of 22 /22
LHV Pensionifond L Majandusaasta aruanne 2010

LHV Pensionifond L · LHV Pensionifond L Aastaaruanne 2010 2 LHV Pensionifond L Majandusaasta aruanne 01.01.2010 – 31.12.2010 Fondi nimi LHV Pensionifond L Fondi liik Lepinguline

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of LHV Pensionifond L · LHV Pensionifond L Aastaaruanne 2010 2 LHV Pensionifond L Majandusaasta...

Page 1: LHV Pensionifond L · LHV Pensionifond L Aastaaruanne 2010 2 LHV Pensionifond L Majandusaasta aruanne 01.01.2010 – 31.12.2010 Fondi nimi LHV Pensionifond L Fondi liik Lepinguline

LHV Pensionifond L

Majandusaasta aruanne 2010

Page 2: LHV Pensionifond L · LHV Pensionifond L Aastaaruanne 2010 2 LHV Pensionifond L Majandusaasta aruanne 01.01.2010 – 31.12.2010 Fondi nimi LHV Pensionifond L Fondi liik Lepinguline

LHV Pensionifond L Aastaaruanne 2010

2

LHV Pensionifond L

Majandusaasta aruanne 01.01.2010 – 31.12.2010

Fondi nimi LHV Pensionifond L

Fondi liik Lepinguline fond

Fondijuht Andres Viisemann

Põhitegevusala Kohustusliku pensionifondi varade investeerimine, EMTAK 65301

Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145

Telefon (372) 6 800 400

Faks (372) 6 800 402

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus

Fondivalitseja äriregistri number 10572453

Fondivalitseja juhataja Mihkel Oja

Audiitor AS PricewaterhouseCoopers

Majandusaasta aruanne sisaldab fondi tegevusaruannet, raamatupidamise aastaaruannet ning sõltumatu

vandeaudiitori aruannet.

Page 3: LHV Pensionifond L · LHV Pensionifond L Aastaaruanne 2010 2 LHV Pensionifond L Majandusaasta aruanne 01.01.2010 – 31.12.2010 Fondi nimi LHV Pensionifond L Fondi liik Lepinguline

LHV Pensionifond L Aastaaruanne 2010

3

Sisukord

TEGEVUSARUANNE 2010 ...................................................................................................................................................................... 4

Fondivalitseja juhatuse allkirjad LHV Pensionifond L 2010.a. majandusaasta aruandele ............................................................. 5

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE ................................................................................................................................................. 6

Bilanss ................................................................................................................................................................................................... 6

Tulude ja kulude aruanne ................................................................................................................................................................... 7

Vara liikumise aruanne ....................................................................................................................................................................... 8

Fondi investeeringute aruanne seisuga 31.12.2010 .......................................................................................................................... 9

Fondi investeeringute aruanne seisuga 31.12.2009 ........................................................................................................................ 13

Raamatupidamise aastaaruande lisad ........................................................................................................................................... 17

Lisa 1 Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused ................................................................. 17

Lisa 2 Vahendustasude aruanne ....................................................................................................................................................... 19

Lisa 3 Fondi puhasväärtuse võrdlusaruanne .................................................................................................................................... 20

Lisa 4 Tuletisinstrumendid ..................................................................................................................................................................... 20

Lisa 5 Viitlaekumised ............................................................................................................................................................................ 21

Lisa 6 Seotud osapooled ..................................................................................................................................................................... 21

Lisa 7 Investeeringute kajastamine .................................................................................................................................................... 21

Lisa 8 Bilansivälised nõuded ................................................................................................................................................................ 21

Lisa 9 Bilansipäevajärgsed sündmused ............................................................................................................................................. 21

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE ......................................................................................................................................... 22

Page 4: LHV Pensionifond L · LHV Pensionifond L Aastaaruanne 2010 2 LHV Pensionifond L Majandusaasta aruanne 01.01.2010 – 31.12.2010 Fondi nimi LHV Pensionifond L Fondi liik Lepinguline

LHV Pensionifond L Aastaaruanne 2010

4

TEGEVUSARUANNE 2010

LHV Pensionifond L on kohustusliku kogumispensioni fond ehk teise samba pensionifond. Fondi investeerimispoliitika

põhiprintsiip on osakuomanike sissemaksete väärtuse pikaajaline maksimaalne kasvatamine läbi fondi

investeeringute hajutamise erinevate varaklasside ja maailma turgude vahel. Investeeringute geograafilisel

jaotamisel lähtutakse peamiselt turgude suurusest ja arengutasemest, s.t. suurem osa fondi varadest paigutatakse

suurtele ja arenenud (eelkõige Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikide ning Ameerika Ühendriikide, Austraalia,

Jaapani, Kanada, Šveitsi ja Uus-Meremaa) turgudele. Aktsiate ja aktsiatesse investeerivate fondide maksimaalne

osakaal fondi varade turuväärtusest on 50%.

2010. aasta oli finantsturgude jaoks keerulina aasta, samas pakkusid turud häid tootlusi. Paralleelselt Eesti liikumisega

eurotsooni liikmestaatuse suunas ilmnesid viimases üha suuremad probleemid mõnede liikmesriikide

võlakoormusega. Sellest tulenevalt kujunes ka aasta tähelepanuväärsemaiks sündmuste jadaks üha langevad

Lõuna-Euroopa riikide ja Iirimaa võlakirjade hinnad ning koos sellega spekulatsioonid rahvusvahelise abi kohta

nimetatud valitsustele. Aasta lõpuks olid nii Kreeka kui Iirimaa pidanud vastu võtma IMF ja tugevamata euroala

liikmesriikide poolse abipaketi. Euroopa tuumikriikide ja USA majandused näitasid seevastu osalt keskpankade

jätkuvate toetusmeetmete abil kasvu, mis andis aluse ka sealsete aktsiaturgude tõusule. LHV Pensionifond L

saavutas kõrgema tootluse hoidudes euroala valitsuse võlakirjadest ja eelistades selle asemel ettevõtete ning

arenevate riikide võlakirju. Aktsiainvesteeringutest suurendasime aasta jooksul järjekindlalt Baltikumi investeeringuid

ja kuigi olime muu maailma aktsiates suurema osa aastast alakaalus, tagas kõrge tootluse tehtud investeeringute

keskmisest märgatavalt kõrgem tulemus.

Fondi osaku väärtus tõusis 2010. aasta jooksul 16,11%, millega edestati kõiki teisi teise samba pensionifonde. Samuti

on fondiosaku puhasväärtus kõrgeim kõikide teise samba fondide seas, mis tähendab, et alates kohustusliku

kogumispensioni süsteemi loomisest 2002. aasta suvel on LHV Pensionifond L olnud kõige edukam teise samba fond.

Progressiivsete fondide võrdlus * NAV 31.12.2009 NAV 31.12.2010 Osaku puhasväärtuse kasv

LHV Pensionifond L 17,66 20,51 16,11%

LHV Pensionifond XL 15,18 17,60 15,94%

ERGO Pensionifond 2P2 15,20 17,33 14,00%

Nordea Pensionifond A 12,43 13,78 10,85%

Swedbank Pensionifond K3 13,50 14,91 10,40%

Sampo Pension 50 15,46 17,05 10,26%

SEB Progressiivne 13,43 14,68 9,27%

* Põhineb Pensionikeskuse (www.pensionikeskus.ee) andmetel.

Fondi tingimused muutusid alates 1. jaanuarist 2011. a. seoses euro kasutuselevõtuga.

