of 8 /8
IZ [email protected]: RJE^NIK POJMOVA O EU EU RJE^NIK ZA[TO LOD II OP[TINE U LOD‐U II GRADSKI PARK U VELIKOJ KLADU[I – PROZOR U EU POMOZIMO JEDNI DRUGIMA DA BUDEMO BOLJI LJUDI PUT U BOLJE SUTRA DOM JE SAMO JEDAN REKLI SU O LOD‐U KRATKO O PROJEKTU LOD II UNDP/LOD BILTEN JA^ANJE LOKALNE DEMOKRATIJE NOVEMBAR 2011 Tim koji pobje|uje ne treba mijenjati. Lokalne vlasti i civilno dru{tvo je tim koji, kroz drugu fazu LOD projekta, nastavlja sa uspostavljanjem i ja~anjem kvalitetnih partnerskih odnosa. Nastavkom projekta Ja~anje lokalne demokratije `elimo us- postaviti jo{ bolju saradnju sa lokalnim vlastima i doprinijeti pomirenju i daljnjem razvoju BiH. Kako? Kroz podr{ku op}inama u razvoju civilnog dru{tva, u cilju {to boljeg pru`anja usluga gra|anima. Druga faza projekta Ja~anje lokalne demokratije posebno }e biti usmjerena na projekte socijalnog uklju~ivanja, smanjenje siroma{tva, ravnopravnosti spolova, po{tivanje ljudskih prava, za{tite okoli{a i projekte koji podr`avaju prava manjinskih grupa. ZNATE LI... Projekat finansira Evropska unija Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine - Znate li da je Evropski sud za ljudska prava me|unarodni sud sa sjedi{tem u Strazburu (Strasbourgu)? Broj sudija odgovara broju dr`ava ~lanica Vije}a Evrope koje su ratificirale Konvenciju za za{titu ljudskih prava i osnovnih sloboda. U radu Suda, kroz Ured registara, u~estvuju i pravnici (pravni sekretari) iz svih dr`ava ~lan- ica. Posebno je va`no istaknuti da pojedinci mogu podnijeti predstavku Sudu u Strazburu, ukoliko smatraju da im je dr`ava potpisnica Konvencije direktno prekr{ila prava i garancije navedene u Konvenciji o ljudskim pravima i njenim Protokolima. Postoje, me|utim, odre|eni uvjeti i pro- tokoli po kojima se podnosi predstavka Evropskom sudu za ljudska prava. Vi{e o ovoj temi mo}i }ete pro~itati u narednom izdanju Biltena. Project1 lod 2:Layout 1 11/10/11 1:06 PM Page 1

LOD II BILTEN 1.izdanje - JAČANJE LOKALNE DEMOKRATIJE

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of LOD II BILTEN 1.izdanje - JAČANJE LOKALNE DEMOKRATIJE

 • IZ [email protected]:

  RJE^NIK POJMOVA O EU

  EU RJE^NIK

  ZA[TO LOD IIOP[TINE U LODU IIGRADSKI PARK U VELIKOJ KLADU[I PROZOR U EUPOMOZIMO JEDNI DRUGIMA DA BUDEMO BOLJI LJUDIPUT U BOLJE SUTRADOM JE SAMO JEDANREKLI SU O LODU

  KRATKO O PROJEKTU LOD II

  UNDP/LOD BILTENJA^ANJE LOKALNE DEMOKRATIJE

  NOVEMBAR2011 Tim koji pobje|uje ne treba mijenjati. Lokalne vlasti i civilno

  dru{tvo je tim koji, kroz drugu fazu LOD projekta, nastavlja sa

  uspostavljanjem i ja~anjem kvalitetnih partnerskih odnosa.

  Nastavkom projekta Ja~anje lokalne demokratije `elimo us-postaviti jo{ bolju saradnju sa lokalnim vlastima i doprinijeti

  pomirenju i daljnjem razvoju BiH. Kako? Kroz podr{ku op}inama

  u razvoju civilnog dru{tva, u cilju {to boljeg pru`anja usluga

  gra|anima.

  Druga faza projekta Ja~anje lokalne demokratije posebno }e bitiusmjerena na projekte socijalnog uklju~ivanja, smanjenje

  siroma{tva, ravnopravnosti spolova, po{tivanje ljudskih prava,

  za{tite okoli{a i projekte koji podr`avaju prava manjinskih grupa.

  ZNATE LI...

  Projekat finansira

  Evropska unija

  Ministarstvo pravde

  Bosne i Hercegovine

  - Znate li da je Evropski sud za ljudska prava me|unarodni sud sa

  sjedi{tem u Strazburu (Strasbourgu)?

