27
Limba română contemporană: Stilistica Cursul 2 Stilistica oralităţii. Oralitate/scris 26 noiembrie 2013

Limba română contemporană: Stilistica Cursul 2

  • Upload
    juliet

  • View
    109

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Limba română contemporană: Stilistica Cursul 2. Stilistica oralităţii. Oralitate/scris 26 noiembrie 2013. Stilistica oralităţii. Tipul specific de manifestare: dialogul: forma primă, naturală, de manifestare a limbajului - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Limba română contemporană: Stilistica Cursul 2

Limba română contemporană: StilisticaCursul 2

Stilistica oralităţii. Oralitate/scris

26 noiembrie 2013

Page 2: Limba română contemporană: Stilistica Cursul 2

Stilistica oralităţii

Tipul specific de manifestare: dialogul: forma primă, naturală, de manifestare a limbajului

• a. Trăsăturile definitorii ale oralităţii - universale (care derivă din situaţia

de comunicare) • b. Caracteristici lingvistice – particularităţi ale unei limbi date • c. Marcarea în scris efecte de oralitate

*Oralitate reală transcrisă / Oralitate spontană în scris (interferenţe)/ Oralitate

simulată

Page 3: Limba română contemporană: Stilistica Cursul 2

Scris/Oral• - distanţa redusă între S şi O: permeabilitate sporită a scrisului la

oralitate • În prezent, situaţie generală: anumită ştergere a diferenţelor,

nivelare: forme culte pătrund în oralitatea populară, forme populare sunt notate în scris

• - Dovezile oralităţii din trecut – indirecte imagine refăcută, reconstituită pornind de la texte scrise (scrisori inculte, teatru...)

• - manifestări intenţionale / non-intenţionale – mimesis al O / scăpări involuntare, inabilităţi, lipsa obişnuinţei cu codul scris Scop: - efect de real, autenticitate - uz documentar

- pact de familiaritate, captatio – uz comunicativ

În scris: stil oral / stil scriptural

Page 4: Limba română contemporană: Stilistica Cursul 2

Trăsăturile definitorii ale oralităţii

• 1. Realizare sonoră• 2. Comunicare directă, faţă în faţă• 3. Caracter spontan• 4. Secvenţialitatea mesajului

Page 5: Limba română contemporană: Stilistica Cursul 2

Textul A

Tocmai. No – erau multe, multe d-astea... au fost multe măgării. Nu puteai să vorbeşti, orice s-ar spune. Bă, ceea ce spune şi fi-miu, ce bă – nu puteaţi să deschideţi gura? du-te bă, că nu mai mâncai pâine tu din asta care ţi-am făcut-o eu, dacă nu tăceam... şi ş-aşa eu am fost ţâfnos. […] Mă trimite – eram membru de partid, mă trimite la... pe... ă... era... o... ă... un fel de... ă... loc, nu ă... cum să zic eu... ă... un loc de protocol pentru organizarea vizitelor de lucru... aşa, pentru organizarea de către partid a ă... tuturor şmecherilor care trebuiau să aplaude ă... pe tovarăşu... La aeroport. Chemau profesorii ca să organizeze deplasarea copiilor pentru aeroport. Zic – bă, cu asta vă ocupaţi voi în Bucureşti?

• Tip de oralitate

1. Realizare sonoră2. Comunicare directă, faţă în faţă3. Caracter spontan4. Secvenţialitatea mesajului

Page 6: Limba română contemporană: Stilistica Cursul 2

1. Realizare sonoră

- dispune de mijloace suplimentare de expresie ("suprasegmentale") – pe care punctuaţia le transcrie foarte parţial

intonaţia (variaţiile de înălţime care formează curba melodică a enunţului) = componentă obligatorie a unui enunţ / "accent străin" = caracter continuu

Bibl. Laurenţia Dascălu-Jinga, Melodia vorbirii în limba română, Bucureşti, Univers Enciclopedic, 2001.