Fondi varade maht kasvas aastaga 501 miljoni pealt 802 miljoni krooni peale ning 2011. aasta alguses 1,1 miljardi

krooni (70 miljoni euro) peale.

Page 5: LHV Pensionifond L · LHV Pensionifond L Aastaaruanne 2010 2 LHV Pensionifond L Majandusaasta aruanne 01.01.2010 – 31.12.2010 Fondi nimi LHV Pensionifond L Fondi liik Lepinguline

LHV Pensionifond L Aastaaruanne 2010

5

Fondivalitseja juhatuse allkirjad LHV Pensionifond L 2010.a. majandusaasta aruandele

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on koostanud LHV Pensionifond L 2010.a. majandusaasta aruande, mis

koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja sõltumatu vandeaudiitori aruandest.

Fondivalitseja juhatus:

Mihkel Oja

Juhatuse liige

Kerli Lõhmus

Juhatuse liige

Tallinn, 08.04.2011

Page 6: LHV Pensionifond L · LHV Pensionifond L Aastaaruanne 2010 2 LHV Pensionifond L Majandusaasta aruanne 01.01.2010 – 31.12.2010 Fondi nimi LHV Pensionifond L Fondi liik Lepinguline

LHV Pensionifond L Aastaaruanne 2010

6

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Bilanss

(Eesti kroonides)

Aktiva Lisa 31.12.2010 31.12.2009

Väärtpaberid 745 300 089 394 780 070

Võlakirjad 364 986 689 297 720 726

Aktsiad 193 894 176 44 066 864

Fondiosakud 184 239 780 53 935 152

Tuletisinstrumendid 4 2 179 444 -942 672

Hoiused 54 958 327 105 416 975

Raha ja raha ekvivalendid 54 758 304 105 416 975

Tähtajalised hoiused 200 023 0

Muud varad 1 863 604 352 040

Viitlaekumised 5 1 863 604 352 040

Aktiva kokku 802 122 020 500 549 085

Passiva

Kohustused

Võlgnevus fondivalitsejale 6 1 319 673 832 408

Võlgnevus depoopangale 1 830 5 243

Kohustus väärtpaberite ostuks 14 214 922 3 021 783

Kohustused kokku 15 536 425 3 859 434

Fondi puhasväärtus 3 786 585 595 496 689 651

Passiva kokku 802 122 020 500 549 085

Lisad lehekülgedel 17 kuni 21 on raamatupidamise aastaaruande lahutamatud osad.

Page 7: LHV Pensionifond L · LHV Pensionifond L Aastaaruanne 2010 2 LHV Pensionifond L Majandusaasta aruanne 01.01.2010 – 31.12.2010 Fondi nimi LHV Pensionifond L Fondi liik Lepinguline

LHV Pensionifond L Aastaaruanne 2010

7

Tulude ja kulude aruanne

(Eesti kroonides)

Lisa 2010 2009

Netotulem investeeringutelt 117 171 495 124 222 665

Võlakirjadelt 42 265 611 64 875 804

Aktsiatelt 56 463 068 19 812 391

Fondiosakutelt 16 928 727 30 587 873

Tuletisinstrumentidelt 1 213 110 6 779 385

Hoiustelt 300 979 2 167 212

Muud tulud 3 393 061 0

Kasum valuutakursi muutusest 3 393 061 0

Tulud kokku 120 564 556 124 222 665

Tegevuskulud 14 163 526 8 537 778

Valitsemistasud 6 14 112 751 8 484 546

Tehingutasud 2 46 567 50 828

Muud tegevuskulud 4 208 2 404

Muud kulud 7 376 4 485 102

Intressikulud 7 376 0

Kahjum valuutakursi muutusest 0 4 485 102

Kulud kokku 14 170 902 13 022 880

Fondi tulem 106 393 654 111 199 785

Lisad lehekülgedel 17 kuni 21 on raamatupidamise aastaaruande lahutamatud osad.

Page 8: LHV Pensionifond L · LHV Pensionifond L Aastaaruanne 2010 2 LHV Pensionifond L Majandusaasta aruanne 01.01.2010 – 31.12.2010 Fondi nimi LHV Pensionifond L Fondi liik Lepinguline

LHV Pensionifond L Aastaaruanne 2010

8

Vara liikumise aruanne

(Eesti kroonides)

Lisa

2010 2009

1. Fondi vara puhasväärtus aruandeperioodi algul 496 689 651 329 381 413

2. Osakute märkimisel laekunud raha 206 921 139 66 392 579

3. Osakute lunastamisel tasutud raha -23 418 849 -10 284 126

4. Fondi tulem 106 393 654 111 199 785

5. Fondi vara puhasväärtus aruandeperioodi lõpus 3 786 585 595 496 689 651

6. Ringluses olevate osakute arv aruandeperioodi lõpus 38 340 380 28 137 958

7. Osaku puhasväärtus aruandeperioodi lõpus 3 20,52 17,65

Lisad lehekülgedel 17 kuni 21 on raamatupidamise aastaaruande lahutamatud osad.

Page 9: LHV Pensionifond L · LHV Pensionifond L Aastaaruanne 2010 2 LHV Pensionifond L Majandusaasta aruanne 01.01.2010 – 31.12.2010 Fondi nimi LHV Pensionifond L Fondi liik Lepinguline

LHV Pensionifond L Aastaaruanne 2010

9

Fondi investeeringute aruanne seisuga 31.12.2010

(Eesti kroonides)

Emitent Asukohariik Nimiväärtus Lõpptähtaeg Intress Kogus

Keskmine

soetushind

valuutas Valuuta

Soetus-

maksumus

kokku EEK

Ühiku turuhind

31.12.2010

valuutas

Turuväärtus

EEK

Osakaal fondi

aktivate

turuväärtusest

1. Väärtpaberid 652 379 365 745 300 089 92,92%

Võlakirjad 322 514 875 364 986 689 45,50%

Metro Capital Eesti 50 000 31.01.2011 - 24 50 000,00 EEK 1 200 000 43 998,00 1 055 952 0,13%

Metro Capital Eesti 50 000 30.04.2012 - 40 50 000,00 EEK 2 000 000 121 893,00 4 875 720 0,61%

Eesti Energia Eesti 1 000 18.11.2020 4,50% 2 246 664,61 EUR 23 355 798 976,04 34 300 255 4,28%

Leedu valitsus Leedu 1 000 07.02.2018 4,85% 806 831,61 EUR 10 487 566 1 029,24 12 979 910 1,62%

Leedu valitsus Leedu 1 000 09.12.2015 9,95% 584 1 034,60 EUR 9 453 776 1 170,10 10 691 945 1,33%

Leedu valitsus Leedu 1 000 22.06.2014 9,38% 3 490 1 174,52 EUR 64 136 465 1 215,85 66 393 476 8,28%

Leedu valitsus Leedu 1 000 22.09.2017 4,95% 1 265 997,12 EUR 19 735 846 999,96 19 792 157 2,47%

Bank Citadele Läti 1 000 05.05.2011 5,63% 2 314 958,96 EUR 34 720 329 1 032,91 37 397 779 4,66%

Varssavi kohalik omavalitsus Poola 1 000 06.05.2014 6,88% 1 436 1 147,72 EUR 25 787 574 1 131,14 25 415 039 3,17%

Swedbank AB Rootsi 1 000 26.06.2018 7,38% 1 218 909,27 EUR 17 328 399 1 111,19 21 176 569 2,64%

