Click here to load reader

Limba romana - Clasa 6 - Evaluare curenta romana - Clasa 6 - Evaluare curenta... Funcfiile sintactice ale verbului la moduri nepersonale' Re-zumatul) (Modurile de expunere. Naraliunea

 • View
  114

 • Download
  7

Embed Size (px)

Text of Limba romana - Clasa 6 - Evaluare curenta romana - Clasa 6 - Evaluare curenta... Funcfiile...

 • AMALIA DUMITRIU $T.M. ILINCA

  MIHAELAJIANU

  Limba ;i l-,tteratura Romdnd pentru clasa , VI-,

  INSTRUIRE $I EVALUARE

  Eualuare curentd

  W gupEd'ffi

 • ICurruNs]

  Parreaintii. UNITATI DE PREGATIRE ............... .........7

  (Cartea - obiect cultural . Foneticd. Vocale. Semivocale. Diftong. Trftong. Hiat. Omofone. Omografe . Structura textului oral)

  (Opera liricd. Temd. Mesaj. Figuri de stil . Versificalia -Tipuri de rime. Mdsura. Ritmul ' Fo- neticd. Despdrlirea in silabe. Vocabularul . Sinonime. Antonime. Omonime ' Organizarea monologului oral. Descrierea orald)

  (Opera liricd. Eul liric. Metafora . Vocabularul. Arhaisme. Regionalisme. Neologisme'Apre- cieri simple, referitoare la organizarea textelor liice studiate. Exprimarea orald in public)

  (Opera liricd descriptivd. Pastelul . Scrierea imaginativd. Descrierea' Vocabularul. Pleonas- mul. Paronime)

  (Opera epicd tn versuri . Noliuni de sintaxd. Felul propoziliilor. Fraza. Propozilia regentd. Ele-

  mentul regent. Coordonare Si subordonare. Documentarea cu privire la textul literar)

  (Opera liricd in prozd. Verbul' Scrierea imaginativd. Povestirea)

  (Naraliunea la persoana a III-a. Funcfiile sintactice ale verbului la moduri nepersonale' Re- zumatul)

  (Modurile de expunere. Naraliunea la persoana I' Substantivul' Conspectul)

  Qulomentele subiectului operei literare . Substantivul. Cazurile Si funcliile sintactice 'Con- spectul unui text de informare qtiinfficd)

  (Moduri de expunere. Descrierea. Portretul literar tn versuri Si in prozd' Articolul' Pronumele personal. Pronumele reflexiv . Pronumele posesiv Si adjectivul pronominal posesiv' Pronumele

  demonstratiy Si adjectitwl pronominal demonstrativ . Textul de tip informativ ' Argumentarea unui punct de vedere. Relatarea)

  (Modurile de expunere. Descrierea. Tabloul tn yersuri Si tn prozd ' Pronumele personal. Pro- numele reflexiv . Pronumele posesiv. Adjectivul pronominal posesiv' Pronumele demonstrativ.

  Adjectivul pronominal demonstrativ . Numeralul. Aprecieri despre texte literare'Scrierea inspiratd din experienla pers onald. Jurnalul)

  (Moduri de expunere. Dialogul - mijloc de caracterizare a personajelor Adjectivul' Organi- zarea dialogului)

  (Texte literare populare. Adverbul. Dialogul. Adaptarea la interlocutor Si la particularitdlile emiterii)

  (Specii literare. Doina' Prepozilia. Coniunclia. Interieclia' Scrisoarea)

 • (Specii literare: Balada. Predicatul. Cererea, telegrama, cartea poStald)

  (Fabula. Predicatul . Texte literare. Texte nonliterare. Tbxte nonliterare [email protected]

  (Specii literare. Schila . Subiecnl (I). Texte nonliterare distractive)

  (Specii literare. Nuvela. Subiectul (ll). Transformarea dialogului in vorbire indirectd)

