24
redacció: [email protected] | anuncia’t: 619 13 66 88 [email protected] | administració: [email protected] Periòdic gratuït mensual · 24 de novembre de 2014 · Núm. 18 línia l’hospitalet www.linialhospitalet.cat Renúncia pàg 4 L’alcaldessa Núria Marín deixa el seu càrrec a la Diputació de Barcelona Santa Eulàlia pàg 12 Decomissen productes de contraban en un establiment del barri Comerç pàg 16 L’emblemàtica cocteleria Tirsa tanca 50 anys després Esports pàg 21 Prop de 6.000 participants en el Cros Escolar de L’H Agenda Nacional pàg 4 Més de 44.000 veïns voten en la històrica jornada del 9N Cultura pàg 16 José Sacristán ret homenatge a Machado al Festival Acròbates Obren amb polèmica les noves urgències de Bellvitge Veïns i treballadors de l’Hospital critiquen la “poca planificació” en l’obertura del nou equipament sanitari pàg 3 pàg 4 No ha pogut ser El Camí de la Fonteta serà història a partir de desembre

Linia lhospitalet 18

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://comunicacio21.cat/images/liniahospitalet/pdf/LINIA_LHOSPITALET_18.pdf

Citation preview

Page 1: Linia lhospitalet 18

redacció: [email protected] | anuncia’t: 619 13 66 88 – [email protected] | administració: [email protected]

Periòdic gratuït mensual · 24 de novembre de 2014 · Núm. 18línial’hospitalet

www.linialhospitalet.cat

Renúncia pàg 4L’alcaldessa Núria Maríndeixa el seu càrrec a laDiputació de Barcelona

Santa Eulàlia pàg 12Decomissen productesde contraban en unestabliment del barri

Comerç pàg 16L’emblemàtica cocteleriaTirsa tanca 50 anys després

Esports pàg 21Prop de 6.000 participantsen el Cros Escolar de L’H

Agenda Nacional pàg 4Més de 44.000 veïnsvoten en la històricajornada del 9N

Cultura pàg 16José Sacristán rethomenatge a Machadoal Festival Acròbates

Obren amb polèmica lesnoves urgències de Bellvitge

Veïns i treballadors de l’Hospital critiquen la “poca planificació” en l’obertura del nou equipament sanitari pàg 3

pàg 4

No ha pogut serEl Camí de la Fonteta serà història a partir de desembre

Page 2: Linia lhospitalet 18

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 88| 2 línial’hospitalet.cat 24 novembre 2014

Page 3: Linia lhospitalet 18

3 | línial’hospitalet.cat24 novembre 2014En Portada

Inauguració entre crítiques» Veïns i treballadors sanitaris de Bellvitge lamenten la “poca planificació” a l’hora d’obrir les noves urgències

» Per primera vegada en 6 anys, el HUB no entra en la llista dels ‘Top 20’ millors hospitals de l’Estat

“L’edifici no està preparat, al-guns serveis no funcionen enca-ra i falten recursos. És un autèn-tic caos”. Amb aquestes paraulesManuel Piñar, president de laFederació d’Associacions de Veïnsde l’Hospitalet (FAVLH), descriua aquesta publicació la situació delnou flamant edifici d’urgències deBellvitge. Aquest equipament sa-nitari, de 6.000 metres quadratsi 64 boxes assistencials i quiròfans,va entrar oficialment en funcio-nament el passat 1 de novembre,tres anys després del previst.

La inauguració oficial de l’e-difici, que es va fer el passat dia25 d’octubre, es va caracteritzarper les absències d’algunes auto-ritats i per les protestes de tre-balladors i usuaris. Poc abans del’acte, el conseller de Sanitat, Boi

Ruiz, va cancel·lar la seva assis-tència, mentre que l’alcaldessa,Núria Marín, tampoc va fer actede presència a la inauguracióper no compartir “la política desanitat que du a terme la Gene-ralitat”, tot i que va donar suporta les reivindicacions dels treba-lladors i usuaris de Bellvitge. Defet, el mateix dia de la inaugura-ció, prop d’un centenar de veïnsi treballadors van protestar da-vant del nou edifici contra les re-tallades en sanitat i hi va havermoments de tensió amb les duesunitats dels Mossos d’Esquadraque s’hi van desplaçar.

“UNA MALA PLANIFICACIÓ”En una línia similar a la delsveïns es mou el sindicat d’infer-meria SATSE de Bellvitge. Ra-mon Montoya, portaveu de laJunta de Personal del HUB, ex-plica a Línia l’Hospitaletque “hiha hagut una mala planificació”,ja que afirma que “l’edifici està

pensat per obrir en bloc, és a dir,les urgències, la UCI i els quirò-fans”. Les primeres estan obertesdes del passat 1 de novembre,però els quiròfans i la UCI estàprevist que entrin en funciona-ment l’any que ve. Aquests dosserveis, per tant, es presten a unedifici separat, cosa que “com-porta que el funcionament no si-gui l’adequat”, lamenta Montoya.

“Hi ha estris que no funcioneni falta material, i això fa que si-guem els professionals els quihem de fer un sobreesforç perquètot vagi bé”, afegeix Montoyaque, tanmateix, explica que “sónmals que tenen solució”, i espe-ra “que es puguin arreglar dialo-gant amb la direcció”. Tot i així,Montoya recorda que enguany elHUB ha caigut del Top 20 delsmillors hospitals de l’Estat, unaqualificació que havia rebut du-rant els últims 6 anys. En un co-municat, el sindicat CGT rela-ciona aquest fet amb “l’augment

de la precarietat laboral, les llis-tes d’espera i les derivacions depacients a la sanitat priva-da” –1.000 en el que va d’any, as-segura l’agrupació sindical–.

‘XORIÇADA’ ANTI RETALLADESEn el marc de les protestes d’u-suaris i treballadors del HUB encontra de les retallades en sani-tat, el passat dissabte 15 de no-vembre al matí dues columnesd’unes 1.000 persones van mar-xar des de les places dels ajun-taments del Prat i de l’Hospita-let cap al centre sanitari riberenc,on van confluir per celebrar una“xoriçada popular” en protestaper les retallades i el “desman-tellament” dels serveis sanitaris.“Cada dimecres ens manifes-tem davant de l’hospital, peròaquesta vegada hem volgut do-nar un altre aire a la protesta”,explica Piñar. Durant l’acte es vallegir un manifest on es denun-ciava l’augment de les llistes

d’espera a la sanitat catalana ihospitalenca i un increment dela taxa de mortalitat a Catalun-ya del 5,3% durant l’any pas-sat –segons dades de l’Idescat–,un fet que diversos col·lectius sa-nitaris vinculen a les retallades alsistema sanitari català.

PETITES VICTÒRIES“Quan estàs alerta i denunciesanomalies a la sanitat, obtens re-sultats”, afirma Piñar, que expli-ca que de les 63 queixes de pa-cients –referents a ajornamentsde proves o intervencions– que laFAVLH va presentar a Salut l’anypassat, totes van ser resoltes demanera positiva. Avui dia, la fe-deració està ajudant els veïns dela ciutat a reclamar l’euro per re-cepta, després que el TribunalConstitucional el declarés in-constitucional fa poc temps. “Sónpetites victòries que ajuden a se-guir lluitant”, diu Piñar. De mo-ment, sembla no equivocar-se.

F. Javier RodríguezBELLVITGE

Imatge exterior del nou edifici d’urgències de l’Hospital de Bellvitge. Foto: HUB

Page 4: Linia lhospitalet 18

L’Hospitalet| 4

línial’hospitalet.cat 24 novembre 2014

Un nucli de casetes centenàries albell mig del pulmó verd de la ciu-tat. Dos carrers –un d’ells ser-pentejant i de sentit mar-mun-tanya i un altre que el talla per-pendicularment i que connectaamb el sector Sanfeliu– que aple-guen prop de 20 cases construï-des entre els anys 1914 i 1940,aproximadament. El Camí de laFonteta, un racó poc conegut del’Hospitalet i amagat al parc deCan Buxeres, serà història a par-tir del pròxim 15 de desembre,quan comencin les obres de la da-rrera fase de l’ARE (Àrea Resi-dencial Estratègica) de la Re-munta, que contempla ampliar elparc, entre altres actuacions.

