Lkm Sistem Otot

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/20/2019 Lkm Sistem Otot

  1/28

  FISIOLOGI HEWANSISTEM OTOT

  KELOMPOK 3: Amin Fadly  Annis Fitriana  Ayu Maitreya Ch.

    Di Arianita W.  E!a Im"ia A#us  Fi$ih Dei

  KELAS A

   JURUSAN BIOLOGI

  UNIVERSITAS NEGERI MALANG

 • 8/20/2019 Lkm Sistem Otot

  2/28

  1. Pada dasarnya semua gera !ada"e#an$ mu%a& dar& !r'(')'a sam!a& !ada

  *er(e+ra(a mem&%&& !ersamaan danmenggunaan mean&sme yang sama.

   Je%asan masu(nya, – Gera! %ada semua hean termasu! %r&t&'&a

  ter#antun# %ada suatu me!anisme dasar( yaitu%r&tein !&ntra!til yan# mam%u men#u"ah "entu!nya

  men)adi %an)an# dan %ende!. Sistem %r&tein!&ntra!til yan# %alin# %entin# adalah sistema!t&mi&sin yan# terdiri atas dua ma*am %r&tein!&ntra!til a!tin dan mi&sin. Ini meru%a!an suatusistem "i&me!ani! yan# ham%ir uni+ersal di)um%ai

  dari %r&t&'&a sam%ai +erte"rata( den#an %eran,un#si&nal yan# "erane!a ra#am. Mes!i%un se%intaslalu nam%a! "er"eda( ta%i semua ti%e #era! adalah%r&ses yan# memerlu!an ener#i. -ada %r&ses ituener#i !imia yan# tersim%an dalam AT- diu"ah

  men)adi ener#i me!ani! %r&tein !&ntra!til.

 • 8/20/2019 Lkm Sistem Otot

  3/28

  -. Ada +e+era!a (e'r& gera amu+'&d$ (a!&semuanya mem&%&& !ersamaan dasar.

  Se+u(an !ersamaan dasar (erse+u( dan

  +er&an !ene%asan,

   – -ersamaannya( semua te&ri terse"ut intinya sama( yaitu"a#aimana *ara %lasmas&l "er#era! !e de%an. -ada

  te&ri yan# di!emu!a!an &leh .D. Allen( men#ata!an"aha aliran %lasmas&l !e de%an ditari! &leh !&ntra!si%lasma#el !ulit di u)un# anteri&r( terutama %ada '&na airman*ur. -ada te&ri menurut ./. G&lda*re( "aha!&ntra!si %lasma#el di daerah %&steri&r a!an mend&r&n#

  end&%lasma di ten#ah sel !e de%an. Te&ri !eti#a adalahm&del %er#eseran m&le!ul atau #untin# end&%lasma #el.-en)elasannya yaitu( )em"atan !imia %ada sisi dalamdari end&%lasma #el men##eser m&le!ul end&%lasmaindi+idual !e de%an. Aliran m&le!ul ini mem"aaend&%lasma a!sial !e arah anteri&r

 • 8/20/2019 Lkm Sistem Otot

  4/28

  3. Ber&an !ene%asan dengan d&ser(a&gam+ar s(ru(ur dar& s&%&a,

  Pada +ag&an basalbody a(au&ne('s'm (erd&r&dar& / e%'m!'dengan (&!e

  m&r'(u+u%us tripletyang menge%&%&ng&m&r'(u+u%ussen(ra%.

 • 8/20/2019 Lkm Sistem Otot

  5/28

  0. A!a !er+edaan gera dasar s&%&a danage%2 Menga!a s&%&a dan age% "anya

  '' un(u "e#an e&%2

  -er"edaan utama antara #era! siliadan 0a#el

  terleta! %ada %&la #era!nya.

