LICENČN ZMLUVA PRE RIEŠENIE BLACKBERRY ?N ZMLUVA PRE RIEŠENIE BLACKBERRY . ... za tm čelom, aby bol použit na Vašom Handheld vrobku. Prklady Softvru BlackBerry Handheld

Embed Size (px)

Text of LICENČN ZMLUVA PRE RIEŠENIE BLACKBERRY ?N ZMLUVA PRE RIEŠENIE BLACKBERRY . ... za tm čelom, aby...

  • LICENN ZMLUVA PRE RIEENIE BLACKBERRY

    PRED INTALCIOU ALEBO POUITM SOFTVRU SI PROSM DKLADNE PRETAJTE TENTO DOKUMENT. Tto Licenn zmluva pre rieenie BlackBerry (alej len "Zmluva"), ktorej skorie verzie boli oznaovan ako Licenn zmluva k softvru BlackBerry, predstavuje prvnu dohodu medzi Vami, ako fyzickou osobou ak ju uzatvrate z Vaej vlastnej moci alebo ak ste oprvnen zaobstara Softvr v mene Vaej spolonosti alebo inho subjektu, medzi subjektom, v zujme ktorho konte (v oboch prpadoch alej len "Vy"), a spolonosou Research In Motion UK Limited, I: 4022422 (alej len "RIM"), so sdlom na adrese Centrum House, 36 Station Road, Egham, Surrey, UK TW20 9LF (alej spolone len "Zmluvn strany" alebo samostatne "Zmluvn strana"). Pokia ide o licenciu a distribciu Softvru (ako je definovan niie), spolonos RIM je bu priamy alebo nepriamy drite licencie: (a) spolonosti Research In Motion Limited (alej len "RIM Canada") alebo ktorejkovek alebo viacerch jej dcrskych spolonost a pridruench spolonost (kde dcrske spolonosti a pridruen spolonosti spolu so spolonosou RIM Canada s alej oznaovan v tejto Zmluve ako "Spolonosti skupiny RIM"); alebo (b) tretej osoby - poskytovatea licencie pre ktorkovek zo Spolonost skupiny RIM a to vrtane spolonosti RIM. VYJADRENM VHO SHLASU KLIKNUTM NA PRSLUN TLAIDLO UVEDEN NIIE ALEBO STIAHNUTM, INTALCIOU, AKTIVCIOU ALEBO POUITM SOFTVRU SHLASTE, E BUDETE VIAZAN PODMIENKAMI TEJTO ZMLUVY. V PRPADE AKCHKOVEK OTZOK ALEBO NEJASNOST OHADNE PODMIENOK TEJTO ZMLUVY, PROSM KONTAKTUJTE SPOLONOSTI RIM NA ADRESE LEGALINFO@RIM.COM. VYJADRENM VHO SHLASU S PODMIENKAMI TEJTO ZMLUVY SPSOBOM UVEDENM VYIE TAKTIE SHLASTE, E TTO ZMLUVA NAHRDZA PREDCHDZAJCE LICENCIE PRE KONCOVCH UVATEOV K SOFTVRU BLACKBERRY /LICENCIE K SOFTVRU BLACKBERRY A LICENN ZMLUVY K SOFTVRU BLACKBERRY ENTERPRISE SERVER A AKKOVEK PREDCHDZAJCE LICENN ZMLUVY K SOFTVRU BLACKBERRY V TAKOM ROZSAHU, V AKOM BY TIETO ZMLUVY BOLI INAK PLATN, K DTUMU VYJADRENIA VHO SHLASU S TOUTO ZMLUVOU, PRE AKKOVEK SOFTVR, KTOR JE SASOU VHO RIEENIA BLACKBERRY (VIAC INFORMCI VI. NIIE V LNKU "ZLENIE ZMLV" (LNOK 27)). Vrtenie. AK SA PRED STIAHNUTM, INTALCIOU, AKTIVCIOU ALEBO POUITM SOFTVRU ROZHODNETE, E NIE STE OCHOTN PRISTPI NA PODMIENKY TEJTO ZMLUVY, NEMTE PRVO POUVA TENTO SOFTVR A MALI BY STE: (A) OKAMITE VRTI SOFTVR SPOLONOSTI RIM, VYMAZA HO ALEBO HO VYRADI Z INNOSTI; (B) AK STE SI ZAKPILI VROBOK SPOLONOSTI RIM, NA KTOROM JE SOFTVR PREDINTALOVAN SPOLONOSOU RIM ALEBO V JEJ MENE, OKAMITE VRTE DAN VROBOK SPOLONOSTI RIM A SPRIEVODN SOFTVR A POLOKY (VRTANE DOKUMENTCIE A BALENIA) SPOLONOSTI RIM ALEBO AUTORIZOVANMU DISTRIBUTROVI SPOLONOSTI RIM, OD KTORHO STE TENTO VROBOK SPOLONOSTI RIM A SPRIEVODN SOFTVR A POLOKY ZSKALI; ALEBO (C) AK STE SI ZAKPILI HANDHELD VROBOK TRETEJ OSOBY, NA KTOROM JE SOFTVR PREDINTALOVAN SPOLONOSOU RIM ALEBO V JEJ MENE, OKAMITE ZAISTITE VYRADENIE SOFTVRU Z INNOSTI U SPOLONOSTI RIM ALEBO AUTORIZOVANHO DISTRIBUTRA SPOLONOSTI RIM, OD KTORHO STE TENTO HANDHELD VROBOK TRETEJ OSOBY A SPRIEVODN SOFTVR A POLOKY DOSTALI. Ak ste za vyie uvedench okolnost zaplatili za Softvr a/alebo za Vrobok spolonosti RIM, ktor ste zskali s

