Click here to load reader

Lokalni održivi razvoj cas - Lokalni... · PDF file–Aerozagađenje LEAP – dosadašnja iskustva u Srbiji. LOKALNI ODRŽIVI RAZVOJ ‐©Prof. dr Slobodan Milutinović 2011 LEAP

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Lokalni održivi razvoj cas - Lokalni... · PDF file–Aerozagađenje LEAP –...

 • LOKALNI ODRŽIVI RAZVOJ ‐© Prof. dr Slobodan Milutinović 2011

  Lokalni održivi razvoj

  Lokalna održivost Programi i politike lokalnog održivog razvoja u 

  Srbiji Analize slučaja

 • LOKALNI ODRŽIVI RAZVOJ ‐© Prof. dr Slobodan Milutinović 2011

  Grupni rad: Kad bih ja bio gradonačelnik

 • LOKALNI ODRŽIVI RAZVOJ ‐© Prof. dr Slobodan Milutinović 2011

  Film: Lokalni održivi razvoj – OSLO, Norveška

 • LOKALNI ODRŽIVI RAZVOJ ‐© Prof. dr Slobodan Milutinović 2011

  ОДРЖИВИОДРЖИВИ РАЗВОЈРАЗВОЈ

  ……рразвојазвој којимкојим сесе идеиде уу сусретсусрет потребамапотребама садашњостисадашњости такотако дада сесе нене угрожаваугрожава

  могућностмогућност будућихбудућих генерацијагенерација дада задовољезадовоље својесвоје сопственесопствене потребепотребе……

  ... свака локална власт треба да уђе у дијалог са својим грађанима, локалним организацијама и приватним предузећима и да усвоји Локалну Агенду 21. Кроз консултације и постизање консензуса локална власт би учила од грађана и локалних грађанских, друштвених, пословних и индустријских организација и сакупљала информације потребне за формулисање најбољих стратегија.

  Агенда 21, Поглавље 28.3

  МАНДАТМАНДАТ ЛОКАЛНИХЛОКАЛНИХ ВЛАСТИВЛАСТИ

 • LOKALNI ODRŽIVI RAZVOJ ‐© Prof. dr Slobodan Milutinović 2011

  KKадаада инициратииницирати процеспроцес стратешкогстратешког планирањапланирања одрживогодрживог развојаразвоја??

  Када је заједница у кризи; Када руководство заједнице жели да

  искористи одређени; Када дође до великих промена у начину

  функционисања заједнице или локалне самоуправе; Када дође до промена код изабраних

  или именованих лица у локалној самоуправи;

 • LOKALNI ODRŽIVI RAZVOJ ‐© Prof. dr Slobodan Milutinović 2011

  KKадаада инициратииницирати процеспроцес стратешкогстратешког планирањапланирања одрживогодрживог развојаразвоја??

  Када се уведе нова организација или технологија рада; Када је решавање проблема од ширег

  значаја; Када локална самоуправа жели променити

  стил руковођења и укључити више међусекторских тимова у заједничко одлучивање; Када Скупштина града или општине усвоји

  измене политике, што захтева дугорочне стратегије њене имплементације.

 • LOKALNI ODRŽIVI RAZVOJ ‐© Prof. dr Slobodan Milutinović 2011

  Strategija  lokalnog održivog 

  razvoja

 • LOKALNI ODRŽIVI RAZVOJ ‐© Prof. dr Slobodan Milutinović 2011

  ПРЕДНАЦРТ СТРАТЕГИЈЕ ЛОКАЛНОГ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА

  ПРЕДНАЦРТ СТРАТЕГИЈЕ ЛОКАЛНОГ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ЈАВНА РАСПРАВА (Феб. - Април 2005)

  НАЦРТ СТРАТЕГИЈЕ ЛОКАЛНОГ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА

  НАЦРТ СТРАТЕГИЈЕ ЛОКАЛНОГ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА

  НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА О ЛОКАЛНОМ ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

  26. МАЈ 2005.

  НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА О ЛОКАЛНОМ ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

  26. МАЈ 2005.

