of 68 /68
Plan rada Predavanja: ličnost, slaganje sa organizacijom, psihološki ugovor, građansko ponašanje u organizacijama, žene i karijera Test tipa ličnosti Test makijavelizma Pauza Predavanja: zadovoljstvo poslom, dizajn radnog mesta, produktivnost, nagrađivanje, posvećenost poslu Primer: zadovoljstvo poslom u Telekomu Test očekivanja i zadovoljstva poslom

licnost i zadovoljstvo poslom

Embed Size (px)

Text of licnost i zadovoljstvo poslom

 • Plan rada Predavanja: linost, slaganje sa organizacijom, psiholoki ugovor, graansko ponaanje u organizacijama, ene i karijera Test tipa linosti Test makijavelizma Pauza Predavanja: zadovoljstvo poslom, dizajn radnog mesta, produktivnost, nagraivanje, posveenost poslu Primer: zadovoljstvo poslom u TelekomuTest oekivanja i zadovoljstva poslom

 • POJEDINAC I ORGANIZACIJA

 • LiteraturaObavezna: Janiijevi N. (2008), Organizaciono ponaanje, Beograd: Data Status, poglavlja II i IV

  Schermerhorn J., Hunt J. , Osborn R., Organizational Behaviour, John Wiley, 2005, chapter 4

 • LiteraturaDopunska

  Staw B. Organizational Psychology and the Pursuit of the Happy/productive Worker, California Management Review, Summer, 1986. Kerr S. On the Folly of Rewarding A, While Hoping for B Academy of Management Executive, February, 1995.Hackman R. Oldham G, Janson R. Purdy K. A New Strategy for Job Enrichment u Staw B. Psychological Dimensions of Organizational Behavior, Pearson, New Jersey, 2004

 • LINOST I LINE KARAKTERISTIKELjudi se razliito ponaaju na poslu jednostavno zato to su razliite linosti Linost: jedinstvena kombinacija karakteristika osobe koja proizilazi iz naina na koji se pojedinac ponaa i stupa u interakcije sa drugima

  Naslee: Genetska strukturaFizike predispozicijeOkruenje: PorodicaSocijalne grupeKultura Situaciona ogranienjaLinost i line karakteristike

 • Dinamika linostiNain na koji linost integrie prethodne osobine i uticaje spolja ujedinstveni obrazacKljuna posledica dinamike linosti jeste razvijanje samoomcepta (self concept)Samo koncept predstavja nain na koji ovek sam sebe vidi kao fiziko, duhovno,emocionlano i moralno bie. Razvija se iz interakcija sa drugim ljudima. ovek se uvek ponaanja tako da opravda sopstveni samokoncept bez obzira na njegovu realnost Samopotovanje predstavlja uverenje oveka o sopstvenoj vrednosti, izgraeno na osnovu samoevaulacije, da raspolae odreenim osobinama, znanjima, vetinama i sposobnostimaLjudi sa visoki samopotovanjem daju bolje performanse ali mogu biti arogantni i u uslovima krize mogu da se ponaaju egoistiki

 • 5 VELIKIH DIMENZIJA LINOSTI Drutvenost, ekstrovertnost vs introvertnostSaglasnost ili prijatnost SavesnostPrilagoenost, emocionalna stabilnost, neurotinostIntelektualna otvorenost (Otvorenost za nova iskustva)

 • 5 OSNOVNIH DIMENZIJA LINOSTIPrilagoenostStabilan, samouveren, efikasan, smiren, bezbedan, oputenNervozan, nepoverljiv, zabrinut, depresivan, nesiguran, zbunjenDrutvenostDrutven, eneregian, dramatian, priljiv, aktivan, samouverenStidljiv, povuen, rezervisan, tih, zatvorenSavesnostUredan, odgovoran, temeljit, organizovan,ambiciozanImpulsivan, bezbrian, neodgovoran, neoprezan, neefikasanSaglasnost (prijatnost)Topao, taktian, paljiv, kooperativan, tolerantan, poverljiv, usluan, brianNezavistan, hladan, neutiv, nepristojan, neprijatan Intelektualna otvorenostMatovit, radoznao, originalan, inteligentan, razuman, kreativanDosadan, nematovit, konvencionalan

 • Socijalne dimenzije linostiCral Jung: socijalne osobine linosti pokazuju kako se pojedinac predstavlja okolini tokom interakcijaPrikupljanje informacija Senzacija- oslanjanje na jasne, proverene, vidljive podatke, preferira se red, rutinaIntuicija- oslanjanje na intuiciju, preferrira se velika slika, trae nove mogunosti pre nego faktiZakljuivanje i donoenje zakljuakaOseanje:orijentacija ka konformiranju drugima, pokuaj izbegavanja sukoba, fokus na emocijeMiljenje: korienje razuma tokom reavanja problema, nisko vrednovanje emocija

 • SOCIJALNE DIMENZIJE LINOSTI

  Senzacija oseanjeInterpersonalanPrijateljski, simpatianOtvoren u komunikacijiDobar za saradnju Cilj: biti od pomoiSenzacija miljenje Orijentisan tehnikim detaljimaPrecizan, ureenPaljiv sa proceduramaPouzdanDobar za nadzor, upravljanje Cilj: uraditi ispravnoIntuicija oseanjePun ideja, mistian Idelista, personalanKreativ, originalanHuman Dobar u kreativnosti Cilj: initi stvari boljim Intuicija miljenjeNaglaava razumevanjeSintetie, intepretiraOrijnatacija ka logici Objektivan, idealistian, impersonalanDobar za otkria, reavanje problemaCilj: razumevati stvari oko sebe

 • MBTI KLASIFIKACIJA LINOSTI

  Ekstravertnost (E)Aktivan, otvorenInteraktivanGovori pa misliDrutvenNa ta fokusurate vau energiju?Introvertnost (I)Tih, povuenKoncentrisan Misli pa govoriReflektivanSenzacija (S)PraktianDetaljiKonkretnoSpecifinoNa ta obraate panju i odakle skupljate informacije?Intuicija (N)GeneralanMogunostiTeorijsko Apstraktno Miljenje (T)AnalitianGlavaPravilaPravdaKako proocenjujete i donosite odluke?Oseanje (F)Subjektivan SrceOkolnostiMilosreProsuivanje (J)StrukturiranVremenski orijentisanOdlunost OrganizovanKako se odnosite prema spoljnom svetu?Posmatranje (P)FleksibilanOtvorenost za diskusijuIstraivanje mogunostiSpontan

 • DVA TIPA LINOSTI

  Osoba tipa AOsoba tipa BUvek se kree, radi i jede brzo. Nikada ne pati od oseaja hitnosti i nestrpljenja.Nestrpljiva i nezadovoljna brzinom kojom se veina stvari oko njega odvija.Nikada ne osea potrebu da izlae i diskutuje svoja postignua osim ako ne mora. Nastoji da radi dve do tri stvari istovremeno. Igra se radi zadovoljstva, a ne da bi pokazao svoju superiornost.Ne zna ta bi radila u slobodnom vremenu.Moe da se opusti bez oseaja krivice. Opsednut je brojevima, merenjem svoga uspeha u kvantitativnom pogledu. Nikada ne pati od oseaja hitnosti i nestrpljenja.

 • LINOST I LINE KARAKTERISTIKELokus kontrole: stepen do koga ovek kontrolie sopstvenu sudbinu Eksterni lokus kontrole manje zadovoljstvo poslom, vee odsustavovanje sa posla, manja posveenost poslu, vea sklonost prihvatanju naredjenja Interni lokus kontrole vee zadovoljstvo poslom, manje odsustvovanje sa posla, bolje za sloene posloveMakijavelizam stepen do koga je pojedinac pragmatian, ima emocionalnu distancu i veruje da cilj opravdava sredstvo Ljudi sa visokim Mach vie ulaze u politike procese, vie pregovaraju i vie pobedjuju, bolji su u poslovima u kojima ima pregovaranja i nisu vane emocije

 • LINOST I LINE KARAKTERISTIKEAutoritarizam/ dogmatizam - stepen rigidnosti linih uverenjaAutoritarna osoba potuje autoritet, ljude ceni kroz mo, voli izvesnost, ne voli promene, sklona politikim akcijama, esto biciklista Samopotovanje, samo-efikasnost stepen do koga ovek voli i uvaava samog sebe i svoje sposobnostiVisoko samopotovanje vee preduzimanje rizika, vee zadovoljstvo poslom, bolje obavljanje sloenijih poslova, vea motivacijaNisko samopotovanje vea zavisnost od drugih, manje zadovoljstvo poslom, manja motivacija

 • LINOST I LINE KARAKTERISTIKESamo-posmatranje (self-monitoring) stepen do koga je pojedinac svestan svojih osobina i sposoban da svoje osobine i svoje ponaanje prilagoava situaciji Visoko samoposmatranje vie obraaju panje na ponaanje drugih, vie dobijaju promocija i vie menjaju radna mesta

  Sklonost riziku stepen do koga pojedinac prihvata rizik i kako donosi odlukeOsobe vie sklone riziku donose odluke bre, na osnovu manje informacija

 • SLAGANJE LINOSTI i POSLASve su osobine linosti legitimne, nema loih i dobrih karakteristika linosti ali ipak...Neophodno je uskladiti te osobine sa tipom posla koji ovek obavlja jer se tako postie: Vea produktivnost i zadovoljstvo zaposlenih ali i izbegava frustracija zaposlenog Zbog toga je procena tipa linosti legitiman postupak u procesu selekcije i promocije zaposlenih

 • PRIMER SLAGANJA LINOSTI i POSLA

  Tip linostiLine karakteristikePogodno zanimanjeRealistian: prednost daje fizikim aktivnostima koje trae snagu, vetinu i koordinaciju. Stabilan, uporan, stidljiv, praktianRadnik na liniji, farmer, mehaniarIstraiva: prednost daje aktivnostima koje trae razmiljanje, razumevanje i istraivanje.Analitian, originalan, radoznao, nezavisan Ekonomist, novinar, matematiarSocijalni: vie voli da pomae drugima da se usavravaju. Prijateljski, drueljubiv, empatianSocijalni radnik, uiteljKonvencionalan: voli red, pravila, jasne aktivnosti. Efikasan, praktian, nefleksibilanRaunovoa, menader, alterski radnikPreduzetniki: sklon je verbalnim aktivnostima u kojima moe da ubeuje druge i stie mo.Samopouzdan, ambiciozan, dominantanPravnik, preduzetnik, prodavac nekretninaUmetniki: skloniji je nejasnim, nesistematinim aktivnostima i kreativnosti.Matovit, emocionalan, nepraktianSlikar, muziar, pisac, dekorater

 • BIOGRAFSKE KARAKTERISTIKEStarost sa starenjem zaposlenog Produktivnost opada zbog pada fizikih i mentalnih sposobnosti Produktivnost raste zbog iskustva i rutine Zadovoljstvo poslom se kree u obliku slova USmanjuje se verovatnoa odlaska iz organizacije Smanjuje se neopravdano a poveava opravdano odsustvovanje Pol Ne utie na produktivnost i performanse ene se vie povinuju autoritetuMukarci imaju via oekivanja ene vie odsustvuju sa posla Ne utie na fluktuacijuDiskusija: ene i karijera

