of 39/39
Lidská práva Lidská práva - význam, význam, historie, současnost historie, současnost

Lidská práva význam, historie, současnost...N) Nikdo nesmí porušit listovní tajemství O) Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Lidská práva význam, historie, současnost...N) Nikdo nesmí porušit listovní tajemství O)...

 • Lidská práva Lidská práva -- význam, význam,

  historie, současnosthistorie, současnost

 • Pojem lidských právPojem lidských práv

  Lidská práva Lidská práva -- základní práva základní práva ––přirozená přirozená práva práva –– občanská práva občanská práva

  Deklarace práv člověka a občana Deklarace práv člověka a občana

  Lidská práva jako součást právního Lidská práva jako součást právního systému systému

 • Pojem lidských právPojem lidských práv

  Oblasti, které zasahují lidská práva: Oblasti, které zasahují lidská práva:

  Lidský život a existence: nejsoukromější Lidský život a existence: nejsoukromější oblastoblast

  Vztah jedinec: společnost: respekt k názoru Vztah jedinec: společnost: respekt k názoru jedincejedince

  Hospodářská existence: právo na podnikání, Hospodářská existence: právo na podnikání, sociální jistoty..sociální jistoty..

 • Body prezentaceBody prezentace

  Pojem a vývoj Pojem a vývoj –– rovnost, diskriminace, rovnost, diskriminace, segregacesegregace

  Současnost Současnost –– LZPS a další nástroje LZPS a další nástroje ochrany ochrany

  Liga lidských práv a další lidskoLiga lidských práv a další lidsko--právní právní NNONNO

 • Vývoj lidských právVývoj lidských práv

  Myšlenky již od starověku, ale: otroctví? Myšlenky již od starověku, ale: otroctví? Kolize s právem na život?Kolize s právem na život?

  Základní premisa rovnosti lidí je Základní premisa rovnosti lidí je porušována porušována -->> segregace, diskriminace, segregace, diskriminace, pogromy…pogromy…

  Jan Bezzemek: 1215 Jan Bezzemek: 1215 MCLMCL: nebude : nebude vypisovat daně bez souhlasu parlamentu, vypisovat daně bez souhlasu parlamentu, nedotknutelnost osobní svobodynedotknutelnost osobní svobody

 • Vývoj lidských právVývoj lidských práv

  Petition of RightsPetition of Rights 1628: nikdo nesmí být 1628: nikdo nesmí být zatížen finančně bez souhlasu parlamentuzatížen finančně bez souhlasu parlamentu

  Habeas Corpus ActHabeas Corpus Act 1679: o zbavení 1679: o zbavení svobody rozhoduje vždy jen soud + nikdo svobody rozhoduje vždy jen soud + nikdo nesmí být odňat zákonnému soudci = nesmí být odňat zákonnému soudci = základy práva na spravedlivý proces základy práva na spravedlivý proces

  Bill of RightsBill of Rights 1689: první katalog lidských 1689: první katalog lidských práv: vč. zákazu krutých trestů práv: vč. zákazu krutých trestů

 • Vývoj lidských právVývoj lidských práv

  H. Grotius: přirozenoprávní teorie H. Grotius: přirozenoprávní teorie Obrat: 2. pol. 18. stol: USA, VFRObrat: 2. pol. 18. stol: USA, VFR Deklarace práv člověka a občana 1789Deklarace práv člověka a občana 1789 WWII: potřeba kodifikaceWWII: potřeba kodifikace ССharta OSNharta OSN VDLP: „Všichni lidé se rodí svobodní a rovní v VDLP: „Všichni lidé se rodí svobodní a rovní v

  důstojnosti a právech“důstojnosti a právech“ MPOPPMPOPP 19661966 MPHSKP 1966MPHSKP 1966 EÚLP 1950EÚLP 1950

  Nově: Listina základních práv EUNově: Listina základních práv EU

 • VDLPVDLP

  Všichni lidé rodí se svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv

  Každý má právo na život, svobodu a osobní bezpečnost

  Nikdo nesmí být držen v otroctví nebo nevolnictví

  Nikdo nesmí být mučen nebo podrobován krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu

  Všichni jsou si před zákonem rovni a mají právo na stejnou ochranu zákona bez jakéhokoli rozlišování.

