82
สสสสสสสสสสสสสสสส ส.ส. 1914 – 1945 : The Two World Wars แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ แแแแแแ แแแแแแแแแแแแแแแแ แ.แ. 1914 – 1945 Lesson from the Two World Wars แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ แแแแแแแแแแแแ แแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแแ แแแแแแแแแแแแแแแแ แแแแแแแแ 1. สสสสสสสสสสส www_war สสสสสสส สสสสสสสสสสส 2. สสสสสสสสสสสสสสสสส click “สสสสสสสสสสสสสสสสสส สสสสส” 1

Lesson From the Two World Wars

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Lesson From the Two World Wars

สงครามโลกระหว่ าง ค.ศ. 1914 – 1945 : The Two World Wars

แนวปฏิ�บั�ติ�สำ��หรั�บัน�กเรั�ยนเรั��อง สำงครั�มโลกรัะหว��ง ค.ศ. 1914 – 1945

Lesson from the Two World Wars

บัทเรั�ยนคอมพิ�วเติอรั!ม�ลติ�ม�เดี�ยผ่��นเครั�อข่��ยอ�นเทอรั!เน%ติ

ว�ธี�ก�รัใช้)บัทเรั�ยนคอมพิ�วเติอรั!ม�ลติ�ม�เดี�ยผ่��นเครั�อข่��ยอ�นเทอรั!เน%ติ ม�ดี�งน�*

1. ดั�บเบ�ลคล�ก www_war จากนั้��นั้ ดั�บเบ�ลคล�ก 2. ปรากฏหนั้�าเว่�บไซต์� click “คล�กเพื่!"อเข้�าส% บทเร'ยนั้ ”

1

เมนั้%ก�จกรรมข้องส!"อการเร'ยนั้การสอนั้ท��งหมดัซ)"งจะม'ราย

Page 2: Lesson From the Two World Wars

สงครามโลกระหว่ าง ค.ศ. 1914 – 1945 : The Two World Wars

บัทเรั�ยนคอมพิ�วเติอรั!ม�ลติ�ม�เดี�ยผ่��นเครั�อข่��ยอ�นเทอรั!เน%ติเรั��อง สำงครั�มโลกรัะหว��ง ค.ศ. 1914-1945

โดีย อ�จ�รัย! ดีวงใจ สำ,ข่อ-*งสำงวนล�ข่สำ�ทธี�. มกรั�คม 2551

บัทค�ดีย�อ

  ในั้คร�สต์�ศต์ว่ว่รรษท'" 20 เป,นั้ช่ ว่งท'"ส�งคมมนั้.ษย�เก�ดัคว่ามข้�ดัแย�งระหว่ างประเทศอย างร.นั้แรงถึ)งข้��นั้ท1าสงครามก�นั้ถึ)ง 2 คร��ง สงครามโลกแต์ ละคร��งไดั�สร�างคว่ามเส'ยหาย ท1าลายช่'ว่�ต์และทร�พื่ย�ส�นั้เป,นั้จ1านั้ว่นั้มหาศาลซ)"งส งผลกระทบต์ อโลกอย างกว่�างข้ว่างหล�งจากสงครามโลกย.ต์� มนั้.ษยช่าต์�ไดั�พื่ยายามแสว่งหาหล�กประก�นั้เพื่!"อส�นั้ต์�ภาพื่และคว่ามปลอดัภ�ย โดัยจ�ดัต์��งองค�การส�นั้ต์�ภาพื่ระหว่ างประเทศ และลดัคว่ามข้�ดัแย�งท'"เก�ดัข้)�นั้ในั้โลก อย างไรก�ต์าม ในั้ช่ ว่งสภาว่ะหล�งสงครามก�ย�งคงเก�ดัคว่ามข้�ดัแย�งระหว่ างประเทศอย% จนั้ถึ)งป4จจ.บ�นั้

2

หน)�แรัก

Page 3: Lesson From the Two World Wars

สงครามโลกระหว่ าง ค.ศ. 1914 – 1945 : The Two World Wars

 ผ่ลก�รัเรั�ยนรั/)ท��ค�ดีหว�ง

 1. ร% �และเข้�าใจเหต์.การณ์�ข้องสงครามโลกคร��งท'" 1 และสงครามโลกคร��งท'" 2 ท'"ม'ผลกระทบต์ อมนั้.ษยช่าต์�     2. ต์ระหนั้�กถึ)งคว่ามส1าค�ญในั้การดั1าเนั้�นั้งานั้ข้ององค�การส�นั้นั้�บาต์ช่าต์� และองค�การสหประช่าต์�     3. สามารถึนั้1าคว่ามร% �และข้�อม%ลท'"ไดั�ร�บไปว่�เคราะห�สภาว่ะหล�งสงครามโลกคร��งท'" 2 ไดั�อย างเป,นั้เหต์.เป,นั้ผล

จ,ดีปรัะสำงค!ก�รัเรั�ยนรั/)

1. อธิ�บายเหต์.การณ์�ข้องสงครามโลกคร��งท'" 1 และสงครามโลกคร��งท'" 2

ไดั�     2. ว่�เคราะห�สาเหต์.ข้องสงครามโลกคร��งท'" 1 และสงครามโลกคร��งท'" 2 ท'"ส งผลกระทบต์ อมนั้.ษยช่าต์�ไดั�     3. บอกคว่ามส1าค�ญ และค.ณ์ค าในั้การดั1าเนั้�นั้งานั้ข้ององค�การส�นั้นั้�บาต์ช่าต์�และองค�การสหประช่าต์�ไดั�     4. สามารถึว่�เคราะห�และสร.ปสภาว่ะหล�งสงครามโลกคร��งท'" 2 ไดั�     5. สามารถึนั้1าคว่ามร% �และข้�อม%ลท'"ไดั�ร�บมาประย.กต์�ใช่�เป,นั้แนั้ว่ทางในั้การว่�เคราะห�สถึานั้การณ์�อ!"นั้ ๆ ข้องโลก ท'"ส งผลกระทบต์ อมนั้.ษยช่าต์�ไดั�

ใบัง�นติอนท�� 1 - ใบงานั้ท'" 1 เหต์.การณ์�สงครามโลกคร��งท'" 1 (ค.ศ.

1914 – 1918)

- ใบงานั้ท'" 2 เหต์.การณ์�สงครามโลกคร��งท'" 1 (ค.ศ.

1914 – 1918)

3

Page 4: Lesson From the Two World Wars

สงครามโลกระหว่ าง ค.ศ. 1914 – 1945 : The Two World Wars

ติอนท�� 2 - ใบงานั้ท'" 1 บทบาทองค�การส�นั้นั้�บาต์ช่าต์� - ใบงานั้ท'" 2 บทบาทองค�การส�นั้นั้�บาต์ช่าต์�

ติอนท�� 3 - ใบงานั้ท'" 1 เหต์.การณ์�สงครามโลกคร��งท'" 2 (ค.ศ.

1939 – 1945)

- ใบงานั้ท'" 2 เหต์.การณ์�สงครามโลกคร��งท'" 2 (ค.ศ.

1939 – 1945)

- ใบงานั้ท'" 3 เหต์.การณ์�สงครามโลกคร��งท'" 2 (ค.ศ.

1939 – 1945)

ติอนท�� 4 - ใบงานั้ท'" 1 บทบาทองค�การสหประช่าช่าต์�- ใบงานั้ท'" 2 บทบาทองค�การสหประช่าช่าต์�

ติอนท�� 5 - ใบงานั้ท'" 1 สภาว่ะหล�งสงครามโลกคร��งท'" 2- ใบงานั้ท'" 2 สภาว่ะหล�งสงครามโลกคร��งท'" 2- ใบงานั้ท'" 3 สภาว่ะหล�งสงครามโลกคร��งท'" 2

4

แผ่นผ่�งก�รัเรั�ยนรั/)

Page 5: Lesson From the Two World Wars

สงครามโลกระหว่ าง ค.ศ. 1914 – 1945 : The Two World Wars

สำงครั�มโลกครั�*งท�� 1 (ค.ศ.1914 – 1918)

สงครามโลกคร��งท'" 1 เร�"มในั้ ค.ศ. 1914

ส��นั้ส.ดัในั้ ค.ศ. 1918 เป,นั้คว่ามข้�ดัแย�ง

ระหว่ างมหาอ1านั้าจ 2 กล. ม ค!อกล. มไต์รภาค' (Triple Alliance) ประกอบดั�ว่ย

เยอรมนั้' ออสเต์ร'ย ฮั�งการ' และอ�ต์าล' ก�บกล. มไต์รพื่�นั้ธิม�ต์ร – (Triple

Entente) ประกอบดั�ว่ย อ�งกฤษ ฝร�"งเศสและร�สเซ'ยการรบเร�"มข้)�นั้ภายหล�งเหต์.การณ์�ลอบส�งหารมก.ฎราช่ก.มารแห งออสเต์ร'ย ฮั�งการ'และส��นั้ส.ดัลงดั�ว่ย คว่ามพื่ ายแพื่�ข้องฝ=ายไต์รภาค'หร!อฝ=าย–

มหาอ1านั้าจกลางม'การท1าสนั้ธิ�ส�ญญาแว่ร�ซาย บ�งค�บให�เยอรมนั้'และพื่�นั้ธิม�ต์รเส'ยค าปฏ�กรรมสงครามจ1านั้ว่นั้มหาศาลและเส'ยดั�นั้แดันั้ให�แก ฝ=ายไต์รพื่�นั้ธิม�ต์ร

สำ�เหติ,ข่องสำงครั�มโลกครั�*งท�� 1

1. ล�ทธิ�ช่าต์�นั้�ยม ในั้ ค.ศ. 1870 บ�สมาร�กไดั�ดั1าเนั้�นั้ก.ศโลบายจนั้เก�ดัสงครามฝร�"งเศส –

ปร�สเซ'ย (Franco-Prussian War) จากนั้��นั้ไดั�พื่ยายามดั1าเนั้�นั้นั้โยบายการโดัดัเดั'"ยว่ฝร�"งเศสปร�สเซ'ยเป,นั้ฝ=ายช่นั้ะ ฝร�"งเศสต์�องยอมส%ญเส'ยแคว่�นั้ อ�ลซาสและลอร�เรนั้การสงครามท1าให�ร�ฐเยอรม�นั้สามารถึรว่มต์�ว่ก�นั้ และต์ อมาสถึาปนั้าเป,นั้จ�กรว่รรดั�เยอรม�นั้ท��งนั้'�เพื่ราะบ�สมาร�กเช่!"อม�"นั้ว่ า นั้โยบาย เล!อดัและ“

เหล�ก เท านั้��นั้ท'"จะช่ ว่ยให�ร�ฐเยอรม�นั้รว่มก�นั้เป,นั้ประเทศไดั� ”