  Fla#el:"er#era! simetris den#anundulasi miri% #era!an ular(sehin##a did&r&n# se)a)ar sum"umeman)an# 0a#el

 • 8/20/2019 Lkm Sistem Otot

  6/28

  Silia :"er#era! tida! simetris dan "er#era!!e arah satu "erlan#sun# den#an silia

  dalam !eadaan !a!u disertai den#antena#a !uat dan #era! *e%at 1!ayuhane,e!ti,2 den#an dii!uti #era! "ali!yan#lam"at den#an silia melen#!un#

  "eraal dari %an#!alnya 1!ayuhan "ali!2.Air did&r&n# se)a)ar %ermu!aan yan#"ersilia terse"ut

 • 8/20/2019 Lkm Sistem Otot

  7/28

  Fun#si silia dan 0a#ella -ada heantin#!at rendah adalah se"a#ai alat

  #era!( di!arena!an hean tin#!atrendah 1!hususnya uniseluler2 masih"elum memili!i sitem &r#an dansistem &t&t.

  ( ( (

 • 8/20/2019 Lkm Sistem Otot

  8/28

  . e'r 'n(ra s '('( yangd&(er&ma !ada saa( &n& ada%a" (e'r&

  !ergeseran 5%amen (sliding

  flament theory). Je%asan+aga&mana !r'sesnya,

  • 3er"eda den#an te&ri se"elumnya yan#men#ata!an "aha !&ntra!si 1memende!nya &t&t2

  dise"a"!an &leh %emende!an m&le!ul %r&tein.•  Te&ri %er#eseran 4lamen men#ata!an "aha

  !&ntra!si &t&t dise"a"!an &leh %er#eseran 4lamenti%is &leh a!ti+itas )em"atan silan# mi&sin. Disini

  tida! ada %eli%atan atau %emende!an 4lamen.• 5&ntra!si &t&t meli"at!an %&tensial a!si u)un#

  sarat m&t&ri!( AT-( dan i&n !alsium dalamreti!ulum sar!&%lasma.

 • 8/20/2019 Lkm Sistem Otot

  9/28

  • -r&ses !&ntra!si &t&t se*ara #aris "esar:

  Im%uls sara, yan# sam%ai %ada u)un# a!s&n

  sara, m&t&ri! a!an menin#!at!an %ermea"ilitasmem"ran %rasina%s terhada% i&n Ca67.

  Masu!nya i&n Ca67 !e dalam neu&n %rasina%s1se*ara di,usi2( a!an memi*u %em"e"asan

  neur&transmitter 1dari dalam +esi!el2 se*arae!s&sit&sis !e *e%ah sina%s.

  Neur&transmitter yan# di"e"as!an !e *elahsina%s a!an "erdi,usi dan "erintera!si den#an%r&tein rese%t&r %ada mem"ran sel &t&t. Intera!siini a!an mem"an#!it!an im%uls 1%&tensial a!si2"aru %ada mem"ran sel &t&t.

  -&tensial a!si a!an meram"at se%an)an#sar!&lema dan masu! !e tu"ulus T.

 • 8/20/2019 Lkm Sistem Otot

  10/28

 • 8/20/2019 Lkm Sistem Otot

  11/28

  6. A!a !er+edaan an(ara '('(!'%'s dan '('( %ur& !ada

  !r'ses 'n(ras&2OTOT L8I5 • Sera"ut &t&t luri! terdiri atas !um%ulan sera"ut9sera"ut

  halus yan# dise"ut mi&4"ril. Setia% mi&4lamen

  l&n#itudinal terdiri atas se)umlah "esar %r&tein

  mi&4lamen l&n#itudinal terdiri atas dua ma*am( yaitu4lamen te"al dan ti%is. Filamen ti%is terdiri atas m&n&mera!tin #l&"ular yan# ada hu"un#annya den#an !&m%le!str&%&mi&sin dan tr&%&nin.