Abans d’aquesta data, elsveïns d’aquest minúscul barrihauran d’abandonar les sevescases per marxar a un pis deprotecció oficial que han rebut acanvi dels seus terrenys. Totsexcepte tres, que s’han negat amarxar i podran viure a la zona demanera vitalícia. Tot i així, elsveïns del Camí de la Fontetapuntualitzen a Línia l’Hospitaletque els propietaris d’aquestestres parcel·les “no tenen dret adeixar-la en herència”, ja que niel terreny ni la casa és de la sevapropietat, i que un cop morin“serà el consistori qui decideixiquè fer”, una informació que l’A-juntament ha confirmat a aques-ta publicació. A canvi, aquestsveïns han rebut un solar a la Re-munta, destinat únicament, però,a habitatges plurifamiliars.

La polèmica per l’expropiaciódels veïns de la Fonteta ve delluny. Aquest nucli de cases vanéixer a principis del segle passatd’acord amb la legalitat vigent.Però l’any 1976 la Comissió Pro-vincial d’Urbanisme va redactarun Pla General Metropolità(PGM) on es va canviar la quali-ficació d’aquests terrenys a zonaverda, tot i que acceptava que elshabitatges s’integressin en el parc.

FORA D’ORDENAMENTEl Ple de juliol de 2008 va tornara treure el tema, ja que va serquan es va aprovar una modifi-cació del PGM del 1976 per ob-tenir sòl per fer realitat l’ARE dela Remunta –que també preveuedificar 700 pisos a la zona–, ones va incloure el Camí de la Fon-teta. Amb aquesta decisió elsveïns havien de ser desallotjats iles seves cases enderrocades. Elsafectats recorden que ningú els vacomunicar una decisió que vanconèixer, diuen, a través de CiU.

Segons afirmen els veïns, “lasuperfície de les cases del Camíde la Fonteta no és necessària perfer els pisos de la Remunta”,

una afirmació “feta per 2 arqui-tectes diferents consultats”, as-seguren. A més, critiquen la pos-tura del consistori en tota aques-ta temàtica: “per a l’Ajuntamentel Camí no existeix, ens sentimabandonats”, declaren les fontsconsultades, que també es quei-xen que “tot i que paguem com laresta, no tenim els mateixos ser-veis, ja que de vegades tarden dosmesos a venir a escombrar elsnostres carrers”.

A partir d’aquí van tenir llocdiverses manifestacions a la ciu-tat en defensa del nucli centena-ri. Fins i tot, entitats de recercahistòrica com el Centre d’Estudisde l’Hospitalet (CEL’H) van mos-trar-se contràries a l’eliminaciód’aquest indret. En un comunicatemès ara fa uns anys, el CEL’H vaindicar que el “Camí de la Fontetaés un conjunt de paisatge urbàque cal conservar, integrar i mos-trar a la resta de la ciutat, que du-rant dècades l’ha ignorat, i, en capcas, enderrocar”. Però desprésd’anys de negociacions, la granmajoria dels veïns de la Fontetaabandonaran una petita part dela història local.

El Camí de la Fonteta va néixer a inicis del segle XX. Foto: Línia l’Hospitalet

El Camí de la Fonteta seràhistòria a partir de desembre» Les obres d’ampliació de Can Buxeres, corresponents a la darrera

fase de l’ARE de la Remunta, posaran fi a aquest singular racó riberenc

Més de 44.000 hospitalencsparticipen en l’històric 9N

AGENDA NACIONAL4L’Hospi-talet també va sortir al carrer du-rant el 9N. En total, 44.447 ri-berencs van anar a votar al pro-cés participatiu sobre el futur po-lític de Catalunya. Seguint ambla tònica general, a l’Hospitalettambé es va imposar el Sí-Sí, ambun total de 30.125 vots, el que re-presenta el 67,78% del total.Aquest percentatge, però, va ser13 punts inferior al català, on eldoble Sí va arribar al 80,76%.

Pel que fa a les altres opcions,un 16,65% dels riberencs quevan votar -7.402- van decidir-sepel Sí-No, mentre que un 8,71%-gairebé 3.900- van optar pel No

directe. La jornada es va carac-teritzar per la normalitat i lesllargues cues, com ara la del’Institut Can Vilumara que en-voltava la Farga. L’única inci-dència es va produir a l’InstitutPedraforca, on la direcció no vaportar les claus per poder acce-dir al centre educatiu.

Pel que fa al manifest per de-nunciar davant d’instàncies eu-ropees l’immobilisme de l’Estaten aquesta qüestió, a la ciutat esvan recollir 27.000 signatures afavor que seran lliurades a Me-ritxell Borràs (CiU), Anna Simó(ERC) i Dolors Camats (ICV)avui en un acte a Ca’n Riera.

Núria Marín renuncia al seu càrrec a la Diputació

POLÍTICA4L’alcaldessa, NúriaMarín, va comunicar fa unsdies que abandonarà el seu lloca la Diputació, on va entrar el2011. Les raons que va donar labatlle riberenca per justificar laseva marxa tenen a veure ambel seu càrrec al capdavant delconsistori hospitalenc, ja que apartir d’ara es vol centrar en ex-clusiva a la ciutat. Antonio Ber-mudo, actualment regidor delDistricte VI–que engloba elsbarris de Bellvitge i el Gornal–,substituirà Marín al seu càrreca la Diputació.

La renúncia de Núria Marína seguir sent diputada es pro-dueixen a només set mesos deles eleccions municipals del2015, que tindran lloc el pròxim24 de maig.

Els càrrecs de l’alcaldessade l’Hospitalet fins al moment ala Diputació han estat el de vo-cal de la Comissió Informativade Desenvolupament Econò-mic Local, vocal de la ComissióInformativa d’Hisenda, Recur-sos Interns i Noves Tecnologiesi vocal de la Comissió Especialde Comptes.

Solidaritat | Antonio Orozco i alumnes componen la cançó de la Marató El cantant riberenc Antonio Orozco, conjutament amb 15 alumnes de l’Escola de Música-

Centre de les Arts de l’Hospitalet, han compost el tema oficial de la pròxima Marató de TV3. La cançó és una versió catalana del famós tema d’Alejandro Sanz Corazón Partío i es podrà escoltar a la cita solidària del pròxim Nadal, que estarà dedicada a les malalties coronàries.

F. Javier Rodríguez SANFELIU

La cua al Vilumara encerclava bona part de la Farga. Foto: Línia l’Hospitalet

Page 5: Linia lhospitalet 18

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 88 5 | línial’hospitalet.cat24 novembre 2014

Page 6: Linia lhospitalet 18

| 6Opiniólínial’hospitalet.cat 24 novembre 2014

publicitat 619 13 66 88

amb el suport de:

Les cartes d’opinió es poden enviar a: [email protected]

Línia l’Hospitalet no comparteix necessàriament les opinions que els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

redacció: [email protected] publicitat: [email protected]ó: [email protected]

línial’hospitalet.cat

Dipòsit legal: B.12321-2013

10.000 exemplars

Un diari plural Un diari participatiu

Actualitat a la xarxa

Doncs ja el tenim aqui! Ho sa-bíem, pero així i tot quan apa-reix, ens ve l’esglai. El fiscal ge-neral de l’Estat, el senyorTorres-Dulce, convoca la flor inata de la fiscalia i, malgrat quedos fiscals presenten objeccions,tira endavant la demanda del go-vern espanyol contra el presidentArtur Mas, la vicepresidenta Or-tega i la consellera d’Ensenya-ment Irene Rigau, amb el se-guents carrecs: Desobediencia,malversacio, prevaricacio i usur-pacio de funcions. Quasi res! I lafiscalia de Catalunya, tal com es-tableix l’escala de comandamenten l’escalafo dels fiscals, obeira ila presentara, es clar.

Alícia Sanchez estara exul-tant de contenta perque els seusamics fiscals han complert ambla seva obligacio i així no tan solsjudicialitzar la política, sino ames penalitzar-la. Per si no fospoc, el senyor Pedro Sanchezaterrara a províncies per donar-nos la tabarra i predicar, de bra-cet amb Miquel Iceta, no se quede la tercera via i una reforma dela constitucio espanyola. Per re-blar el clau, Mariano Rajoy vin-dra a la colonia a renyar els obs-tinats independentistes i aamanyagar els que no ho son perdir-los-hi que be que aniran con-tinuant sent Espanya. Pero notot s’acaba aquí, corre la bramaquee tambe vindra el rei borbo,Felip VI, a donar-nos peixet,daurar-nos la píndola i deixaranar quatre frases en catala per-què els aborígens del territoriquedin felicos i contents. Que veel llop? Ens cau a sobre una ma-nada de llops. Socors, cames aju-deu-me! Me’n vaig d’Espanya,ara mateix.

