Logistica Si Distr. Marfurilor

Embed Size (px)

Text of Logistica Si Distr. Marfurilor

 • 8/13/2019 Logistica Si Distr. Marfurilor

  1/83

  Capitolul 1

  Logistica mrfurilori componentele conceptuale

  Component important a activ it i i economice a n treprinderi lor

  din domeniul comerulu i, distribuia mrfurilor a devenit recent o

  funcie important a ntreprinderii prin transformarea din punct de

  vedere al cuprinderii practice i t i inif ice i trecerea la conceptul

  mai larg de logistic a mrfurilor.

  Coninutul conceptual al logisticii mrfurilor

  Pract ic , conceptul cuprinde toate activ it i le specifice circulaiei

  fizice a bunurilor de consum 1 i sun t reprezentate de d is tr ibu ia

  f iz ic, de log is tic , de managementu l log is tic i a l lan u lu i de

  aprovizionare-livrare.

  Dei pot f i considerate distincte n cadrul activiti i unei f irme,

  n p rezent e le t ind s f ie conside ra te componen te a le logisticii

  mrfurilor. iecare d in t re e le se refer , n genera l , l a ac t iv i t i

  legate de micarea i s tocarea p roduselo r i a informai ilor , i

  trebuie s ndeplineasc dou obiective ma!ore" oferirea unui nivel

  ridicat de servire a clieni lor i crearea unui sistem logistic care s

  permit un rspuns adecvat la solicitrile clientului.

  1#lan, Carmen. $%&&'(.Logistica, Ediia a III-a revzut i adugit. #ucureti")ditura *ranus.p. 11.

  1

 • 8/13/2019 Logistica Si Distr. Marfurilor

  2/83

  Definirea conceptelor de distribuie fizic i logistic a mrfurilor. Dintre

  def in i ii le date d is tr ibu ie i f iz ice, de a lt fe l numeroase, cea mai

  reprezentativ este aceea care consider c distribuia fizic implic

  planificarea, realizarea i controlul circulaiei fizice a materialelor

  i produselor finite, de la punctele de origine la punctele de

  ut il izare, n vederea sat isfacerii necesit i lor consumatorilor n

  condii i le obineri i de prof i t . +ceast def in i ie pune accentul pe

  urmtoarele aspecte"

  caracterul de proces

  determinat de activiti le de planificare, desfurare i

  control al f luu lui fizic al produselor aflate n

  corelaie

  obiectul distribuiei fizice

  produsele finite i materialele

  amploarea spaial

  traseul parcurs de produse de la productor la

  utilizator

  scopuloperaiunilor de distribuie fizic

  satisfacerea necesit i lor c l ieni lor i obiectivelor de

  profit ale firmelor.

  P lecnd de l a acest mod de abo rdare, t ermenu l de logist ic a

  mrfurilor, care ar mai putea f i denumit i / logist ic comercial0

  a tunc i cnd ana li za se f ace n mod speci fi c pen tru act iv it at ea

  comercial , a fost i mai este util izat n acelai t imp cu termenuldistribuie fizic. ogistica mrfurilor, n general, a fost definit %ca

  un proces constnd n planificarea, realizarea i controlul

  %#lan, Carmen. $%&&'(.Logistica, Ediia a III-a revzut i adugit. p. 12.

  2

 • 8/13/2019 Logistica Si Distr. Marfurilor

  3/83

  c ircu la i ei i s tocri i e fi ci en te i e fi cace a mater ii lo r p rime ,

  produselor n curs de prelucrare, produselor finite i informaiilor

  conexe, de la punctul de or ig ine la cel de consum, n scopu l

  adaptrii la cerinele clientului .

  Definiia, pune accentul pe urmtoarele aspecte"

  t recerea de la concep tu l de d is t r ibu ie f iz ic la ce l de

  logistic

  necesitatea de a lua n considerare ansamblului

  circulaiei bunurilor, d e la p un ctu l d e ac 3i zi i ei l autilizatorul final

  considerarea informaiilor ca o component a f luuri lor

  logistice

  co ns id er ar ea nt re gu lu i p ro ce s d ec iz io na l, d e l a

  planificare la control

  importan a adaptr i i p rocesu lu i log is t ic la sol ic it ri leclienilor.

