ljubia stojanovi‡

 • View
  107

 • Download
  17

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ok

Text of ljubia stojanovi‡

 • 8. 3. 2014. www.val-znanje.com/index.php/tekstovi/znanost/1473-nastanak-i-razvoj-kosmosa-ljubisa-stojanovic?type=raw&tmpl=component&print=1&page=

  http://www.val-znanje.com/index.php/tekstovi/znanost/1473-nastanak-i-razvoj-kosmosa-ljubisa-stojanovic?type=raw&tmpl=component&print=1&page= 1/129

  Nastanak i razvoj kosmosa - Ljubia Stojanovi

  Nastanak i razvoj kosmosa - Ljubia Stojanovi

  Preneseno sa: 4Dportal

  Ovaj iscrpan tekst objavljen je na forumu 4Dportala, a kako bi ga vie pribliili vama itateljima ( radi

  nedovoljne posjeenosti/aktivnosti samog foruma), odluili smo ga objaviti u nekoliko dijelova u obliku

  lanka. Tekst je jednostavan za itanje i razumijevanje, a daje odgovore na mnoga pitanja koja ste si tokom

  ivota vjerovatno postavljali, npr. kako je nastao Svemir, zato smo ovdje, od ega je ovjek sastavljen, to

  su dua, um... itd. Uivajte!

  Sve informacije iznete u ovim tekstovima dobio je i istraivao dr Ljubia Stojanovi u dubokoj meditaciji

  poslednjih 20 godina. One predstavljaju sveta znanja do kojih ljudi nikada nee moi da dou, bez obzira narazvoj nauke i drutva uopte, jer su ona sa druge strane barijere preko koje ljudi ne mogu. Ipak, do njih e

  biti mogue doi ukoliko duhovne, superinteligentne energije kosmosa odlue da ih prenesu ljudima. One to

  rade preko osoba koje su, prema njihovim kriterijumima na visokom duhovnom nivou, a ove su dune da ta

  znanja prenesu ostalim ljudima.

  Postavlja se pitanje: Kako se tanost ovih informacija moe proveriti?

  To nije mogue direktno izvesti, kao to se ne moe proveriti ni da li Bog postoji. Ipak, postoji indirektan

  nain provere. On se sastoji u tome da ako je jedan deo informacija, primljen iz istog izvora i na isti nain,

  bilo mogue proveriti i ako su sve bile tane, onda se moe pretpostaviti da su i ostale informacije koje su

  takve prirode da se ne mogu proveriti takoe tane. A, takvih potvrenih informacija, je bilo!

  Potencijal i Stvaralac

 • 8. 3. 2014. www.val-znanje.com/index.php/tekstovi/znanost/1473-nastanak-i-razvoj-kosmosa-ljubisa-stojanovic?type=raw&tmpl=component&print=1&page=

  http://www.val-znanje.com/index.php/tekstovi/znanost/1473-nastanak-i-razvoj-kosmosa-ljubisa-stojanovic?type=raw&tmpl=component&print=1&page= 2/129

  POTENCIJAL

  Ljudi kau da kosmos nema kraja i da postoji oduvek. Da li je, ipak, bilo nekog poetka ili vremena kadakosmosa nije bilo?

  To vreme je postojalo, ali je ono beskonano daleko i ne moe se izmeriti nikakvim realinim vremenskimjedinicama. Isto vai i za veliinu kosmosa, koji ima svoj kraj, ali je nemerljiv realnim jedinicama za duinu.

  Iako je to vreme neizmerno daleko od dananjeg dana, iako ono ima barem neki teorijski znaaj, to ipak

  golica radoznalost ljudi, te se zbog toga moe rei jezikom koji e ljudi razumeti da je pre nastanka svemirapostojao Potencijal koji je bio u stanju da ga stvori.

  Vreme nastanka tog neizmerno velikog polja-Potencijala priblino je toliko daleko od poetka stvaranjakosmosa koliko je on daleko od dananjeg dana.

  ta je izazvalo Potencijal da to poeli?