 • VDLPVDLP

  Každý, kdo je obviněn z trestného činu, považuje se za nevinného, dokud není zákonným postupem prokázána jeho vina ve veřejném řízení, v němž mu byly zajištěny veškeré možnosti obhajoby

  Nikdo nesmí být odsouzen pro čin nebo opomenutí, které v době, kdy byly spáchány, nebyly trestné podle státního nebo mezinárodního práva. Rovněž nesmí být uložen trest těžší, než jakého bylo lze použít v době, kdy byl trestný čin spáchán

 • VDLPVDLP

  Každý má právo vlastnit majetek jak sám, tak spolu s jinými

  Nikdo nesmí být svévolně zbaven svého majetku

  Každý má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství

  Každému je zaručena svoboda pokojného shromažďování a sdružování

 • VDLPVDLP

  Každý má právo na práci, na svobodnou volbu zaměstnání, na spravedlivé a uspokojivé pracovní podmínky a na ochranu proti nezaměstnanosti

  Každý má právo na vzdělání

  Vzdělání nechť je bezplatné, alespoň v počátečních a základních stupních. Základní vzdělání je povinné

 • Charakter lidských právCharakter lidských práv

  1)1) NEZADATELNÁ NEZADATELNÁ 2)2) NEZCIZITELNÁ NEZCIZITELNÁ 3)3) NEPROMLČITELNÁNEPROMLČITELNÁ 4)4) NEZRUŠITELNÁNEZRUŠITELNÁ

  ??

  a)a) základní lidská práva základní lidská práva nezanikají nevyužitím vnezanikají nevyužitím v určité určité lhůtě, mlčením nebo lhůtě, mlčením nebo neuplatněním nároku o ně neuplatněním nároku o ně nemůže jedinec přijítnemůže jedinec přijít

  b)b) základní lidská práva jsou základní lidská práva jsou vázána na konkrétní osobu, vázána na konkrétní osobu, nikdo je nemůže jinému určit, nikdo je nemůže jinému určit, stanovitstanovit

  c) státní moc je může pouze c) státní moc je může pouze uznat, ale ne zrušit či prohlásit uznat, ale ne zrušit či prohlásit za neplatnáza neplatná

  d) d) člověk nemůže tato práva člověk nemůže tato práva převést za úplatu, darovat převést za úplatu, darovat jinému, zřeknout se jich nebo jinému, zřeknout se jich nebo např. dát do zástavy na např. dát do zástavy na určitou dobuurčitou dobu

 • Charakter lidských právCharakter lidských práv

  Odpovědi: Odpovědi:

  1 b 1 b

  2 d2 d

  3 a3 a

  4 c4 c

 • „do základního lidského práva je možné „do základního lidského práva je možné zasáhnout jen tehdy, jezasáhnout jen tehdy, je--li ohroženo právo li ohroženo právo jiné osoby nebo vážný veřejný zájem“jiné osoby nebo vážný veřejný zájem“

  soudkyně ústavního soudu Eliška soudkyně ústavního soudu Eliška WagnerováWagnerová

 • Vývoj v naší zemi Vývoj v naší zemi

  Meziválečná lidskoMeziválečná lidsko--právní tradice právní tradice

  Zapojení do ochranných struktur po Zapojení do ochranných struktur po ´́8989

  EÚLP, EU EÚLP, EU

  V době totality chybí respekt k LP + V době totality chybí respekt k LP +

  Justiční terorJustiční teror

  Absolutní trest Absolutní trest –– dnes Čína: 6dnes Čína: 6--8 000, za 55 TČ8 000, za 55 TČ

  Normalizace Normalizace -- pendrekový zákonpendrekový zákon

  Vaporizace …Vaporizace …

 • Kléma s RudouKléma s Rudou

 • Kléma bez RudyKléma bez Rudy

 • Vývoj u nás Vývoj u nás

  1) Charta 77: na rozdíl od Solidarity má jiný než 1) Charta 77: na rozdíl od Solidarity má jiný než ekonomický rozměr ekonomický rozměr

  Signatáři Havel, Hájek, Patočka Signatáři Havel, Hájek, Patočka

  disidentský informační systém disidentský informační systém

  zakázaná literatura, samizdatzakázaná literatura, samizdat

  informační kanály ze zahraničí informační kanály ze zahraničí

  Nepovolené koncerty, amatérské filmy..Nepovolené koncerty, amatérské filmy..

