Lokalni Plan Upravljanja Otpadom

 • View
  26

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Lokalni plan upravljanja otpadom na teritoriji opštine Temerin.

Text of Lokalni Plan Upravljanja Otpadom

 • Lokalni plan upravljanja otpadom za optinu Temerin

  Novi Sad, 2011.

 • Lokalni plan upravljanja otpadom za optinu Temerin

  1

  Izrada Lokalnog plana upravljanja otpadom predstavlja deo aktivnosti koje GIZ projekat Jaanje lokalne samouprave sprovodi u Srbiji u saradnji sa Ministarstvom ivotne sredine i prostornog planiranja Republike Srbije.

  Opti podaci o projektu

  Naziv projekta: Lokalni plan upravljanja otpadom za optinu Beoin

  Naruilac: GIZ projekat Jaanje lokalne samouprave

  Obrada: Tim Fakulteta tehnikih nauka (FTN) Univerziteta u Novom Sadu, Departmana za inenjerstvo zatite ivotne sredine i zatite na radu

  Ispred FTN: Doc. dr Goran Vuji mr Dejan Ubavin, dipl.inenjer MSc Nemanja Stanisavljevi, dipl.inenjer MSc Bojan Batini, dipl.inenjer MSc Zorica Vojnovi, dipl.inenjer MSc Sran Kovaevi, dipl.inenjer Ferenc Ki, dipl.inenjer mr Vinja Mihajlovi, dipl.inenjer

  Validacija: GIZ projekt Jaanje lokalne samouprave.

  Ispred GIZ: mr Hristina Stevanovi arapina,dipl.inenjer Tehniki i tehnoloki aspekti Vinja Baanovi,dipl.sociolokinja Socijalni i rodni aspekti Milisav Aleksi, dipl.ekonomista Ekonomski aspekt

  Poseban doprinos izradi plana dala je Meuoptinska radna grupa za zatitu ivotne sredine i odrivi razvoj Junobakog upravnog okruga.

  Kontakt: GIZ Jaanje lokalne samouprave mr Marija Bogdanovi, vii menader projekta Ilije Garaanina 4/10, 11000 Beograd website: www.giz.de

  FTN - Departman za inenjerstvo zatite ivotne sredine i zatite na radu Doc. dr Goran Vuji, rukovodilac Trg Dositeja Obradovia 6, 21000 Novi Sad website: www.izzs.uns.ac.rs

 • Lokalni plan upravljanja otpadom za optinu Temerin

  2

  Sadraj 1. CILJEVI IZRADE LOKALNOG PLANA UPRAVLJANJA OTPADOM_______________ 5 2. PODACI O OPTINI _____________________________________________________ 6 2.1. TERITORIJA I STANOVNITVO ______________________________________________ 6 2.2. EKONOMSKA I PRIVREDNA AKTIVNOST OPTINE TEMERIN _________________________ 7 2.3. SAOBRAAJNA INFRASTRUKTURA __________________________________________ 8 2.4. GEOLOKE KARAKTERISTIKE ______________________________________________ 9 2.5. HIDROLOKE KARAKTERISTIKE ____________________________________________ 10 2.6. KLIMATSKE KARAKTERISTIKE _____________________________________________ 11 3. INSTITUCIONALNI OKVIR UPRAVLJANJA OTPADOM _______________________ 12 3.1. SUBJEKTI I ODGOVORNOSTI U UPRAVLJANJU OTPADOM__________________________ 12 3.2. INSTITUCIONALNI OKVIR _________________________________________________ 15 NACIONALNI PROPISI U OBLASTI UPRAVLJANJA OTPADOM ___________________________ 15 4. STANJE U OBLASTI UPRAVLJANJA OTPADOM U OPTINI TEMERIN__________ 22 4.1. VRSTE, KOLIINE I SASTAV OTPADA ________________________________________ 23 4.2. SAKUPLJANJE OTPADA I TRANSPORT _______________________________________ 24 4.3 RECIKLAA OTPADA I DRUGI OBLICI ISKORIENJA OTPADA _______________________ 26 4.4. DRUGE OPCIJE TRETMANA _______________________________________________ 26 4.5. ODLAGANJE OTPADA ___________________________________________________ 26 4.6. INDUSTRIJSKI OTPAD, OPASAN OTPAD I OTPAD IVOTINJSKOG POREKLA _____________ 29 4.7. OSTALE VRSTE OTPADA _________________________________________________ 34 5. STRATEKI OKVIR I POTREBNE PROMENE _______________________________ 36 5.1. PORAST KOLIINA KOMUNALNOG OTPADA ___________________________________ 36 5.1.1 PREVENCIJA NASTAJANJA OTPADA________________________________________ 37 5.1.2 PROCENA BUDUIH KOLIINA KOMUNALNOG OTPADA __________________________ 39 5.2. POTREBNE PROMENA U SISTEMU UPRAVLJANJA OTPADOM _______________________ 41