Page 7: Limba română contemporană: Stilistica Cursul 2

- funcţie sintactică – elipsa; "Dan a scris, Maria – nu"; tipuri de relaţii

"Dai, n-ai", "Vrei, nu vrei, pleci" - funcţie modală – caracterizează / indică actul de limbaj (întrebare /

aserţiune / ordin etc.). ex.: Dan stă aici/?/./!/• - întrebarea totală – contur ascendent; întrebările parţiale –

descendent; aserţiunea etc.• - şi alte strategii pragmatico-textuale: cerere de repetare ("Cine a

venit?"), citare (+ distanţă ironică), paranteză- funcţie contrastivă - marchează emfaza, subliniază părţi ale

enunţului prin contrast (accentul frastic)• - actualizează presupoziţii diferite: că era de aşteptat...

ex. "Dan stă aici". "puţină minte“ "Dumnezeu ştie". • - nu structuri de emfatizare ("e el cel care a venit")

Page 8: Limba română contemporană: Stilistica Cursul 2

- funcţie expresivă – adaugă informaţii privind atitudinea

afectivă a L- în parte convenţionalizate- cel mai greu de descris

ex.: Dan stă aici?! – surpriză, bucurie, durere

• Obs.: limitele punctuaţiei şi ortografiei (,.:;!?...( –);

majuscule, subliniere / cursive); dar şi limitele transcrierilor fonetice

• - intonaţia e purtătoare de informaţie cu caracter parţial convenţionalizat, dar nu univoc

Page 9: Limba română contemporană: Stilistica Cursul 2

accentul – în română acc. de intensitate (nu înălţime) – dar şi asociat cu o

lungime mai mare- liber (nu fix) – sil. ultimă, penultimă, antepenultimă, ...; frecvenţa

creşte datorită articolului postpus: Ex.: "Vânturilor, valurilor"

- parţial mobil în flexiune şi în derivare: flexiunea verbală (pleacă / plecasem / plecat); a trece / trecător

- cuvintele mai lungi şi compusele au accent secundar: rezervă, folosită în vorbire, în funcţie de ritmul frazei: douăzeci: 20, 21, 22 // douăzeci de zile

- negaţia atrage accentul (informaţie importantă): citesc / nu citesc; aude / n-aude

- accent ocazional – afectiv, emoţional – la începutul cuvîntului (ex-traordinar)

Page 10: Limba română contemporană: Stilistica Cursul 2

pauze – de diferite durate, cu diferite funcţii - fiziologică (de respiraţie)- semantică (cu intenţie: subliniere)- de ezitare – vocalele neutre – ă (starea de repaos); cuvinte de umplutură

(asta, ăla...)

cantitate – lungiri de sunete – cu valori afective (bucurie, mirare, ezitare...)

ex.: el eee... ; pe miiine?! debit – viteza rostirii – variaţii nemarcate

efecte: eliminarea pauzelor dintre cuvinte, fonetică sintactică, sincope

ritm – succesiunea regulată a silabelor accentuate / neacc.

Page 11: Limba română contemporană: Stilistica Cursul 2

- nivel fonetic: modificări

• Valoarea raportului scriere / pronunţare:- româna – ortografie "fonetică", "fonologică", cu cîteva excepţii

• - excepţiile = locul de manifestare al mărcilor oralităţii: ieu, ieste, egzact împrumuturi recente (homleşi) – şi popular, necultivat – dar evocă realizarea sonoră

• - efectele pronunţării non-standard (inculte / regionale) dosarili• - efectele pronunţării non-solemne, în tempo rapid: fonetică sintactică,

dispariţii de sunete: poa'să vină omu: adu(ci_ce)asul, o(pt_b)utoaie : apostrof

Page 12: Limba română contemporană: Stilistica Cursul 2

• - unitatea nu e cuvântul, ci grupul fonic (purtător de accent) – sunt uzuale

legăturile între cuvinte, eliziunile, formele conjuncteEx. Cine-ţi scrie? – legare din raţiuni fonetice

Nu ţi-am scris? – reguli, ierarhie de aplicarecre'că / cică

N-am putut s-aduc lucrarea, c-am făcut-o c-un coleg.