  Broj sudija odgovara broju dr`ava ~lanica Vije}a Evrope koje su ratificirale

  Konvenciju za za{titu ljudskih prava i osnovnih sloboda. U radu Suda, kroz

  Ured registara, u~estvuju i pravnici (pravni sekretari) iz svih dr`ava ~lan-

  ica. Posebno je va`no istaknuti da pojedinci mogu podnijeti predstavku

  Sudu u Strazburu, ukoliko smatraju da im je dr`ava potpisnica Konvencije

  direktno prekr{ila prava i garancije navedene u Konvenciji o ljudskim

  pravima i njenim Protokolima. Postoje, me|utim, odre|eni uvjeti i pro-

  tokoli po kojima se podnosi predstavka Evropskom sudu za ljudska prava.

  Vi{e o ovoj temi mo}i }ete pro~itati u narednom izdanju Biltena.

  Project1 lod 2:Layout 1 11/10/11 1:06 PM Page 1

 • UNDP/LOD BILTENstrana 2

  ZA[TO LOD II

  U okviru prve faze UNDP-ovog projekta Ja~anje lokalne

  demokratije LOD, koji finansira Delegacija EU u BiH, uz

  sufinansiranje op}ina odabranih nakon provedene proce-

  dure izbora projektnih prijedloga, stvoreni su temelji za na-

  stavak ja~anja civilnog dru{tva, odnosno izgradnju

  partnerskog odnosa op}ina i organizacija civilnog dru{tva.

  Zahvaljuju}i provo|enju projekata LOD I {irom BiH, svjedoci

  smo pozitivnih primjera dobre prakse koji su omogu}ili kon-

  kretne rezultate na terenu.

  Tako je u Vi{egradu pokrenuta inicijativa za razvoj lokalnog

  vo}arstva, kroz aktivnosti projekta Podsticaj razvoja vo}ar-stva na podru~ju op{tine Vi{egrad. Inicijativa je podrazumi-jevala stru~ne obuke na terenu, a rezultirala je formiranjem

  Udru`enja poljoprivrednika u Vi{egradu.

  U Bugojnu su se, tako|er uspje{no, udru`ile snage vladinog

  i nevladinog sektora i, kroz projekat Jednako pravo pri-stupa-odgovaraju}e obrazovanje, koji je provodio NVO Lep-tir, obezbje|en je pristup obrazovanju onima kojima je bio

  najpotrebniji.

  Ova dva primjera, izme|u ostalog, podstakla su i uvjerila

  UNDP i partnere, Delegaciju EU u BiH i Ministarstvo pravde

  BiH, da trebaju nastaviti pru`ati podr{ku op}inama i nevla-

  dinim organizacijama u ja~anju lokalne demokratije. Zbog

  toga je kao nastavak uspje{nih aktivnosti realiziranih u

  sklopu projekta Ja~anje lokalne demokratije LOD I, UNDP

  pokrenuo novu fazu aktivnosti pod nazivom Ja~anje lokalne

  demokratije II - LOD II. Cilj projekta je, podsjetimo, doprini-

  jeti demokratskoj stabilizaciji, pomirenju i daljem razvoju

  BiH kroz podr{ku odabranim op}inama/op{tinama i us-

  postavljanju boljih odnosa izme|u lokalnih vlasti i organi-

  zacija civilnog dru{tva (OCD) te iznala`enje finansijskih

  mehanizama, u cilju efikasnije raspodjele bud`etskih sred-

  stava, kako bi se unaprijedio kvalitet `ivota i usluga

  gra|anima BiH. Projektom LOD II posebno se `eli posti}i

  uspostava trajnog partnerstva izme|u OCD i lokalnih vlasti

  podizanjem svijesti o prednostima saradnje, podsticanje

  OCD da profiliraju/profesionaliziraju svoje aktivnosti,

  odnosno da usvoje praksu dugoro~nog planiranja i djeluju

  u skladu sa lokalnim potrebama, te da budu manje ovisni o

  trenutnim donatorskim prioritetima. Tako|er, LOD II pro-

  jekat radi na promociji Sporazuma izme|u lokalnih vlasti i

  organizacija civilnog dru{tva. Treba istaknuti da je prije

  po~etka provedbe LOD projekta (novembar 2008) u Bosni i

  Hercegovini od preko 140 op}ina i gradova samo njih 67

  imalo potpisan ovaj Sporazum. Broj potpisanih Sporazuma

  se pove}ao za oko 50% nakon provedbe LOD I projekta, te

  su u septembru 2010. potpisana 93 ovakva Sporazuma, {to

  ukazuje na ja~anje saradnje i bolje razumijevanje izme|u

  lokalnih vlasti i organizacija civilnog dru{tva.