  +ceas t def in i ie a re i o ser ie de l imi te , d in t re care cea mai

  semnifica tiv d in punctul de vedere a l comer u lu i o reprezint4

  ecluderea aparent a serviciilor cu toate c i acestea pot beneficia

  de avanta!ele unui management logistic eficient sau se pot confrunta

  cu probleme logistice.)istena nea!unsuri lor def in i ie i anter ioare una mai complet5

  consider conceptul de logistic a mrfurilor ca un proces triplu de

  planificare, aprovizionare i onorare a unei comenzi care permite:

  anticiparea solicitrilor clientului

  obinerea capitalului, resurselor umane i te!nologice i

  4#lan, Carmen. $%&&'(.Logistica, Ediia a III-a revzut i adugit. p. 12.56amii +leandre 7. $%&&5(. "trat#gie logisti$ue. Paris" )dition Dunod. p. 8.

  3

 • 8/13/2019 Logistica Si Distr. Marfurilor

  4/83

  a bunurilor necesare satisfacerii clientului

  opt imi za re a i ut ili za re a r ee le lo r de di st ri bu ie a

  produselor, informaiilor i serviciilor necesare

  satisfacerii complete i rapide a comenzilor la cele mai

  mici costuri%

  +ceast definiie pune accentul pe urmtoarele aspecte"

  activitatea logistic urmrete gestionarea i planificarea

  circulaiei fizice a bunurilor n cadrul unei firme

  inta tuturor activitilor logistice este onorareacomenz ilo r, n condiiil e anticiprii inten iilor i

  solicitrilor clienilor

  planificarea activitilor logistice face parte din

  planificarea activiti lor economice din cadrul f irmei

  servici il e a sociate comerc ia li z ri i p roduse lo r sun t o

  component integrant a activitilor logistice logistica este o metod de cretere a eficienei activiti i

  unei firme prin"

  o cre terea caliti i produselo r $prin sis teme ca

  +sigurare - Calitate sau managementul calitii(

  o r educerea cos tu ri lo r p rin accelerarea c ir cu la i ei

  bunurilor n sistemul logistic al f iecrei firmeparticipante la comercializare

  o sat is face rea c li en tu lu i n condi i il e de t imp , loc ,

  calitate i cantitate solicitate de acesta.

  9n ansamblu, se poate considera c"

  log is tica mrfuri lor face t recerea de la d is tr ibu ia

  4

 • 8/13/2019 Logistica Si Distr. Marfurilor

  5/83

  mrfurilor, format din activiti disparate $de altfel ,

  acesta devine o component a logisticii mrfurilor( la

  un management integrat a l ansamblu lu i c ircu la ie i

  bunurilor n cadrul firmei

  circulai a bunurilor devine o noiune de baz a

  activitii logistice, care are ca rol principal

  accelerarea acestei circulaii.

  logis tica mrfuri lor mai poate f i considerat i ca un

  /management al c i rcula ie i bunuri lor0 , f i ind o par te

  in tegrant a managementului general a l f i rmei , cu o

  contribuie tot mai important la activitatea firmei i

  la creterea ef icienei i performanelor economice,

  a l tu r i de managementu l s trateg ic , managementu l

  resurselor umane, managementul calitii,

  managementul relaiilor cu clienii etc.

  Pornind de la aceste aspecte , se poate considera c mis iunea

  logisticii mrfurilor const n furnizarea bunurilor i servicii lor la

  locul , t impul i n condi i ile cerute de c lien t . Pr in ndeplin irea

  acestei misiuni, logistica are o contribuie semnificativ la profitul

  firme i i la crearea unui potenial substan ia l d e sporire a

  competitivitii firmei pe pia.

  Sistemul logistic al firmei

  a nivelul unei f irme comerciale, sistemul logistic este format din

  trei componente ma!ore"

  a % &provizionarea%

  5

 • 8/13/2019 Logistica Si Distr. Marfurilor

  6/83

  activ iti de ac3 iz ii e $ ac3iz iionar e, pr ocurare,

  cumprare( a bunurilor i serviciilor necesare ndeplinirii

  obiectivelor firmei.

  s e r ef er l a r ela i il e c e s e s ta bi le sc nt re f ir m i

  furnizori i e i , respect iv n ivelur i le s i tuate n amonte, n

  lanul de aprovizionare-livrare.

  presupune, n afar de activitatea de ac3iziie, activiti

  de transport, gestiune a stocurilor, depozitare,

  manipulare, gestiune a informaiei etc.

  b% &ctiviti le de susinere a v'nzrilor%

  se refer numai la f luuri le de mater iale d in in ter iorul

  firmei, ntre diferitele stadii ale procesului de vnzare.

  logistica are rolul de asigurare a materialelor,

  componentelor, p roduse lo r n cur s de p re lucrare, n

  canti tile necesare des furrii ac tivi t ilor de

  fabrica ie, n concordan cu p rogramul de p roducie

  stabilit.

  c % (is tr ibu ia f iz ic%

  la inter faa d in tre furnizor i c lien i , opera iun i le de

  d is tr ibu ie f iz ic as igur d isponibi l ita tea p roduselor

  pentru clieni.

  obiectivele de mar:eting ale angrositi lor i detailit i lor

  sau ateptr i le consumatorului ;ut i lizatorului f inal sunt

  ndeplinite prin oferirea de uti l i t i de form, cantitate,

  timp i loc

  inc lude act iv i t i de t ransport , depozitare , ges tiune a

  stocurilor, prelucrare a comenzilor clieni lor, ambalare,management al informaiei etc.

