of 10/10
l,r - ZONA DE LOCUIT CU CLADIRI DE TIP RURAL CAP 1. GENERALITATI . 1. Tipuri de subzone functionale Tipurile de subzone functionale care se intalnesc in cadrul zonei de locuit a -localitafilor sunt: Localitatea §RA MARE Lr - Subzona locuinte de tip rural Lrl -- amplasata in sud-vestul localitatii si cuprinde str. Socului si partial str. Principals Lrl- amplasata in vestul localitatii si cuprinde str. Andrei §aguna, str. Campului si partial str. Principala Lr3 - amplasata in nordul localitatii §i cuprinde str. Noua, str. Dupa Gradini si partial str. Principals Lr4 amplasata in estul §i sudul localitatii sj cviprinde str. Viilor, str. Hambei, str. Vaii si str. In Gradini. L - Zone propuse pentru lotizare LI - langa str. Sibiului, partial str. Principals si partial Podul de Piatra L2 - str. Luncii L3 - str. Ocnei, str. RSsaritului, §i str. Paraul Socilor L4 - prelungire str. Andrei §aguna L5 - prelungire str. Andrei §aguna L6 - str. Dupa Gradini L7 - prelungire str. Noua L8 - str. Viilor L9 - str. Veteranilor L10 - str. Vaii §i str. DupS GrSdini LI 1 - partial Podul de Piatra si str. Haia Localitatea Hainba Lr - Subzona locuinte de tip rural Lrl - amplasata in vestul localitatii si cuprinde str. In Romani, str. Campului, str. Zorile si partial str. Cooperativei Lrl - amplasata in estul sj nord-estul localitatii si cuprinde partial Ulita Mare, str. In Gradini, str. Priinariei §i partial str. Cooperativei L - Zone propuse pentru lotizare LI -str. Veteranilor LI - gradini pe str. In Romani L3 - str. Repa L4 - str. DupS Gradini /\5 - partial str. InGradini L6 - str. Moistii 39

l,r - ZONA DE LOCUIT CU CLADIRI DE TIP RURAL CAP 1 ... · trigonometric, in functie de dimensiunile cladirilor (H- inaltime, I - lajime, L - lungime) in zonele de refermta, pentru

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of l,r - ZONA DE LOCUIT CU CLADIRI DE TIP RURAL CAP 1 ... · trigonometric, in functie de dimensiunile...

 • l,r - ZONA DE LOCUIT CU CLADIRI DE TIP RURAL

  CAP 1. GENERALITATI

  . 1. Tipuri de subzone functionaleTipurile de subzone functionale care se intalnesc in cadrul zonei de locuit a

  -localitafilor sunt:Localitatea §RA MARE

  Lr - Subzona locuinte de tip ruralLrl -- amplasata in sud-vestul localitatii si cuprinde str. Socului si partial str.

  PrincipalsLrl- amplasata in vestul localitatii si cuprinde str. Andrei §aguna, str. Campului

  si partial str. PrincipalaLr3 - amplasata in nordul localitatii §i cuprinde str. Noua, str. Dupa Gradini si

  partial str. PrincipalsLr4 — amplasata in estul §i sudul localitatii sj cviprinde str. Viilor, str. Hambei,

  str. Vaii si str. In Gradini.

  L - Zone propuse pentru lotizareLI - langa str. Sibiului, partial str. Principals si partial Podul de PiatraL2 - str. LunciiL3 - str. Ocnei, str. RSsaritului, §i str. Paraul SocilorL4 - prelungire str. Andrei §agunaL5 - prelungire str. Andrei §agunaL6 - str. Dupa GradiniL7 - prelungire str. NouaL8 - str. ViilorL9 - str. VeteranilorL10 - str. Vaii §i str. DupS GrSdiniLI 1 - partial Podul de Piatra si str. Haia

  Localitatea HainbaLr - Subzona locuinte de tip rural

  Lrl - amplasata in vestul localitatii si cuprinde str. In Romani, str. Campului, str.Zorile si partial str. Cooperativei

