Liksyon 10 para sa ika-5 ng Setyembre, 2020 ng mga kaluluwa para sa Kaharian ng Langit. Nang lumabas

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Liksyon 10 para sa ika-5 ng Setyembre, 2020 ng mga kaluluwa para sa Kaharian ng Langit. Nang lumabas

 • Liksyon 10 para sa ika-5 ng Setyembre, 2020

 • Halimbawa ng maliliit na grupo:

  Ang unang maliit na grupo

  Sa Lumang Tipan

  Sa Bagong Tipan

  Pagiging kabahagi ng maliit na grupo:

  Organisasyon

  Mga proseso

  May nakakatuwang paraan upang makilahok sa paglago ng Iglesia at pangangaral ng Ebanghelyo: maliliit na grupo.

  Nasa Biblia ang maliliit na grupo. Pinili ng Dios ang maliliit nga grupo upang patibayin ang ating pananampalataya, tulungan tayong maunawaan ng higit ang Kanyang Salita, pasiglahin ang ating pananalangin at turuan tayo kung paano magpatotoo.

 • Ang tatlong persona ng Dios ay nagtipon bilang maliit na grupo bago gawin ang sanlibutan. Ang kanilang hangarin ay magplano at tuparin ang paglikha ng tao at kanilang palibot.

  Nagdesenyo din Sila ng alternatibong plano baka sakaling lumayo sa Dios ang tao: Ang Plano ng Pagtubos (1Ped. 1:18-20; Mat. 25:34; Apoc. 13:8).

  Makikita natin kung paano ang maliliit na grupo ay nagtitipon na may iisa o maraming hangarin sa isip. Sa sitwasyon ng Dios, Ang una Nilang pagtitipon ay pagpaplano, at ang mga sumusunod ay nakatuon sa pagtupad sa natatanging plano.

  Baliban doon, ang dapat maging pangunahing layunin ng bawat maliit na grupo ay mag-akit ng mga kaluluwa para sa Kaharian ng Langit.

 • Nang lumabas ang Israel sa Ehipto, Hinati ni Moses ang bayan sa mga kampo (bawat tribo) at mga tolda (bawat pamilya). Sa huli, iminungkahi ni Jethro na palawakin ito sa pamamagitan ng mas maliit na grupo ng tag 1,000, 100, 50 at 10 tao.

  Bawat maliit na grupo ng 10 tao ay pinamumunuan ng relihiyosong pinuno. Ang mga grupong ito ang pumigil sa maraming problema at tumulong upang malinang ang espiritwal na buhay ng bayan, at magtayo ng malapit at magiliw na mga relasyon… Iyon ay–ganun din ngayon–epektibong paraan ng pakikisama, paglagong espiritwal at paglutas ng problema.

  Sa huli, itinatag ni Samuel ang mga paaralan ng mga propeta. SInunod nila kaparehong organisasyon at layunin sa mga grupong itinatag ni Moses (1S. 10:10; 2K. 2:3).

 • “At sa araw-araw, sa templo at sa mga bahay-bahay, ay hindi sila nagsisipagtigil ng pagtuturo at pangangaral, na si Jesus ang siyang Cristo.” (Gawa 5:42)

  Itinatag ni Jesus ang unang maliit na grupo sa Bagong Tipan sa pagpili ng labindalawang apostol.

  Naturuan sila at nasanay sa praktikal na paraan kung paano gamitin sa epektibong paraan ang kanilang mga kaloob sa pangangaral ng Ebanghelyo, habang lumalago sa pang-espiritwal.

  Ang puso ng naunang Iglesia ay mga maliit na grupo na nagtitipon sa mga bahay (Gawa 12:12; Ro. 16:5; 1Co. 16:19; Col. 4:15; Filem. 2).

  Bumuo din sila ng maliliit na grupo ng mangangaral. Tinulungan nila ang isa’t-isa sa personal na karanasan upang maganap ang misyon. Salamat sa mga grupong ito, kumalat ng mabilis ang Ebanghelyo sa buong sanlibutan (Gawa 15:39-41; 20:4; Ro. 15:19).

 • “Datapuwa't ngayo'y inilagay ng Dios ang bawa't isa sa mga sangkap ng katawan, ayon sa kaniyang minagaling. At kung ang lahat nga'y pawang isang sangkap, saan naroroon ang katawan? (1 Corinto 12:18-19)

  Ang katawan ng tao ay binubuo ng mga selula na nagkakatipon upang bumuo ng mga bahagi o organ na bumubuo naman sa mga sistema ng katawan. Bawat selula ay may sariling tungkulin sa bawat organ, bawat organ ay may tungkulin sa bawat sistema ng katawan, at bawat sistema ay may tungkulin sa katawan..

  Silang lahat ay magkakaugnay at gumagawang magkakatugma. Ang Iglesia ay katawan ni Kristo at kapareho din ang gawain. Kung ang isang tao ay kabahagi ng maliit na grupo, mahirap itong madismaya at mas madaling matapos ang misyon.

  Ang mga grupo ay inayos sa paraang bawat tao ay makakabahagi ng pinakamarami nilang kaloob upang tulungang lumago at tapusin ang misyon.

 • MGA PROSESO

  “At nang siya'y makapagnilay na, ay naparoon siya sa bahay ni Maria na ina ni Juan na may pamagat na Marcos; na kinaroroonan ng maraming nangagkakatipon at nagsisipanalangin.” (Gawa 12:12)

  Gumagamit ang Dios ng maliliit na grupo upang palaguin ang Iglesia sa pagpapasigla sa pananampalataya ng mga kasapi at turuan sila kung paano magpatotoo tungkol kay Jesus.

  Bawat grupo ay may pangunahing layunin upang dalhin ang mga tao kay Jesus, kahit marahil iba-iba ang mga paraan o proseso ayon sa mga natatanging hangarin.

  Narito ang mga halimbawa ng mga natatanging hangarin:

  Pamamagitan para sa iba

  Pananalangin para sa karaniwang alalahanin

  Paggugol ng panahong magkakasama

  Pag-aaral sa Salita ng Dios

  Pagsasanay sa paglilingkod

  Pag-aaral kung paano ibahagi ang Ebanghelyo

  Pagtulong sa komunidad

  Pakikilahok sa gawaing pangmisyon

  Hindi lang ito ang pwedeng gawin. Bawat lokal na iglesia ay dapat magplano kasama ng kanilang mga maliliit na grupo na may natatanging hangarin ayon sa kanilang pagkakaiba.

 • “The blessing of the Lord will come to the church

  members who thus participate in the work,

  gathering in small groups daily to pray for its

  success. Thus the believers will obtain grace for

  themselves, and the work of the Lord will be

  advanced.” E.G.W. (Evangelism, p. 111)

  “Let little companies meet together to study the

  Scriptures. You will lose nothing by this, but will

  gain much. Angels of God will be in your

  gathering, and as you feed upon the Bread of Life,

  you will receive spiritual sinew and muscle. You

  will be feeding, as it were, upon the leaves of the

  tree of life. By this means only can you maintain

  your integrity.” E.G.W. (This Day With God, January 3)

Recommended

View more >