  Njegova neizmerna inteligencija i mo da postigne sve to zaeli, a koja se u njegovom polju stvarala i

  razvijala beskonano dugo vremena, stvorila je kod njega utisak da je potrebno proiriti sadraj samog sebe,kako bi se jedan deo mogunosti koje Potencijal sadri realizovale. Cilj je bio pretvoriti jedan deoPotencijala u ostvarenje, u kreaciju.

  Njegova prva kreacija bilo je pretvaranje dela potencijalnih mogunosti u energetsko polje ije seprostranstvo poklapalo sa prostiranjem samog Potencijala, to znai da je obuhvatalo celu zapreminudananjeg kosmosa. Ovo energetsko polje je preuzelo mogunosti Potencijala u svakoj njegovoj taki.

  Namera i cilj Potencijala bili su da ovo Jedinstveno polje preuzme na sebe dalju organizaciju i realizacijuostvarenja novih sadraja unutar Potencijala. Jedinstveno polje je predstavljalo jednu manifestaciju

  Potencijala, pa je stoga moglo da realizuje samo ono to je Potencijal poeleo. Zbog toga ono, od svogpostanka do dananjeg dana, nije realizovalo nita to nije do najsitnijih detalja predstavljalo elju Potencijala.

  STVARALAC

  Stvorivi Jedinstveno polje, Potencijal je zavrio svoj potencijalni period i zapoeo stvaralaki period svogpostojanja. Zbog toga se od tog vremena on zove Stvaralac, jer su od njega poela sva stvaranja ili svekreacije u kosmosu.

  Poetak stvaranja kosmosa predstavljao je, dakle, stvaranje Jedinstvenog polja. Dajui sve moi, sve znanje

  i sve mogunosti Jedinstvenom polju, koje je sam imao, Stvaralac je obezbedio enormnu, sveobuhvatnustvaralaku energiju, pri emu njegov Potencijal u tome nije uestvovao, ali je imao apsolutnu kontrolu nad

  kompletnim sadrajem i procesom stvaranja. U prvo vreme Jedinstveno polje je stvaralo energije koje supredstavljale zaetke velikih energetskih kompleksa, dakle, predstavljale su embrione velikih energija koje je

  Stvaralac zamislio kao sadraj ili kostur kosmosa. Te energije su se relativno brzo razvijale zahvaljujuisuperinteligenciji koju su posedovale i svesti za potrebom stvaranja sadraja kosmosa.

  U tom razvoju, zbog ogromnih prostranstava kosmosa i izuzetne sloenosti funkcija ovih energija, pojavile su

 • 8. 3. 2014. www.val-znanje.com/index.php/tekstovi/znanost/1473-nastanak-i-razvoj-kosmosa-ljubisa-stojanovic?type=raw&tmpl=component&print=1&page=

  http://www.val-znanje.com/index.php/tekstovi/znanost/1473-nastanak-i-razvoj-kosmosa-ljubisa-stojanovic?type=raw&tmpl=component&print=1&page= 3/129

  se, ve u samom poetku, manja ili vea odstupanja od onoga to je Stvaralac zamislio. Da bi zaustavio ova i

  spreio nova odstupanja, Stvaralac je preko Jedinstvenog polja stvorio energije koje su odstupale oduobiajenih energetskih struktura.

  One su imale mo da koriguju sva odstupanja zahvaljujui:

  -svojoj superinteligenciji i znanju,-svojoj neunitivosti, odnosno nemogunosti spajanja sa drugim energijama, pri emu bi inili novu energiju,

  -svom veitom ivotu ili trajanju.

  Potreba za ovim majstorima svemira bivala je sve vea kako se kosmos vie razvijao i postajao sve sloeniji isloeniji. Potreba za ovim energijama je i danas veoma velika, ali sada, zbog izuzetne sloenosti i sadraja

  kosmosa i zadataka koje Jedinstveno polje ima, gotovo je neizvodljivo da ovu energiju Jedinstveno poljeneprekidno stvara. Sa njenim stvaranjem, jednistveno polje je prestalo, priblino, na polovini puta od poetka

  stvaranja kosmosa do danas. Od tog vremena pojedine oblasti u kosmosu, kao to su sazvea, galaksije iliak i pojedini mali planetarni sistemi, preuzimaju na sebe stvaranje ovih plemenitih energija.

