LJUDSKO TELO

  • View
    5.905

  • Download
    5

Embed Size (px)

Text of LJUDSKO TELO

LJUDSKO TUELO

tllqloKOSTUR

128130

USTA ZUBI

14) 143 743 744

MtstclKOZAeIRKUIACUA --,-

r32133 134 1]5136

NoSPROMVA JEIRA _.._--.-.,

146747 147

BUBREZIHORMONI

PLUCA

137

RAZr\4NOZAVANJ!_ RAST149 150 151

ZlveANr susrAvMOZAK

r38

13e140 141

ZqEAyLlEBOLESTI

728

Ljudskotijelo

T|JELOje Ljudsko tijelosazdano 100miliiardiraznovrsnih od :'X':;:::" EEEEEEEEEEEEEEEElilllllilf . Stdnesesranic udruiuju u tkivo,a ooiedi tkiva i"ilfli na wo.e@f,![f,[. Pomocu modernih rehnika fufimoiemozaviririu ljudskotijeloi vidjetikakoono radi.ZBOG IEGA iOV'EK POSEMN? IELjudisu jedinsweni .nayon ,ivotjnjskom u syijetu. Mismo jedni sisivci koji hodrju ni dvijenose,hozak nan ie hbbitno velik, a koia skoo berdlaki. pr ipaji sno po svcn{ drugoh ssvim nalihdtugimtiyditrjma, jer iNmo d% po I,iia udova, dvr okai uhx, i rve uobiaajene sisivrike TIJELO SKANIRANO 1\IA6NET5KOM REZONANCI'OM > ovasLika dobivsa nesmhkon rezonan.iiom (MRD ptrkaaje uiutratnjosr mm develosodi!nieg dkaaka. je slika iaphvLienja ponoau skannaniem sotemh masnera pft lhvalu koii rijeto ispu{aije ia ,Litrh hdrovaLova nam koj lto sovore ie u niemu. ie sLika ova litavq tijeLa podacka n6raLa sastavLjanjem dobrvenh hnosostrukih preLaroniem p'eko jela, nagnera

jE ZASTo svATKo NAs oD DRUKEIIPIzuimeho liidentiire blizdrc, nend dv. iovjela na rijetu kojaN' poNcJednika. MedNobnoselazlikujemo mno{Mn siinic{,ato iio svatko ns inhjedinsvcn skupqcnr, od nslihden od oq inajkc. Ndi g""i upfa,lj,ju nirim ffoh i mzrcjdn iz qnb,ij. u odhdu jedido.

STANICEMikrosposke jedinice kojihsusaziana iiva od sva bica zovusesranice, naiemtijelupostoje U stotinc razliairih sranica,sveka od njih projektirana vrsta je i zaizvr3avanje odredene zadatc.

SToUPMVUA srANtcAMA?veiinastanica upravlja&ienor iezsru inu ilinukteus. U njcm!s tuhzi DNA iz k.ic j, iz84de;isen,. u p o e d , n ,r u u , , n r{ m i o s , n o \ i i t q e n ik l i u ! u i L , m u i iskljuiuiu nk niseniialluap*,Fdi; jfts,.,, ak. u p d l i a j u e m , i , [ m , c i k . m r k u ] e o d ! i i a ru o , n r k u k r u i,

5To TorKtvo? lESbnie isr v6r desto se rutuju tr tkjvo.Takosuniiiai mprlvljmi od redda niiiinih sanica.Koru opetoore sloj*i koznihstanica. je rkuae tkjrc, susp;roih K( knnih srni.a u voda6oj plzmi. posojeieiiri osnovnc tliva, pirelno, v6te veivno, hiiiino i nvdmo.

Ljudskotiielo

129

ORGANITLiva su skupljena veae u snuLtue, takonane orsane, aduzeneza obavljanje odredenih zada.a. Takoje, prinF.ic, srceorg,n aduten zapunpanje krvi.tv&il

DLake, I iokrr riieLo krG, koh arrl. od ii:vmta, rdpLiie iaseiF, subilkaokvk 0d konli! I vezivnos tkiva koji podupne i, tiieLo ueFdnl.rs ncitha, ohq!tuie Bibaiie.

scbv mEita 5votinim trctek$rnuphvLjanlem. koj rotin numiem pokere i rijero ijesoreoEanr.Mork, rlvd, otdilnl oEaii i iodia rkva omog(uiutijelu opatapronlen. ia njh @Bira. da i sushvrLiizda i uilircliiim izLutivanjem upbvlialu koJe tlehsiimpbirlna izLurvmlem homom u kfr, srceirryie, Le doprcmalu do lleles h naiic ko d0ndserihniu iodio$d ohadft lvart,