SEB AB Rootsi 1 000 29.10.2049 9,25% 575 1 008,03 EUR 9 069 039 1 080,63 9 722 207 1,21%

Swedbank AB Rootsi 1 000 27.09.2017 5,57% 372 1 035,71 EUR 6 028 396 1 030,41 5 997 538 0,75%

Goldman Sachs USA 50 000 30.01.2017 4,50% 22 45 259,93 EUR 15 579 608 51 302,00 17 659 441 2,20%

Morgan Stanley USA 1 000 02.10.2017 5,50% 1 121 926,37 EUR 16 248 380 1 028,46 18 039 022 2,25%

BP Capital Markets USA 1 000 07.11.2013 5,25% 972 958,04 USD 10 888 019 1 087,60 12 360 454 1,54%

Sberbank Venemaa 1 000 02.07.2013 6,46% 396 731,15 USD 3 385 341 1 068,21 4 945 962 0,62%

Gazprom OAO Venemaa 1 000 01.06.2015 5,88% 329 676,12 EUR 3 480 497 1 088,25 5 602 019 0,70%

Bank Saint Petersburg Venemaa 1 000 25.07.2017 10,50% 2 461 869,11 USD 25 008 497 1 046,95 30 125 655 3,76%

Gazprom OAO Venemaa 1 000 25.02.2014 5,03% 637 874,68 EUR 8 717 878 1 076,40 10 728 354 1,34%

Bank of Moscow Venemaa 1 000 13.05.2013 7,34% 1 255 1 083,80 USD 15 903 467 1 071,79 15 727 235 1,96%

Lisad lehekülgedel 17 kuni 21 on raamatupidamise aastaaruande lahutamatud osad.

Page 10: LHV Pensionifond L · LHV Pensionifond L Aastaaruanne 2010 2 LHV Pensionifond L Majandusaasta aruanne 01.01.2010 – 31.12.2010 Fondi nimi LHV Pensionifond L Fondi liik Lepinguline

LHV Pensionifond L Aastaaruanne 2010

10

Emitent Asukohariik Kogus

Keskmine

soetushind

valuutas Valuuta

Soetus-

maksumus

kokku EEK

Ühiku turuhind

31.12.2010

valuutas Turuväärtus EEK

Osakaal fondi

aktivate

turuväärtusest

Aktsiad 157 871 198 193 894 176 24,17%

Olympic Entertainment Group Eesti 969 720 1,05 EUR 15 951 477 1,49 22 531 639 2,81%

Silvano Fashion Gruop Eesti 386 998 1,65 EUR 9 991 515 2,73 16 530 704 2,06%

Tallink Grupp Eesti 1 710 895 0,50 EUR 13 384 845 0,79 21 148 055 2,64%

Ekspress Grupp Eesti 456 526 1,38 EUR 9 870 341 1,53 10 914 626 1,36%

Premia Foods Eesti 997 324 0,92 EUR 14 362 185 0,95 14 824 493 1,85%

Tallinna Kaubamaja Eesti 133 955 4,86 EUR 10 187 154 6,21 13 015 789 1,62%

Telefonica SA Hispaania 19 000 17,16 EUR 5 102 585 16,97 5 043 447 0,63%

Fiat Itaalia 23 600 13,98 EUR 5 162 251 15,43 5 697 678 0,71%

Prekybos AB Apranga PVA Leedu 580 378 1,12 EUR 10 174 225 2,07 18 806 632 2,34%

Linas Agro Leedu 782 523 0,58 EUR 7 115 700 0,61 7 444 245 0,93%

Latvian Shipping Company Läti 344 541 0,60 LVL 4 530 932 0,38 2 877 269 0,36%

Olainfarm Läti 114 938 1,53 LVL 3 872 069 2,17 5 495 709 0,69%

Grindeks Läti 48 892 6,52 LVL 7 028 656 6,70 7 217 935 0,90%

France Telecom SA Prantsusmaa 20 900 15,82 EUR 5 173 361 15,80 5 165 185 0,64%

Investor AB B-aktsia Rootsi 15 900 132,90 SEK 3 679 352 143,90 3 983 972 0,50%

AstraZeneca PLC Suurbritannia 8 410 354,59 SEK 5 192 612 309,30 4 529 333 0,56%

Xstrata Suurbritannia 14 000 14,85 GBP 3 792 618 15,06 3 844 974 0,48%

Roche Holdings Tšehhi 2 380 177,78 CHF 5 299 141 137,00 4 083 671 0,51%

Vimpelcom Ltd ADR USA 19 600 14,50 USD 3 322 142 15,04 3 446 695 0,43%

Mobile Telesystems - SP ADR USA 8 655 19,49 USD 1 972 292 20,87 2 111 974 0,26%

Intel Corporation USA 16 000 18,98 USD 3 550 391 21,03 3 934 216 0,49%

Bank Saint Petersburg Venemaa 88 690 3,42 USD 3 543 291 5,45 5 651 583 0,70%

Sistema Venemaa 179 345 0,90 USD 1 887 256 0,90 1 881 225 0,23%

Lukoil ADR Venemaa 5 550 57,40 USD 3 724 807 57,22 3 713 127 0,46%

Lisad lehekülgedel 17 kuni 21 on raamatupidamise aastaaruande lahutamatud osad.

Page 11: LHV Pensionifond L · LHV Pensionifond L Aastaaruanne 2010 2 LHV Pensionifond L Majandusaasta aruanne 01.01.2010 – 31.12.2010 Fondi nimi LHV Pensionifond L Fondi liik Lepinguline

LHV Pensionifond L Aastaaruanne 2010

11

Emitent Asukohariik Kogus

Keskmine

soetushind

valuutas Valuuta

Soetus-

maksumus

kokku EEK

Ühiku turuhind

31.12.2010

valuutas

Turuväärtus

EEK

Osakaal fondi

aktivate

turuväärtusest

Fondiosakud 171 993 292 184 239 780 22,97%

LHV Pärsia Lahe Fond B - osak Eesti 38 500 60,13 EEK 2 315 163 74,89 2 883 369 0,36%

Lithuania SME Fund KŪB Leedu 1 13 023,58 EUR 203 775 1 066,80 16 692 0,00%

JPMF Japan Small Cap Fund Luxemburg 32 392 9,10 USD 3 447 794 6,39 2 420 129 0,30%

Pictet Water P Cap Luxemburg 3 589 159,03 EUR 8 929 828 151,50 8 507 026 1,06%

Invesco Asian Infrastructure Acc Luxemburg 16 367 12,22 EUR 3 129 422 11,27 2 886 137 0,36%

T.Rowe Price Euro Corp Bond Acc Luxemburg 47 291 9,19 EUR 6 800 012 11,75 8 694 248 1,08%

Pictet Asian Local Currency Debt Luxemburg 8 580 103,02 EUR 13 830 030 106,52 14 299 891 1,78%

BaltCap Latvia Venture Capital Fund K.S. Läti 1 59 809,77 EUR 935 820 37 691,50 589 744 0,07%

East Capital Explorer AB Rootsi 45 000 59,60 SEK 4 669 690 84,75 6 640 650 0,83%

iShares STOXX Europe 600 Oil Gas Saksamaa 9 120 27,83 EUR 3 970 544 33,14 4 728 978 0,59%

Malaysia Fund Inc USA 200 10,26 USD 23 993 11,25 26 308 0,00%

Aberdeen Emerging Markets Telec USA 9 700 11,72 USD 1 328 691 19,36 2 195 715 0,27%