  6

 • 8/13/2019 Logistica Si Distr. Marfurilor

  7/83

  )ficiena func ionri i s istemului logis tic presupune corelarea

  celor t re i componente p rin intermediu l f luu lu i informa ional .

  6 c3 imb ul d e i nf or ma i i n in te ri or ul f ir me i i c u p ar te ne ri i

  comerc ia li f ac il it eaz p lani fi ca rea i con trolul opera iun ilor

  logistice.

  6 is temu l log is ti c a l f irme i, p rin modu l su de func ionare ,

  contribuie la procesul de creare a valorii . 9n esen, valoarea total

  a unu i p rodus sau serviciu pen tru c li en t r ep rezint< ansamblul

  beneficiilor pe care acesta le ateapt de la un produs sau serviciu .

  =aloarea o feri t c lien tu lu i este diferena d intre valoarea to ta l

  pentru client i costurile generate de evaluarea, obinerea i

  utilizarea produsului .

  >pera iuni le d in cad ru l s is temu lu i log is ti c sun t corelat e cu

  circuitul valorii , i includ dou categorii de activiti - cele primare

  i cele de spri!in $susinere(.

  +ctiv iti le p rimare su nt impl icat e n micarea fizic a

  produselor, de mar:eting i vnzri, precum i de servicii, i includ"

  Logistica intern $orientat spre interiorul f irmei( - se refer

  la"

  o recepie

  o manipularea materialelor

  o depozitare

  o controlul stocurilor

  o programarea mi!loacelor de transport

  o returnrile de mrfuri la furnizori.

  )roducia - presupune activiti de condiionare i pregtire a

  produselor pentru comercializare

 • 8/13/2019 Logistica Si Distr. Marfurilor

  8/83

  Logistica extern $orientat spre eteriorul firmei( - const n

  distribuirea produselor finite i cuprinde activitile de"

  o depozitare i manipulare,

  o utilizare a mi!loacelor de transport,

  o prelucrare a comenzilor etc.

  *ar+etingul i v'nzrile - presupun activitile de"

  o publicitate,

  o management al forei de vnzare,

  o stabilirea preurilor,o alegerea canalelor de distribuie,

  o dezvoltarea rela i i lor cu membri i d in avalul canalelor

  de mar:eting etc.

  "ervici i le pos tv'nzare - respect iv meninerea sau spori rea

  valorii produsului dup vnzare, prin"

  o instalare,

  o reparaii,

  o training,

  o furnizarea de piese de sc3imb

  o a!ustarea produsului.

  +ctiviti le de susinere spri! in activiti le primare, se spri! inreciproc i sunt urmtoarele"

  &c!iziia - cumprarea p roduse lo r de l a furnizo ri sau

  productori

  (ezvoltarea te!nologic se refer la cunotine, proceduri i

  intrri de te3nologie necesare activitilor primare

  *anagementul resurselor umane - selecia, promovarea,

  8

 • 8/13/2019 Logistica Si Distr. Marfurilor

  9/83

  evaluarea i motivarea personalului, dezvoltarea

  managementului, relaiile de munc

  Infrastructura firmei ? care const n managementul

  general, planificare, finanele, contabilitatea etc.

  Conceptul de canal logistic. )ste format d in s is temele logis t ice care

  a lc t ui es c t ra seu l d e c ir cu la ie a b un ur il or d e l a o ri gi ne l a

  uti l izatorul;consumatorul f inal. +re la baz conceptul de circuit al

  valorii '. + ce st a d in u rm r ep re zin t un ins trument des tina t s

  permit dezvoltarea uni avanta competitiv pe pia . Componentele

  sale sun t log is ti ca intern , opera iun il e economice , log is ti ca

  etern, mar:etingul i serviciile post-vnzare.

  Din aceast alctuire rezult faptul c logistica mrfurilor este o

  component a activiti i economice a firmei i c poate contribui la

  crearea i meninerea unui avanta! competitiv.6copul p rinc ipal a l unu i canal logistic es te l iv rarea la t imp a

  bunurilor i administrarea corespunztoare a circulaiei acestora. )l

  asigu r d isponibi li ta tea spa i al i t emporal a p roduse lo r i

  servicii lor , const itu ind s istemul pr incipal de asigurare a servir ii

  clienilor.