  OP[TINE U LODU II

  Pripremne aktivnosti na projektu su provedene krajem

  2010. godine, nakon ~ega je uslijedilo objavljivanje javnog

  poziva op{tinama, odnosno gradovima u Bosni i Hercegovini

  za izra`avanje interesa za u~e{}e u projektu LOD II. Rok za

  prijave na osnovu javnog poziva je bio 07.02.2011. godine.

  Do tada su se prijavile 42 op{tine, sa ukupno 302 aplikacije:

  Bijeljina, Bos. Krupa, Bratunac, ^apljina, Derventa, Doboj

  Jug, Drvar, Fo~a, Fo~a-Ustikolina, G.Vakuf-Uskoplje, Grad

  Sarajevo, Gradi{ka, Jablanica, Kakanj, Kladanj, Klju~,

  Kozarska Dubica, Livno, Ljubinje, Ljubu{ki, Novi Grad, Novi

  Travnik, Novo Gora`de, Od`ak, Pale, Petrovac, Prijedor,

  [amac, Sokolac, Srbac, Srebrenik, Stari Grad Sarajevo,

  Te{anj, Tesli}, Trebinje, Trnovo, Tuzla, Vare{, Vitez,

  Vogo{}a, Zavidovi}i i Zvornik.

  U sklopu javnog poziva svim zainteresiranim partnerima

  predstavljeni su konkretni uslovi i kriteriji za u~e{}e. Proces

  odabira partnera je bio konkurentan, {to zna~i da su prijave

  op{tina i gradova bile vrednovane na osnovu ispunjavanja

  kriterija.

  Nakon provjere i ocjene prijava, Projektni odbor LOD II, ko-

  jega ~ine predstavnici Ministarstva pravde BiH,Delegacije

  Evropske unije u BiH i UNDP-a, odabrao je 15 op{tina za

  NOVEMBAR 2011

  Project1 lod 2:Layout 1 11/10/11 1:06 PM Page 2

 • UNDP/LOD BILTENstrana 3NOVEMBAR 2011

  Bijeljina Prijedor

  Derventa Srebrenik

  Fo~a Te{anj

  Grad Sarajevo Trebinje

  Gradi{ka Tuzla

  Jablanica Zavidovi}i

  Klju~ Zvornik

  Ljubu{ki

  u~e{}e:

  Sa odabranim partnerskim op}inama/op{tinama

  04.05.2011. godine potpisan je Memorandum o razumije-

  vanju. LOD II }e osigurati komplementarnost sa drugim

  UNDP-ovim aktivnostima iz oblasti lokalne samouprave,

  kao {to su Projekt integriranog lokalnog razvoja (ILDP), pro-

  jekt Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave (MTS),

  projekt i .Odabrane partnerske op}ine/op{tine }e u nared-

  nom periodu raditi na ja~anju odnosa sa nevladinim sek-

  torom, {to }e u provo|enju projektnih aktivnosti uklju~ivati

  razvoj kapaciteta op{tina za ja~anje saradnje sa OCD i poziv

  organizacijama civilnog dru{tva za dostavljanje projektnih

  prijedloga, koji }e omogu}iti provo|enje lokalnih razvojnih

  strategija.

  Fokus saradnje sa organizacijama civilnog dru{tva je na

  projektima socijalnog uklju~ivanja, smanjenja siroma{tva,

  ravnopravnosti spolova, ljudskih prava, za{tite okoli{a i

  prava manjinskih grupa.

  GRADSKI PARK U VELIKOJ KLADU[I PROZOR U EU

  Budi `ivahan, zdrav i ponosan danas, rije~i su na~elnika

  Velike Kladu{e, Admila Mulali}a, kojima je, uz prisustvo ve-

  likog broja gra|ana, sve~ano otvorio novi gradski park

  Meeting Point i novi kru`ni tok u Velikoj Kladu{i.

  Novootvoreni park u Velikoj Kladu{i je postao mjesto

  susreta organizacija civilnog dru{tva, gra|ana i lokalne

  vlasti. Kroz promociju svojih vrijednosti i ideja organizacije

  civilnog dru{tva u ovome parku imaju priliku da pribli`e

  ugra|anima i predstavnicima lokalne vlasti svoje aktivnosti,

  usmjerene na razvoj op{tine i pobolj{anje `ivota njenih

  `itelja.

