ljudski resurski

 • View
  231

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of ljudski resurski

 • 7/24/2019 ljudski resurski

  1/43

  6. PLANIRANJE

  LJUDSKIH RESURSA

 • 7/24/2019 ljudski resurski

  2/43

  Strategijski planovi, taktiki planovi i

  planovi ljudskih resursa

  Strategijsko planiranje predstavlja procesdugoronog definisanja ciljeva organizacije i

  izbora odgovarajuih akcija za postizanjeodabranih ciljeva.

 • 7/24/2019 ljudski resurski

  3/43

  Strategijski plan sadri:

 • 7/24/2019 ljudski resurski

  4/43

  Povezanost planiranja ljudskih resursasa strategijskim i taktikim planiranjem

 • 7/24/2019 ljudski resurski

  5/43

  Integrisani plan ljudskih resursa

 • 7/24/2019 ljudski resurski

  6/43

  Proces planiranja ljudskih resursa

  1. analiza okruenja

  2. predvidjanje potreba za radnom snagom3. predvidjanje ponude radne snage

  4. uskladjivanje potreba i ponude5. definisanje akcionih planova i evaluacija

 • 7/24/2019 ljudski resurski

  7/43

  1. ANALIZA OKRUENJA

  Analizom je potrebno obuhvatiti kako eksterno takoi interno okruenje. Najznaajnija komponenta eksternog okruenja je

  trite rada. S razvojem i napretkom telekomunikacija i

  tehnologije u poslednje vreme, geografske granice

  izmedju trita se briu. Time se formira jedno velikoglobalno trite, sa brojnim prednostima kako zaorganizacije tako i za zaposlene. Obezbedjuje sevea mobilnost radne snage, otvorene sumogunosti fleskibilnog zapoljavanja, kao ikorienja kompetitivnih prednosti pojedinih zamalja,vezanih za nie trokove zaposlenih, usled nie

  cene rada.

 • 7/24/2019 ljudski resurski

  8/43

  Zakonska regulativa kojom se reguliu i definiu

  pitanja vezana za rad i radne odnose ima velikiuticaj na proces planiranja.

  Zakonskim aktima se definiu uslovi i naini

  zapoljavanja i otputanja, prekovremeni rad,sigurnost na radu i zatita radnika, pitanja vezanaza plate i benificije zaposlenih, kao i ostala prava i

  obaveze obe strane, zaposlenog i organizacije. Sve vei uticaj u ulogu u dananje vreme imaju i

  sindikati

  U okviru analize internog okruenja panja seposveuje strategijama, organizacionoj strukturi,organizacionoj kulturi.

 • 7/24/2019 ljudski resurski

  9/43

  Usvojene poslovne strategije, planovi i ciljevi,definiu potrebe i odluke koje e se donositi prilikom

  planiranja zaposlenih. Organizaciona struktura centralizovana ili

  decentralizovana struktura utie na to koliko su

  centralizovane ili decentralizovane odluke u podrujuljudskih resursa, koliko su funkcionalno ograniene,koliki je naglasak na kontrolu ili kreativnost i inovacije,usko ili iroko odredjene poslove, potrebnufleksibilnost, autonomiju u izvravanju zadataka iodluivanju, nain nagradjivanja i drugo 2 utie naproces planiranja.

  Kultura koja vlada u organizaciji, sistem vrednosti,klima, odnosi, norme ponaanja, stepen saradnje,formalni i neformalni sistemi komunikacije takodje

  bitno utiu i potrebno ih je utvrditi ali i razumeti.

 • 7/24/2019 ljudski resurski

  10/43

 • 7/24/2019 ljudski resurski

  11/43

  2. PREDVIANJE POTREBA ZA RADNOM SNAGOMFaktori koji utiu na potrebe za ljudskim resursima:

 • 7/24/2019 ljudski resurski

  12/43

  Analiza posla

  Analize podrazumevaju prikupljanje svihpodataka o postojeim radnim mestima, o

  aktivnostima koje se obavljaju u okviru radnihmesta i vetinama koje su neophodne radinjihovog izvravanja

  Rezultat analiza su opisi posla i personalne

  specifikacije.

 • 7/24/2019 ljudski resurski

  13/43

  a) Opis posla

  Pitanja na koje treba obratiti panju su :

  Ko moe najbolje da obezbedi potrebneinformacije?

  Ko moe najbolje da sakupi potrebneinformacije?

  Koje se tehnike mogu koristiti za sakupljanje

  informacija? Ko treba da sastavlja opis posla?

 • 7/24/2019 ljudski resurski

  14/43

  Ko moe najbolje da obezbedi potrebne informacije?Direktni izvrioci:

  poznaju detaljno posao mogu preuveliati znaaj odredjenih dunosti mogu omiljene dunosti predstavljati kao najvanije mogu imati nekorektno vidjenje o nivoima autoriteta moe se javiti nedostatak specijalizovanih vetina potrebnih za

  prikupljanje informacija i stvaranja opisa posla nerado izdvajaju dovoljno vremena potrebnog za izgradnju dobrog

  opisa posla.Linijski menaderi: poznaju posao dobro ali ne toliko koliko dirktni izvrioci mogu dati informacije kako se posao uklapa u ostale funkcije koje

  se realizuju unutar organizacije nerado definiu za koje zadatke njihovi podredjeni imaju potpun

  autoritet moe se javiti nedostatak specijalizovanih vetina potrebnih za

  prikupljanje informacija i stvaranja opisa posla nerado izdvajaju dovoljno vremena za izgradnju dobrog opisa posla.

