PLURALITATEA CAUELOR PAGUEI

  D!4!"lt1,!le stab!l!'!! le)1t"'!! %e a"9al!tate s"nt a&l!4!ate a%esea %el"'al!tatea s"'selo' oten,!ale ale a)"be!# Fato'!! a'e s"nt= 4'even = toto%at1

  v!t!&ele ;! veto'!! a)"be! se a%!,!onea91 ent'" a %!9olva n ele&ente 'e"&

  aa= sol"l= at&os4e'a#

  A%!,!ona'ea lo' oate 'ea o s!ne')!e a'e so'e;te a)"baH e!st1= %e

  ase&enea= !ote9e n a'e 4!ea'e 4ato' l"at !9olat n" este v1t1&1to'= n t!& e

  on/")a'ea &a! &"lto'a este %e nat"'1 a ant'ena onse!n,e )'ave ;!

  'e/"%!!ab!le #

  La n!vel"l at"al al 'e)le&ent1'!lo' le)ale ;! 'at!!! /"%!!a'e = 4at"l 1 o

  a)"b1 eolo)!1 a' "tea 4! !&"tab!l1 ;! alto' a"9e n"! n!! eone'ato'!e =

  n!! "n 4ato' %e aten"a'e ent'" a"to'"l "ne! s"'se %e a)"b1 #

  F!ea'e este 'esonsab!l ent'" nt'ea)a a)"b1 = n &1s"'a n a'e n" se 4ae

  'oba "ne! "le a v!t!&e! o'! a "n"! 4at eone'ato' # Toto%at1= l"'al!tatea

  a"to'!lo' "ne! a)"be n" &!e%!1 %e a e'e 'ea'a,!a !nte)'al1"n"!a s!n)"'

  %!nt'e e! #

  N"&a! "la v!t!&e! oate onst!t"! o a"91 %e eone'a'e a'e s1 e'&!t1

  ol"ato'"l"! s1 sae %e obl!)a,!a %e !n%e&n!9a'e #n a9 %e on"'s a',!al al

  v!t!&e!= 'e)"la a"9al!t1,!! !nte)'ale n" t'eb"!e s1 4a1 obstaol la !n%e&n!9a'e

  total1#

  Aeste '!n!!! a" on%"s la lasa'ea 'e)!&"l"! /"'!%! al a,!"n!! n'ea'a'ea a)"be! eolo)!e n a4a'a !&e'!"l"! D'et"l"! %"1 e'es!a l"!

  :# Desa # Este vo'ba %e "n 'e)!& %e'o)ato' %e la el al '1s"n%e'!! !v!le=

  41'1 ba9e o'es"n91toa'e la n!vel"l 'e)le&ent1'!lo' le)ale #

  +$

 • 7/24/2019 Lucrare Licenta Dreptul Mediului

  32/92

  #7 :ODALITI DE DESE:NARE A RESPONSAILULUI PENTRU

  DAUNELE ECOLOGICE

  n %o&en!"l &e%!"l"!= stab!l!'ea "ne! le)1t"'! %e a"9al!tate este %!4!!l1%ato'!t1 &a! ales a'ate'"l"! %!4"9 al %a"nelo'#Ca "'&a'e a aest"! l"'"= nt'"n

  &a'e n"&1' %e a9"'!= 'e)le&ent1'!le /"'!%!e a" onst'"!t "n 'esonsab!l=

  %ete'&!nab!l n &o% 'ealab!l 'eal!91'!! a)"be! $3#

  Sa" 'e&a'at= n aest sens= t'e! s!ste&e

  a7 '!&a !osta91 onst1 n anal!9a'ea 'esonsab!l!t1,!! #Al!a'ea

  aest"! &ean!s& 'es""ne %ese&na'ea= na!nt'e %e s"'ven!'ea 'e/"%!!"l"!= a

  e'soane! a'e va s"o'ta ova'a '1s"n%e'!! ;! a'e= ent'" aeasta= va t'eb"! s1

  s"bs'!e o )a'an,!e#Ca ee&le t!!e n aest sens este !tat1 'esonsab!l!tatea

  ent'" 'e/"%!!!le onse"t!ve %ev1's1'!! !%'oa'b"'!lo' n &a'e #

  Unele s!ste&e %e %'et a" "nos"t '!n!!"l anal!91'!! '1s"n%e'!! n

  &ate'!a a!%entelo' %e s1n1tate %ete'&!na'ea %e ol"a'e #

  Ast4el= o le)e /aone91 %!n oto&b'!e $3-+ stab!lea "n 4el %e 'e9"&,!e %e

  a"9al!tate ent'" "nele &ala%!! 9!se se!4!e= %ete'&!nate %e ol"an,!= 'e"&

  &e'"'"l a%&!"l ;! a'sen!"l #In%e&n!9a'ea aesto' a)"be este s"o't1t1 n &o%

  %!'et %e ol"ato'!= n 'ao't 'oo',!onal " ont'!b",!a la ol"a'ea n 9ona

  %ete'&!nat1 n 'ealab!lH

  b7 o alt1 ten!1 %e %ese&na'e a 'esonsab!l!lo' 'e9!%1 n onst!t"!'ea

  "n"! 4on% %e !n%e&n!9a'e al!&entat '!n ot!9a,!!le ol"ato'!lo'20

  7 la 'e9"ltate ase&1n1toa'e se oate a/"n)e '!n !nte'&e%!"l'e)le&ent1'!lo' 4!sale #n aest sens= 'e%even,a e'e"t1 %e a)en,!!le 4!nan!a'e %e

  ba9!n onst!t"!e "n ee&l" e%!4!ato' #

  $3Ca = %e !l%=Co&'eaens!ve Env!'o&ent Resonse =Co&ensat!on an% L!ab!l!t at# =$38020:#e't9o) #= La 4!sal!te %e lQenv!'onne&ent =n F!sal!te et Env!'onne&entK n'# se!al =P#U#F# =$38.#

  +2

 • 7/24/2019 Lucrare Licenta Dreptul Mediului

  33/92

  2#-#DESE:NAREA VICTI:EI

  V!t!&a ab!l!tat1 s1 a,!one9e '1&>ne ns1= %e ele &a! &"lte o'!= t!t"la'"l

  "n"! %'et o'! !nte'es B n sens"l st'!t B a'e a 4ost at!ns = eea e lasea91 n lan"l

  non%'et"l"! a)"bele a"9ate ele&entelo' nat"'!! a'e n" a" 'e'e9entan,! ab!l!ta,!=

  o'! !nte'esele n a"91 s"nt 'ea %!4"9e sa" event"ale# Ea&en"l 'e)le&ent1'!lo' n

  &ate'!e a'at1 1 e! n%'et1,!,! ot 4! )'"a,! n t'e! ate)o'!!

  a7 "n!! a'e !nvo1 o v1t1&a'e !nte)'!t1,!! lo' 4!9!eH

  b7 al,!! a'e 'ela&1 'ea'a'ea "ne! v1t1&1'! a "n"! !nte'es %e nat"'1

  at'!&on!al1H

  7 n s4>';!t= e! a'e a,!onea91 n v!'t"tea st1'!! %e )est!"ne o'! %e

  a1'a'e ale an"&!to' ele&ente %e &e%!" #

  n e '!ve;te aeast1 "lt!&1 s!l"a,!e= %e 'e&a'at 1= n &o% 4'event= e!