ODEEGA NAPRAVUENI sU oRGANI? U slkomonu nJ/iro nekolilo ,,liii'ih *M. Tr\oje.n u o h f l i n . , k e . ; r l u d " " r p H t i e n 8 l i . n o m dn , n i c n i$ n o kojc sestettri takopevriu L6nu. Untrrhlnjaje $ijenk telucanapnnljda od epitelnog tkiva,kojeseneps$nc toii i obn.vlj!. U njemusuosih ros! i tlijezdekojeluie prcbavne sokove, knne ,;le, iivci i napokon pa wziyno tkfto koF $e b drri naokupu. KAKOORGANI SURADUJU? Orgdi Nhduju u tin@im, tilorriin sutavind, koji obavlj.juvdila mda&.Tako!u, plimjeri.e,'elud(, cdjryo i suitehir dijcldi pobavnog susta{, te zajcdno htaiu lfantr nd molckuhkojeiijclo nois aForbilari.Meduobno su.aduju iaitavi s$tavi, pridjc,ice koitani imiiidnikNd

s6rav rol vht6 riehsiefluide kfr prcko u rvo'iaa. u kojinaseiuld tkte odkLi.d,scbv uiurbliie obDne, IEre ga slanl@ a llklva kol uniliavalu vaniske r abiomaLi4 k|k ,rmr., Pluaa idllolpulov lto do nlh vode,akdl ! tllelo uioseklrlka D ilegalklaiJal!usllrovdor,ld. us6 iv{ii. tbulih oB.ia Ede ia Edagailuhhne ia molekuLe kN morepM itrrnaii.d potollt. kole slbrcziuklaij.ju ielelierespoiw! h ko, pa lh hb&uiuEtj.L6 prko mokatios mlehuE t.rtdt. R.poduhlsl 0E ilradll.nlra spolioErmiotav.iie- p.ils ' e t i \ o d r - ! r i ( . r l a f d , n d e " c i ! d " 6 r o dh E .

SNIMANJEModernetehnikcsnirnaja omoguiavaju lijeinicima da mm zavire u tijelo e de gaprije n razreiu.Tih je tchnikamnogo,i svrkaje pdlagodena promarranju nekog odredenog ili procesa. tkiva POUZUIU RENTGENSKE SAMO LI ZMIG KOSTI?Nc, njina scmogupromrrti i mckarkiva,primjcricc dojlc i krvic iil., dr bi $ urvdilo jclu li zdravj. l.od promaftatrja u njih e najplijc ul,ri,gi bezopasna iila tckucina loja apsorbihlcngcnskc zk - pascm !li.i vidcnjihovi obdsi. Tako dobivcnu evcno sliku

STo Tocn JEKonpjurqizirdD tomosnfija(CT) je slik4dobivem konpjutq'kim slasanjcm podarala dobiveDihmj.rcnFm iomoshfl (PEl)6dl p6(enh h jakostiugenskih rlka. Uredij scpolakoponii prcko pronat4nosdijclalijch, pa gr lengenski sniha iz nnogo u iljeloubacuju bdioaktlvne kutova. Poloh lako dobivcNreultatenjeFdja anattiB qaurdo, pasld demrjni pojek tijela,iz kojesnisu mozsa sudkLuju sovo'u, ibtatena ni mek.ikim. pd koil KAKO PRIMJENIUJE 5E ULTRAZVUK?UldEzwino je sk&iEnje jedna od tujhiiinijir thnika unutlrinjgsnimanja.Msokofrekoni

mdni valoviodbijaj! s od unurainjih ory@, pas naTV cknu pojavljuje slik dobivemandiam odjek!. Trloi su skdeli dobi a prcftavanje t&ucina u pohetu, pdhjeice kfti i plodne mde (rekutinc u mne!ni.i).< ULTRAZVUCI{A SLIKAf6U5A Danas uLlbauinin skane.ina se 'utin5ki promatGju nercdena djeo. Tako se pEti njlhov ftst I baoj

RENGEI{OGRAII]I SLOMUEI{E A RUKE pdkazuj. ovajnsemki snlmak pijelom podla[ti.e, re:ak koniju lo jeslpalaane i Lakahe kosti. Rengenske prolazd zake koz meke drjeLove pa5enjioa tijeLa, lako dobije sulaih sLika tvai (kostiju izuba) k0jo zaddavajuih

)i

I

POTRAZI D Kw 134. Rast49 . Misifi 132 VlsE

132

Ljudsko tijelo

rvuStCtTjelesni pokretidjelosu miliia, tkivaobdarenog sposobnoiiu stezanja. Postoje glavne rri vnte miiiia: skeletni, glatkii srdani. Veiinaje miiita ena od izduienih stanica, takozvanih Srosuro crATKt Mtstd?Gbrki is@ni niiiiiEdc rlohatsk, icovnno o n,ioj\cr,. Chtkc biiite.ilDiho u nijtikanadilda, ilua, rdnj*a d , L B , , ,! 1 " . , i . r ' w u . , l . l o i , f , r . . . , r ^ g . , . i . h r . , k / o r o b r n . r r . \ r , . . r e , i i i .L . / i l , o u . , . , . i oni kdcsralno inomotuo.MSCtKoSTURA> tludskotje o maooko 64d mtiiia kosrlra,i on rvoreDko40 posto t E e 5 n ee r i n . 5 k e e ts u n i l i i t i !iv,iieiiza kon tvEtim v akianim

ln. ste aetai'tonastoidet

XAKO MISICI SURADUJU 5 KOSTIMA?Skdani hiiiii lDkreiu ftostipoknnjdn. Njihovim gibanjcnnoiemo uphvljati i zovsno ih po|rcano-prug$ti'nr niiiiirni. Miiiti nng! v!ai, a1inc i 'j@ri, ir{o N skdsii hiiiiiaqro postavljcni parovnnx nosu vrai ko$i u di

