Click here to load reader

Logistikens Termer Och Begrepp

 • View
  135

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Logistikens Termer Och Begrepp

 • Sammanstlld av

  Stig-Arne Mattsson

  LOGISTIKENSTERMER OCH BEGREPP

 • Sammanstlld av

  Stig-Arne Mattsson

  LOGISTIKENSTERMER OCH BEGREPP

 • 2004, Stig-Arne Mattsson och PLAN Freningen fr Produktionslogistik

  Mngfaldigande av innehllet i denna bok, helt eller delvis, r enligt lag

  av den 30 december 1960, frbjudet utan medgivande av frfattaren.

  Frbudet gller varje form av mngfaldigande.

  PLAN Freningen fr Produktionslogistik

  Box 553, 101 31 Stockholm

  Telefon 08-24 12 90. Fax 08-24 12 05

  ISBN 91-971593-2-8

  Frfattare: Stig-Arne Mattsson

  Grafisk form: Original Et AB, Stockholm

  Typsnitt: Myriad

  Tryck: Brolins Offset AB, Stockholm 2004

 • 2004, Stig-Arne Mattsson och PLAN Freningen fr Produktionslogistik

  Mngfaldigande av innehllet i denna bok, helt eller delvis, r enligt lag

  av den 30 december 1960, frbjudet utan medgivande av frfattaren.

  Frbudet gller varje form av mngfaldigande.

  PLAN Freningen fr Produktionslogistik

  Box 553, 101 31 Stockholm

  Telefon 08-24 12 90. Fax 08-24 12 05

  ISDN 91-973865-3-7

  Frfattare: Stig-Arne Mattsson

  Grafisk form: Original Et AB, Stockholm

  Typsnitt: Myriad

  Tryck: Brolins Offset AB, Stockholm 2004

 • FRORDI en vrld med allt snabbare frndringar r mjligheter att kunna tillgodogra

  sig andras kunskaper och erfarenheter en vsentlig frutsttning fr att bli

  framgngsrik. Oavsett om detta sker genom att studera facklitteratur och

  facktidskrifter, g p seminarier och konferenser, gra besk p andra fretag

  eller diskutera med kolleger har man behov av ett gemensamt sprkbruk fr att

  ett informationsutbyte skall kunna komma till stnd.

  Inom logistikomrdet anvnds ett stort antal termer och begrepp. Tyvrr r

  terminologin inte srskilt standardiserad och enhetlig. Ofta finns det tv eller

  flera ord fr samma freteelse och olika individer avser olika saker med samma

  begrepp. Som ett stt att ka standardiseringsgraden och att skapa ett mer

  enhetligt ordval fr alla de fackuttryck som r aktuella i logistiksammanhang

  har freningen PLAN tagit initiativ till att utarbeta freliggande terminologi-

  ordbok. Boken r en vidarebearbetning av en tidigare version som utgavs 1997.

  Sammanlagt finns ver 1 200 termer och frkortningar frklarade i boken.

  Fr att kunna etablera en terminologistandard mste man i mjligaste mn

  anvnda ord och uttryck som uppfattas som lmpliga och frsteliga av s

  mnga som mjligt. Val av terminologi mste ocks i rimlig omfattning spegla

  det sprkbruk som redan anvnds. Fr att stadkomma detta och f en bred

  frankring i industrin har ett stort antal personer frn olika fretag och

  branscher medverkat med synpunkter och frslag.

  Per Berglund Hrle Trd AB

  Anders S Carlsson ABB Power Technologies AB

  Anna Ericsson Husqvarna AB

  Christer Florin Procordia Food AB

  Anders Hammarberg Ovako Steel AB

  Jan Henricsson Logimatic HB

  Hans Jeppsson Hands T Jeppsson AB

  Christer Johansson Autoliv Sverige AB

  Leena Kossila MPS & Affrssystem AB

  Anna Kristensson Volvo Aero Corporation AB

  Lars-Anders Larsson Scald AB

  Pr Larsson Minerva Sverige AB

  Roger Lindau Promaco AB

  3

 • Bengt Lundkvist Electrolux AB

  Kerstin Olsson ABB Automation AB

  Bengt Savn Saab AB

  Lennart Schweitz Scania AB

  Lennart Sjdell Astra Zeneca AB

  ke Skarstam Alfa-Laval AB

  Synpunkter och frslag har ocks erhllits av Patrik Jonsson, Chalmers Tekniska

  hgskola och Mikael Thulin, Mikado Industrikonsult. Utver dessa personer har

  representanter frn ngra av de stora ERP-leverantrerna p markanden

  medverkat. Dessa r Pr Lnn frn SSA Global AB (Baan, BPCS, PRMS), Patrik

  Pettersson frn SYSteam Applications AB (Peoplesoft Enterprise One,

  Peoplesoft World), Sven Stalin frn Intentia R & D AB (Movex), Magnus

  Thunander frn SAP Svenska AB (mySAP Business Suite) och Joakim Wikner

  frn IFS World Operations AB (IFS Applications)

  Vid arbetet med det slutgiltiga urvalet av termer, valet av alternativa

  benmningar i de fall alternativ frelegat samt slutgranskning av frklaring-

  arna av termernas betydelse har professorerna Jan Olhager, Linkpings

  Tekniska Hgskola och Kenth Lumsden,Chalmers Tekniska Hgskola medverkat.