  ab!l!ta,! s1 a,!one9e n ba9a 4"n,!!lo' e a'e le o"1 o'! a sa'!n!lo' a'e le 'ev!n

  s"nt e! a'e 'o%" 'e/"%!!"l a'e se !&"ne a 4! 'ea'at= aeast1 s!t"a,!e

  ont'a%!to'!e 4!!n%= n "lt!&1 !nstan,1=4atal1 ent'" nat"'1#

  Unele 'o)'ese notab!le sa" n'e)!st'at &a! ales n a9"l n a'e le)!"!to'"l a

  'e"nos"t aso!a,!!lo' ne)"ve'na&entale %'et"l %e a a,!ona ent'" ob,!ne'ea

  'ea'1'!! v1t1&1'!lo' a"9ate !nte'eselo' olet!ve #

  I&o'tante at'!b",!! a%"e= n aest sens= D'et"l o&a'at# Ast4el

  $# n D'et"l b'a9!l!an sa 'e"nos"t aso!a,!!lo' %e a1'a'e a &e%!"l"!

  os!b!l!tatea %e a 'ela&a :!n!ste'"l P"bl!= '!n "ne'ea n &!;a'e a a,!"n!!

  !v!le "bl!e 5Le)ea n' #-+.- %!n 2. !"l!e $38(7# Inte'es"l "ne! ase&enea

  ++

 • 7/24/2019 Lucrare Licenta Dreptul Mediului

  34/92

  'e)le&ent1'! 'e9!%1 na!nte %e toate= n aeea 1 aso!a,!!lo' l! se on4e'1 'ol"l %e

  !n!,!ato'! a! a,!"n!! ;! a"!l!a'! a! :!n!ste'"l"! P"bl!#

  2# n D'et"l 4e%e'al a&e'!an le)!"to'"l a 'ev19"t 1 a%&!n!st'a,!!le

  o'! se'v!!!le se!al!9ate ot 4! %ese&nate a Kt'"st"'! %e'es"'se nat"'ale# C" aest t!tl" ele s"nt ab!l!tate s1 4a1 eval"a'ea a)"belo'

  eolo)!e ;! s1 ee'!te a,!"nea n /"st!,!e#

  2#8# :ODUL DE REPARARE

  n on4o'&!tate " 'eve%e'!le a't# -3 %!n Le)ea $+-6 $33(= 'ote,!a

  &e%!"l"! onst!t"!e o obl!)a,!e a t"t"'o' e'soanelo' 4!9!e ;! /"'!%!e# Tet"l !tat

  en"&e'1 obl!)a,!!le /"'!%!e " a'ate' 'event!v= !a' la l!te'a % &en,!onea91

  S"o't1 ost"l ent'" 'ea'a'ea ;! nl1t"'1 "'&1'!le 'o%"se %e aesta= 'estab!l!n%

  on%!,!!le ante'!oa'e 'o%"e'!! 'e/"%!!"l"!K# Aeasta este o obl!)a,!e %e

  'ea'a,!"ne#

  Re9"lt1= '!n "'&a'e= 1 e'soana 4!9!1 sa" /"'!%!1 'esonsab!l1 %e

  'o%"e'ea 'e/"%!!"l"! ;! %ove%!t1 a ata'e va 4! obl!)at1 la 'ea'a'ea 'e/"%!!"l"!

  a%"s e'soanelo' ;! b"n"'!lo'= 'e"& ;! la ost"'!le a4e'ente nl1t"'1'!! "'&1'!lo'

  'o%"se= n ve%e'ea 'estab!l!'!! on%!,!!lo' ante'!oa'e 'o%"e'!! 'e/"%!!"l"! #

  D!n anal!9a tet"l"! 'e9"lt1 1 '!n sa'!na %e 'estab!l!'e a on%!,!!lo'

  ante'!oa'e 'o%"e'!! 'e/"%!!!lo' se a'e n ve%e'e o 'esta"'a'e eolo)!1#Co'obo'>n% 'eve%e'!le &en,!onate " %e4!n!,!a %at1 %e Le)e onet"l"! %e

  'e/"%!!"= se a/"n)e la onl"9!a 1 %es1)"b!'!le n a9"l "n"! onten!os

  eolo)! a" n ve%e'e= e %eo a'te= %a"nele e4et!ve as"'a at!v!t1,!! %1"n1toa'e

  sa" %e9ast'e= !a' e %e alt1 a'te= ost"'!le 'esta"'1'!!= ent'" 1 tet"l a't#-3 l!t %

  +.

 • 7/24/2019 Lucrare Licenta Dreptul Mediului

  35/92

  vo'be;te n &o% %!st!nt %e ost"l ent'" 'ea'a'ea 'e/"%!!"l"!= eea e 'es""ne

  elt"!el! %!st!nte# n eea e '!ve;te nl1t"'a'ea "'&1'!lo' 'o%"se %e 'e/"%!!"=

  aestea 'e'e9!nt1 at!v!t1,! %e %eol"a'e n ve%e'ea 'estab!l!'!! on%!,!!lo'

  ante'!oa'e 'o%"e'!! aest"!a #:o%"l %e 'e)le&enta'e a aeste! obl!)a,!! ev!%en,!a91 'eo"a'ea

  le)"!to'"l"! %e a as!)"'a o 'ea'a,!e a% !nte)'"& %e 4!ea'e %at1 >n% aest )en %e

  'ea'a,!e este os!b!l= onse!n,ele ent'" &e%!" 4!!n% "neo'! !'eve's!b!le# n

  '!n!!"= aoe'!'ea %a"ne! t'eb"!e s1 4!e !nte)'al1= ns1 nt!n%e'ea 'e/"%!!"l"!

  'eal este %eseo'! )'e" %e stab!l!t#

  R1s"n%e'ea !v!l1 %el!t"al1 este o '1s"n%e'e !nte)'al1 n sens"l 1

  'ea'a'ea 'e/"%!!"l"! t'eb"!e s1 aoe'e at>t o a)"b1 e4et!v1 5%a&n"&

  e&e')ens7 >t ;! 4oloasele ne'eal!9ate 5l"'"& esans7 %e el 1)"b!t a "'&a'e a

  4ate! !l!!te #

  Pot'!v!t "n"! '!n!!" )ene'al a%&!s= v!t!&a a'e %'et"l la 'ea'a'ea

  !nte)'al1 a 'e/"%!!"l"! s"4e'!t# Aesta !&l!1 o e!valen,1 nt'e a)"b1 ;!

  'ea'a'e# n aela;! t!&= se '!%!1 'oble&a 4o'&e! %e 'ea'a'e el &a! &a! b!ne

  a%atat1# D"1 o 4o'&"l1 'elat!v s!&l1= o se&1 a &o%"l"! %e 'ea'a'e a' 4!