5

สำ�เหติ,สำงครั�มโลกครั�*งท�� 1

Page 6: Lesson From the Two World Wars

สงครามโลกระหว่ าง ค.ศ. 1914 – 1945 : The Two World Wars

2. ล�ทธิ�จ�กรว่รรดั�นั้�ยม อ�นั้เป,นั้ผลมาจากการปฏ�ว่�ต์�อ.ต์สาหกรรม ท1าให�ประเทศต์ าง ๆ แสว่งหาต์ลาดัระบายส�นั้ค�าและแหล งว่�ต์ถึ.ดั�บป?อนั้โรงงานั้อ.ต์สาหกรรมจ)งก อให�เก�ดั คว่ามข้�ดัแย�งดั�านั้ผลประโยช่นั้�

3. การแบ งกล. มพื่�นั้ธิม�ต์รย.โรป มหาอ1านั้าจย.โรปม'คว่ามข้�ดัแย�งก�นั้ จ)งจ1าเป,นั้ต์�องม'พื่�นั้ธิม�ต์รไว่�เป,นั้พื่ว่กท1าให�มหาอ1านั้าจแบ งเป,นั้ 2 กล. ม 1. กล. มไต์รภาค' (Triple Alliance) ประกอบดั�ว่ยเยอรมนั้' ออสเต์ร'ย ฮั�งการ' และอ�ต์าล' ต์ อมาอ�ต์าล'ถึอนั้ต์�ว่ กล. มนั้'�เร'ยกว่ า กล. มมหาอ1านั้าจ– “

กลาง ” (Central Powers)

2. กล. มไต์รพื่�นั้ธิม�ต์ร (Triple Entente) ประกอบดั�ว่ย อ�งกฤษ ฝร�"งเศส และร�สเซ'ยต์ อมาม'อ�ต์าล'เข้�าร ว่มกล. มดั�ว่ยเร'ยกว่ า กล. ม“

ส�มพื่�นั้ธิม�ต์ร ” (Allied Powers)

4. คว่ามข้�ดัแย�งในั้คาบสม.ทรบอลข้ านั้ สาเหต์.ข้องป4ญหาเก�ดัจากการพื่ยายามร�กษาอ1านั้าจและอ�ทธิ�พื่ลระหว่ างออสเต์ร'ย ฮั�งการ' ก�บร�สเซ'ยโดัยร�สเซ'ยต์�องการใช่�คาบสม.ทรบอลข้ านั้เป,นั้–

ทางออกส% ทะเลทางใต์�ข้องต์นั้และ ต์�องการข้)�นั้เป,นั้ผ%�นั้1าข้องช่นั้ช่าต์�สลาฟ (Slav) ในั้คาบสม.ทรบอลข้ านั้อ�นั้ม'เช่!�อสายเดั'ยว่ก�บร�สเซ'ย

ช้นวนข่องสำงครั�มโลกครั�*งท�� 1

มก.ฎราช่ก.มารแห งออสเต์ร'ย ฮั�งการ' ค!อ อาร�ช่ดัย.ค ฟรานั้ซ�ส เฟอร�–

ดั�นั้านั้ดั� ก�บพื่ระช่ายาเคานั้�เต์ส โซเฟAย โช่เทกซ� ถึ%กลอบปลงพื่ระช่นั้ม�ในั้ว่�นั้ท'" 28 ม�ถึ.นั้ายนั้ ค.ศ. 1914 ท'"เม!องซาราเจโว่ เม!องหลว่งข้องบอสเนั้'ย คนั้ร�ายช่!"อ กาฟร�โล พื่ร�นั้ซ�ป เป,นั้นั้�กศ)กษาช่าว่บอสเนั้'ย ส�ญช่าต์�เซอร�เบ'ย

6

Page 7: Lesson From the Two World Wars

สงครามโลกระหว่ าง ค.ศ. 1914 – 1945 : The Two World Wars

สำรั,ปย�อเน�*อห�

ต์�นั้เหต์, ข้องสงครามม'อย% หลายอย างต์��งแต์ ล�ทธิ�ช่าต์�นั้�ยม (เซอร�เบ'ย ไม ช่อบ ออสเต์ร'ย) ล�ทธิ�แสว่งหาอาณ์านั้�คมและเป,นั้การแข้ งข้�นั้ก�นั้ทางดั�านั้การอว่ดัแสนั้ยานั้.ภาพื่ช่นั้ว่นั้สงครามในั้คร��งนั้'�ค!อ การถึ%กลอบปลงพื่ระช่นั้ม�ข้องมก.ฎราช่ก.มารออสเต์ร'ย-ฮั�งการ' อาร�ช่ดัย.ค ฟรานั้ซ�ส เฟอร�ดั�นั้านั้ดั� โดัยช่าว่เซอร�เบ'ย เหต์.การณ์�นั้'�ท1าให� ออสเต์ร'ย - ฮั�งการ' ประกาศสงครามก�บ เซอร�เบ'ย

ช่นั้ว่นั้สงคราม ค!อ การถึ%กลอบปลงพื่ระช่นั้ม�ข้องมก.ฎราช่ก.มารออสเต์ร'ย-ฮั�งการ' อาร�ช่ดัย.ค ฟรานั้ซ�ส เฟอร�ดั�นั้านั้ดั� โดัยช่าว่เซอร�เบ'ย เหต์.การณ์�นั้'�ท1าให� ออสเต์ร'ย - ฮั�งการ' ประกาศสงครามก�บเซอร�เบ'ย

ผ่ลข่องสำงครั�มโลกครั�*งท�� 1

สงครามโลกคร��งท'" 1 ส��นั้ส.ดัลง

โดัยฝ=ายเยอรมนั้'พื่ ายแพื่�ยอมย.ต์�สงครามผลข้องสงครามไดั�สร�างคว่ามเส'ยหาย

อย างใหญ หลว่งให�แก 2 ฝ=าย ค!อ 1. ดั�านั้ส�งคม สงครามโลกคร��งท'" 1

ท1าให�ม'ผ%�เส'ยช่'ว่�ต์หลายล�านั้คนั้ ผ%�บาดัเจ�บและท.พื่พื่ลภาพื่จ1านั้ว่นั้มาก หลายคนั้เป,นั้ รคจ�ต์ท'"เก�ดัจากการกล�ว่ภ�ยสงครามอ'กท��งเก�ดัป4ญหาช่นั้พื่ล�ดัถึ�"นั้

2. ดั�านั้การเม!อง ประเทศมหาอ1านั้าจเดั�ม ไดั�แก เยอรมนั้' ออสเต์ร'ย –

ฮั�งการ' และต์.รก' เป,นั้ฝ=ายพื่ ายแพื่�ต์�องท1าสนั้ธิ�ส�ญญาส�นั้ต์�ภาพื่ท'"ประเทศผ%�ช่นั้ะร างข้)�นั้ 5 ฉบ�บ ค!อสนั้ธิ�ส�ญญาแว่ร�ซายส�ท1าก�บเยอรมนั้' สนั้ธิ�ส�ญญาแซง

7

ผ่ลสำงครั�มโลกครั�*งท�� 1

Page 8: Lesson From the Two World Wars

สงครามโลกระหว่ าง ค.ศ. 1914 – 1945 : The Two World Wars

ต์�แยร�แมงท1าก�บออสเต์ร'ย สนั้ธิ�ส�ญญาเนั้ยย' ท1าก�บบ�ลแกเร'ย สนั้ธิ�ส�ญญาต์ร�อานั้องท1าก�บฮั�งการ' และสนั้ธิ�ส�ญญาแซฟส�ท1าก�บต์.รก' (ต์ อมาเก�ดัการปฏ�ว่�ต์�ในั้ต์.รก'จ)งม'การท1าสนั้ธิ�ส�ญญาใหม เร'ยกว่ า สนั้ธิ�ส�ญญา โลซานั้นั้�“ ”) และย.โรปโดัยรว่มอ อนั้แอลง

3. ดั�านั้เศรษฐก�จ สงครามคร��งนั้'�ม'ค าใช่�จ ายอย างมหาศาลในั้การผล�ต์อาว่.ธิใหม ๆ ท'"ม'อ1านั้าจท1าลายล�างส%งกว่ าการท1าสงครามในั้อดั'ต์ เช่ นั้ รถึถึ�ง เร!อดั1านั้1�า แกDสพื่�ษระเบ�ดั เป,นั้ต์�นั้ เพื่!"อหว่�งช่�ยช่นั้ะหล�งสงครามส��นั้ส.ดัฝ=ายแพื่�ต์�องจ ายค าปฏ�กรรมสงคราม ส ว่นั้ฝ=ายช่นั้ะร�บผ�ดัช่อบเล'�ยงดั%ผ%�ประสบภ�ยและบ%รณ์ะประเทศจนั้ท1าให�เก�ดัภาว่ะเศรษฐก�จต์กต์1"าท�"ว่โลก

ผ่ลกรัะทบัข่องสำงครั�ม

1. คว่ามพื่ ายแพื่�ข้องมหาอ1านั้าจกลางและคว่ามหายนั้ะข้องมนั้.ษยช่าต์�ท1าให�ประเทศต์ าง ๆ ม'แนั้ว่ค�ดัร ว่มก�นั้เพื่!"อแก�ป4ญหาระหว่ างประเทศ ดั�ว่ยส�นั้ต์�ว่�ธิ'โดัยการก อต์��งองค�การส�นั้นั้�บาต์ช่าต์�ข้)�นั้

2. เก�ดัประเทศเอกราช่ใหม ๆ เช่ นั้ ล�ท�ว่เนั้'ย แลต์เว่'ย เอสโทเนั้'ย

ก�รัปรัะสำ�นปรัะโยช้น!หล�งสำงครั�ม

สงครามโลกคร��งท'" 1 นั้1าคว่ามส%ญเส'ยมาให�ท��งผ%�แพื่�และผ%�ช่นั้ะในั้ดั�านั้ทร�พื่ย�ส�นั้และช่'ว่�ต์ ท��งย�งก อให�เก�ดัป4ญหาส!บเนั้!"องหล�งสงคราม ในั้ดั�านั้ส�งคม เศรษฐก�จและการเม!อง หากไม หาหนั้ทางข้จ�ดัหร!อป?องก�นั้สงครามคร��งใหม ก�จะต์�องเก�ดัข้)�นั้มาอ'ก ประเทศท��งหลายต์ างก�ต์ระหนั้�กในั้ป4ญหานั้'�และพื่ยายามหาช่ องทางท'จะไม ให�เก�ดัประว่�ต์�ศาสต์ร�ซ1�ารอยโดัยเฉพื่าะสหร�ฐอเมร�กาไดั�เป,นั้ผ%�นั้1าแนั้ว่คว่ามค�ดัท'"จะสร�างองค�การ ระหว่ างประเทศ เพื่!"อแก�ไข้ข้�อพื่�พื่าทหร!อคว่ามข้�ดัแย�งโดัยส�นั้ต์�มากข้)�นั้ดั�ว่ย