  • Filamen te"al terdiri atas e!&r9e!&r m&le!ul mi&sin yan#

  meman)an#. 5e%ala m&le!ul mi&sin men)ulur !e arah4lamen ti%is se"a#ai )em"atan silan# yan# %&tensialda%at men#hu"un#!an 4lamen94lamen terse"ut. Tia%

  !e%ala dan e!&r disatu!an &leh suatu en#sel. Filamen ini

  disusun sedemi!ian ru%a sehin##a satu 4lamen te"al

  di!elilin#i &leh enam 4lamen ti%is.

 • 8/20/2019 Lkm Sistem Otot

  12/28

  • Filamen te"al yan# le"ih %adat "erhu"un#an satusama lain dan mem"entu! %ita A yan# le"ih #ela%(dan 4lamen ti%is mem"entu! %ita I yan# le"ih

  teran#. 5edua )enis 4lamen salin# "ertum%an#tindih se"a#ian sehin##a ada "a#ian yan# le"ih%adat dan !uran# %adat %ada %ita A. Garis ;tem%at "ertautnya 4lamen ti%is( menye"eran#i

  mi&4"ril di %usat %ita I.• 3a#ian mi&4"ril yan# terleta! antara dua #aris ;

  dise"ut sar!&mer. /i!a &t&t luri! "er!&ntra!si(ma!a %ita I menyem%it dan '&ne H da%at hilan#

  !arena #aris ; salin# mende!at. Dera)at%enyem%itan %ita I ter#antun# %ada !e!uatan!&ntra!si.

 • 8/20/2019 Lkm Sistem Otot

  13/28

  • -ada a!tu istirahat( tida! ada intera!si antara4lamen94lamen( !arena tem%at a!ti, %ada4lamen a!tin tem%at !e%ala mi&sin da%at teri!atdi"l&!ir &leh tr&%&mi&sin. /i!a se"uah sera"ut &t&t

  diran#san# 1im%uls sara, sam%ai %ada u)un#suatu neur&n2( asetil!&lin dile%as!an &leh u)un#neur&n yan# menye"a"!an i&n Ca77 dile%as!andan "ersenyaa den#an tr&%&nin dan men#u"ah

  !&n4#urasinya. Hal ini( menye"a"!an serat &t&t!e%ala mi&sin men#i!at diri di tem%at a!ti,4lamen a!tin men##anti!an tr&%&mi&sin yan#mem"l&!ade tem%at a!ti, terse"ut.

 • 8/20/2019 Lkm Sistem Otot

  14/28

  OTOT POLOS

  • Sel &t&t %&l&s memili!i "entu! meman)an# den#an !eduau)un#nya yan# run*in# dan nu!leus terleta! di ten#ah sel&t&t. Serat mi&4"ril %ada &t&t %&l&s "ersi,at h&men dan

  le"ih !e*il dari sera"ut &t&t luri!.• Ot&t %&l&s terda%at %ada dindin# %em"uluh darah(

  dindin# saluran %en*ernaan( %aru9%aru( dan &+arium. Ot&tini "ersi,at lam"at "erea!si dalam menerima ran#san#(

  teta%i tahan terhada% !elelahan( dan "e!er)a di "aah%en#aruh sara, ta! sadar.

  • Mean&sme gera Me!anisme dasar !&ntra!si &t&t %&l&s sama den#an!&ntra!si &t&t luri!. Sera"ut9sera"utnya men#andun#a!tin dan mi&sin( teta%i mi&4lamen ini terse"ar. Sera"ut&t&t %&l&s !e*il( ma!a i&n Ca77 disim%an dalam *airane!straseluler. A!ti+asi untu! !&ntra!si meli%uti%emasu!an i&n Ca77 dan %em"entu!an )em"atan silan#

  antara a!tin dan mi&sin. -ada a!tu )em"atan ituter"entu!( 4lamen a!tin menari!

