Click here to load reader

Lokal læreplan i norsk Trinn 3 - Gol

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Lokal læreplan i norsk Trinn 3 - Gol

Trinn 3
Periodeplan 1
Kompetansemål MUNTLIG KOMMUNIKASJON Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:
samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon
bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om egne erfaringer og uttrykke egne meninger
variere stemmebruk og intonasjon i framføring av tekster
SKRIFTLIG KOMMUNIKASJON Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:
lese, reflektere over og samtale om egne og andres tekster
skrive med sammenhengende og funksjonell håndskrift og bruke tastatur i egen skriving
skrive enkle fortellende, beskrivende og argumenterende tekster
strukturere tekster med overskrift, innledning, hoveddel og avslutning
variere ordvalg og setningsbygning i egen skriving
lage tekster som kombinerer ord, lyd og bilde, med og uten digitale verktøy
bruke bibliotek og Internett til å finne stoff til egen skriving
SPRÅK, LITTERATUR OG KULTUR Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:
samtale om innhold og form i sammensatte tekster
Læringsmål
lytte til og samtale om innholdet i tekster
presentere fortellingsbøkene de har laget
lese barnelitteratur
skrive med løkkeskrift
skrive en fortelling
lage små fortellingsbøker, om ulike temaer, ved hjelp av digitale verktøy
bruke ortografi og tegnsetting
samtaler
kjenne til regler for gruppesamtaler og
vente på tur Flyttes til 2.trinn
lytte aktivt til andres meninger og kom-
me med replikker til andres uttalelser
ta i bruk regler for gruppesamtaler
naturlig og i ulike situasjoner flyttes
til 2. trinn
joner og sette seg inn i andres ståsted
lytte til og samtale om innholdet
i tekster
lytter
lytte oppmerksomt
lytte oppmerksomt og gi bekreftelse
på dette gjennom kroppsspråk
ståelig for andre
presentere fortellingsbøkene de
lese direkte fra manus
lese og vise fram egen fortelling lese egen fortelling med intonasjon
og innlevelse
presentasjonen Flyttes til 4.trinn
gjenkjenne og gjenkalle alle bok-
stavene
teksten
grafemene f.eks. skj, hj, ng
svare på «tenk og let»-spørsmål fra
teksten
ha automatisert de komplekse gra-
femene og ord med enkel/dobbel
konsonant
6.1
sporing og avskrift
skrift
ha en leselig håndskrift
skrive med riktig bokstavhøyde
skrive en fortelling
bruke en gitt overskrift
ling
tråd
le verktøy
bilde
adresse i adressefeltet
ling med bilder
som bærer handlingen
bilder 4. trinn?
skrive en fortelling med tydelig ho-
vedperson og handling
bilde og lyd på Internett Flyttes til 4.
trinn
bruke ortografi og tegnsetting
2. trinn hele målet?
bruke stor forbokstav i egennavn bruke stor forbokstav i begynnelsen av
setninger
og begynnende bruk av punktum i
egen tekstskaping
Trinn 3
Periodeplan 2
Kompetansemål MUNTLIG KOMMUNIKASJON Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:
samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon
bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om egne erfaringer og uttrykke egne meninger
lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innhold i muntlige tekster
SKRIFTLIGE TEKSTER Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:
skrive med sammenhengende og funksjonell håndskrift, og bruke tastatur i egen skriving
lese tekster av ulike typer på bokmål og nynorsk med sammenheng og forståelse
gjenkjenne og bruke de språklige virkemidlene gjentakelse, kontrast og enkle språklige bilder
variere ordvalg og setningsbygning i egen skriving
SPRÅK, LITTERATUR OG KULTUR
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:
forklare hvordan man gjennom språkbruk kan krenke andre
samtale om sanger, regler, dikt, fortellinger og eventyr, fra fortid og nåtid, på bokmål og nynorsk, og i oversettelse fra samisk og andre språk
beskrive ordklasser og deres funksjon
Læringsmål
gi og ta imot beskjeder
forklare hva et substantiv er
lese og samtale om innhold og sjangertrekk i dikt
skrive dikt
KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE:
kommunikasjon og fortelle hva som
skjedde i eksemplene
medelever
gruppe
delta i en samtale, uttrykke seg på en
måte som er forståelig for andre og snak-
ke slik at alle hører
gi eksempler på verbal og non-verbal
kommunikasjon som krenker andre
og få fram et budskap
gi og ta imot beskjeder
Flyttes til 1. og 2. trinn
Dette må alle kunne på 3. trinn
ta imot korte «gjøre»- beskjeder når
lærer har gitt et signal
gi en bekreftelse om at beskjeden er
oppfattet
oppfattet
fattet
peke på substantiv som er i nærmil-
jøet
tekst
forklare forskjellen på egennavn og fel-
lesnavn
sempler på forskjellige substantiv
skriving, og ha stor forbokstav i egen-
navn
sjangertrekk i dikt
rette ord
dikt
god kontroll
korrigere seg selv
5.2, 5.4
skrive dikt
modelltekst
tegn i dikt Kan dette målet flyttes til
målet om tegnsetting?