  Ovaj park, ustvari, predstavlja realizaciju ideje stvorene

  nakon potpisivanja Memoranduma o razumijevanju izme|u

  UNDP-ovog projekta Ja~anje lokalne demokracije - LOD i

  op}ine Velika Kladu{a, koja podrazumijeva da se u jednom

  javnom prostoru - parku, kroz niz susreta predstavnika

  nevladinog i vladinog sektora, po~nu stvarati prilike za

  uspje{nu i kvalitetnu saradnju, {to }e doprinjeti ja~anju

  civilnog dru{tva, te tako op{tinskoj vlasti omogu}iti

  kvalitetnog partnera u nastojanjima da pru`i {to bolje us-

  luge svojim sugra|anima. Meeting Point park je projekt

  koji su provodile dvije organizacija civilnog dru{tva Hori-

  zons i Mladi VK, u saradnji sa op}inskim vlastima.

  Parkovi su neophodni za dobrobit na{e obitelji, zajednice i

  okoli{a , rekao je na~elnik Mulali} na ceremoniji otvaranja

  parka. Ja sam ponosan sve~anim otvorenjem Meeting

  point parka i drago mi je da }e susreti i doga|anja u sredi{tu

  grada biti orijentirani ka interesu lokalne zajednice.

  [iroki spektar organizacija civilnog dru{tva, te koalicija sa

  op}inskom upravom Velike Kladu{e rezultirali su zna~ajnim

  pozitivnim u~inkom, koji ne predstavlja samo ovaj park, ve}

  i proces sudjelovanja javnosti i uklju~ivanje svih sektora u

  procesu, poru~io je na kraju svoga obra}anja na~elnik

  op{tine Velika Kladu{a.

  Novi park u Kladu{i ve} ima nadimak evropsko oko,

  pri~aju gra|ani Kladu{e i pozivaju sve organizacije civilnog

  dru{tva, djecu, mlade i stare, posjetitelje i putnike da do|u

  u ovaj park, zastanu na trenutak, i razmisle o svojoj ulozi

  u razvoju lokalne zajednice i izgledima za svjetliju

  budu}nost u Evropskoj uniji.

  Damir @arak, UNDP BiH

  Project1 lod 2:Layout 1 11/10/11 1:06 PM Page 3

 • strana 4 UNDP/LOD BILTEN

  POMOZIMO JEDNI DRUGIMA DA BUDEMO BOLJI LJUDI

  Savremeni `ivot ostavlja malo prostora za ljudsku dimen-

  ziju bi}a. U dana{njem modernom dru{tvu `ivot nam

  optere}uje `urba, posao pod pritiskom, stremljenje za

  napretkom. Moramo priznati da imamo sve manje vremena

  ~ak i za na{e obitelji. Ovakav na~in `ivota uveliko uti~e na

  na{ dru{tveni (ne)doprinos. Na`alost sva moderna dru{tva

  po~ivaju na ovim pravilima, pa ni Bosna i Hercegovina nije

  izuzetak.

  Me|utim, postoje i izuzeci od pravila. Neki ljudi u svom

  `ivotu u~ine i postignu takve stvari koje nas trgnu, probude

  i omogu}e nam da shvatimo i druge vrijednosti `ivota.

  Da postoje druga~iji ljudi, uvjerio sam se i sam kada sam

  upoznao Zorana Ra{lji}a, policijskog inspektora iz Banja

  Luke. Ako biste sudili po njegovom fizi~kom izgledu, njego-

  voj vanj{tini, pomislili biste da je gruba osoba. Me|utim, iza

  takve vanj{tine krije se jedna vrlo osjetljiva, emotivna i

  bri`na osoba. Zbog profesije kojom se bavi nema mnogo

  slobodnog vremena, ka`e Zoran i dodaje da je posao poli-

  cajca posao koji tra`i anga`man 24 sata na dan. Time mi je

  predo~io sliku o svom `ivotu. Karijeru je po~eo kao pripad-

  nik policijske jedinice zadu`ene za sigurnost vladinih du`no-

  snika. Vo|en svojom ambicijom nastavio je sa daljim

  {kolovanjem i postao inspektor, {to ga naizgled uklapa u

  opise modernog dru{tva s po~etka ove pri~e.

  Ipak, Zoran je prona{ao i drugi smisao i svrhu svog `ivota.

  U na{em razgovoru isti~e da `ivot ispunjava i drugim stva-

  rima koje mu poma`u da bude bolja osoba. Volonterski

  anga`man u organizaciji civilnog dru{tva SVA djeca Svijeta

  omogu}ava mu da u~ini ne{to posebno za one kojima je to

  i te kako potrebno. Naime, Zoran i njegove kolege su os-

  mislili i veoma uspje{no realiziraju projekat koji je i vi{e od

  neobi~ne podr{ke za djecu s tjelesnim invaliditetom. Proje-

  kat poma`e da ta djeca iskuse ne{to {to je vrlo uobi~ajeno

  za njihove vr{njake bez invaliditeta. Zoran i njegove kolege

  su im omogu}ili da plivaju.