  • tmto Softvrom, a nemete ho bez tohto Softvru elne pouva, (poda okolnost), a predlote spolonosti RIM alebo autorizovanmu distributrovi, od ktorho ste Softvr pre Vrobky spolonosti RIM zakpili, V doklad o kpe do devdesiatich (90) dn od dtumu, kedy ste si dan Softvr zakpili, spolonos RIM alebo autorizovan distributr Vm vrti poplatky (ak nejak), ktor ste zaplatili za tieto poloky. Ak poadujete refundciu za Softvr na Handheld vrobku (vrobkoch) tretej osoby (berte vak na vedomie, e na niektorch Handheld vrobkoch tretej osoby je Softvr poskytovan bezplatne a preto Vm nemus by ni vrtan), prosm kontaktuje Vho autorizovanho distributra Softvru pre dan Handheld vrobok tretej osoby. Ak sa Vm za vyie uvedench okolnost nepodar zska refundciu za Softvr od autorizovanho distributra, prosm kontaktujte spolonos RIM na adrese legalinfo@rim.com. TTO ZMLUVA NEM VPLYV NA VAE ZKONN PRVA PLATN VO VAEJ JURISDIKCII V ROZSAHU, V AKOM METE MA NROK NA TAKTO ZKONN PRVA. 1. Defincie. Pokia z kontextu nevyplva nieo in, vrazy definovan v tejto Zmluve bud ma niie uveden vznam (a ak to kontext dovouje, jednotn slo bude zaha aj slo mnon a naopak).

    "Prenosov sluba" s sluby rozsiahlej bezdrtovej siete, in sieov sluby (vrtane sluieb bezdrtovej loklnej siete, satelitnch a Internetovch sluieb) a akkovek in sluby poskytovan Vaimi Poskytovatemi prenosovch sluieb, ktor maj by pouvan v spojen s Vaim Rieenm BlackBerry. "Poskytovate prenosovch sluieb" je subjekt, ktor poskytuje sluby rozsiahlej bezdrtovej siete a me poskytova in Prenosov sluby, ktor podporuj alebo vylepuj Vae Rieenie BlackBerry. "Oprvnen uvatelia" s ktorkovek z nasledovnch osb, ktorm Vy udelte povolenie pouva Softvr ako sas Vho Rieenia BlackBerry: (a) ktorkovek z Vaich zamestnancov, poradcov alebo nezvislch dodvateov; (b) ktorkovek priate alebo rodinn prslunk, alebo ktorkovek osoba, ktor sdli vo Vaich priestoroch; a (c) akkovek in osoba, ktor psomn oprvni spolonos RIM. Tto Zmluva neposkytuje automatick prvo na hosting Vho Softvru BlackBerry Server treou osobou, ak si elte tak urobi, prosm kontaktujte spolonos RIM na adrese: legalinfo@rim.com. "Vrobok BlackBerry Handheld", taktie oznaovan ako Zariadenia BlackBerry, je bezdrtov handheld zariadenie vyroben spolonosou RIM alebo pre spolonos RIM, vrtane akhokovek takhoto smartphonu, taky smart kariet, alebo zariadenia BlackBerry Presenter a akhokovek inho zariadenia vslovne identifikovanho spolonosou RIM na strnke http://www.blackberry.com/legal/blackberrydevices_for_bbsla ako Vrobok Handheld BlackBerry. "Softvr BlackBerry Handheld " je softvr, ku ktormu m spolonos RIM majetkov prva (tento zaha: softvr, firmvr, rozhrania, content a in dta, ku ktorm m majetkov prva spolonos RIM, o to bez ohadu na to, i s tieto z technickho hadiska povaovan za softvrov kd; a Komponenty tretej osoby), alebo akkovek jeho as, ktor je uren za pouvanie na Handheld vrobku a ktor je: (a) nahran na Handheld vrobku ako je tento prvotne vyexpedovan spolonosou RIM; alebo (b) z asu na as ren, distribuovan alebo inak Vm poskytnut spolonosou RIM alebo v mene spolonosti RIM za tm elom, aby bol pouit na Vaom Handheld vrobku. Prklady Softvru BlackBerry Handheld zahaj softvr operanho systmu, ku ktormu m spolonos RIM majetkov prva, a aplikcie, ku ktorm m spolonos RIM majetkov prva a ktor s vopred naintalovan na Vrobku BlackBerry Handheld alebo zahrnut do vrobku "BlackBerry Application Suite" z asu na as renho, distribuovanho alebo inak poskytovanho spolonosou RIM alebo v jej mene za elom pouitia na Handheld vrobkoch tretch osb. "BlackBerry PC Software" je softvr, ku ktormu m spolonos RIM majetkov prva (tento zaha softvr, rozhrania, content a in dta, ku ktorm m vlastncke prva spolonos RIM, o to bez ohadu na