8

Page 9: Lesson From the Two World Wars

สงครามโลกระหว่ าง ค.ศ. 1914 – 1945 : The Two World Wars

สำรั,ปย�อเน�*อห�

ผลข้องสงครามโลกคร��งท'" 1 ค!อ ฝ=ายส�มพื่�นั้ธิม�ต์ร ช่นั้ะฝ=ายมหาอ1านั้าจกลางเก�ดัคว่ามส%ญเส'ยท��งช่'ว่�ต์และทร�พื่ย�ส�นั้จ�กรว่รรดั�ท'"ย�"งใหญ ล มสลายไปถึ)ง 4 จ�กรว่รรดั�อ�นั้ไดั�แก      1. จ�กรว่รรดั�ร�สเซ'ย (ราช่ว่งศ�โรมานั้อฟถึ%กส�งหารท��งราช่ว่งศ�ท'"เม!องเยคาเต์ร�นั้บ%ร�ก)

     2. จ�กรว่รรดั�เยอรม�นั้     3. จ�กรว่รรดั�ออสเต์ร'ย-ฮั�งการ'      4. จ�กรว่รรดั�ออต์โต์ม�นั้ม'การท1าสนั้ธิ�ส�ญญาท'"เร'ยกว่ า "สนั้ธิ�ส�ญญาแว่ซาย" ซ)"งม'สาระส1าค�ญดั�งนั้'�      1. ฝ=ายมหาอ1านั้าจกลางต์�องเส'ยค าปฏ�กรรมสงครามเป,นั้จ1านั้ว่นั้เง�นั้ 5,000 ล�านั้ดัอลลาร�      2. ห�ามเยอรมนั้'ม'ทหารประจ1าการเก�นั้ 100,000 คนั้      3. ฝ=ายมหาอ1านั้าจกลางต์�องถึอนั้ทหารออกจากช่ายแดันั้ท�"ว่ประเทศ      4. เยอรม�นั้ต์�องส งมอบถึ านั้ห�นั้ให�ฝร�"งเศสฟร' เป,นั้เว่ลา 10 ปA

องค!ก�รัสำ�นน�บั�ติช้�ติ�

(League of Nations)

 เม!"อเดั!อนั้มกราคม ค.ศ. 1919 ประธิานั้าธิ�บดั'

ว่%ดัโรว่� ว่�ลส�นั้ (Woodrow Wilson)

แห งสหร�ฐอเมร�กา ไดั�เสนั้อหล�กการ 14 ข้�อ

9

องค!ก�รัสำ�นน�บั�ติช้�ติ�

Page 10: Lesson From the Two World Wars

สงครามโลกระหว่ าง ค.ศ. 1914 – 1945 : The Two World Wars

(Wilson’s Fourteen Points) เพื่!"อใช่�เป,นั้หล�กในั้การเจรจาท1าสนั้ธิ�ส�ญญาส�นั้ต์�ภาพื่ต์ อผ%�นั้1าข้องประเทศอ�งกฤษ ฝร�"งเศส และอ�ต์าล' ซ)"งเป,นั้แนั้ว่คว่ามค�ดัท'"จะป?องก�นั้ม�ให�เก�ดัสงครามร�ายแรงท'"จะท1าลายล�างประช่าช่าต์�ข้)�นั้อ'ก โดัยให�สถึาปนั้าองค�การส�นั้นั้�บาต์ช่าต์�ข้)�นั้เพื่!"อเป,นั้องค�กรกลางท'"จะใช่�แก�ป4ญหากรณ์'พื่�พื่าทระหว่ างประเทศ โดัยส�นั้ต์�ว่�ธิ'เพื่!"อดั1ารงร�กษาส�นั้ต์�ภาพื่อ�นั้ถึาว่รไว่�

สำม�ช้�กภ�พิ

ประเทศท'"เป,นั้ฝ=ายช่นั้ะในั้สงครามโลกคร��งท'" 1 ท.กประเทศไดั�ร ว่มลงนั้ามในั้สนั้ธิ�ส�ญญาส�นั้ต์�ภาพื่และเป,นั้สมาช่�กข้ององค�การส�นั้นั้�บาต์ช่าต์�โดัยอ�ต์โนั้ม�ต์�ประเทศท'"แพื่�สงครามม'ส�ทธิ�เข้�าเป,นั้สมาช่�กข้ององค�การนั้'�ไดั�แต์ ต์�องปฏ�บ�ต์�ต์ามสนั้ธิ�ส�ญญาส�นั้ต์�ภาพื่ให�เร'ยบร�อยเส'ยก อนั้ ส ว่นั้ประเทศอ!"นั้ จะเข้�าเป,นั้สมาช่�กไดั�เม!"อไดั�ร�บคว่ามเห�นั้ช่อบจากการออกเส'ยงสองในั้สามข้องประเทศสมาช่�ก ส ว่นั้สหร�ฐอเมร�กาแม�จะเป,นั้ผ%�ร �เร�"มแนั้ว่ค�ดัการจ�ดัต์��งองค�การนั้'�ไม ไดั�เป,นั้สมาช่�ก เนั้!"องจากสภาคองเกรสข้องสหร�ฐอเมร�กาไม ยอมให�ส�ต์ยาบ�นั้

ว�ติถุ,ปรัะสำงค!

จ.ดัประสงค�ส1าค�ญท'"ส.ดัข้ององค�การส�นั้นั้�บาต์ช่าต์� ค!อ การดั1ารงส�นั้ต์�ภาพื่และป?องก�นั้สงครามในั้อนั้าคต์ ประเทศสมาช่�กต์ างให�ส�ต์ยาบ�นั้ท'"จะเคารพื่เอกราช่ และบ%รณ์ภาพื่แห ง อาณ์าเข้ต์ข้องประเทศต์ าง ๆและในั้กรณ์'ท'"ประเทศสมาช่�กใดัถึ%กร.กรานั้ท��งทางดั�านั้เศรษฐก�จหร!อก1าล�งทหารต์�องเป,นั้หนั้�าท'"ข้องประเทศสมาช่�กอ!"นั้ในั้การร ว่มม!อก�นั้ต์ อต์�านั้ผ%�ร.กรานั้ องค�การส�นั้นั้�บาต์ช่าต์�ม'หล�กการในั้คว่ามร ว่มม!อก�นั้ ดั�งนั้'� 1. ร ว่มม!อก�นั้ร�กษาคว่ามปลอดัภ�ยและคว่ามม�"นั้คงระหว่ างประเทศ

10

Page 11: Lesson From the Two World Wars

สงครามโลกระหว่ าง ค.ศ. 1914 – 1945 : The Two World Wars

2. เป,นั้องค�กรกลางในั้การต์�ดัส�นั้ช่'�ข้าดักรณ์'พื่�พื่าทระหว่ างประเทศ 3. ร ว่มม!อก�นั้ดั1าเนั้�นั้การลดัก1าล�งอาว่.ธิย.ทโธิปกรณ์� 4. ส งเสร�มคว่ามร ว่มม!อระหว่ างประเทศ เพื่!"อเปEดัคว่ามส�มพื่�นั้ธิ�ทางการท%ต์

ก�รัดี��เน�นง�น

การดั1าเนั้�นั้งานั้ข้ององค�การส�นั้นั้�บาต์ช่าต์�ม'องค�กรต์ าง ๆ ท1าหนั้�าท'"และร�บผ�ดัช่อบ ดั�งนั้'�สม�ช่ช่า ค!อ ท'"ประช่.มใหญ ข้ององค�การ ประกอบดั�ว่ยผ%�แทนั้ข้องประเทศสมาช่�กท��งหมดักล าว่ค!อ ประเทศสมาช่�กแต์ ละประเทศจะส งผ%�แทนั้ไปประจ1าไดั�ประเทศละ 3 คนั้ เป,นั้อย างมากแต์ การออกเส'ยงแต์ ละประเทศลงคะแนั้นั้ไดั� 1 เส'ยง ม'ว่าระการประช่.มปAละคร��งเพื่!"อพื่�จารณ์าป4ญหาต์ าง ๆ ท'"อาจจะม'ผลกระทบต์ อส�นั้ต์�ภาพื่ข้องโลกคณ์ะมนั้ต์ร' ท1าหนั้�าท'"เป,นั้ผ%�บร�หารองค�การประกอบดั�ว่ยสมาช่�กประเภทถึาว่ร 4 ประเทศ ค!อ ฝร�"งเศส อ�งกฤษ อ�ต์าล' และญ'"ป.=นั้ และสมาช่�กประเภทไม ถึาว่ร ท'"มาจากการเล!อกต์��งอ'ก 4 ประเทศคณ์ะมนั้ต์ร'นั้'�ประช่.มก�นั้ปAละคร��ง เพื่!"อพื่�จารณ์าเร!"องต์ าง ๆ ท'"เป,นั้ภ�ยค.กคามต์ อส�นั้ต์�ภาพื่ข้องโลกและปฏ�บ�ต์�ต์ามข้�อเสนั้อแนั้ะข้องสม�ช่ช่าส1านั้�กงานั้เลข้าธิ�การ ม'เลข้าธิ�การซ)"งไดั�ร�บเล!อกจากคณ์ะมนั้ต์ร'ม'หนั้�าท'"เป,นั้ส1านั้�กงานั้จ�ดัท1ารายงานั้ร�กษาเอกสารหล�กฐานั้ อ1านั้ว่ยการว่�จ�ยและประสานั้งานั้ก�บฝ=ายต์ าง ๆ คณ์ะกรรมาธิ�การ ม'คณ์ะกรรมาธิ�การฝ=ายต์ าง ๆ ซ)"งท1าหนั้�าท'"เก'"ยว่ก�บก�จการดั�านั้เศรษฐก�จและส�งคม ไดั�แก องค�การอนั้าม�ยระหว่ างประเทศ ส1านั้�กแรงงานั้สากลคณ์ะกรรมาธิ�การฝ=ายดั�นั้แดันั้ในั้อาณ์�ต์�ศาลย.ต์�ธิรรมระหว่ างประเทศท1าหนั้�าท'"เก'"ยว่ก�บกฎหมายระหว่ างประเทศในั้การพื่�จารณ์าคดั'ต์ าง ๆ และกรณ์'พื่�พื่าทเก'"ยว่ก�บพื่รมแดันั้ศาลย.ต์�ธิรรมระหว่ างประเทศประกอบดั�ว่ยผ%�พื่�พื่ากษา 15 คนั้

