Limba romana culegere clasa a 4-a romana culegere clasa a 4...¢  l. Lexicui CuvAntul. Cuvinte cu aceeagi

 • View
  142

 • Download
  11

Embed Size (px)

Text of Limba romana culegere clasa a 4-a romana culegere clasa a 4...¢  l. Lexicui CuvAntul....

 • Tudora Pilita

  Cleopatra Mihailescu

  llmba romilna

  clasa a lV-a

 • l. Lexicui CuvAntul. Cuvinte cu aceeagi formS, dar cu sens diferit.. "" ""'4 Test de evaluare (1) ..... " " " " '6

  Il. Ortografia Scrierea corectd a cuvintelor v-a 9i va " '. """""7 Scrierr:a corectd a cuvintelor n-ai gi nai "" " " " "8 Scrier',.a corectd a cuvintelor n-am 9i n-are .........' " """ " " " 9 Scrierea corectd a cuvintelor n-a!i 9i n-au ......".... "" "" " " " 10 Scrierea corectd a cuvintelor ce-l gi cel "" " " " '11 Scrierea corectd a cuvintelor nu-l, n-o 9i nu-i ......... """""""""'12 Test de evaluare (2) " " "

  "13 IIl. Punctuatia

  *Punctele de suspensie ................ "" "" " " " " '16 Test cle evaluare (3) """"""17

  lV. Scrierea functionali

  Afigul .Articole din reviste pentru copii .......... "" '20 \'. Scrierea imaginativi

  Compunerea dupd suport vizual .......... " " " " ""21 Comp,unerea cu inceput sau sf6rgit dat............. ....."""""""""22 Compunerea dupd un plan propriu de idei """"""23 Compunerea pebaza unor cuvinte 9i a unor expresii date ........... """"""-"24 Compunerea cu titlu dat .............. ,.,,,..25

  Compunerea1iber5.......... " " " """"26 Compunerea in care se introduce dialogul " """"'27

  VI. Scrierea despre textul literar Formularea de intrebdri in legdturd cu conlinutul textului """"28 *Transformarea textului dialogat in povestire """ '29 Personajul literar. Spaliul gitimpulin textul literar.......... ...," "30 Test rle evaluare (4) .....'..". '31

  VIl. Propozifia "Propozilia enunliativd afirmativd """32 .Propozilia enun[iativd negativa "" "33 Test rle evaluare (5) """"" 34

  Vlll. Pa{i de vorbire Verbul

  Substantivul ...... Adjectivull Pronumele personal """44 Numeralul 47

  Test Ce evaluare (6) "" " "'48 Test de evaluare (7) ' " " "49

  IX. Pedi de propozilie Pred catul

  Subiectul Atributul

  ,,,,.....,.,,,.,..62Test Ce evaluare (B)

  35 38 41

  50

  53 ..56

  Test de evaluare (9) .. . ........ 63

 • .\ -^. .a I. I.FXXEUL

  Cr-t'.1:rUl. CWtnrtr CU ACDEA$I F'ORMA, DAR CU SENS DIFERIT

  1. Combind silabe pentru a alcdtui cdt mai multe cuvinte. . ri, te, Co, di, na, fe, Sa, po, bei, bi, rum, tu, r5, lec; 'le,zi, a, be, ca, ua, plan, s5, de ta, le, ri,geu, scd'

  2. Scrie cuvinte ca in model: pui - cui

  . poartd . mai ' noud ' mere Marin - Marinache

  " Anghel . Tudor . Dumitru

  3" Comple'[e,azd casetele cu silabe potrivitegtru a alcdtui cuvinte.

  I]li l-l'" ;; E rile - I-l mens frasrnen f-l

  pu I-l ni" ", l-l t"r" l-l b"u gla-f I

  4. Selecteazd cuvintele cu sens asemdndtor'

  ' catastrofal, Tngrozilor, catedrS, teribil; " degradat, distrus, stricat, degajat; " imbrdtigare, hain5, strai, vegmAnt;

  ' frumusele, trufie, splendoare, strdlucire. 5. Scrie cuvinte cu sens asemdndtor celor date.

