Click here to load reader

Lokalni energetski koncept Občine Kamnik Končno poročilo Opr.št.: MM-10-kon/por/2003703 Datum: 6/2010 Naročnik: Občina Kamnik Glavni trg 24 1240 Kamnik Lokalni energetski koncept

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Lokalni energetski koncept Občine Kamnik Končno poročilo Opr.št.: MM-10-kon/por/2003703...

 • Opr.št.: MM-10-kon/por/2003703

  Datum: 6/2010

  Naročnik: Občina Kamnik Glavni trg 24 1240 Kamnik

  Lokalni energetski koncept Občine Kamnik

  Končno poročilo

  DN: 2003703

  Naročilo: Pogodba z izv.proj. št. 16/2010

  Nosilec naloge:

  Matjaţ Malovrh, univ.dipl.inţ.str.

  Vodja centra za bivalno okolje, gradbeno fiziko in energijo:

  dr. Marjana Šijanec Zavrl, univ. dipl. inţ. grad.

  Tehnični direktor:

  dr. Blaţ Dolinšek, univ. dipl. inţ. grad.

 • KAZALO

  0. POVZETEK LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA 6

  1. UVOD 8

  1.1. Predstavitev občine 8

  1.2. Cilji in vsebina energetskega koncepta 10

  1.3. Zakonske osnove energetskega koncepta 12

  1.3.1. Energetska politika 12

  1.3.2. Dolţnosti lokalnih skupnosti 13

  1.4. Pridobivanje podatkov/izhodišča za delo 13

  2. PREGLED IN ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA 14

  2.1. Uvod 14

  2.2. Raba energije po vrsti porabnikov 15

  2.2.1. Stanovanja 15

  2.2.2. Javni objekti 20

  Pregled javnih objektov v občini 20

  2.2.3. Industrija 23

  2.2.4. Poraba električne energije 25

  2.2.5. Raba energije v prometu 27

  2.2.6. Ostali porabniki 27

  2.3. Proizvodni in distribucijski energetski sistemi 29

  2.3.1. Sistem daljinskega ogrevanja 29

  2.3.2. Plinovodno omreţje 31

  2.3.3. Oskrba z električno energijo 31

  2.3.4. Javna razsvetljava 34

  2.3.5. Pregled večjih kotlovnic in porabnikov toplote 34

  2.3.6. Hlajenje prostorov 37

  2.4. Skupna raba energije v občini in emisije škodljivih snovi 37

  2.4.1. Skupna raba energije 37

  2.4.2. Poraba in struktura energentov 39

  2.4.3. Emisije škodljivih snovi 40

  2.5. Potencial lokalnih energetskih virov (lokalni obnovljivi viri energije) 42

  2.5.1. Obstoječe izkoriščanje obnovljivih virov energije 42

  2.5.2. Ocena potenciala lokalnih virov energije 42

  2.6. Analiza varčevalnih potencialov 55

  2.6.1. Stanovanja 55

  2.6.2. Javni objekti 55

  2.6.3. Industrija in obrt 55

 • 2.6.4. Proizvodni in distribucijski sistemi 57

  2.6.5. Javna razsvetljava 58

  2.7. Primerjava stroškov ogrevanja z različnimi gorivi 58

  2.8. Energetsko svetovanje za občane 62

  2.9. Lokalna energetska agencija 63

  3. ŠIBKE TOČKE OSKRBE IN RABE ENERGIJE Z VIDIKA STABILNOSTI IN OKOLJSKE SPREJEMLJIVOSTI 64

  4. DOLOČITEV POMEMBNEJŠIH CILJNIH SKUPIN IN TEŢIŠČ DELA 68

  5. OCENA BODOČE PORABE ENERGIJE 70

  5.1. Povzetek urbanističnih podatkov 70

  5.2. Ocena bodočih potreb po energiji 73

  6. DOLOČITEV CILJEV, PREDLOGOV IN UKREPOV 74

  6.1. Cilji občinske energetske politike 74

  6.2. Scenariji razvoja energetske infrastrukture občine Kamnik 74

  6.3. Splošni in sistemski ukrepi 76

  6.3.1. Ukrepi na stanovanjskih objektih 76

  6.3.2. Ukrepi na javnih objektih 80

  6.3.3. Ukrepi v podjetjih 86

  6.3.4. Področje hlajenja prostorov 86

  6.3.5. Javna razsvetljava 88

  6.3.6. Električna energija 89

  6.3.7. Pregled aktivnosti, ki jih narekuje zakonodaja 89

  6.4. PREGLED KONKRETNIH PREDLOGOV IN UKREPOV / PROJEKTOV 91