eksperimentere med å bruke enderim i
egne dikt
skrive et dikt med passende tittel
bruke enderim og eksperimentere med
å bruke gjentakelser i egne dikt
bruke spørsmålstegn og utropstegn i
egen skriving
kontroll
4.5
5.1
6.3
stav og punktum
ningsord og spørsmålstegn
utropstegn
Trinn 3
Periodeplan 3
Kompetansemål MUNTLIG KOMMUNIKASJON Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:
samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon
lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i muntlige tekster
SKRIFTLIG KOMMUNIKASJON Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:
bruke ulike type notater og eksempeltekster som grunnlag for egen skriving
skrive med sammenhengende og funksjonell håndskrift, og bruke
tastatur i egen skriving
strukturere tekster med overskrift, innledning, hoveddel og avslutning
lese tekster av ulike typer på bokmål og nynorsk med sammenheng og forståelse
SPRÅK, LITTERATUR OG KULTUR Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:
samtale om sanger, regler, dikt, fortellinger og eventyr, fra fortid og nåtid, på bokmål og nynorsk, og i oversettelse fra samisk og andre språk
forklare hvordan man gjennom språkbruk kan krenke andre
beskrive eget talemål og sammenligne med andres
beskrive ordklasser og deres funksjon
gi uttrykk for egne tanker og språk, personer og handling i tekster fra ulike tider og kulturer
Læringsmål Eleven skal kunne:
lytte til dialekter fra de ulike landsdelene i Norge, og delta aktivt i samtaler om ulike talemålsvarianter
lytte til tekster fra samisk og andre kulturer og samtale om likheter/forskjeller fra norske fortell inger
lese tekster og gjenfortelle innholdet
skrive fortellinger med fokus på innledning og avslutning
bruke spørreordene hva, hvem, hvor, hvorfor og hvordan
gjenkjenne og kategorisere substantiv og adjektiv
bruke ortografi og tegnsetting
landsdelene i Norge, og delta
aktivt i samtaler om ulike tale-
lytte til noen dialekter
eksempler med ulike dialekter
fortelle med egne ord hva lytte-
eksemplene handlet om
målsvarianter ord/uttrykk i de ulike dialektene eget språk/dialekt i eget språk/dialekt
lytte til tekster fra samisk og
andre kulturer og samtale om
likheter/forskjeller fra norske
kulturer
lese enkle tekster fra samisk og andre
kulturer
misk/andre kulturer og norske tekster
stoppe opp og markere nye ord
lese og lytte til tekster fra samisk og
andre kulturer
beskrive likhetene/forskjellene
mestringsmetoden)
er, og gjenkjenne de vanligste
småordene
bildenotat, samme som tankekart?