 • 8/20/2019 Lkm Sistem Otot

  15/28

 • 8/20/2019 Lkm Sistem Otot

  16/28

  7. Je%asan !er+edaan an(ara '('( !'%'sun& ama dengan '('( !'%'s un&( (ungga%

  • Ot&t %&l&s uni! )ama! menun)u!!an si,at antara &t&t ran#!a dan&t&t %&l&s unit tun##al( &t&t %&l&s unit )ama! terdiri dari atas"anya! unit unit yan# ,un#sinya se*ara "e"as ter%isah satu den#anyan# lain( yan# distimulus se*ara ter%isah &leh sara, untu!"er!&ntra!si. /adi &t&t ran#!a dan &t&t %&l&s unit )ama! !eduanya

  "ersi,at neureni*( yaitu !&ntra!sinya ter#antun# %ada adanyaim%lus. Ot&t %&l&s unit )ama! terda%at %ada dindin# %em"uluhdarah "esar( sauran udara "esar !e %aru %aru( dll.

  • Ot&t %&l&s unit tun##al dise"ut )u#a &t&t +is*eral. Istilah inidiama"il dari ,a!ta "aha sera"ut &t&t %&l&s yan# menyusun &t&tini men)adi a!ti, dan "er!&ntra!si se*ara serem%a! se"a#ai satu

  unit tun##al. Ot&t %&l&s unit tun##al da%at "er!&ntra!si tan%aadanya stimulus melalui syara,. Ternyata dalam dalam &t&t %&l&sunit tun##al ini ada !el&m%&! sel &t&t %&l&s !husus yan# mam%umen#hasil!an %&tensial a!si tan%a stimulasi e!sternal sama se!ali.

 • 8/20/2019 Lkm Sistem Otot

  17/28

  • Sel &t&t %&l&s uni! tun##al tida!men)a#a %&tensial istirahat yan#!&nstan( namun %&tensial

  mem"rannya "er0u!tuasi terustan%a %en#aruh ,a*t&r e!sternalsama se!ali

 • 8/20/2019 Lkm Sistem Otot

  18/28

  8. Je%asan 'n(ras& se% '('( meng&u(&9en'mena “all or none” sedangan

  'n(ras& '('( ranga (&da dem&&an

   ALL OR NONE LAW 

  1H858M SEM8A ATA8 TIDA5 SAMA SE5ALI2

  3ila suatu sel &t&t di"eri!an stimulus

  am"an# atau di atas am"an#( ma!a sel&t&t a!an mem"eri!an !&ntra!si yan#%enuh. Sedan#!an terhada% stimulus"aah am"an#( sel &t&t terse"ut tida!a!an meres%&n a%a%un !e*uali stimuluster)adi se*ara terus menerus.

 • 8/20/2019 Lkm Sistem Otot

  19/28

  • Hanya "erla!u untu! &t&t %&l&s dan &t&t )antun#

  • 8ntu! &t&t ran#!a tida! "erla!u( !arena &t&tran#!a terdiri dari "anya! sera"ut

  • C&nt&h: misalnya den#an intensitas = m+&lt(yan# da%at "er!&ntra!si hanya =96 sera"ut

  &t&t( !alau intensitas dinai!an 6 m+&lt yan#da%at "er!&ntra!si >9? sera"ut &t&t( !alauintensitas dinai!an men)adi @ m+&lt yan# da%at"er!&ntra!si 9=B sera"ut &t&t. Sedan#!an "ilaintensitas dinai!an sam%ai =B m+&lt yan# da%at

  "er!&ntra!si =96B sera"ut &t&t( dan )i!aintensitas dinai!an sam%ai ma!simal( ma!asemua sera"ut &t&t sudah "er!&ntra!siseluruhnya