Morgan Stanley Frontier Emerging Markets Fund, Inc. USA 2 428 11,04 USD 313 302 14,61 414 761 0,05%

Greater China Fund, Inc. USA 29 421 11,50 USD 3 957 501 13,15 4 523 579 0,56%

Market Vectors Poland ETF USA 12 190 23,83 USD 3 396 077 27,02 3 851 129 0,48%

Market Vector Vietnam ETF USA 24 100 26,35 USD 7 425 861 26,18 7 377 099 0,92%

Japan Equity Fund Inc. USA 37 002 5,35 USD 2 316 601 6,12 2 647 742 0,33%

Market Vectors Russia ETF Trust USA 82 845 32,82 USD 31 794 839 37,91 36 721 383 4,58%

iShares MSCI Brazil USA 18 700 71,14 USD 15 554 441 77,40 16 923 162 2,11%

AllianceBernstein Global High Income Fund, Inc. USA 49 800 14,03 USD 8 169 321 14,30 8 326 535 1,04%

Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. USA 82 900 16,06 USD 15 570 160 16,15 15 654 024 1,95%

West Asset Emerging Markets Debt USA 35 000 18,24 USD 6 981 739 18,31 7 492 993 0,93%

Morgan Stanley Emerging Markets Debt USA 98 790 10,59 USD 12 233 256 10,48 12 105 235 1,51%

Invesco Van Kampen Bond Fund USA 65 674 18,51 USD 14 214 870 18,64 14 313 252 1,78%

Lisad lehekülgedel 17 kuni 21 on raamatupidamise aastaaruande lahutamatud osad.

Page 12: LHV Pensionifond L · LHV Pensionifond L Aastaaruanne 2010 2 LHV Pensionifond L Majandusaasta aruanne 01.01.2010 – 31.12.2010 Fondi nimi LHV Pensionifond L Fondi liik Lepinguline

LHV Pensionifond L Aastaaruanne 2010

12

Emitent Asukohariik Nimiväärtus Lõpptähtaeg Intress Valuuta

Ühiku turuhind

31.12.2010

valuutas Turuväärtus EEK

Osakaal fondi

aktivate

turuväärtusest

Tuletisinstrumendid (lisa 4) 2 179 444 0,27%

Nordea Pank Eesti 1 121 663 EUR 08.03.2011 USD 682 7 969 0,00%

Swedbank Eesti 4 451 287 USD 14.03.2011 EUR 48 206 754 263 0,09%

Swedbank Eesti 8 408 625 USD 14.03.2011 EUR 90 576 1 417 212 0,18%

2. Hoiused 54 958 327 6,85%

Arvelduskontod

Swedbank Eesti 0,05-1,45% EEK 8 590 337 8 590 337 1,07%

Swedbank Eesti 0,10-0,41% EUR 2 744 156 42 936 707 5,35%

Swedbank Eesti 0,20% LVL 5 448 120 047 0,01%

Swedbank Eesti USD 266 091 3 111 213 0,39%

Tähtajalised hoiused

Nordea Pank Eesti 12 788 EUR 18.01.2011 0,60% EUR 12 784 200 023 0,02%

3. Muud varad (lisa 5) 1 863 604 0,23%

Laekumata dividendid 532 824 0,07%

Muud nõuded 1 330 780 0,17%

VARAD KOKKU 802 122 020 100,00%

Lisad lehekülgedel 17 kuni 21 on raamatupidamise aastaaruande lahutamatud osad.

Page 13: LHV Pensionifond L · LHV Pensionifond L Aastaaruanne 2010 2 LHV Pensionifond L Majandusaasta aruanne 01.01.2010 – 31.12.2010 Fondi nimi LHV Pensionifond L Fondi liik Lepinguline

LHV Pensionifond L Aastaaruanne 2010

13

Fondi investeeringute aruanne seisuga 31.12.2009

(Eesti kroonides)

Emitent Asukohariik Nimiväärtus Lõpptähtaeg Intress Kogus

Keskmine

soetushind

valuutas Valuuta

Soetus-

maksumus

kokku EEK

Ühiku turuhind

31.12.2009

valuutas

Turuväärtus

EEK

Osakaal fondi

aktivate

turuväärtusest

1. Väärtpaberid 356 654 457 394 780 070 78,87%

Võlakirjad 262 606 166 297 720 726 59,48%

LHV Ilmarise Kinnisvara Eesti 100 01.08.2029 5,80% 4 430 100,00 EEK 443 000 99,41 440 373 0,09%

Metro Capital Eesti 50 000 31.01.2011 - 24 50 000,00 EEK 1 200 000 13 891,00 333 384 0,07%

Metro Capital Eesti 50 000 30.04.2010 - 40 50 000,00 EEK 2 000 000 79 427,00 3 177 080 0,63%

Eesti Energia Eesti 1 000 18.11.2020 4,50% 1 869 617,85 EUR 18 066 823 841,16 24 596 729 4,91%

Snoras Bankas Leedu 1 000 21.05.2010 7,00% 1 250 873,85 EUR 17 089 700 974,30 19 054 263 3,81%

Leedu valitsus Leedu 1 000 05.03.2013 4,50% 946 918,34 EUR 13 592 022 1 006,27 14 893 443 2,98%

Leedu valitsus Leedu 1 000 09.12.2015 9,95% 584 1 034,60 EUR 9 453 111 1 182,15 10 801 294 2,16%

Leedu valitsus Leedu 1 000 07.02.2018 4,85% 806 831,61 EUR 10 486 829 912,38 11 505 361 2,30%

Leedu valitsus Leedu 1 000 22.06.2014 9,38% 740 995,20 EUR 11 522 097 1 166,11 13 500 837 2,70%

Parex Pank Läti 1 000 05.05.2011 5,63% 1 229 940,18 EUR 18 078 120 900,57 17 316 448 3,46%

Poola valitsus Poola 1 000 03.02.2014 5,88% 288 1 072,68 EUR 4 833 393 1 127,56 5 080 677 1,02%

Varssavi kohalik omavalitsus Poola 1 000 06.05.2014 6,88% 809 1 145,69 EUR 14 501 238 1 126,34 14 256 321 2,85%

Swedbank AB Rootsi 1 000 26.06.2018 7,38% 1 167 900,45 EUR 16 440 723 1 067,40 19 488 908 3,89%

SEB AB Rootsi 1 000 29.10.2049 9,25% 575 1 008,03 EUR 9 068 402 1 067,34 9 601 964 1,92%

Rumeenia valitsus Rumeenia 1 000 18.06.2018 6,50% 1 160 809,53 EUR 14 691 982 1 051,15 19 077 090 3,81%

Luottotalo Fenno OY Soome 1 000 30.09.2010 13,77% 86 820,00 EUR 1 103 321 950,56 1 278 986 0,26%

Luottotalo Fenno OY Soome 1 000 28.09.2016 18,00% 1 420 1 000,00 EUR 22 216 610 1049,00 23 305 224 4,66%

Sampo OYJ Soome 1 000 10.04.2012 6,34% 840 1 104,82 EUR 14 519 788 1 112,59 14 621 903 2,92%

Goldman Sachs USA 50 000 30.01.2017 4,50% 22 45 259,93 EUR 15 578 513 51 508,00 17 729 105 3,54%

Morgan Stanley USA 1 000 02.10.2017 5,50% 1 121 926,37 EUR 16 247 238 1 029,62 18 058 099 3,61%

Sberbank Venemaa 1 000 02.07.2013 6,46% 396 731,15 USD 3 163 590 1 050,90 4 547 088 0,91%

Gazprom OAO Venemaa 1 000 01.06.2015 5,88% 329 676,12 EUR 3 480 252 1 047,41 5 391 406 1,08%

Bank Saint Petersburg Venemaa 1 000 25.07.2017 10,50% 2 033 725,34 USD 16 112 149 867,25 19 264 532 3,85%

Gazprom OAO Venemaa 1 000 25.02.2014 5,03% 637 874,68 EUR 8 717 265 1 043,55 10 400 211 2,08%

Lisad lehekülgedel 17 kuni 21 on raamatupidamise aastaaruande lahutamatud osad.