 • BIOGRAFSKE KARAKTERISTIKEBrano stanjeOenjeni / udate su vie zadovoljni poslomOenjeni / udate manje odsustvuju sa posla i redje odlaze Radni sta vreme provedeno na jednoj pozicijiPozitivno utie na produktivnostPozitivno utie na zadovoljstvo poslomNegtivno utie na odsustvovanje sa poslaNegativno utie na fluktuaciju

 • SLAGANJE OSOBE I ORGANIZACIJESlaganje osobe i organizacije (Person Organization Fit- POF) se bazira na interakcionoj psihologiji Individualna reakcija je uvek rezultat dva faktora: individualnih katrakteristika osobe i situacije u kojoj se nalaziSva istraivnja su pokazala da je saglasnost izmedju linosti pojeidnca i posla koji obavlja ima pozitivne efekte na pojedinca(zadovoljstvo) i organizaciju (radni uinak, ostajanje u organiazciji)Istrauje se obino sklad izmedju vetina pojeidnca i zahteva posla koji obavlja ili linosti pojedinca i klime odnosno kulture organizacije

 • SLAGANJE OSOBE I ORGANIZACIJEIdeja je da POF zavisi od slaganja alinih karakteristika pojeidnca i kulture orgamnizacije Neke kulture vie odgovaraju nekim ljudima jer se slau sa njihovim linim karakteristikama i vrednostima Individualne vrednosti koje stvaraju predispozicije za odredjena ponaanja imaju ulogu u izboru organizacije u koju e pojeidnac ui. Neke organiazcije e biti vie a neke manje atraktivne za pojedinca u zavisnosti od toga kako on percipira vrednosti te organizacije i svoje vrednosti i njihovo slaganje

 • SLAGANJE OSOBE I ORGANIZACIJEKada odabere organizaciju sa slinim vrednostima, pojedinac kroz socijalizaciju dalje uvruje te vrednostiSlinost prolosti, iskustva i stavova pojedinaca pojaava njihovu medjusobnu povezanost a to onda olakava kreiranje jake org kulture koja onda jo pojaava te veze Istraivanja su pokazala da je korelacija izmedju visokog POF i zadovoljstva zaposlenih i posveenosti visoka i pozitivna a izmedju POF i namere da se napusti organizaicja je visoka i negativna. Slaganje linih osobina sa org kulturom koje je izmereno na samom poetku karijere zaposlenih bilo je veoma dobar prediktor njihovog ostanka ili odlaska iz organizaciji nakon ak dve godine.

 • SLAGANJE OSOBE I ORGANIZACIJE Istraivanja pokazuju da pojedinci odreuju slaganje izmeu sebe i organizacije ocenjujui slaganje sopstvenih vrednosti sa sledeih sedam vrednosti organizacione kultureInovativnosti i preuzimanje rizikaOrijentaicja na rezultateAgreisvnosti kompetitivnost Podrka ljudima Naglasak na rastu i nagradamaSaradnja i timska orijentacija Odlunost

 • PSIHOLOKI UGOVOR

  Percepcija lana organizacije o meusobnim oekivanjima i obavezama izmeu njega i organizacije Psiholoki ugovor predstavlja listu onoga to oekujemo da emo dati i onoga to oekujemo da emo dobiti od organizacije u kojoj radimo Psiholoki ugovor je baziran na teoriji o socijalnoj razmeni Postoji dve vrste psiholokih ugovoraTransakcioni stabilniji, jasniji, o opipljivim vrednostimaRelacioni manje stabilan, jasan, o neopipljivim vrednostima

 • KRENJE PSIHOLOKOG UGOVORA I NJEGOVE POSLEDICENagrade su vaan deo psiholokog ugovora, ali ne i jedini. Pojedinac u psiholoki ugovor ukljuuje i: radno vreme, uslove, rada, klimu na poslu, statusne simbole, mogunost napredovanja, putovanja, meuljudske odnose, sadraj posla.

  Krenje psiholokog ugovora moe da ima brojne posledice: smanjenje motivacije, posveenosti, sklonost oportunistikom i nelegalnom ponaanju, vee odsustvovanje, odlazak iz organizacije, stres, frustracija, smanjena lojalnost, cinizam.

 • KRENJE PSIHOLOKOG UGOVORA I NJEGOVE POSLEDICETri vrste krenja psiholokog ugovoraNenamerno: obe strane su spremne i sposobne da ispune ugovor, do krenja dolazi usled loe interpretacije i nerazumevanja (kanjenje na sastanak protumaeno kao nemar)Disruptivno: obe strane imaju nameru ali ne i sposobnost da uspune ugovor (zaposleni eli ali ne moe da odgovori novim zadacima; oganizacija ei ali ne moe da isplati obeane bonuse)Raskid ugovora: jedna ili obe strane su sposobne ali ne ele da ispune ugovor (menader banke ne eli vie da radi 16 sati dnevno za visoku platu i odlazi na manje plaen i manje stresan posao gde ima vie vremena za porodicu)

 • KRENJE PSIHOLOKOG UGOVORA I NJEGOVE POSLEDICEOdogvor zaposlenih na krenje psiholokog ugovora moe biti razliit i zavisi od vie faktoraLini odgovor zavisi od pojedinca i njegove linosti (lini stil, spremnost na promene i rizik, lino vrednovanje onoga to je prekreno) Socijalni u organizaciji gde vie ljudi odlazi jer smatraju da je prekren ps.ugovor, svaki pojedinac e biti vie motivisan da odeOdlazak kao krajnja mera protiv krenja psih. ugovora je najverovatniji kada: Ugovor je transakcioni jasan, objektivan (fer plata za fer dnevni rad)Ima raspoloivih poslova van organizacijeOdnos je bio relativno kratak (sa fakulteta najpre odlaze oni koji su doli sa strane)Vie ljudi odlazi Pokuaj da se popravi situacija je neuspean

 • GRAANSKO PONAANJE CITIZENSHIP ORGANIZATIONAL BEHAVIORGraansko ponaanje ukljuuje razne oblike ponaanja lanova organizaicje koji prevazilaze standardne uloge tih lanova u organizacijama. Atruizam: pomaganje drugima da obave zadatke, Savesnost: obavljanje posla sa veim naporom i energijom nego to je oekivano,sportski duh: odustajanje od albi, Pristojnost: deoba informaicja sa drugima, Civilne vrline: particpiranje u politikom ivotu organizacije)

 • ENE I KARIEJERAStakleni plafon (Glass ceiling) nevidiljiva barijera bazirana na linim i organizacionim predrasudama - pojava ograniavanja napredovanja i razvoja pripadnicima manjina u radnoj snazi (ene, rasne, nacionalne i verske manjine, hendikepirani)Prema Fortune u USA 1995 godine, ene dre oko 10% pozicija u menadment u u amerikim kompanijama ali samo 2,4% meu top menadmentom i 1,9% meu najplaenijim pozicijama. 92% ena na menaderskim poloajima tvrdi da glass ceiling postoji

 • RAZLOZI ZA PLAFONIRANJE Zajedniko objajenje Prirodni razlozi poroaj i odgajanje deceSocijalni razlozi uloga ene u porodici Obazovanje i vaspitanje nurturing vs providing ensko objanjenje Diskriminacija na polnoj osnovi usled predrasuda i stereotipa ugraenih u organizacionu kulturu Sve su ene iste i sve su vrlo razliite od mukaraca ene raspolau manjim sposobnostima od mukaraca ene uglavnom ne zanima posao i karijera

 • RAZLOZI ZA PLAFONIRANJEMuka objanjenja: Nedovoljno ena u biznisu uopteNedovoljno ena je dovoljno dugo u biznisu i ima kratko iskustvo Odsustvo iz socijalne mree Nie sposobnosti za odreene poslove ene su manje sklone i manje vine politici u organizacijama Samoispunjavajui stereotip: ene se unapred povlae iz trke za visoke menaderske pozicije jer raunaju na neprijateljsku sredinu, ne unose potpuno energiju jer ne veruju u uspeh, unapred se predaju a onda kada se to zaista i desi, to opravdava njihovo predubeenje?

 • STRATEGIJE ZA PREVAZILAENJE BARIJERE U NAPREDOVANJU Stalno postizanje izuzetnih performansi, Stalno traenje tekih i vidljivih zadataka, Prilagoavanje linog stila mukarcima, Pronalaenje uticajnog mentora (ne sponzora)Umreavanje sa uticajnim kolegama Sticanje iskustva u operativnim polovima Sticanje iskustva u raznim operativnim sferama Iniciranje diskusije o mogunosti napredovanja

 • ZADOVOLJSTVO POSLOM, POSVEENOST POSLU, PSIHOLOKI UGOVOR

 • ZADOVOLJSTVO POSLOM Zadovoljstvo poslom kognitivne, afektivne i evaluativne reakcije pojedinca na svoj posaoSloen stav koji podrazumeva: pretpostavke i verovanja o poslu (kogitivna komponenta) oseanja prema poslu (afektivna komponenta)Ocenu posla (evaluativna komponenta)Generalni stav zaposlenog o njegovom poslu: zaposleni zadovoljni poslom imaju pozitivan stav prema njemu a zaposleni nezadovoljni poslom imaju negativan stav prema njemu

 • ZADOVOLJSTVO POSLOMLokova teorija: zadovoljstvo poslom postoji u onoj meri u kojoj su ljudi zadovoljni ishodom samog posla na zadovoljstvo utiu i oekivanja (vanost) i zadovoljstvo pojedinim dimenzijama posla

  Jaz izmeu oekivanja i zadovoljstva utie i na apsolutnu visinu zadovoljstva poslom

 • FAKTORI ZADOVOLJSTVA POSLOMOrganizacioni Posao:raznovrsnost, autonomija, povratna informacijaSistem nagradjivanja Radni uslovi Kolege na poslu (uticaj nacionalne kulture)Organizaciona struktura (decentralizacija?)Individualni Sklad linih interesovanja i posla Radni sta i starost (krivolinijski odnos)Pozicija i status Ukupno zadovoljstvo ivotom (prelivanje zadovoljstva)

 • DIMENZIJE POSLA I ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH (dopunska literatura)Tri psiholoka stanja zaposlenih, koja nastaju kao reakcija na karakteristike njihovog posla, odreuju stepen motivacije zaposlenih i njihovo zadovoljstvo na posluDoivljena znaajnost posla: zaposleni mora da percipira svoj posao kao neto vredno i vano u sistemu vrednosti koji on posedujeDoivljena odgovornost na poslu: zaposleni mora da veruje da je on odgovoran za rezultate na njegovom radnom mestuZnanje o rezultatima: zaposleni mora da bude u stanju da, relativno regularno, utvrdi rezultate njegovog rada