4Que ve el llopper Jordi Lleal

#DiaDelsInfants#EsQuerellaran #NiUnaVíctimaMés

4A Jaime Domínguez Bujpor David Rabadà

La Clara tanca els ulls i, al fer-lo,espera allunyar el dolor que es-garrifa el seu cos i ànima; pateixrecordant aquell passat colpejatde paraules fosques i mansagressives. La Clara tremola.

El 25 de novembre les donescelebrem el Dia Internacionalcontra la violència de gènere; elpròxim desembre farà 10 anysque es va aprovar la Llei Integralcontra la violència de gèneredesenvolupada pel darrer go-vern socialista. Una llei eficaçque té com a objectiu l’elimina-ció de la violència de gènere con-tra les dones i les nenes. Una vio-lència que podem avaluar comuna de les formes més genera-litzades d’abús contra els dretsi la dignitat humana. Una so-cietat democràtica que vol sermoderna ha de treballar pereradicar la xacra que cada anyens deixa dones assassinades inens i nenes víctimes; ha de tre-ballar les polítiques de gènere id’igualtat d’oportunitats des detotes les administracions persuperar les desigualtats que pa-tim les dones i les situacions dis-criminatòries que ens afecten iavançar cada vegada més cap auna distribució equitativa deles oportunitats. Els drets de les

dones són drets humans, i la vio-lència masclista és una greuvulneració d’aquests drets i unobstacle perquè les dones pu-guem assolir la plena ciutadania,l’autonomia i la llibertat.

Les socialistes, un any més,reivindiquem tornar a prioritzarla perspectiva de gènere i les po-lítiques contra la violència versles dones, amb els recursos i me-sures desmantellades en elsdarrers anys pel govern del PP.Perquè les polítiques d’igualtatd’oportunitats, d’acompanya-ment a la inserció laboral, d’e-ducació, de salut i les polítiquesde suport a les persones amb de-pendència són innegociables inecessàries per a una societat onla justícia social, la solidaritat ila igualtat democràtica són elspilars bàsics per a la humanit-zació del nostre món.

La Clara obre els ulls sentint-se com si no formés part delmón, encara viu en un espai ne-gre: viure amb senyals de pati-ment en la pell no és viure. LaClara sent com una llàgrima lirellisca per la galta i se l’eixugaamb la mà. Les seves llàgrimesencara tenen el sabor de la por,i espera impacient el sabor d’unnou despertar.

per Mari Carmen Lozano

4Contra la violència de gènere

Al respecto de los intentos in-dependentistas catalanes, elJefe del Estado Mayor del Ejér-cito Español, Jaime Domíngu-ez Buj, declaró el martes 18 denoviembre que cuando la me-trópolis se hace débil viene lacaída, recordando con ello el pa-sado colonial españoles. Insi-nuar que Cataluña pueda equi-valer a una colonia de Españano parece muy oportuno.

Todos sabemos que Castillafue grande y extensa, un impe-rio en donde no se ponía el sol.Las colonias daban grandes be-neficios al reino y este les cam-bió su religión, lengua y genes.La historia cuenta cómo sucediótal cambio, una permuta que de-rivó finalmente hacia la inde-pendencia de aquellas colonias.Cataluña, aunque fuera una co-lonia, sigue perteneciendo a Es-

paña, y ese ha sido el error deDomínguez Buj, considerar in-conscientemente esta autono-mía como una antigua colonia.

Es decir, que DomínguezBuj o bien dijo lo que pensabao no pensó lo que dijo. Catalu-ña da mucho a España, y así lodemuestran las balanzas fisca-les publicadas. No es de extra-ñar que muchos catalanes sesientan tratados como una co-lonia expoliada. Si el actual go-bierno español desea integrar aCataluña deberá hacer algo másque movilizar a sus fiscales.

En este sentido están abo-nando la tierra de un catalanis-mo antiespañolista, ¿o quizás eseso lo que pretenden? Si es así,tendrá razón el Jefe del EstadoMayor con sus insinuaciones yCataluña terminará por ser la úl-tima colonia de España.

@jordiborras: Torres-Dulce i la fiscalia del'Estat estan fent la millor campanya elec-toral possible a Artur Mas. Com poden sertan rucs aquesta colla?

@nilska: La violència masclista és la mani-festació més extrema d’un model degènere, de relacions i de patrons d’amor dela societat patriarcal.

@marzoar: Avui és el dia de la infància.Aquí 1 de cada 3 és pobre. Al món n’hi hamilions sense drets, però els informatiusobren amb la mort de la duquessa.

Page 7: Linia lhospitalet 18

7 | Envia’ns les teves cartes a: [email protected] línial’hospitalet.cat24 novembre 2014

@encampanya: Cava a Palau en conèixerque Sweet Towers presentarà la querella.“Rajoy compleix amb la seva paraula", diuArtur Mas.

@kikucatkiku: L'exvicepresident del gov-ern Espanyol, Alfonso Guerra, que va haverde dimitir per corrupció, compara el 9Namb la violència de gènere.

@cristina_pardo: Hoy se cumplen 3 añosde la victoria electoral del PP. El único que noestá tocado en el Gobierno y en el partido esel programa electoral.

Un diari obert

Opinió en 140 caràcters

Moltes de les reaccions a la votació del9N són d’allò més pintoresques. Cadascúvincula la seva defensa al color del cris-tall de les ulleres que porta. Que si hi hahagut pocs votants, que si n’hi ha hagutmolts, que si n’hi hagués pogut havermés, que si n’hi hagués pogut haver me-nys, però, objectivament, han estat mésde dos milions tres-centes mil personesles que han acudit a votar. Molts la-menten les condicions deplorables enquè s’ha hagut de celebrar un acte de-mocràtic, perquè el govern de l’Estat es-panyol ha fet tot el que ha pogut per im-pedir que el poble català pogués exerciraquest dret que tenen tots els pobles ci-vilitzats del món.

Mentrestant, assistim a un desvari,que ja és massa habitual. Sembla que al-gunes persones han arribat a un estat dedeliri absolut. Els que volen que no es pu-gui actuar democràticament tenen unaràbia sorda que els rosega les entrany-es quan se n’adonen que el poble cata-là ha acabat fent el que li correspon a unpoble lliure, encara que amb condi-cions lamentables, a causa dels bastonsa les rodes d’un govern que no sap quèés governar democràticament.

Les reaccions del govern del PP,molts dels seus dirigents i abundantsdels vividors que viuen aixoplugats sotael paraigua popular, han afirmat queeren pocs els que havien anat a votar,quan havien estat més de mig milió delsque havien previst els organitzadors, en-tenent com a organitzadors la societat ci-vil, el poble. Alguns arriben a demostrarque han perdut el seny, quan parlen denazis, quan pretenen igualar el sobira-nisme amb el nazisme. Una guarda dedescastats pretenia que el Govern de Ra-joy hagués d’impedir les votacions ambles armes. Uns altres, en lloc de votar, esdedicaven a denunciar a la Justícia ques’estava votant, com si això fos il·legal.Ni la Constitució espanyola s’atreveix adir que votar és il·legal.

El poble català del Principat ha fet totel que ha pogut per exercir el dret a vo-tar, encara que hagués volgut exercir eldret a decidir. El Govern català i els par-tits que volien fer el que fan tots els po-

bles del món, és a dir, poder accedir a lesurnes, no han fet res més que ajudar alseu poble. Ara el govern de Madrid volreprimir, com ha volgut fer al llarg delssegles, el poble català, i com que no potanar contra milions de persones, cabussael seu fiscal general perquè posi quere-lles contra els cappares del govern de laGeneralitat. En lloc d’asseure’s i escol-tar, vol continuar amb la línia de sem-pre, que no és cap línia, que és tractarcom a colònia el poble català. Ja sé quela nació catalana no és una colònia a lavella usança. El que dic sempre que enparlo, és que en molts d’aspectes, rep untractament colonial.

Va ser molt emocionant veure per-sones velles que s’emocionaven o queploraven per poder exercir aquest dretfonamental abans de morir. Algunsvoldrien morir independents d’Espanya.En canvi, alguns dels que s’oposen a lavotació callen i no diuen res.

