1
trokovnjaka za S kriminologijo, profesorja, kolumnista in nenazadnje tudi humorista gostimo ob izidu njegove zadnje (in tudi posebne) knjige Fanči s psihiatrije in še hujše zgodbe. Prijazno vabljeni na pogovorni večer, kjer bo poleg ozadja nastajanja te humoreske, beseda tekla tudi o temah izven obzidja psihiatrije in platnic te knjige. Pogovor bo vodila Ula Tomaduz. Karikatura je delo Milanke Fabjančič. KnjižnicaBenaZupančičaPostojna vskloputednaslovenskihsplošnihknjižnic vabi na v sredo, 22. novembra, ob 18. uri v čitalnico postojnske knjižnice. LITERARNI VEČER Z dr. DRAGANOM PETROVCEM,

LITERARNI VEČER Z dr. DRAGANOM PETROVCEM, · 2017. 11. 20. · humoreske, beseda tekla tudi o temah izven obzidja psihiatrije in platnic te knjige. Pogovor bo vodila Ula Tomaduz

 • Upload
  others

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • trokovnjaka za

  Skriminologijo, p r o f e s o r j a , kolumnista in nenazadnje

  tudi humorista gostimo ob

  izidu njegove zadnje (in

  tudi posebne) knjige Fanči s

  psihiatrije in še hujše

  zgodbe.

  Prijazno vabljeni na

  pogovorni večer, kjer bo

  poleg ozadja nastajanja te

  humoreske, beseda tekla

  tudi o temah izven obzidja

  psihiatrije in platnic te

  knjige. Pogovor bo vodila

  Ula Tomaduz.

  Kari

  katu

  ra je d

  elo

  Milanke F

  abja

  nčič

  .

  K n j i ž n i c a B e n a Z u p a n č i č a P o s t o j n av s k l o p u t e d n a s l o v e n s k i h s p l o š n i h k n j i ž n i c

  v a b i n a

  v s r e d o , 2 2 . n o v e m b r a , o b 1 8 . u r iv č i t a l n i c o p o s t o j n s k e

  k n j i ž n i c e .

  LITERARNIVEČERZdr.DRAGANOMPETROVCEM,

  Page 1