  • to, i s tieto z technickho hadiska povaovan za softvrov kd; a Komponenty tretej osoby), alebo akkovek jeho as, ktor je uren na pouvanie ako sas Rieenia BlackBerry a len pre jedinho koncovho uvatea na pouvanie a prstup na osobnom potai. Prkladom BlackBerry PC Software je "BlackBerry Desktop Software", ktor me by pouit na zaistenie a udriavanie synchronizcie medzi Vaim Handheld vrobkom a Vaim osobnm potaom a ktor poskytuje in funkcionalitu riadenia desktop potaa. "BlackBerry Prosumer sluby" s sluby navrhnut a ponkan spolonosou RIM s cieom poskytn zkaznkom spolonosti RIM urit funkcionalitu, ktor poskytuje znakov serverov softvr BlackBerry od spolonosti RIM, bez toho, aby si zkaznci spolonosti RIM museli zaobstara takto serverov softvr. BlackBerry Prosumer sluby zahaj "Internetov slubu BlackBerry" od spolonosti RIM. Internetov sluba BlackBerry umouje predplatiteom: (a) integrova urit ISP alebo in e-mailov ty tretej osoby pre doruovanie na V Handheld vrobok formou "push e-mail"; (b) vytvra e-mailov adresu pre V Handheld vrobok na zklade zariadenia; a (c) ma prstup k uritmu Internetovmu contentu a slubm. Tto e-mailov funkcionalita Internetovej sluby BlackBerry sa taktie nazva "MyEmail", "BlackBerry Internet Mail" a/alebo m nzov pecifick pre Vho Poskytovatea prenosovch sluieb. V Poskytovate prenosovch sluieb nemus podporova vetky alebo niektor BlackBerry Prosumer sluby. Pre informcie o dostupnosti prosm kontaktujte Svojho Poskytovatea prenosovch sluieb. "Softvr BlackBerry Server" je softvr, ku ktormu m spolonos RIM majetkov prva (tento zaha softvr, rozhrania, content a dta, ku ktorm m vlastncke prva spolonos RIM, a tieto mu alebo nemusia by z technickho hadiska povaovan za softvrov kd, vrtane, ale nielen, identifiktora smerovacieho protokolu servera (SRP ID), autentifikanho ka SRP a akhokovek inho identifiktora, ktor spolonos RIM poskytuje pre pouvanie s konkrtnou kpiou serverovho softvru; a Komponenty tretej osoby), alebo akkovek jeho as, priom jeho jedin kpia m by naintalovan na potai a kedykovek prstupn pre viacer Handheld vrobky. Prklady Softvru BlackBerry Server zahaj vrobok "BlackBerry Enterprise Server", ktor je uren pre integrciu s a poskytovanie spojenia medzi konkrtnymi servermi firemnch aplikci (ako s e-mailov servre) a Handheld vrobkami, ktor maj pracova so softvrom "BlackBerry Enterprise Server", a softvr "BlackBerry Mobile Voice", ktor m Handheld vrobkom umoova vlastnosti kancelrskych telefnov. "Rieenie BlackBerry" je Softvr a aspo jedna z nasledovnch dodatonch poloiek, ktor maj by pouvan spolu so Softvrom: Vrobok spolonosti RIM, Softvr BlackBerry Server, Softvr BlackBerry Handheld, BlackBerry PC Software a/alebo Sluba (Sluby); spolu s prslunou Dokumentciou. "Dokumentcia" je prslun intalan prruka alebo tandardn dokumentcia pre koncovho uvatea vypracovan alebo dodan spolonosou RIM pre konkrtny typ a verziu Softvru, Vrobku spolonosti RIM alebo Slubu, vrtane akchkovek bezpenostnch pokynov. Dokumentcia je k dispozcii aj na strnke http://docs.blackberry.com alebo mete kontaktova spolonos RIM na adrese legalinfo@rim.com. Aby sa