Ha quedat molt clar i el món ara jaho sap, que el poble català vol poder de-cidir el seu futur, i s’haurà d’arbitrar al-gun sistema per a fer-ho. Al Principat deCatalunya hi ha gent que es vol inde-penditzar d’Espanya i n’hi ha que volencontinuar essent espanyols. La maneramés adequada d’esbrinar quina és la si-tuació real és preparar un referèndumi votar. Si perden els catalans que volenla independència, si són menys que elsque volen continuar igual, ho accepta-ran pacíficament, com ho han fet sem-pre; en canvi, sembla, que no seria aixísi perdessin els que volen continuar almapa espanyol, ja que els dirigents d’a-questa posició no volen que es voti. Si noes pot votar, perquè el dia que es voti eldret a decidir i guanyi aquesta opció, lasocietat ha de quedar fracturada, ja hideu estar ara.

Si ara no passa res, tampoc no pas-saria en una Catalunya independent, jaque se suposa que els no independen-tistes no són els violents. Els problemeses podrien resoldre millor, ja que no hihauria els obstacles que han posat sem-pre els governs que es troben a Madrid.Per això no es pot aturar el camí cap ala independència.

4Cap a la independènciapor Joan Lladonet

Petons i abraçades a tots i totes! Ho hemfet molt bé i som l’admiració del món,per vergonya dels covards i profit delsanglosaxons! D’acord? Ja podem acabarde petonejar-nos i de beure ratafia a ga-let? Doncs apa, anem per feina, que l’es-cenari posterior a la festassa del 9N ésd’allò més trempant, per molt que hi hagiencara llums, ombres, dubtes i xifres ba-llant al so dels Godó i la resta de la cadacop més irrellevant botifleria nostrada.Què queda després que més de dos mi-lions de catalans es passessin l’Estat perl’engonal i anessin a votar?

Per una banda, la resurrecció políti-ca del president Mas, aquell madelmanque ens va colar en Pujol, que no era in-dependentista i que ens pensàvem queno tindria pebrots per acompanyar-nos fins on hem arribat, ens ha sortit unestadista pota negra i un patriota de capa peus. Encara que corri el perill de vo-ler-ho monopolitzar en excés, dubto quesigui tant burro després de la clatelladade fa dos anys. Tothom sap que s’estàpreparant el “partit del president”, unaocasió única per desfer-se de paparresque fa trenta anys que estan amorrats alpiló de CiU i que no aporten res al futurpolític de Catalunya –i no, no dirénoms–, i també de filtrar i anar a pes-car gent nova de la societat civil que pu-gui bastir la proposta del centre-dreta ca-talà de cara a la construcció de la Re-pública Catalana. Gent que no estiguiempastifada pel modus operandi de lapolítica del fangar català i de l’omertà,dels silencis còmplices o de les espantásprèvies al 9N. El President Mas hauriad’aprofitar l’avinentesa per fer net itrobar gent lleial al país que vulgui ga-rantir que no muntem una espanyeta alnord-est de la Península.

Junqueras, finalment, tindrà o no laforça per fer-ho, espero que si, però hau-ria també de trobar la fórmula d’apor-tar credibilitat a les seves llistes electo-rals cara les plebiscitàries que se’ns ti-ren a sobre. Que no, que no Oriol, queno pots tornar a anar al partit a veure quèhi trobes, que tens una colla de gent acasa que treu escuma per la boca de plaerquan recorda la VISA que tenia durantel tripartit. Aquest cop tampoc diré

noms. Però tens l’oportunitat històricade rebregar les esperances dels medio-cres que t’envolten, amb la patriòtica ex-cusa d’incorporar gent de la societat ci-vil a les teves llistes, si es que no et fa elpes la llista conjunta amb les restes delnaufragi convergent, que també ho en-tendríem, no pateixis, i no em tornis asomicar, si us plau.

Ostipa! Seriosament David? Serio-sament Quim? No tornareu a encapça-lar les llistes de la CUP? Els paios –i pa-ies– que han tingut més sentit d’estat ales reunions pel dret a decidir fotreu elcamp i deixareu orfes a tota la gent queheu convençut els darrers dos anys? Peròsi gairebé estava per votar-vos jo! No usho podeu repensar? No veieu que sou elsqui defenseu les fronteres del Lerrou-xisme de Podemos? Ara ens deixareu ti-rats? Ostres, que el país us necessita.

Estic convençut que la CUP, en unestat independent, seguirà portant la fla-ma de la reivindicació de l’esquerramés genuïna. I tanmateix estic conven-çut que acabat el frau fiscal i amb lleisque rebentin el capitalisme hereditari -i no ho dubteu… en aquesta feina us aju-darem més d’un: no caldrà que la CUPestigui disposada a cremar-ho tot, ambfer polítiques d’esquerres i redistributi-ves ja tindreu prou bona feina per fer. Iels d’Iniciativa? Trencats per la meitaten el vot i atacats per totes bandes pelsPodemos! Per molt que reivindico el seuesperit democràtic i el gran esforç quehan hagut de fer… potser que s’ho facinmirar. Ai Camats… què en farem de tu?Ai Herrera… ja has parlat amb en Du-ran per fer la candidatura del Sí però No?

Catalunya va donar un pas de gegantel dia 9 i la por ha canviat de bàndol, isi no us ho creieu, llegiu la premsa in-ternacional en comptes de Periódicos,Mundos y Vanguardies. A Espanya esdesperten els qui diuen que la batalla ca-talana es la batalla per les llibertats, icada cop seran més a dir-ho. Amb unPSOE en descomposició i amb un PP es-micolat per la corrupció només quedael “Mariano y cierra España”! i el sabut“la culpa es de los catalanes”, que d’ai-xò en faran la campanya electoral. Vis-ca el 10N! Visca!

4Visca el 10N, visca!per Carles Savalls

Page 8: Linia lhospitalet 18

Centre| 8

línial’hospitalet.cat 24 novembre 2014

Convergència celebra els seus40 anys en un acte al seu localPOLÍTICA4El grup municipal deCDC de l’Hospitalet va celebrarfa uns dies el quarantè aniversaride la formació política. JacintBorràs, president d’honor deCDC de l’Hospitalet i Jordi Mon-rrós, president Comarcal deCDC i alcaldable de CiU, van in-tervenir durant l’acte comme-moratiu de la fundació de Con-vergència ara fa 40 anys. Borràsva recordar el 17 de novembre de

1974, quan va participar en lareunió clandestina a Montserratper fundar el partit i va dir du-rant l’acte que “Convergència haestat un dels eixos fonamentalssobre el qual s’ha pogut edificarla democràcia a Catalunya”.

Monrós va destacar, per laseva banda, “l’empenta de les di-verses generacions de CDC quesón el gran capital humà amb elqual disposa el partit”.

Denuncien el cost ‘innecessari’dels pàrquings dels regidors

POLÈMICA4El grup municipaldel Partit Popular de l’Hospita-let, a través del seu regidor, Ja-vier Díez, ha denunciat recent-ment que l’Ajuntament va pagarl’any passat 28.099 euros enconcepte de lloguer de places d’a-parcaments, moltes de les qualssón per a regidors i alts càrrecsdel consistori. Segons expliquenels populars, els sous del perso-nal directiu i els alts càrrecs delconsistori –que són els que ocu-

pen la majoria de places, asse-guren– són “altíssims”, ja que se-gons ells, “un tinent d’alcalde co-bra 70.875,60 euros, un alt cà-rrec 81.595 euros i hi ha asses-sors que cobren 68.960 euros”.

El PP local afegeix que “du-rant l'any passat al pàrquing dela plaça de l’Ajuntament es vanpagar 12.254 euros per unes pla-ces que són de propietat muni-cipal i que exploten empresesprivades”.

L’Ajuntament, conjuntamentamb el Ministeri de Foment,han signat recentment un con-veni per a la rehabilitació d’ha-bitatges a diferents barris de laciutat, en el marc del pla d’À-rees Especials de RehabilitacióIntegral (AERI). D’aquesta ma-nera, sis barris de la ciutat re-bran amb aquesta nova partidatres milions d’euros per reha-bilitar pisos.

Amb la signatura d’aquestacord, es completa el convenidel 2008 amb l’Estat espanyolper compensar les molèstiesocasionades per les obres del’AVE. En total, ha suposat unaaportació de 17 milions d’euros,que inclou la rehabilitaciód’habitatges i altres obres ur-banístiques als barris.

En total, s’han acollit a aquestpla 5.000 habitatges i s’hi be-neficiaran 20.000 persones.

SOTERRAR LES VIESEl ple municipal va aprovar faunes setmanes una moció enquè rebutjava els pressupos-tos de l’Estat. En el mateix text,presentat de manera conjuntapel PSC i ICV-EUiA –que for-men el govern local–, es de-mana a l’Estat que en els comp-tes per a l'any vinent s'inclogui

una partida per al soterramentde les vies del tren. CiU i PxC esvan abstenir i el PP hi va votaren contra. La moció demanatambé que es facin uns nouspressupostos que “s’apropin ales necessitats reals de la so-cietat i que incideixin en les po-lítiques de manteniment del'Estat del benestar”.

