LTE Tehnologija

Embed Size (px)

Text of LTE Tehnologija

 • 7/26/2019 LTE Tehnologija

  1/21

  UNIVERZITET U SARAJEVUFAKULTET ZA SAOBRAAJ I KOMUNIKACIJE

  SEMINARSKI RAD IZ PREDMETA:Beini komnik!"i#$ki $i$%emi

  Tem! &!'!: LTE %e(no)o*i#!

  Sarajevo, juni 2016. godine

  S!'&!#

  1. UVOD 2

  2. LTE (Long Term Evolution) 3

  2.2. Arhitektura Sistema i radio pristupna mrea LTE 5

  2.3. Osnovne karakteristike LTE tehnologije 72.. !lju"ni #ahtjevi koji se postavljaju pred LTE $$

  %

  P&e'me%ni

  n!$%!+nik: Prof.dr. Himzo BajriA$i$%en%:S%'en%: Ajla Pajo

  Broj indeksa: 6!"

  #smjerenje: $omunika%ijske &e'nologije

  (odina s&udija: )rea *+++

  Re,)%!% &!'!:

 • 7/26/2019 LTE Tehnologija

  2/21

  2.5. Osnovne karakteristike radijske opreme koje se koriste kod LTE tehnologije $2

  3. Razlike izmeu LTE i LTE- 13

  !. "rim#er $emon%trirane !& mre'e 1

  . *L+U,* 1

  1. UVOD

  Tema ovog seminarskog rada je &LTE tehnologija'. ( ovom radu )e te se susresti saoso*inama LTE mree+ njenoj arhitekturi+ LTE ,iljevima klju"nim #ahtjevima koji se

  postavljaju pred LTE tehnologiju a #atim i osnovne karakteristike radijske opreme koji sekoriste kod LTE tehnolgoije.

  O*ja-njene su ra#like i#meu LTE i LTE/0A1dvan,ed. Osvrt je napravljen na trenutnusitua,iju u svijetu+ koje drave imaju i na koji na"in+ a koje uop-te nemaju LTE tehnologiju+ tj.nemaju je komer,ijalno i to je sve prika#ano na mapi.

  $

 • 7/26/2019 LTE Tehnologija

  3/21

  astu)a potranja #a mrenim servisima+ kao -to su o4+ 6e* pretraivanje+ videoteleonija+ i video streaming+ sa ograni"enjima u ka-njenju i #ahtjevima propusnog opsega+

  predstavljaju nove i#a#ove u di#ajnu *udu)e genera,ije mo*ilne mree.

  8ekoliko godina istraiva"ki timovi uveliko ra#vijaju okvire #a mree naredne

  genera,ije 0 9 1. a#li"iti programi istraivanja+ kao -to su :o*ile ;E+ :4A4+

 • 7/26/2019 LTE Tehnologija

  4/21

  LTE je ve) na-ao -iroku primenu u praksi+ i i# tog ra#loga kako istraiva"ke tako iindustrijske #ajedni,e "ine #natne napore na prou"avanju LTE sistema+ predlau nova iinovativna re-enja u ,ilju anali#e i po*olj-anja perormansi.

  LTE pristupna mrea je *a#irana na O=uen,?

 • 7/26/2019 LTE Tehnologija

  5/21

  4ako su SA i SAF #asnovane na 4+ LTE je prva radio pristupna mrea koja se#asniva na all/4. SA i SAF se koriste kao nadogradnja #a paketski prenos na postoje)u9S:C39 mreu+ koja prenosi govor putem komuta,ije kola+ kreiraju)i na taj na"in hi*ridnisistem+ dok LTE koristi ravno+ all/4 je#gro i A8 kako *i pove#ao korisnike #a prenosgovora i podataka.

  !ao takav sistem+ LTE #ahtjeva soisti,iranije paketsko je#gro #a pruanje govora imultimedijalnih servisa u realnom vremenu+ -to #na"i da )e operateri morati da #amjenetrenutno je#gro mree kako *i mogli da ponude ove i *udu)e servise. LTE je prvi put

  predstavljen u 39 elease G spe,iika,iji.

  Slika 2. 3GPP Release 8 i evolucija ka 4G2

  -snovni rin%ii kojima se rukovodilo ri formiranju /)SA su:

  os&avljanje agrega%ioni' &aaka 3&o je mogue 4li5e korisnikom

  &erminalu ime se uklanjaju uska grla, i

  smanjenje 4roja 'ijerar'ijski' nivoa ime se oveava 4rzina.

  +za4rana radio &e'nologija za /) je o&uno nova radio ris&una &e'nologija

  zasnovana na -78 *-r&'ogonal re9. 7ivision 8ul&ileing. ;jene najznaajnije

  karak&eris&ike su:

  Prenosni oseg do 20 8Hz *u #8)S sis&emima je < 8Hz.