- grade diferite de permisivitate- diferenţă stilistică colocvial / oficial- faza I – hiatul devine diftong; unde nu – dispare, eliziune (te-aştept; s-aştepte!)- î iniţial: nu are n-are // nu întreabă nu-ntreabă

Page 13: Limba română contemporană: Stilistica Cursul 2

• - mai ales în tempo, debit rapid, nu sînt pronunţate uniform, egal de clar, toate părţile cuv. - fenomene de sandhi (fonetică sintactică) - accidente fonetice- reducerea hiatului

Ex.: am avusstări, miam dasseama, kestiilästea"să-n găses şi ieu soţia" "să-j găsească" "prea ieji zăpăcit" "a pleca dă lîngă babă"

– unele se explică şi prin neglijenţă, necunoaşterea regulilorvorbirea cunoaşte o evoluţie mai rapidă decît scrisul (mai conservator) Factori: - lingvistici (coarticulaţia)

- psihologici (ritmul mai rapid al gândirii)- lexicali (analogia)

- caz aparte – în rom. generalizată căderea lui –l: formal / informal, oral / scris; în expresii (ca dracu, ca omu, cu stîngu-n dreptu - Butimanu) – cu sau fără apostrof;

Page 14: Limba română contemporană: Stilistica Cursul 2

- acţionează un principiu al minimului efort• asimilarea: apsent, ciolofan• anticiparea: indentic, cîini• propagarea: genunchi, înfinge• disimilarea (diferenţierea) tac'tu, colidor, propiu, Ruxanda• dispariţii – afereza ('neaţa, mata, Nelu)• sincopa (domle, plovăr, geamurle)• apocopa / trunchierea (încoa', juma', tre', Pata, bac)• apariţii – epenteza – optîsprezece

- proteza – îs, alăută, aromân• metateza - aeropag

evitarea hiatului – diftong (sinereză) varietate, asfixiat, revoluţie, social- epenteză - contracţie – alcol, fică

Page 15: Limba română contemporană: Stilistica Cursul 2

- nivel suprasegmental• - ortografie, punctuaţie (abuz de semne de exclamaţie, de ghilimele)• - cantitatea: repetarea literei; puncte de suspensie în cuvânt (I. Golescu,

Creangă): bu...nă• - sugerarea tempoului, a debitului rapid: dispariţii de sunete, scrieri de

grupuri sintactice fără pauză "Careşlangailar'?" (Goma)• - sugerarea tempoului lent: silabaţie• - accentul, sublinierea: majuscule (abuz)

Page 16: Limba română contemporană: Stilistica Cursul 2

Textul B

Foaaaarte frumos film! Băiatu', care era Jerarfilip, vine la început pe un cal alb şi frumos pe un drum pîn pădure şi departe, pe un deal, se vede un castel. Pe urmă îl vezi cum intră în castel pe o poartă de fier şi merge undeva, într-o piaţă de acolo, din castel. Şi-acolo băiatu' se ia la bătaie cu un burtos, un jandarm care nu-i lăsa pe ţărani să vîndă ce-aveau şi ei p-acolo. Maamă ce l-a mai bătut, ce i-a făcut! Ha-ha-ha! I-a pus un coş de papură-n cap, a tăiat o sfoară cu sabia şi i-a căzut în cap o scîndură, i-a dat brânci într-un ţarc cu porci... A venit şi gărzile, da' băiatu' se lupta cu trei şi cu patru deodată şi odată se opintea în sabie şi-i dădea pe toţi de-a berbeleacu' în mocirlă. Mamă, ce bătaie !

• Ce marchează?

- trăsături

- fenomene

• Cum le marchează?