  @olul canalului logis t ic n cadrul c i rcui tu lu i valor ic este to tuindeplinit numai atunci cnd sortimentul de bunuri este poziionat

  fizic i temporal i are configuraia corespunztoare transferului de

  proprietate. Aumai n cazul n care tranzacii le desfurate n cadrul

  canalului ntrunesc aprecierea, acceptarea i satisfacia clientului,

  e st e adugat o valoa re substan i al p rodusu lu i p rin p rocesu l

  '6amii +leandre 7. $%&&5(. "trat#gie logisti$ue. p. 5.

  9

 • 8/13/2019 Logistica Si Distr. Marfurilor

  10/83

 • 8/13/2019 Logistica Si Distr. Marfurilor

  11/83

  tranzacionale, logistice i de facil i tare, dect f irmele

  de comer p rin catalog , comand, int erne t sau care

  desfoar activiti de bro:era!

  aceste firme, pentru operaiunile logistice, apeleaz la

  societi specializate $de eemplu, pentru activiti de

  transport, depozitare etc.(.

  c 0ipul i gama sortimental a produselor oferite

  n comerul cu servici i, d iver si ta tea i amp loarea

  opera iun ilor log is t ice poate f i uneor i mai res trns

  comparativ cu comercializarea produselor.

  d &ria teri toria l vizat%

  lrgirea aco per iri teritoriale cr e te import ana

  planificrii logistice

  infrastructura logistic a firmei $depozite, mi!loace de

  transport e tc . ( t rebuie s permit asigurarea n ivelulu i

  de servire a clieni lor, n condii i le celui mai mic cost

  posibil.

  e 0endinele privind comerul electronic

  pe nternet, multe operaiuni logistice clasice nu mai

  sunt necesare n cazul anumitor produse sau servici i

  $comercializarea de softEare, !ocuri sau muzic(.

  Componentele mixului logistic.iul logistic include dou categorii de

  activiti - principale i respectiv secundare.

  &ctivitile de principale:

  sunt operaiuni c3eie, care se desfoar n aproape orice

  sistem logistic

  11

 • 8/13/2019 Logistica Si Distr. Marfurilor

  12/83

  cuprind urmtoarele operaiuni"

  &c!iziia

  o are un ro l ma!or n c rearea de va loare , n cadru l

  sistemului logistic

  o activitile reprezentative sunt 2"

  - stabilirea necesitilor de aprovizionare

  - selectarea furnizorilor

  - planificarea n timp a aprovizionrii

  - evaluarea periodic a performanelorfurnizorilor

  - determinarea cantitii economice a comenzii.

  0ransportul presupune n esen derularea

  urmtoarelor activiti"

  o alegerea celor mai adecvate modaliti de transport

  $rutier, feroviar, maritim, aerian, prin conducte(

  o eva luarea i sel ec i a t ranspo rtator ilor l a care

  apeleaz firma

  o consolidarea transporturilor

  o stabilirea rutelor de transport

  o programarea transporturilor.

  /estionarea stocurilor

  o ofer utilitatea de timp ateptat de clieni

  o s tocu ri le de in o pondere c ri ti c n ansamblu l

  costurilor

  o principalele activiti sunt8"

  26amii +leandre 7. $%&&5(. "trat#gie logisti$ue. p. 118#lan, Carmen. $%&&'(.Logistica, Ediia a III-a revzut i adugit. p. 4&.

  12

 • 8/13/2019 Logistica Si Distr. Marfurilor

  13/83

  - elaborarea politicilor privind stocurile

  - stabilirea pon derii difer ite lo r prod use n

  numrul;cantitatea total de produse din stoc

  - determinarea stocului de siguran i a

  punctului de aprovizionare $mrimea stocului la

  care se lanseaz o nou comand ctre

  furnizor(.

  )relucrarea comenzilor

  o contribuie la performana logistic prin"

  - mrimea intervalului de livrare a produselor

  - dec lanarea l iv r ri i p roduse lo r i a o fe ri ri i

  serviciilor.

  o principalele activiti sunt"

  - stabil irea procedurilor de primire a comenzilor

  de la clieni- stabilirea metodelor de transmitere a

  in fo rma i il or p ri vi nd c ome nz il e, n c ad ru l

  firmei

  - def in irea o rd in ii de p r io r ita te n p re lucrarea

  comenzilor

  - alegerea variantei de onorare a comenzii.