L’alcaldessa, Núria Marín, durant la signatura de l’acord. Foto: Ajuntament

Sis barris seran compensats per les molèsties de l’AVE

Ocupació | Ofereixen 90 llocs de treball del Pla metropolitàL’Ajuntament, mitjançant l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació, atorgarà 90 llocs de

feina en el marc del Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2012-2015, de l’AMB. La llista provisional dels seleccionats –que van haver de presentar

la seva sol·licitud del 17 al 20 de novembre– es farà públic el pròxim dia 28.

RedaccióCENTRE

Page 9: Linia lhospitalet 18

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 88 9 | línial’hospitalet.cat24 novembre 2014

Page 10: Linia lhospitalet 18

| 10

línial’hospitalet.cat 24 novembre 2014

Sant Josep

Comença el rodatge del nou film de Cruz i Corbacho

CINEMA4José Corbacho i JuanCruz ja han començat el rodat-ge de la seva tercera pel·lícula,Incidencias, en la qual la fàbri-ca Cosme Toda del barri deSant Josep serà un dels esce-naris.

Es tracta d’una comèdia quecomptarà amb un repartimentde luxe –Lola Dueñas, CarlosAreces i Ernesto Alterio seranels protagonistes–. La pel·lícu-la també tindrà les col·labora-cions d’actors de renom comImanol Arias i Rossy de Palma.També hi figuren entre el re-

partiment els actors i actriusToni Acosta, Nuria Gago, RubénOchandiano, Aida Folch, Ro-berto Álamo i Miki Esparbé,entre altres.

El guió, de Jaume Barto-meu, situa catorze passatgers abord d'un tren que fa la darreraruta Barcelona-Madrid durant lanit de cap d'any. Quan el tren s'a-tura sense causa aparent, enmigd'un solitari paratge, la inquie-tud comença a calar entre elspassatgers, i cada un comença atreure el pitjor de si mateix, se-gons s explica a la sinopsi.

La Fundació Aranz-Bravo aculldes del passat 6 de novembreuna nova exposició, que es podràvisitar fins al pròxim 1 de febrer,que porta el títol d’Escenarisde realitats (re)ficcionades.

En la mostra es poden veureobres dels artistes Federico Gar-cía Trujillo, Juli Martí i AdriánMontenegro, a través de lesquals proposen una nova temp-tativa de diàleg artístic amb la re-alitat quotidiana.

El comissari de l’exposició,Daniel Gasol, va rebre els visi-tants durant l’acte d’inauguracióamb el cartell Democrazy, unpopular joc de paraules anglo-saxó del qual el crític d’art s’a-propia i el canvia de context perdonar-li un nou sentit. Les pro-postes artístiques dels tres autorsque exposen mostren des de di-ferents perspectives tres pràcti-ques de l’art contemporani: la

cartografia, la ironia i la memò-ria històrica.

Per exemple, Juli Martí, ambles seves Ciutats imaginàries,proposa una nova xarxa detransport metropolità per a laciutat de l’Hospitalet. Per laseva banda, Adrián Montenegro

fa servir l’humor negre per pro-posar dues narratives de rere-fons crític. Finalment, GarcíaTrujillo construeix un nou es-cenari a través d’un viatge, al-hora regressiu i utòpic, al tempshistòrics de la Segona Repúbli-ca Espanyola.

La FAB acull la mostra fins al pròxim 1 de febrer de 2015. Foto: FAB

La Fundació Arranz-Bravo acull una nova exposició

Cultura | Micromecenatge pels Quaderns d’EstudiEl número 28 dels Quaderns d’Estudi del CEL’H s’editarà gràcies a una campanyade micromecenatge, amb la qual els seus autors demanen finançament a possiblesdonants. El termini per finançar el projecte acaba el pròxim 12 de desembre, sent

aquesta la data límit per fer les donacions a través del portal web mecenix.com.

RedaccióSANT JOSEP

Page 11: Linia lhospitalet 18

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 88 11 | línial’hospitalet.cat24 novembre 2014

Page 12: Linia lhospitalet 18

| 12

línial’hospitalet.cat 24 novembre 2014

La ciutat implanta la petjadade diòxid de carboni L’HDC

SOSTENIBILITAT4L’Ajunta-ment ha posat en marxa un sis-tema pioner a Catalunya,L’HDC, la petjada de carboni ala ciutat, que és l’indicador de lesemissions de gasos amb efected’hivernacle (GEH) associadesal cicle de vida d’un producte,servei o organització.

La petjada de carboni ha es-tat elaborada pel servei muni-cipal d’Espai Públic, Urbanismei Sostenibilitat. Aquest indicadorquantifica en emissions de CO2equivalent alliberades a l’at-mosfera. La seva determinacióes basa en estàndards com elProtocol de gasos amb efecte hi-

vernacle, la ISO 14064 i PAS2050.

El consistori, que va presen-tar aquest indicador durant l’S-mart City Expo World Congresscelebrat fa pocs dies, treballa desdel 2008 –quan va signar elPAES, Pla d’acció d’energia sos-tenible– per a la millora de l’e-ficiència energètica i la dismi-nució de l’empremta de diòxidde carboni en un 20 % el 2020,la reducció d’emissions dels ga-sos amb efecte hivernacle asso-ciades als processos constructiusi a favor dels consums energèticsdurant la vida útil dels edificis iinfraestructures.

La Guàrdia Urbana va trobar fauns dies productes de contrabani procedents de robatoris en unestabliment comercial de SantaEulàlia.

Els fets van passar l’11 de no-vembre a la tarda, quan els agentsvan trobar el material procedentde contraban i robat, que estavaa la venda en el comerç en qües-tió. L’actuació es va dur a termegràcies a la tasca dels agents deproximitat que, quan efectuavenuna inspecció administrativa enel local, van detectar diverses in-fraccions penals i administratives.Per a aquesta acció, els agents vanrequerir la col·laboració conjun-ta de la Guàrdia Civil i dels Mos-sos d’Esquadra.

Els cossos de seguretat vandetenir una persona per recep-tació de productes procedentsde robatori –el qual havia estatdenunciat a Tarragona el dia an-

terior, 10 de novembre–. Tambées va imputar una altra personapel mateix delicte.

Entre els productes trobats alcomerç de Santa Eulàlia hi havia96 pots de xampú de procedèn-cia russa –tipificat com a infrac-ció– i 108 ampolles d’alcohold’alta graduació –infracció a laLlei d’impostos especials–.

També es van decomissar al-tres productes com vins, xocola-tes i prop de 800 capses de bom-bons, entre altres.

Es calcula que el valor apro-ximat dels productes comissats éssuperior als 15.500 euros.

La intervenció policial, que vacomençar a mitja tarda, va acabarben entrada la nit.

La Guàrdia Urbana va detectar les infraccions. Foto: Arxiu

Decomissen productes decontraban en un local del barri

Santa Eulàlia Transport | Millores a la Línia 79 d’autobúsLa línia 79 d’autobús, que passa per Santa Eulàlia, incrementarà la freqüència de pas

dels autobusos, ampliarà l'horari del servei i modificarà el recorregut, mesures que podrien seran efectives a partir del gener del 2015. L’Agrupació d'Empreses de la Plaça

Europa, Gran Via i Polígon Pedrosa (APEL'H) ha acollit amb entusiasme aquesta millora.

RedaccióSANTA EULÀLIA

Page 13: Linia lhospitalet 18

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 88 13 | línial’hospitalet.cat24 novembre 2014

Page 14: Linia lhospitalet 18

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 88| 14 línial’hospitalet.cat 24 novembre 2014

Page 15: Linia lhospitalet 18

15 |

Bellvitgelínial’hospitalet.cat 24 novembre 2014

Les obres de millora finalitzaran abans de Nadal. Foto: Google Maps

SALUT4La Marató de TV3 del’any passat –dedicada a la llui-ta contra les malalties neurode-generatives– finança dos pro-jectes de dues investigacions del’IDIBELL.

Els dos investigadors que li-deren els projectes són XavierAltafaj, responsable del grupNeurobiologia dels receptorsionotròpics de glutamat i CarlesCasasnovas, del grup MalaltiesNeurològiques i Neurogenètica.