  Lrl - amplasata in estul sj nord-estul localitatii si cuprinde partial Ulita Mare,str. In Gradini, str. Priinariei §i partial str. Cooperativei

  L - Zone propuse pentru lotizareLI -str. VeteranilorLI - gradini pe str. In RomaniL3 - str. RepaL4 - str. DupS Gradini

  /\5 - partial str. In Gradini

  L6 - str. Moistii39

 • /ut 2. Functiunea dominanta a zonei- functiunea dominanta este locuireaFondul construit existent se compune din locuinte cu specific rural (gospodarii

  ^dividuale) cu regim de inaltime parter, subsol inaltat + parter sau subsol + parter +etaj. H.

  Art. 3. Functiuni complementare admise zonei/%

  In zona de locuit avem si functiuni complementare astfel :- - amplasarea de chioscuri sau alte constructii provizorii pe domeniul public,

  fame, reclame comerciale avizate pe baza unor documentatii specifice.- - toate tipurile de construcjii compatibilc cu specificul zonei, cu respectarea

  condifiilor din avize in cazul in care exista valori de patrimoniu cultural de intereslocal.

  /\n zona de locuire se pot autoriza unitati de corner^ §i prestari servicii §i utilitate

  publica so mica industrie in constructive autorizate si vor avea inscrise in autorizatiade functionare condifii care s& asigure protectia acustica a zonelor limitrofe.

  Functionarea acestora este condi|ionata de obtinerea autorizatiei de mediu,autorizatiei PSI §i Inspectoratului de Politic Sanitara §i Medicina Preventiva, dupa caz.

  CAP. 2. UTILIZAREA FUNCTIONALA A TERENURILOR

  Art. 4. Utilizari permiseSe vor autoriza:

  • locuinte individuale, adausuri, mansardari, supraetajari, anexe cit si functiunicomplementare (spatii comerciale, mici ateliere nepoluante, servicii profesionale).• garaje, parcaje publice, lucrari de terasament necesare pentru amenajarea cailor deacces.•constructii de utilitate publica cu volume §i gabarite care sa se incadreze in

  specificul zonei de locuit.

  Art. 5. Utilizari permise cu conditii• locuinte sociale de necesitate s.i dotari (in conditiile realizarii unui Plan Urbanistic deDetaliu)• schimbari de destinafie pentra :

  - comert- prestari de servicii nepoluante

  • amplasarea de chio§curi sau alte constructii provizorii pe domem'u public;• amplasarea de finne si reclame comerciale.• functiuni de productie me§te§ugareasca de mica amploare desfasurata la scaraparcelei

  In zonele Lr orice modificare de construire se va face cu avizul serviciilorpublice centralizate in teritoriu.

  40

 • . 6. Interdicfii temporarein zonele_propuse pentru lotizare (extindere locuinfc) se vor elibera autorizatii de

  Zonal

  . 3. CONDITII DE AMPLASARE §1 CONFORMAREICONSTRUCJIILOR

  3.1. Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii

  . 7. Orientarea fata de punctele cardinaleZonele de locuinteConstructive de locuit se vor amplasa astfel meat sa se evite orientarea spre

  nerd a dormitoarelor §i cu fatada principals spre sud-vest, sud, sud-est, astfel incatpentru eel putin jumatate din numarul mcaperilor de locuit si pentni toate incaperile delocuit amplasate pe fatada cea mai favorabila (sud) sa se respecte regula insoririiBflime.

  Dimensiunile elementelor ce determina zona de umbra se stabilesctrigonometric, in functie de dimensiunile cladirilor (H- inaltime, I - lajime, L - lungime)in zonele de refermta, pentru latitudinea 45° nord.

  Durata minima de insorire ceruta de normele sanitare este de 1 }/2 ore lasolstitiul de iarna sau de 1 ore in perioada 2 1 februarie -21 octombrie pentru cladirileile locuit §i o ora pentru celelalte cladiri. Asigurarea duratei minime de insorire,dependenta de solutiile urbanistice se face prin orientarea, distantarea §i dimensionareaconstrue filler..