 • DIMENZIJE POSLA I ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIHRaznovrsnost posla stepen do koga posao zahteva obavljanje aktivnosti koje zahtevaju razliite, izazovne ili nove vetine i znanjaIdentitet zadatka stepen do koga posao podrazumeva da se obavi celina zadatka od poetka do kraja operacije i do vidljivog rezultataZnaaj zadatka stepen do koga posao ima uticaj, neposredan ili posredan, na ivot u organizaicji i van njeAutonomija stepen do koga zaposleni moe sam da utie na nain, dinamiku, metode rada na svom poslu Povratna informacija stepen do koga zaposleni dobija informaciju o efektima svoga rada

 • DIMENZIJE POSLA I ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH - odnos

 • DIMENZIJE POSLA I ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH - metodi unapreenja

 • OBOGAIVANJE POSLA Direktna povratna informacija zaposlenima o rezultatima rada na ne-evaluativan nain i ne preko efa Kreiranje kontakta zaposlenog sa internmim ili eksternim korisnikom njegovog radaansa zaposlenom da ui nove zadatke i pri tome doivljava razvoj Davanje mogunosti zaposlenima d asami odreuju tempo i raspored rada, pauze i slSputanje trokovnih centara na najnii mogui nivo radno mesto tako d azaposleni bude odgovoran za svoj budet Dozvoliti zaposlenom da komunicira direktno sa svima bez obzira na hiejrarhijsku poziciju ako to posao zahtevaZaposleni treba da je odgovoran za svoje rezutlate

 • ZADOVOLJSTVO I NAGRAIVANJE Hipoteza: Adekvatne nagrade poveavaju i zadovoljstvo i produktivnost nagrade vode ka zadovoljstvu zaposlenih i poveanju produktivnosti samo kada su fer i proporcionalne uincima - teorija jednakosti u nagraivanju i zadovoljstvo poslom

  Nagrade nisu samo materijalna sredstva ve i statusni simbol i pokazuju koliko menadment vrednuje doprinos zaposlenih

 • NAGRAIVANJE I PONAANJE

  Kompanije dobijaju od svojih zaposlenih ono to plaaju a ne ono to one ele esto se deava da su to suprotne stvari Primer: nagraivanje profesora za predavanje i za istraivanje i publikacije na univerzitetima u USA i Srbiji. Primer: sistem nagraivanja na EF u BeograduZato kompanije ele A a nagrauju B?

 • NAGRAIVANJE I PONAANJERazlozi za nagraivanje ponaanja A umesto ponaanja BFascinacija kvantitativnim merilima performansiNagraivanje najvidljivijeg umesto najvanijeg ponaanja Hipokrizija razlike izmeu teorije za javnost i teorije za upotrebuUticaj etikih kriterijuma umesto ekonomskih

 • EFEKTI ZADOVOLJSTVA POSLOM Zadovoljstvo poslom i produktivnost

  Zadovoljstvo poslom i naputanje posla

  Zadovoljstvo poslom i odustvovanje sa posla

 • ZADOVOLJSTVO I PRODUKTIVNOST(dopunska literatura)Hipoteza: zadovoljan radnik produktivan radnik malo potvrda u istraivanjima, zadovoljstvo poslom nije konzistentan prediktor produktivnostiIpak u teoriji i praksi menadmenta se ne odustaje od napora da se radnici uine zadovoljnim da bi bili produktivni Odnos zadovljstva poslom i produktivnosti je slab jer i na jednu i drugu varijablu utie veliki broj faktora od kojih su mnogi van dometa menadmenta

 • ZADOVOLJSTVO I PRODUKTIVNOSTNa stavove o poslu je jako teko uticati jerNa stavove o poslu utie jako veliki broj faktora od kojih su mnogi van uticaja menadmenta (zadovoljstvo ivotom)Na stavove utie percepcija zaposlenih pa mala izmena u poslu utie na veliku promenu stava o posluStavovi su vrlo postojani i teko se menajuNa produktivnost utiu i drugi faktori osim zadovoljstva poslom nije tano da, ako je neko zadovoljan poslom i eli da radi, da e uvek i imati vee performanseMentalne i fizike sposobnosti, nivo energije, nivo odgovornostiPosao sam po sebi nekada odreuje performanse

 • MOETE LI ZAMISLITI OVE RADNIKE?Zadovoljan i produktivan radnikZadovoljan i neproduktivan radnikNezadovoljan i produktivan radnikNezadovoljan i neproduktivan radnik

 • ZADOVOLJSTVO I PRODUKTIVNOSTKorelacija zadovoljstva i prodkutivnosti ipak vai vie za strune i zaposlene na viim pozicijama

  Hipoteza: produktivan radnik je i zadovoljan radnik potvrena u praksi ali uz medijatornu varijablu nagrade, implikacija za menadere pomoi zaposlenima da ostvare visoke performanse i nagraditi ih.

 • MERE ZA UNAPREENJE ZADOVOLJSTVA I PRODUKTIVNOSTI Individualne merePlaanje na osnovu performansi Realistini radni ciljevi Intenzivan treningMerenje performansi i feedback Promocija na osnovu performansiProirivanje i produbljivanje posla Grupne mereAutonomne radne grupe sa mandatom da utiu na svoj rad, sastav grupe itd. Takmienje izmeu grupaNagraivanje na grupnoj umesto individualnoj osnovi

 • MERE ZA UNAPREENJE ZADOVOLJSTVA I PRODUKTIVNOSTIOrganizacione mereRotacija poslovaDecentralizacija struktureDugoroo zapoljavanje radi poveanja lojalnosti POvezivanje linih nagrada sa performansama organizacije (godinji bonusi radnicima)

 • ZADOVOLJSTVO I NAPUTANJE POSLA Korelcija izmeu zadovoljstva i naputanja posla je umereno negativnaVisoko zadovoljstvo poslom ne moe samo po sebi spreiti naputanje posla ali e pomoi da ono ne bude visoko Nisko zadovoljsto poslom utie na intenziviranje naputanja posla Uticaj medijatornih varijabliEksterne, objektivne: nezaposlenost, recesija, merderi i akvizicijeSubjektivne, interne: pol, starost, radni sta, investicije u kompaniju, mogunosti za novi posao, porodina situacija, psiholoki profil

 • ZADOVOLJSTVO I ODSUSTVOVANJE Visko zadovoljstvo poslom ne izaziva obavezno i nisko odsustvovanje ali nisko zadovoljstvo obavezno izaziva visoko odsustvovanje sa posla Efekti zadovoljstva na odsustvovanje negativna korelacija kada se kontrolisu drugi faktori (Chicago New York eksperiment)Medijatorne varijable: percepcija zaposlenog o vanosti negovog posla, tretmanu na poslu, nagrada, radne klime.

 • REAKCIJE NA NEZADOVOLJSTVO POSLOMaktivnapasivnadestruktivnakonstruktivnaNAPUTANJEPROTESTVOVANJEZANEMARIVANJELOJALNOST

 • NAJVANIJI FAKTORI ZADOVOLJSTVA POSLOM

  Chart1

  4.632.58

  4.653.54

  4.662.88

  4.784.69

  4.853.9

  Vanost

  Zadovoljstvo

  Sheet1

  VanostZadovoljstvoRazlika

  Obim posla koji ne zahteva prekovremeni rad3.773.180.59

  Izazovan posao3.953.170.78

  Visoka disciplina zaposlenih4.113.610.5

  Informisanje zaposlenih o onome to se deava u preduzeu4.293.50.79

  Generalni direktor vredan potovanja4.313.840.47

  Rukovodilac koji zaposlene pita za miljenje4.343.051.29

  Posao u kome uivam4.373.450.92

  Mogunost strunog usavravanja4.383.191.19

  Dobri odnosi sa kolegama na poslu i van njega4.383.950.43

  Strune i pouzdane kolege4.413.550.86

  Stipendiranje dece zaposlenih4.423.391.03

  Mogunost napredovanja na poslu4.452.771.68

  Objektivno ocenjivanje individualnog uinka4.472.751.72

  Prijateljska atmosfera i odsustvo sukoba u preduzeu4.483.650.83

  Dobri fiziki uslovi rada4.492.591.9

  Odnos neposrednog rukovodioca4.533.411.12

  Pravinost u odreivanju plata4.592.52.09

  Briga preduzea za zaposlene4.62.961.64

  Visina plate4.632.582.05

  Dobar timski rad4.653.541.11

  Sigurnost zaposlenja4.662.881.78

  Redovnost plate4.784.690.09

  Sposobni ljudi na vrhu firme4.853.90.95

  Sheet2

  Sheet3

 • NAJVEI IZVORI ZADOVOLJSTVA

  Chart1

  4.632.58

  4.653.54

  4.662.88

  4.784.69

  4.853.9

  Vanost

  Zadovoljstvo

  Chart2

  4.483.65

  4.313.84

  4.853.9

  4.383.95

  4.784.69

  Vanost

  Zadovoljstvo

  Sheet1

  VanostZadovoljstvoRazlika

  Pravinost u odreivanju plata4.592.52.09

  Visina plate4.632.582.05

  Dobri fiziki uslovi rada4.492.591.9

  Objektivno ocenjivanje individualnog uinka4.472.751.72

  Mogunost napredovanja na poslu4.452.771.68

  Sigurnost zaposlenja4.662.881.78

  Briga preduzea za zaposlene4.62.961.64

  Rukovodilac koji zaposlene pita za miljenje4.343.051.29

  Izazovan posao3.953.170.78

  Obim posla koji ne zahteva prekovremeni rad3.773.180.59

  Mogunost strunog usavravanja4.383.191.19

  Stipendiranje dece zaposlenih4.423.391.03

  Odnos neposrednog rukovodioca4.533.411.12

  Posao u kome uivam4.373.450.92

  Informisanje zaposlenih o onome to se deava u preduzeu4.293.50.79

  Dobar timski rad4.653.541.11

  Strune i pouzdane kolege4.413.550.86

  Visoka disciplina zaposlenih4.113.610.5

  Prijateljska atmosfera i odsustvo sukoba u preduzeu4.483.650.83

  Generalni direktor vredan potovanja4.313.840.47

  Sposobni ljudi na vrhu firme4.853.90.95

  Dobri odnosi sa kolegama na poslu i van njega4.383.950.43

  Redovnost plate4.784.690.09

  Sheet2

  Sheet3

 • NAJVEI IZVORI NEZADOVOLJSTVA

  Chart1

  4.632.58

  4.653.54

  4.662.88

  4.784.69

  4.853.9

  Vanost

  Zadovoljstvo

  Chart2

  4.592.5

  4.632.58

  4.492.59

  4.472.75

  4.452.77

  Vanost

  Zadovoljstvo

  Sheet1

  VanostZadovoljstvoRazlika

  Pravinost u odreivanju plata4.592.52.09

  Visina plate4.632.582.05

  Dobri fiziki uslovi rada4.492.591.9

  Objektivno ocenjivanje individualnog uinka4.472.751.72

  Mogunost napredovanja na poslu4.452.771.68

  Sigurnost zaposlenja4.662.881.78

  Briga preduzea za zaposlene4.62.961.64

  Rukovodilac koji zaposlene pita za miljenje4.343.051.29

  Izazovan posao3.953.170.78

  Obim posla koji ne zahteva prekovremeni rad3.773.180.59

  Mogunost strunog usavravanja4.383.191.19

  Stipendiranje dece zaposlenih4.423.391.03

  Odnos neposrednog rukovodioca4.533.411.12

  Posao u kome uivam4.373.450.92

  Informisanje zaposlenih o onome to se deava u preduzeu4.293.50.79

  Dobar timski rad4.653.541.11

  Strune i pouzdane kolege4.413.550.86

  Visoka disciplina zaposlenih4.113.610.5

  Prijateljska atmosfera i odsustvo sukoba u preduzeu4.483.650.83

  Generalni direktor vredan potovanja4.313.840.47

  Sposobni ljudi na vrhu firme4.853.90.95

  Dobri odnosi sa kolegama na poslu i van njega4.383.950.43

  Redovnost plate4.784.690.09

  Sheet2

  Sheet3

 • NAJVANIJI FAKTORI RADNE SREDINE I

  Chart1-Najvazniji

  4.92272727273.518825019

  4.80.4554960324

  4.79638009050.5301676582

  4.76363636360.5956811492

  4.76018099550.5489228823

  Srednja vrednost

  Standardna devijacija

  Sheet1

  II merenjeOcekivanjaZadovoljstvo

  MeanStd. DeviationMeanStd. Deviation

  V45Jasni i pravini kriterijumi u odreivanju plata4.923.523.291.25

  V40Redovnost i sigurnost plate4.800.464.370.76

  V49Kompetentan rukovodilac koji zna da organizuje posao4.800.533.861.01

  V52Sposobni ljudi na vrhu firme4.760.603.801.06

  V48Rukovodilac koji uvaava zaposlene, ume da ih saslua i prihvati njihove sugestije4.760.553.811.16