Els ajuts es van lliurar faunes setmanes durant un actecelebrat a l’Acadèmia de Cièn-cies Mèdiques i de la Salut deCatalunya i de Balears, que vacomptar amb la presència delConseller de Salut, Boi Ruiz,entre altres personalitats.

La Marató finançados estudis de l’IDIBELL

ANIVERSARI4El passat diven-dres 14 de novembre, el Club Es-plai Bellvitge va organitzar unafesta per commemorar el seu45è aniversari.

La celebració va comptaramb la presència del presidentdel club de Bellvitge, Carles Bar-ba, el president de Fundesplai,Josep Gassó, l’alcaldessa del’Hospitalet, Núria Marín i laconsellera de Benestar Social iFamília, Neus Munté.

Durant l’esdeveniment, hiva haver diverses activitats comun espectacle infantil, una cer-cavila, diversos parlaments ins-titucionals, la projecció d’un ví-deo i un pastís final.

El Club d’Esplai Bellvitge,que acull més de 500 infants i jo-ves a l'any, va ser la llavor inicialde Fundesplai, la Fundació Ca-talana de l’Esplai.

El Club EsplaiBellvitge celebraels seus 45 anys

Les obres d’adequació del carrerPrat finalitzaran el desembre

La zona dels voltants del carrerdel Prat a Bellvitge ja comptaamb una àrea d’aparcament pú-blic més ample i una zona d’es-barjo destinada a activitats es-portives.

Les obres, que van començaral setembre i finalitzaran abans

de Nadal, han permès ampliarl’àrea d’aparcament gràcies al’annexió del solar contigu queformava part del pati de l’anti-ga Escola Sant Roc. Tot l’espais’ha pavimentat i s’han senya-litzat les places d’aparcamentamb pintura.

Segons ha explicat el con-sistori, a la zona nord del carrerdel Prat s’ha ordenat un nou es-pai ciutadà destinat a l’esbarjoamb la instal·lació de diferents

elements per a la pràctica es-portiva. Està previst que els tre-balls finalitzin amb la col·loca-ció d’una taula de ping-pong,una multicistella de bàsquet idues porteries de futbol. Tambées recol·locaran els bancs de lazona –en alguns d’ells s’hi ins-tal·laran pedals de bicicleta per-què la gent gran pugui fer acti-vitat física–.

Aquestes obres tenen un costtotal de 180.500 euros.

RedaccióBELLVITGE

Fe d’errades | Fotografia de l’Hospital incorrectaEn la darrera edició de Línia l’Hospitalet, a la notícia principal d’aquesta

secció, que parlava sobre les protestes de treballadors i usuaris de l’Hospital de Bellvitge per les retallades en sanitat, apareix una fotografia que no es correspon amb el centre sanitari riberenc.

Page 16: Linia lhospitalet 18

| 16

línial’hospitalet.cat 24 novembre 2014

Pubilla Cases

Mostra | Exposició per evitar drogodependènciesL'exposició itinerant de la Diputació de Barcelona per a la prevenció de les drogodependències Controles? es podrà visitar fins al 24 de novembre a TorreBarrina. Es preveu que al llarg d’aquests dies visitaran aquesta mostra un milerde joves, alumnes de primer a quart d'ESO, Batxillerat i cicles formatius.

Salut | El 32% dels nens revisats tenen problemes de visió El 32% dels nens que s'han sotmès a una revisió gratuïta de l'Institut de Microcirurgia

Ocular (IMO) tenen problemes de visió. La majoria dels infants que s’han revisat són delbarri de Pubilla Cases i La Florida. L’IMO realitza campanyes de controls oftalmològics

gratuïts de manera regular adreçats als infants de les famílies més desfavorides.

Collblanc-Torrassa

COMIAT4El Tirsa Cocktail Bar,un referent històric al barri de laTorrassa, s’ha vist obligat –igualque molts altres establimentshistòrics– a tancar després decinquanta anys en funciona-ment a causa de l’increment delcontracte de lloguer.

Al gener, la Llei d’Arrenda-ments Urbans entrarà en vigor,canviant les condicions del llo-guer del local. Segons ha dit elgerent del Tirsa, Manel Tirvió, lasituació “és inassumible”.

Un cop es va saber la notícia,fa uns dies, les xarxes socials esvan omplir de missatges de su-port. Molta gent, tant a la xarxacom els mateixos clients, ex-pressava la seva tristor per per-dre aquest local de referència ,que baixarà definitivament lapersiana quan s’acabi l’any.

“Jo no volia acabar així”,afegeix Manel Tirvió, que diu,afectat, que “no farem cap acteespecial de comiat perquè aixòno és cap celebració”.

L’actor José Sacristán tancarà lanovena edició del Festival Acrò-bates que acull un altre any el Te-atre Joventut de La Torrassa. Hofarà amb l’obra Caminando conMachado, el pròxim dissabte 29de novembre a les 8 de la tarda.

L’obra fa un recorregut per lapoesia d’Antonio Machado, in-terpretat i dirigit pel mateix Sa-cristán i acompanyat per la mú-sica de la violoncel·lista AuroraMartínez Piqué.

A més de Sacristán, pels es-cenaris del Festival Acròbatesestan passant nombrosos artis-tes que ofereixen concerts i reci-tals, tant de música com de po-esia. El festival es compon de di-versos dies d’actuacions i recitals,en diferents recintes de la ciutatde l’Hospitalet, entre ells el Tea-tre Joventut de La Torrassa.

Cada dia del festival, que vacomençar el passat 29 d’octubre,participen diferents artistes –po-etes, escriptors i músics–, encadascun dels seus vessants ar-tístics.

Segons expliquen els orga-nitzadors del Festival Acròbates,el projecte té l’objectiu de crearun festival anual dedicat espe-cialment a la paraula i als seus

creadors. Al mateix temps, elsorganitzadors intenten donarsortida a tota una nova genera-ció de músics, escriptors, poetesi autors, compartint cartell iprogramació amb artistes con-sagrats.

En l’edició d’enguany, com anovetat, s’han incorporat quatreespectacles infantils i s’ha inau-gurat una nova pàgina web.

Sacristán en una imatge de l’obra. Foto: Festival Acròbates

Sacristán, un dels artistes mésesperats al Festival Acròbates

RedaccióTORRASSA

L’emblemàtica cocteleria Tirsatanca després de 50 anys

El Centre Cultural La Bòbila haorganitzat un concurs de mi-crorelats de gènere negre a tra-vés de les xarxes socials –Twit-ter, Facebook i Instagram–.

Els interessats en participar-hi poden publicar els seus mi-crorelats en aquestes xarxes finsal pròxim divendres 28 de no-vembre. El certamen està oberta persones majors de 18 anys quehauran de participar des del seucompte a les xarxes socials.

Els participants podran en-viar microrelats originals i in-èdits, escrits en català o en cas-tellà i amb una extensió màximade 140 caràcters, incloent-hi l'e-tiqueta #relatsnegres.

El concurs atorgarà quatrepremis, dos elegits pels lectors idos per part del jurat, i els guan-

yadors rebran un lot de llibres degènere negre i policíac.

XIFRA HISTÒRICAPer altra banda, L’H Confiden-cial, el fanzín sobre literatura ne-gra que va néixer el setembre de

1999 com a butlletí del Club deLectura de Novel·la Negra de laBiblioteca la Bòbila, ha arribat alnúmero 100.

El fanzín L’H Confidencialpren el seu nom de la novel·la deJames Ellroy L.A. Confidential.

Les inscripcions estan obertes fins al dia 28. Foto: Arxiu

La Bòbila organitza un concursde microrelats de gènere negre

RedaccióPUBILLA CASES

IGUALTAT4Pubilla Cases s’hasumat a la commemoració delDia Internacional de l’Elimina-ció de la Violència contra laDona, juntament amb altres ba-rris de l’Hospitalet.

L’escenari de La Bòbila aco-llirà el pròxim 27 de novembre,a les 11 del matí, una nova re-presentació teatral adreçada a jo-ves estudiants de la ciutat. L’o-bra porta per títol No només fanmal els cops i tracta el tema dela violència masclista en les re-

lacions de parella. La peça estàescrita i protagonitzada per Pa-mela Palenciano, la qual va pa-tir en el seu primer festeig unaexperiència de violència mas-clista. L’autora convida el pública la reflexió, des de la rialla, l’e-nuig i la identificació.

L’Hospitalet ha programatdiversos actes entorn del 25 denovembre, que és el Dia Inter-nacional de l’Eliminació de laViolència contra la Dona, segonsva aprovar l’ONU.