  Art. 8. Amplasarea fata de drumurile publiceIn zona drumului public se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de

  specialitate ale administratiei publice:a. construc^ii §i instala^ii aferente drumurilor publice, de desewire, de intre^inere

  ,?i de exploatare;b. parcaje, garaje §i statii de alimentare cu cai-buran^i §i resurse de energie

  (inclusiv functiunile lor complementare: magazine, restaurante.);c. conducte de alimentare cu apa si de canalizare, sisteme de transport gaze,

  Jijei sau alte produse petroliere, retele termice, electrice, de telecomunicatii siinfrastructuri ori alte instalatii ori constmctii de acest gen.

  Ampriza este fasja de teren ocupata de elementele constructive ale drumului insectiune transversala, masurata in proiectie orizontala.

  Fasiile de siguranta sunt zonele amplasate de o parte §i de alta a amprizeidrumului, destinate amplasarii semnalizarii rutiere, plantatiilor sau altor activitati sauamenajSri legate de exploatarea drumului.

  Zona drumului este suprafata de teren ocupata de drum si de lucrarile aferente,constituita prin ampriza si cele doua fasii laterale de o parte si de alta a ei, denumite

  41

 • zone de siguranta, la care se adauga §i zonele de protectie corespunzatoare fiecareiIcategorii de drumuri publice.

  Autorizarea executarii constriictiilor cu functiuni de locuire este permisa, curespectarea zonelor de protectie a drumurilor delimitate conform Legii.

  In sensul prezentului regulament prin functiuni de Jocuire se mtelege: locuinfe,case de vacanja §i alte constructii cu caracter turistic, spatii de cazare permanenta sau

  -temporara pentru nevoi sociale, industriale sau de aparare cum ar fi: camine pentrubatrani, camine de nefamilisti, sanatorii, camine pentru organizarea de santier, camine

  3Be garnizoana.T» Utilizari permise

  Orice constructii sau amenajari adiacente drumurilor publice care se fac in bazatplanurilor urbanistice si de amenajare teritoriala cu avizul organelor specializate alefadministratiei publice.jji Utilizari adrnisc cu conditii

  Toate constructive §i amenajarile amplasate in zonele de protectie ale:drunmrilor publice care respecta prescriptive tehnice si reglementarile urbanisticeprivind functionalitatea, sistemul constructiv, confonnarea volumetrica §i estetica,asigurarea acceselor carosabile, pietonale si rezolvarea parcajelor aferente, precum §ievitarea riscurilor tehnologice de constructie §i exploatare.

  Prin amplasare §i functionare ele nu vor afecta buna desfa§urare a circulate! pednimurile publice in conditiile optime de capacitate, fluenta sj siguranta.Accesele carosabile §i pietonale la aceste constructii vor fi amenajate si semnalizate

  fcorespunzator normativelor si standardelor tehnice specifice.|» Utilizari interzise

  Orice construc^ie care prin amplasare, configurare sau exploatare irnpieteaza*asupra bunei desfasurari, organizari si dirijari a traficului de pe drumurile publice saufcprezinta riscuri de accidente vor fi interzise in zonele de siguranta §i protectie a

  A

  ;drumurilor. In acest sens se interzice araplasarea in zona drumurilor a panourilor|independente de reclama publicitara.

  Art. 9. Amplasarea fafa de aliniamentAiiniamentul este limita dintre domeniul public 51 domeniul privat.Amplasarea constructiilor noi se face cu respectarea configuratiei arhitecturale

  existente.Fondul construit existent este compus din zone construite compact, iar

  constructiile noi se vor arnplasa obligatoriu la aliniamentul cladirilor existente.Se va respecta regula ( H

 • zone de siguranta, la care se adauga si zonele de protectie corespunzatoare fiecareiIcategorii de drumuri publice.

  Autorizarea executarii constructiilor cu functiuni de locuire este permisa, curespectarea zonelor de protectie a drumurilor delimitate coiifonn Legii.