  V67Dobra komunikacija izmeu kolega4.750.543.751.07

  V54Mogunost napredovanja na poslu4.740.533.441.16

  V46Sigurnost zaposlenja4.710.653.961.00

  V60Timski rad4.680.663.791.23

  V62Dobri odnosi sa kolegama i prijatna atmosfera4.680.603.871.07

  V74Posao u kome znam ta se od mene oekuje4.660.633.851.09

  V53Generalni direktor koji uliva poverenje4.650.784.001.09

  V64Briga preduzea za zaposlene4.650.733.501.25

  V47Dobri fiziki uslovi rada4.640.633.891.14

  V61Strune i pouzdane kolege4.610.703.671.01

  V71Dobra, vrsta i jasna organizacija preduzea u kojoj svako zna svoj posao4.560.743.551.12

  V50Rukovodilac koji je prijatan i uvek dostupan saradnicima4.560.763.791.14

  V69Napredovanje na osnovu jasnih i poznatih kriterijuma4.560.793.191.18

  V59Kvalitetna obuka4.550.753.681.08

  V58Mogunost profesionalnog razvoja i strunog usavravanja na poslu4.550.723.561.13

  V76Objektivno ocenjivanje individualnih uinaka4.550.773.381.19

  V66Dobra komunikacija izmeu sektora4.510.783.321.12

  V39Visina plate4.490.723.301.03

  V51Rukovodilac koji ne izdaje samo nareenja, ve i pomae saradnicima da obave zadatke4.490.823.821.09

  V63Odsustvo netrpeljivosti i podela u preduzeu4.470.813.311.10

  V73Kompanija koja radi po svetskim standardima4.470.803.991.00

  V55Izazovan, zanimljiv posao4.470.723.701.05

  V68Odsustvo tenzije i pritiska na poslu, oputena atmosfera na radu4.450.853.261.12

  V57Dinamian posao, bez monotonije i rutine4.420.783.601.15

  V41Sistem u kojem visina plate zavisi od rezultata rada4.380.833.301.13

  V65Informisanje zaposlenih o onome to se deava u preduzeu4.290.983.171.19

  V75Visoka disciplina zaposlenih4.240.833.750.98

  V72Plansko i sistematino poslovanje bez improvizacija4.001.023.531.01

  V56Mogunost putovanja u inostranstvo3.941.152.861.39

  V42Sistem u kojem plate zavise od strunosti zaposlenih3.891.143.291.02

  V44Sistem zarada u kojem plata zavisi od hijerarhijske pozicije3.851.043.401.06

  V70Posao koji ne zahteva prekovremeni rad3.701.183.451.28

  V43Sistem zarada u kome su svi zaposleni ravnopravni, bez obzira na to kojem sektoru pripadaju.3.561.253.131.17

  Valid N (listwise)

  Sheet2

  Sheet3

 • NAJVANIJI FAKTORI RADNE SREDINE II

  Chart1-Najvazniji

  4.92272727273.518825019

  4.80.4554960324

  4.79638009050.5301676582

  4.76363636360.5956811492

  4.76018099550.5489228823

  Srednja vrednost

  Standardna devijacija

  Chart2-najvazniji

  4.74654377880.5403184411

  4.7420814480.5321425071

  4.71493212670.6503171394

  4.67873303170.6612317887

  4.67873303170.5961621395

  Srednja vrednost

  standardna devijacija

  Sheet1

  II merenjeOcekivanjaZadovoljstvo

  MeanStd. DeviationMeanStd. Deviation

  V45Jasni i pravini kriterijumi u odreivanju plata4.923.523.291.25

  V40Redovnost i sigurnost plate4.800.464.370.76

  V49Kompetentan rukovodilac koji zna da organizuje posao4.800.533.861.01

  V52Sposobni ljudi na vrhu firme4.760.603.801.06

  V48Rukovodilac koji uvaava zaposlene, ume da ih saslua i prihvati njihove sugestije4.760.553.811.16

  V67Dobra komunikacija izmeu kolega4.750.543.751.07

  V54Mogunost napredovanja na poslu4.740.533.441.16

  V46Sigurnost zaposlenja4.710.653.961.00

  V60Timski rad4.680.663.791.23

  V62Dobri odnosi sa kolegama i prijatna atmosfera4.680.603.871.07

  V74Posao u kome znam ta se od mene oekuje4.660.633.851.09

  V53Generalni direktor koji uliva poverenje4.650.784.001.09

  V64Briga preduzea za zaposlene4.650.733.501.25

  V47Dobri fiziki uslovi rada4.640.633.891.14

  V61Strune i pouzdane kolege4.610.703.671.01

  V71Dobra, vrsta i jasna organizacija preduzea u kojoj svako zna svoj posao4.560.743.551.12

  V50Rukovodilac koji je prijatan i uvek dostupan saradnicima4.560.763.791.14

  V69Napredovanje na osnovu jasnih i poznatih kriterijuma4.560.793.191.18

  V59Kvalitetna obuka4.550.753.681.08

  V58Mogunost profesionalnog razvoja i strunog usavravanja na poslu4.550.723.561.13

  V76Objektivno ocenjivanje individualnih uinaka4.550.773.381.19

  V66Dobra komunikacija izmeu sektora4.510.783.321.12

  V39Visina plate4.490.723.301.03

  V51Rukovodilac koji ne izdaje samo nareenja, ve i pomae saradnicima da obave zadatke4.490.823.821.09

  V63Odsustvo netrpeljivosti i podela u preduzeu4.470.813.311.10

  V73Kompanija koja radi po svetskim standardima4.470.803.991.00

  V55Izazovan, zanimljiv posao4.470.723.701.05

  V68Odsustvo tenzije i pritiska na poslu, oputena atmosfera na radu4.450.853.261.12

  V57Dinamian posao, bez monotonije i rutine4.420.783.601.15

  V41Sistem u kojem visina plate zavisi od rezultata rada4.380.833.301.13

  V65Informisanje zaposlenih o onome to se deava u preduzeu4.290.983.171.19

  V75Visoka disciplina zaposlenih4.240.833.750.98

  V72Plansko i sistematino poslovanje bez improvizacija4.001.023.531.01

  V56Mogunost putovanja u inostranstvo3.941.152.861.39

  V42Sistem u kojem plate zavise od strunosti zaposlenih3.891.143.291.02

  V44Sistem zarada u kojem plata zavisi od hijerarhijske pozicije3.851.043.401.06

  V70Posao koji ne zahteva prekovremeni rad3.701.183.451.28

  V43Sistem zarada u kome su svi zaposleni ravnopravni, bez obzira na to kojem sektoru pripadaju.3.561.253.131.17

  Valid N (listwise)

  Sheet2

  Sheet3

 • FAKTORI RADNE SREDINE KOJIMA SU ZAPOSLENI NAJZADOVOLJNIJI I

  Chart1-Najvazniji

  4.92272727273.518825019

  4.80.4554960324

  4.79638009050.5301676582

  4.76363636360.5956811492

  4.76018099550.5489228823

  Srednja vrednost

  Standardna devijacija

  Chart2-najvazniji

  4.74654377880.5403184411

  4.7420814480.5321425071

  4.71493212670.6503171394

  4.67873303170.6612317887

  4.67873303170.5961621395

  Srednja vrednost

  standardna devijacija

  Vaznost i zadovoljstvo

  II merenjeOcekivanjaZadovoljstvo

  MeanStd. DeviationMeanStd. Deviation

  V45Jasni i pravini kriterijumi u odreivanju plata4.923.523.291.25

  V40Redovnost i sigurnost plate4.800.464.370.76

  V49Kompetentan rukovodilac koji zna da organizuje posao4.800.533.861.01

  V52Sposobni ljudi na vrhu firme4.760.603.801.06

  V48Rukovodilac koji uvaava zaposlene, ume da ih saslua i prihvati njihove sugestije4.760.553.811.16

  V67Dobra komunikacija izmeu kolega4.750.543.751.07

  V54Mogunost napredovanja na poslu4.740.533.441.16

  V46Sigurnost zaposlenja4.710.653.961.00

  V60Timski rad4.680.663.791.23

  V62Dobri odnosi sa kolegama i prijatna atmosfera4.680.603.871.07

  V74Posao u kome znam ta se od mene oekuje4.660.633.851.09

  V53Generalni direktor koji uliva poverenje4.650.784.001.09

  V64Briga preduzea za zaposlene4.650.733.501.25

  V47Dobri fiziki uslovi rada4.640.633.891.14

  V61Strune i pouzdane kolege4.610.703.671.01

  V71Dobra, vrsta i jasna organizacija preduzea u kojoj svako zna svoj posao4.560.743.551.12

  V50Rukovodilac koji je prijatan i uvek dostupan saradnicima4.560.763.791.14

  V69Napredovanje na osnovu jasnih i poznatih kriterijuma4.560.793.191.18

  V59Kvalitetna obuka4.550.753.681.08

  V58Mogunost profesionalnog razvoja i strunog usavravanja na poslu4.550.723.561.13

  V76Objektivno ocenjivanje individualnih uinaka4.550.773.381.19

  V66Dobra komunikacija izmeu sektora4.510.783.321.12

  V39Visina plate4.490.723.301.03

  V51Rukovodilac koji ne izdaje samo nareenja, ve i pomae saradnicima da obave zadatke4.490.823.821.09