  Vid sammanstllningen av termboken har vissa principer valts. I de fall det finns

  alternativt anvnda likvrdiga termer har den frklarande texten placerats

  under det alternativ som bedmts vara mest relevant att anvnda. Fr vriga

  alternativ finns en hnvisning till detta huvudalternativ. Huvudalternativet

  avser drmed den term som av PLAN frordas som standard.

  Ett annat terminologiproblem r frekomsten av engelska ord. Fr flera av

  dessa har ett svenskt sprkbruk inte hunnit etableras. I stllet anvnds ofta den

  engelsksprkiga benmningen. Som exempel p sdana ord kan nmnas

  business process reengineering, pegging, bucket system och cost driver. Fr

  dessa har i s mnga fall som mjligt svensksprkiga termer valts. Fr de termer

  som hunnit etablera sig p engelska, exempelvis just-in-time, och fr vilka en

  svensk motsvarighet skulle uppfattas som mindre knd och frstelig har

  emellertid den engelsksprkiga benmningen behllits.

  En speciell terminologifrgestllning gller anvndningen av begreppen frrd

  och lager. Traditionellt har lager sttt fr frlag av produkter till frsljning och

  leverans till kund medan frrd sttt fr frlag av varor avsedda att anvndas

  4

 • som utgngsmaterial i produktionen. Att skilja p dessa begrepp har blivit

  mindre och mindre vanligt, sannolikt bland annat som en konsekvens av att

  samma datasystem anvnds bde fr att administrera lager och frrd och att

  endast ett av orden frekommer p bilder och listor. I boken anvnds drfr

  genomgende endast termen lager i frklaringstexterna. Termen frrd och

  vissa ordsammansttningar av frrd finns dock medtagna och frklarade.

  Engelsksprkiga frkortningar fr logistiktermer anvnds ganska ofta ven

  i svensk industri, exempelvis DRP, JIT och CIM.Vanliga sdana frkortningar och

  motsvarande bakomliggande begrepp har inkluderats.

  Till alla ovan nmnda som medverkat vid framtagningen av boken med bde

  engagemang och tid framfrs ett stort tack.

  Helsingborg i mars 2004

  Stig-Arne Mattsson

  5

 • AABC

  ABC r en frkortning av Activity based costing, dvs ABC-kalkylering.

  ABC-analys (ABC-analysis)

  ABC-analys r en vanlig alternativ benmning fr Volymvrdeanalys.

  Benmningen hrrr frn att man ofta delar in ett artikelsortiment i tre

  olika volymvrdeklasser; A, B och C.

  ABC-kalkylering (Activity based costing)

  ABC-kalkylering r en kalkylmetodik som innebr att omkostnader

  summeras per grupper av aktiviteter och att de drefter frdelas p

  kostnadsbrare med hjlp av s kallade kostnadsdrivare. Kostnads-

  drivarna fr varje grupp av aktiviteter vljs s att kostnadsbrarna belastas

  i proportion till den resursfrbrukning som de frorsakar.

  ABC-klassificering (ABC-classification)

  ABC-klassificering r en vanlig alternativ benmning p Volymvrde-

  klassificering, dvs klassificering av ett artikelsortiment efter volymvrden.

  ABM

  ABM r en frkortning fr Activity based management, dvs ekonomistyrning

  baserat p ABC-kalkylering.

  Ackumulerad ledtid (Cumulative lead time)

  Med ackumulerad ledtid menas summa ledtid fr nivvis p varandra

  fljande artiklar i en produktstruktur. Ledtiden avser den ledtidsmssigt

  lngsta strukturkedjan, dvs strukturntverkets kritiska linje. En alternativ

  benmning fr termen r Kombinerad ledtid.

  Ackumuleringsplats (Accumulation store)

  En ackumuleringsplats r en lagringsplats dr allt material som skall

  anvndas fr en viss tillverkningsorder samlas upp innan det transporteras

  ut fr start av tillverkning. Ackumuleringsplatser anvnds ocks vid fysisk

  materialklarering.

  7Logistikens termer och begrepp

 • Adaptiv styrning (Adative control)

  Ett styrsystems beteende att sjlv automatiskt justera sina egna parametrar

  via mtning av olika pverkande variabler kallas adaptiv styrning.

  Adaptiv utjmning (Adaptive smoothing)

  Adaptiv utjmning r en prognostiseringsmetod liknande exponentiell

  utjmning. Metoden innebr att prognossystemet sjlv knner av upp-

  komna prognosfel och automatiskt frsker anpassa sig till frndrade

  efterfrgemnster genom justering av utjmningskonstanten vid berk-

  ning av nya prognosvrden.

  Administrativ ordersrkostnad (Administrative ordering cost)

  Med administrativ ordersrkostnad menas de srkostnader fr order-

  behandling som har med administration och administrativa aktiviteter att

  gra. Som exempel kan nmnas kostnader fr behandling av orderfrslag,

  val av leverantr, leverantrsfrhandlingar, registrering och inplanering av

  order, leveransbevakning, kvantitets- och kvalitetskontroll samt inleverans-

  rapportering. Den administrativa ordersrkostnaden utgr en del av den

  totala ordersrkostnaden och pverkar bland annat berkningen av

  ekonomisk orderkvantitet.

  ADR

  ADR r en europeisk verenskommelse om internationell transport av

  farligt gods p vg. Det r en frkortning av Accord europen rlatif au

  transport international des marchandises dangereuses par route.

  ADR S

  ADR S r en kungrelse om freskrifter fr inrikes vg- och terrng-

  transporter av farligt gods.

  Adresserade behov (Pegged requirements)

  Adresserade behov r en alternativ benmning fr Peggade behov.

  AFFO

  AF