Page 14: LHV Pensionifond L · LHV Pensionifond L Aastaaruanne 2010 2 LHV Pensionifond L Majandusaasta aruanne 01.01.2010 – 31.12.2010 Fondi nimi LHV Pensionifond L Fondi liik Lepinguline

LHV Pensionifond L Aastaaruanne 2010

14

Emitent Asukohariik Kogus

Keskmine

soetushind

valuutas Valuuta

Soetus-

maksumus

kokku EEK

Ühiku turuhind

31.12.2009

valuutas Turuväärtus EEK

Osakaal fondi

aktivate

turuväärtusest

Aktsiad 42 789 733 44 066 864 8,80%

Tallinna Vesi Eesti 8 598 190,82 EEK 1 640 672 156,47 1 345 295 0,27%

Olympic Entertainment Group Eesti 212 940 11,60 EEK 2 470 453 12,05 2 565 476 0,51%

Silvano Fashion Group Eesti 79 070 12,70 EEK 1 003 797 12,20 964 998 0,19%

Tallink Grupp Eesti 416 395 5,95 EEK 2 476 311 5,79 2 410 611 0,48%

Telefonica SA Hispaania 17 580 16,22 EUR 4 460 328 19,52 5 368 935 1,07%

Leedu Telekom Leedu 431 800 1,77 LTL 3 464 248 1,83 3 578 789 0,71%

Prekybos AB Apranga PVA Leedu 59 701 2,35 LTL 635 235 2,75 743 561 0,15%

iShares DAX DE Luksemburg 8 885 52,26 EUR 7 264 260 55,80 7 756 773 1,55%

Latvian Shipping Company Läti 67 501 1,17 LVL 1 736 835 0,40 594 811 0,12%

Venspils Nafta Läti 88 150 1,72 LVL 3 338 283 0,94 1 825 404 0,36%

France Telecom SA Prantsusmaa 8 900 17,24 EUR 2 400 513 17,57 2 446 534 0,49%

Svenska Cellulosa AB Rootsi 13 754 79,25 SEK 1 662 961 95,45 2 002 897 0,40%

Siemens AG Saksamaa 530 40,40 EUR 335 001 64,21 532 437 0,11%

Deutsche Boerse AG Saksamaa 2 170 54,60 EUR 1 853 710 58,00 1 969 142 0,39%

Sampo A-aktsia Soome 12 560 10,52 EUR 2 067 530 17,02 3 344 557 0,67%

Diageo PLC Suurbritannia 1 520 7,60 GBP 203 877 10,84 290 793 0,06%

Chesapeake Energy Inc USA 6 780 20,47 USD 1 516 704 25,88 1 917 215 0,38%

Procter Gamble Co. USA 3 300 48,85 USD 1 761 209 60,63 2 186 141 0,44%

CVS Caremark Corporation USA 6 315 36,20 USD 2 497 806 32,21 2 222 495 0,44%

Lisad lehekülgedel 17 kuni 21 on raamatupidamise aastaaruande lahutamatud osad.

Page 15: LHV Pensionifond L · LHV Pensionifond L Aastaaruanne 2010 2 LHV Pensionifond L Majandusaasta aruanne 01.01.2010 – 31.12.2010 Fondi nimi LHV Pensionifond L Fondi liik Lepinguline

LHV Pensionifond L Aastaaruanne 2010

15

Emitent Asukohariik Kogus

Keskmine

soetushind

valuutas Valuuta

Soetus-

maksumus

kokku EEK

Ühiku turuhind

31.12.2009

valuutas Turuväärtus EEK

Osakaal fondi

aktivate

turuväärtusest

Fondiosakud 51 258 558 53 935 152 10,78%

LHV Pärsia Lahe Fond B - osak Eesti 38 500 60,13 EEK 2 315 163 62,30 2 398 550 0,48%

JP Morgan Fleming Japan Small Cap Fund Luxemburg 32 392 9,10 USD 3 221 953 6,24 2 208 514 0,44%

Pictet Water P Cap Luxemburg 3 589 149,90 EUR 8 416 591 124,11 6 968 533 1,39%

Invesco Asian Infrastructure Acc Luxemburg 16 367 12,22 EUR 3 129 101 8,95 2 291 847 0,46%

T.Rowe Price Euro Corp Bond Acc Luxemburg 47 291 9,19 EUR 6 799 534 11,24 8 316 296 1,66%

East Capital Explorer AB Rootsi 45 000 59,60 SEK 4 091 506 67,00 4 599 823 0,92%

iShares MSCI Taiwan Index Fund USA 14 532 13,40 USD 2 128 175 12,97 2 059 407 0,41%

Malaysia Fund Inc USA 200 10,26 USD 22 421 7,55 16 499 0,00%

Emerging Markets Telecom Fund USA 9 700 11,72 USD 1 241 658 16,58 1 757 248 0,35%

Aberdeen Australia Equity Fund USA 17 100 6,85 USD 1 279 708 12,17 2 273 858 0,45%

iShares MSCI Singapore USA 40 600 9,75 USD 4 323 393 11,49 5 097 096 1,02%

iShares MSCI South Korea Index USA 20 520 43,64 USD 9 784 790 47,64 10 681 343 2,13%

Morgan Stanley Emerging Markets Fund USA 34 500 11,95 USD 4 504 565 13,97 5 266 138 1,05%

Lisad lehekülgedel 17 kuni 21 on raamatupidamise aastaaruande lahutamatud osad.

Page 16: LHV Pensionifond L · LHV Pensionifond L Aastaaruanne 2010 2 LHV Pensionifond L Majandusaasta aruanne 01.01.2010 – 31.12.2010 Fondi nimi LHV Pensionifond L Fondi liik Lepinguline

LHV Pensionifond L Aastaaruanne 2010

16

Emitent Asukohariik Nimiväärtus Lõpptähtaeg Intress Valuuta

Ühiku turuhind

31.12.2009

valuutas Turuväärtus EEK

Osakaal fondi

aktivate

turuväärtusest

Tuletisinstrumendid (lisa 4) -942 672 -0,19%

LHV Pank Eesti 2 345 000 EUR 15.03.2010 USD -86 275 -942 672 -0,19%

2. Hoiused 105 416 975 21,06%

Arvelduskontod

Swedbank Eesti 0,20-5,80% EEK 20 886 625 20 886 625 4,17%

Swedbank Eesti 0,20% LVL 3 61 0,00%

Swedbank Eesti 0,10-0,20% LTL 30 134 0,00%

Swedbank Eesti 0,10-0,20% SEK 133 202 0,00%

Swedbank Eesti 0,14-2,13% EUR 4 267 905 66 773 502 13,34%

Swedbank Eesti 0,19-0,85% USD 1 625 097 17 756 451 3,55%

3. Muud varad (lisa 5) 352 040 0,07%

Laekumata dividendid 352 040 0,07%

VARAD KOKKU 500 549 085 100,00%

Lisad lehekülgedel 17 kuni 21 on raamatupidamise aastaaruande lahutamatud osad.