El barri se suma a la lluitacontra la violència de gènere

La cocteleria és un referent a la ciutat. Foto: Jordi Porras

Page 17: Linia lhospitalet 18

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 88 17 | línial’hospitalet.cat24 novembre 2014

Page 18: Linia lhospitalet 18

| 18

línial’hospitalet.cat 24 novembre 2014

La Nit de les Tapes que es va ce-lebrar-se el passat dissabte 15 denovembre als mercats munici-pals de l’Hospitalet va finalitzarsent tot un èxit. I és que en tansols unes hores, es van servir76.500 tapes en sis mercats dela ciutat –Can Serra, el Centre,Collblanc, Merca-2 Bellvitge,Bellvitge i Torrent Gornal–.

Aquesta no ha estat l’únicainiciativa de la ciutat en aquestsentit, ja que l’Ajuntament del’Hospitalet també ha impulsatla ruta A la tardor, platillos!du-rant tot el mes de novembre. Estracta d’un recorregut gastro-nòmic en què restaurants de laciutat ofereixen fins al 30 de no-vembre el seu platillo elaboratamb productes propis de la tar-dor, amb receptes fonamentadesen la cuina catalana tradicionalo obertes a la fusió i a la inno-vació.

ÈXIT DEL MES DE MERCATSTant la Nit de les Tapes com laruta A la tardor, platillos! s’hancelebrat durant el Mes dels Mer-cats, una campanya impulsadaper l’Ajuntament, i que ha fi-nalitzat amb una bona partici-pació i acollida per part delsmercats, el comerç i la ciutada-

nia. La iniciativa ha portat coma lema El secret d’un gran xefcomença en un bon mercat i haposat en relleu la gastronomia,el producte de mercat i de qua-litat, amb activitats i fires pertota la ciutat. Unes 30.000 per-sones han passat pels mercatsdurant la campanya.

La Nit de Tapes va comptar amb molts visitants. Foto: Twitter (@gutarb)

Se serveixen 76.500 racionsdurant la Nit de les Tapes

Comerç Santa Eulàlia | El comerç celebra la Fira de la TardorEls passats dies 15 i 16 de novembre, el Grup de comerciants de Santa Eulàlia van

celebrar la Fira de la Tardor. La cita comercial va tenir lloc a la plaça Francesc Macià,ubicada al barri de Santa Eulàlia. Les jornades fa anys que se celebren i compten amb

estands de les botigues del barri i altres d’artesania i de productes gastronòmics.

Neus MàrmolL’HOSPITALET

El Mercat de Collblanc acull laFira de la Terrissa i la Ceràmica

ARTESANIA4La plaça del mer-cat de Collblanc va ser l’escenariels passats dies 6, 7, 8 i 9 de no-vembre de la segona edició de laFira de la Terrissa i la Ceràmi-ca de l’Hospitalet, organitzadaper l'Ajuntament de l'Hospita-let i l'Agrupació Ibèrica d'Alfa-rers.

En aquestes jornades, que secelebren en el marc del Mes delsMercats, hi han participat alfa-rers i ceramistes de diversosindrets de Catalunya, Espanyai Portugal. L’objectiu d’esdeve-niments comercials com aquest

és, sobretot, dinamitzar els mer-cats municipals.

Durant la fira, els assistentsvan poder veure la gamma deterrissa i ceràmica més gran dela península Ibèrica. S’hi van po-der trobar peces d’Andalusia,Catalunya o Extremadura, fetesde manera tradicional, a mà, id’una qualitat molt elevada.

La fira va estar oberta alpúblic de deu del matí a 8 de latarda cada dia, excepte el diu-menge, dia 9, que les paradesvan obrir de 10 del matí a dueshores del migdia.

Page 19: Linia lhospitalet 18

19 |

Serveislínial’hospitalet.cat

Garantir la continuïtat de lesempreses viables i afavorir el re-lleu generacional. Aquest és l’ob-jectiu del programa Reempresa,impulsat a la provincia per la Di-putació de Barcelona.

A través d’aquesta iniciativa,els propietaris d’empreses enfuncionament tenen l’oportu-nitat de cedir a altres empre-nedors la seva activitat quan ladeixen per jubilació o altresmotius. Els que es fan càrrecd’aquests negocis són reem-prenedors que troben en aquestprograma una via amb garantiesd’èxit, gràcies al suport delstècnics dels 35 Centres Locals deServeis a les Empreses (CLSE)de les comarques de Barcelona.

Els beneficis d’aquesta ini-ciativa –que va engegar fa unsanys Cecot i que ha amplificat laDiputació de Barcelona– s’es-

tenen a tota la societat, ja ques’evita la pèrdua d’empresesviables i es garanteix el mante-niment de llocs de treball que,d'una altra manera, es perdrien.

Per portar a terme aquestservei, la Diputació ha format

60 tècnics municipals que s’en-carreguen d’assessorar i aju-dar gratuïtament en tot el pro-cés, tant a les persones que ce-deixen el seu negoci com als re-emprenedors.

Així mateix, el projecte escomplementa amb dues guiesinformatives –una enfocada als

empresaris i l'altra per als em-prenedors– i un portal web(www.reempresa.org) que re-cull tota la informació sobre elprocés de traspàs, que permetsol·licitar assessorament i queesdevé un mercat transparent aInternet on trobar l'oferta i de-manda d'empreses.

XIFRES D’ÈXITFins aquest mes de juny, un to-tal de 75 empreses i comerçoshan estat cedits, cosa que ha su-posat la salvació de 277 llocs detreball a la demarcació barcelo-nina, amb una inversió que hasobrepassat els tres milionsd’euros. Pel que fa al conjunt deCatalunya, el programa ha per-mès salvaguardar 180 empreses,amb una inversió total de gai-rebé nou milions d’euros.

Els experts de la Diputacióde Barcelona i de Cecot tenenl’objectiu d’arribar a un total de212 traspassos de negocis i ope-racions d’èxit de Reempresafins a l'any 2015.

Rellevar emprenedors, salvar negocis» El programa ‘Reempresa’ facilita el relleu generacional i garanteix la continuïtat d’empreses que funcionen» Els Centres Locals de Serveis a les Empreses, coordinats per la Diputació, han aconseguit 75 casos d’èxit

RedaccióBARCELONÈS

Història | Els orígens del programa ‘Reempresa’El programa Reempresa va arribar a Catalunya de la mà de Cecot l’any 2010, però ja existia des de feia

alguns anys a la resta de països europeus. De fet, a través d’aquest projecte França ha aconseguit evitar el tancament de prop de 150.000 empreses. Amb l’ajuda del Departament d’Economia i Finances

de la Generalitat, Cecot va engegar una iniciativa que va convertir Catalunya en pionera a l’Estat.

ECONOMIA4El programa Re-empresa ha tingut una moltbona acceptació per part detots els municipis en els qualss’ha posat en marxa.

El centre de Promoció Eco-nòmica i Comerç de Sabadell haestat el que més casos d’èxit haregistrat, en comptabilitzar-ne16 des de l'any 2012 quan vaarrencar el conveni entre la pa-tronal vallesana i la Diputació

de Barcelona. El segueixen Gra-nollers Mercat, amb 11 casos;Fundació Tecnocampus Mata-ró Maresme, amb vuit; Fomentde Terrassa, amb set; i Procor-nellà, amb cinc.

Durant aquest any, els cen-tres amb més activitat de re-emprenedors són el de Molletdel Vallès, el de Molins de Rei,el de Badalona, el de Sant Cugatdel Vallès i Granollers Mercat.

Les comarques més actives

S’evita la pèrdua

d’empreses viables

i es garanteix el

manteniment de

llocs de treball

Un total de 75 empresaris han cedit a altres emprenedors la seva activitat quan l’han deixat per jubilació o altres motius. Fotos: BCN Content Factory

Page 20: Linia lhospitalet 18

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 88| 20 línial’hospitalet.cat 24 novembre 2014

Page 21: Linia lhospitalet 18

21 |

Esportslínial’hospitalet.cat 24 novembre 2014

Un any més, el Cros Escolar del’Hospitalet va ser un èxit de par-ticipació, amb més de 6.000 in-fants i joves que van prendre partel passat dissabte 15 de novem-bre en una de les proves espor-tives que més participants aple-ga de tot Catalunya. Durantaquell matí, la Feixa Llarga es vaomplir d’atletes petits acom-panyats de les seves famíliesque els van animar durant lesproves esportives que hi haviaplantejades.