  5.2.1. PROPISI U OBLASTI UPRAVLJANJA OTPADOM _________________________________ 41 5.2.2. LOKALNE INSTITUCIJE ZA UPRAVLJANJE OTPADOM_____________________________ 42

  5.2.3. POVEANJE STEPENA POKRIVENOSTI USLUGAMA SAKUPLJANJA OTPADA ____________ 42 5.2.4. PRIMARNA SELEKCIJA OTPADA ___________________________________________ 42 5.2.5. UPRAVLJANJE POSEBNIM TOKOVIMA OTPADA ________________________________ 43 5.2.6. UPRAVLJANJE MEDICINSKI OTPADOM ______________________________________ 43 5.2.7. UPRAVLJANJE OTPADOM IVOTINJSKOG POREKLA_____________________________ 43 5.2.8. SANACIJA POSTOJEIH DEPONIJA_________________________________________ 44 5.2.9. UPRAVLJANJE BATENSKIM OTPADOM _____________________________________ 44 5.3. PREDLOG ORGANIZACIONE STRUKTURE SISTEMA UPRAVLJANJA OTPADOM ___________ 44

 • Lokalni plan upravljanja otpadom za optinu Temerin

  3

  5.4. OPCIJE UPRAVLJANJA OTPADOM NA REGIONALNOM NIVOU _______________________ 46 5.5. OPCIJE UPRAVLJANJA OTPADOM NA LOKALNOM NIVOU __________________________ 47 5.5.1. UPRAVLJANJE OTPADOM NA NIVOU OPTINE MODEL 1 ________________________ 48 5.5.2 UPRAVLJANJE OTPADOM NA NIVOU OPTINE MODEL 2_________________________ 52 5.6. PLAN SAKUPLJANJA OTPADA _____________________________________________ 57 5.6.1. PROGRAM SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA______________________________ 59 5.6.2. PROGRAM SAKUPLJANJA OPASNOG OTPADA IZ DOMAINSTVA ____________________ 60 5.6.3. PROGRAM SAKUPLJANJA KABASTOG OTPADA ________________________________ 61 5.6.4. PROGRAM SAKUPLJANJA INDUSTRIJSKOG OTPADA ____________________________ 62 5.7. OPCIJE TRETMANA I ISKORIENJA OTPADA __________________________________ 62 5.7.1. RECIKLAA _________________________________________________________ 62 5.7.2. BIOLOKI TRETMANI OTPADA ____________________________________________ 63 5.7.3. TERMIKI TRETMANI OTPADA ____________________________________________ 66 5.8. MERE ZA SPREAVANJE KRETANJA OTPADA KOJI NIJE OBUHVAEN PLANOM I MERE ZA POSTUPANJE SA OTPADOM KOJI NASTAJE U VANREDNIM SITUACIJAMA __________________ 67 5.9. PRETOVARNE STANICE ZA LOKALNO SAKUPLJANJE U OPTINI _____________________ 69 5.10. PREPORUKE ZA SANACIJU SMETLITA______________________________________ 69 6. FINANSIJSKA ANALIZA I PROCENA TROKOVA ___________________________ 73 6.1 ANALIZA POSTOJEEG STANJA ____________________________________________ 73 6.1.1 SPECIFINOSTI USLOVA UPRAVLJANJA JKP-A U SRBIJI__________________________ 74 6.1.2 OSTVARENI PRIHODI I TARIFIRANJE USLUGA IZ UPRAVLJANJA OTPADOM _____________ 76 6.1.3 TROKOVI SAKUPLJANJA OTPADA U JKP ____________________________________ 78 6.1.4 INDIKATORI EFIKASNOSTI I UKUPNA OCENA TRENUTNOG POSLOVANJA_______________ 79 6.2 OEKIVANE PROMENE U FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA POSLOVANJA PRI PRIMENI PREDLOENIH MODELA UPRAVLJANJA OTPADOM __________________________________ 81 6.2.1 PRORAUN POTREBNIH ULAGANJA ________________________________________ 81 6.2.2 PROMENA U TROKOVIMA _______________________________________________ 82 6.2.3 OEKIVANE PROMENE U PRIHODIMA _______________________________________ 84 6.2.4 FINANSIJSKI REZULTAT _________________________________________________ 84 7. SOCIO-EKONOMSKI ASPEKTI ___________________________________________ 86 7.1. RAZVIJANJE JAVNE SVESTI _______________________________________________ 89 7.1.1 IZMENA KULTURNIH OBRAZACA I NAVIKA STANOVNITVA _________________________ 89 7.2. UEE JAVNOSTI _____________________________________________________ 89 7.2.1 DONOENJE ODLUKA I PLANIRANJE MERA ___________________________________ 89 7.2.2 UKLJUIVANJE GRAANA U IZMENJENI PROCES PRIKUPLJANJA, SELEKCIJE I ODNOENJA OTPADA: ________________________________________________________________ 90 7.3 ZAPOLJAVANJE I SAMOZAPOLJAVANJE ____________________________________ 91