  Primjenom savremene tehnike koja se zove Halliwick

  metoda, djeca razli~ite dobi i razli~itog stepena invaliditeta

  su dobila priliku koja je za njih ravna ~udu, a to je da se u

  bazenu kupaju, da plivaju sami, bez i~ije pomo}i. Projekat

  koji je proveden u okviru LOD-a, sa skromnim bud`etom od

  10.000 eura, pokazao je daleko bolje i vrjednije rezultate od

  njegove materijalne vrijednosti.

  Dok sam stajao pokraj bazena, primijetio sam djevoj~icu,

  dvanaestogodi{njakinja, rekao bih, kojoj je bila dijagnosti-

  cirana quadriplegia. Ona nam se smije{ila dok je plivala du`

  ivice bazena. Sama! A jedan dje~ak koji je upravo dobio kapu

  i nao~ale za plivanje nas je upitao: Jesu li ove stvari za

  mene i moje drugare, da nam koriste i pomognu? Jesu li

  one za na{e dobro? Neko je ovo kupio samo za nas i sve

  mo`emo zadr`ati? To nas je sve veoma dojmilo ispu-

  njavaju}i na{a srca toplinom pru`aju}i nam istovremno

  osje}aj zadovoljstva i ponosa, jer smo znali da je to rezultat

  predanog rada certificiranih trenera koje je anga`irala or-

  ganizacija SVA djeca Svijeta. Zoran Ra{lji} je upravo jedan

  od tih trenera koji rade s djecom u bazenu. Uprkos svim

  svojim obavezama on nikada ne propu{ta niti jedan trening

  sa djecom.

  Svakoga dana, pored svoga uobi~ajenoga posla, Zoran dva

  sata provodi poma`u}i djeci. Nakon toga se vra}a radnim

  zadacima, ali, kako ka`e, pun pozitivnih osje}aja i sa

  svije{}u da je u~inio malo dobro djelo za taj dan.

  Ljudi poput Zorana nas podsje}aju da mo`emo pomo}i

  onima kojima je pomo} potrebna uz samo malo volje i

  truda. Zoranova pri~a nas podsje}a, da uprkos

  optere}uju}oj svakodnevici, na{u ljudskost odre|uju na{e

  plemenite namjere i na{a nesebi~na djelovanja.

  Sini{a Ignjati}, UNDP BiH

  NOVEMBAR 2011

  Project1 lod 2:Layout 1 11/10/11 1:06 PM Page 4

 • strana 5 UNDP/LOD BILTEN

  PUT U BOLJE SUTRA

  Nakon {to su Ujedinjene nacije proglasile 3. decembar

  Me|unarodnim danom osoba sa invaliditetom, UN-ova

  Komisija za ljudska prava u svojoj je Rezoluciji 1993/29, od

  5.3.1993. godine pozvala zemlje ~lanice da obilje`avaju taj

  dan kako bi skrenule pa`nju na po{tivanje ljudskih prava

  osoba sa posebnim potrebama.

  Nekada je i osmijeh upu}en ljudima sa invaliditetom dovo-

  ljan da im uljep{amo dan, u {ta smo se uvjerili ~im smo za-

  kora~ili u BiosPLUS, organizaciju koja poma`e osobama sa

  invaliditetom u Derventi. U svom skromnom, ali lijepom

  prostoru, ispunjenom toplinom, do~ekali su nas poput vri-

  jednih i odgovornih {kolaraca koji ele svoga u~itelja uvjeriti

  da su spremni i sposobni za najva`nije zadatke. Niti su oni

  {kolarci, niti mi njihovi u~itelji. Na{i doma}ini su vrijedni i

  kreativni ljudi, odlu~ni da pomognu sebi i drugima vlastitim

  radom. Mi im u tome poma`emo u okviru aktivnosti projekta

  LOD II koje podrazumijevaju ekonomsko osna`ivanje osoba

  sa invaliditetom kroz edukaciju i zapo{ljavanje.

  U saradnji sa op{tinom Derventa uredi}e se prostorije

  Dnevnog centra za kreativni rad, u kojima }e se korisnici

  educirati za slikanje na staklu i keramici, koriste}i najnovije

  tehnike rada za pravljenje unikatnog nakita od prirodnog

  materijala, kao i za izradu rukotvorina od ru~nog tkanja i

  pletenja, a koji }e potom biti izlo`eni na promotivno-pro-

  dajnoj izlo`bi.

