Click here to load reader

Lärplattans plats i förskolan - DiVA 1066337/FULLTEXT01.pdf · PDF file Lärplattans plats i förskolan - ett pedagogiskt verktyg eller bara en ”barnvakt” ... Surfplatta, iPad,

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Lärplattans plats i förskolan - DiVA 1066337/FULLTEXT01.pdf · PDF file...

 • Lärplattans plats i förskolan

  - ett pedagogiskt verktyg eller bara en ”barnvakt”

  Författare

  Paulina Walfridsson & Åsa Larsson

  Institutionen för

  pedagogik, didaktik och

  utbildningsstudier,

  Självständigt arbete,

  15 hp

  Rapport 2016ht02149

  Handledare: Katrin Lilja Waltå

  Examinator: Jörgen Mattlar

 • Sammanfattning

  De digitala verktygen får allt mer plats i förskolans värld och det talas om att barn föds in i

  en digitaliserad värld. Syftet med denna undersökning var att få en inblick i hur man skulle

  kunna arbeta med lärplattan som ett pedagogiskt verktyg utifrån ett sociokulturellt

  perspektiv. För att kunna finna svar på våra frågor använde vi oss av en

  respondentundersökning. Vi gav oss ut och intervjuade tre IT-ansvariga och

  fem pedagoger på fyra förskolor. Resultatet visar att arbetet med lärplattan som ett

  pedagogiskt verktyg ser olika ut på de förskolor vi besökt, men att tanken bakom

  användandet av lärplattan ser lika ut. Det är betydelsefullt att pedagogerna i förskolan har

  ett syfte med lärplattan så att den inte blir en barnvakt.

  Med detta arbete vill vi synliggöra hur arbetet med lärplattan som ett pedagogiskt verktyg

  kan se ut i praktiken. Vi har även under undersökningens gång mött på många användbara

  böcker som ger tips på hur man kan använda lärplattan som ett pedagogiskt verktyg, både i

  förskola och skola. Vi har därför valt att ge några boktips, dessa finns bifogade

  i bilagan boktips.

  Nyckelord: tablets, pedagogiskt verktyg, IT, digital kompetens, lärplatta

 • Våra tack

  Från Åsa

  Jag vill rikta ett stort tack till alla våra respondenter. Utan er hade denna undersökning

  aldrig gått i hamn. Tack för att ni så självklart valde att vara med i denna undersökning.

  Jag vill även rikta ett stort tack till mina vänner, Sofie Lindström, Emelie Klostermann,

  Julia Dahlström, Frida Buskas och Frida Lindgren som så tålmodigt har fått lyssna på mig

  under detta examensarbete. Utan er stöttning hade detta inte gått.

  Ett ännu större tack vill jag rikta till min syster, Frida Larsson, som tog sig tid att stötta

  och hjälpa mig under arbetets gång, tack!

  Det största tacket vill jag såklart skänka Paulina Walfridsson. Under arbetets gång har vi

  haft våra med- och motgångar men vi lyckades att klara av det. Tack för all stöttning och

  alla bra diskussioner vi haft under arbetets gång. VI KLARADE DET!

  Det sista tacket vill jag ge vår underbara handledare, Katrin Lilja Waltå. Utan dig hade

  detta arbete aldrig blivit klart. Tack för den stöttning och respons du givit oss. Att vi har

  kunnat höra av oss till dig i tid och otid och att du har ställt upp för oss betyder så mycket.

  Tusen och åter tusen tack!

  Visby i November 2016

  Åsa Larsson

  Från Paulina

  Jag vill rikta mitt första tack till alla respondenter som tog sig tid för våra intervjuer. Ett

  stort tack till alla er!

  Ett stort tack vill jag rikta åt mina fina vänner Elin Martinsson, Ellenore Vingmyr och

  Frida Lindgren som funnits där för kramar, stöttning och massor av fikapauser. Ni är guld

  värda!

  Även jag vill tacka Åsas syster Frida Larsson för rättning och respons av vårt arbete. Stort

  tack till dig. Mitt allra största tack vill jag självklart rikta till Åsa Larsson. Hela vägen har vi kämpat

  oss igenom arbetet och stöttat varandra. Alla diskussioner har fört mycket med sig och

  bildat det vi skapat. Ett mycket stort tack för ett gott samarbete! TILLSAMMANS

  KLARADE VI DET!

  Mitt sista tack vill även jag rikta till vår handledare Katrin Lilja Waltå. Tack för alla fina

  diskussioner som fört vårt arbete framåt. Tack för all respons du givit oss och ett riktigt

  stort tack för all tid vi fått med dig. Mycket stora tack till dig!

  Visby, December, 2016

  Paulina Walfridsson

 • Innehåll 1. Inledning ....................................................................................................................................... 1

  1.1. Syfte och frågeställningar ................................................................................................... 1

  1.2. Bakgrund ............................................................................................................................... 2

  1.3. Definition – Begrepp ............................................................................................................ 4

  1.3.1. Lärplatta - Kärt barn har många namn... ................................................................... 4

  1.3.2. Pedagogiskt verktyg ..................................................................................................... 4

  1.3.3. Digitalkompetens och IT-kompetens ......................................................................... 5

  1.3.4. App – Appar ................................................................................................................... 5

  2. Litteraturgenomgång ................................................................................................................... 6

  2.1. Tid framför skärm ................................................................................................................. 6

  2.2. Att välja spel/appar .............................................................................................................. 6

  2.3. Pedagogers förhållningssätt – Digital kompetens ........................................................... 7

  2.4. Kritisk syn på lärplattan i förskolan .................................................................................... 9

  2.5. Fördelar med lärplattan i förskolan .................................................................................. 10

  3. Teoretiskt utgångspunkt - Sociokulturellt perspektiv ........................................................... 13

  4. Metod .......................................................................................................................................... 15

  4.1. Förberedelser/urval: .......................................................................................................... 16

  4.2. Tid och plats för intervju .................................................................................................... 17

  4.3. Etiska överväganden ......................................................................................................... 18

  4.4. Genomförande ................................................................................................................... 19

  4.5. Databearbetning ................................................................................................................. 19

  4.6. Arbetsfördelning ................................................................................................................. 20

  5. Resultat och analys - Sammanflätning av olika röster ........................................................ 21

  5.1. Presentation av respondenterna ..................................................................................... 21

  5.2. Tillgång på lärplattor i förskolan ....................................................................................... 21

  5.3. Ålder ..................................................................................................................................... 22

  5.4. Tid framför skärm ............................................................................................................... 22

  5.5. Innehåll – Val av spel och appar ..................................................................................... 23

  5.6. Pedagogers förhållningssätt – Digital kompetens ......................................................... 24

  5.7. Röster om problematiken med lärplattan i förskolan .................................................... 25

  5.8. Positiva röster om lärplattan i förskolan ......................................................................... 26

  6. Diskussion, slutsats och vidare forskning .............................................................................. 28

  6.1. Lärplattan som ett pedagogiskt verktyg .......................................................................... 28

  6.2. Slutsats ................................................................................................................................ 30

 • 6.3. Vidare forskning ................................................................................................................. 31

  Referenslista ..................................................................................................................................... 32

  Bilaga 1. Boktips och hemsidor för arbete med lärplattan och digitala verktyg .............................. 35

  Bilaga 2. Samtyckesblad .................................................................................................................. 36

  Bilaga 3