  6.4.1. Projekt DOLB Kamnik 91

  6.4.2. Daljinsko ogrevanje iz Svilanita 95

  7. AKCIJSKI PROGRAM IN NAPOTKI ZA IZVAJANJE LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA OBČINE 98

  7.1. Akcijski program 98

  7.2. Napotki za izvajanje posameznih aktivnosti akcijskega programa 100

  8. PRILOGE 104

  9. VIRI 105

  10. KRATICE 106

 • PODATKI O PROJEKTU

  Naslov projekta

  Izdelava lokalnega energetskega koncepta Občine Kamnik (1. in 2. Faza)

  Številka pogodbe

  Pogodba z izvajalcem projekta št. 63/2009 za 1. Fazo

  Pogodba z izvajalcem projekta št. 16/2010 za 2. Fazo

  Naročnik

  naročnik: Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik zastopa: ţupan Anton Tone Smolnikar

  Izvajalec

  Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o., Center za bivalno okolje, gradbeno fiziko in energijo

  Vodja (nosilec) projekta

  1. Faza: mag. Miha Praznik, univ.dipl.inţ.str.

  2. Faza: Matjaţ Malovrh, univ.dipl.inţ.str.

  Sodelavci

  Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o., Center za bivalno okolje, gradbeno fiziko in energijo

  Franc Hrovatin, univ.dipl.inţ.str.

  Primoţ Krapeţ, univ.dipl.inţ.str.

 • LEK KAMNIK KONČNO POROČILO 6

  0. POVZETEK LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA

  V okviru lokalnega energetskega koncepta, ki zajema analizo stanja energetske oskrbe ter določitev ciljev in konkretnih predlogov občine Kamnik smo:

   pridobili večino podatkov o rabi energije po posameznih sektorjih: industrija in obrt, stanovanjski sektor in javni objekti,

   izdelan je kartografski prikaz plinastih in toplovodnih sistemov ter večjih porabnikov energije,

   izdelana je analiza stanja po posameznih sektorjih,

   izpostavljene so šibke točka rabe energije,

   določene so pomembnejše cilje skupine in teţišča dela,

   ocenjena je bodoča poraba energije,

   določeni so cilji energetske politike občine ter predlagani ukrepi,

   predlagani ukrepi so analizirani po ekonomskih in ekoloških kriterijih,

   izdelan je akcijski načrt ter napotki za izvajane lokalnega energetskega koncepta.

 • LEK KAMNIK KONČNO POROČILO 7

 • LEK KAMNIK KONČNO POROČILO 8

  1. UVOD

  1.1. Predstavitev občine

  Kamnik se prvič omenja v listinah leta 1143 oziroma 1147, njegovi meščani pa se omenjajo šele leta 1229. Bil je središče obširne posesti Andeških, ki so imeli v Kamniku svoj sedeţ in tu kovali lastni denar.

  Danes je Kamnik kulturno in upravno središče občine, ki meri 266 km² in leţi na severu osrednje Slovenije, na prehodu med Gorenjsko ravnjo in Celjsko kotlino. Preko njenega ozemlja ali v neposredni bliţini so speljane najpomembnejše cestne, energetske in druge infrastrukturne povezave med vzhodnim in zahodnim delom Slovenije, kar je vsekakor pomembna potencialna prednost občine.

  Največja je naselitev na območju mesta Kamnik, Mekinj, Duplice in ob Kamniški Bistrici med Stahovico in Kamnikom. Precej manj sta naseljeni Tuhinjska dolina in dolina Črne. V občini Kamnik po zadnjih podatkih ţivi 27.021 ljudi v 22 krajevnih skupnostih: Črna pri Kamniku, Duplica, Godič, Kamnik – Center, Kamniška Bistrica, Mekinje, Motnik, Nevlje, Novi trg, Perovo, Podgorje, Pšajnovica, Sela, Srednja vas pri Kamniku, Šmarca, Šmartno v Tuhinju, Špitalič, Tuhinj, Tunjice, Volčji potok, Vranja peč, Zaprice. (Vir: spletna stran občine Kamnik; www.kamnik.si ).