  In sensul prezentului regulament prin functiuni de Jocuire se intelege: locuinfe,case de vacanja §i alte constructii cu caracter turistic, spatii de cazare pennanenta sau

  -temporara pentru nevoi sociale, industriale sau de aparare cum ar fi: camine pentruifratrani, camine de nefamilisti, sanatorii, camine pentru organizarea de santier, camine5de garnizoana.™f» Utilizari permise

  Orice constructii sau amenajari adiacente drumurilor publice care se fac in bazaJplanurilor urbanistice si de amenajare teritoriala cu avizul organelor specializate aleladministratiei publice.g» Utilizari admise cu conditii

  Toate constructive §i amenajarile amplasate In zonele de protectie aleprumurilor publice care respecta prescriptive tehnice s.i reglementarile urbanisticeyprivrnd ftmctionalitatea, sistemul constructiv, conformarea volumetrica §i estetica,psigurarea acceselor carosabile, pietonale si rezolvarea parcajelor aferente, precum §ifevitarea riscurilor tehnologice de constmctie §i exploatare.

  Prin amplasare §i ftinctionare ele nu vor afecta buna desfa§urare a circula|iei pedrumurile publice in condijiile optime de capacitate, fluenta §i siguranta.Accesele carosabile §i pietonale la aceste constructii vor fi amenajate si semnalizate

  fcorespunzator nonnativelor si standardelor tehnice specifice.|» Utilizari interzise

  Orice construc^ie care prin amplasare, configurare sau exploatare irnpieteazaJasupra bunei desfasurari, organizari si dirijari a traficului de pe drumurile publice saugprezinta riscuri de accidente vor fi interzise in zonele de siguranta §i protectie a

  /\. In acest sens se interzice amplasarea in zona drumurilor a panourilor

  Sindependente de reclama publicitara.

  :Art. 9. Amplasarea faja de aliniameiit

  Aliniamentul este limita dintre domeniul public §i domeniul privat.Amplasarea constructiilor noi se face cu respectarea configuratiei arhitecturale

  ^existente.Fondul construit existent este compus din zone construite compact, iar

  constructiile noi se vor arnplasa obligatoriu la aliniamentul cladirilor existente.Se va respecta regula ( H

 • - balcoane inchise sau deschise se pot atitoriza numai de la inaltimea de 3 m deja nivelul trotuarului §i pot iesi din aliniament cu 1,10 m la strazile cu prospectul maiiiiare de 12 in

  - etajul cladirii poate ie§i din aliniament in urmatoarele conditii:- prospectul strazii sa fie.de minim 15m- iesirea etajului nu va depa§i aliniamentul mai mult de 1,20 m §iva fi la eel putin 3 m de la nivelul trotuarului

  In cazul garajelor amplasate la aliniament, usjle acestora nu se vor deschide spretrotuar.

  Nu se admite amplasarea de anexe gospoda.rcs.ti la aliniament.In ansamblurile construite ce apartin patrimoniului cultural coristruit, de

  importanta nationala sau locala, in zonele de protectie a acestora, amplasareaconstructiilor noi fata de aliniament se va face cu respectarea configuratiei existentespecifice.

  Se vor respecta prevederile Codului Civil, art. 622:- servitutea de a nu zidi decat pana la o anumita inaltime.- dreptul de trecere./v

  In zonele libere de construc^ii sau partial construite, stabiltrea configuratieifondului construit si a regimului de aliniere se va face de regula pe bazadocumentatiilor de urbanism aprobate confomi legii (PUZ, PUD).

