Lokalno-kucno carinjenje

 • View
  40

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Luc

Text of Lokalno-kucno carinjenje

 • INTERNO UPUTSTVO (preporuke iz prakse u EU/SLO)

  1. Evidentiranje kamiona na ulazu kod operatera (uzimanje podataka o oferu)

  2. Utovar robe prema komercialnoj dokumentaciji (identi robe) 3. Provera moguih zabrana i ogranienja (mogue dozvole) 4. Provera uslova za porijeklo (odgovorna osoba za porijeklo) 5. Odgovornosti skladitnih radnika (da jave sve potekoe u vezi utovara

  robe, identi) 6. Obaveznost stavljanja internih oznaka (ko ih stavi, evidentiranje tih

  oznaka, interne plombe; provera dostupa do robe) 7. Nain komunikacije skladitnog radnika i odgovorne osobe po utovaru

  (javljanje da je roba utovarena) 8. Upis u knjigovodstvenu evidenciju 9. Mesto gde je odobrena lokacija na kojoj kamion treba da eka na carinsku

  kontrolu 10. Slanje najave/dispozicije pediteru 11. Obaveza ekanja na obavjest o putanju 12. Obavjest o putanju robe (ko je dobije, kako dalje postupa; npr. print

  primjerak 3) 13. Ispunjenost primjerak 3 JCI sa kojom ide roba na granicu (L broj, ig u

  polju A, upis plombe isl.) 14. Dostava primjerak 3 oferu 15. Evidentiranje na izlazu od operatera 16. Obaveznost ofera da vrati primjerak 3 operateru (po praksi u SLO ofer

  podpisuje posebnu izjavu da e vratiti kopiju 3 na odreenu adresu i da javi sve potekoe u prevozu)

  17. Odgovornost podnoenja dopusnke prijave (do kojeg roka, ko je za to odgovoran, koji dokumenti se podnose pediteru za tu radnju)

  18. Postupak sa robom koja nije izala 19. Arhiviranje dokumentacije posle vraanja (nain, odgovorni radnik) 20. Zakljuivanje knjigovodsvene dokumentacije (upis broja L i datuma

  ovjere carinskih organa u KV evidenciju) 21. Interna kontrola unutar firme(da sami utvrde mogue nepravilnosti) POSEBNO: UGOVOR SA PEDITEROM

 • KV EVIDENCIJA

  Moe biti runa ili elektronska (npr. excel ili kupljen program)

  Minimalni podaci koji sainjavaju upis u evidenciju su: 1. broj dozvole za kuno carinjenje, 2. tekui broj uknjibe u evidenciju, datum i vrijeme uknjibe, 3. broj komercialnog ili drugog dokumenta, 4. odredini carinski organ (ifra) za izlaz iz BiH, 5. vrsta i registarski broj transportnog sredstva, 6. traeni carinski postupak, 7. prvobitni carinski postupak (ako je roba bila u predhodnom

  postopku), 8. trgovaki naziv robe, 9. tarifna oznaka na 10 mjesta, 10. vrijednost robe, 11. broj i vrsta koleta, 12. bruto masa i neto masa, 13. broj i datum dodatne deklaracije - RAZDUENJE. Taj upis

  se izvri kasnije (kad se dodatna CP dobije povrena od strane izlaznog carinskog organa).

 • 1. NEPOTPUNE CARINSKE PRIJAVE 1.1 Podnoenje nepotpunih prijava Prilikom podnoenja nepotpune carinske prijave od strane lica ovlatenih za podnoenje elektronskih prijava putem informacionog sistema ASYCUDA potrebno je u polje 30 uvozne carinske prijave upisati rije NEPOTPUNA (uvijek latininim pismom i velikim slovima) kao to je prikazano na slijedeoj slici:

  Priloga xx dozvoli za kuno carinjenje kod izvoza: Uzorak posebnog peata odobrenog izvoznika: PRILOG 24 Providbenog Propisa