11

Page 12: Lesson From the Two World Wars

สงครามโลกระหว่ าง ค.ศ. 1914 – 1945 : The Two World Wars

ผ่ลง�นข่ององค!ก�รัสำ�นน�บั�ติช้�ติ�

การปฏ�บ�ต์�งานั้ข้ององค�การส�นั้นั้�บาต์ช่าต์�ในั้ฐานั้ะองค�การระหว่ างประเทศอาจนั้�บไดั�ว่ าล�มเหลว่แม�ไดั�ท1าการแก�ไข้ป4ญหาข้�อข้�ดัแย�งไดั�ส1าเร�จอย% บ�างแต์ ส ว่นั้ใหญ เป,นั้ป4ญหาท'"ไม ค อยม'ผลกระทบต์ อส�งคมโลกและเป,นั้ป4ญหาท'"ช่าต์�มหาอ1านั้าจไม ไดั�เก'"ยว่ข้�องโดัยต์รงผลงานั้ข้ององค�การส�นั้นั้�บาต์ช่าต์�ท'"ประสบคว่ามส1าเร�จ เช่ นั้กรณ์'หม% เกาะโอล�นั้ดั� (Aland Islands) ท'"สว่'เดันั้และฟEนั้แลนั้ดั�ต์ างแย งช่�งก�นั้จะเข้�าครอบครองในั้ ค.ศ. 1917 สว่'เดันั้ถึ!อโอกาสส งกองทหารเข้�าไปย)ดัหม% เกาะนั้'� แต์ ถึ%กกองท�พื่เยอรมนั้'ซ)"งสนั้�บสนั้.นั้ข้บว่นั้การก%�ช่าต์�ข้องฟEนั้แลนั้ดั�ข้�บไล ภายหล�งสงครามโลกคร��งท'" 1 จ)งม'การเสนั้อป4ญหานั้'�ให�องค�การส�นั้นั้�บาต์ช่าต์�พื่�จารณ์าต์�ดัส�นั้ให�มอบหม% เกาะโอล�นั้ดั�อย% ภายใต์�อ1านั้าจอธิ�ปไต์ยข้องฟEนั้แลนั้ดั� แต์ ต์�องเป,นั้ดั�นั้แดันั้ปลอดัทหารและม'สถึานั้ภาพื่ก)"งอ�สระผลงานั้ข้ององค�การส�นั้นั้�บาต์ช่าต์�ท'"ไม ประสบคว่ามส1าเร�จ เช่ นั้เหต์.การณ์�ร.นั้แรงท'"เกาะคอร�ฟ%(Corfu

Incident)ในั้ ค.ศ. 1923 อ�ต์าล'ใช่�ก1าล�งเข้�าย)ดัครองเกาะคอร�ฟ%ข้องกร'ซ เพื่!"อบ'บบ�งค�บร�ฐบาลกร'ซให�ช่ดัใช่�ค าเส'ยหายกรณ์'ฆาต์กรรมนั้ายพื่ลอ�ต์าล' เหต์.การณ์�นั้'�ท�าทายคว่ามม'ประส�ทธิ�ภาพื่ข้องการประก�นั้คว่ามม�"นั้คงร ว่มก�นั้ข้ององค�การส�นั้นั้�บาต์ช่าต์�ซ)"งองค�การส�นั้นั้�บาต์ช่าต์� ไม สามารถึย�บย��งหร!อลงโทษอ�ต์าล'ไดั� ท��ง ๆ ท'"กร'ซและอ�ต์าล'ต์ างก�เป,นั้สมาช่�กข้ององค�การส�นั้นั้�บาต์ช่าต์�เหต์.การณ์�ญ'"ป.=นั้ร.กรานั้แคว่�นั้แมนั้จ%เร'ยข้องจ'นั้ในั้ ค.ศ. 1931 องค�การส�นั้นั้�บาต์ช่าต์�ก�ไม สามารถึใช่�มาต์รการใดัลงโทษญ'"ป.=นั้ไดั�ว่�กฤต์การณ์�ระหว่ างประเทศท'"แสดังถึ)งคว่ามล�มเหลว่ข้ององค�การส�นั้นั้�บาต์ช่าต์�ท'"ช่�ดัเจนั้ท'"ส.ดั ค!อ สงครามอะบ�สซ�เนั้'ย(Abyssinian War) ท'"อ�ต์าล'ส งกองท�พื่บ.กอะบ�สซ�เนั้'ยโดัยไม ประกาศสงครามเม!"อ ค.ศ.1935 และสามารถึย)ดักร.งแอดัดั�สอาบาบา

12

Page 13: Lesson From the Two World Wars

สงครามโลกระหว่ าง ค.ศ. 1914 – 1945 : The Two World Wars

ไดั�ในั้ ค.ศ. 1936 ซ)"งสม�ช่ช่าข้ององค�การส�นั้นั้�บาต์ช่าต์�ไดั�ลงมต์�ประณ์ามอ�ต์าล'ว่ า เป,นั้ฝ=ายร.กรานั้อ�ต์าล'จ)งต์อบโต์�องค�การส�นั้นั้�บาต์ช่าต์�ดั�ว่ยการลาออกจากการเป,นั้สมาช่�กองค�การส�นั้นั้�บาต์ช่าต์�ในั้ ค.ศ. 1937

จ,ดีอ�อนข่ององค!ก�รัสำ�นน�บั�ติช้�ติ�

แม�องค�การส�นั้นั้�บาต์ช่าต์�จะไดั�ปฏ�บ�ต์�ภารก�จส1าเร�จในั้ช่ ว่งต์�นั้ ๆ หลายกรณ์'แต์ ต์ อมาก�คลายคว่ามศ�กดั�Gส�ทธิ�Gลง ซ)"งนั้ าจะม'สาเหต์.มาจากองค�ประกอบต์ าง ๆ ดั�งนั้'� 1. การท'"ประเทศมหาอ1านั้าจท'"ย�"งใหญ ไม ไดั�เป,นั้สมาช่�ก ท1าให�กฎข้�อบ�งค�บข้ององค�การส�นั้นั้�บาต์ช่าต์�บ�งค�บใช่�ไดั�ผลก�เฉพื่าะก�บประเทศสมาช่�กท'"ไม ค อยม'อ1านั้าจและบทบาทมากนั้�ก ไม ม'ผลบ�งค�บประเทศมหาอ1านั้าจท'"ย�"งใหญ 2. ประเทศมหาอ1านั้าจโจมต์'ประเทศอ!"นั้ มหาอ1านั้าจหลายประเทศไดั�แสดังคว่ามก�าว่ร�าว่ร.กรานั้ประเทศอ!"นั้เส'ยเอง ไดั�แก ฝร�"งเศสและเบลเย'ยมเข้�าย)ดัครองเหม!องถึ านั้ห�นั้ในั้แคว่�นั้ร%ห� ซ)"งเปร'ยบเสม!อนั้เส�นั้โลห�ต์ใหญ ข้องเยอรมนั้' เยอรม�นั้นั้'ต์อบโต์�ดั�ว่ยการนั้�ดัหย.ดังานั้ท�"ว่ประเทศการท'"ประเทศต์ าง ๆ ไม ไดั�ให�คว่ามร ว่มม!อในั้การดั1าเนั้�นั้งานั้ ข้ององค�การส�นั้นั้�บาต์ช่าต์� ซ)"งม'จ.ดัหมายท'"จะนั้1าส�นั้ต์�ภาพื่มาส% มนั้.ษยช่าต์� ท1าให�การดั1าเนั้�นั้งานั้ข้ององค�การนั้'�ไม ประสบผลส1าเร�จ

ส�นั้นั้�บาต์ช่าต์� เป,นั้องค�การระหว่ างประเทศ ต์��งข้)�นั้ในั้ปAพื่.ศ. 2462 จากการประช่.มส�นั้ต์�ภาพื่ท'"ปาร'สข้องประเทศผ%�ช่นั้ะสงครามโลกคร��งท'"หนั้)"ง เป?าหมายข้องส�นั้นั้�บาต์ช่าต์�ค!อการคว่บค.มกองก1าล�ง ป?องก�นั้สงคราม ไกล เกล'"ยข้�อพื่�พื่าทระหว่ างประเทศดั�ว่ยการเจรจาและการท%ต์ และพื่�ฒนั้าคว่ามเป,นั้อย% ข้องโลก ส�นั้นั้�บาต์ช่าต์�ไม ม'กองก1าล�งข้องต์�ว่เอง จ)งต์�องพื่)"งพื่าช่าต์�มหาอ1านั้าจ

13

Page 14: Lesson From the Two World Wars

สงครามโลกระหว่ าง ค.ศ. 1914 – 1945 : The Two World Wars

ในั้การดั1าเนั้�นั้การต์ามค1าส�"ง ส�นั้นั้�บาต์ช่าต์�ล�มเหลว่ในั้การป?องก�นั้สงครามโลกคร��งท'"สอง และแทนั้ท'"โดัยสหประช่าช่าต์�หล�งจบสงคราม

ข่)อสำ�งเกติ

ในั้การก อต์��งองค�การส�นั้นั้�บาต์ช่าต์� ประเทศสหร�ฐอเมร�กาไม ไดั�เข้�าเป,นั้สมาช่�กเพื่ราะต์�องปฏ�บ�ต์�ต์ามล�ทธิ�มอนั้โร (Monroe Doctrine) ซ)"งม'นั้โยบายไม ย. งเก'"ยว่หร!อผ%กพื่�นั้ทางการเม!องก�บประเทศทางย.โรป นั้�บเป,นั้คว่ามบกพื่ร องท'"ส1าค�ญท'"ส.ดัข้ององค�การส�นั้นั้�บาต์ช่าต์�

สำงครั�มโลกครั�*งท�� 2 (ค.ศ. 1939 – 1945)

สงครามโลกคร��งท'" 2 เป,นั้ผลจากคว่ามข้�ดัแย�ง

ข้องประช่าช่าต์�ต์ าง ๆ ท'"เก�ดัข้)�นั้สะสมมาก อนั้

เดั!อนั้ส�งหาคม ค.ศ. 1939 อ�นั้เนั้!"องมาจาก

คว่ามต์กต์1"าทางเศรษฐก�จเง!"อนั้ไข้หร!อข้�อบ�งค�บบทลงโทษต์ามสนั้ธิ�ส�ญญาส�นั้ต์�ภาพื่และคว่ามล�มเหลว่ข้ององค�การส�นั้นั้�บาต์ช่าต์�

สำ�เหติ,ข่องสำงครั�ม

1. สนั้ธิ�ส�ญญาส�นั้ต์�ภาพื่ท'"ไม เป,นั้ธิรรม ข้�อบกพื่ร องข้องสนั้ธิ�ส�ญญาส�นั้ต์�ภาพื่หล�งสงครามโลกคร��งท'" 1 ม'สาเหต์.มาจากประเทศช่นั้ะสงครามและประเทศท'"แพื่�สงครามต์ างก�ไม พื่อใจในั้ข้�อต์กลงเพื่ราะส%ญเส'ยผลประโยช่นั้� โดัยเฉพื่าะสนั้ธิ�ส�ญญาแว่ร�ซายส�ท'"เยอรม�นั้ไม พื่อใจในั้สภาพื่ท'"ต์นั้ต์�องถึ%ก

