Letní Sporty

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Exkluzivn rozhovor s Rafaelem Nadalem!

Text of Letní Sporty

 • Nejdleitj ze veho je brt sport jako zbavu, to je prom zcela jasn na prvnm mst.

  PHOTO: CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES / ISIFA.COM

  erVen 2013prvodce letnmi sportovnmi aktivitami

  KOMern PLOHA SPOLenOSTI MeDIAPLAneT

  KAM V LT NA VODU?Tipy na nejlep vodck lokality v r

  BECK OBUV Co vechno si ohldat pi bhu

  TipY

  3prO LETN

  SpOrTOvN

  Nejdleitj ze veho je brt sport jako zbavu, to je proraFaEL NaDaLEXKLUZIVN Pro MEDIaPLaNEt

 • 2 erven 2013 KOMern PLOHA SPOLenOSTI MeDIAPLAneT

  sportu zdar!

  Vdli jste, e v esk republice pravideln sportuje jen 28 procent populace?

  Jak kdysi ekl Emil Ztopek: Ryba plave, ptk lt a lo-vk bh. Poukazo-val tm na pirozenost a dleitost aktivnho pohybu pro lovka

  a tento vrok bychom mli mt stle na pamti. Dvacet osm procent aktivn sportujcch spoluoban, to je varovn slo, nemyslte? Je na ase se zamyslet nad tm, zda s tm sami meme zat nco dlat. Trvme pli mnoho asu u pracovnch pota a televiznch obrazovek a na zdrav pohyb nm asto nezbv voln prostor.

  zante jet dnesPitom pleitost ke spor-tu je kolem ns mnoho a zat se nktermu z nich aktivn vnovat meme ji dnes. Pzniv kli-ma letnch msc a volnj pra-

  covn i studijn vyten, to jsou pmo ideln startovn podmnky k venkovnm aktivitm. Pro te-dy sedt doma, kdy venku na Vs ek tolik pleitost k aktivnmu trven volnho asu?

  dvod je mnohoPokud vm nesta obecn znm pravdy a jste pragmatickm lo-vkem faktu, pojme se spolen podvat na ty nejzsadnj dvody, pro zat sportovat: Odbourn stresu pravideln

  sport je zsadn pro celkov duev-n zdrav organismu. Fyzick kondice dobhn au-

  tobusu Vm kondiku nezlep, zlepen doshnete jen pravi-delnm sportem. Snen rizika civili-zanch

  chorob vzniku ady onemocnn zsadn napomh absence pohy-bu.

  Radost ze ivota endor-fi n v krvi po sportovn aktivit Vm pome vyrovnat se s nronm dnem. Posouvn hranic

  lk Vs zjistit, jak mte monosti? Sport vs nau postavit se vzvm elem.

  Jsme pevn pesvdeni, e Vm nae ploha pome vybrat si tu sprvnou aktivitu a pi sportu zaijete mnoho zba-vy a osobnho uspokojen. Vte, e pocitu po dobrm sportovnm vkonu se mloco vyrovn.

  existuje hned nkolik dvod, pro zat bhat.

  DOPORUUJEMEMat Janeekkondin trenr

  STrAnA 6

  LeTn SPOrTY,1. vYDn,28. erven 2013

  projektov manaer: Jakub JohanidesTel.: +420 222 999 689E-mail: jakub.johanides@mediaplanet.com Grafick zpracovn: vratislav Pecka

  redaktor: Jan Bark, Anna Burdov, Mat JaneekBusiness developer: Lucie neumannovEditor: Ivona PeckovFoto: Getty Images, Isifa, Shutterstock

  distribuce: MF Dnes, 28. erven 2013Online verze rovn na: Turistika.cz | Tenisportal.cz vyletnik.cz | Kdykde.cz Cestujme.cz | Cykloserver.cz

  MEdiapLaNET Czech s.r.o.Tel.: +420 222 999 692E-mail: info.cz@mediaplanet.com

  We make our readers succeed!

  Poslnm Mediaplanet je vytvet svm klientm nov zkaznky.Prostednictvm odbornch lnk motivujeme nae tene.

  VZVY

 • NOVINKA NOVINKA

  RE-FRESH Effect

  Pro sportovn obleen sv jako nov.

  Pro V sv pocit bhem pohybu.