Page 17: LHV Pensionifond L · LHV Pensionifond L Aastaaruanne 2010 2 LHV Pensionifond L Majandusaasta aruanne 01.01.2010 – 31.12.2010 Fondi nimi LHV Pensionifond L Fondi liik Lepinguline

LHV Pensionifond L Aastaaruanne 2010

17

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

Üldpõhimõtted

LHV Pensionifond L raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas EV raamatupidamise seaduses

investeerimisfondidele kehtivate nõuetega, Investeerimisfondide seaduses investeerimisfondidele kehtivate

nõuetega ja rahandusministri vastavate määrustega ning lähtudes raamatupidamise üldtunnustatud

põhimõtetest ja headest tavadest.

Koostatud raamatupidamise aruanne kajastab fondi majandustegevust perioodil 01.01.2010 kuni 31.12.2010.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides. Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on

juhatuse poolt heaks kiidetud 08. aprillil 2011.a.

Välisvaluutapõhised tehingud

Välisvaluutadeks on loetud kõik teised valuutad peale Eesti krooni. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused

bilansipäeval on ümber hinnatud Eesti kroonidesse võttes aluseks depoopanga Swedbank poolt hindamishetkel

kehtivad ülekandevaluuta ostukursid. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on tulude ja kulude

aruandes kajastatud periooditulu ja –kuluna.

Fondi investeeringute kajastamise põhimõtted

Hoiuste all kajastatakse fondi arvelduskontode jääke ning tähtajalisi deposiite. Hoiuste tekkepõhiselt arvestatud,

kuid laekumata intressid kajastatakse koos hoiuse põhiosaga.

Väärtpaberitena käsitletakse aruandes investeerimisfondide seaduses nimetatud väärtpabereid, milleks on

aktsiad, fondiosakud, võlakirjad.

Väärtpaberid võetakse arvele tehingupäeval soetusmaksumuses, mis sisaldab ka otseseid tehingukulusid

(komisjonitasud).

Investeeringute väärtuse hindamisel lähtutakse konservatiivsuse printsiibist. Investeerimisfond hindab

igapäevaselt oma varasid ja kohustusi ümber turuhinda. Ümberhindluse tulemusena tekkivad realiseerumata

kasumid ja kahjumid kajastatakse tulude/kulude aruandes kirje “Netotulem investeeringutelt” koosseisus

vastaval real. Väärtpaberite realiseerimisel tekkinud kasumid/kahjumid arvestatakse FIFO meetodi alusel ning

kajastuvad tulude/kulude aruandes kirje “Netotulem investeeringutelt” koosseisus.

Väärtpaberibörsidel noteeritud väärtpaberite turuväärtuse hindamisel lähtutakse bilansipäeva lõpu

sulgemishinnast. Börsidel noteerimata väärtpaberite turuhinna määramisel lähtutakse nende teadaolevast

viimasest tehinguhinnast, parimast teadaolevast ostuhinnast või soetamismaksumusest või alternatiivselt

korrigeeritakse nende soetusväärtust nii, et väärtpaberite väärtus vastaks võimalikult täpselt tõenäolisele

müügihinnale. Kui ei ole võimalik usaldusväärselt määrata turuhinda, siis kajastatakse investeeringud aktsiatesse

soetusmaksumuses. Fondi varasse kuuluva investeerimisfondi osaku või aktsia väärtuseks on selle viimane

teadaolev puhasväärtus või tagasivõtmishind, kui tehing reaalselt toimuks tagasivõtmishinnaga, mis on

puhasväärtusest madalam. Juhul kui puhasväärtus või tagasivõtmishind ei ole kättesaadav, on osaku või aktsia

väärtuseks selle viimane avaldatud puhasväärtus või tagasivõtmishind. Kui on tegemist nn intressi maksva

lepingulise investeerimisfondi osakuga, mille osaku puhasväärtust hoitakse üldjuhul konstantsena, siis

kajastatakse selle fondi osakute kohta arvestatud ja väljamaksmisele kuuluv tulu igapäevaselt fondi tulu või

kuluna.

Võlakirjad ning muud rahaturuinstrumendid hinnatakse vastavalt turuväärtusele. Aluseks võetakse hinnad,

millega instrumendid on kaubeldavad börsidel ning teistel rahvusvaheliselt tunnustatud väärtpaberiturgudel.

Ostu- ja müüginoteeringute arvestamisel lähtutakse vähemalt kahe turutegija hindadest. Võlakirjad, mis on küll

noteeritud börsil, kuid millega aktiivne kauplemine puudub, on hinnatud hetkel turul võimaliku realiseerimishinna

järgi. Võlakirja turuhind sisaldab ka kogunenud intressi. Kui ei ole võimalik usaldusväärselt määrata

realiseerimishinda, siis hinnatakse võlakirju korrigeeritud soetusmaksumuses lähtudes sisemisest intressimäärast.

Page 18: LHV Pensionifond L · LHV Pensionifond L Aastaaruanne 2010 2 LHV Pensionifond L Majandusaasta aruanne 01.01.2010 – 31.12.2010 Fondi nimi LHV Pensionifond L Fondi liik Lepinguline

LHV Pensionifond L Aastaaruanne 2010

18

Dividendid

Dividendid võetakse arvele esimesel päeval, mil aktsia kaupleb ilma dividendita (Ex-dividends date),

arvestades välja kuulutatud dividendimäära, fondi poolt omatavate aktsiate arvu aktsionäride nimekirja

fikseerimise päeval ning rakendatavat maksumäära. Dividendid eemaldatakse aktivatest vastava rahasumma

laekumisel fondi. Enammakstud maksud dividendidelt jäetakse aktivatena üles, kuni summad laekuvad fondi.

Viitlaekumised

Viitlaekumiste all kajastatakse üldiselt dividendinõuded (vt arvestuspõhimõte "Dividendid"), tekkepõhiselt

arvestatud, kuid laekumata tulud, sh intressid ja intressi iseloomuga nõuded ning müügitehingud, mille

väärtuspäev on hiljem kui bilansipäev.

Tuletisinstrumendid

Tuletisinstrumendid (forward- või swapilepingud) kajastatakse bilansis nende õiglases väärtuses. Kasumid ning

kahjumid tuletisinstrumentidelt kajastatakse tulude-kulude aruandes periooditulu ning -kuluna.

Investeerimisfondi puhasväärtuse arvutamine

Fondi vara puhasväärtus määratakse kindlaks lähtudes investeerimisfondide seadusest, Rahandusministri

kehtestatud Investeerimisfondide vara puhasväärtuse määramise korrast, AS LHV Varahaldus (fondivalitseja)

sisemistest protseduurireeglitest ja Fondi tingimustest.

Fondi vara puhasväärtuse (NAV) määramiseks arvutatakse välja fondi koguvarade turuväärtus ning

lahutatakse sellest Fondi kohustused. Osaku puhasväärtus saadakse kogupuhasväärtuse jagamisel ringluses

olevate osakute arvuga.

Tulud ja kulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsiibi alusel. Intressitulu ja dividenditulu kajastatakse siis, kui

tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse

kasutades vara sisemist intressimäära. Dividenditulu kajastatakse siis, kui omanikul on tekkinud seaduslik õigus

nende saamiseks.