  Ove aktivnosti nam pru`aju veliku mogu}nost za

  pronala`enje stalnog zaposlenja, {to bi nam pobolj{alo `ivot

  i unijelo radost u na{u svakodnevicu, nazna~ili su na{i

  doma}ini na kraju posjete.

  Potpuna integracija osoba sa invaliditetom sa ostalim socio-

  ekonomskim grupama u dru{tvenoj zajednici veoma je

  va`na za na{e cjelokupno dru{tvo, posebno na putu ka

  porodici evropskih demokratskih zemalja.

  Amela Hod`i}

  DOM JE SAMO JEDAN

  U tu|em selu se ne mo`e naviknuti, a od svoga se i ne

  odvikava, po~inje svoju pri~u Ilija Zirdum, povratnik u

  Bosansku Posavinu, u Derventu. Sa 100 dolara u d`epu i

  pregr{t tuge u srcu oti{ao je, sje}a se danas Ilija, iz svoga

  toploga doma, prvo u Njema~ku, a potom u Zagreb, kako bi

  bio bli`e ku}i. Sa mnogo emocija govori o svom izbjegli~kom

  `ivotu. Ka`e da se svugdje osje}ao kao gra|anin drugog

  reda. Ali, javlja se osmijeh na Ilijinom licu, sada sam opet

  svoj na svome. Vratio se Ilija svojoj ku}i u Derventu, koja je

  bila, ka`e, potpuno devastirana. Malo pomo}i sa strane,

  malo vlastitim sredstvima, zara|enim u gorkim izbjegli~kim

  godinama, i ku}a porodice Zirdum ponovo je postala njihov

  dom. Ilija je ubrzo po povratku dobio i stalno zaposlenje, radi

  u op{tini i ponovo je, napominje, opet onaj stari, vedar i sre-

  tan ~ovjek.

  Pozdravili smo se sa gospodinom Ilijom i krenuli na dogo-

  voreni sastanak sa direktorom organizacije Goodwill

  (UGLED), Benjaminom Srem~evi}em. Ova organizacija, u

  okviru LOD II projekta, zajedno sa Udrugom Hrvata povrat-

  nika u Bosansku Posavinu Feniks, provodi projekat pod

  nazivom Analiza stanja i preporuke za samoodr`iv povratak

  u Derventu sa ciljem pobolj{anja `ivota povratnika i ja~anja

  odr`ivog povratka. U prvoj fazi projekta od povratnika }e se

  prikupljati informacije o njihovom ekonomskom, socijalnom

  i dru{tvenom polo`aju na podru~ju op{tine Derventa, na os-

  novu ~ega }e se raditi na pripremi programa sa jasno defi-

  nisanim modelima i na~inima finansiranja u cilju stvaranja

  mogu}nosti za zapo{ljavanje povratnika. Razvoj male

  privrede }e omogu}iti ve}i stepen zapo{ljavanja povratnika,

  i to kroz razvoj poljoprivrede, te adekvatno obrazovanje i

  zdravstvenu poru~ili su iz Goodwill-a i pozvali povratnike na

  podru~ju op{tine Derventa da se aktivno uklju~e u ovaj pro-

  jekat, jer }e samo direktnom komunikacijom predo~iti re-

  alnu sliku o njihovom stanju i potrebama, te mogu}nostima

  koje je mogu}e ostvariti.

  Amela Hod`i}

  NOVEMBAR 2011

  Project1 lod 2:Layout 1 11/10/11 1:06 PM Page 5

 • UNDP/LOD BILTENstrana 6

  Rubrika REKLI SU O LODU

  LOD je vi{e od projekta - to je partnerstvo, edukacija, finansijska pomo} kao

  i razmjena znanja. Ministarstvo pravde BiH doprinosi sveukupnoj institu-

  cionalizaciji svega toga, sa ciljem {to uspje{nije izgradnje i razvitka civilnog

  dru{tva u BiH.

  Slavka Alagi}, Ministarstvo pravde BiH

  Kao op}inski na~elnik izra`avam svoje iskreno zadovoljstvo povodom us-

  postave saradnje izme|u Op}ine Srebrenik i UNDPa BiH. Isti~em da je real-

  izacija LOD II projekta uveliko pomogla u rje{avanju ciljanih problema, te

  poslu`ila kao dodatni poticaj u ja~anju demokratske strukture na{e zajednice.