  V63Odsustvo netrpeljivosti i podela u preduzeu4.470.813.311.10

  V73Kompanija koja radi po svetskim standardima4.470.803.991.00

  V55Izazovan, zanimljiv posao4.470.723.701.05

  V68Odsustvo tenzije i pritiska na poslu, oputena atmosfera na radu4.450.853.261.12

  V57Dinamian posao, bez monotonije i rutine4.420.783.601.15

  V41Sistem u kojem visina plate zavisi od rezultata rada4.380.833.301.13

  V65Informisanje zaposlenih o onome to se deava u preduzeu4.290.983.171.19

  V75Visoka disciplina zaposlenih4.240.833.750.98

  V72Plansko i sistematino poslovanje bez improvizacija4.001.023.531.01

  V56Mogunost putovanja u inostranstvo3.941.152.861.39

  V42Sistem u kojem plate zavise od strunosti zaposlenih3.891.143.291.02

  V44Sistem zarada u kojem plata zavisi od hijerarhijske pozicije3.851.043.401.06

  V70Posao koji ne zahteva prekovremeni rad3.701.183.451.28

  V43Sistem zarada u kome su svi zaposleni ravnopravni, bez obzira na to kojem sektoru pripadaju.3.561.253.131.17

  Valid N (listwise)

  Chart3

  4.77083333334.8

  4.754.76

  4.74305555564.8

  4.73611111114.76

  4.65972222224.68

  4.65714285714.75

  4.65034965034.92

  I merenje-2006

  II merenje-2007

  Sheet2

  I merenje - Najvaznijih 10I merenjeII merenje

  Kompetentan rukovodilac koji zna da organizuje posao4.84.8V45

  Sposobni ljudi na vrhu firme4.84.8V40

  Redovnost i sigurnost plate4.74.8V49

  Rukovodilac koji uvaava zaposlene, ume da ih saslua i prihvati njihove sugestije4.74.8V52

  Dobri odnosi sa kolegama i prijatna atmosfera4.74.7

  Dobra komunikacija izmeu kolega4.74.8

  Jasni i pravini kriterijumi u odreivanju plata4.74.9

  Generalni direktor koji uliva poverenje4.7V48

  Visina plate4.7V67

  Dobra, vrsta i jasna organizacija preduzea u kojoj svako zna svoj posao4.6V62

  II merenje

  Jasni i pravini kriterijumi u odreivanju plata4.923.52

  Redovnost i sigurnost plate4.800.46

  Kompetentan rukovodilac koji zna da organizuje posao4.800.53

  Sposobni ljudi na vrhu firme4.760.60

  Rukovodilac koji uvaava zaposlene, ume da ih saslua i prihvati njihove sugestije4.760.55

  Dobra komunikacija izmeu kolega4.750.54

  Mogunost napredovanja na poslu4.740.53

  Sigurnost zaposlenja4.710.65

  Timski rad4.680.66

  Dobri odnosi sa kolegama i prijatna atmosfera4.680.60

  Chart4

  4.3715596330.7647284079

  3.99547511311.0850125159

  3.99086757990.9999581073

  3.95927601811.0014387018

  3.89302325581.1449595652

  Srednja vrednost

  Standardna devijacija

  Sheet3

  II merenjeZadovoljstvo

  MeanStd. Deviation

  V40Redovnost i sigurnost plate4.370.76

  V53Generalni direktor koji uliva poverenje4.001.09

  V73Kompanija koja radi po svetskim standardima3.991.00

  V46Sigurnost zaposlenja3.961.00

  V47Dobri fiziki uslovi rada3.891.14

  V62Dobri odnosi sa kolegama i prijatna atmosfera3.871.07

  V49Kompetentan rukovodilac koji zna da organizuje posao3.861.01

  V74Posao u kome znam ta se od mene oekuje3.851.09

  V51Rukovodilac koji ne izdaje samo nareenja, ve i pomae saradnicima da obave zadatke3.821.09

  V48Rukovodilac koji uvaava zaposlene, ume da ih saslua i prihvati njihove sugestije3.811.16

  V52Sposobni ljudi na vrhu firme3.801.06

  V50Rukovodilac koji je prijatan i uvek dostupan saradnicima3.791.14

  V60Timski rad3.791.23

  V67Dobra komunikacija izmeu kolega3.751.07

  V75Visoka disciplina zaposlenih3.750.98

  V55Izazovan, zanimljiv posao3.701.05

  V59Kvalitetna obuka3.681.08

  V61Strune i pouzdane kolege3.671.01

  V57Dinamian posao, bez monotonije i rutine3.601.15

  V58Mogunost profesionalnog razvoja i strunog usavravanja na poslu3.561.13

  V71Dobra, vrsta i jasna organizacija preduzea u kojoj svako zna svoj posao3.551.12

  V72Plansko i sistematino poslovanje bez improvizacija3.531.01

  V64Briga preduzea za zaposlene3.501.25

  V70Posao koji ne zahteva prekovremeni rad3.451.28

  V54Mogunost napredovanja na poslu3.441.16

  V44Sistem zarada u kojem plata zavisi od hijerarhijske pozicije3.401.06

  V76Objektivno ocenjivanje individualnih uinaka3.381.19

  V66Dobra komunikacija izmeu sektora3.321.12

  V63Odsustvo netrpeljivosti i podela u preduzeu3.311.10

  V41Sistem u kojem visina plate zavisi od rezultata rada3.301.13

  V39Visina plate3.301.03

  V42Sistem u kojem plate zavise od strunosti zaposlenih3.291.02

  V45Jasni i pravini kriterijumi u odreivanju plata3.291.25

  V68Odsustvo tenzije i pritiska na poslu, oputena atmosfera na radu3.261.12

  V69Napredovanje na osnovu jasnih i poznatih kriterijuma3.191.18

  V65Informisanje zaposlenih o onome to se deava u preduzeu3.171.19

  V43Sistem zarada u kome su svi zaposleni ravnopravni, bez obzira na to kojem sektoru pripadaju.3.131.17

  V56Mogunost putovanja u inostranstvo2.861.39

 • FAKTORI RADNE SREDINE KOJIMA SU ZAPOSLENI NAJZADOVOLJNIJI II

  Chart1-Najvazniji

  4.92272727273.518825019

  4.80.4554960324

  4.79638009050.5301676582

  4.76363636360.5956811492

  4.76018099550.5489228823

  Srednja vrednost

  Standardna devijacija

  Chart2-najvazniji

  4.74654377880.5403184411

  4.7420814480.5321425071

  4.71493212670.6503171394

  4.67873303170.6612317887

  4.67873303170.5961621395

  Srednja vrednost

  standardna devijacija

  Vaznost i zadovoljstvo

  II merenjeOcekivanjaZadovoljstvo

  MeanStd. DeviationMeanStd. Deviation

  V45Jasni i pravini kriterijumi u odreivanju plata4.923.523.291.25

  V40Redovnost i sigurnost plate4.800.464.370.76

  V49Kompetentan rukovodilac koji zna da organizuje posao4.800.533.861.01

  V52Sposobni ljudi na vrhu firme4.760.603.801.06

  V48Rukovodilac koji uvaava zaposlene, ume da ih saslua i prihvati njihove sugestije4.760.553.811.16

  V67Dobra komunikacija izmeu kolega4.750.543.751.07

  V54Mogunost napredovanja na poslu4.740.533.441.16

  V46Sigurnost zaposlenja4.710.653.961.00

  V60Timski rad4.680.663.791.23

  V62Dobri odnosi sa kolegama i prijatna atmosfera4.680.603.871.07

  V74Posao u kome znam ta se od mene oekuje4.660.633.851.09

  V53Generalni direktor koji uliva poverenje4.650.784.001.09

  V64Briga preduzea za zaposlene4.650.733.501.25

  V47Dobri fiziki uslovi rada4.640.633.891.14

  V61Strune i pouzdane kolege4.610.703.671.01

  V71Dobra, vrsta i jasna organizacija preduzea u kojoj svako zna svoj posao4.560.743.551.12

  V50Rukovodilac koji je prijatan i uvek dostupan saradnicima4.560.763.791.14

  V69Napredovanje na osnovu jasnih i poznatih kriterijuma4.560.793.191.18

  V59Kvalitetna obuka4.550.753.681.08

  V58Mogunost profesionalnog razvoja i strunog usavravanja na poslu4.550.723.561.13

  V76Objektivno ocenjivanje individualnih uinaka4.550.773.381.19

  V66Dobra komunikacija izmeu sektora4.510.783.321.12

  V39Visina plate4.490.723.301.03

  V51Rukovodilac koji ne izdaje samo nareenja, ve i pomae saradnicima da obave zadatke4.490.823.821.09

  V63Odsustvo netrpeljivosti i podela u preduzeu4.470.813.311.10

  V73Kompanija koja radi po svetskim standardima4.470.803.991.00

  V55Izazovan, zanimljiv posao4.470.723.701.05

  V68Odsustvo tenzije i pritiska na poslu, oputena atmosfera na radu4.450.853.261.12

  V57Dinamian posao, bez monotonije i rutine4.420.783.601.15

  V41Sistem u kojem visina plate zavisi od rezultata rada4.380.833.301.13

  V65Informisanje zaposlenih o onome to se deava u preduzeu4.290.983.171.19

  V75Visoka disciplina zaposlenih4.240.833.750.98

  V72Plansko i sistematino poslovanje bez improvizacija4.001.023.531.01

  V56Mogunost putovanja u inostranstvo3.941.152.861.39

  V42Sistem u kojem plate zavise od strunosti zaposlenih3.891.143.291.02

  V44Sistem zarada u kojem plata zavisi od hijerarhijske pozicije3.851.043.401.06

  V70Posao koji ne zahteva prekovremeni rad3.701.183.451.28

  V43Sistem zarada u kome su svi zaposleni ravnopravni, bez obzira na to kojem sektoru pripadaju.3.561.253.131.17

  Valid N (listwise)

  Chart3

  4.77083333334.8

  4.754.76

  4.74305555564.8

  4.73611111114.76

  4.65972222224.68

  4.65714285714.75

  4.65034965034.92

  I merenje-2006

  II merenje-2007

  Sheet2

  I merenje - Najvaznijih 10I merenjeII merenje

  Kompetentan rukovodilac koji zna da organizuje posao4.84.8V45

  Sposobni ljudi na vrhu firme4.84.8V40

  Redovnost i sigurnost plate4.74.8V49

  Rukovodilac koji uvaava zaposlene, ume da ih saslua i prihvati njihove sugestije4.74.8V52

  Dobri odnosi sa kolegama i prijatna atmosfera4.74.7

  Dobra komunikacija izmeu kolega4.74.8

  Jasni i pravini kriterijumi u odreivanju plata4.74.9

  Generalni direktor koji uliva poverenje4.7V48

  Visina plate4.7V67

  Dobra, vrsta i jasna organizacija preduzea u kojoj svako zna svoj posao4.6V62

  II merenje

  Jasni i pravini kriterijumi u odreivanju plata4.923.52

  Redovnost i sigurnost plate4.800.46

  Kompetentan rukovodilac koji zna da organizuje posao4.800.53

  Sposobni ljudi na vrhu firme4.760.60

  Rukovodilac koji uvaava zaposlene, ume da ih saslua i prihvati njihove sugestije4.760.55