  BA

  Logotip

  Otisci posebnih peata odobrenog izvoznika trebaju biti crne boje. Peate izradi proivoa, koji posjeduje informaciju o prihvatljivosti uzorka posebnog peata. Prilog uz taku dozvole, evidencijski broj , sa dana . PRIMJER:

 • 2. LOKALNI POSTUPAK CARINJENJA U IZVOZU 2.1 Podnoenje elektronskih izvoznih prijava Kod pojednostavljenog postupka, koji se naziva i lokalno carinjenje, lica ovlatena za podnoenje elektronskih prijava u informacionom sistemu ASYCUDA popunjavae izvozne prijave na uobiajeni nain, s tim to e u polju 30 carinske prijave unositi rije LOKALNO (uvijek velikim latininim slovima), kao to je prikazano na slijedeoj slici:

 • Ukoliko se unose pogrena rije kao npr. LOKAL na ekranu e se pojaviti slijedea poruka o greci:

  Polje 31 JCI - DODATNI UPIS

  Upisuje se u prvi prazni red (oznake i br.) slijedee:

  br. KV/datum/lokacija (ako ih ima vie)

 • Prilikom popunjavanja izvoznih carinskih prijava za lokalno carinjenje u dodatnom ekranu priloeni dokumenti pod ifrom LOD potrebno je upisati cjelokupan broj i datum odobrenja kao to je prikazano na slijedeoj slici:

 • Dalje, u polje 44 carinske prijave, u etvrtom redu, u prvoj podjeli potrebno je upisati samo osnovni broj odobrenja i godinu (npr. 115/08), kao to je prikazano na slijedeoj slici:

  Kao to je prikazano na gornjoj slici u polju 44 e se nalaziti i ifra priloenog dokumenta LOD. Nakon izvrene lokalne provjere i provjere na serveru, carinska prijava se moe registrovati, a sve operacije se obavljaju na uobiajeni nain u modulu MODBRK. 1.2 Obrada nepotpune prijave u carinskoj ispostavi

  U carinskom postupku kod nepotpunih prijava sav postupak u carinskoj ispostavi se odvija kroz uobiajenu carinsku proceduru, a po okonanju carinskog postupka nepotpune prijave se preusmjeravaju na plavu traku selektiviteta i u tom statusu ostaje sve do roka podnoenja potpune prijave, tj. upotpunjavanja nepotpune prijave nedostajuim podacima ili

 • dokumentima. Nakon dostavljanja podataka ili dokumenata, modifikaciju nepotpune prijave vri ef tima koristei standardne opcije u sistemu za modifikaciju prijava koje su procijenjenje. Modifikacija prijave odnosi se na modifikaciju polja 30 prijave u koje se upisuje rije POTPUNA, te dodavanje (u polju 44) ifre priloenog dokumenta ZPP i eventualno modifikaciju ostalih polja prijave, a koja se odnose na dopunu.

  Rezultat modifikacije nepotpune prijave moe biti izmjena obrauna indirektnih poreza. Sistem ASYCUDA e izmjene carinskog duga pratiti i obraunae samo razliku duga za plaanje ili prikazati iznos duga za povrat ( nee knjiiti iznos duga za povrat) Takva upotpunjenja deklaracija sa svim potrebnim podacima ili dokumentima e se preusmjeriti sa plave trake selektiviteta u konaan status. Uputstvom o primjeni pojednostavljenog postupaka na temelju nepotpune prijave regulisae se modifikacija procjenjenih prijava u navedenim sluajevima.