f.eks. en overskrift
for ord og gjenkjenne flere uregelrette
ord
ten handlet om
lese en tekst høyt med naturlig pause
ved komma og punktum, og lese lange
sammensatte ord rett
et bildenotat
innledning og avslutning
gi en modelltekst en ny slutt
finne innledning og avslutning i en tekst
gi en modelltekst en ny slutt ved å gi
dyr/personer nye egenskaper, som gjør
at teksten må få en ny slutt
forklare kjennetegn ved innledning,
innledning, midtdel og avslutning
bruke spørreordene hva, hvem,
hvor, hvorfor og hvordan
bruker det
bruke spørreord til f.eks. å lage et in-
tervju
fylle inn adjektiv i en historie sammen
med andre
gi eksempler på adjektiv
bruke adjektiv til å beskrive
omgivelser og personer
skrive stor forbokstav i egennavn og i
begynnelsen av setninger
noen uregelrette ord
skrive med riktig skrivemåte på en del
ord med dobbelt konsonant
egen skriving
Trinn 3
Periodeplan 4
Kompetansemål MUNTLIG KOMMUNIKASJON Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:
bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om
egne erfaringer og uttrykke egne meninger
SKRIFTLIG KOMMUNIKASJON Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:
skrive med sammenhengende og funksjonell håndskrift,
og bruke tastatur i egen skriving
lese tekster av ulike typer på bokmål og nynorsk med
sammenheng og forståelse
for egen skriving
strukturere tekster med overskrift, inndeling, hoveddel og avslutning
søke etter informasjon, skape, lagre og gjenfinne tekster ved hjelp av digitale verktøy
bruke biblioteket og Internett til å finne stoff til egen skriving
lage tekster som kombinerer ord, lyd og bilde, med og uten
digitale verktøy
variere ordvalg og setningsbygning i egen skriving
finne informasjon ved å kombinere ord og illustrasjon i tekster, på
skjerm og papir
SPRÅK, LITTERATUR OG KULTUR Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:
beskrive ordklasser og deres funksjon
Læringsmål
lese saktekster og bruke læringsstrategier før, under og etter lesing
skrive en saktekst ved hjelp av digitale verktøy
skrive brev med løkkeskrift
gjenkjenne og kategorisere verb
bruke ortografi og tegnsetting
strategier før, under og etter le-
sing
trinn. For vanskelig?
bruke fonologisk strategi, som «back-
up», ved vanskelige og ukjente ord
lese overskrifter og se på bilder, og
uttrykke egen kunnskap om temaet
tegne enkle tegninger under lesing, og
bruke tegningene til å fortelle fra teks-
ten
gjøre en av setningene i teksten om til
et spørsmål
punktum og komma og lese en-
kel/dobbelt konsonant rett
teksten skal handle om
gjengi innholdet fra teksten
5.6, 6.3, 6.4, 6.7
lese lange, ukjente ord og være i stand til å
lese hele avsnitt flytende med god intonasjon
aktivere forforståelsen ved å orientere seg i
teksten, og uttrykke formålet med lesingen
skrive faktasetninger til teksten for å gjen-
skape innholdet
5.7, 6.1, 6.2, 6.5,7.3
digitale verktøy
saktekster og fortellinger
adresse i adressefeltet
og bilde
en saktekst, og bruke dette i
egen skriving
bilder som understreker innhol-
bilder som passer til teksten
forklare forskjellen mellom en saktekst
og en fortelling, og bruke disse sjangertrek-
kene i egen skriving
og tekst på Internett
overskrifter
velse
skrive brev med en opp-
bygning: dato.., til.., fra..,
skrive om noen opplevelser
bruke et enkelt ordforråd
mottakeren
gjenkjenne og kategorisere verb
gi eksempler på verb
finne synonymer i samarbeid
forklare hva et synonym er
forklare hva et verb er og kunne bøye det i to
tider
finne synonymer i tekst
bruke ortografi og tegnsetting
skrive «jeg vet»- setninger med stor
forbokstav i starten av setningen og
punktum til slutt
sj- og kj – lyd
skrive stor forbokstav etter
punktum, og sette spørsmåls-
gi eksempler på ord som skrives med sj-, skj-,
kj- og sk – lyd, og skrive ord med sj-lyd og kj-
lyd rett
punktum, og bruke skilletegnene punktum og
spørsmålstegn i egen tekstskaping
Arbeid med ord lesetest sept., feb., mai
Ha lesefart meir enn 25 ord pr min.
(bør ha 50 ord)
Konferansetimen: - heimen må samarbeide aktivt med skulen om leseopplæringa - Testresultat
- Lesetrappa
Andre samarbidspartar: Biblioteket
(sjå liste over tilrådd litteratur) Besøk på biblioteket Gol Vaksenopplæring kan vera bindeledd mellom heim-skule for språklege minoritetar.
Ta opp aktuelle begrep i t.d. vekeplanen. Vaksenopplæringa har tilgang på grunnskulen sine læreverk
(Sjå eigen plan)
Kvalitetssikring i grunnskolen
av Gerd Salen

Search related