14

สำ�เหติ,สำงครั�มโลกครั�*งท�� 2

Page 15: Lesson From the Two World Wars

สงครามโลกระหว่ าง ค.ศ. 1914 – 1945 : The Two World Wars

ผ%กม�ดัดั�ว่ยส�ญญา 2. ล�ทธิ�ช่าต์�นั้�ยม คว่ามไม ย.ต์�ธิรรมข้องสนั้ธิ�ส�ญญาแว่ร�ซาย ท1าให� อดัอล�ฟ ฮั�ต์เลอร� (Adolf Hitler) ผ%�นั้1าเยอรมนั้'ห�นั้ไปใช่�ล�ทธิ�นั้าซ' เพื่!"อสร�างประเทศให�ย�"งใหญ เช่ นั้เดั'ยว่ก�บ เบนั้'โต์ ม.สโสล'นั้' (BenitoMussolini) ผ%�นั้1าอ�ต์าล'ห�นั้ไปใช่�ล�ทธิ�ฟาสซ�สต์� �ส ว่นั้ญ'"ป.=นั้ต์�องการสร�างว่งศ�ไพื่บ%ลย�ร ว่มก�นั้แห งมหาเอเช่'ยบ%รพื่า เพื่!"อเป,นั้ผ%�นั้1าในั้เอเช่'ย นั้อกจากนั้'�ย�งเก�ดัทฤษฎ'ช่าต์�นั้�ยมในั้เยอรมนั้'ว่ าดั�ว่ยคว่ามเหนั้!อกว่ าในั้ทางเผ าพื่�นั้ธิ.� ท'"ท1าให�ฮั�ต์เลอร�ใช่�นั้โยบายกว่าดัล�างช่าว่ย�ว่ในั้ดั�นั้แดันั้ย)ดัครองต์ าง ๆ 3. ล�ทธิ�นั้�ยมทางทหาร ไดั�แก การสะสมอาว่.ธิเพื่!"อประส�ทธิ�ภาพื่ข้องกองท�พื่ ท1าให�เก�ดัคว่ามต์)งเคร'ยดัระหว่ างประเทศมากข้)�นั้ และเก�ดัคว่ามไม ไว่�ว่างใจซ)"งก�นั้และก�นั้ 4. นั้โยบายต์ างประเทศท'"ไม แนั้ นั้อนั้ข้องอ�งกฤษการใช่�นั้โยบายออมช่อมข้องอ�งกฤษเม!"อเยอรมนั้'ละเม�ดัสนั้ธิ�ส�ญญาแว่ร�ซาย โดัยการเพื่�"ม ก1าล�งทหารและการร.กรานั้ดั�นั้แดันั้ต์ าง ๆ

5. คว่ามข้�ดัแย�งทางดั�านั้อ.ดัมการณ์�ทางการเม!อง ระหว่ างระบอบประช่าธิ�ปไต์ยก�บระบอบเผดั�จการ ป4ญหาทางการเม!อง และเศรษฐก�จหล�งสงครามโลกคร��งท'" 1 ท1าให�หลายประเทศห�นั้ไปใช่�ระบอบเผดั�จการเพื่!"อแก�ป4ญหาภายในั้ เช่ นั้ เยอรมนั้'และอ�ต์าล' นั้1าไปส% การแบ งกล. มประเทศ 6. คว่ามอ อนั้แอข้ององค�การส�นั้นั้�บาต์ช่าต์� เนั้!"องจากไม ม'กองท�พื่ข้ององค�การ ท1าให�ข้าดัอ1านั้าจในั้การปฏ�บ�ต์�การและการท'"อเมร�กาไม ไดั�เป,นั้สมาช่�กจ)งท1าให�องค�การส�นั้นั้�บาต์ช่าต์�เป,นั้เคร!"องม!อข้องประเทศท'"ช่นั้ะใช่�ลงโทษประเทศท'"แพื่�สงคราม

ช้นวนท��น��ไปสำ/�สำงครั�มโลกครั�*งท�� 2

15

Page 16: Lesson From the Two World Wars

สงครามโลกระหว่ าง ค.ศ. 1914 – 1945 : The Two World Wars

กองท�พื่เยอรมนั้'บ.กโปแลนั้ดั�แบบสายฟ?าแลบ (Blitzkrieg) เม!"อว่�นั้ท'" 1

ก�นั้ยายนั้ ค.ศ.1939 เนั้!"องจากโปแลนั้ดั�ปฏ�เสธิท'"จะยกเม!องท าดัานั้ซ�กและฉนั้ว่นั้โปแลนั้ดั�ให�เยอรมนั้' อ�งกฤษและฝร�"งเศสซ)"งท1าส�ญญาค1�าประก�นั้เอกราช่ข้องโปแลนั้ดั�ไดั�ย!"นั้ค1าข้าดัให�เยอรมนั้'ถึอนั้ทหารออกจากโปแลนั้ดั�แต์ ฮั�ต์เลอร�ปฏ�เสธิ ดั�งนั้��นั้ ในั้ว่�นั้ท'" 3 ก�นั้ยายนั้ ค.ศ. 1939 อ�งกฤษและฝร�"งเศสจ)งประกาศสงครามก�บเยอรมนั้'การแบ งกล. มข้องประเทศค% สงคราม ฝ=ายอ�กษะ ไดั�แก เยอรมนั้' อ�ต์าล' และญ'"ป.=นั้ ฝ=ายพื่�นั้ธิม�ต์ร ไดั�แก อ�งกฤษ ฝร�"งเศส และร�สเซ'ย

เม!"อเร�"มสงคราม สหร�ฐอเมร�กาว่างต์�ว่เป,นั้กลาง แต์ เม!"อญ'"ป.=นั้โจมต์'อ าว่เพื่�ร�ล ซ)"งเป,นั้ฐานั้ท�พื่ข้องสหร�ฐอเมร�กาในั้มหาสม.ทรแปซ�ฟEก เม!"อว่�นั้ท'" 7

ธิ�นั้ว่าคม 1941 สหร�ฐอเมร�กาจ)งเข้�าร ว่มในั้สงครามโลกคร��งท'" 2 ก�บอ�งกฤษและฝร�"งเศส ฝ=ายพื่�นั้ธิม�ต์ร ม'ช่�ยช่นั้ะในั้ท'"ส.ดัเม!"อว่�นั้ท'" 7 พื่ฤษภาคม 1945 การรบในั้แปซ�ฟEก ญ'"ป.=นั้เป,นั้ค% สงครามก�บสหร�ฐอเมร�กาฝ=ายพื่�นั้ธิม�ต์รย.ต์�สงครามโดัยการท��งระเบ�ดัปรมาณ์%ล%กแรกช่!"อล�ต์เต์�ลบอยท'"เม!องฮั�โรช่�มา เม!"อว่�นั้ท'" 6 ส�งหาคม 1945 และล%กท'" 2 ช่!"อแฟต์แมนั้ท'"เม!องนั้างาซาก� เม!"อว่�นั้ท'" 9 ส�งหาคม 1945 และว่�นั้ท'" 14 ส�งหาคม 1945 ประเทศญ'"ป.=นั้ประกาศยอมแพื่�การท'"ช่าว่ไทยส ว่นั้หนั้)"งไดั�จ�ดัต์��งข้บว่นั้การเสร'ไทย (Free Thai

Movement)ดั1าเนั้�นั้การร ว่มม!อและช่ ว่ยเหล!อฝ=ายพื่�นั้ธิม�ต์รไทยจ)งรอดัพื่�นั้จากการเป,นั้ฝ=ายผ%�แพื่�สงคราม

สำรั,ปเน�*อห�โดียย�อ

ติ)นเหติ,ข่องสำงครั�ม ค!อ คว่ามไม เป,นั้ธิรรมข้องสนั้ธิ�ส�ญญาแว่ซายส� อ'กท��งย�งม'คว่ามข้�ดัแย�งอย างร.นั้แรงทางระบบการเม!อง ระหว่ าง ประช่าธิ�ปไต์ย ก�บ เผดั�จการ ช่นั้ว่นั้สงครามค!อ การท'"เยอรม�นั้บ.กโจมต์'

16

Page 17: Lesson From the Two World Wars

สงครามโลกระหว่ าง ค.ศ. 1914 – 1945 : The Two World Wars

โปแลนั้ดั� และญ'"ป.=นั้โจมต์'อ าว่เพื่�ร�ล ฐานั้ท�พื่เร!อฝ4" งแปซ�ฟEกข้องสหร�ฐอเมร�กา      ผ่ลข่องสำงครั�ม ค!อ ฝ=ายอ�กษะแพื่� ช่าว่ย�ว่ถึ%กส�งหารอย างโหดัเห'�ยมไปกว่ า 3 ล�านั้คนั้เยอรม�นั้ถึ%กแบ งออกเป,นั้ 2 ส ว่นั้ ประเทศอาณ์านั้�คมต์ างๆ ไดั�ร�บเอกราช่ และโลกไดั�เห�นั้ฤทธิ�เดัช่ข้องระเบ�ดัปร

ผ่ลข่องสำงครั�มโลกครั�*งท�� 2

ฝ่5�ยพิ�นธีม�ติรัช้นะ       แต์ การนั้1าอาว่.ธิท'"ม'อานั้.ภาพื่และ

ระเบ�ดัปรมาณ์%มาใช่�ท1าให�เก�ดัคว่ามเส'ยหาย

ต์ อช่'ว่�ต์และทร�พื่ย�ส�นั้มากกว่ าสงครามโลก

คร��งท'" 1 หลายเท า เช่ นั้     1. ดั�านั้ส�งคม สงครามโลกคร��งท'" 2 ท1าให�ม'ผ%�เส'ยช่'ว่�ต์ไปไม นั้�อยกว่ า 40