En total hi va haver 11 cate-gories d’ambdós sexes, des dePre-benjamí fins a juvenil. Elsmés petits van recórrer un circuitde 500 metres, mentre que elsatletes de categoria juvenil vanhaver de completar un recorre-gut de 2.000 metres, que va

transcórrer al voltant del campde futbol municipal. Tots elsparticipants van rebre un regalen finalitzar la prova.

Per altra banda, el Cros Es-colar de l’Hospitalet també vaoferir zones especials amb altresdisciplines esportives i jocs comels escacs o el tennis taula, entremolts altres.

La climatologia enguany varespectar la jornada esportiva, jaque l’any passat la pluja va obli-gar a suspendre-la.

Aquesta competició és la mésemblemàtica de les que organitzael Consell Esportiu, que rep lacol·laboració de l’Ajuntament, elrestaurant McDonalds del GranVia 2 i de Caprabo.

La climatologia va respectar la prova d’aquest any Foto: CELH

Prop de 6.000 participants en el Cros Escolar de l’Hospitalet

» La Feixa Llarga acull la prova emblemàtica del Consell de l’Esport» La competició va comptar amb 11 categories d’ambdós sexes

L’Hospi es presenta pocs diesabans de rebre l’Atlético

FUTBOL4La setmana passadaels 27 equips del Centre d’Es-ports L’Hospitalet es van pre-sentar al Municipal de la FeixaLlarga. Eguany l’entitat ribe-renca comptarà amb més de400 jugadors de totes les cate-gories, des de pre-benjamí finsa sènior. A l’acte va assistir l’al-caldessa, Núria Marín, i el fla-mant president de l’Hospi, An-tonio Castellanos.

L’entitat compta amb quatreequips benjamins, 5 alevins, 5infantils, 4 cadets i 3 juvenils, amés de l’equip sènior, que mili-ta a Segona B. De fet, l’actuali-tat del primer equip passa pel

pròxim partit de Copa contra l’A-tlético de Madrid del ‘Cholo’ Si-meone, corresponent als set-zens de final del torneig estatal.Els riberencs jugaran el primerpartit a casa el pròxim 3 de des-embre, mentre que la tornadaestà prevista per a dues setma-nes més tard, el 17 de desembre.

En cas que l’Hospi elimini elsmatalassers, a vuitens de final estrobaria o bé el Reial Madrid oel Cornellà, tot i que de ben se-gur que es creuaria en el camídels blancs, que van derrotar afinals d’octubre al Cornellà alpartit de tornada per 1 gol a 4 alcamp de l’Espanyol.

BÀSQUET4Ja es coneixen elsequips que participaran en la36a edició del Torneig Ciutat del’Hospitalet de bàsquet, que tin-drà lloc, com cada any, abans deReis. Els dies 4, 5 i 6 de gener, elcomplex de l’Hospitalet Nord esconvertirà en el centre del millorbàsquet júnior de tota Europa. Reial Madrid, Baloncesto Sevi-lla, Galatasaray i CB Hospitaletformaran part del grup A, men-tre que al grup B jugarà la Pen-ya, l’Asvel Villerbaunne, el Bar-

ça i l’Olimpia de Ljubliana. Laprincipal novetat d’aquesta edi-ció serà la presència dels turcsdel Galatasaray.

Pel que fa als locals, el CBHospitalet intentarà repetir lafita de l’any 1990, quan va arri-bar a la final del torneig amb elFC Barcelona d’un jove RogerEsteller.

El Ciutat de l’Hospitalet debàsquet forma part dels quatrecampionats continentals Euro-league Basketball IJT Qualif-

ying Tournaments conjunta-ment amb Roma, Kaunas i Bel-grad. El guanyador de la cita ri-berenca aconseguirà una plaçaper disputar la Final de l’Euro-lliga júnior que tindrà lloc aMadrid el pròxim mes de maig.

La temporada passada vaser el Reial Madrid el guanyador,després de derrotar l’Unicajamalagueny a la final per 62punts a 56. L’Hospitalet, per laseva banda, va finalitzar en vui-tena posició.

RedaccióBELLVITGE

L’Hospi comptarà enguany amb més de 400 jugadors. Foto: Ajuntament

El millor bàsquet júnior

El Madrid va guanyar el Ciutat de l’Hospitalet l’any passat. Foto: Ajuntament

Taekwondo | Quatre medalles per al Talma al MarrocEl Club Talma de l’Hospitalet segueix atresorant èxits internacionals. A inicis de mes va obtenir tres medalles d’or i una de bronze al Torneig Internacional d’Oujada, al Marroc.

Janira i Zaira Rivera van guanyar l’or en dos pesos diferents, conjuntament amb Mariona Leyes, mentre que Judith Baeta va embutxacar-se un bronze.

Page 22: Linia lhospitalet 18

| 22Agendalínial’hospitalet.cat 24 novembre 2014

DEL 2 AL 5 DE DESEMBREConsultar horaris ExperimentaL'Hs 2014. Jor-

nades per al foment de l'experimentacióaudiovisual. Lloc: Torre Barrina -Centre Mu-nicipal de Creació Multimèdia de L'H.

DIMECRES 26 DE NOVEMBRE19:30 Conferència: Eva i les àvies sàvies. A cà-

rrec de Cristina Junyent, doctora en biologia,directora de la Fundació Ciència en Societat.L’activitat vol explicar l’evolució humanades del punt de vista femení. Lloc: Centre Cul-tural Sant Josep.

DIJOUS 27 DE NOVEMBRE18:00 Conferència Fer de mestre avui: entre el Pro-

jecte i l'Equip. Organitzada per l'associació ElCasalet. Lloc: Museu de L'Hospitalet - Can Rie-ra. Espai de memòria de L'Hospitalet.

FINS AL 30 DE NOVEMBREConsultar horaris Exposició Coincidències in-

sòlites. Higiene femenina. Activitat per afavorirl'intercanvi, el coneixement i la difusió d'ob-jectes que es conserven als museus que s'i-nicià l'any 2004 i que continua en l'actuali-tat. Lloc: Museu de L'Hospitalet.

FINS AL 28 DE DESEMBREConsultar horaris Exposició I+D, Ibers + Des-

envolupament. Recorregut pels àmbits te-màtics més singulars de la cultura ibèrica. Lloc:Museu de L'Hospitalet - Espai d'Història.

DILLUNS 24 DE NOVEMBRE18:00 L' hora del conte en anglès. Around the

world creat i pensat per Kids & Us. Activitatdestinada al públic infantil. Durada aproxi-mada: 1 hora 15 minuts. Lloc: Biblioteca deBellvitge - Sala Infantil.

DIMARTS 25 DE NOVEMBRE18:00 L’hora del conte: El col·leccionista de con-

tes. A càrrec de Santi Rovira. El col·leccionistade contes mostrarà les seves obres més se-cretes i màgiques. Tipus d'entrada: Lliure. Lloc:Biblioteca Plaça Europa.

FINS AL 5 DE DESEMBREConsultar horaris Curs de Zumba. Lloc: Cen-

tre Cultural Santa Eulàlia. Tots els divendresde 17:30 a 18:30 hores.

CULTURA INFANTIL ESPORTSEXPOSICIONSTALLERS

[email protected]

Nova edició del Cicle de Cinema Infantilen Català per al curs 2014-2015, grà-cies a la col·laboració de Filmax i el Cen-tre de Normalització Lingüística de l'-Hospitalet. Lloc: Filmax Granvia.

Cicle de cinema infantil en català

Fins al 21 de desembre

AGENDA MENSUAL

Un viatge gastronòmic als sabors me-diterranis de l'Orient Pròxim. Organitza:KUBS Divulgació. Lloc: Centre CulturalSant Josep.

Curset de Cuina Vegetariana Libanesa

Del 26 de novembre al 4 de desembre

Lore, dirigida per Cate Shortland. Ale-manya, 2012. VO en alemany amb sub-títols en castellà. Hora: dimarts, a les17:00, 19:15 i 21:30 hores. Lloc: Ci-nema Filmax Gran Via.

Cinema en V.O.‘Lore’ a FIlmax Gran Via

Dm. 25 de novembre

Partit de futbol de la 15a jornada desegona divisió B del grup 3 a l’estadide futbol de l’Hospitalet. CE L’Hospi-talet - Real Zaragoza B.

Partit de futbolHospi - Zaragoza B

Dg. 30 de novembre a les 12:00

Page 23: Linia lhospitalet 18

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 88 23 | línial’hospitalet.cat24 novembre 2014

Page 24: Linia lhospitalet 18

| 24 Pròxima edició: 15 de desembrelínial’hospitalet.cat 24 novembre 2014