  Obstoječe infrastrukturne danosti omogočajo relativno hitro in neovirano komunikacijo in povezavo med naselji ter optimalno moţen dostop do industrijskih, obrtnih in trgovinskih dejavnosti, tako da je vse manj pomembna njihova lokacija v fizičnem prostoru.

  Slika 1.1: Obseg in poloţaj občine Kamnik (Vir: Geopedia)

  http://www.kamnik.si/

 • LEK KAMNIK KONČNO POROČILO 9

  Tabela 1.1: Pregled prebivalcev po naseljih v občini Kamnik

  NASELJA število

  prebivalcev Moški Ţenske NASELJA število

  prebivalcev Moški Ţenske

  BELA 91 40 51 POTOK V ČRNI 36 20 16

  BELA PEČ 27 13 14 PRAPROČE V TUHINJU 21 10 11

  BISTRIČICA 266 130 136 PŠAJNOVICA 72 35 37

  BREZJE NAD KAMNIKOM 100 50 50 RAVNE PRI ŠMARTNEM 60 27 33

  BRIŠE 31 14 17 ROŢIČNO 110 53 57

  BUČ 188 104 83 RUDNIK PRI RADOMLJAH 54 32 22

  CIRKUŠE V TUHINJU 67 39 28 SELA PRI KAMNIKU 118 56 62

  ČEŠNJICE V TUHINJU 107 57 70 SIDOL 52 30 22

  ČRNA PRI KAMNIKU 199 108 91 SMREČJE V ČRNI 24 12 12

  ČRNI VRH V TUHINJU 29 16 13 SNOVIK 50 23 27

  GABROVNICA 39 19 20 SOTESKA 300 153 147

  GODIČ 667 320 347 SOVINJA PEČ 28 16 12

  GOLICE 113 54 59 SPODNJE PALOVČE 82 40 42

  GOZD 143 72 71 SPODNJE STRANJE 226 111 115

  GRADIŠČE V TUHINJU 53 30 23 SREDNJA VAS PRI KAMNIKU 207 89 118

  HRIB PRI KAMNIKU 58 29 29 STAHOVICA 182 87 95

  HRUŠEVKA 40 25 15 STARA SELA 54 28 26

  JERANOVO 86 43 43 STEBLJEVEK 49 25 24

  KALIŠE 53 24 29 STOLNIK 120 66 54

  KAMNIK 12496 5971 6525 STUDENCA 62 30 32

  KAMNIŠKA BISTRICA 21 10 11 ŠMARCA 1348 669 679

  KLEMENČEVO 10 6 4 ŠMARTNO V TUHINJU 213 115 98

  KOSTANJ 43 24 20 ŠPITALIČ 193 90 103

  KOŠIŠE 165 80 85 TREBELNO PRI PALOVČAH 11 6 5

  KREGARJEVO 119 65 54 TROBELNO 19 12 7

  KRIVČEVO 133 68 65 TUČNA 20 11 9

  KRŠIČ 22 11 11 TUNJICE 263 135 128

  LANIŠE 94 49 45 TUNJIŠKA MLAKA 296 160 136

  LASENO 9 3 6 VASENO 27 9 18

  LAZE V TUHINJU 247 110 137 VELIKA LAŠNA 117 61 56

  LIPLJE 17 8 9 VELIKA PLANINA 5 2 3

  LOKE V TUHINJU 197 100 97 VELIKI HRIB 75 33 42

  MALI HRIB 68 32 36 VELIKI RAKITOVEC 27 15 12

  MALI RAKITOVEC 42 22 20 VIR PRI NEVLJAH 17 8 9

  MARKOVO 171 88 83 VODICE NAD KAMNIKOM 26 12 14

  MEKINJE 1239 587 652 VOLČJI POTOK 389 195 194

  MOTNIK 170 84 86 VRANJA PEČ 35 17 18

  NEVLJE 243 106 137 VRHPOLJE PRI KAMNIKU 709 349 360

Search related