  Brzine do=nlink>a od 100 84s, 4rzine ulink>a od

 • 7/26/2019 LTE Tehnologija

  6/21

  Tabela 1. Karakteristike LTE mrea3

  8e?u svim ovim erformansama sa5e&im u )a4eli 1. najznaajnija novina

  uvedena u /) se%[email protected]%ijama je o4olj3ana oS odr3ka u&em nove

  [email protected]&i%irane 8 &e'nologije i mali ing, 3&o je za krajnjeg korisnika od velike

  va5nos&i.

  2.1. ritektura /i%tema i ra$io 0ri%tu0na mre'a LTE

  LTE sistem je *a#iran na &lat' arhitekturi po#natoj kao &Servi,e Ar,hite,tureEvolution'. Ovo garantuje neprekidnu podr-ku mo*ilnosti i veliku *r#inu isporuke podataka isignali#a,ija. Jao -to je prika#ano na sli,i 3. napravljeno je od K,ore& mree na#vane&Evolved a,ket ;ore' i radio pristupne mree 0adijski interejs1+ na#vane Evolved/(niversal Terrestrial adio A,,ess 8et6ork 0E/(TA81.

  Evolved a,ket ;ore je sa"injen od ::E 0:o*ilit? :anagement Entit?1+ S90Serving 9ate6a?1 i 9 0

 • 7/26/2019 LTE Tehnologija

  7/21

  Slika br.3 Arhitektura LTE4

  LTE mrea ima dvije vrste "vorovaB

  $. (E 0(ser E>uipments1 ili ti korisni"ka oprema

  2. e8D 0enhan,ed 8ode D1 M ta"ka koja o*jedinjuje sve samo radio orjentisaneunk,ionalnosti0repetitor1

  8a po"etku pro,esa standardi#a,ije+ smanjenje *roja "vorova re#ultiralo je da E;0Evolved a,ket ;ore1 mrea o*jedinjavala sve unk,ije u jednom "voru+ osim SS+ koji senala#i van "vora. E; se sastoji i# slijede)ih su*komponentiC"vorovaB

  E /obilit! a"a#e$e"t E"tit!+ "vor kontrolne ravni C kontrolni "vorN

  /& / Serving 9ate6a? Cusluni gate6a?+ "vor korisni"ke ravniC korisni"ki "vor koji spajaE; sa LTE A8 0ve#a i#meu pristupa i prenosa1N

  "& /

 • 7/26/2019 LTE Tehnologija

  8/21

  LTE radijsko su"elje #asniva se na upotre*i ortogonalnog multipleksiranjarekven,ijskim odvajanjem 0O=uen,?/

 • 7/26/2019 LTE Tehnologija

  9/21

  ;ikli"ki preiks se dodaje svakom sim*olu prije oda-iljanja kako *i se #adrala ortogonalnostu# minimi#iranje meu/sim*olne intereren,ije. !ori-tenjem inver#ne *r#e =ourierovetransorma,ije prijemnik moe potpuno detektirati odaslani signal+ u# pretpostavku da jemaksimalno raspr-enje ka-njenja 0eng. dela? spread1 u radijskom kanalu kra)e od duinedodanog ,ikli"kog preiksa.

  Slika 6. 7$le$e"tacija % teh"ike uz o$o 7TT u o5a9ilja"ju i rije$u:

  Svaki od podnositelja nosi jedan O=

 • 7/26/2019 LTE Tehnologija

  10/21

  ova 0ostatak 2% :# pojasa otpada na iltriranje i #a-titni pojas1+ a dodijeljeni D/ovi usila#noj ve#i ne moraju *iti kontinuirani.

  Slika ;. Pro$je"jiva 9iri"a (rekve"cijsko# ojasa;

  !od u#la#ne ve#e koristi se pose*na i#ved*a O=

 • 7/26/2019 LTE Tehnologija

  11/21

  Slika =. >i9e)a"te"ske teh"ike za LTE

 • 7/26/2019 LTE Tehnologija

  12/21

  mree "etvrte genera,ije 091+ -to )e se ostvariti u sklopu LTE/Advan,ed tehnologije 039elease $%1.

  Slika $$B a#vojni put LTE tehnologije prema LTE/Advan,edI

  2.3. LTE il#evi

 • 7/26/2019 LTE Tehnologija

  13/21

  2.!. *l#u4ni zat#evi ko#i %e 0o%tavl#a#u 0re$ LTE tenologi#u

  !lju"ni ,iljevi s aspekta perormansi i mogu)nosti koje 39 stavlja pred LTE suB

  visoke *r#ine prijenosa M ,ilja se na vr-ne *r#ine prijenosa podataka ve)e od $%%