  Art. 10. Amplasarea in interiorul parceleiCatre arterele de circulate constructive vor fi amplasate laaliniamentulLexistent_Distantele necesare interven|iei in caz de incendiu sunt stabilite prin avizul

  Unitatii Teritoriale de Pompieri recomandandu-se - daca cerinfele de interventie sauconditiile locale nu impun altfel - sa se asigure:

  - accesul u§or al mijloacelor §i fortelor de interventie la eel putin o fatada vitrata(doua pentru cladiri inalte sau cu sali aglomerate), precum §i accesulautospecialelor de intervenfie la fatadele vitrate existente spre drurnul public(neblocarea cu obstacole de tipul copertinelor man, piloni inalji, parcaje auto,etc.);- posibilitatile de acces al mijloacelor de interventie, atunci cand este necesar §ila a doua fatada prin amenajari cu latimea de 12 m; in cazurile cand acest lucrunu este posibil se asigura trecerea fortelor (personalului) de interventie printreceri pietonale cu latimea minima de 1,5 m.Anexele locuintelor se pot amplasa calcan la calcan cu alte corpuri de cladiri sau

  pe limita de proprietate, cu condifia respectarii prevederilor Codului Civil si anonnelor de igiena privind mediul de viata al populatiei ( amenajarile pentru crestereaanimalelor in curtile persoanelor particulare, de eel mult 3 capete porcine §i 3 capetebovine, se amplaseaza la eel putin 10 m de cea mai apropiata locuinta §i seexploateaza astfel incat sa nu produca poluarea mediului sau disconfort vecinilor).

  In relatie cu limitele laterale ale parcelei, constractiile vor fi amplasate astfel:a. - in regiin deschis - pe partea nordica a lotului, peutru constructia

  sau semideschis principala (casa de locuit);

  43

 • - pe partea sudica si spre latura din spate pentruanexe gospodares,ti.

  b. - distanta minima admisa de Codul Civil (art. 612) este de l ,9Cm in cazul incare exista ferestre sau balcoane ale fatadei orientate catre vecini

  c. - se pot realiza vederi piez}§e pe proprietatea vecinului daca se respectadistanfa de 0,60 m;

  Distantele de la pet. b. si c. se masoara de la fata zidului pe care s-a deschisvederea (fereastra) sau de la linia (fata) balconului pana la linia de despartire a celordoua proprietati.

  d. - amplasarea pe miezuina fara a avea goluri in zidul respectiv sau cu golurifixe, translucide (din caramida de sticla);

  e. - streasina casei trebuie realizata astfel meat apele din ploi sa se scurga peteremil proprietarului sau pe strada (ulita) §i nu pe terenul vecinului (CodulCivil art. 615);

  f. - anexele gospodare§ti se vor amplasa m partea din spate a lotului iar sprestrada se amplasa casa de locuit, respectandu-se organizarea functionala agospodariei taranesti din localitate;

  g. - atat pentru asigurarea nonnelor de insorire cat si a nonnelor de prevenire aincendiilor, intre fatadele cu ferestre ale constructiilor amplasate pe aceea§iparte (loturi alaturate) este recomandabila o distanta minima egala cujumatate din inaltimea cladirii celei mai inalte, dar nu mai mica de 3 m;

  h. - nici unul din vecini nu poate face, fara consimtamantul celuilalt, fereastrasau deschidere intr-un zid comun, sau sa sprijine de acesta orice fel delucrare.

  3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

  Art. 11. Accese carosabileAutorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca exista posibilitati

  de acces la drumurile publice, direct sau prin ser\'itute, conform destinadeiconstruetiei. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie sa pennitaintervervtia mijloacelor de stingere a incendiilor.

  Accesul direct reprezinta posibilitatea de intrare-ie§ire fara afectarea altorftmctiuni sau proprietati.

  Servitutea de trecere reprezinta o dispozitie juridica reglementata de CodulCivil, conform careia proprietarul al carui teren este infundat (fara nici o iesire la drumpublic), poate cere sa i se pennita trecerea pe proprietatea vecinului, in scopulexploatarii fondului sau, cu obligatia de a-1 despagubi proportional cu pagubeleproduse. Servitutea de trecere catre drumul public poate fi constituita atat pe terenurileproprietate privata, cat si pe terenurile apartinand domeniului public si se mregistreazain evidentele cadastrale.

  s\n mod exceptional se poate autoriza executarea constructiilor fara indeplinirea

  conditiilor de mai sus, cu avizul unitatii teritoriale de pompieri.