  'nuc

  . Vasile

  . drum cinste ldmurire

  . slncer SUS

  zimbet

  . fermecat model u9or

  . sumd supdrat vindecat

  . evident fo(5 rapiditate

  6. Scrie cdte zece cuvinte care contin:

  7. Scrie cAte zece cuvinte care denumesc: . fiinte; . insugiri; . numere;

  . plante.' nume de persoane; 'acliuni; Scrie c6te gase cuvinte care incep cu o vocald, respectiv cu o consoan5.

  Scrie cuvinte cu sens opus celor date.

  8.

  9. . sfdrgit

  imbdtrdnit senin

  . mult bine rdcoros

  mp mb i e ea oa IA

 • 10. Taie cuvdntul nepotrivit din fiecare exemplu. . carte, caiet, stilou, dulap, gumi, creion; . matematicd, istorie, geografie, englezd, poezie; . gdin5, ratd, gAsc5, garpe, curcS; . ghete, sandale, papuci, tenigi, picioare.

  11. Scrie familia de cuvinte pentru fiecare dintre cuvintele date. . prieten . pachet . scris . copil

  12. Desparte Tn silabe cuvintele date. . sdrbltori . publicatii . text . specifice pdrere mesaj poezie expresii

  13. Completeazd casetele cu grupurile de Iitere care lipsesc. . ru l-l te . f-] ripit . An l-l Ia [-l . l-l =g" tre l-l re I-l nrr Iorda t] cule l-l

  14. Explici urmdtoarele cuvinte: 'zaNdi .terasS; .?nhdmat; .toiag.

  15. Explicd intelesul cuvintelor subliniate in enunturile urmdtoare. a) . Mama agazd pdldria pe capulcopilului.

  . M-am int6lnit cu prietenul meu la capulstrizii. b) . Cele doud costume ale mele nu sunt nor.

  .Aseard au venit nagii la noiinvizitd. 16. Alcdtuiegte cdte doud enunturi in care cuvintele urmdtoare sd aibd sensuri diferite.

  . mare . mic . sare . broascd 17. Alcdtuiegte enunturi in care cuvintele subliniate sd aibi alte sensuri.

  . Am urcat muntele pe o cale cunoscutd de mine.

  . Mihaela imi face semn cu mdna de la balcon.

  . Broasca a sdrit speriatd Tn lac.

  . Mama a agezat veseld noud pe mas5.

  . Am cumpdrat un cog de rdchitd pentru pdine.

  . impdratul a trimis un solin lara vecind. 18. Selecteazd cuvintele care pot avea mai multe sensuri gi alcdtuiegte enunturi.

  . inleleptul igi face vara sanie gi iarna car.

  . Lenegul mai mult aleargd gi scumpul mai mult pdgubegte.

  . Un prieten face mai mult decdt o pungd cu galbeni.

  5

 • ::' ..:

  Citegte textul de mai jos, apoi rezolvd cerinlele date.

  ,,il chemi cu bldndele in curte. CAinele se apropie sfios, gudurindu-se:

  il poftea baciul la judecatd. - Vin aici! gi-i fdcu semn cu palma lAngd el. Sarnson i se agternu la picioare, tdnguindu-se incet. Dascdlul se aplecS, ii trecu mAna peste blan5, dete de cureaua care-i

  sugruma grumazul, o desfdcu gi lanlul cdzu. CAinele se ridicS, se scuturd ca de o povard gi-i linse mAna: era mai mare 9i mai puternic de- cAt i se pdruse la inceput. ii ptacu gi-l adoptd. inchise poarta, Tl lud cu el gi-l pofti in pridvorul casei, unde imparlird amAndoi pulina merindd.

  - Tu ai sd rdmdi aici la mine, ii vorbi el." C iobd n i I d (fragment), Vasile Voiculescu

  'r. Explicd urmdtoarele cuvinte. baciul . grumazul

  2, Desparte in silabe cuvintele date. ,blAndete

  cAinele

  'bldndele sfios

  ,bldndete sfios

  . palma semn

  . povard puternic

  . puternic incet

  . sugruma

  . cureaua impdrfiri

  . pridvorul

  . judecatd incet

  3. Scrie cuvinte cu sens asemdndtor celor date. . a pofti

  merinde

  4. Alcdtuiegte enunturiin care sd folosegti cuvinte cu sens opus elor date maijos. . inchise

  aici

  5" Alcdtuiegte enunturiin care cuvintele date sd aibd sensuri diferite de cele din text. vin o mAna . mai * mare . mine

  6. Transcrie cAte gapte cuvinte din text care Tncep cu: o vocalS; . o consoan5.

  7. Formuleazd enunturi in care sd folosegti cuvinte care denumesc: fiinte; . lucruri; . actiuni; " insugiri.

  L Alcdtuiegte enunluri in care sd folosegti cuvinte selectate din text care conlin

  grupuri de litere.