  2) VONS2) VONS

  Český helsinský výbor Český helsinský výbor

 • Současnost: zajištění LPSoučasnost: zajištění LP

  Listina základních práv a svobod jako Listina základních práv a svobod jako součást ústavního pořádku součást ústavního pořádku

  Vázanost mezinárodními smlouvami a EUVázanost mezinárodními smlouvami a EU

  Ministr pro lidská práva a národnostní Ministr pro lidská práva a národnostní menšiny (již není!)menšiny (již není!)

  Zmocněnec Rady vlády pro lidská právaZmocněnec Rady vlády pro lidská práva

  Spolupráce vládního sektoru s NGOSpolupráce vládního sektoru s NGO´́s s

 • Veřejný ochránce právVeřejný ochránce práv

  Ne! Ochránce lidských práv neexistuje!Ne! Ochránce lidských práv neexistuje!

  Nový ombudsman JUDr. Pavel Nový ombudsman JUDr. Pavel VarvařovskýVarvařovský

 • Lidskoprávní organizace ČRLidskoprávní organizace ČR

  ČHVČHV

  Amnesty International ČRAmnesty International ČR

  Člověk v tísni / People in needČlověk v tísni / People in need

  Liga lidských práv Liga lidských práv

  Asociace občanských poradenAsociace občanských poraden

 • Liga lidských právLiga lidských práv

  Ochrana lidských práv ve smyslu Ochrana lidských práv ve smyslu zaručeném Listinou zaručeném Listinou

  Spolupracující organizace: MDAC /Centrum Spolupracující organizace: MDAC /Centrum advokacie duševně postižených advokacie duševně postižených

  Start: 2002 Brno, Praha Start: 2002 Brno, Praha

  www.llp.czwww.llp.cz

  Burešova 6, Brno Burešova 6, Brno

  http://www.llp.cz/

 • Liga lidských práv Liga lidských práv

  Ústřední témata: Ústřední témata:

  RovnRovný přístup ke vzdělání ý přístup ke vzdělání

  www.ferovaskola.czwww.ferovaskola.cz

  Práva pacientů Práva pacientů www.ferovanemocnice.czwww.ferovanemocnice.cz

  Reforma opatrovnictví Reforma opatrovnictví

  www.reformaopatrovnictvi.czwww.reformaopatrovnictvi.cz

  Policejní spravedlnost Policejní spravedlnost

  Průtahy v řízení Průtahy v řízení

 • Porušování lidských práv ve světě Porušování lidských práv ve světě

  dnes dnes

  KLDRKLDR

  ČínaČína

  Bělorusko Bělorusko

  Ukrajina: Viktor Juščenko:Ukrajina: Viktor Juščenko:

 • Listina základních práv a svobodListina základních práv a svobod

  2/1993 Sb.2/1993 Sb.

  dle ústavy je součástí ústavního pořádku, dle ústavy je součástí ústavního pořádku, inkorporace mezinárodních dohodinkorporace mezinárodních dohod

  Rozdíl mezi ústavou a Listinou?Rozdíl mezi ústavou a Listinou?

 • Listina základních práv a svobodListina základních práv a svobod

  Státní moc lze uplatňovat jen v případech Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví.způsobem, který zákon stanoví.

  Každý může činit, co není zákonem Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.co zákon neukládá.