  Perwoll Sport & Active pro zachovn vlastnost funknho obleen.

  doporuuje:

  PWL_Sport_inzerce_CZ_204x286.indd 1 6/19/13 3:34 PM

 • 4 erven 2013 KOMern PLOHA SPOLenOSTI MeDIAPLAneT

  Nyn jen 2 tablety denn N-acetylglukosamin nov forma glukosaminu Obohaceno o vysoce inn nativn kolagen typu II

  Vce na www.proenzi.cz nebo na bezplatn infolince 800141141. dejte ve sv lkrn!

  Ochucen rozkousateln tablety s vynikajc chut!Revolun novinka v kloubn viv! Doplnk stravy se sladidlem

  Proenzi Comfort je doporuovn pro podporu vech kloub kolennch a kyelnch kloub a dle kloubrukou a ptee. inek trv po ukonen kry po dobu 2-3 msc.

  inzerat_MFD_Letni sporty_204x93 19.06.13 12:39 Strnka 1

  inspirace4 erven 2013 KOMern PLOHA SPOLenOSTI MeDIAPLAneT

  inspirace

  rafael nadal: nejdleitj ze veho je brt sport jako zbavu

  Leton nvrat rafaela Nadala na kurty byl pro vechny fanouky tenisu oekvanou udlost. Charismatick tenisov hrdina ze panlskho krlovstv ped pr dny zdvihl na kurtu Philippa Chartiera ji po osm pohr muketr a tm vem dal jasn najevo, e Vamos Rafa! se bude na tenisovch kurtech skandovat jet nesetnkrt.

  Nedvno jste v jednom rozhovoru oznail svj nvrat na kurty za zzrak. Urit nejen vy jste byl pekvapen spnou sri zpas a skvlou formou. Leton osm vtzstv na roland Garros umlelo u i ty nejzatvrzelej pe-simisty. Co nebo kdo vm nejvce pomohl?

  Kdy jsem mluvil o zzra-ku, ml jsem na mysli spe

  vborn vsledky, ne skutenost, e vbec znovu hraji. Nvrat na kurt byl nron a jsem vdn celmu svmu tmu a samozejm tak m rodin, byli mi neuvitelnou podporou po celou dobu, vechny ty dlouh msce bez hry. Mme za sebou spoustu prce a ano, troufnu si ct, e vsledky jsou v tuto chvli tm zzrakem.

  Jak jsou vae souasn ambice a plny?

  Mm clem je a vdycky bylo bt pipraven hrt na nejvy

  mon rovni, udret si dyna-miku a posun vped a neustle se zlepovat, protoe vdycky je velk prostor pro zlepen, a u v ivot dlte cokoliv a jste v tom jakkoliv dob, vdy mete bt lep.

  Je o vs znmo, e jste velkm fanoukem fotbalu. Kdy si chcete odpoinout od tenisu, vnujete se

  jet i njakmu jinmu sportu?

  Zamiloval jsem si golf a snam se hrt v kad voln

  chvli, kdy je to mon. A ano, jak kte, miluji fotbal. Ale posledn dobou a hlavn po mch pro-blmech s kolemen ho sleduji jen v televizi. Miluji sporty a obzvlt nejvce tu dravost a soutivost.

  vae nadace rafaNadal m za sebou ji spoustu

  1Tip

  BrT SpOrT JaKO zBavU

 • 5 erven 2013KOMern PLOHA SPOLenOSTI MeDIAPLAneT

  d

  op

  lnk

  str

  avy

  inspirace5 erven 2013KOMern PLOHA SPOLenOSTI MeDIAPLAneT

  ctyhodn prce. Mylenka pomhat potebnm lidem skrz hodnoty sportu je skvl. Jak mte v tuto chvli s nadac plny?

  Jsem pesvden, e je skvl pomhat lidem a vracet zpt

  alespo st toho, co jsem sm zskal.

  Take strun eeno, mm pl-nem je i nadle pomhat co nejvce tm, kte to potebuj.

  Jak vnmte souasn vliv sportu na mlad lidi? Mte pocit, e se mlad za po-slednch 15 let stali ke sportu vce apatit, nebo to vnmte jen jako nzory vnch pesimist?

  Ne, j tenhle nzor urit nesdlm, ale mon je to dno

  tm, odkud jsem a kde jsem proil cel svj dosavadn ivot. Myslm si, e sport je zsadn dleit, ml by bt hluboce zakotven v kad

  spolenosti. Krom toho je to podle m tak nejlep zpsob odrea-govn a zbavy. Nevm, jak je to u vs, ale v mm okol byl sport vdy vnman jako dleit sou-st ivota a vichni se na to sna-me dbt.

  v strc Toni Nadal ji nkolikrt prohlsil, e hlavnm dvodem vaeho spchu je vae skrom-nost, pokora a neustl

  snaha o zlepen. Co bys-te vy sm doporuil vem mladm sportovcm, kte chtj uspt?