Page 17: Limba română contemporană: Stilistica Cursul 2

2. Comunicare directă, faţă în faţă

a)- implică mijloace non-verbale –gesturi – de arătare (deixis)- de subliniere- expresive, semnificative- mimică (afectivitate)

b)- se recurge la context – prin deictice – elementele lingvistice care se decodează prin referire la situaţia de comunicare (aspectele indiciale ale lbj., "gesturi verbale") eu-aici-acum- el, ăsta, celălalt – cînd nu sînt anaforice- timpurile verbului- articolul (mama, tata; "Dă-mi caietul!")- verbe ca a veni("subiectivitatea limbajului")

c) - se recurge la implicit- verificarea presupoziţiilor, corectare - vag, aproximare (nu ştiu ce)

Page 18: Limba română contemporană: Stilistica Cursul 2

Textul CFumau în tăcere, tuşind din cînd în cînd şi scuipînd gros. Bă,

da' frig mai e... am îngheţat de zici ce-i aia. Gata, io-i dau drumu'. Begonie se ridică, aruncă chiştocul şi sări în groapă. Apucă lopata şi o înfipse adînc sub conductă. Se auzi un zgomot sec, urmat de un pîrîit. Pe urmă, nimic. Şefule, ce faci acolo? Linişte. Să ştii că ăsta şi-a rupt vreun os, dracului. Hei! Da' răspunde, dom'le, o dată! Begonie îşi iţi capul peste buza şanţului. Se hlizea cu gura pînă la urechi. Trandafir şi Laur îl priviră întrebător. Ce-ai de te rîzi? Am auzit crăpînd ceva acolo, jos, ce-a fost? Begonie le făcu cu ochiul. Ia coborîţi voi încoa', să v-arăt ceva grozav... Cei doi săriră fără să mai ceară alte explicaţii. În fundul şanţului apa mustea sub cizme. Begonie îi privea printre gene, mutîndu-şi greutatea trupului de pe un picior pe altul. În mîna dreaptă ţinea un craniu micuţ, spart, plin de noroi. E, ce ziceţi de-ăsta? Nu-i o minunăţie?

(Răzvan Petrescu, Şansa)

• Ce marchează?

- trăsături

- fenomene

• Cum le marchează?

Page 19: Limba română contemporană: Stilistica Cursul 2

3. Caracter spontan

• = firesc, puţin controlat, neelaborat• Consecinţe: a) – erori, neglijenţe Obs.: Labov 1972: contestă opinia generală

despre negramaticalitatea comunicării orale – falsă; de fapt, 75 % din enunţuri sînt absolut corecte; în rest – devieri sistematice: 1) elipsa; 2) bîlbîiala, ezitarea; 3) început greşit (anacolut) – rămîn 2% greşite (în genere, erori pe care persoanele respective le fac şi în scris)

b) – prezenţa afectivităţii • Tendinţe contradictorii: inovaţie, expresivitate (din afectivitate,

legare de concret)• - clişeizare, stereotipie – comoditate, mijloc facil de

comunicare, bazat pe acordul prealabil al interlocutorului• Obs.: pitorescul argoului, al vorbirii populare / sărăcia

(sărăcirea) limbajului (ticuri) / dicteul auomat care produce platitudini

Page 20: Limba română contemporană: Stilistica Cursul 2

4. Secvenţialitatea mesajului

(desfăşurat în timp, unidirecţionat: nu oferă nici E nici R posibilitatea de a reveni asupra sa)

Consecinţe: - simplitate a construcţiei• - repetiţie, redundanţă, insistenţă (mijloace suplimentare

prin care se compensează posibile pierderi)• - discontinuitatea – posibile incoerenţe, ezitări• - autocorectări, reformulări• - semnale discursive

Page 21: Limba română contemporană: Stilistica Cursul 2

Fenomene sintactice

- fenomene generale: altă sintaxăDiscontinuitatea • - Absenţa relaţiilor sintactice între părţile constitutive ale

unui enunţ (incidente, omisiuni, reformulare, adiţionare)• - Lipsa unor concordanţe (acord)= Anacolutul• modificarea de către locutor, în interiorul enunţului,

a proiectului sintactico-semantic iniţial • Ex. Ăştia trebuie să le dai bani mulţi.