  СТРАТЕГИЈА ЛОКАЛНОГ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈАСТРАТЕГИЈА ЛОКАЛНОГ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА

  ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА КРОЗ ПРОГРАМ ПИЛОТ ОПШТИНА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА КРОЗ

  ПРОГРАМ ПИЛОТ ОПШТИНА Идентификација пилот општина (тендер) Избор координатора и заинтересованих страна Процес партиципативног планирања Кампања подизања свести

  Идентификација пилот општина (тендер) Избор координатора и заинтересованих страна Процес партиципативног планирања Кампања подизања свести

  ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА КРОЗ

  ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗА ЛА21 ЗА СВЕ

  ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ ОПШТИНЕ

  ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА КРОЗ

  ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗА ЛА21 ЗА СВЕ

  ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ ОПШТИНЕ

  УСВАЈАЊЕ СТРАТЕГИЈЕ У СКУПШТИНАМА

  ОПШТИНА

  УСВАЈАЊЕ СТРАТЕГИЈЕ У СКУПШТИНАМА

  ОПШТИНА

  СТРАТЕГИЈА ЗА СМАЊЕЊЕ СИРОМАШТВА

  - локални аспект -

  СТРАТЕГИЈА ЗА СМАЊЕЊЕ СИРОМАШТВА

  - локални аспект - ПРОМОТИВНА КАМПАЊАПРОМОТИВНА КАМПАЊА

 • LOKALNI ODRŽIVI RAZVOJ ‐© Prof. dr Slobodan Milutinović 2011

  ИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРА

  ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ

  ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ЗАПОШЉАВАЊЕЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ЗАПОШЉАВАЊЕ

  ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ

  ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

  СМАЊЕЊЕ СИРОМАШТВАСМАЊЕЊЕ СИРОМАШТВА

  ЛО КА ЛН

  А У ПР

  АВ А

  ЛО КА ЛН

  А У ПР

  АВ А

  ПР ИР

  ОД НА

  ДО БР

  А

  ПР ИР

  ОД НА

  ДО БР

  А ОД

  ГО ВО

  РН А

  ПО ТР ОШ

  Њ А

  И Н АЧ

  ИН ЖИ

  ВО ТА

  ОД ГО ВО

  РН А

  ПО ТР ОШ

  Њ А

  И Н АЧ

  ИН ЖИ

  ВО ТА

  МО БИ

  ЛН ОС

  Т И

  ОД РЖ

  ИВ И

  СА ОБ

  РА ЋА

  Ј

  МО БИ

  ЛН ОС

  Т И

  ОД РЖ

  ИВ И

  СА ОБ

  РА ЋА

  Ј ЗД РА

  ВЉ Е

  СТ АН

  ОВ НИ

  ШТ ВА

  ЗД РА

  ВЉ Е

  СТ АН

  ОВ НИ

  ШТ ВА

  ЛО КА ЛН

  А ЕК ОН

  ОМ ИЈ А

  ЛО КА ЛН

  А ЕК ОН

  ОМ ИЈ А

  ЈЕ ДН

  АК ОС

  Т И СО

  ЦИ ЈА ЛН

  А ПР

  АВ ДА

  ЈЕ ДН

  АК ОС

  Т И СО

  ЦИ ЈА ЛН

  А ПР

  АВ ДА

 • LOKALNI ODRŽIVI RAZVOJ ‐© Prof. dr Slobodan Milutinović 2011

 • LOKALNI ODRŽIVI RAZVOJ ‐© Prof. dr Slobodan Milutinović 2011

 • LOKALNI ODRŽIVI RAZVOJ ‐© Prof. dr Slobodan Milutinović 2011

 • LOKALNI ODRŽIVI RAZVOJ ‐© Prof. dr Slobodan Milutinović 2011

 • LOKALNI ODRŽIVI RAZVOJ ‐© Prof. dr Slobodan Milutinović 2011

 • LOKALNI ODRŽIVI RAZVOJ ‐© Prof. dr Slobodan Milutinović 2011

 • LOKALNI ODRŽIVI RAZVOJ ‐© Prof. dr Slobodan Milutinović 2011

 • LOKALNI ODRŽIVI RAZVOJ ‐© Prof. dr Slobodan Milutinović 2011

  LEAP – dosadašnja iskustva u Srbiji

  22, 13%

  21, 13%

  124, 74%

  LEAP usvojen i implementira se LEAP u procesu izrade Nema podataka o izradi LEAP-a

 • LOKALNI ODRŽIVI RAZVOJ ‐© Prof. dr Slobodan Milutinović 2011

  • Osnovna polja dejstva – Upravljanje komunalnim otpadom

  – Kvalitet i količina vode za piče

  – Upravljanje otpadnim vodama

  – Zelene površine

  – Aerozagađenje

  LEAP – dosadašnja iskustva u Srbiji

 • LOKALNI ODRŽIVI RAZVOJ ‐© Prof. dr Slobodan Milutinović 2011

  LEAP – dosadašnja iskustva u Srbiji • Proces izrade LEAP‐a kao “alata” u ZŽS je prihvaćen (više od strane 

  “lokala”, manje od strane 

Search related