  9. Alege cuvintele potrivite pentru a formula enunturi corecte. . CAinele a fost chemat ", lll btilndele, rdutate, curiozitate. Samson i se agternu la ... , lll poartd, ugd, picioare ' CAinele a fost poftit in ... lll curte, casd, pridvor

 • II. OnT@ftfrYtFx,Yt Scrunnnn conncrA A cwrNTDLoR v-A Ar vA

  1. Compleleazd casetele cu v-a sau va. ' ,,Oftaglg gdndea cd in curdnd E veni iarna. Vor fi viscole gi

  Ciubotelele ogarului (fragment), Cdlin Gruia . ,,- Tdceti. tSgeti gi nu vd mai lSudati pe voi, ci prea mdriti numele

  Domnului cd el I I ldsat, cum m-a lSsat gi pe mine gi pe toate cdte se afld pe pdmdnt."

  . .- r-r inserat Ali prdtit ei r-r ?:::i:i l ?#'ffJk :ffiXf alb, dresat.'i

  Fram, ursul polar(fragment), Cezar Petrescu 2. Transcrie enunturile alegdnd forma corectd a cuvintelor v-a gi va.

  . Am crezut cdv-alva anuntat Laurentiu.

  . Am aflat cd valv-a veni peste o sdptimdnS.

  . Nu v-alva pleca in aceastd vard la mare.

  . V-aNa spus cd valv-a cumpdra un apartament in Bragov?

  . Nu gtiu dacd se valv-a tine de promisiune.. Festivitatea v-alva incepe Ia sfdrgitul Iunii.

  . Aurelia se v-alva ocupa de primirea invitatilor.

  . Camelia nu valv-a povestit toatd intAmplarea.

  . Marina v-alva adus fructele preferate. 3. Formuleazd intrebdri ale cdror rispunsuri sunt date mai jos gi in care

  sd folositi cuvintele v-a sau va. . Dana pleacd la int6lnirea cu arhitectul. . Andrei a povestit despre meciul de hochei. . Albert a adus buchetele de flori pentru voi.

  4. Completeazd casetele cu va sau v-a. . Nu gtiu g" F povesti prietenul, meu despre muzeul vizitat.. Bunicul LJ intrebat dacd I I plScut acel film.

  5. Alcdtuiegte enunluri,. cq.re sd contini cuvintele v-a sau va, despre:. un Tenomen al natunt:. un domnitor al Moldovei'. un animaisaloaiic;--. o intdmplare fericiti din viata ta. 6. Alcdtuiegte patru enunturi in care sd folosegti cuvintele v-a gi va, ca in

  modelul dat. Unchiul v-a anuntat de o lund cd va veni la voi.

 • Scrunnnn conncrA A cwINTDLoR /y-41 gI nA/

  1. Completeazd casetele cu n-ai gi nai.

  oustiurile tale de oheat5."

  Fram, ursul polar(fragment), Cezar Petrescu

  zbura-vom multigor deasupra codrilor!" M ic1 rnp7 rat gi pietricica fermecatd (fragment), Angela M ihai-Cerndtegti

  . ,,- [--] spus-o bine - zise domnul Omidd."

  .,,_LoTnceputpoatec5nu_zisePdldrierul_dar ceasul in Ioc, la unu gi jumdtate, cOt vrei."

  Alice in tara minunilor(fragment), Lewis Carroll . Colegul meu a interpretat o melodie foarte frumoasd la l-1.

  2. Transcrie enunturile, alegdnd forma corectd a cuvintelor n-aigi nai. . A cumpdrat un nai/n-ai de la un magazin din centrul oragului. . De