ล�านั้คนั้ นั้อกจากนั้'�ย�งม'ผ%�ประสบเคราะห�กรรมจากภ�ยสงครามอ!"นั้ ๆ อ'กเป,นั้จ1านั้ว่นั้มาก เช่ นั้ บาดัเจ�บ ท.พื่พื่ลภาพื่ เป,นั้โรคจ�ต์ โรคระบาดั ข้าดัอาหาร หายสาบส%ญ เป,นั้ต์�นั้     2. ดั�านั้การเม!อง ประเทศผ%�แพื่�สงครามต์�องเส'ยเก'ยรต์�ภ%ม� ต์�องจ ายค าปฏ�กรรมสงครามต์�องเส'ยดั�นั้แดันั้ เส'ยอาณ์านั้�คม และต์�องย�งย�นั้ยอมปฏ�บ�ต์�ต์ามสนั้ธิ�ส�ญญาต์ าง ๆ ท'"ฝ=ายช่นั้ะสงครามว่างเง!"อนั้ไข้ให�ปฏ�บ�ต์�ต์าม ดั�งนั้'� เยอรัมน' พื่�นั้ธิม�ต์รไดั�จ�ดัการก�บเยอรมนั้'ในั้ฐานั้ะเป,นั้ต์�ว่การส1าค�ญท'"ก อให�เก�ดัสงครามดั�งนั้'�   1. เยอรมนั้'ต์�องถึ%กแบ งออกเป,นั้ 4 ส ว่นั้ ให�อย% ในั้คว่ามดั%แลข้องสหภาพื่โซเว่'ยต์ อ�งกฤษ สหร�ฐอเมร�กา และฝร�"งเศส ประเทศละส ว่นั้

17

ผ่ลสำงครั�มโลกครั�*งท�� 2

Page 18: Lesson From the Two World Wars

สงครามโลกระหว่ าง ค.ศ. 1914 – 1945 : The Two World Wars

 2. นั้ครเบอร�ล�นั้ ซ)"งเป,นั้เม!องหลว่งข้องเยอรมนั้'มาต์��งแต์ ค.ศ. 1871

เป,นั้เข้ต์ย)ดัครองข้อง 4 มหาอ1านั้าจข้�างต์�นั้ โดัยแบ งเป,นั้ส ว่นั้ ๆ เช่ นั้เดั'ยว่ก�นั้   3. ห�ามเยอรมนั้'ผล�ต์อาว่.ธิสงคราม   4. การผล�ต์โลหะ เคม' และเคร!"องจ�กรกลท'"อาจใช่�ในั้สงครามไดั�ต์�องอย% ในั้คว่ามคว่บค.มดั%แลข้อง

มหาอ1านั้าจท��ง 4   5. ระบบนั้าซ'ท.กร%ปแบบต์�องยกเล�ก      ญี่��ป,5น ซ)"งเป,นั้ผ%�ก อและข้ยายสงครามในั้ทว่'ปเอเช่'ยนั้��นั้ ฝ=ายพื่�นั้ธิม�ต์รมอบอ1านั้าจให�สหร�ฐอเมร�กาจ�ดัดั1าเนั้�นั้การโดัยล1าพื่�ง ดั�งนั้��นั้สหร�ฐอเมร�กาจ)งไดั�ย)ดัครองญ'"ป.=นั้โดัยม'นั้ายพื่ลดั�กลาส แมกอาเทอร� (Douglas McArthur)

เป,นั้ผ%�บ�ญช่าการทหารส%งส.ดั และให�ญ'"ป.=นั้ปฏ�บ�ต์�ต์ามสนั้ธิ�ส�ญญาโดัยเคร งคร�ดั เช่ นั้ห�ามการม'กองท�พื่ทหารและนั้โยบายการเม!องระหว่ างประเทศ จะต์�องไดั�ร�บคว่ามเห�นั้ช่อบจากสหร�ฐอเมร�กาและญ'"ป.=นั้ต์�องยอมร�บร�ฐธิรรมนั้%ญท'"สหร�ฐอเมร�การ างให�ดั�ว่ย     3. ดั�านั้เศรษฐก�จ ในั้สงครามโลกคร��งท'" 2 ประเทศต์ าง ๆ โดัยเฉพื่าะประเทศผ%�ร �เร�"มสงครามและประเทศมหาอ1านั้าจ ต์�องเส'ยค าใช่�จ ายไปเป,นั้จ1านั้ว่นั้มากเพื่!"อการฝIก การบ1าร.งข้ว่�ญทหาร และเพื่!"อการผล�ต์อาว่.ธิท'"ม'ศ�กยภาพื่ส%งและท�นั้สม�ยม'อาว่.ธิบางช่นั้�ดัท'"ไม เคยใช่�ท'"ใดัมาก อนั้ เช่ นั้ เรดัาร�ต์รว่จจ�บ เร!อดั1านั้1�า เร!อบรรท.กเคร!"องบ�นั้ จรว่ดั เคร!"องบ�นั้ช่นั้�ดัต์ าง ๆ ระเบ�ดัปรมาณ์% เป,นั้ต์�นั้

ผ่ลกรัะทบัข่องสำงครั�ม

1. การก อต์��งองค�การสหประช่าช่าต์� 2. การเก�ดัประเทศเอกราช่ใหม ๆ และบางประเทศถึ%กแบ งออกเป,นั้ 2

18

Page 19: Lesson From the Two World Wars

สงครามโลกระหว่ าง ค.ศ. 1914 – 1945 : The Two World Wars

ส ว่นั้ เช่ นั้ เยอรมนั้' เกาหล' เว่'ยดันั้าม 3. สภาพื่เศรษฐก�จต์กต์1"า 4. คว่ามส%ญเส'ยทางดั�านั้ส�งคมและทางจ�ต์ว่�ทยา 5. เก�ดัสงครามเย�นั้และการแบ งกล. มระหว่ างโลกเสร'ประช่าธิ�ไต์ยก�บโลกคอมม�ว่นั้�สต์�

ก�รัปรัะสำ�นปรัะโยช้น!

ข้ณ์ะท'"สงครามโลกคร��งท'" 2 ก1าล�งดั1าเนั้�นั้อย% นั้� �นั้ทางฝ=ายพื่�นั้ธิม�ต์รก�ไดั�ร ว่มม!อก�นั้อย างเหนั้'ยว่แนั้ นั้ท'"จะเผดั�จศ)กลงให�ไดั�ภายในั้เว่ลาอ�นั้รว่ดัเร�ว่และพื่ยายามหาว่�ธิ'ป?องก�นั้ม�ให�สงครามเก�ดัข้)�นั้อ'ก โดัยไดั�ดั1าเนั้�นั้เป,นั้ข้��นั้ต์อนั้ต์ามล1าดั�บ ดั�งนั้'�      ว่�นั้ท'" 14 ส�งหาคม ค.ศ. 1941 นั้ายกร�ฐมนั้ต์ร'ว่�นั้สต์�นั้ เช่อร�ช่�ลล� (Winston Churchill) แห งอ�งกฤษ และประธิานั้าธิ�บดั' แฟรงกล�นั้ ดั'. ร%สเว่ลต์� (Franklin D. Roosevelt)แห งสหร�ฐอเมร�กาไดั�ร ว่มก�นั้ประกาศ กฎบ�ต์รแอต์แลนั้ต์�ก (Atlantic Charter) บนั้เร!อรบออก�สต์า(Augusta)

ข้องสหร�ฐอเมร�กา ซ)"งจอดัอย% นั้อกฝ4" งนั้�ว่ฟ4นั้ดั�แลนั้ดั�เพื่!"อจะร ว่มม!อก�นั้ร�กษาส�นั้ต์�ภาพื่ข้องโลก      ว่�นั้ท'" 1 มกราคม ค.ศ. 1942 ประเทศต์ าง ๆ รว่ม 26 ประเทศไดั�ให�ค1าร�บรองต์ อกฎบ�ต์รแอต์แลนั้ต์�กซ)"งไดั�จ�ดัต์��งเป,นั้องค�การหล�กแห งคว่ามร ว่มม!อระหว่ างประเทศต์ าง ๆ ท'"จะร�กษาส�นั้ต์�ภาพื่ ข้องโลก ท'"เร'ยกว่ า สหประช่าช่าต์�

องค!ก�รัสำหปรัะช้�ช้�ติ� (United Nations)

จากการประช่.มข้องผ%�นั้1าช่าต์�มหาอ1านั้าจ

19

องค!ก�รัสำหปรัะช้�ช้�ติ�

Page 20: Lesson From the Two World Wars

สงครามโลกระหว่ าง ค.ศ. 1914 – 1945 : The Two World Wars

เพื่!"อหาแนั้ว่ทางท'"จะร�กษาส�นั้ต์�ภาพื่ข้องโลกต์��งแต์ ก อนั้สงครามโลกคร��งท'" 2 จะย.ต์�ลง

และเม!"อส��นั้ส.ดัสงครามแล�ว่ ม'ประเทศต์ าง ๆ

ผ%�ร �กส�นั้ต์�ไดั�ให�ส�ต์ยาบ�นั้ท'"จะร ว่มก�นั้เสร�มสร�างคว่ามส�มพื่�นั้ธิ�เพื่!"อแก�ป4ญหาเศรษฐก�จ ส�งคมว่�ฒนั้ธิรรม มนั้.ษยธิรรม และคว่ามม�"นั้คงข้องโลกโดัยไดั�ก อต์��งเป,นั้ องค�กรระหว่ างประเทศ เร'ยกว่ า องค�การสหประช่าช่าต์�ข้)�นั้เม!"อว่�นั้ท'" 24

ต์.ลาคม ค.ศ. 1945 ป4จจ.บ�นั้ (ค.ศ. 2008) องค�การนั้'�ม'สมาช่�กอย% ท�"ว่โลกรว่มก�นั้ 192 ประเทศ

สำม�ช้�กภ�พิ

องค�การสหประช่าช่าต์�จะร�บประเทศต์ าง ๆ เข้�าเป,นั้สมาช่�ก โดัยพื่�จารณ์าจากเง!"อนั้ไข้ ต์ อไปนั้'�    1) เป,นั้ประเทศท'"ร �กส�นั้ต์�ภาพื่ และยอมปฏ�บ�ต์�ต์ามข้�อต์กลงข้องสหประช่าช่าต์�ในั้กรณ์'ท'"เก�ดัข้�อพื่�พื่าทหร!อข้�ดัแย�งก�นั้    2) เป,นั้ประเทศท'"ยอมร�บฟ4งคว่ามค�ดัเห�นั้ และค1าต์�ดัส�นั้ต์ าง ๆ ข้องสหประช่าช่าต์�ในั้กรณ์'ท'"เก�ดัข้�อพื่�พื่าทหร!อข้�ดัแย�งก�นั้    3) ต์�องไดั�ร�บคะแนั้นั้เส'ยงจ1านั้ว่นั้ 2 ในั้ 3 ข้องสม�ช่ช่าใหญ โดัยม'คณ์ะมนั้ต์ร'คว่ามม�"นั้คง ประกาศร�บเป,นั้สมาช่�กใหม

ว�ติถุ,ปรัะสำงค!