 • Listina základních práv a svobodListina základních práv a svobod

  Základní lidská práva a svobody (1) Základní lidská práva a svobody (1)

  Politická práva (2)Politická práva (2)

  Práva národnostních a etn. menšin (3)Práva národnostních a etn. menšin (3)

  Hospodářská, sociální a kulturní práva (4)Hospodářská, sociální a kulturní práva (4)

  Právo na soudní a jinou právní ochranuPrávo na soudní a jinou právní ochranu (5)(5)

 • Listina základních práv a svobodListina základních práv a svobod

  A) Každý má právo na životA) Každý má právo na život

  B) Cenzura je nepřípustnáB) Cenzura je nepřípustná

  C) Každý má právo odepřít výpověď, jestliže by C) Každý má právo odepřít výpověď, jestliže by jí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo jí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobě blízkéosobě blízké

  D) Svoboda projevu je zaručenaD) Svoboda projevu je zaručena

  E) Osobní svoboda je zaručenaE) Osobní svoboda je zaručena

  F) Každý má právo na příznivé životní prostředí F) Každý má právo na příznivé životní prostředí

  G) Jen zákon stanoví, které jednání je trestným G) Jen zákon stanoví, které jednání je trestným činem a jaký trest lze za něj uložitčinem a jaký trest lze za něj uložit

 • Listina základních práv a svobod Listina základních práv a svobod

  H) Občané mají právo na přiměřené H) Občané mají právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří hmotné zabezpečení ve stáří

  I) Nikdo nesmí být podroben nuceným I) Nikdo nesmí být podroben nuceným pracím nebo službámpracím nebo službám

  J) Příslušnost ke kterékoli národnostní J) Příslušnost ke kterékoli národnostní nebo etnické menšině nesmí být nikomu nebo etnické menšině nesmí být nikomu na újmuna újmu

  K) Každý má právo vlastnit majetekK) Každý má právo vlastnit majetek

 • Listina základních práv a svobodListina základních práv a svobod

  L) Občané mají právo na bezplatné vzdělání v L) Občané mají právo na bezplatné vzdělání v základních a středních školách, podle schopností základních a středních školách, podle schopností občana a možností společnosti též na vysokých občana a možností společnosti též na vysokých školách školách

  M) Každý má právo na ochranu před M) Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života rodinného života

  N) Nikdo nesmí porušit listovní tajemství N) Nikdo nesmí porušit listovní tajemství O) Každý má právo, aby byla zachována jeho O) Každý má právo, aby byla zachována jeho

  lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jménochráněno jeho jméno

 • Odpovědi Odpovědi

  1): A, E, I, K, M, N, O1): A, E, I, K, M, N, O

  2): B, D2): B, D

  3): J3): J

  4): H, L, F4): H, L, F

  5): C, G5): C, G

 • Střet / omezení základních právStřet / omezení základních práv

  Vajnai proti Maďarsku (stížnost č. Vajnai proti Maďarsku (stížnost č. 33629/06): 33629/06):

  Soud si je samozřejmě vědom toho, že systematický teror použitý s cílem Soud si je samozřejmě vědom toho, že systematický teror použitý s cílem konsolidovat komunistickou vládu v některých zemích včetně Maďarska konsolidovat komunistickou vládu v některých zemích včetně Maďarska zůstává závažnou jizvou v mysli a srdci Evropy. Připouští, že vystavování zůstává závažnou jizvou v mysli a srdci Evropy. Připouští, že vystavování symbolu všudypřítomného během panování těchto režimů může vzbudit symbolu všudypřítomného během panování těchto režimů může vzbudit znepokojení u bývalých obětí a jejich příbuzných, kteří mohou oprávněně znepokojení u bývalých obětí a jejich příbuzných, kteří mohou oprávněně považovat takové vystavování za neuctivé. Soud má nicméně zato, že tyto považovat takové vystavování za neuctivé. Soud má nicméně zato, že tyto pocity, jakkoli pochopitelné, nemohou samy o sobě určovat hranice svobody pocity, jakkoli pochopitelné, nemohou samy o sobě určovat hranice svobody projevu. S ohledem na všeobecně známé záruky, které Maďarská republika projevu. S ohledem na všeobecně známé záruky, které Maďarská republika v právní, morální a materiální rovině poskytla obětem komunismu, nemohou v právní, morální a materiální rovině poskytla obětem komunismu, nemohou být takové emoce považovány za rozumné obavy. Podle názoru Soudu být takové emoce považovány za rozumné obavy. Podle názoru Soudu právní systém, který omezuje lidská práva, aby tak uspokojil diktát právní systém, který omezuje lidská práva, aby tak uspokojil diktát veřejného mínění, ať už skutečný či domnělý, nemůže být považován za veřejného mínění, ať už skutečný či domnělý, nemůže být považován za uspokojující naléhavé společenské potřeby uznávané demokratickou uspokojující naléhavé společenské potřeby uznávané demokratickou společností, neboť tato společnost musí zůstat rozumná ve svém úsudku. společností, neboť tato společnost musí zůstat rozumná ve svém úsudku. MěloMělo--li být tomu jinak, svoboda projevu a svoboda názoru by byly podřízeny li být tomu jinak, svoboda projevu a svoboda názoru by byly podřízeny „vetu provokatéra“.„vetu provokatéra“.