  1ivelul de servire a clienilor

  o elementul de referin n proiectarea i funcionarea

  sistemului logistic

  odetermin n ivelul ie i ri lo r s is temului log is tic, n

  funcie de cerinele i ateptrile clienilor

  odetermin n ivelul de per fo rman pe care f irma

  13

 • 8/13/2019 Logistica Si Distr. Marfurilor

  14/83

  furnizoare l ofer

  oprincipalele activiti sunt1&"

  - c er ce ta re a n ev oi lo r i c er in e lo r c lie n ilo r

  actuali i poteniali

  - stabilirea nivelului de satisfacere a cererii

  - diferen ierea n ivelulu i de servire n func ie de

  cerinele segmentelor de pia vizate

  - evaluarea percepiei clieni lor fa de nivelul de

  servire oferit

  - evaluarea decala!ului dintre nivelul ateptat de

  clieni i cel efectiv oferit

  - a !u st ar ea n iv el ul ui d e s er vi re n f un ci e d e

  evoluia cerinelor clienilor.

  &ctivitile secundare:

  depind de condii i le specifice ale firmelor i contribuie larealizarea misiunii logistice

  cuprind urmtoarele operaiuni"

  (epozitarea

  o este secundar deoarece nu este prezent n

  sistemele logistice ale tuturor firmelor

  oprincipalele activiti sunt11"

  - stabilirea necesarului de spaii de depozitare

  - alegerea amplasamentului depozitelor

  - determinarea numrului de depozite necesare

  - stabilirea configuraiei depozitului

  1lan, Carmen. $%&&'(.Logistica, Ediia a III-a revzut i adugit. p. %8.11#lan, Carmen. $%&&'(.Logistica, Ediia a III-a revzut i adugit. p. 4&.

  14

 • 8/13/2019 Logistica Si Distr. Marfurilor

  15/83

  - amplasarea produselor n spaiul de depozitare.

  *anipularea produselor

  o influenat direct de deciziile privind depozitarea

  o are o pondere considerabil n costurile logistice

  o influeneaz durata intervalului de livrare i implicit

  nivelul de servire a clientului

  o e fic ac it at ea e ste c on di i on at d e u rm to ar ele

  activiti 1%"

  - alegerea ec3ipamentului de manipulare$manuale, mecanizate(

  - alctuirea uniti lor de produse $consolidare,

  paletizare, containerizare(

  - i nt roducerea;prelua rea ma te ri al elor n;din

  spaiul de depozitare.

  &mbalarea de protecie

  opermite produselor s a!ung la clieni, n condiii le

  solicitate

  o are n vedere ambala!ele de transport i depozitare

  oprincipalele activiti sunt1 4"

  - proiectarea de ambala!e care s rspund

  cerinelor proceselor de manipulare

  - realizarea de ambala!e care s asigure

  integritatea produselor pe durata transportului

  i pstrrii

  - asigurarea d e amba la! e care s prote! eze

  1%dem. p. 41.14#lan, Carmen. $%&&'(.Logistica, Ediia a III-a revzut i adugit. p. 41.

  15

 • 8/13/2019 Logistica Si Distr. Marfurilor

  16/83

  produsele contra pierderilor i deteriorrilor.

  2luxurile de informaii logistice

  o facil i teaz derularea tuturor activiti lor principale

  i secundare

  o contribuie la creterea eficienei deciziilor strategice

  i operaionale

  o faciliteaz planificarea i controlul

  oprincipalele activiti sunt"

  -

  culegerea i prelucrarea datelor- analiza informaiilor

  - elaborarea rapoartelor

  - stabilirea unor proceduri de stocare a datelor

  - controlul fluului de informaii.

  +partenen a unei anumite act iv it i l a categor ia act iv i t i lor

  principale, respectiv secundare nu este strict. > activitateprincipal poate deveni secundar, n funcie de modificrile care au

  loc la nivelul f iecrei uniti strategice de afaceri . 9ncadrarea unei

  opera iuni n tr-o categorie poate s d ifere de la o n treprindere la

  alta, n funcie de obiectul de activitate.

  16

 • 8/13/2019 Logistica Si Distr. Marfurilor

  17/83

 • 8/13/2019 Logistica Si Distr. Marfurilor

  18/83

  satisface cerinele i ateptrile clienilor poteniali 1 5 .

  )ist numeroase abordri conceptuale privind ac3iziia de bunuri

  n scopul aprovizionrii . *neori , aceti doi termeni sunt uti l izai ca

  sinonime, dei ntre ei eist diferene mari de coninut.

  Ca act iv ita te p r imar a miu lu i log is tic ac3izi ia urmrete1