องค�การสหประช่าช่าต์�ม'ว่�ต์ถึ.ประสงค�หล�กดั�งนั้'�    1. ธิ1ารงร�กษาไว่�ซ)"งส�นั้ต์�ภาพื่ และคว่ามม�"นั้คงข้องโลก โดัยการร ว่มม!อก�นั้    2. เสร�มสร�างคว่ามร ว่มม!อระหว่ างประเทศเพื่!"อช่ ว่ยก�นั้คล'"คลาย

20

Page 21: Lesson From the Two World Wars

สงครามโลกระหว่ าง ค.ศ. 1914 – 1945 : The Two World Wars

และแก�ป4ญหาทางดั�านั้ส�งคมเศรษฐก�จ ว่�ฒนั้ธิรรม และส�ทธิ�ทางดั�านั้มนั้.ษยธิรรม   3. เป,นั้ศ%นั้ย�กลางพื่�ฒนั้าคว่ามส�มพื่�นั้ธิ�อ�นั้ดั' และประสานั้งานั้ก�นั้ระหว่ างประเทศสมาช่�กเพื่!"อให�ดั1าเนั้�นั้งานั้ บรรล.ผลต์ามเป?าหมาย

ก�รัดี��เน�นง�น

องค�การสหประช่าช่าต์�ม'หนั้ ว่ยงานั้หร!อองค�กรหล�กอย% 6 องค�กร ค!อ    1. สม�ช่ช่าใหญ (General Assembly) เป,นั้องค�กรหล�กและเป,นั้ท'"ประช่.มใหญ ข้ององค�การสหประช่าช่าต์� และเป,นั้ศ%นั้ย�กลางข้องก�จกรรมท��งปว่ง    2. คณ์ะมนั้ต์ร'คว่ามม�"นั้คง (Security Council) เป,นั้องค�กรหล�กม'หนั้�าท'"จ�ดัการในั้เร!"องคว่ามม�"นั้คง และต์�ดัส�นั้ว่�นั้�จฉ�ยข้�อพื่�พื่าทข้องประเทศสมาช่�ก หร!อถึ�าประเทศใดัก�ต์ามท'"ไม ไดั�เป,นั้สมาช่�กข้ององค�การสหประช่าช่าต์�จะเสนั้อกรณ์'พื่�พื่าทท'"ค.กคามส�นั้ต์�ภาพื่ข้องโลกต์ อคณ์ะมนั้ต์ร'คว่ามม�"นั้คงเพื่!"อพื่�จารณ์าก�ย อมท1าไดั�    3. คณ์ะมนั้ต์ร'เศรษฐก�จและส�งคม (Economic and Social

Council) เป,นั้องค�กรหล�กทางดั�านั้การแก�ป4ญหาและร�บผ�ดัช่อบทางดั�านั้เศรษฐก�จ ส�งคม ว่�ฒนั้ธิรรมและส�ทธิ�มนั้.ษยช่นั้    4. คณ์ะมนั้ต์ร'ภาว่ะทร�สต์' (Trusteeship Council) เป,นั้องค�กรท'"ม'คว่ามร�บผ�ดัช่อบทางดั�านั้การปกครองดั%แลประเทศท'"อย% ในั้ภาว่ะทร�สต์' ค!อ ประเทศท'"ย�งไม ไดั�ร�บเอกราช่ท'"สมบ%รณ์� ซ)"งองค�การสหประช่าช่าต์�ต์�องให�คว่ามค.�มครองดั%แล    5. ศาลย.ต์�ธิรรมระหว่ างประเทศ (International Court of

Justice) หร!อท'"เร'ยกว่ า ศาลโลกเป,นั้องค�กรทางดั�านั้ต์.ลาการข้ององค�การสหประช่าช่าต์� ประกอบดั�ว่ยผ%�พื่�พื่ากษาจ1านั้ว่นั้ 15 คนั้ ศาลนั้'�ม'ส1านั้�กงานั้ต์��ง

21

Page 22: Lesson From the Two World Wars

สงครามโลกระหว่ าง ค.ศ. 1914 – 1945 : The Two World Wars

อย% ท'"กร.งเฮัก ประเทศเนั้เธิอร�แลนั้ดั�    6. ส1านั้�กเลข้าธิ�การ (Secretariat) เป,นั้องค�กรท'"ม'เจ�าหนั้�าท'"ประจ1า ม'เลข้าธิ�การเป,นั้ห�ว่หนั้�า เลข้าธิ�การคนั้ป4จจ.บ�นั้ ค!อ บ�นั้ค'ม%นั้ เป,นั้ช่าว่เกาหล'ใต์�

ผ่ลก�รัปฏิ�บั�ติ�ง�น

องค�การสหประช่าช่าต์�ไดั�แสดังบทบาทและปฏ�บ�ต์�งานั้ดั�านั้ต์ าง ๆ ไดั�ส1าเร�จล.ล ว่งหลายประการ ดั�งนั้'�    1. ดั�านั้คว่ามข้�ดัแย�ง องค�การสหประช่าช่าต์�ไดั�จ�ดัการเจรจาแก�ไข้ป4ญหาหร!อบางคร��งก�ใช่�กองก1าล�งเข้�าไปสนั้�บสนั้.นั้ในั้การแก�ไข้ป4ญหากรณ์'พื่�พื่าท หร!อคว่ามข้�ดัแย�งเก'"ยว่ก�บเร!"องเช่!�อช่าต์� ล�ทธิ�ทางการเม!องหร!อดั�นั้แดันั้ภายในั้ประเทศหร!อระหว่ างประเทศไดั�ส1าเร�จล.ล ว่งหลายกรณ์' เช่ นั้ ป4ญหาสงครามระหว่ างอาหร�บและอ�สราเอล ป4ญหาอ�ร�กปEดัล�อม ค%เว่ต์เป,นั้ต์�นั้และย�งม'ป4ญหาท'"องค�การสหประช่าช่าต์� ก1าล�งดั1าเนั้�นั้การแก�ไข้อย% ในั้ป4จจ.บ�นั้ เช่ นั้ ป4ญหาแคว่�นั้แคช่เม'ยร�ระหว่ างอ�นั้เดั'ยและปาก'สถึานั้เหต์.การณ์� ท'"คอร�ฟ%ในั้แอฟร�กาเป,นั้ต์�นั้    2. ดั�านั้การลดัอาว่.ธิ การท'"สมาช่�กองค�การสหประช่าช่าต์�ซ)"งส ว่นั้ใหญ เป,นั้ประเทศข้นั้าดัเล�กและข้นั้าดักลางไดั�ยกป4ญหาท'"เก�ดัข้)�นั้จากการท'"ประเทศใหญ หร!อประเทศมหาอ1านั้าจไดั�สะสมกองก1าล�งและอาว่.ธิไว่�เป,นั้จ1านั้ว่นั้มากย อมท1าให�เก�ดัคว่ามต์)งเคร'ยดัซ)"งองค�การสหประช่าช่าต์�ก�ไดั�ต์ระหนั้�กในั้ป4ญหานั้'� จ)งไดั�จ�ดัให�ม'การเจรจาเพื่!"อลดัและคว่บค.มการใช่�อาว่.ธิ โดัยเฉพื่าะอาว่.ธินั้�ว่เคล'ยร�ข้องสองประเทศมหาอ1านั้าจและไดั�ม'การจ�ดัท1าสนั้ธิ�ส�ญญาห�ามทดัลองอาว่.ธินั้�ว่เคล'ยร� สนั้ธิ�ส�ญญาจ1าก�ดัอาว่.ธิทางย.ทธิศาสต์ร� (SALT) สนั้ธิ�

22

Page 23: Lesson From the Two World Wars

สงครามโลกระหว่ าง ค.ศ. 1914 – 1945 : The Two World Wars

ส�ญญาว่ าดั�ว่ยอาว่.ธิช่'ว่ภาพื่และสารพื่�ษ เป,นั้ต์�นั้    3. ดั�านั้เศรษฐก�จและส�งคม ส งเสร�มและสนั้�บสนั้.นั้เพื่!"อพื่�ฒนั้าคว่ามก�าว่หนั้�าทางดั�านั้เศรษฐก�จและส�งคมท��งดั�านั้เง�นั้ท.นั้ และบ.คลากร โดัยให�คว่ามช่ ว่ยเหล!อแก ประเทศก1าล�งพื่�ฒนั้าเก'"ยว่ก�บเร!"องการพื่�ฒนั้าค.ณ์ภาพื่ประช่ากรการอนั้.ร�กษ�ทร�พื่ยากรและส�"งแว่ดัล�อมนั้อกจากนั้'�ม'การจ�ดัต์��งองค�กรต์ าง ๆ เช่ นั้ ธินั้าคารโลก (World Bank) การประช่.มสหประช่าช่าต์�ว่ าดั�ว่ยการค�าและการพื่�ฒนั้า (UNCTAD) องค�การการค�าโลก (WTO) เป,นั้ต์�นั้       4. ดั�านั้ส�ทธิ�มนั้.ษยช่นั้องค�การสหประช่าช่าต์�เป,นั้องค�กรกลางท'"จะต์ อส%�และร�กษาไว่�ซ)"งส�ทธิ�และอ�สรภาพื่ข้��นั้พื่!�นั้ฐานั้ข้องมนั้.ษยช่นั้ และก1าหนั้ดัให�ว่�นั้ท'" 10 ธิ�นั้ว่าคมข้องท.กปA เป,นั้ว่�นั้ส�ทธิ�มนั้.ษยช่นั้โลกเพื่!"อส งเสร�มให�มนั้.ษย�ม'คว่ามเท าเท'ยมก�นั้ทางดั�านั้เสร'ภาพื่ คว่ามปลอดัภ�ยคว่ามเสมอภาคและส�ทธิ�ในั้การร ว่มสมาคมการท1างานั้ การพื่�กผ อนั้ การใช่�เว่ลาว่ างและการศ)กษา    5. ดั�านั้กฎหมาย จ�ดัร างกฎหมายระหว่ างประเทศข้)�นั้หลายฉบ�บท��งนั้'�เพื่!"อร�กษาคว่ามย.ต์�ธิรรม คว่ามเข้�าใจอ�นั้ดั'และการร�กษาผลประโยช่นั้�ข้องประช่าช่าต์� ซ)"งจ�ดัดั1าเนั้�นั้การโดัยคณ์ะกรรมการเฉพื่าะก�จ ท'"ก1าหนั้ดัข้)�นั้จากการประช่.มสม�ช่ช่าใหญ และศาลโลก เช่ นั้กฎหมายทางทะเล กฎหมายว่ าดั�ว่ยคว่ามส�มพื่�นั้ธิ�ทางการท%ต์กฎหมายว่ าดั�ว่ยการค�าระหว่ างประเทศ กฎหมายว่ าดั�ว่ยแรงงานั้ระหว่ างประเทศ เป,นั้ต์�นั้    6. ดั�านั้คว่ามเป,นั้เอกราช่ข้องประเทศดั�นั้แดันั้ท'"อย% ในั้คว่ามดั%แลข้อง คณ์ะมนั้ต์ร' ภาว่ะทร�สต์' แห งสหประช่าช่าต์�ไดั�ร�บการปลดัปล อยเป,นั้เอกราช่หลายประเทศ เช่ นั้ โต์โก แคเมอร%นั้ นั้าอ%ร% ปาป4ว่นั้�ว่ก�นั้' เป,นั้ต์�นั้