  (Specii literare. Nuvela. Caracterizarea personajelor dintr-o nuveld . Atributul . Aprecieri simple, referitoare la organizarea textelor epice studiate)

  (Reportajul publicistic. Reportajul literar Complementul {l). Procesul scierii. Rolul simbo- lurilor Si al imaginilor in pagind. Punctualia)

  (Parabola biblicd. Complementul (ll). Procesul scrierii. Semnele ortografice) Unitatea de evaluare 1 ..................... .......206 Unitatea de evaluare 2 .................... ........ 208 Unitatea de evaluare 3 .................... ........210 Unitatea de evaluare 4 .................... ........212 Unitatea de evaluare 5 .................... ........214 Unitatea de evaluare 6 .................... .......216 Unitatea de evaluare 7 .................... ....... 218 Unitatea de evaluare 8 .................... .......220 Unitatea de evaluare 9 .................... .......222 Unitatea de evaluare 10 .................. ........224 Unitatea de evaluare 11.................... .......228 Unitatea de evaluare 12 .................. ........231 Unitatea de evaluare 13 .................. ........234

  parteaadoua. SUBIECTE PENTRU PERFORMANTA $COLARA fl OLIMPIADE ...............237 parteaatreia. tNFoRMATtl. SUGESTII. REzoLvARI .................. ........................261

 • [Pnnrn.l iNrArl

  UNITATI DE PREGATIRE

  unitatea de pregf,tire

  I .\. Literaturd

  Il Realize azd, pinsdgeli, coresponden{a intre noliune gi definilia ei;

  I

  Cartea Manuscrisul Cotorul Fascicula

  Pagina Filele Coperta

  - este fala unei file. - sunt foile pe care autorul gi-a scris opera. - este o scriere cu un anumit subiect, tipdriti gi legatd in volum - este partea laterald din stdnga, unde se lipesc sau se cos filele

  c[4ii. - sunt foile de hdrtie care alcdtuiesc cartea. - este o parte a unei lucr6ri unice, publicatd in etape. - reprezintd inveligul protector al cirfii.

  E Notear[, in casete, sinonime pentru cuvintele:

  E O.t-ir"gte termenir: cuprins st preJala.

  E Oescrie pdr{ile componente ale cir,tii preferate, cu informa}iile de pe coperte qi cu sumarul.

  E Realize azdunscurt tabel bibliografic pentru autorul ultimei c64i citite. 7

 • Iil t Oi"a cel pufin trei titluri de cir{i ce trebuie sI se gdseascd in biblioteca ta de acasd.

  B. Limbd romfrnd

  E Forrr"urd din silabele urmitoare cuvintele care sd se potriveasci in text. Dac[ egti atent la indicaliile dintre paranteze, rezolvarea exercifiului va fi ugoarl. Sus pe culme (copac cu ace) verde ge, sd, roa, Sub zdpada (derivat de la alb) ne, bra, gu, Printre (sinonim cu ceald) se pierde dul, 16, bi, Ca o fantasmd (sinonim cu friguroasd) cioa, al, si

  EI Noteara c6te sunete qi cdte litere au cuvintele gdsite, din al doilea 9i din al paffulea vers.

  E Rescrie primul vers, marcdnd silabele accentuate.

  E SrUtiniuzd, in versurile lui Vasile Alecsandri, doud cuvinte care conlin diftongi.

  lE Precire azd dotdexemple proprii de cuvinte care si con{ini alli diftongi.

  lE S".1" verbul existent in strof6, la modul indicativ, timpul imperfect, persoanele a doua singular gi a treia plural. incercuieqte triftongii.

  fE Scrie doud exemple proprii de cuvinte care sd conlind triftongi in interiorul cuvdntului.

  Etr Noteari participiul verbelor: - a crea; - q agrea; - a recreq; - a procrea; - a suplea.

  ffiI in""r"riegte rispunsul corect: Participiul verbului a crea corrtiae: a. diftong; b. triftong;

  c. hiat.