 • Kolize dvou základních právKolize dvou základních práv

  O jaká práva šlo? O jaká práva šlo?

  Rejžek: VondráčkováRejžek: Vondráčková

 • Střet dvou základních právStřet dvou základních práv

  ……osoby veřejně činné, tedy politici, veřejní činitelé, osoby veřejně činné, tedy politici, veřejní činitelé, mediální hvězdy aj., musí akceptovat větší míru veřejné mediální hvězdy aj., musí akceptovat větší míru veřejné kritiky než jiní občané.kritiky než jiní občané.

  Důvod tohoto principu je dvojí. Jednak se tím podporuje veřejná Důvod tohoto principu je dvojí. Jednak se tím podporuje veřejná

  diskuze o veřejných věcech a svobodné utváření názorů. Co diskuze o veřejných věcech a svobodné utváření názorů. Co největší bohatost diskuze o věcech veřejných by měla být státní největší bohatost diskuze o věcech veřejných by měla být státní mocí regulována jen v míře nezbytně nutné (čl. 17 odst. 4 Listiny mocí regulována jen v míře nezbytně nutné (čl. 17 odst. 4 Listiny základních práv a svobod). základních práv a svobod).

  Současně tím stát akceptuje, že jeho mocenský zásah do Současně tím stát akceptuje, že jeho mocenský zásah do

  svobody projevu, za účelem ochrany dobrého jména jiných svobody projevu, za účelem ochrany dobrého jména jiných občanů, by měl přijít subsidiárně, tedy pouze tehdy, pokud nelze občanů, by měl přijít subsidiárně, tedy pouze tehdy, pokud nelze škodu napravit jinak. Škodu lze napravit jinak než zásahem škodu napravit jinak. Škodu lze napravit jinak než zásahem státu, např. užitím přípustných možností k oponování státu, např. užitím přípustných možností k oponování kontroverzních a zavádějících názorů. kontroverzních a zavádějících názorů.

 • Střet dvou základních právStřet dvou základních práv

  Stěžovatel citoval ze zprávy ČTK ze dne 11. 2. Stěžovatel citoval ze zprávy ČTK ze dne 11. 2. 1977 a z článků v bývalém Rudém právu a 1977 a z článků v bývalém Rudém právu a Mladé frontě ze stejného data, z nichž plyne, že Mladé frontě ze stejného data, z nichž plyne, že jméno vedlejší účastnice bylo uvedeno mezi jméno vedlejší účastnice bylo uvedeno mezi signatáři tzv. Anticharty. Pokud jde o jeho výrok, signatáři tzv. Anticharty. Pokud jde o jeho výrok, že H. V. neztratila že H. V. neztratila "kontakt na mafiány, kteří ji v "kontakt na mafiány, kteří ji v sedmdesátých a osmdesátých letech tlačili do sedmdesátých a osmdesátých letech tlačili do rádií, do televize, na desky", a proto slaví dnes rádií, do televize, na desky", a proto slaví dnes svůj "come back",svůj "come back", stěžovatel měl za to, že má stěžovatel měl za to, že má právo vyslovit svůj názor na celou kulturní právo vyslovit svůj názor na celou kulturní scénu. scénu.