 • Lokalni plan upravljanja otpadom za optinu Temerin

  4

  7.4. FINANSIJSKE MOGUNOSTI OPTINA I KORISNIKA ______________________________ 93 8. RAZVOJ I IMPLEMENTACIJA REGIONALNOG PLANA UPRAVLJANJA OTPADOM 94 8.1. AKCIONI PLAN ________________________________________________________ 94 8.2. PRAENJE PROMENA __________________________________________________ 105 9. LITERATURA ________________________________________________________ 106 PRILOG 1. PLAN SAKUPLJANJA OTPADA NA TERITORIJI OPTINE TEMERIN PREMA MODELU 1 ____________________________________________________________ 107 PRILOG 2.ANALIZA OPCIJA UPRAVLJANJA OTPADOM NA REGIONALNOM NIVOU108 OPCIJA 1 - IZGRADNJA REGIONALNE DEPONIJE ___________________________________ 108 OPCIJA 2 - IZGRADNJA REGIONALNE DEPONIJE I SPALJIVANJE OTPADA__________________ 109 OPCIJA 3 IZGRADNJA REGIONALNE DEPONIJE, PRIMARNA SEPARACIJA I ANAEROBNA DIGESTIJA I SPALJIVANJE OTPADA______________________________________________________ 110 PRILOG 3. OSTALI RELEVANTNI PROPISI U OBLASTI UPRAVLJANJA OTPADOM 114 PRILOG 4. OPCIJE TRETMANA I ISKORIENJA OTPADA ____________________ 144 PRILOG 5. SEPARACIJA OTPADA_________________________________________ 176 PRILOG 6. UPRAVLJANJE POSEBNIM TOKOVIMA OTPADA___________________ 178 PRILOG 7. INVESTICIONI TROKOVI I TROKOVI TRETMANA I ODLAGANJA OTPADA______________________________________________________________________ 186 PRILOG 8. RODNA RAVNOPRAVNOST I UPRAVLJANJE OTPADOM NA LOKALNOM NIVOU ________________________________________________________________ 189

 • Lokalni plan upravljanja otpadom za optinu Temerin

  5

  1. Ciljevi izrade lokalnog plana upravljanja otpadom Lokalni plan upravljanja otpadom predstavlja dokument kojim se organizuje proces upravljanja otpadom na nivou optine. Zakonom o upravljanju otpadom iz 2009. godine definisana je obaveza izrade lokalnih i regionalnih planova upravljanja otpadom koji trebaju biti meusobno usaglaeni. Izrada lokalnog plana upravljanja otpadom za optinu Temerin, predstavlja deo aktivnosti projekta GTZ Jaanje lokalne samouprave, koji u cilju razvoja komunalnog sektora prua podrku izradi lokalnih planova za jedanest optina Juno-bakog okruga. Pored ispunjavanja zakonske obaveze, cilj