  "'&1toa'ea2$ a7 ent'" t'e"t Bo !n%e&n!9a'eH b7 ent'" v!!to' neta'ea a)"be!#

  F'event ns1= ele %o"1 &o%al!t1,! t'eb"!e o&b!nate ent'" a a/"n)e la o 'ea'a,!e

  e4et!v1 alte'nat!v o'! "&"lat!v= 'ea'a'ea n nat"'1 ;! 'ea'a'ea e"n!a'1#

  a7 Rea'a'ea n nat"'1 este= 41'1 n%o!al1 &o%al!tatea '!v!le)!at1 ent'"

  %o&en!"l &e%!"l"!= nt'"t n"&a! a;a se oate !%ent!4!a e's!sten,a '1"l"! ;!a ;te')e a)"ba= "n>n% ast4el n ev!%en,1 se!al!tatea 'e/"%!!"l"!

  eolo)!# N" "te& !)no'a= 4at"l 1 'ea%"e'ea n sta'ea ante'!oa'1 n" este

  2$ J # #onello = J #: Fe%!%a = o# C!t ##...(

  +(

 • 7/24/2019 Lucrare Licenta Dreptul Mediului

  36/92

  ntot%ea"na os!b!l1= nt'">t= a%eseo'!= %!st'")e'ea 4!9!1 4ae %a"na

  !'eve's!b!l1# n aest a9 s!n)"'a os!b!l1 '1&>ne 'ea'a,!a '!n e!valent 5%e

  !l%1= v1'sa'ea "ne! s"&e "ne! aso!a,!! a'e va o')an!9a 'eonst'",!a

  eolo)!1 a &e%!"l"! %!st'"s7 #

  b 7 Rea'a'ea e"n!a'1

  At"n! >n% '1"l este n41t"!t= t'eb"!e !n%e&n!9at 'e/"%!!"l s"4e'!t %e

  v!t!&1= 4!e 1 este vo'ba %e "n 'e/"%!!" s"'ven!t >n1 la neta'ea t"lb"'1'!!= o'!

  %e "n 'e/"%!!" %e !e'%e'e #

  7 P'e/"%!!"l %e !e'%e'e

  At"n!= >n% 4at"l %e a a"9a "n 'e/"%!!" %ev!ne %'et %obn%!t ont'a

  %es1)"b!'e= ne a4l1& n 'e9en,a "ne! s!t"a,!! e a'e "n!! a"to'! o ons!%e'1 a

  ano'&al122#

  Dot'!na las!1 a%&!te= 1 n"&a! 1)"b!'ea este !l!!t1= at!v!tatea n s!ne

  ne"t>n% 4! !nte'9!s1 a>ta t!& >t n" este ont'a'1 "ne! le)! o'! alte! 'e)le&ent1'!

  le)ale# Ea n" oate %a na;te'e %e>t "ne! %es1)"b!'! #De "n%e ;! onl"9!a 1 a' 4!

  vo'ba %e o ve'!tab!l1 e'o!e'e ent'" a"91 %e "t!l!tate "bl!1#

  Se a%&!te %e! 1 = n a9"l "no' t"lb"'1'!! ano'&ale !n%een%ente %e o'!e

  "l1 !e'%e'ea t'eb"!e s"o'tat1 %a1 e!st1 4!e o "t!l!tate ent'" olet!v!tete= 4!e

  o !n%e&n!9a,!e v1'sat1 elo' a'e s"o't1 e4etele no!ve #

  %7 P'e/"%!!"l t'e"tCa 'e)"l1= s"nt !n%e&n!9ate !nte)'al toate 'e/"%!!!le# A"to'"l "ne! a)"be

  ;! 'e%"e obl!)a,!a %e %es1)"b!'e= a')"&ent>n% '!n 4at"l 1 el a 'oe%at la

  a%"e'ea n sta'ea ante'!oa'1# P'e/"%!!"l el &a! lesne %e eval"at este el a'e

  22G# J#:a't!n = La 'esonsab!l!te !v!le a' les 4a!ts %e oll"t!on = $3-8 =# 32 i urm.

  +*

 • 7/24/2019 Lucrare Licenta Dreptul Mediului

  37/92

  'e9"lt1 %!n at!n)e'ea %'et"'!lo' 'o!eta'"l"! 4"n!a' # Da' ast19! 'o!etatea n"

  &a! este "n onet s"4!!ent ent'" a onst!t"! s"o't"l "n! al %es1)"b!'!!# I se

  a%a")1= %e ee&l"= '!va'ea %e 4olos!n,1= !n%een%ent1 %e 'o!etate #

  e7 P'e/"%!!!le %e t! no"

  Este %e %o&en!"l ev!%en,e! 1 'e)"l!le %e %'et o&"n s"nt !ns"4!!ente

  ent'" onee'ea ;! o')an!9a'ea 'ea'1'!! %a"nelo' eolo)!e # Tot";! =n 'at!a

  /"%!!a'1 o!%ental1 sa" onstatat 'e/"%!!!le %e t! no" ;! &o%"'! %e 'ea'a'e

  o'!)!nale#

  P'e/"%!!!le %e t! no" ot s1 e'!&e 4!e 4o'&e a't!"la'e %e 'e/"%!!"

  ne)l!/ate >n1 a"&= 4!e 'e/"%!!! a%"se "n"! %o&en!" a'e n" e'a >n1

  a"& 'ote/at &e%!"l nat"'al#

  47 Fo'&ele a't!"la'e %e 'e/"%!!"

  Fo'&ele a't!"la'e %e 'e/"%!!" se 'e4e'1 la at'" ate)o'!! 'e/"%!!"l

  ne4!nan!a'= &1s"'!le %e salva'e a)"bele aleato'!! ;! 'e/"%!!"l %e %e9volta'e#

  Re4e'!to' la 'e/"%!!"l ne4!nan!a'= aesta %ese&nea91 !e'%e'ea ben!4!!"l"! o'!

  '!vat!9a'ea %e 4olos!n,1H n" este vo'ba 'o'!" B9!s %e "n 'e/"%!!" a'e a%"e

  at!n)e'e "n"! at'!&on!" eono&!= ! %e !e'%e'e %e a)'e&ent #

  No,!"nea %e &1s"'1 %e salva'e a a1'"t n Conven,!a %e la '"elle %!n

  $3*3 5a't# $7= !a' "lte'!o' sa !&"s e alea 'at!!! /"%!!a'e # Se a'e n ve%e'e

  a/"to'"l benevol ao'%at %e te',! " oa9!a "no' atast'o4e eolo)!e 5t! &a'eele

  ne)' 7# Alte a9"'! %e aest )en= a'e !&l!1 &1s"'! %e salva'e eva"a'ea

  o"la,!e!= %!st'")e'ea 'o%"selo' onta&!nate ;#a # De 'e&a'at 1 s"nte& n'e9en,a "no' s!t"a,!! o&lee a'e !&l!1 asete %e %'et '!vat= "bl! ;!