  Dobra komunikacija izmeu kolega4.750.54

  Mogunost napredovanja na poslu4.740.53

  Sigurnost zaposlenja4.710.65

  Timski rad4.680.66

  Dobri odnosi sa kolegama i prijatna atmosfera4.680.60

  Chart4

  4.3715596330.7647284079

  3.99547511311.0850125159

  3.99086757990.9999581073

  3.95927601811.0014387018

  3.89302325581.1449595652

  Srednja vrednost

  Standardna devijacija

  Chart5

  3.86757990871.0733635237

  3.85972850681.0060082769

  3.851.0896985466

  3.82352941181.0873605387

  3.80542986431.1572567173

  Srednja vrednost

  Standardna devijacija

  Sheet3

  II merenjeZadovoljstvo

  MeanStd. Deviation

  V40Redovnost i sigurnost plate4.370.76

  V53Generalni direktor koji uliva poverenje4.001.09

  V73Kompanija koja radi po svetskim standardima3.991.00

  V46Sigurnost zaposlenja3.961.00

  V47Dobri fiziki uslovi rada3.891.14

  V62Dobri odnosi sa kolegama i prijatna atmosfera3.871.07

  V49Kompetentan rukovodilac koji zna da organizuje posao3.861.01

  V74Posao u kome znam ta se od mene oekuje3.851.09

  V51Rukovodilac koji ne izdaje samo nareenja, ve i pomae saradnicima da obave zadatke3.821.09

  V48Rukovodilac koji uvaava zaposlene, ume da ih saslua i prihvati njihove sugestije3.811.16

  V52Sposobni ljudi na vrhu firme3.801.06

  V50Rukovodilac koji je prijatan i uvek dostupan saradnicima3.791.14

  V60Timski rad3.791.23

  V67Dobra komunikacija izmeu kolega3.751.07

  V75Visoka disciplina zaposlenih3.750.98

  V55Izazovan, zanimljiv posao3.701.05

  V59Kvalitetna obuka3.681.08

  V61Strune i pouzdane kolege3.671.01

  V57Dinamian posao, bez monotonije i rutine3.601.15

  V58Mogunost profesionalnog razvoja i strunog usavravanja na poslu3.561.13

  V71Dobra, vrsta i jasna organizacija preduzea u kojoj svako zna svoj posao3.551.12

  V72Plansko i sistematino poslovanje bez improvizacija3.531.01

  V64Briga preduzea za zaposlene3.501.25

  V70Posao koji ne zahteva prekovremeni rad3.451.28

  V54Mogunost napredovanja na poslu3.441.16

  V44Sistem zarada u kojem plata zavisi od hijerarhijske pozicije3.401.06

  V76Objektivno ocenjivanje individualnih uinaka3.381.19

  V66Dobra komunikacija izmeu sektora3.321.12

  V63Odsustvo netrpeljivosti i podela u preduzeu3.311.10

  V41Sistem u kojem visina plate zavisi od rezultata rada3.301.13

  V39Visina plate3.301.03

  V42Sistem u kojem plate zavise od strunosti zaposlenih3.291.02

  V45Jasni i pravini kriterijumi u odreivanju plata3.291.25

  V68Odsustvo tenzije i pritiska na poslu, oputena atmosfera na radu3.261.12

  V69Napredovanje na osnovu jasnih i poznatih kriterijuma3.191.18

  V65Informisanje zaposlenih o onome to se deava u preduzeu3.171.19

  V43Sistem zarada u kome su svi zaposleni ravnopravni, bez obzira na to kojem sektoru pripadaju.3.131.17

  V56Mogunost putovanja u inostranstvo2.861.39

 • FAKTORI KOJIMA SU ZAPOSLENI NAJMANJE ZADOVOLJNI

  Chart1-Najvazniji

  4.92272727273.518825019

  4.80.4554960324

  4.79638009050.5301676582

  4.76363636360.5956811492

  4.76018099550.5489228823

  Srednja vrednost

  Standardna devijacija

  Chart2-najvazniji

  4.74654377880.5403184411

  4.7420814480.5321425071

  4.71493212670.6503171394

  4.67873303170.6612317887

  4.67873303170.5961621395

  Srednja vrednost

  standardna devijacija

  Chart7

  Jasni i pravini kriterijumi u odreivanju plataJasni i pravini kriterijumi u odreivanju plataJasni i pravini kriterijumi u odreivanju plataJasni i pravini kriterijumi u odreivanju plata1.6318181818

  Napredovanje na osnovu jasnih i poznatih kriterijumaNapredovanje na osnovu jasnih i poznatih kriterijumaNapredovanje na osnovu jasnih i poznatih kriterijumaNapredovanje na osnovu jasnih i poznatih kriterijuma1.371040724

  Mogunost napredovanja na posluMogunost napredovanja na posluMogunost napredovanja na posluMogunost napredovanja na poslu1.3031674208

  Visina plateVisina plateVisina plateVisina plate1.1945701357

  Dobra komunikacija izmeu sektoraDobra komunikacija izmeu sektoraDobra komunikacija izmeu sektoraDobra komunikacija izmeu sektora1.1945701357

  Odsustvo tenzije i pritiska na poslu, oputena atmosfera na raduOdsustvo tenzije i pritiska na poslu, oputena atmosfera na raduOdsustvo tenzije i pritiska na poslu, oputena atmosfera na raduOdsustvo tenzije i pritiska na poslu, oputena atmosfera na radu1.1863636364

  Chart8

  Mogunost putovanja u inostranstvoMogunost putovanja u inostranstvo2.85909090911.3924647478

  Sistem zarada u kome su svi zaposleni ravnopravni, bez obzira na to kojem sektoru pripadaju.Sistem zarada u kome su svi zaposleni ravnopravni, bez obzira na to kojem sektoru pripadaju.3.13122171951.1700710354

  Informisanje zaposlenih o onome to se deava u preduzeuInformisanje zaposlenih o onome to se deava u preduzeu3.17129629631.1864781519

  Napredovanje na osnovu jasnih i poznatih kriterijumaNapredovanje na osnovu jasnih i poznatih kriterijuma3.1855203621.1781990593

  Odsustvo tenzije i pritiska na poslu, oputena atmosfera na raduOdsustvo tenzije i pritiska na poslu, oputena atmosfera na radu3.26363636361.1159063538

  Srednja vrednost

  Standardna devijacija

  Vaznost i zadovoljstvo

  II merenjeOcekivanjaZadovoljstvoRazlike

  MeanStd. DeviationMeanStd. Deviation

  V56Mogunost putovanja u inostranstvo3.941.152.861.391.08

  V43Sistem zarada u kome su svi zaposleni ravnopravni, bez obzira na to kojem sektoru pripadaju.3.561.253.131.170.43

  V65Informisanje zaposlenih o onome to se deava u preduzeu4.290.983.171.191.12

  V69Napredovanje na osnovu jasnih i poznatih kriterijuma4.560.793.191.181.37

  V68Odsustvo tenzije i pritiska na poslu, oputena atmosfera na radu4.450.853.261.121.19

  V45Jasni i pravini kriterijumi u odreivanju plata4.923.523.291.251.63

  V42Sistem u kojem plate zavise od strunosti zaposlenih3.891.143.291.020.60

  V39Visina plate4.490.723.301.031.19

  V41Sistem u kojem visina plate zavisi od rezultata rada4.380.833.301.131.07

  V63Odsustvo netrpeljivosti i podela u preduzeu4.470.813.311.101.16

  V66Dobra komunikacija izmeu sektora4.510.783.321.121.19

  V76Objektivno ocenjivanje individualnih uinaka4.550.773.381.191.16

  V44Sistem zarada u kojem plata zavisi od hijerarhijske pozicije3.851.043.401.060.46

  V54Mogunost napredovanja na poslu4.740.533.441.161.30

  V70Posao koji ne zahteva prekovremeni rad3.701.183.451.280.25

  V64Briga preduzea za zaposlene4.650.733.501.251.15

  V72Plansko i sistematino poslovanje bez improvizacija4.001.023.531.010.47

  V71Dobra, vrsta i jasna organizacija preduzea u kojoj svako zna svoj posao4.560.743.551.121.01

  V58Mogunost profesionalnog razvoja i strunog usavravanja na poslu4.550.723.561.130.99

  V57Dinamian posao, bez monotonije i rutine4.420.783.601.150.82

  V61Strune i pouzdane kolege4.610.703.671.010.95

  V59Kvalitetna obuka4.550.753.681.080.87

  V55Izazovan, zanimljiv posao4.470.723.701.050.76

  V75Visoka disciplina zaposlenih4.240.833.750.980.48

  V67Dobra komunikacija izmeu kolega4.750.543.751.070.99

  V60Timski rad4.680.663.791.230.89

  V50Rukovodilac koji je prijatan i uvek dostupan saradnicima4.560.763.791.140.77

  V52Sposobni ljudi na vrhu firme4.760.603.801.060.96

  V48Rukovodilac koji uvaava zaposlene, ume da ih saslua i prihvati njihove sugestije4.760.553.811.160.95

  V51Rukovodilac koji ne izdaje samo nareenja, ve i pomae saradnicima da obave zadatke4.490.823.821.090.67

  V74Posao u kome znam ta se od mene oekuje4.660.633.851.090.81

  V49Kompetentan rukovodilac koji zna da organizuje posao4.800.533.861.010.94

  V62Dobri odnosi sa kolegama i prijatna atmosfera4.680.603.871.070.81

  V47Dobri fiziki uslovi rada4.640.633.891.140.75

  V46Sigurnost zaposlenja4.710.653.961.000.76

  V73Kompanija koja radi po svetskim standardima4.470.803.991.000.48

  V53Generalni direktor koji uliva poverenje4.650.784.001.090.66

  V40Redovnost i sigurnost plate4.800.464.370.760.43

  Valid N (listwise)

  Chart3

  4.77083333334.8

  4.754.76

  4.74305555564.8

  4.73611111114.76

  4.65972222224.68

  4.65714285714.75

  4.65034965034.92

  I merenje-2006

  II merenje-2007

  Sheet2

  I merenje - Najvaznijih 10I merenjeII merenje

  Kompetentan rukovodilac koji zna da organizuje posao4.84.8V45

  Sposobni ljudi na vrhu firme4.84.8V40

  Redovnost i sigurnost plate4.74.8V49

  Rukovodilac koji uvaava zaposlene, ume da ih saslua i prihvati njihove sugestije4.74.8V52

  Dobri odnosi sa kolegama i prijatna atmosfera4.74.7

  Dobra komunikacija izmeu kolega4.74.8

  Jasni i pravini kriterijumi u odreivanju plata4.74.9

  Generalni direktor koji uliva poverenje4.7V48

  Visina plate4.7V67

  Dobra, vrsta i jasna organizacija preduzea u kojoj svako zna svoj posao4.6V62

  II merenje

  Jasni i pravini kriterijumi u odreivanju plata4.923.52

  Redovnost i sigurnost plate4.800.46

  Kompetentan rukovodilac koji zna da organizuje posao4.800.53

  Sposobni ljudi na vrhu firme4.760.60

  Rukovodilac koji uvaava zaposlene, ume da ih saslua i prihvati njihove sugestije4.760.55