Valitsemistasu

Valitsemistasu on fondivalitsejale makstav tasu Fondi valitsemise eest. Valitsemistasu määr on 2% aastas Fondi

varade turuväärtusest. Valitsemistasu määra vähendatakse sõltuvalt Fondi varade turuväärtusest vastavalt

investeerimisfondide seaduse § 151 lõikele 5 ning Rahandusministri 31. detsembri 2008. a määrusele nr 66.

Valitsemistasu arvestatakse Fondi varade puhasväärtusest maha igapäevaselt ning makstakse välja hiljemalt

aruandekuule järgneva kuu viimasel pangapäeval.

Tehingutasud

Tulude-kulude aruandes on tehingutasude all kajastatud fondi arvel tehtavate tehingutega vahetult seotud

ülekandekulud ja teenustasud.

Osakute märkimine

Osakute märkimine toimub vastavalt fondi emissiooniprospektis kirjeldatud tingimustele. Alates 1. juunist 2009

kuni 2009. aasta lõpuni peatati maksed pensionifondidesse. Kuni 30.novembrini 2009 oli II sambaga liitunutel

võimalik esitada avaldus jätkamaks 2010.aastast II samba makseid vabatahtlikult. Isikutel, kes avaldust ei

esitanud, olid II samba maksed peatatud ka 2010.aastal, taastudes 2011.aastast 50% ulatuses ning jätkudes

aastast 2012 tavapärase süsteemi alusel. Isikutele, kes jätkasid vabatahtlikult 2% maksmist II sambasse, on

järgmisel neljal aastal (2014 kuni 2017) riigi panus varasema 4% asemel 6%.

Page 19: LHV Pensionifond L · LHV Pensionifond L Aastaaruanne 2010 2 LHV Pensionifond L Majandusaasta aruanne 01.01.2010 – 31.12.2010 Fondi nimi LHV Pensionifond L Fondi liik Lepinguline

LHV Pensionifond L Aastaaruanne 2010

19

Osakute vahetamised, väljamaksed osakuomanikele, märkimis- ja tagasivõtmistasu

Osakuomanikul on õigus vahetada Osakud teise kohustusliku pensionifondi osakute vastu, kui Osakuomanikule

kuulub vähemalt 500 Osakut ja vahetamine ei ole õigusaktide alusel keelatud. Pensionifondi vahetamisel

Osakuomanikule väljamakseid ei tehta. Osakute vahetamisel makstakse Osakuomaniku arvel tagasivõtmistasu.

Väljamaksed pensionifondist toimuvad vastavalt kogumispensionide seaduse 2. peatüki 8. jaos sätestatule.

Osakuomanikul tekib õigus kohustusliku kogumispensioni väljamaksetele vanaduspensioniikka jõudmisest

arvates. Sõltuvalt kogutud osakute väärtusest on osakuomanikul õigus sõlmida kogumispensioni saamiseks

kindlustusandjaga pensionileping, leppida pensionifondivalitsejaga kokku fondipension või taotleda ühekordset

väljamakset pensionifondist.

Aastast 2010 ei võta fondivalitseja osakute väljalaskmisel väljalasketasu. Osakute tagasivõtmistasu piirmäär on

1% osaku puhasväärtusest ning kuulub fondivalitsejale tasumisele osaku lunastatud osakuomaniku arvelt. Osaku

tagasivõtmistasu ei võeta, kui osakuomanik on riikliku pensionikindlustuse seaduses sätestatud

vanaduspensionieas või osakuomanikul on sellesse ikka jõudmiseni jäänud viis aastat või vähem, samuti ei

võeta osaku tagasivõtmistasu siis, kui osakuid vahetatakse fondivalitseja poolt valitsetava teise fondi osakute

vastu.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad fondivalitsejale ja depoopangale, viitvõlad) võetakse algselt arvele nende

soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub

korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil (v.a edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ning negatiivse

õiglase väärtusega tuletisinstrumendid, mida kajastatakse nende õiglases väärtuses).

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega,

mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates

bilansikuupäevast.

Lisa 2 Vahendustasude aruanne

Vahendustasud 2010

Vahendaja: Swedbank

Tallinna Börsil

kaubeldavate

väärtpaberite ostmisel või

müümisel makstud

maakleritasud

Teiste Eestis

kaubeldavate

väärtpaberite

ostmisel makstud

tasud

Teiste riikide börsidel või

börsiväliselt

kaubeldavate

väärtpaberite ostmisel

makstud tasud Kokku

Tehingute arv 70 10 329 409

Tehingute maht 263 433 157 25 012 442 1 782 236 164 2 070 681 764

Vahendustasude summa 1 620 1 090 2 024 474 2 027 184

Kaalutud keskmine tasu % 0,001% 0,004% 0,114% 0,098%

Vahendustasud summas 46 567 krooni on kajastatud aruandeperioodi tegevuskuludes vastavalt depoopanga

poolt kord kuus esitatavatele arvetele ja 1 980 617 krooni on vahendaja poolt tehingu toimumise hetkel võetud

tasud ning kajastatud seetõttu väärtpaberite soetushinna koosseisus.

Page 20: LHV Pensionifond L · LHV Pensionifond L Aastaaruanne 2010 2 LHV Pensionifond L Majandusaasta aruanne 01.01.2010 – 31.12.2010 Fondi nimi LHV Pensionifond L Fondi liik Lepinguline

LHV Pensionifond L Aastaaruanne 2010

20

Vahendustasud 2009

Vahendaja: Swedbank

Tallinna Börsil

kaubeldavate

väärtpaberite ostmisel või

müümisel makstud

maakleritasud

Teiste Eestis

kaubeldavate

väärtpaberite

ostmisel makstud

tasud

Teiste riikide börsidel või

börsiväliselt

kaubeldavate

väärtpaberite ostmisel

makstud tasud Kokku

Tehingute arv 32 32 339 403

Tehingute maht 98 587 259 61 001 894 1 306 384 621 1 465 973 774

Vahendustasude summa 998 3 300 1 442 216 1 446 513

Kaalutud keskmine tasu % 0,001% 0,005% 0,110% 0,099%

Vahendustasud summas 50 828 krooni on kajastatud aruandeperioodi tegevuskuludes vastavalt depoopanga

poolt kord kuus esitatavatele arvetele ja 1 395 685 krooni on vahendaja poolt tehingu toimumise hetkel võetud

tasud ning kajastatud seetõttu väärtpaberite soetushinna koosseisus.

Lisa 3 Fondi puhasväärtuse võrdlusaruanne

tegevuse algus: juuni 2002 a.

Fondi puhasväärtus Osaku puhasväärtus

31.12.2002 8 196 518 9,81

31.12.2003 30 020 822 10,95

31.12.2004 59 378 896 11,99

31.12.2005 116 535 986 14,65

31.12.2006 203 254 168 16,86

31.12.2007 309 598 685 17,69

31.12.2008 329 381 413 13,58

31.12.2009 496 689 651 17,65

31.12.2010 786 585 595 20,52

Käesolevas aruandes toodud NAV erinevus esialgsest avaldatud NAV’st on peamiselt seotud aruande

koostamise ajaks saadud täiendava informatsiooni arvesse võtmisega investeeringute hindamisel.