  !nte'na,!onal= " onse!n,ele /"'!%!e o'es"n91toa'e #

  O alt1 no,!"ne no"1= se!4!1 %'et"l"! &e%!"l"!= este ea %e %a"ne

  aleato'!! #

  +-

 • 7/24/2019 Lucrare Licenta Dreptul Mediului

  38/92

  At"ala %ot'!n1 &!l!tea91 n 4avoa'ea 'ea'1'!! "ne! ata'e a)"be a'e n" a

  s"'ven!t n1# Rea'a'a'ea "ne! a)"be n" oate 4! one"t1 %e>t n %o"1

  !osta9e 4!e o &o%!4!a'e a 'e)!&"l"! /"'!%! al '1s"n%e'!!H 4!e o evol",!e a

  onet"l"! %e t!& 'eal= el e a'e l en"n,1 /"'!;t!! #D"1 "& &oa'tea estens'!s1 n at'!&on!"l )enet! al 4!!n,elo'= e"!9a'ea '!ve;te !nt'!nse

  'es"'sele#In%e&n!9a,!a %ev!ne %e! %e one"t " a/"to'"l !nst'"&entelo' /"'!%!e

  e!stente # Re4le,!a a 41"t s1 %!sa'1 aleato'!"#

  )7 P'e/"%!!"l %e %e9volta'e

  P'e/"%!!"l %e %e9volta'e este o a)"b1 %a' n1 !n%eelab!l1 #El este a'e!at

  %e !nstan,ele /"%e1to'e;t! s"b "n "n)! %"bl" el al %'et"l"! ont'at"al ;! al

  '1s"n%e'!! !v!le %el!t"ale# D!n "nt"l %e ve%e'e al ont'at"l"!= 'e/"%!!"l %e

  %e9volte'e este l"at n ons!%e'a'e a v!!" as"ns # El e'&!te s1 a,!one9e

  v!t!&elo' "n"! 'o%"s no!v #

  S"b 'ao't"l 4at"l"!= 'e/"%!!"l %e %e9volta'e este= %e ase&enea= l"at n

  al"l# Re)!&"'!le '1s"n%e'!! ont'at"ale ;! %el!t"ale se a'o!e ent'" a %even!

  s!&!la'e#

  In%e&n!9a'ea 'e/"%!!"l"! %e %e9volta'e este 4on%at1 e teo'!a '!s"l"! o'!e

  e'soan1 a'e a a't!!at la 'ea'ea aest"! '!s t'eb"!e s1 B;! as"&e onse!n,ele

  %!n &o&ent e a t'as 'o4!t

  7 P'e/"%!!"l a"9at &e%!"l"! nat"'al

  Este vo'ba %e "n 'e/"%!!" a'e n" a4etea91 n!! 4!!n,a "&an1= n!!

  at'!&on!"l e'sonal al !n%!v!%"l"!# Se '!%!1 'oble&a= "& vo& onsa'a

  +8

 • 7/24/2019 Lucrare Licenta Dreptul Mediului

  39/92

  'ote,!a a eea e n" "te& n"&! %e>t= %e o &an!e'1 ne)at!v1= 41'1 al "tea

  %e4!n! o9!t!v D!s",!a !nte'esea91 n"&a! la n!vel"l !n%e&n!91'!! ;! 'eal!91'!! sale #

  Ast4el= !n%e&n!9a'ea 'e/"%!!"l"! a"9at &e%!"l"! '!s1 s1 4!e a'b!t'a'1 ;!

  !&os!b!l1# A'b!t'a'= %e a eval"a n &o% ob!et!v a'e este valoa'ea 4'"&"se,!!"n"!e!sa/ I&os!b!l= ent'" 1 'ea'a'ea n nat"'1 n" %e!n%e %e>t %e nat"'a ns1;!#

  n &"lte a9"'!= nat"'a 'ea'1 at!n)e'!le a'e ! s"nt a%"se= %a' an"&!te 4o'&e %e

  'ea'a'e s"nt 4a!l!tate '!n !nte'ven,!a "&an1H 'elanta'ea "ne! 1%"'! %!st'"se=

  'eo"la'ea "ne! se!! %evastate a" "n 'e, %ete'&!nab!l# A;a se 4ae 1= n

  ase&enea s!t"a,!!= e!st1 os!b!l!tatea !n%e&n!91'!! 'e/"%!!"l"! a"9at &e%!"l"!#

  P'ote,!a &e%!"l"! nat"'al 4ae ob!et"l "ne! 'e)le&ent1'!= a'e no'o'ea91

  ;! o ta'!4a'e a v!ol1'!! sale# Ast4el %e4'!;a'ea !l!!t1 este san,!onat1 n 'ao't "

  s"'a4a,a= o'!= n a9"l !n4'a,!"n!lo'la 'e)!&"l 'e)"l!lo' %e "'ban!s&= aolo a"to'"l

  este enal!9at n 'ao't " s"'a4a,a onst'"!t1 !le)al# n absen,a "no' 'e)le&ent1'!

  %e aeast1 nat"'1= a'e!e'ea aa',!ne !nstan,elo' /"%e1to'e;t!# n 4a,a %!4!"lt1,!lo'

  ev!%ente ale "ne! !n%e&n!91'! e ale /"%!!a'1 se aelea91 la olet!v!9a'ea

  %es1)"b!'!lo'= nt'">t este vo'ba &a! ",!n %e a o')an!9a %'et"l '1s"n%e'!!= >t

  %e a as"&a olet!v "n '!s n1s"t %!n %e9volta'ea so!et1,!! !n%"st'!ale#

  So!al!9a'ea 'ea'1'!! %a"nelo' se 'eal!9ea91 e alea 'e1'!! "no' 4on%"'! %e

  !n%e&n!9a'e= nt'">t a"to'"l a)"be!= 4!e n" oate 4! !n%!v!%"al!9at= 4!e 1 este

  !nsolvab!l# Aest 4at n" nsea&n1= %!sa'!,!a %'et"l"! %e a '1s"n%e= a'e ;!

  )1se;te "t!l!tatea '!n a,!"n!le n 'e)'es= n so"l 1st'1'!! !%e!! 1= n ele %!n

  "'&1= %es1)"b!'ea t'eb"!e s1 aese as"'a a"to'"l"! %a"nelo'# Se obse'v1= n1 o

  %at1= oe!sten,a aesto' %o"1 '!n!!! %e !n%e&n!9a'e aa'ent o"se %'et"l la'ote,!a at'!&on!"l"! !n%!v!%"l"!= %e"')n% %!n 'o!etatea !n%!v!%"al1= ;!

  'esonsab!l!tatea ato'"l"! eono&!= !nl"s!v ent'" '!s"l !nov1'!!#

  +3

 • 7/24/2019 Lucrare Licenta Dreptul Mediului

  40/92

  CAPITOLUL III RSPUNDEREA PENTRU PREJUDICIU

  ECOLOGIC N SISTE:UL CODULUI CIVIL

  +#$ RSPUNDEREA PENTRU CULP

  D"1 aest 'e)!& las!= 'a' al!ab!l n &ate'!e %e '1s"n%e'e ent'"

  a)"bele 'o%"se &e%!"l"!= v!t!&a n" va "tea ob,!ne 'ea'a'ea %e>t %a1

  'obea91 "la 41t"!to'"l"!= n on%!,!!le a't# 338 ;! "'&1toa'ele %!n Co%"l C!v!l #

  Rela&ant"l va t'eb"! s1 4a1 'oba 1 I sa a"9at "n 'e/"%!!" 'eal %!'et

  ;! e'sonalH %e ase&enea= este neesa'1 stab!l!'ea "le! a"to'"l"! 4ate! a

  "ant"&"l"! 'e/"%!!"l"!= 'e"& ;! le)1t"'a %!nt'e 4at1 ;! a)"b1#

  n s!t"a,!a n a'e a)"ba este 'o%"s1 '!n ne'eseta'ea "no' %!so9!,!!