  RAZVOJ JEDINSTVENOG POLJA

  Stvaralac je, stvarajui jednu po jednu novu energiju, kompletirao i uslonjavao funkcionisanje beskonanog

  kosmosa. Meutim, u prvoj treini ivota kosmosa postojali su odreeni otpori stvaranju ovakvog kosmosa.Oni su nastali kao posledica intertnosti energetskih polja koja su inila deo samog Stvaraoca. Njihova

  intercija i tenja da zadre postojee stanje stvaralo je u tom periodu odreene tekoe da se ogromnaenergetska polja du celog svemira formiraju, ponu da funkcioniu i da se u tom smislu stabilizuju. Zbog toga

  je Stvaralac stvorio Jedinstveno polje koje je u prvo vreme imalo zadatak da u potpunosti kontrolienastanak, funkcionisanje i stabilizaciju novih energija na celom prostranstvu kosmosa.

  Postepeno, Jedinstveno polje je, posle uspostavljanja stabilizacije funkcija prvih velikih energija, bilo u stanju

  da samo, po elji Stvaraoca, realizuje odreene energije. Kasnije je ono sve vie preuzimalo ovu funkciju,

  tako da, priblino od polovine veka kosmosa, Stvaralac vie nita ne radi direktno ve se njegove zamislirealizuju preko Jedinstvenog polja, ija mo je dostigla nezamislivu veliinu.

  PROMENE UNUTAR BIA STVARAOCA

  Stvaralac je, prenosei realizaciju na Jedinstveno polje, u potpunosti oslobodio svoje beskonane mogunosti

  za kreaciju kosmosa. Postepeno su njegova sopstvena polja, koja su u prvo vreme pruala otpor promenamazbog svoje intertnosti, uspela da se u potpunosti uklope u novo funkcionisanja kosmosa. Imajui u vidu ove

  promene, moe se rei da je, stvarajui kosmos, Stvaralac menjao i deo sebe koji je bio u prvo vreme

  smetnja njegovoj kreaciji. ta se zapravo dogodilo pri stvaranju novih energija, imajui u vidu da jeenergetsko polje Stvaraoca jo pre toga u potpunosti ispunjavalo svaku taku u kosmosu?

  Stvaralac je, zahvaljujui svojoj beskonanoj kreativnosti generisao unutar svog bia nove energije i

  energetska polja sa novim osobinama i novim funkcijama koje do tada Stvaralac nije sadrao. Stvorivi oveenergije i energetska polja, Stvaralac je zadrao sutinu svog bia, dok su se novonastala energetska polja

  stacionirala na pojedinim delovima kosmosa, to znai istovremeno sa poljem Stvaraoca. Ova polja su bila u

  potpunosti nezavisna jedna od drugih osim to su novonastale energije funkcionisale tano onako kako jeStvaralac zamislio i u potpunosti u skladu i sinhronizovano sa biem Stvaraoca.

 • 8. 3. 2014. www.val-znanje.com/index.php/tekstovi/znanost/1473-nastanak-i-razvoj-kosmosa-ljubisa-stojanovic?type=raw&tmpl=component&print=1&page=

  http://www.val-znanje.com/index.php/tekstovi/znanost/1473-nastanak-i-razvoj-kosmosa-ljubisa-stojanovic?type=raw&tmpl=component&print=1&page= 4/129

  ZATO JE STVARALAC STVORIO KOSMOS?

  Poetak stvaranja kosmosa bio je spor i nesistematski, pre svega, zbog njegovih ogromnih dimenzija.

  Kasnije, priblino posle treine njegovog dosadanjeg ivota, Stvaralac je uspeo da povee energije, da ih

  sistematizuje i sinhronizuje. Sledei potez koji je uradio odnosio se na stvaranje ni