  8ntu! satu sera"ut &t&t "erla!u hu!umini(teta%i untu! !eseluruhan tida! "erla!u

 • 8/20/2019 Lkm Sistem Otot

  20/28

 • 8/20/2019 Lkm Sistem Otot

  21/28

  /. Je%asaan !eranan ATP dan :as9'genda%am 'n(ras& '('(,

  • Saat &t&t "er!&ntra!si( &t&t mem"utuh!an AT-untu! su%lai ener#y "a#i &t&t. Selain AT- dalam&t&t tersim%an %ula ,&s,a#en yan# da%at "eru%a,&s,&ril!reatin( ,&s,&rilar#inin(,&s,&riltaur&siamin( ,&s,&ril#li!&sianin atau,&s,&rilam"risin. A%a"ila AT- menurun( ma!a!eadaan da%at diatasi den#an )alan mer&m"a!,&s,a#en. Fas,en a!an mem"eri!an #u#us

  ,&s,atnya !e%ada AD- untu! resintesis AT-.• AT- AD- 7 H6-O? 7 Ener#i untu! !&ntra!si

  • F&s,&!reatin 7AD-  5reatin 7 AT-

 • 8/20/2019 Lkm Sistem Otot

  22/28

  1;. A!a yang d&masud dengantwich contraction$ ge%'m+ang

  sumas& dan (e(anus2 e%asan

  • Twich contraction : satu "entu!!&ntra!si &t&t a!i"at dari satu

  stimulus yan# di!ena!an %ada&t&t.!ur+a !&ntra!si tun##al"er"entu! !ur+a n&rmal yan# terdiri

  dari %eri&de !&ntra!si dan %eri&derela!sasi."ila stimulus !eduadi"eri!an %ada &t&t setelah &t&t

  rela!sasi ma!a a!an ter)adi !&ntra!si

 • 8/20/2019 Lkm Sistem Otot

  23/28

  • Gel&m"an# sumasi 1%en)umlahansumasi2: suatu "entu! !&ntra!si &t&tterus menerus yan# dihasil!an dari

  %em"erian le"ih dari satu stimulus!e%ada &t&t( dimana stimulus !eduadi"eri!an %ada %eri&de rela!sasi.

  Stimulus !edua ini a!anmen#hasil!an %un*a! !&ntra!si!edua diatas %un*a! !&ntra!si

  %ertama.

 • 8/20/2019 Lkm Sistem Otot

  24/28

  • 5&ntra!si tetanus : suatu "entu!!&ntra!si &t&t terus menerus yan#dihasil!an dari %em"erian stimuli

  den#an san#at *e%at sehin##a &t&ttida! ada !esem%atan rela!sasidiantara dua stimuli.

 • 8/20/2019 Lkm Sistem Otot

  25/28

 • 8/20/2019 Lkm Sistem Otot

  26/28

  11. A!a yang d&masud dengan'n(ras& &s'('n&s dan &s'me(r&2

  • 5&ntra!si is&t&nis

  5ata is&t&ni! "erarti !ete#an#anatau "&"&t yan# sama. Dalam!&ntra!si ini( !ete#an#an"er!em"an# se*ara !&nstan seirin#den#an %an)an# %eru"ahan &t&t. Ini

  meli"at!an %emende!an &t&t dan!&ntra!si a!ti, dan rela!sasi &t&t9&t&tdan ter)adi den#an #era!an se%erti

  "er)alan( "erlari( mel&m%at9l&m%at

 • 8/20/2019 Lkm Sistem Otot

  27/28

  • Is&metri!

  5ata is&metri! menyirat!an %an)an# &t&t!&nstan atau "eru"ah. Dalam !&ntra!si is&metri!(%an)an# &t&t teta% !&nstan sementara!ete#an#an "er+ariasi. Di sini( !ete#an#an

  "er!em"an# %ada &t&t( ta%i &t&t tida! memende!untu! memindah!an &")e!. Oleh !arena itu(!&nsentrasi is&metri!( "ila tida! ada &")e!"er#era!( %e!er)aan di luar yan# dila!u!an adalah

  n&l. Dalam !&ntra!si ini( serat indi+idual "isamemende! mes!i%un seluruh &t&t tida! "eru"ah%an)an#nya( sehin##a latihan is&metri!mem"antu untu! mem%er!uat &t&t9&t&t.

 • 8/20/2019 Lkm Sistem Otot

  28/28