  44

 • Once acces la drumurile publice se va face conform avizului §i autorizatieiiale de construire, eliberate de administratorul acestora.

  Prin autorizatia speciala de construire se intelege actul emis de administratianului public prin care se recunoas. te indeplinirea tuturor prevederilor legale pentruaccesul la drumul public sa poata ti^autorizat, executat si utilizat ca atare.Utilizari permise

  Constructive ale caror accese carosabile (direct sau prin servitute) respectaele de siguranta §i fluenta a traficului, in conditiile avizului administratoruluiului.

  Utilizari admise cu conditiiConstruc|iile fara posibilitati de acces carosabil la drumurile publice (direct sau

  servitute) sau cu accese ale caror caracteristici tehnice nu permit interventiajpoacelor de stingere a incendiilor, cu condi|ia obtinerii avizului unitatii teritoriale deJmpieri.Utilizari interzise

  Se interzice autorizarea constructiilor la care nu sunt asigurate accesele•osabile corespunzatoare, in conformitate cu prevederile legii.

  Numarul §i configuratia acceselor se determina in functie de fiecare categoric deistructii astfel:

  Pentru zonele propuse pentru lotizare (unitatea teritoriala de referinta L):11.1. Pentru locuinte unifamiliale cu acces §i lot propriu se vor realiza:- accese carosabile pentru locatari;- accese carosabile pentru colectarea deseurilor menajere §i pentru accesul

  jloacelor de stingere a incendiilor;- alei in interiorul zonelor parcelate, cu o lungime de maximum 25 m §i latime de

  m, iar cele cu lungimi mai man de 25 rn vor fi prevazute cu supralargiri de depa§ireentru manevre de intoarcere;

  - in cazul unor parcelari pe doua randuri, accesele la parcelele din spate se voraliza prin alei de servire locala (fundaturi);

  - alei cu o lungime de 30 m - o singura banda dc 3,5 m latime;- alei cu o lungime de maximum 100 m - minim doua benzi (total 7 m) cu trotuar

  ;1 putin pe o latura si supralargiri pentru manevre de intoarcere la capat;11.2. Pentru locuinte semicolective cu acces propriu §i lot folosit in comun se

  fr realiza:- accese carosabile pentni locatari;- accese carosabile pentru colectarea de§eurilor menajere §i pentru accesul

  fijloacelor de stingere a incendiilor;- alei in interiorul zonelor parcelate, cu o lungime de maximum 25 m §i latime de

  P m, iar cele cu lungimi mai man de 25 m vor fi prevazute cu supralargiri de depasiref pentni manevre de intoarcere;

  - in cazul unor parcelari pe doua randuri, accesele la parcelele din spate se vorprin alei de servire locala (fundaturi);

  - alei cu o lungime de 30 m - o singura banda de 3,5 m latime;

  45

 • - alei cu o lungime de maximum 100 m - minim doua benzi (total 7 m) cu trotuar: putin pe o latura si supralargiri pentru manevre de intoarcere la capat;

  11.3. Pentru toate categoriile de construct!! si amenajari se vor asigura:ese pentru interventii in caz de incendiu, dimensionate confonn nonnelor pentruic greu. H

  Asigurarea accesului autospecialelor de interventie pentru stingerea incendiilorJe obligatoriu la curtile interioare, inchise pe toate laturile de cladiri, daca au aria maire de 600 mp §i diferenta de nivel fata de drum public (neracordata functional prinite - rampe carosabile) mai mica de 0,50 m.

  Gabaritele minime de trecere a autospecialelor de interventie sunt de 3,80 mle si 4,20 m inaltime.

  Pentru curtile interioare inchise men|ionate, situate la diferente de nivel mai manbracordate functional), se asigura numai accese pentru fortele (personalul) desrventie, prin treceri pietonale de minim 1,50 latime §i 1,90 inaltime.