  Dobra komunikacija izmeu kolega4.750.54

  Mogunost napredovanja na poslu4.740.53

  Sigurnost zaposlenja4.710.65

  Timski rad4.680.66

  Dobri odnosi sa kolegama i prijatna atmosfera4.680.60

  Chart4

  4.3715596330.7647284079

  3.99547511311.0850125159

  3.99086757990.9999581073

  3.95927601811.0014387018

  3.89302325581.1449595652

  Srednja vrednost

  Standardna devijacija

  Chart5

  3.86757990871.0733635237

  3.85972850681.0060082769

  3.851.0896985466

  3.82352941181.0873605387

  3.80542986431.1572567173

  Srednja vrednost

  Standardna devijacija

  Chart6

  3.73571428573.89

  3.67132867133.99

  3.65034965033.85

  3.62937062943.81

  3.61971830993.87

  3.57638888893.86

  3.54166666673.82

  3.48951048953.96

  I merenje-2006

  II merenje-2007

  Sheet3

  I MERENJE

  II merenjeii MERENJEZadovoljstvoFaktoriI MERENJEii MERENJE

  MeanStd. DeviationSrednjavrednost

  V40Redovnost i sigurnost plate4.370.76Dobri fiziki uslovi rada3.73.89

  V53Generalni direktor koji uliva poverenje4.001.09Kompanija koja radi po svetskim standardima3.73.99

  V73Kompanija koja radi po svetskim standardima3.991.00Posao u kome znam ta se od mene oekuje3.73.85

  V46Sigurnost zaposlenja3.961.00Rukovodilac koji uvaava zaposlene, ume da ih saslua i prihvati njihove sugestije3.63.81

  V47Dobri fiziki uslovi rada3.891.14Dobri odnosi sa kolegama i prijatna atmosfera3.63.87

  V62Dobri odnosi sa kolegama i prijatna atmosfera3.871.07Kompetentan rukovodilac koji zna da organizuje posao3.63.86

  V49Kompetentan rukovodilac koji zna da organizuje posao3.861.01Rukovodilac koji ne izdaje samo nareenja, ve i pomae saradnicima da obave zadatke3.53.82

  V74Posao u kome znam ta se od mene oekuje3.851.09Sigurnost zaposlenja3.53.96

  V51Rukovodilac koji ne izdaje samo nareenja, ve i pomae saradnicima da obave zadatke3.821.09

  V48Rukovodilac koji uvaava zaposlene, ume da ih saslua i prihvati njihove sugestije3.811.16

 • FAKTORI KOJIMA SU ZAPOSLENI NAJMANJE ZADOVOLJNI

  Chart1-Najvazniji

  4.92272727273.518825019

  4.80.4554960324

  4.79638009050.5301676582

  4.76363636360.5956811492

  4.76018099550.5489228823

  Srednja vrednost

  Standardna devijacija

  Chart2-najvazniji

  4.74654377880.5403184411

  4.7420814480.5321425071

  4.71493212670.6503171394

  4.67873303170.6612317887

  4.67873303170.5961621395

  Srednja vrednost

  standardna devijacija

  Chart7

  Jasni i pravini kriterijumi u odreivanju plataJasni i pravini kriterijumi u odreivanju plataJasni i pravini kriterijumi u odreivanju plataJasni i pravini kriterijumi u odreivanju plata1.6318181818

  Napredovanje na osnovu jasnih i poznatih kriterijumaNapredovanje na osnovu jasnih i poznatih kriterijumaNapredovanje na osnovu jasnih i poznatih kriterijumaNapredovanje na osnovu jasnih i poznatih kriterijuma1.371040724

  Mogunost napredovanja na posluMogunost napredovanja na posluMogunost napredovanja na posluMogunost napredovanja na poslu1.3031674208

  Visina plateVisina plateVisina plateVisina plate1.1945701357

  Dobra komunikacija izmeu sektoraDobra komunikacija izmeu sektoraDobra komunikacija izmeu sektoraDobra komunikacija izmeu sektora1.1945701357

  Odsustvo tenzije i pritiska na poslu, oputena atmosfera na raduOdsustvo tenzije i pritiska na poslu, oputena atmosfera na raduOdsustvo tenzije i pritiska na poslu, oputena atmosfera na raduOdsustvo tenzije i pritiska na poslu, oputena atmosfera na radu1.1863636364

  Chart8

  Mogunost putovanja u inostranstvoMogunost putovanja u inostranstvo2.85909090911.3924647478

  Sistem zarada u kome su svi zaposleni ravnopravni, bez obzira na to kojem sektoru pripadaju.Sistem zarada u kome su svi zaposleni ravnopravni, bez obzira na to kojem sektoru pripadaju.3.13122171951.1700710354

  Informisanje zaposlenih o onome to se deava u preduzeuInformisanje zaposlenih o onome to se deava u preduzeu3.17129629631.1864781519

  Napredovanje na osnovu jasnih i poznatih kriterijumaNapredovanje na osnovu jasnih i poznatih kriterijuma3.1855203621.1781990593

  Odsustvo tenzije i pritiska na poslu, oputena atmosfera na raduOdsustvo tenzije i pritiska na poslu, oputena atmosfera na radu3.26363636361.1159063538

  Srednja vrednost

  Standardna devijacija

  Chart9

  Jasni i pravini kriterijumi u odreivanju plataJasni i pravini kriterijumi u odreivanju plata3.29090909091.2485275678

  Sistem u kojem plate zavise od strunosti zaposlenihSistem u kojem plate zavise od strunosti zaposlenih3.29166666671.017578064

  Visina plateVisina plate3.29864253391.0319654521

  Sistem u kojem visina plate zavisi od rezultata radaSistem u kojem visina plate zavisi od rezultata rada3.30097087381.1290829558

  Odsustvo netrpeljivosti i podela u preduzeuOdsustvo netrpeljivosti i podela u preduzeu3.31363636361.1007658001

  Srednja vrednost

  Standardna devijacija

  Vaznost i zadovoljstvo

  II merenjeOcekivanjaZadovoljstvoRazlike

  MeanStd. DeviationMeanStd. Deviation

  V56Mogunost putovanja u inostranstvo3.941.152.861.391.08

  V43Sistem zarada u kome su svi zaposleni ravnopravni, bez obzira na to kojem sektoru pripadaju.3.561.253.131.170.43

  V65Informisanje zaposlenih o onome to se deava u preduzeu4.290.983.171.191.12

  V69Napredovanje na osnovu jasnih i poznatih kriterijuma4.560.793.191.181.37

  V68Odsustvo tenzije i pritiska na poslu, oputena atmosfera na radu4.450.853.261.121.19

  V45Jasni i pravini kriterijumi u odreivanju plata4.923.523.291.251.63

  V42Sistem u kojem plate zavise od strunosti zaposlenih3.891.143.291.020.60

  V39Visina plate4.490.723.301.031.19

  V41Sistem u kojem visina plate zavisi od rezultata rada4.380.833.301.131.07

  V63Odsustvo netrpeljivosti i podela u preduzeu4.470.813.311.101.16

  V66Dobra komunikacija izmeu sektora4.510.783.321.121.19

  V76Objektivno ocenjivanje individualnih uinaka4.550.773.381.191.16

  V44Sistem zarada u kojem plata zavisi od hijerarhijske pozicije3.851.043.401.060.46

  V54Mogunost napredovanja na poslu4.740.533.441.161.30

  V70Posao koji ne zahteva prekovremeni rad3.701.183.451.280.25

  V64Briga preduzea za zaposlene4.650.733.501.251.15

  V72Plansko i sistematino poslovanje bez improvizacija4.001.023.531.010.47

  V71Dobra, vrsta i jasna organizacija preduzea u kojoj svako zna svoj posao4.560.743.551.121.01

  V58Mogunost profesionalnog razvoja i strunog usavravanja na poslu4.550.723.561.130.99

  V57Dinamian posao, bez monotonije i rutine4.420.783.601.150.82

  V61Strune i pouzdane kolege4.610.703.671.010.95

  V59Kvalitetna obuka4.550.753.681.080.87

  V55Izazovan, zanimljiv posao4.470.723.701.050.76

  V75Visoka disciplina zaposlenih4.240.833.750.980.48

  V67Dobra komunikacija izmeu kolega4.750.543.751.070.99

  V60Timski rad4.680.663.791.230.89

  V50Rukovodilac koji je prijatan i uvek dostupan saradnicima4.560.763.791.140.77

  V52Sposobni ljudi na vrhu firme4.760.603.801.060.96

  V48Rukovodilac koji uvaava zaposlene, ume da ih saslua i prihvati njihove sugestije4.760.553.811.160.95

  V51Rukovodilac koji ne izdaje samo nareenja, ve i pomae saradnicima da obave zadatke4.490.823.821.090.67

  V74Posao u kome znam ta se od mene oekuje4.660.633.851.090.81

  V49Kompetentan rukovodilac koji zna da organizuje posao4.800.533.861.010.94

  V62Dobri odnosi sa kolegama i prijatna atmosfera4.680.603.871.070.81

  V47Dobri fiziki uslovi rada4.640.633.891.140.75

  V46Sigurnost zaposlenja4.710.653.961.000.76

  V73Kompanija koja radi po svetskim standardima4.470.803.991.000.48

  V53Generalni direktor koji uliva poverenje4.650.784.001.090.66

  V40Redovnost i sigurnost plate4.800.464.370.760.43

  Valid N (listwise)

  Chart3

  4.77083333334.8

  4.754.76

  4.74305555564.8

  4.73611111114.76

  4.65972222224.68

  4.65714285714.75

  4.65034965034.92

  I merenje-2006

  II merenje-2007

  Sheet2

  I merenje - Najvaznijih 10I merenjeII merenje

  Kompetentan rukovodilac koji zna da organizuje posao4.84.8V45

  Sposobni ljudi na vrhu firme4.84.8V40

  Redovnost i sigurnost plate4.74.8V49

  Rukovodilac koji uvaava zaposlene, ume da ih saslua i prihvati njihove sugestije4.74.8V52

  Dobri odnosi sa kolegama i prijatna atmosfera4.74.7

  Dobra komunikacija izmeu kolega4.74.8

  Jasni i pravini kriterijumi u odreivanju plata4.74.9

  Generalni direktor koji uliva poverenje4.7V48

  Visina plate4.7V67

  Dobra, vrsta i jasna organizacija preduzea u kojoj svako zna svoj posao4.6V62

  II merenje

  Jasni i pravini kriterijumi u odreivanju plata4.923.52

  Redovnost i sigurnost plate4.800.46

  Kompetentan rukovodilac koji zna da organizuje posao4.800.53

  Sposobni ljudi na vrhu firme4.760.60

  Rukovodilac koji uvaava zaposlene, ume da ih saslua i prihvati njihove sugestije4.760.55