  le)ale= s!&la n1la'e onst!t"!e o "l1 a'e an)a/ea91 'esonsab!l!tatea

  a"to'"l"! s1" #

  De 'e&a'at= 1 n &ate'!a 'e/"%!!!lo' a"9ate '!n ol"a'e 'oba este

  %eoseb!t %e %!4!!l %e 41"t= %ato'!t1 nat"'!! %!ve'se a a)"belo' a'e se ot 'o%"e

  ;! %!4!"lt1,!! %e stab!l!'e eat1 a nt!n%e'!! lo' #

  Pa't!"la'!t1,!! 'e9!nt1 ;! 'ea'a'ea 'e/"%!!"l"! a"9atH ob!et"l l1,!! l

  oate onst!t"! o %es1)"b!'e = o %eol"a'e 5elt"!el! ent'" 'even!'ea=

  o&bate'ea sa" 'e%"e'ea ol"1'!!7 sa" o 'ea'a'e n nat"'1= &o%!4!a'ea

  !nstala,!!lo' sa" 'eal!9a'ea "ne! sta,!! %e e"'a'e= s!&ba'ea 'e)!&"l"! %e

  eloata'e 5%e ee&l"= 'es'!e'ea e'!n,e! a at!v!tatea s1 n" se %es41;oa'e %e>t

  noatea et#7 #n '!v!n,a aeste! 'oble&e e!st1 o!n!a 1 n &ate'!e eolo)!1

  4"n%a&ent"l '1s"n%e'!! !v!le este "n"l el"s!v s"b!et!v= onst>n% nt'o a,!"ne

  sa" o&!s!"ne a s"b!e,!lo' %e %'et 1'o'a l! sa !&"s an"&!te obl!)a,!! le)ale B

  .0

 • 7/24/2019 Lucrare Licenta Dreptul Mediului

  41/92

  '!n ate no'&at!ve se!ale B e a'e ae;t!a le nal1 n a%'"l 'e)le&ent1'!!

  aa!t1,!! /"'!%!e eolo)!e #

  O ase&enea o9!,!e este '!t!ab!l1 e ons!%e'ent"l 1 a)"bele eolo)!e

  ot s1 e!ste ;! a "'&a'e a v!!"l"! as"ns al l"'"l"!= 4!e 1 aesta este "n &!/lo%e 'o%",!e sa" !a' o !nstala,!e se!al1 %e 'even!'e a ol"1'!!= %e a'e

  e'soanele /"'!%!e e le 4oloses n" a" "no;t!n,1# Ca ata'e= va 4! el"s1 o

  '1s"n%e'e !v!l1 ent'" %a"na eolo)!1= aolo "n%e ea n" este o "'&a'e a "no'

  n1l1'! ale 'e)le&ent1'!lo' se!ale %e'!v>n% %!n obl!)a,!!le eolo)!e# n aeast1

  s!t"a,!e va oe'a o '1s"n%e'e ob!et!v1 ;! n" s"b!et!v1= nt'"n!t1 e ba9a a't #$000

  al!n #$ %!n Co%"l C!v!l #

  +#2 RSPUNDEREA FR CULP PENTRU FAPTA LUCRULUI

  E'es!a '1s"n%e'ea l"'"'!lo' t'eb"!e 'e!9at1 %!nt'"n ne"t= n

  sens"l 1 n" va e!sta n &o% neesa' o '1s"n%e'e %e >te o'! "n l"'" !nte'v!ne n

  'eal!9a'ea "ne! a)"be # Ea !nte'v!ne n"&a! at"n! >n% "n l"'" este la o'!)!nea

  "ne! a)"be ;! 'esonsab!l"l '1s"n%e a ;! >n% a)"ba a' 4! a"9at1 %e "n l"'"=

  aeasta n" va 4! l"at1 n ons!%e'a'e %e>t nt'"n ase&enea s!ste& %e '1s"n%e'e =

  e'es 'e)le&entat %e le)e #

  Deoseb!t %e !nte'esant1 aa'e= n aest sens= 'oble&a %e a ;t! %a1 n

  te&e!"l a't # $000 al!n $ %!n Co%"l C!v!l= oate 4! an)a/at1 '1s"n%e'ea= ent'"

  %a"ne eolo)!e = n al!tate %e a9n! 5%e,!n1to' al a9e! /"'!%!e7= a e'soane!

  4!9!e sa" /"'!%!e a'e a'e l"'" n se'v!!"l s1"= "t>n% ee'!ta as"'a l"! o "te'e!n%een%ent1 %e o'!enta'e ;! ont'ol= a'e ! e'&!tea s1 4e'eas1 e al,!! %e %a"nele

  'o%"se %e l"'" %e s"b a9a sa #

  n aeast1 !ote91= a9n!"l l"'"l"! este %!'et 'esonsab!l %e a)"ba e a'e

  aesta o oate )ene'a # Da"na t'eb"!e s1 'ov!n1 %!n 4ata l"'"l"! #

  .$

 • 7/24/2019 Lucrare Licenta Dreptul Mediului

  42/92

  Pent'" al!a'ea a't#$000 al!n #$ %!n Co%"l !v!l= l"'"l nens"4le,!t t'eb"!e s1

  4!e a"9a a)"be!H %a' %!n &o&ent"l n a'e sa stab!l!t 1 el a ont'!b"!t la

  'eal!9a'ea a)"be!= este 'e9"&at a 4! a"9a )ene'atoa'e n a4a'1 %e a9"l n a'e

  a9n!"l a 41"t 'oba ont'a'1# Aest s!ste& 4avo'ab!l v!t!&e!= nt'">t 'eea91 o'e9"&,!e %e 'esonsab!l!tate n sa'!na a"to'"l"! a)"be!= on,!ne ;! o os!b!l!tate

  %e eva9!"ne a'ate'"l !&'ev!9!b!l o'! !nev!tab!l al %a"ne! a'e= n aeast1 !ote91=

  eone'ea91 a"to'"l %e obl!)a,!a %e a !n%e&n!9a#

  n 'evan;1= 'e"')e'ea la a't#$000 al!n $ %!n Co%"l !v!l e'&!te v!t!&elo'

  a)"be! %e a e'e '1s"n%e'ea !n sol!%"& a %!4e'!,!lo' !nte'ven!en,! n 'eal!9a'ea

  %a"ne! # Aeast1 obl!)a,!e sol!%a'1 lea1 %e la !%eea 1 %a"na a'e o %"bl1 o'!)!ne

  'ol"l /"at %e 'o!eta'"l lo"l"! %e "n%e e&an1 %a"na ;! l"'"l a'e este la o'!)!nea

  a)"be! #

  Se obse'v1 %e! 1= %a1 'e)!&"'!le /"'!%!e s"nt %!st!nte n '!v!n,a

  4"n%a&ent"l"!= ele se 'e"nes n eea e '!ve;te e4etele= nt'">t t!n% s'e o >t

  &a! b"n1 !n%e&n!9a'e a v!t!&elo'#

  n 'at!a /"'!%!1 4'ane91 sa a%&!s= %e !l%1 1 o so!etate !&!1 este

  'esonsab!l1 n al!tate %e a9n! /"'!%! ent'" onse!n,ele )a9"l"! a'e se %e)a/1

  %!n atel!e'ele sale sa" n &ate'!a 9)o&ot"l"! 'o%"s %e l"'1'!le %e ;ant!e' 2+#

  De ase&enea= n l!te'at"'a /"'!%!1 %!n ,a'a noast'1 sa ons!%e'at 1= n l!sa

  "ne! 'e)le&ent1'! se!ale= n %o&en!"l ol"1'!! &e%!"l"!= '1s"n%e'ea ent'"