  :*ps u sila#noj ve#i+ odnosno 5% :*ps u u#la#noj ve#i+ te ostvarivost 2/3 puta ve)ih*r#ina na ru*u )elije u odnosu na SA elease H+

  smanjenje vremena "ekanja M niska laten,ija 0ispod $% ms1 u korisni"koj ravnini

  poradi po*olj-anja perormansi protokola u vi-im slojevima 0npr. T;1 kao ismanjenje ka-njenja pove#anog s pro,edurama u kontrolnoj ravnini 0npr. uspostavasjedni,eCsesije+ ispod $%% ms1

  visoka spektralna eikasnost 0*psC#Csite1 M 2/3 puta ve)a u odnosu na SA elease

  H+

  umjerena potro-nja snage u terminalima+

  leksi*ilnost upotre*e ra#li"itih rekven,ijskih opsega M mogu)nost upotre*e ra#nih

  rekven,ijskih podru"ja 0*ilo ve) postoje)ih ili novih1+ u# -iroku mogu)nost i#*ora-irine pojasa 0$+N 3N 5N $%N $5 ili 2% :#1+ te i#*or i#meu =

 • 7/26/2019 LTE Tehnologija

  14/21

  komisije+ #a =

 • 7/26/2019 LTE Tehnologija

  15/21

  meupove#ivanje radijskih jedini,a te su"elje #a odravanje i nad#or.

 • 7/26/2019 LTE Tehnologija

  16/21

  3. Razlike izmeu LTE i LTE-

  T

  abela 2. Razlike iz$eDu LTE 7 LTE)A5va"ce511

  $$httpBCC666.it/modul.rsC%$C2%$Cg/,etvrta/genera,ija/mo*ilnih/telekomunika,ionih/sistemaC

  $5

  http://www.it-modul.rs/01/2014/4g-cetvrta-generacija-mobilnih-telekomunikacionih-sistema/http://www.it-modul.rs/01/2014/4g-cetvrta-generacija-mobilnih-telekomunikacionih-sistema/http://www.it-modul.rs/01/2014/4g-cetvrta-generacija-mobilnih-telekomunikacionih-sistema/http://www.it-modul.rs/01/2014/4g-cetvrta-generacija-mobilnih-telekomunikacionih-sistema/http://www.it-modul.rs/01/2014/4g-cetvrta-generacija-mobilnih-telekomunikacionih-sistema/
 • 7/26/2019 LTE Tehnologija

  17/21

  !. "rim#er $emon%trirane !& mre'e

  A#ija predstavlja najdinami"nije podru"je kad je re" o ra#voju telekomunika,ionihmrea "etvrte genera,ije. To+ i#meu ostalog+ potvruju aktivnosti japanske kompanije 8TT

 • 7/26/2019 LTE Tehnologija

  18/21

  Slika 14. e$lje u koji$a je ko$ercijal"o re5stavlje"a LTE teh"olo#ija12

  . *L+U,*

  ( dana-nje vreme kada se pro,es prelaska televi#ije sa analognog na digitalni prenosprivodi kraju+ LTE je logi"an nastavak digitali#a,ije koja daje dravama K

 • 7/26/2019 LTE Tehnologija

  19/21

  L5TERTUR

  $. 4nternetB

  httpsBCC666.a,ademia.eduCH%32IGCSeminarski*e#i,nemre#edo6nlink203$.%5.2%$H.1

  httpBCC666.it/modul.rsC%$C2%$Cg/,etvrta/genera,ija/mo*ilnih/telekomunika,ionih/sistemaC0%$.%H.2%$H.1

  httpBCC666.gsa,om.,omCdo6nloadsC,hartsCLTEglo*almap.php 03$.%5.2%$H.1

  2. redavanje I. K genera,ija& pro.dr. im#o Dajri)

  $G

  https://www.academia.edu/6034298/Seminarski_bezicne_mreze_downlink2http://www.it-modul.rs/01/2014/4g-cetvrta-generacija-mobilnih-telekomunikacionih-sistema/http://www.it-modul.rs/01/2014/4g-cetvrta-generacija-mobilnih-telekomunikacionih-sistema/http://www.it-modul.rs/01/2014/4g-cetvrta-generacija-mobilnih-telekomunikacionih-sistema/http://www.gsacom.com/downloads/charts/LTE_global_map.phphttp://www.gsacom.com/downloads/charts/LTE_global_map.phphttps://www.academia.edu/6034298/Seminarski_bezicne_mreze_downlink2http://www.it-modul.rs/01/2014/4g-cetvrta-generacija-mobilnih-telekomunikacionih-sistema/http://www.it-modul.rs/01/2014/4g-cetvrta-generacija-mobilnih-telekomunikacionih-sistema/http://www.gsacom.com/downloads/charts/LTE_global_map.php
 • 7/26/2019 LTE Tehnologija

  20/21

  "O"5/ /L5*

  Slika $. a#voj 39

  Slika 2. 39 elease G i evolu,ija ka 9

  Slika *r.3 Arhitektura LTE

  Slika . O=

 • 7/26/2019 LTE Tehnologija

  21/21

  2%