Elipsa –

Page 22: Limba română contemporană: Stilistica Cursul 2

Fenomene pragmatic-textuale

Dialogul- coerenţa anaforică- conectori - mărci discursive

auzi, vezi, ştii, lasăpăi, de hai, haide, iamăi, mă, bre, fă, băi, bă of, mamă...iată, uite, iaca

Page 23: Limba română contemporană: Stilistica Cursul 2

Textul D• shi io am gatit (iar gatim la fel!) de aceea am lipsit de la

chestionar! de fapt , in ordinea numerelor de pe tricou, am ajuns acasa, am intrebat-o pe fi-mea daca se culca, a zis ca nu, i-am predat tefoanele mobile pe care putea sa ma sune fi-mea cealalta si i-am zis sa vorbeasca cu ea! (eu am omis sa-i spun ce sa-i spuna , ea a uitat sa ma intrebe, asa ca i-a zis scurt : amma doarme , cand asunat aia, si io am dormit de pe la 19 la 21, desi trebuia sa mergem impreuna undeva la ora 20 ca de-aia ma suna… sunt sigura ca sunt foarte coerenta!) m-am dus deci sa ma culc, am dashkis lap top-ul , am vazut postul nou, i-am recomandat lu nedo sa mai scrie o data si m-am culcat!) m-am sculat, am dat telefoane, am schimbat locul unor ghivece, am tuns plante , am schimbat pamintul in alte ghivece, am pus rufele calcate pe la locurile lor, am executat o supa de curcan precum si o friptura din acelasi animal si pipote la tigaie; am mincat ; am baut; am pus un borcan cu miere zaharisita la bain-marie sa se de-zahariseasca; e inca pe foc, amintitzi-mi sa-l iau de-acolo la un moment dat!

Ce marchează?

- trăsături

- fenomene

Cum le marchează?

Page 24: Limba română contemporană: Stilistica Cursul 2

• Raportul oral-scris: D. Tannen 1982 – le defineşte prin

câte o trăsătură: scrisul – integrare, oralitatea implicare

• De fapt, O = contextualizată – deci "textul" e fragmentar. S integrează, compensează

• S permite o anume detaşare• - De fapt, şi O structurează, ierarhizează – pentru a

memoriza. S permite lista• - De fapt, şi scrisul contextualizează – prin mijloace grafice

auxiliare – legătura cu o imagine, o schemă, un element de cod non verbal

• - tipuri de text: adresa, preţul.... Ex.: Puşcariu – "Of. poştal e rugat să predea această scrisoare domnului..."

Page 25: Limba română contemporană: Stilistica Cursul 2

Transpunerea oralităţii în scris

• intenţionată / non intenţionată // specializată, tehnică (norme, convenţii)- scopuri: autenticitate, simplitate, umor- mijloace Scrisul de-contextualizează, se pierd foarte multe informaţii. De aici, nevoia

de a reintegra – prin convenţii specifice şi prin explicaţii libere ("zise el repede, cu o voce plină de speranţă"). Obs.: dificultatea de a înţelege transcrieri autentice – care par absurde.

Page 26: Limba română contemporană: Stilistica Cursul 2

Caractere lingvistice specifice ale oralităţii în limba română

• - mai ales la nivel fonetic, sintactic şi pragmatic-textual

Obs. ist.: în română – tendinţe ale O devenite normă: dublarea pronominală, corelative, negaţia dublă

Page 27: Limba română contemporană: Stilistica Cursul 2

Textul E

A fost odată un împărat şi o împărăteasă. Amândoi erau oameni de treabă şi frumoşi. Ei se iubeau, nevoie mare! Dară erau tot mâhniţi şi amărâţi că nu făceau copii. Toate leacurile ce luase împărăteasa de pe la vraci şi vrăjitoare nu-i folosise întru nimic.Împăratul şi împărăteasa se puseră pe post şi pe rugăciune, cu gând ca doară îi va asculta Dumnezeu şi le va da şi lor un copil. După trecere de câteva zile, într-una din seri, când petrecură ei o parte din noapte rugându-se mai fierbinte, se culcară şi mai târziu. Cum puse capul pe perină, adormiră îndată, parcă-i lovise cineva cu muchea în cap. Nu trecu mult şi împărăteasa dete un ţipăt, răsărind din somn.- Da ce ai, draga mea împărăteasă, zise împăratul, de ţipi aşa de grozav?- Ce să am, mărite împărate, iacă am văzut un vis frumos şi minunat. Ascultă, că voi să ţi-l povestesc