  'e/"%!!"l a"9at %e l"'"'! este %'et"l o&"n a'e 'e)le&entea91 aeast1

  'oble&1#

  n onse!n,1= n aele !ote9e n a'e ol"a'ea &e%!"l"! se 'o%"ea= !a'a9"l 'e/"%!!"l"! 'e9"ltat n" se "tea !%ent!4!a '!nt'o n1la'e a %!so9!,!!lo'

  2+Cas# C!v #%e!9!a %!n $- %e #$3*3 ! = 'eset!v 8 &a't!e $3-8 =a"% : #P'!e"' =o#!t ## $-+#

  .2

 • 7/24/2019 Lucrare Licenta Dreptul Mediului

  43/92

  %!n 'e)le&enta'ea se!al1 5Le)ea n'#3 6 $3-+ = Le)ea n'# *$ 6$3-.7= " '!v!'e la

  te&e!"l /"'!%! al '1s"n%e'!! t'eb"!a )1s!t n a't #$000 al!n# $ %!n Co%"l C!v!l 2.#

  n 4avoa'ea "ne! ase&enea o9!,!! se !nvoa ;! 4at"l 1 ntot%ea"na ol"a'ea

  &e%!"l"! se 'eal!9ea91 '!nt'"n s!n)"' l"'" 5sa" ene')!e7= !a' ot'!v!t "ne! %e!9!!%!n$3(+ a !nstan,e! s"'e&e= '!n l"'" se n,ele)e o'!e 4o'&1 &ate'!al1= !nl"s!v

  ene')!e 2(#

  Se ons!%e'1 1 '1s"n%e'ea !v!l1 ent'" a"9e eolo)!e 4oa'te 'a' ;! "tea

  )1s! 4"n%a&ent"l ent'" 4ata l"'"l"! #

  Este b!9a' s1 se ons!%e'e= %e ee&l"= 1 4"&"l sa" &!'os"'!le s"nt 4ata

  l"'"l"! a4lat s"b a9a /"%!!a'1 a 'o!eta'"l"! "n!t1,!lo' !n%"st'!ale #

  n alt1 o'%!ne %e !%e! ;! n aest a9 sa' et!n%e al!a,!a "n"! tet %e le)e

  at'!b"!n%"! sens ;! 4!nal!t1,! la a'e le)"!to'"l n!! n" sa "t"t )n%! la %ata

  e%!t1'!!# D!n aest "nt %e ve%e'e n!! 'at!a /"%!!a'1 n" sa '!stel!9at nt'o

  sol",!e 4e'&1 %ato'!t1 ;! o&le!t1,!! e a'e le 'e9!nt1 '1s"n%e'ea ent'" %a"ne

  eolo)!e 2*#

  Pe %e alt1 a'te= n on%!,!!le n a'e o !nte''eta'e "nan!& aetat1 "

  '!v!'e la al!n $al a't# $000 %!n Co%"l !v!l B "n!! v!9>n% n el o '1s"n%e'e ba9at1

  e "l1= !a' al,!! "n a9 %e '1s"n%e'e ent'" '!s= 4ata l"'"l"! a 4"n%a&ent al

  '1s"n%e'!! !v!le n %o&en!" este "s1 s"b se&n"l nt'eb1'!! #

  O se'!e %e 'et!en,e ale /"%e1to'"l"! %e a 4on%a 'esonsab!l!tatea ent'"

  ol"a'e e aeste ba9e ot a1'ea ;! ent'" 4at"l 1 a' 4! 5el ",!n ent'" etaa

  at"al17 "n 'e)!& 'ea 4avo'ab!l ent'" v!t!&e 5ent'" 1 n" a' 'es""ne n!!

  "l1= n!! !nonven!ente ano'&ale %e ve!n1tate7#

  2.G#To&a = o# !t ##$*2$*+2(T'!b S"'e& # =ol#!v #=%e #n'#$26$3(+ n C"le)e'e %e %e!9!! $3(2$3(. =vol ##322*I # An)el P'oble&e %e 's"n%e'e a'e se '!%!n le)t"'" 4olos!'ea n so"'! an!e a ene')!e! n"lea'e=n Rs"n%e'ea !v!l%e I# An)el = F'#DeaM =:# Poa = E%!t"'a t!!n!4!= ""'et! $3-0 = # 2$* ! "'& #

  .+

 • 7/24/2019 Lucrare Licenta Dreptul Mediului

  44/92

  n !"%a "no' ase&enea !nonven!ente= se ons!%e'1 neesa'1= "neo'!=a "n

  ase&enea 4"n%a&ent a' "tea 4! !nvoat n a9"l a)"belo' 'o%"se '!n ol"1'!

  a!%entale #

  Re4e'!to' la s!t"a,!a %!n %'et"l nost'"= n on%!,!!le !nt'1'!! n v!)oa'e a Le)!!n'# $+- 6$33( a 'ote,!e! &e%!"l"!= sa !nst!t"!t "n 'e)!& se!al al '1s"n%e'!!

  ent'" 'e/"%!!" 'ovoat &e%!"l"!= %e'o)ato' %e la el al %'et"l"! o&"n= stab!l!t

  %e Co%"l !v!l #

  +#+ RSPUNDEREA CO:ITENILOR PENTRU FAPTELE PREPUILOR

  Inte'esante a't!"la'!t1,!! 'e9!nt1 '1s"n%e'ea ent'" %a"nele eolo)!e ;!

  n '!v!n,a 4"n%a&ent"l"! 'ev19"t %e a't#$000 al!n#+ %!n Co%"l !v!l#

  Re4e'!to' la aeast1 'oble&1= n l!te'at"'a %e se!al!tate sa" ont"'at &a!

