of 6 /6

 · luc các dân toc thiêu sô giai doan 2016-2020, dinh huóng dên näm 2030; 2. Tiêp tuc triên khai thuc hiên 09 nhóm nhiêm vu và 05 giåi pháp co bån cùa ngành. 3

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of  · luc các dân toc thiêu sô giai doan 2016-2020, dinh huóng dên näm 2030; 2. Tiêp tuc...

Page 1:  · luc các dân toc thiêu sô giai doan 2016-2020, dinh huóng dên näm 2030; 2. Tiêp tuc triên khai thuc hiên 09 nhóm nhiêm vu và 05 giåi pháp co bån cùa ngành. 3
Page 2:  · luc các dân toc thiêu sô giai doan 2016-2020, dinh huóng dên näm 2030; 2. Tiêp tuc triên khai thuc hiên 09 nhóm nhiêm vu và 05 giåi pháp co bån cùa ngành. 3
Page 3:  · luc các dân toc thiêu sô giai doan 2016-2020, dinh huóng dên näm 2030; 2. Tiêp tuc triên khai thuc hiên 09 nhóm nhiêm vu và 05 giåi pháp co bån cùa ngành. 3
Page 4:  · luc các dân toc thiêu sô giai doan 2016-2020, dinh huóng dên näm 2030; 2. Tiêp tuc triên khai thuc hiên 09 nhóm nhiêm vu và 05 giåi pháp co bån cùa ngành. 3
Page 5:  · luc các dân toc thiêu sô giai doan 2016-2020, dinh huóng dên näm 2030; 2. Tiêp tuc triên khai thuc hiên 09 nhóm nhiêm vu và 05 giåi pháp co bån cùa ngành. 3
Page 6:  · luc các dân toc thiêu sô giai doan 2016-2020, dinh huóng dên näm 2030; 2. Tiêp tuc triên khai thuc hiên 09 nhóm nhiêm vu và 05 giåi pháp co bån cùa ngành. 3