MISICNA VLAKNAPojcdine miiiane stmicc,ovcmo rniiiillim vlaknim.l. Skelenli miiiaisast.rvljcDi risuaa su od miSianih vlakana sloicnih pamlclnc u srropovc. ]i' N vlakna raujrod vl.si,no r:rogu bitiduga ipo 30 ccnrimcrxrr.

! L e I n i s < a i s k u p L ib rl o i i t n o , n a u smo iakatko, Sraanlre mUa skuoLiau miik ina no,iimaLo pitomio !makiuai. a

r GhrKt Mtstc

GLatkimltif lma vGtenane .r0;.edPLdoJU :d

ffi&[U hi!iu kostuh na,no \.od g.i!-d.oddd 'o -j I i'ib. J j.

rpopREaNopRUGAsl MBfd

ilt ffirsRaANt MtgtcNlegovakdka, raTgranata vtakda , " d u . o bo . .p"p-" " 0. , rop... oo-ro.od.id

spo,je skeretnog. od

kdian dal0 prusan ngLed.

rleentma d.jusdsii!. rrcF

KAKO MISIC SE SKUPLJA?Miiiino je vlaho sisayljem od niofibrila, a odi opn od jo! hrjih diti, talo?Mnih niofihmenra. Kad riviani ihpulspohkne niofilmene, oni kliznuied pieko drusos, i bko skak niiia. Sto je viic sisnah, ; seniiia viic $e8re, slc doL tako n. dosegnc70 pojo durine u s6vin oPruichonsBnju.

Ljudsko tijeto tf.J

KOZAVanjski koini pokrovitiri tijelo od ranjavanja, klica, gubitka vode isuntr. Kozrie.osimroga. ivaTan osjetilni organ, pun receptorskih stanica osjetljivih nadodir,toplinu,hladnoiui bol. ZASIo KoZA tvRsTA? IEKo;.qro.uIepod )i\Jnl.t.toj.,".,/.roaipJ.,r, i/srd.r JE.q um od r ain.,. ",,.0., ',d"s;,ok:"" lcn n,. tpdsmJ r stulnunos, ubndtE. Nrzi; doni, sloj,izsndenodrivihsinica, bezresanlx sedijeli, p,oorcdeai d@estanice koj. polakoletu prcmi povdini. Ni tonputu sspljoite, osdntr iumiru.

STo rsPop EPtpERME? ,EIrtodepidcneleiidcm{ iliNmnh, slojtkivi skftnimiilmr, iiycina,osjcrilnim $xnicana, flljezdma uDjnic{N ikorijenjcn dldka. rrpod d{brcjeslojmdsnih $lnicakojcswdaju neku podlostr kozuitr tijclu,idlr|vlju roph\r. ?i(RoZ |(OZU l PRESJE( ovasilio uveaana pokaule sLika stoieve d6ve kore, e V'h epideme kreno) szdai od h'1vth stan puirhkeret]ni, PovGnske staikeiepr.stai.e se liu!re.

jc K?d tijcloyiute, ,ijsdc hojni@ irlucuju kotuvodenisu u rekuinn,. Vod.isrev. ilhdise, patakoizvliii tophu izkoi.. Istodobho krvnc !c tile u koiitircdi ubprjLr prcdrvanjc viik! toplinc. $ tijcloohhdi,kNncsc Krd iilc ! koriskupe e snMhjigubljo:jc dd rcplinc,siauini r hiiiii podiru dldkc daadd opliaik nadkoiom.

ffi^

ZASTo BoJA IMUEN,A? sE KozEBojulor! lrvas pismenrnEhnm,. njcga izluiuju uLo/vrii d..hrociri, ucpidsmr. Posebnc$rnice. Sviliudi,mrru podjcdnJk bo|ndrnoci;, alisu oni u ranmopllih ljudiaktivniji. Mdanociti osih tosn po$dju mnogo aktivnijiposlijc izlasanja sune, papo.inju swlnti pisncntkojilritikoiu od ltctejiojojsr ouooinosi.

Ndktl rg6deni p.ekLop jenih 5u od pLorka mftvih stani.a ounih prcte keratna (eGtin rv,5r m ie iieprcmolv, nalazimo u ga a kosi ko,, Noktllire osierLitvo I

r zNo,Kaplike roF p