  Svjesni smo da je taj ~in i temeljni preduslov za ja~anje cjelokupnog bh.

  dru{tva. Navedeni parametri daju mi osje}aj zadovoljstva, ali i dodatnu

  obavezu da u narednom periodu dodatno ja~amo mostove na{e saradnje.

  Mehmed Bajrektarevi}, na~elnik Op}ine Srebrenik

  Projekat LOD 2 za op{tinu Gradi{ka ima vi{estruki zna~aj. Prvenstveno uti~e

  na pobolj{anje kohezije izme|u lokalne vlasti i organizacija civilnog dru{tva

  i ima direktan uticaj na razvoj lokalne zajednice. Ovom prilikom se jo{ jednom

  zahvaljujemo UNDP-u BiH, koji je pru`io podr{ku i {ansu projektima organi-

  zacija civilnog dru{tva sa podru~ja na{e op{tine.

  Nikola Kragulj, na~elnik Op{tine Gradi{ka

  NOVEMBAR 2011

  Project1 lod 2:Layout 1 11/10/11 1:06 PM Page 6

 • UNDP/LOD BILTENstrana 7

  RJE^NIK EU POJMOVACARINSKA UNIJA(CUSTOM UNION)

  [est dr`ava koje su osnovale Evropsku uniju: Belgija, Holandija, Njema~ka, Francuska, Italija i Luksemburg su temelje

  carinske unije polo`ile potpisivanjem Ugovora o Evropskoj ekonomskoj zajednici 1957. godine. Carinska unija

  uspostavljena je 1. jula 1968. kada su me|u dr`avama ~lanicama ukinute carine za sve industrijske proizvode, dok su

  carine za poljoprivredne proizvode ukinute dvije godine kasnije - 1. januara 1970. Klju~ne mjere za uspostavljanje carinske

  unije bile su: uklanjanje carinskih ograni~enja me|u dr`avama ~lanicama; uvo|enje zajedni~ke carinske tarife prema

  tre}im zemljama; te zajedni~ka trgovinska politika. Carinska unija temelj je unutra{njeg tr`i{ta Evropske unije koje je

  zvani~no uspostavljeno 1993. godine.

  Vi{e o carinskoj politici EU kao i o mogu}nostima za smanjenje carina na uvoz iz EU pro~itajte na: www. dei.gov.ba

  EU RJE^NIKCOST EVROPSKA SARADNJA U OBLASTI NAU^NIH I TEHNI^KIH [email protected](EUROPEAN COOPERATION IN THE FIELD OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL RESEARCH)

  COST (Evropska saradnja u oblasti nau~nih i tehni~kih istra`ivanja) je me|uvladin instrument podr{ke saradnji nau~nika

  i istra`iva~a iz oblasti nauke i tehnologije iz ~itave Evrope. COST je najstariji okvir nau~ne saradnje evropskih zemalja us-

  postavljen 1971. godine, a uz EUREKU i FP7 predstavlja jednu od najzna~ajnijih inicijativa EU u oblasti nauke i istra`ivanja.

  Uspostavljeni okvir doprinosi razvoju evropskog istra`iva~kog prostora kroz ja~anje istra`iva~kih aktivnosti, te osigura-

  vanjem platforme evropskim nau~nicima u svrhu saradnje na specifi~nim projektima i razmjeni ekspertiza. Aktivnosti

  COST-a usmjerene su na devet oblasti: biomedicina i molekularana bionauka; prehrambeni proizvodi i poljoprivreda;

  {umarstvo, proizvodi i usluge; sirovine, fizika i nanonauka; hemija i molekularna nauka i tehnologije; ekosistem i okoli{;

  informacione i komunikacione tehnologije; transport i ruralni razvoj; pojedinci, dru{tva, kulture i zdravlje. U COST-u

  u~estvuje 36 zemalja. me|u kojima je i Bosna i Hercegovina, koja je na osnovu Okvirnog sporazuma o op}im principima

  u~e{}a 26. maja 2009. godine postala 35. ~lanica COST-a.

  "Osnovni zna~aj LOD-a je povezivanje gra|ana i op}ina. To zna~i poticanje

  transparentnijeg tro{enja bud`etskih sredstava i bolja komunikacija izme|u

  organizacija civilnog dru{tva i lokalnih vlasti. Ova vrsta ja~anja saradnje

  izme|u civilnog dru{tva i institucija vlasti je veoma va`na za proces evropskih

  integracija Bosne i Hercegovine".

  Peter Sorensen, {ef Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i speci-

  jalni predstavnik EU

  NOVEMBAR 2011

  Project1 lod 2:Layout 1 11/10/11 1:06 PM Page 7

 • UNDP/LOD BILTENstrana 8

  "Bilten je tampan u sklopu projekta "Ja~anje lokalne demokratije/demokracijeLOD" kojeg finansira Evropska unija, a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija uBiH. Ovaj tekst ne odraava nuno stavove Evropske unije niti UNDPa u BiH."