Lisa 4 Tuletisinstrumendid

Seisuga 31.12.2010

Instrumendi Instrumendi Alusvara Tehingu Täitmishind valuutas Turuväärtus EEK

liik väljaandja nimetus ja täitmise

kogus aeg ühikule kokku ühikule kokku EEK

Valuutaforward Swedbank 4 451 288 USD 14.03.2011 0,7582 3 375 000 EUR 0,1694 754 263

Valuutaforward Swedbank 8 408 625 USD 14.03.2011 0,7582 6 375 000 EUR 0,1685 1 417 212

Valuutaforward Nordea Pank 1 121 663 EUR 08.03.2011 1,3373 1 500 000 USD 0,0071 7 969

KOKKU 2 179 444

Tuletisinstrumendi väljaandja AS Swedbank omakapital 31.12.2010 seisuga oli 28 miljardit krooni ja Nordea Bank

AB omakapital 31.12.2010 seisuga oli 25 miljardit eurot vastavalt avaldatud 2010.a. majandusaasta

aruannetele.

Page 21: LHV Pensionifond L · LHV Pensionifond L Aastaaruanne 2010 2 LHV Pensionifond L Majandusaasta aruanne 01.01.2010 – 31.12.2010 Fondi nimi LHV Pensionifond L Fondi liik Lepinguline

LHV Pensionifond L Aastaaruanne 2010

21

Seisuga 31.12.2009

Instrumendi Instrumendi Alusvara Tehingu Täitmishind valuutas Turuväärtus EEK

liik väljaandja nimetus ja täitmise

kogus aeg ühikule kokku ühikule kokku EEK

Valuutaforward LHV Pank 2 345 000 EUR 15.03.2010 1,4685 3 443 633 USD -0,4020 -942 672

KOKKU -942 672

Tuletisinstrumendi väljaandja omakapital 31.12.2009 seisuga oli 103 miljonit krooni vastavalt avaldatud

auditeeritud 2009.a. majandusaasta aruandele.

Lisa 5 Viitlaekumised

Viitlaekumistena on kajastatud laekumata dividendide nõuded summas 532 824 krooni (31.12.2009: 352 040

krooni) ja laekumata raha väärtpaberite müügist summas 1 330 780 krooni. Kõik nõuded on käesoleva aruande

koostamise ajaks täies ulatuses laekunud.

Lisa 6 Seotud osapooled

Seotud osapoolteks käesoleva aruande mõistes loetakse fondivalitsejat AS LHV Varahaldus ning teisi

fondivalitseja poolt valitsetavaid investeerimis- ja pensionifonde ning fondivalitsejaga samasse

konsolideerimisgruppi kuuluvaid ettevõtteid. LHV Pensionifond L maksab igakuiselt valitsemistasu

fondivalitsejale. 2010. aastal moodustasid tasud kokku 14 112 751 krooni, võlgnevus bilansipäeva seisuga on

1 319 673 krooni. 2009. aastal moodustasid tasud kokku 8 484 546 krooni, võlgnevus bilansipäeva seisuga oli

832 408 krooni. Fondivalitseja poolt valitsetavate teiste fondidega tehtud tehingud on olnud turutingimustel ning

vahendustasusid nende tehingute eest ei ole võetud ega makstud.

Lisa 7 Investeeringute kajastamine

2010. aastal on kõik investeeringud kajastatud õiglases väärtuses ja turuhinnas lähtudes aktiivse turu

noteeringutest.

2009. aastal rakendati turunoteeringu puudumisel või turul vähese likviidsusega võlakirjade ja aktsiate puhul

diskonteeritud rahavoogude hindamismeetodit. Korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatud võlakirjad olid

kogusummas 27 256 061 krooni ning kõik ülejäänud fondi investeeringud olid kajastatud õiglases väärtuses.

Lisa 8 Bilansivälised nõuded

LHV Pensionifond L on investeerinud AS 3S Estonia (endise nimega Versio Holding) võlakirjadesse.

Seoses emitendi majandusseisu halvenemisega loovutas LHV L 2008.a oma Versio Holding võlakirjad AS-ile LHV

Pank (endise nimega AS Lõhmus, Haavel & Viisemann), kes tegutseb võlakirjaemissiooni tagatisagendina, et

oleks võimalik osaleda ja tulu saada emitendi võlakohustuste tagamiseks seatud pantide realiseerimisest.

Arvestades investorite huve sõlmis AS LHV Pank 3S Estonia AS-ga kaks võlakirjade müügilepingut. Antud nõuete

laekumist hindab juhatus ebatõenäoliseks ja seetõttu ei ole oodatavaid laekumisi nõuetena näidatud.

Lisa 9 Bilansipäevajärgsed sündmused

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti

krooni. Sellest tulenevalt on LHV Pensionifond L arvestusvaluutaks alates 2011. aastast euro ning

Finantsinspektsiooni esitatavad aastaaruanded 2011. ja järgnevate aastate kohta esitatakse eurodes.

Võrdlusandmed arvestatakse eurodesse ümber üleminekukursiga 15,6466 EEK/EUR, mis on ühtlasi ka

varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss.

Page 22: LHV Pensionifond L · LHV Pensionifond L Aastaaruanne 2010 2 LHV Pensionifond L Majandusaasta aruanne 01.01.2010 – 31.12.2010 Fondi nimi LHV Pensionifond L Fondi liik Lepinguline

AS PricewaterhouseCoopers, Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn; tegevusluba nr 6 T: 614 1800, F: 614 1900, www.pwc.ee

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE LHV Pensionifond L osakuomanikele Oleme auditeerinud kaasnevat AS LHV Varahaldus (fondivalitseja) poolt valitsetava LHV Pensionifond L (fondi) raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi ja investeeringute aruannet seisuga 31. detsember 2010, tulude-kulude aruannet ja vara liikumise aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muud selgitavat informatsiooni. Fondivalitseja juhatuse kohustused fondi raamatupidamise aastaaruande osas

Fondivalitseja juhatus vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ning õige ja õiglase esitamise eest kooskõlas investeerimisfondide seadusega ja sellise sisekontrolli eest, nagu fondivalitseja juhatus peab vajalikuks, et võimaldada kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta raamatupidamise aastaaruande koostamist. Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada auditi põhjal arvamus raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega. Need standardid nõuavad, et me oleme vastavuses eetikanõuetega ning et me planeerime ja viime auditi läbi omandamaks põhjendatud kindlustunnet, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi väärkajastamisi.

Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnäitajate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali kogumiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Nende protseduuride hulk ja sisu sõltuvad audiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Asjakohaste auditi protseduuride kavandamiseks võtab audiitor nende riskihinnangute tegemisel arvesse raamatupidamise aastaaruande koostamiseks ning õigeks ja õiglaseks esitamiseks juurutatud sisekontrollisüsteemi, kuid mitte selleks, et avaldada arvamust sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab ka kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasuse, fondivalitseja juhatuse poolt tehtud raamatupidamislike hinnangute põhjendatuse ja raamatupidamise aastaaruande üldise esituslaadi hindamist.

Usume, et kogutud auditi tõendusmaterjal on piisav ja asjakohane meie arvamuse avaldamiseks. Arvamus

Meie arvates kajastab raamatupidamise aastaaruanne olulises osas õigesti ja õiglaselt fondi finantsseisundit seisuga 31. detsember 2010 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas investeerimisfondide seadusega. AS PricewaterhouseCoopers Tiit Raimla Erki Mägi Vandeaudiitor, litsents nr 287 Vandeaudiitor, litsents nr 523 8. aprill 2011