  &"lte "nte %e ve%e'e= n 4"n,!e %e ons!%e'a'ea nat"'!! Bs"b!et!ve sa" ob!et!ve

  B a '1s"n%e'!!#

  nt'o '!&1 o!n!e se s"s,!ne 1 te&e!"l '1s"n%e'!! o&!tent"l"! se

  'e)1se;te n a't#338333 %!n Co%"l !v!l= !a' el al 'e"s"l"! n a't # $02 %!n Co%"l

  &"n!!H %a1 n" sa' aeta o ase&enea '1s"n%e'e ob!et!v1= e'soanele /"'!%!e

  a'e= n &o% ob!;n"!t l1tes a)"bele= a' s"4e'!! &a'! 'e/"%!!! nt'">t n" ot

  'e"e'a s"&ele l1t!te v!t!&elo' %e la 'e";! a'e= n 4on% s"nt '1s"n91to'! %e

  a)"bele a%"se &e%!"l"!= %!n v!na ;! n le)1t"'1 " &"na lo' #

  nt'o alt1 o!n!e se s"s,!ne 1= n a%'"l 'oes"l"! !v!l= v!t!&a= n te&e!"l

  '1s"n%e'!! ob!et!ve= n" este obl!)at1 s1 %ove%eas1 "la el"! e&at s1'1s"n%1# Ceea e al1t!t v!t!&!&e! e'soana /"'!%!1 oate s1 'e"e'e9e ;! %e la

  el n "l1= n &1s"'a n a'e va %ove%! "la aest"!a #

  n l!te'at"'a %e se!al!tate ;! 'at!a /"%!!a'1 '1s"n%e'ea o&!tent"l"! a

  4ost 4"n%a&entat1 e !%eea %e )a'an,!e= o'n!n% %e la 'e&!sa 1= '!n a't #$000 al!n

  ..

 • 7/24/2019 Lucrare Licenta Dreptul Mediului

  45/92

  + Co% C!v!l= se !nst!t"!e o )a'an,!e a o&!tent"l"!= n sol!%a' " 'e"s"l= 4a,1 %e

  v!t!&a 'e/"%!!"l"!= )a'an,!e a'e este &en!t1 s1 o4e'e v!t!&e! os!b!l!tatea %e a 4!

  %es1)"b!t12-#

  Ca ata'e= 4ata e'soane! ;! ea a o')an"l"! !&l!1 e!sten,a "le!= !a' ea al"'"l"! a'e "n a'ate' ob!et!v# n on%!,!!le eono&!e! %e !a,1 se !&"ne a

  ons!%e'a 1 '1s"n%e'ea o&!tent"l"! a'e %'et 'e&!s1 !%eea %e '!s= n sens"l 1

  '1s"n%e'ea %e"')e %!n &'e/"'a'ea 1 el t'a)e 4oloasele at!v!t1,!! B "b!

  e&ol"&ent"& !b! on"s #

  O ase&enea one,!e )ene'al1 se a%atea91el &a! b!ne a't!"la'!t1,!lo'

  '1s"n%e'!! ent'" %a"ne eolo)!e= n on%!,!!= n a'e= 'at!= o'!e at!v!t1,!

  "&ane 5&a! ales ele %e nat"'1 eono&!17 t!n% s1 o&o'te "n an"&!t '!s ent'"

  al!tatea &e%!"l"! #

  +#. RSPUNDEREA PENTRU FAPTA PROPRIE

  n eea e '!ve;te '1s"n%e'ea e'soanelo' /"'!%!e ent'" 4ata 'o'!e=

  aeasta va 4! an)a/at1 o'! %e >te o'! o')anele aesto'a= " '!le/!"l ee'!t1'!!

  4"n,!!lo' a'e le 'ev!n= vo' 4! sav';!t o 4at1 a"9atoa'e %e 'e/"%!!! #

  Pe'soanele 4!9!e sala'!ate ale e'soanelo' /"'!%!e n" s"nt s"t!te %e

  '1s"n%e'e= ele "'t>n% o '1s"n%e'e ent'" 4atele !l!!te a"9atoa'e %e 'e/"%!!!=

  '1s"n%e'e a'e 4"n,!onea91 at>t 4a,1 %e e'soana /"'!%!1= >t ;! ent'" 'ea'a'ea

  'e/"%!!"l"!# Ast4el= t!t"la'"l a,!"n!! n %es1)"b!'e oate la ale)e'ea sa= s1 e&e

  n /"%eat1 ent'" %es1)"b!'! 4!e e'soana /"'!%!1 s!n)"'1= e'soana /"'!%!1 n

  2-C#Sttes"= C#>'san = D'et !v!l = teo'!a )ene'ala obl!)a!!lo' =E%#all=b""'et! =$33( =#2(02(2

  .(

 • 7/24/2019 Lucrare Licenta Dreptul Mediului

  46/92

  sol!%a' " e'soana 4!9!1= a'e= a,!on>n% a o')an al e'soane! /"'!%!e= a s1v>';!t

  4ata !l!!t1#

  De 'e)"l1= n 'at!1 t!t"la'"l a,!"n!! n %a"ne ea&1 n /"%eat1

  e'soana/"'!%!1 ent'" a ob,!ne %es1)"b!'!le "ven!te#Pe'soana /"'!%!1= l1t!n% %es1)"b!'!le= a'e %'et"l s1se ntoa'1 '!nt'o

  a,!"ne n 'e)'es &ot'!va e'soane! 4!9!e '!n o&onen,a o')anelo' %e

  on%"e'e a'e a" s1v';!t 4ata !l!!t1# Aeast1 os!b!l!tate este "n %'et= %a' ;! o

  obl!)a,!e a e'soane! /"'!%!e = nt'">t s"o'ta'ea 'e/"%!!!lo' a"9ate t'eb"!e s1

  'ev!n1 n ele %!n "'&1 elo' v!nova,! %e 'o%"e'ea lo' #

  n a9"l '1s"n%e'!! !v!le se san,!onea91= n )ene'al= o on%"!t1 'e'obab!l1

  = ant!so!al1 a s"b!etelo' %e %'et= e'soane 4!9!e sa" /"'!%!e = a'e '!n 4atele

  lo' !l!!te 5o&!s!ve sa" o&!s!ve7 'o%" 'e/"%!!! 4ato'!lo' %e &e%!" sa" &e%!"l"!

  n asa&bl"l s1" #

  Te&e!"l /"'!%! al '1s"n%e'!! !v!le ent'" 'e/"%!!!le a"9ate &e%!"l"! este

  Le)ea 'ote,!e! &e%!"l"! n'# $+- 6$33( n asa&bl"l s1" #Aeast1 a'e!e'e a'e ns1

  "n a'ate' )lobal ;! o'ne;te %e la 'eve%e'!le a't# 8$ al Le)!! n'# $+-6$33(= a'e

  stat"e91 ;! 4o'&a %e '1s"n%e'e !v!l1 ent'" n1la'ea 'eve%e'e'!lo' Le)!! &a!

  s"s &en,!onate#

  O anal!91 onl"%ent1 a te&e!"l"! /"'!%! al '1s"n%e'!! !v!le ent'"

  'e/"%!!! a%"se &e%!"l"! t'eb"!e s1 o'neas1 %e la '!n!!!le ;! %!so9!,!!le

  )ene'ale ale Le)!! n'# $+-6 $33(= 'eset!v %e la '!n!!"l 'even!'!! '!s"'!lo'

  eolo)!e ;! a 'o%"e'!! %a"nelo' 5a't#+= l!t#b7= >t ;! '!n!!"l ol"ato'"l l1te;te=

  '!n!!" a'e= ot'!v!t %ot'!ne! t'eb"!e !nte''etat at>t a obl!)a,!e %e !nte'nal!9a'ea ost"'!lo' ol"1'!!= >t ;! a 4"n%a&ent al '1s"n%e'!! ent'" 'e/"%!!!le e4et!ve

  a"9ate '!n ol"a'e 28# De ase&enea= Le)ea "'!n%e n"&e'oase obl!)a,!! /"'!%!e

  %e nat"'1 seto'!al1 ;! t'ansato'!al1 '!v!n% 'ote,!a 'es"'selo' nat"'ale ;!

