Li Consitiul Local at municipiului Slatina Strada M ... Relocare stalpi de iluminat existenti Camin
Li Consitiul Local at municipiului Slatina Strada M ... Relocare stalpi de iluminat existenti Camin
Li Consitiul Local at municipiului Slatina Strada M ... Relocare stalpi de iluminat existenti Camin

Li Consitiul Local at municipiului Slatina Strada M ... Relocare stalpi de iluminat existenti Camin

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Li Consitiul Local at municipiului Slatina Strada M ... Relocare stalpi de iluminat existenti Camin

 • Li Consitiul Local at municipiului Slatina Strada M. Kogainiceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080 telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336

  e-mail: officer&primariaslatinaso site: www.primariaslatina.ro

  Ni. 394/23.10.2019

  HOTARARE

  Referitoare la: aprobare Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si a Indicatorilor Tehnico — Economici privind obiectivul de investitie: „Trotuar de acces pietonal zona Pit*: Ecaterina Teodoroiu adjacent blocurilor 18 fi 20 din strada Ecaterina Teodoroiu"

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, intrunit in sedinta extraordinara din

  • data de 23.10.2019.

  Avand in vedere: - Referatul de aprobare nr. 91523/21.10.2019 al Primarului Municipiului Slatina; - Nota de fimdamentare nr. 14166/21.10.2019 a Directiei Administrare Patrimoniu - Biroul Evidenta

  Domeniu Evidenta. Domeniu Public i Privat; - Raportul de specialitate nr. 92471/23.10.2019; - Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii privind obiectivul de investitii: „ Trotuar de

  acces pietonal zona Plata Ecaterina Teodoroiu adjacent blocurilor 18 i 20 din strada Ecaterina Teodoroiu", intocmita de persoana autorizata S.C. Set Construct Invest S.R.L., predata Directiei Administrare Patrimoniu pe baza procesului-verbal inregistrat sub nr. 8072/30.05.2019.; - prevederile H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentafillor

  tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, - Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate de buget-finante, amenajarea teritoriului si urbanism,

  comisia juridica si de disciplina din cadrul Consiliului Local Slatina; In temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit. b), alin.(4) lit. d) i art. 139 alin.(3) lit. e) coroborat cu

  prevederile art. 196 alin.(1) lit, a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Adrninistrativ,

  HOTARASTE:

  Art. 1. - Se aproba.' Documentatiea de avizare a lucrarilor de interventii privind obiectivul : „ Trotuar de acces pietonal zona Plata Ecaterina Teodoroiu adjacent blocurilor 18 $i 20 din strada Ecaterina Teodoroiu", intocmita de persoana autorizata S.C. Set Construct Invest S.R.L., anexata la prezenta hotarare.

  Art. 2. - Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul : „ Trotuar de acces pietonal zona Plata Ecaterina Teodoroiu adjacent blocurilor 18 $i 20 din strada Ecaterina Teodoroiu", potrivit anexei nr. 1, parte integranta din prezenta hotatrare.

  Art. 3. - Lucrarile privind investitia „ Trotuar de acces pietonal zona Plata Ecaterina Teodoroiu adjacent blocurilor 18 i 20 din strada Ecaterina Teodoroiu" revin in sarcina Directiei Administrarea Strazilor §i Iluminatului Public.

 • Art. 4. - Prezenta hotarare se comunicd la: - histitutia Prefectului - Judetul Olt; - Primarul municipiului Slatina; - Directia Administrarea Strazilor si Iluminatului Public; - Directia Generalä Economica; - Directia Administrare Patrimoniu.

  Presedinte de sedinta, VA I .:• •

  Contrasemneaza, Secretar general al munici iului latina

  Mihai - Ion

  Hotarfirea a fost adoptata cu 20 voturi , PENTRU " . 20- consilieri prezenti 1 - consilier absent 21 - consilieri in functie.

 • Anew nr.11aHCL nr.394/23.10.2019

  PRINC1PALR INDICATORI TEBNICO—ECONOMICI

  DENUMIREA Trotuar de acces pietonal zona Piga Ecaterina Teodoroiu adjacent blocurilor 18 fi 20 din strada Ecaterina Teodoroiu

  BENEFICIARUL INVESTITTEI: Consiliul Local al Municipiului Slatina

  1. Valoarea to tala a investitiei 2.150.153,586 lei Cara T.V.A.

  din care:

  - constructii montaj 1.550.541,385 lei fara T.V.A.

  2. Esalonarea investitiei :

  Anul I: investitie 2.150.153,586 lei fara T.V.A.

  3. Durata de realizare in luni: 12

  4. Capacitati (in unitati fizice):

  Sistem carosabil Locuri de parcare la sol Dale albe beton Dale gri beton Placari supraf. verticale Pietris stabilizat Trepte, platforme, rampe-beton Blocuri din beton monolit Ziduri de sprij in jardiniere/terasamente Borduri man i granit Borduri mici granit Bolarzi tip cub beton aparent Cosuri de gunoi din beton-70 1 Sezut lemn exotic Spatii verzi-gazon Arbori foiosi Arbusti Plante perene Stalpi de iluminat LED de exterior H=3,5 m Stalpi de iluminat LED de exterior H=3,0 m Stalpi de iluminat LED de exterior H=0,45 m Relocare stalpi de iluminat existenti Camin de tragere si vizitare nou Camin de vizitare existent Camin de vizitare rectangular Rigola colectoare tip fanta Gura de scurgere Camin de vizitare instalatie irigare Camin de reglare si de golire

  \

  *

  U.M. Cantitate

  m.p 624,53 buc 18 m.p 397,12 m.p 580,93 m.p 7,5 m.p 6,10 m.p 198,46 m.p 188,14 m.1 144,50 m.1 358,30 mi 124,63 buc 23 buc 26 buc 55 m.p 406,31 buc 28 buc 73 buc 69 buc 23 buc 8 buc 25 buc 2 buc 8 buc 9 buc 3 buc 25

  5 1 12