  LISTA PROJEKATA SA KOJIMA ODABRANE OP]INE/OP[TINE I GRADOVI SUDJELUJU U REALIZACIJI PROJEKTA JA^ANJE LOKALNE DEMOKRATIJE LOD II

  U cilju nastavka ja~anja saradnje i partnerskog odnosa izme|u lokalnih vlasti i organizacija civilnog dru{tva, nakon

  uspje{ne provedbe prve faze projekta Ja~anje lokalne demokratije LOD, op}ine/op{tine i gradovi su pozvani da se prijave

  za sudjelovanje u drugoj fazi ovoga projekta. Prijavile su se 42 op}ine/op{tine, sa ukupno 302 projektna prijedloga. U

  pozivu za sudjelovanje u LOD-u II navedeni su konkretni uvjeti i postavljeni kriteriji te je Projektni odbor LODa II, nakon

  provjere i ocjene prijava, odabrao 15 op}ina/op{tina sa 71 projektom. Podsje}amo, u fokusu saradnje sa organizacijama

  civilnog dru{tva su projekti socijalnog uklju~ivanja, smanjenja siroma{tva, ravnopravnosti spolova, ljudskih prava, za{tite

  okoli{a i prava manjinskih grupa.

  U ovome izdanju Biltena predo~avamo prvi dio liste projekata sa kojima odabrane op}ine/op{tine sudjeluju u realizaciji

  projekta Ja~anje lokalne demokratije. Nastavak liste projekata donosimo u naredna dva izdanja Biltena.

  BijeljinaEkolo{ko udru`enje Eko put - U~e{}e javnosti u odgovornom upravljanju `ivotnom sredinom

  PRONI Centar za omladinski razvoj - Zajedno za ljep{i grad

  Udru`enje `ena sa invaliditetom Impuls - Djevoja~ke ruke

  Organizacija `ena Lara - @ene na selu - Akterke razvoja turizma

  DerventaCentar za lokalni i regionalni razvoj Eko - Znanjem za ~istije i zelenije {kole u Derventi

  Udru`enje `ena Derventa - Dru{tvo i ekonomsko osna`ivanje `ena na selu

  Udru`enje RVI Op{tina Derventa 19911995 - Da nam bude bolje

  Omladinski centar Derbent - Aktiviraj se

  NGO Ugled Goodwill Derventa - Analiza stanja i preporuke za samoodr`ivi povratak u Derventi

  UG BiosPLUS - Radimo za bolje sutra

  Fo~aDemokratski centar Nove nade - Gra|anin - odbornik - uloge i odgovornosti

  Udru`enje za djelovanje u vanrednim okolnostima Wolf - ^i{}enje jezera Donje Bare i Orlova~kog jezera

  Planinarsko dru{tvo Zelengora Fo~a - Podignimo ekolo{ku svijest edukuju}i se u prirodi

  Planinarsko dru{tvo Zelengora Fo~a - Unapre|enje destinacije pje{~anih piramida

  Op{tinska organizacija Crvenog Krsta Fo~a - Zajedno u humanost

  Grad SarajevoEDUS Edukacija za sve - Sarajevo tre}i evropski grad sa CABAS {kolom

  Fondacija lokalne demokratije - Nasilje nije moj izbor

  Fondacija lokalne demokratije Grad Sarajevo - Sigurna zajednica

  Srpsko prosvjetno kulturno dru{tvo Prosvjeta Sarajevo - Kurs digitalne fotografije, kurs plesa i kursslikanja za hobiste

  @ivot sa Down syndromom - Razvoj inkluzivne prakse u osnovnim {kolama - koraci do socijalnog uklju~ivanja

  Centar za okoli{no odr`ivi razvoj Coor - Grad Sarajevo - Grad eko {kola

  Savez Sumero - Socijalna inkluzija osoba sa intelektualnim pote{ko}ama

  Udru`enje Oaza Sarajevo - Sport je moje pravo

  Asocijacija za seksualno i reproduktivno zdravlje XY - Prevencija vr{nja~kog nasilja i promocija zdravihstilova `ivota mladih u osnovnim {kolama na podru~ju grada Sarajeva

  Udru`enje humanitarna organizacija Altius - Mi smo OK

  Institut za razvoj mladih Kult - Grad Sarajevo te obrazuje

  NOVEMBAR 2011

  Project1 lod 2:Layout 1 11/10/11 1:06 PM Page 8