  Preporuke za dogovor izmeu operatera i peditera kod lokalnog carinjenja u izvozu

  1. Forma nije propisna ali se preporuuje poseban dogovor zbog jasnog definisanja

  odgovornosti 2. Potrebno je opredijeliti da je imalac dozvole firma i da je on nosilac prava i obaveza

  koje proizilaze iz pojednostavljenog postupka 3. pediter nastupa samo kao podnosilac deklaracije 4. Navode se vrsta zastupanja to e u poetku uvjek biti direktno zastupanje (vidi lan 61.

  stav 2. taka (a) ZoCP BiH - ako prihvatanje namee posebne obaveze prijavu mora podnjeti to lice ili ona mora da se podnese u njegovo ime)

  5. Kao dokaz se predoi i posebno pisano ovlatenje o direktnom zastupanju 6. Onda bi trebali navesti da pediter (konkretan naziv) ima pravo na elektronsko slanje

  deklaracije u carinski sitem (navesti i broj te dozvole ili ak priloiti kopiju te dozvole) 7. Slijedi definisanje obaveza imaoca dozvole na jednoj strani, a peditera na drugoj:

  Da se najprije utovari roba na prevozno sredstvo koje se mora nalazit na odobrenoj

 • lokaciji unutar firme Da se zatim odmah napravi upis u knjigovodstvenu evidenciju Da se pripremi dispozicija koja se alje pediteru i koja ukljuuje najmanje podatke

  navedene u KV evidenciji pediter CP popuni u skladu sa uputama carinskih organa o popunjavanju CP u

  postupku lokalnog carinjenja. U polje 31 u propisanoj formi upie broj Knjigovodsvenog upisa i teinu a ostala polja ispuni prema uputstvu o izvoznom kunom carinjenju (pogotovo polje 30 i 44).

  Da pediter elektronski prosljedi pravilno popunjeno CP u carinski inf. sitem Da po dobijanju L broja sa kojim je CP preputena, pediter istu elektronskim

  putem alje dalje imalacu dozvole (ALTERNATIVA: deklaraciju moe odtampati i sam pediter, ali mu u tom sluaju imalac dozvole unaprijed dostavlja u polju A ovjeren primjerak 3 JCI na koji se odtampa prijava. pediter nakon toga dostavlja primjerak 3 JCI oferu ili imalacu dozvole - odgovarajue definisati u ugovoru)

  Da kamion sve vrijeme do dobijanja preputenog primjerka 3 eka na odobrenoj lokaciji u firmi, u protivnom smatra se da je roba izuzeta ispod carinskog nadzora

  Da u sluaju obavijesti o provjeri (obavijest nadzorna carinska ispostava alje imaocu dozvole) operater o tome odmah obavijesti i peditera. Mogui postupak izmjene deklaracije se radi kao sa redovnim CP

  Da dokumente (sa primjerkom 3 JCI ovjerenim od izlaznog carinskog ureda, raun i mogui ostali dokumenti) za dopunsku deklaraciju imalac dozvole dostavlja pediteru do odreenog roka u mjesecu (obino barem dan prije isteka roka dostavljanja - ulaganja carinskoj ispostavi)

  Da je pediter duan uloiti dopunsku prijavu do roka za podnoenje iste Da pediter po ovjeri dodatne deklaracije istu odmah vrati imalacu dozvole radi

  arhiviranja. Da i pediter vodi vlastitu evidenciju o elektronskim prijavama koje je poslao u

  sistem u ime imaoca dozvole kako bi mogao u svakom trenutku znati za koje jo nije bila podnijeta dopunska deklaracija (osnovna evidencija o tome je stvar imaoca dozvole, ali poto je pediter njegov zastupnik mora da zna koje obaveze jo nisu ispunjene).

  8. Definiu se i kontakt osobe kod imaoca dozvole i kod peditera koje su zaduene za

  komunikaciju (ime, prezime, tel. e-mail adresa). O bilo kakvim potekoama su se u toku postupka pediter i imalac dozvole duni odmah meusobno obavjestiti.

  Firme koje imaju svoju pediciju i koje mogu same poslati deklaraciju u informacioni sistem ne trebaju praviti dispozicije nego se moe deklaracija poslati direktno na osnovu knjigovodstvenog upisa. Poseban dogovor u tom sluaju nije potreban.

 • Kada se na recepciji pokrene procjena carinskih prijava za lokalno carinjenje dodijelie