  Nu este obligatorie asigurarea unor accese carosabile amenajate din drumurile|blice atunci cand condi^iile locale nu pennit sau nu justified realizarea acestora laistructii incadrate la categoria "D" de importanta redusa.

  Curtile de serviciu ale dotarilor comerciale vor avea acces la artera de circulatespectiva.

  Accesele §i pasajele carosabile nu trebuie sa fie obstructionate prin mobilier?an §i trebuie sa fie pastrate libere in pennanenta.

  |rt. 12. Accese pietonaleAutorizarea executarii construc^iilor §i amenajarilor de orice fel este permisa

  lai daca se asigura accese pietonale, potrivit importantei §i destinatiei constructiei.Se vor realiza trotuare pentru circulatie curenta, dispuse paralel cu carosabilul

  razn.Accesele pietonale vor fi conformate astfel incat sa permita circulatia

  ersoanelor cu handicap §i care folosesc mijloace specifice de depJasare.Utilizari permise

  Constructii si amenajari la care se asigura, accese pietonale, precum sisnstructii de accese §i cai pietonale ce reprezinta lucrari independente, amenajate §i;liipate in functie de marimea fluxului de pietoni care asigura deplasarea acestora inDnditii de confort si de siguranta. Se vor avea in vedere §i exigentele impuse de

  |irculatia persoanelor cu handicap.Utilizari admise cu condifii

  Tipurile de accese pietonale existente sau propuse cu sau fara servituti deItilitate publica cum sunt:I accese pietonale prin zone (terenuri) proprietati private (servitute de trecere);accese pietonale admise prin reglementari orare, de flux sau in funcp'e de condi|ii etc.

  Utilizari interziseSe interzice autorizarea construcjiilor pe terenul pentru care nu sunt prevazute

  Accesele pietonale.

  46

 • Zonarea functionala a terenurilor trebuie sa asigure corelarea diferitelor categoriiaccese carosabile, accese pietonale si parcaje, corespunzator functiilor si

  jcterului urbanistic al zonei.

  tReguli cu privire la echiparea tejhnico-edilitara

  13. Racordarea la retele tehnico-edilitare existente1. Autorizarea executarii construcjiilor este permisa nuinai daca exista

  |ibilitatea racordarii de noi consumatori la retelele existente de apa, la instalatiile delizare §i de energie electrica.

  2. De la dispozijiile aliniatului precedent se poate deroga, cu avizul organelorlinistratiei publice locale, pentru locuinte individuale, in unnatoarele conditii:

  a) realizarea de solujii de ecliipare in sistem individual care sa respecte nonnelesanitare s.i de protectie a mediului:

  - canalizarea menajerS:- sistemul individual sau de grup: fose septice vidanjabile periodiccare vor fi prevazute cu racord posibil la viitoarea retea publica decanalizare menajera.

  - canalizarea pluviala:- amenajarile pe orice teren trebuie astfel realizate meat sa permitascurgerea apelor meteorice spre reteaua decolectoare aacestora.- in absenta retelei pluviale, amenajarile necesare scurgerii libere aapelor meteorice sunt m sarcina exclusiva a proprietariior.

  - salubritate:- locuintele individuale vor fi prevazute cu amenajari pentrucolectarea deseurilor menajere.- pentru depozitarea de§eurilor se vor alege sisteme adecvate astfelincat sa respecte normele de igiena.

  b) beneficiarul se obliga sa racordeze constructia potrivit regulilor impuse deConsiliul Local, la refeaua centralizata publica, atunci cand aceasta se varealiza.

  3. Pentru celelalte categorii de constructii se poate deroga de la prevederileiniatului 1 cu avizul organelor administrative publice competente, daca beneficiarul

  obliga sa prelungeasca reteaua existenta, atunci cand aceasta are capacitateaicesara, sau se obliga fie sa mareasca capacitatea retelelor publice existente, fie saMistruiasca noi refele.

  4. Prevederile aliniatului 2 si 3 se aplica, in mod corespunzator autorizariitecutarii constructiilor in localitatile §i zonele unde nu exista retele publice de apa §inalizare.

  47