 • Střet dvou základních právStřet dvou základních práv

  Rejžek: 8 zpěvaček siRejžek: 8 zpěvaček si

  rozděluje trhrozděluje trh

  Které??Které??

 • Střet základních práv: kterých?Střet základních práv: kterých?

  NSS: 4 As 40/2010 NSS: 4 As 40/2010 –– 60, uvádění platů 60, uvádění platů zaměstnanců státní správy:zaměstnanců státní správy:

  „…musí se bezvýjimečně poskytovat informace o „…musí se bezvýjimečně poskytovat informace o odměně za práci u všech zaměstnanců odměně za práci u všech zaměstnanců placených z veřejných rozpočtů a bez ohledu na placených z veřejných rozpočtů a bez ohledu na povahu a výši takové odměny.. je tak třeba dát povahu a výši takové odměny.. je tak třeba dát na základě testu proporcionality prostor na na základě testu proporcionality prostor na posouzení, které z těchto ústavních práv má s posouzení, které z těchto ústavních práv má s ohledem na skutkový stav věci přednost…“ohledem na skutkový stav věci přednost…“

  http://www.ochrance.cz/tiskovehttp://www.ochrance.cz/tiskove--zpravy/tiskovezpravy/tiskove--zpravyzpravy--2013/ustecky2013/ustecky--krajkraj--odepiraodepira--informaceinformace--oo--platechplatech--urednichurednich--osob/osob/

  http://www.ochrance.cz/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2013/ustecky-kraj-odepira-informace-o-platech-urednich-osob/http://www.ochrance.cz/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2013/ustecky-kraj-odepira-informace-o-platech-urednich-osob/http://www.ochrance.cz/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2013/ustecky-kraj-odepira-informace-o-platech-urednich-osob/http://www.ochrance.cz/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2013/ustecky-kraj-odepira-informace-o-platech-urednich-osob/http://www.ochrance.cz/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2013/ustecky-kraj-odepira-informace-o-platech-urednich-osob/http://www.ochrance.cz/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2013/ustecky-kraj-odepira-informace-o-platech-urednich-osob/http://www.ochrance.cz/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2013/ustecky-kraj-odepira-informace-o-platech-urednich-osob/http://www.ochrance.cz/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2013/ustecky-kraj-odepira-informace-o-platech-urednich-osob/http://www.ochrance.cz/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2013/ustecky-kraj-odepira-informace-o-platech-urednich-osob/http://www.ochrance.cz/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2013/ustecky-kraj-odepira-informace-o-platech-urednich-osob/http://www.ochrance.cz/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2013/ustecky-kraj-odepira-informace-o-platech-urednich-osob/http://www.ochrance.cz/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2013/ustecky-kraj-odepira-informace-o-platech-urednich-osob/http://www.ochrance.cz/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2013/ustecky-kraj-odepira-informace-o-platech-urednich-osob/http://www.ochrance.cz/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2013/ustecky-kraj-odepira-informace-o-platech-urednich-osob/http://www.ochrance.cz/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2013/ustecky-kraj-odepira-informace-o-platech-urednich-osob/http://www.ochrance.cz/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2013/ustecky-kraj-odepira-informace-o-platech-urednich-osob/http://www.ochrance.cz/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2013/ustecky-kraj-odepira-informace-o-platech-urednich-osob/http://www.ochrance.cz/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2013/ustecky-kraj-odepira-informace-o-platech-urednich-osob/http://www.ochrance.cz/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2013/ustecky-kraj-odepira-informace-o-platech-urednich-osob/http://www.ochrance.cz/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2013/ustecky-kraj-odepira-informace-o-platech-urednich-osob/http://www.ochrance.cz/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2013/ustecky-kraj-odepira-informace-o-platech-urednich-osob/