 • E Noteaz[ doui cuvinte care sd conlin5 urmltoarele vocale in hiat: o-o; o-e.

  C. Comunicare

  lI S"A" patru componente ale situaliei de comunicare.

  IEI o.n.r"gte doud dintre cele patru componente, notate la ex. 17.

  @ Creeardtu, pe caiet, o situalie de comunicare, intr-o stalie de tramvai.

  E Sunt necesare elemente nonverbale in situalia de comunicare prezentatd la ex' 17. Moti- veazd-li rdspunsul cu un argument.

  A. Literuturd

  f[ Compteteazd enunfurile urmdtoare cu noliunile potrivite, studiate in unitatea de invdlare Cartea - obiect cultural.

  .... cuprinde: numele autorului, titlul cd4ii, denumirea colecliei sau a seriei, editura, ilustralia de coPerti.

  .... poate oferi: informa{ii sumare privind autorul sau subiectul cirfii, informa-

  lii despre coleclia in care apare cartea, ilustra{ii, alte date (pre!ul, apariliile precedente etc.)' .... este persoana care a creat opera cuprinsi intr-un volum'

  .... este un cuvdnt, un grup de cuvinte sau un text aqezatla inceputul unei lu-

  crdri (gneori, a unei p6r,ti din lucrare), pentru a indica sugestiv tema sau conlinutul acesteia.

  .... este o list[ in care sunt indicate gi corectate gregelile dintr-o carte.

  .... este o listd agezatd la inceputul sau la sfhrgitul cdr,tii, in care sunt enumerate

  capitolele qi subcapitolele, titlurile textelor din carte, cu indicarea paginii respective.

  EE p.int "

  mai multe cirli lipsite de prima qi ultima copert[, se afl6 volumul care-li este necesar. Noteazd doul indicii care te ajut[ sd gisegti repede cartea cdutatd.

  II

  E nxphca, in patru-cinci rdnduri, in{elesul afirmaliei Carteq este un obiect cultural.

 • B. Limhd rumfrnrt

  trll S"daucuvintele: - cartea; - predoslovie; - citeau; - obiect; - autor; - doreai; - mai; - scrie; - bibliotecd; - priveai. a. incercuieqte diftongii. b. Identific[ diftongi urcitori (ascendenli) sau cobordtori (descenden]i). c. incercuieqte trift ongii. d. Marcheazd semivocalele din diftongi 9i din triftongi. e. Noteazl cu altd culoare situaliile de hiat.

  trH p. caietul tdu, alcdtuieqte o compunere, de o jumdtate de pagin6, despre o carte, folosind atdt cuvintele date la ex.24, cdt gi alte cuvinte ce confin diftongi, triftongi, hiat.

  B S"ri" pluralul urmdtoarelor crinte:fix, index, listd, prert)c, prolix.Menlioneazd numirul de sunete qi de litere pentru fiecare formd de plural.

  ff, prrrr" accentul diferit, pentru a demonstra cd urmitoarele perechi de cuvinte sunt omo- grafe: voi-voi; adund-adund; cdntd-cdntd; roi-roi; romdni-romdni.

  EI at"etoieqte scurte enunltri cu urmdtoarele omofone: decdt/ de cAt; dltfel/ altfel; numai/ nu mai.

  C. Corxunicare

  W Prezintd o situalie de comunicare ce are ca mesaj informafii privitoare la ultima carte citit[ de tine. (Vei folosi caietul t5u)

  ffi Precize azd codul qi cadrul comunicdrii de la ex. 2g.Itdicdemi$torul, apoi receptorul in cazul situat'ei de comunicare, de la ex. 29. (Vei folosi caietul tIu)

  Pentru autoevaluare, rezolvd exerciliile numirul 3,9, 10, 11, 13, 14,21 ,23,26 notate cu l0 puncte fiecare; se acord5 10 puncle din oficiu. Suce!

  l0