  Doporuil bych jim, aby si sport uvali, bavili se jm, re-

  spektovali sv soupee a neustle naslouchali a uili se. Ale jak asto zdrazuji, nejdleitj ze veho je brt sport jako zbavu, to je pro m zcela jasn na prvnm mst.

  Fotogra e z vtznho zpasu letonho roland Garros, kde hladce porazil svho krajana a souasnou tenisovou tyku Davida Ferrera.PHOTO: JULIAN FINNEY / GETTY IMAGES

  MATCHPOINT s.r.o. VHRADN DOVOZCE A DISTRIBUTOR ZNAKY BABOLAT PRO ESKOU REPUBLIKU www.babolat.cz

  rozhovor v online verzi tak na tenisportal.cz

 • 6 erven 2013 komern ploha spolenosti mediaplanet

  Pro bhat?inspirace

  Existuje hned nkolik dvod, pro zat bhat. Prvnm a tm nejzsadnj-m je zdrav. Bhn pso-b jako prevence kardiova-skulrnch onemocnn, posiluje srdce a zlepuje pesun kyslku do celho or-ganizmu, m sniuje riziko mnohch nemoc. Dle zpo-maluje zmenovn vitln kapacity plic a rovn zpo-maluje dnut kost v pr-bhu let a tm oddaluje ri-ziko vzniku osteoporzy.

  Bh a zdravBh m prokazateln pozi-tivn vliv i na psychickou strnku lovka. Pi bhu se do mozku vyplavuje en-

  dorfin, pezvan i hormon tst, kter zpsobuje do-brou nladu, navozuje po-city tst a dokonce i tlum bolest. Spolu se sprvnou ivotosprvou je bh dl i nejjednodum zpsobem, jak se zbavit nadvhy. Pro bce laika je dleit urit si sprvn tempo i inter-val bhn. Pro kadho je samozejm pln indivi-duln, ale optimln by ml dospl lovk bhat 3-4 krt tdn. Radji zat pomaleji a plhodinu, ne po tdnu celkov skonit s bhnm. Dleit je i krtk rozcvien ped bhem, kter prvotn slou jako prevence zrann. Rov- n vak nesmme zapom-nat i na dkladn stretching po trninku, kter je inn pro celkov uvolnn a udr-en prunosti sval a lach.

  Ren BRuk, Behshop.cz

  inzerce_204x93.indd 1 17.6.2013 13:29:54

  Nejvt vbr nabzej beck boty uren na sil-nici a zpevnn lesn nebo parkov cesty. Dal katego-ri jsou boty krosov, kter se pouvaj pi bhu v lese, na travnatch loukch ne-bo na snhu. Zvltn, v po-slednch letech asto disku-tovanou kategorii, tvo bo-ty uren pro pznivce pirozenho bhu, boty mi-nimalistick. Boty uren na silnici dlme na boty sta-biln, kter maj zpevnnou vnitn st podeve tak, aby napomhaly stabilizovat

  postaven kotnk bcm s plochmi chodidly a na bo-ty tlumiv, kter jsou uren pro bce s vysokou klen-bou chodidel. Druh cho-didla a vhodn doporuen jednoho i druhho typu obuvi zkaznk zjist nejlpe ve specializovan beck prodejn. Krosov boty jsou na rozdl od silninch o nco tu a stabilnj, aby ochrnily bcovu nohu na nezpevnnch ce-stch, a navc maj hrub a pilnavj podrku pro-ti podkluzovn na blt ne-

  bo snhu. Ty se pak dl jet na klasick prodyn nebo s vododolnou membrnou, kter brn proniknut vody do obuvi. Posledn katego-ri jsou minimalistick bo-ty, kter disponuj minimem materilu v podrce a bci tak umon vnmat jakouko-li zmnu a nerovnost povr-chu. Nutno vak podotknout, e bhn v tchto botch si mus lovk zpotku osvojovat velmi pozvolna, aby tak pedeel ppadnm zdravotnm problmm.

  Vbr beckch bot pro zatenky

  na trhu se v souasnosti vyskytuje nepebern mnostv znaek a typ beck obuvi. Z pohledu zanajcho bce meme beck boty rozdlit

  do t