 • 7/24/2019 ljudski resurski

  15/43

  Koje se tehnike mogu koristiti za sakupljanje

  informacija? Tehnika kritinog dogadjaja podrazumeva

  angaovanje izvrioca posla i njihovih supervizora

  za prikupljanje opisa dogadjaja i ponaanja koja sukarakteristina za konkretni posao.

  Tehnika posmatranja se izvodi tako to se radnici

  posmatraju direktno na njihovim radnim mestima isakupljaju se podaci o pokretima, aktivnostima iponaanju.

  Upitnici, sastavljeni od strane organizacije treba dasadre pitanja koja su prilagodjena situaciji ikarakteristikama organizacije.

 • 7/24/2019 ljudski resurski

  16/43

  b) Specifikacija posla

  Najee korieni modeli izrade specifikacijasu : model koji je razvio Rodger Alec i modelrazvijen od strane John Munro Fraser.

 • 7/24/2019 ljudski resurski

  17/43

  Fiziki aspekt- svaki poseban fiziki aspektpotreban za posao.

  Dostignua - obrazovanje i obuke

  Inteligencija

  Specijalne sposobnosti - verbalne, numerike

  sposobnosti vezane za posao. Interesovanja - uobiajeno je miljenje da privatna

  interesovanja nisu pouzdan indikator profesionalnih

  izvrenja Sklonosti - nain ponaanja vezan za posao, kao

  na primer uverljivost

  Okolnosti - samo okolnosti povezane sa poslom,kao na primer raspoloivost za rad u smenama.

  Prvi model se sastoji iz sedam karakteristika naosnovu kojih se procenjuju zaposleni:

 • 7/24/2019 ljudski resurski

  18/43

  Model koji je razvio Fraser se sastoji od

  Uticaj na druge - slino Rodgerovim fizikimaspektom i sklonostima.

  Kvalifikacije i iskustvo - obrazovanje, obuka i

  vetine razvijene tokom radnog iskustva. Urodjene sposobnosti -slino inteligenciji kod

  Rodgerovog plana. Motivacija - tekoa pri primeni za planiranje

  ljudskih resursa iselekcije jer razlike u strukturi motivacija mogu

  voditi jednako dobrom izvrenju. Emocijalna prilagodjavanja - znaajni personalni

  faktori kao na primer sposobnost borbe sa stresom.

 • 7/24/2019 ljudski resurski

  19/43

  Mogui problemi koji prate proces predvidjanjapotreba za zaposlenima

  Neki od najeih problema koji se mogu javiti su:

  neadekvatno i neprecizno usvojeni poslovni planovi, nedovoljna strunost odgovornih i nosioca procesa

  predvidjanja,

  loa koordinacija i nedostatak podrke poslovnihfunkcija unutar organizacije,

  ogranien pristup podacima i informacijama kljunim

  za kvalitetno izvrenje projekcija, upotreba metoda neprimerenih situaciji i slino.

 • 7/24/2019 ljudski resurski

  20/43

  Metode predvianja

  Metodi koji se koriste u postupku predvidjanja se mogupodeliti u dve grupe: kvalitativne i kvantitativne.

  U okviru kvalitativnih metoda, najee koriene su

  delfi metod i metod nominalnih grupa. Metod nominalnih grupa spada takodje u grupu

  kvalitativnih metoda i veoma je slian Delfi metodu.

  Razlika je to kod ove tehnike, eksperti se direktnosastaju i interaktivnim radom, grupnim odluivanjemkoje je osnova ove metode, dolaze do predvidjanja

  Osnova Delfi metodaje sakupljanje miljenjanezavisnih eksperata o zadatom problemu radidobijanja predvidjanja za budui period.

  OSNOVNE ODEREDNICE DELFI METODE

 • 7/24/2019 ljudski resurski

  21/43

  OSNOVNE ODEREDNICE DELFI METODE

  Grupni rad zasnovan na interakciji eksperata

  Osnov prognoza su procene i predvianja eksperata

  Temelj konane prognoze je konsenzus svih lanova

  Viedimenzionalni pristup problemu

  Odsustvo direktne interakcije meu lanovima

  Zagarantovana diskrecija eksperata i njihovih odgovora

  Pisana korespodencija kao oblik komunikacije

  Zahteva vou i koordinatora grupe

  Precizno razraen postupak dobivanja miljenja uz

  viekratno ponavljanje

  Glavni instrument dobijanja mieljnja je serija meusobno

  povezanih i driviranih upitnika

  Postupak primene Delfi metode

 • 7/24/2019 ljudski resurski

  22/43

  Postupak primene Delfi metode

 • 7/24/2019 ljudski resurski

  23/43

  Prednosti i nedostaci Delfi metode

 • 7/24/2019 ljudski resurski

  24/43

  Najee koriene kvantitativne metode su:

  normativna metoda, analiza trenda iregresiona analiza. Normativna metodaje najjednostavnija iz

  grupe kvantitativnih metoda. Zasniva se nastudiji vremena i analizi rada. Osnovu metode analize trendaine

  predvidjanja za budui period izvedena naosnovu kretanja pokazatelja u prolosti.

  Regresiona analiza podrazumeva korienjeinformacija o prolim relacijama izmedju broja

  i nivoa zaposlenih i odredjenog odabranog

  pokazatelja.

 • 7/24/2019 ljudski resurski

  25/43

  Metoda simulacije spada u neto razvijenije,

  sloenije i sofisticiranije metode predvidjanja.Pogodna je za primenu u sloenim ineizvesnim uslovima. Sutina metode su

  odgovo

Search related