  Dobra komunikacija izmeu kolega4.750.54

  Mogunost napredovanja na poslu4.740.53

  Sigurnost zaposlenja4.710.65

  Timski rad4.680.66

  Dobri odnosi sa kolegama i prijatna atmosfera4.680.60

  Chart4

  4.3715596330.7647284079

  3.99547511311.0850125159

  3.99086757990.9999581073

  3.95927601811.0014387018

  3.89302325581.1449595652

  Srednja vrednost

  Standardna devijacija

  Chart5

  3.86757990871.0733635237

  3.85972850681.0060082769

  3.851.0896985466

  3.82352941181.0873605387

  3.80542986431.1572567173

  Srednja vrednost

  Standardna devijacija

  Chart6

  3.73571428573.89

  3.67132867133.99

  3.65034965033.85

  3.62937062943.81

  3.61971830993.87

  3.57638888893.86

  3.54166666673.82

  3.48951048953.96

  I merenje-2006

  II merenje-2007

  Sheet3

  I MERENJE

  II merenjeii MERENJEZadovoljstvoFaktoriI MERENJEii MERENJE

  MeanStd. DeviationSrednjavrednost

  V40Redovnost i sigurnost plate4.370.76Dobri fiziki uslovi rada3.73.89

  V53Generalni direktor koji uliva poverenje4.001.09Kompanija koja radi po svetskim standardima3.73.99

  V73Kompanija koja radi po svetskim standardima3.991.00Posao u kome znam ta se od mene oekuje3.73.85

  V46Sigurnost zaposlenja3.961.00Rukovodilac koji uvaava zaposlene, ume da ih saslua i prihvati njihove sugestije3.63.81

  V47Dobri fiziki uslovi rada3.891.14Dobri odnosi sa kolegama i prijatna atmosfera3.63.87

  V62Dobri odnosi sa kolegama i prijatna atmosfera3.871.07Kompetentan rukovodilac koji zna da organizuje posao3.63.86

  V49Kompetentan rukovodilac koji zna da organizuje posao3.861.01Rukovodilac koji ne izdaje samo nareenja, ve i pomae saradnicima da obave zadatke3.53.82

  V74Posao u kome znam ta se od mene oekuje3.851.09Sigurnost zaposlenja3.53.96

  V51Rukovodilac koji ne izdaje samo nareenja, ve i pomae saradnicima da obave zadatke3.821.09

  V48Rukovodilac koji uvaava zaposlene, ume da ih saslua i prihvati njihove sugestije3.811.16

 • MATRICA RELATIVNE VANOSTI I ZADOVOLJSTVA

  VANOSTZADOVOLJSTVOR1 R12

  NAJVEE ZADOVOLJSTVOR13 R26

  OSREDNJE ZADOVOLJSTVOR27 R38

  NAJMANJE ZADOVOLJSTVOR1 R12

  NAJVEA VANOSTJASNA OEKIVANJA NA POSLURUKOVODILAC KOJI UVAAVA ZAPOSLENEPRIJATNA ATMOSFERATIMSKI RADKOMPETENTAN RUKOVODILAC KOJI ZNA DA ORGANIZUJE POSAODOBRA KOMUNIKACIJ IZMEU KOLEGAGEN. DIR KOJI ULIVA POVERENJESPOSOBNI LJUDI NA VRHU FIRMEREDOVNOST I SIGURNOST PLATEDOBRA I JASNA ORGANIZACIJAVISINA PLATEJASNI I PRAVINI KRITERIJUMI U ODREIVANJU PLATAR13 R26

  OSREDNJA VANOSTDOBRI FIZIKI USLOVI RADARUKOVODILAC KOJI POMAE SARADNICIMASIGURNOST ZAPOSLENJASTRUNE I POUZDANE KOLEGERUKOVODILAC KOJI JE PRIJATAN I UVEK DOSTUPAN SARADNICIMAKVALITETNA OBUKAPROFESIONALAN RAZVOJ I STRUNO USAVRAVANJEODSUSTVO NETRPELJIVOSTI I PODELA U PREDUZEUOBJEKTIVNO OCENJIVANJE INDIVIDUALNIH UINAKAMOGUNOST NAPREDOVANJA ODSUSTVO TENZIJA I PRITISAKA NA POSLUDOBRA KOMUNIKACIJA IZMEU SEKTORABRIGA PREDUZEA ZA ZAPOSLENENAPREDOVANJE NA OSNOVU JASNIH I POZNATIH KRITERIJUMAR27 R38

  NAJMANJA VANOSTKOMPANIJA KOJA RADI PO SVETSKIM STANDARDIMAVISOKA DISCIPLINADINAMIAN POSAO BEZ MONOTONIJEIZAZOVAN POSAOPLANSKO I SISTEMATIMO POSLOVANJE BEZ IMPROVIZACIJAPOSAO KOJI NE ZAHTEVA PREKOVREMENI RADSISTEM ZARADA U KOJEM PLATA ZAVISI OD HIJERARHIOJSKE POZICIJEZARADE KOJE NE ZAVISE OD PRIPADNOSTI ODREENOM SEKTORUZARADE KOJE ZAVISE OD STRUNOSTIZARADE KOJE ZAVISE OD REZULTATAINFORMISANJE ZAPOSLENIHPUTOVANJA U INOSTRANSTVO

 • TELEKOM ZADOVOLJSTVO.ppt

 • POSVEENOST (COMMITMENT)Elementi posveenosti su normativne (vrednosti), emotivne (oseanja) i bihevioralne (ponaanje):identifikacija sa organizacijomjako poizitivne emocije u vezi organizacije, prihvatanje vrednosti i kongruencija vrednosti pojedinca i organizacije, jaka elja da se uloi napor da se ostvare organizacioni ciljevi i da se ostane u organizaciji

 • POSVEENOST (COMMITMENT)Objekti posveenosti Ideja: principi, vrednosti, profesija Osoba ili grupaPojedinac (lider, kolega, ef)Radna grupa (sektor, tim)Organizacija Faktori posveenosti Karakteristike poslaNagrade (uee u profitu)Mogunosti odlaska Odnos organizacije Line karakteristike

 • POSVEENOST (COMMITMENT)Osnove (izvor) posveenostiMaterijalni dobici (zatita prethodnih investicija) Identifikacija potreba pripadanja Internalizacija - saglasnost ciljeva i vrednosti pojedinca i organizacije Efekti posveenostiMotivacija, produktivnost Odsustvovanje Fluktuacija

  4,63

  2,58

  4,65

  3,54

  4,66

  2,88

  4,78

  4,69

  4,85

  3,9

  11,522,533,544,55

  Visina plate

  Dobar timski rad

  Sigurnost zaposlenja

  Redovnost plate

  Sposobni ljudi na vrhu firme

  VanostZadovoljstvo

  4,48

  3,65

  4,31

  3,84

  4,85

  3,9

  4,38

  3,95

  4,78

  4,69

  11,522,533,544,55

  Prijateljska atmosfera i odsustvo

  sukoba u preduzeu

  Generalni direktor vredan

  potovanja

  Sposobni ljudi na vrhu firme

  Dobri odnosi sa kolegama na

  poslu i van njega

  Redovnost plate

  Vanost Zadovoljstvo

  4,59

  2,5

  4,63

  2,58

  4,49

  2,59

  4,47

  2,75

  4,45

  2,77

  11,522,533,544,55

  Pravinost u odreivanju plata

  Visina plate

  Dobri fiziki uslovi rada

  Objektivno ocenjivanje

  individualnog uinka

  Mogunost napredovanja na

  poslu

  Vanost Zadovoljstvo

  4,75

  0,54

  4,74

  0,53

  4,71

  0,65

  4,68

  0,66

  4,68

  0,60

  0,00

  0,50

  1,00

  1,50

  2,00

  2,50

  3,00

  3,50

  4,00

  4,50

  5,00

  Dobra komunikacija

  izmeu kolega

  Mogunost

  napredovanja na poslu

  Sigurnost zaposlenjaTimski radDobri odnosi sa

  kolegama i prijatna

  atmosfera

  Srednja vrednost

  standardna devijacija

  4,37

  0,76

  4,00

  1,09

  3,99

  1,00

  3,96

  1,00

  3,89

  1,14

  0,00

  0,50

  1,00

  1,50

  2,00

  2,50

  3,00

  3,50

  4,00

  4,50

  Redovnost i sigurnost

  plate

  Generalni direktor koji

  uliva poverenje

  Kompanija koja radi po

  svetskim standardima

  Sigurnost zaposlenjaDobri fiziki uslovi rada

  Srednja vrednost

  Standardna devijacija

  3,87

  1,07

  3,86

  1,01

  3,85

  1,09

  3,82

  1,09

  3,81

  1,16

  0,00

  0,50

  1,00

  1,50

  2,00

  2,50

  3,00

  3,50

  4,00

  Dobri odnosi sa

  kolegama i prijatna

  atmosfera

  Kompetentan

  rukovodilac koji zna

  da organizuje

  posao

  Posao u kome

  znam ta se od

  mene oekuje

  Rukovodilac koji ne

  izdaje samo

  nareenja, ve i

  pomae

  saradnicima da

  obave zadatke

  Rukovodilac koji

  uvaava zaposlene,

  ume da ih saslua

  i prihvati njihove

  sugestije

  Srednja vrednost

  Standardna devijacija

  2,86

  1,39

  3,13

  1,17

  3,17

  1,19

  3,19

  1,18

  3,26

  1,12

  0,00

  0,50

  1,00

  1,50

  2,00

  2,50

  3,00

  3,50

  Mogunost

  putovanja u

  inostranstvo

  Sistem zarada u

  kome su svi

  zaposleni

  ravnopravni, bez

  obzira na to kojem

  sektoru pripadaju.

  Informisanje

  zaposlenih o

  onome to se

  deava u

  preduzeu

  Napredovanje na

  osnovu jasnih i

  poznatih

  kriterijuma

  Odsustvo tenzije i

  pritiska na poslu,

  oputena

  atmosfera na radu

  Srednja vrednost

  Standardna devijacija

  3,29

  1,25

  3,29

  1,02

  3,30

  1,03

  3,30

  1,13

  3,31

  1,10

  0,00

  0,50

  1,00

  1,50

  2,00

  2,50

  3,00

  3,50

  Jasni i pravini kriterijumi

  u odreivanju plata

  Sistem u kojem plate

  zavise od strunosti

  zaposlenih

  Visina plateSistem u kojem visina

  plate zavisi od rezultata

  rada

  Odsustvo netrpeljivosti i

  podela u preduzeu

  Srednja vrednost

  Standardna devijacija

  4,92

  3,52

  4,80

  0,46

  4,80

  0,53

  4,76

  0,60

  4,76

  0,55

  0,00

  0,50

  1,00

  1,50

  2,00

  2,50

  3,00

  3,50

  4,00

  4,50

  5,00

  Jasni i pravini

  kriterijumi u

  odreivanju plata

  Redovnost i

  sigurnost plate

  Kompetentan

  rukovodilac koji

  zna da organizuje

  posao

  Sposobni ljudi na

  vrhu firme

  Rukovodilac koji

  uvaava

  zaposlene, ume da

  ih saslua i prihvati

  njihove sugestije

  Srednja vrednost

  Standardna devijacija