  28F'o&a)ea" I#= G"tt!n)e' P# = O#!t# #(+

  .*

 • 7/24/2019 Lucrare Licenta Dreptul Mediului

  47/92

  onse'va'ea b!o%!ve's!t1,!!H 'ote,!a aelo' ;! a eos!ste&elo' avat!eH 'ote,!a

  at&os4e'e!H 'ote,!a sol"l"!= s"bsol"l"! ;! a &on"&entelo' nat"'!!H 'ote,!a

  a;e91'!lo' "&ane #

  n1la'ea aesto' obl!)a,!! oate )ene'a ;! 'e/"%!!! se!4!e setoa'elo' %e&e%!" &en,!onate= 4ata 'e/"%!!ab!l1 4!!n% 'e9"ltat"l n1l1'!! obl!)a,!!lo' %e

  'ote,!e seto'!al1 #

  n aest ontet te&e!"l /"'!%! al '1s"n%e'!! !v!le se a't!"la'!9ea91 >n1

  la n!vel"l 'e)le&ent1'!lo' seto'!ale sa" t'ansseto'!ale #

  D!n 'e)le&ent1'!le le)ale &en,!onate 'e9"lt1 l1')!'ea "net"l"! %e

  '1s"n%e'e a'e !&l!1 "t!l!9a'ea %"'ab!l1 a 4ato'!lo' &e%!"l"! #

  n onse!n,1= e'!n,ele 'ote,!e! &e%!"l"!= n on%!,!!le e!sten,e!

  e'!ol"l"! ol"1'!!= 'es""ne o %!l!)en,1 5s"4!!ent1 ;! neesa'17 n ee'!ta'ea

  %'et"'!lo' '!v!n% "t!l!9a'ea &e%!"l"! #

  PROLE:A AUULUI DE DREPT N DO:ENIUL ECOLOGIC

  D"1 "& este "nos"t teo'!a ;! 'at!a ab"9"l"! %e %'et= a" a1'"t

  'elat!v t>'9!"= o %at1 " %e9volt1'!le &as!ve ale 'e)le&ent1'!lo' le)ale n %!4e'!te

  %o&en!! ;! nees!tatea o'el1'!! lo' e'4ete " e'!n,ele ob!et!ve ale v!e,!! so!ale#

  nt'a%ev1'= %ot'!na las!1 a 'el"at ;! %e9voltat teo'!a= 4o'&"lat1 nt'"n tet

  al l"! Ul!an= 1 n" oate e!sta v!nov1,!e %a1 4at"l 'e/"%!!ab!l= este o&!s n

  ee'!,!"l %e %'et# Ne&!ne& loe%!t "! /"'e "%!t"'= n onse!n,1= el"! a,!on>n% nl!&!tele at'!b"telo' "n"! %'et n"! oate 4! an)a/at1 'esonsab!l!tatea= %a1 n aest

  ee'!,!" a 'e/"%!!at e alt"l#

  Ulte'!o' ns1= tot e alea alto' %o"1 4o'&e lat!ne :ale en!& nost'o /"'e "t!

  non %ebe&"s o'! :at!l!!s non est !n%"l)en%"&= sa 4o'&"lat t'etat one,!a

  .-

 • 7/24/2019 Lucrare Licenta Dreptul Mediului

  48/92

  '!v!n% 'e'!&a'ea ee"t1'!! n ee'!,!"l "n"! %'et %even!t1 ast19! ;! o 'e)"l1 %e

  %'et o9!t!v# De;! ab"9"l %e %'et "noa;te o et!n%e'e %!n e n e &a! &a'e n

  &"lte s!ste&e /"'!%!e onte&o'ane =no,!"nea ;! '!te'!!le sale '1&>n n1

  ont'ove'sate# Ast4el= sa" 4o'&at ;! a4!'&at %o"1 &a'! l!n!! onet"ale '!&a5nen% " R!e't7 ot'!v!t 1'e!a %'et"l n" oate 4! ons!%e'at a ab"9!v %e>t

  %a1 este ee'!tat " !nten,!a %e a 1)"b! n a4a'a aeste! s!t"a,!!H ee'!,!"l "n"!

  %'et n" oate 4! n!!o%at1 n)'1%!t#

  A %o"a one,!e= %eoseb!t1 'a%!al 54on%at1 %e Josse'an%7= ons!%e'1 1

  ab"9"l %e %'et este at"l neesa' so"l"! !nst!t"!'!!= s!'!t"l"! ;! 4!nal!t1,!!

  n%'!t"!'!! n a"91 #

  Ab"9"l %e %'et n" !&l!1= nt'o ase&enea v!9!"ne !nten,!a %e a 'e/"%!!a=

  ! onst!t"!e n"&a! s!&la absen,1 a "n"! &ob!l le)!t!& 23#

  De9voltat1 n on%!,!!le so!et1,!! onte&o'ane= o ase&enea o9!,!e teo'et!1

  ;! 'at!1 5ons!%e'at1 %e "n!! a"to'! a 4!!n% ve!n1 " teo'!a %et"'n1'!! "te'!! %!n

  %'et"l a%&!n!st'at!v7 ;! e'!&1 !nte'esante se&n!4!a,!! ;! n '!v!n,a

  onse!,elo' /"'!%!e '!v!n% 'ote,!a &e%!"l"!# Da1 la ne"t n" a %e1;!t

  se&n!4!a,!!le sale las!e= t'etat sa onst!"!t o one,!e se!4!1 n '!v!n,a

  &an!4est1'!! ab"9!ve %e %'et n &ate'!e eolo)!1 #+0

  n &ot!va'ea aeste! %e!9!! sa s"s,!n"t= '!nt'e altele= 1 at'!b"tele %'et"l"!

  %e 'o!etate n" ot 4! ee'!tate n &o% ab"9!v= n>t= s1 'e/"%!!e9e e al,!

  'o!eta'! n ee'!ta'ea %e 1t'e ae;t!a a %'et"'!lo' lo' %e 'o!etate 5T'!b#

  s"'e& B s# !v # = %e'# n'# $+2( 6 $3-8 n C"le)e'ea %e %e!9!!= $3-8= # $0$+ 7

  n l!te'at"'a /"'!%!1 4'ane91 se !tea91 %'et a9"'! %e ab"9 %e %'et n%o&en!"l o'ot!'!! &e%!"l"! ste'!l!9a'ea ;! eloata'ea ab"9!v1 a te'en"'!lo' %e23Pent'" se&4!a!!e )ene'ale ale ab"9"l"! %e %'et ! %el!&!ta'ea sa 4a%e !nonven!entele ve!tntate a se ve%ea:#El!es" = Rs"n%e'ea !v!l%el!t"al= E%!t"'a Aa%e&!e! ""'et! = $3-2 =#-2 $*3$-0 = P# To"'nea" = La'esonsab!l!tete !v!le = Dallo9 =a'!s = $3-3 = # (2+(($+0Ast4el = nt'"n a9 %e se= !nstana noast's"'e&a %e!s eloata'ea "n"! &oto' elet'! ="t!l!9at ent'"