สำรั,ปเน�*อห�โดียย�อ

23

Page 24: Lesson From the Two World Wars

สงครามโลกระหว่ าง ค.ศ. 1914 – 1945 : The Two World Wars

องค�การสหประช่าช่าต์� หร!อ "United Nations" ม'ช่!"อเร'ยกย อ ๆ ว่ า UN ซ)"งก�ย อมาจากช่!"อ "United Nations" นั้�"นั้เอง โดัยช่!"อนั้'�ม'ท'"มาจากค1าเสนั้อข้อง ประธิานั้าธิ�บดั' แฟรงกล�นั้ ดั'.ร%สเว่ลต์� แห ง อเมร�กา ในั้ว่�นั้ท'" 1

มกราคม 2485

สำภ�วะหล�งสำงครั�มโลกครั�*งท�� 2

ประเทศต์ าง ๆ ในั้ย.โรปท'"ประสบคว่าม

เส'ยหายจากสงครามโลกคร��งท'" 2

ต์ างก�เร งบ%รณ์ะฟJ� นั้ฟ%ประเทศ อย างไรก�ต์าม

แนั้ว่ทางการบ%รณ์ะฟJ� นั้ฟ%ประเทศในั้ย.โรปสามารถึแบ งออกไดั�เป,นั้ 2 แนั้ว่ทาง ค!อแนั้ว่ทางข้องประเทศในั้ย.โรปต์ะว่�นั้ต์กก�บแนั้ว่ทางข้องประเทศในั้ย.โรปต์ะว่�นั้ออก 1. แนั้ว่ทางข้องประเทศในั้ย.โรปต์ะว่�นั้ต์ก

ประเทศในั้ย.โรปต์ะว่�นั้ต์กเป,นั้ประเทศท'"เป,นั้ศ%นั้ย�กลางข้องย.โรปมาแต์ ดั��งเดั�มประเทศเหล านั้'�ต์ างปกครองดั�ว่ยระบบประช่าธิ�ปไต์ย ต์��งแต์ ก อนั้สงคราม เช่ นั้ อ�งกฤษ ฝร�"งเศส เบลเย'ยม เนั้เธิอร�แลนั้ดั� ล�กเซมเบ�ร�ก หร!อถึ%กเปล'"ยนั้แปลงการปกครองเป,นั้ระบอบประช่าธิ�ปไต์ยในั้ช่ ว่งส��นั้สงคราม เช่ นั้ เยอรมนั้'ต์ะว่�นั้ต์ก อ�ต์าล' เป,นั้ต์�นั้ ป4ญหาทางดั�านั้เศรษฐก�จ ประเทศในั้ย.โรปต์ะว่�นั้ต์กต์ างก�ไดั�ร�บการช่ ว่ยเหล!อจากสหร�ฐอเมร�กาผ านั้ทางแผนั้มาร�แช่ลล� (Marshall Plan) โดัยสหร�ฐอเมร�กาจะช่ ว่ยฟJ� นั้ฟ% เศรษฐก�จท��งดั�านั้เง�นั้ท.นั้ ว่�ต์ถึ.ดั�บ เคร!"องจ�กร เพื่!"อข้ยายเศรษฐก�จท��งดั�านั้ เกษต์รกรรมอ.ต์สาหกรรม และ พื่าณ์�ช่ยกรรม ป4ญหาทางดั�านั้ส�งคม ข้องประเทศในั้ย.โรป

24

สำภ�วะหล�งสำงครั�มโลก

Page 25: Lesson From the Two World Wars

สงครามโลกระหว่ าง ค.ศ. 1914 – 1945 : The Two World Wars

ต์ะว่�นั้ต์กท1าให�ประช่าช่นั้ข้าดัคว่ามม�"นั้คงในั้ช่'ว่�ต์ ดั�งนั้��นั้ ร�ฐบาลจ)งใช่�ในั้โยบายร�ฐสว่�สดั�การท��งดั�านั้การร�กษาพื่ยาบาล การศ)กษาการเคหะ ส�งคมสงเคราะห� เป,นั้ต์�นั้ คว่ามส�มพื่�นั้ธิ�ดั�านั้ต์ างประเทศ หล�งสงครามโลกคร��งท'" 2 เป,นั้ต์�นั้มา ประเทศในั้ย.โรปต์ะว่�นั้ต์กไดั�ดั1าเนั้�นั้นั้โยบายต์ างประเทศใกล�ช่�ดัก�บสหร�ฐอเมร�กาและประเทศในั้ย.โรปต์ะว่�นั้ต์กเองก�พื่ยายามรว่มกล. มก�นั้ท��งดั�านั้คว่ามม�"นั้คงและดั�านั้เศรษฐก�จ โดัยไดั�ม'การจ�ดัต์��งองค�การต์ าง ๆข้)�นั้มา เช่ นั้ องค�การสนั้ธิ�ส�ญญาแอต์แลนั้ต์�กเหนั้!อ (NATO) องค�การประช่าคมย.โรป (EC) ซ)"งกลายเป,นั้สหภาพื่ย.โรป (EU) ในั้ป4จจ.บ�นั้

2. แนั้ว่ทางข้องประเทศในั้ย.โรปต์ะว่�นั้ออก ประเทศในั้ภ%ม�ภาคย.โรปต์ะว่�นั้ออกซ)"งต์กอย% ภายใต์�การย)ดัครองข้องเยอรมนั้'ในั้ช่ ว่งสงครามโลกคร��งท'" 2 ต์ อมาในั้ช่ ว่งปลายสงคราม กองท�พื่สหภาพื่โซเว่'ยต์ไดั�เข้�ามาย)ดัครอง และต์��งม�"นั้อย% ในั้ภ%ม�ภาคนั้'� จนั้กระท�"งสงครามย.ต์�ลงในั้ ค.ศ. 1945 หล�งจากนั้��นั้ จนั้ถึ)ง ค.ศ. 1948 กองท�พื่สหภาพื่โซเว่'ยต์ไดั�ให�การสนั้�บสนั้.นั้พื่รรคคอมม�ว่นั้�สต์�ในั้การย)ดัอ1านั้าจและเปล'"ยนั้ระบอบการปกครองข้องประเทศในั้ภ%ม�ภาคนั้'�เป,นั้ระบอบคอมม�ว่นั้�สต์�ภายใต์�อ�ทธิ�พื่ลข้องสหภาพื่โซเว่'ยต์ดั�านั้การเม!อง ประเทศต์ าง ๆ ในั้ย.โปต์ะว่�นั้ออกต์ างปกครองดั�ว่ยพื่รรคคอมม�ว่นั้�สต์�เป,นั้พื่รรคการเม!องเดั'ยว่ในั้ประเทศ โครงสร�างการปกครองและร%ปแบบร�ฐธิรรมนั้%ญเป,นั้แบบสหภาพื่โซเว่'ยต์ กล าว่ค!อ เป,นั้ล�กษณ์ะระบอบการปกครองแบบรว่มศ%นั้ย�อ1านั้าจท'"พื่รรคคอมม�ว่นั้�สต์�เพื่'ยงแห งเดั'ยว่ดั�านั้เศรษฐก�จ ในั้ช่ ว่งสงครามโลกคร��งท'" 2 ประเทศในั้ภ%ม�ภาคย.โรปต์ะว่�นั้ออกต์ างต์กอย% ภายใต์�อ�ทธิ�พื่ลข้องสหภาพื่โซเว่'ยต์ ซ)"งม'คว่ามหว่าดัระแว่งต์ อแผนั้มาร�แช่ลล�ว่ าเป,นั้แผนั้การข้องสหร�ฐอเมร�กาในั้การข้ยายอ�ทธิ�พื่ลเข้�ามาในั้ภ%ม�ภาคย.โรปต์ะว่�นั้ออกจ)งบ'บบ�งค�บให�ประเทศย.โรปต์ะว่�นั้ออกปฏ�เสธิแผนั้การดั�งกล าว่ ร�ฐบาลสหภาพื่โซเว่'ยต์ไดั�เสนั้อแผนั้เศรษฐก�จโมโลต์อฟ (Molotov Plan) แทนั้เพื่!"อเสร�มสร�างคว่ามร ว่มม!อทางเศรษฐก�จระหว่ างประเทศคอมม�ว่นั้�สต์�

25

Page 26: Lesson From the Two World Wars

สงครามโลกระหว่ าง ค.ศ. 1914 – 1945 : The Two World Wars

การไดั�ร�บเอกราช่และการสร�างช่าต์�ข้องดั�นั้แดันั้อาณ์านั้�คมผลกระทบประการหนั้)"งข้องสงครามโลกคร��งท'" 2 ระหว่ าง ค.ศ. 1939 – 1945 ค!อ ช่าต์�จ�กรว่รรดั�นั้�ยมเก�ดัคว่ามอ อนั้แอลงท��งดั�านั้การเม!อง เศรษฐก�จ และส�งคมผลส!บเนั้!"องจากคว่ามอ อนั้แอลงข้องช่าต์�ต์ะว่�นั้ต์ก ค!อ อ1านั้าจการปกครองในั้ดั�นั้แดันั้อาณ์านั้�คมข้องต์นั้ก�เก�ดัคว่ามอ อนั้แอลงไปดั�ว่ยข้บว่นั้การช่าต์�นั้�ยมข้องช่าว่พื่!�นั้เม!องในั้ดั�นั้แดันั้ต์ าง ๆ ก�ม'คว่ามเข้�มแข้�งข้)�นั้ซ)"งข้บว่นั้การเหล านั้'�ไดั�เร'ยกร�องเอกราช่จากประเทศจ�กรว่รรดั�นั้�ยมต์ะว่�นั้ต์กการไดั�ร�บเอกราช่และการสร�างช่าต์�ข้องอดั'ต์ช่าต์�อาณ์านั้�คมสามารถึแบ งออกเป,นั้ภ%ม�ภาคต์ าง ๆ ดั�งต์ อไปนั้'� 1. ประเทศในั้ทว่'ปเอเช่'ย เม!"อสงครามโลกคร��งท'" 2 ส��นั้ส.ดัลง ช่าต์�อาณ์านั้�คมต์ าง ๆ ไดั�เร'ยกร�องเอกราช่จากช่าต์�ต์ะว่�นั้ต์กซ)"งช่าต์�จ�กรว่รรดั�นั้�ยมบางช่าต์�ไดั�เจรจาย�นั้ยอมให�เอกราช่แก ช่าต์�ข้)�นั้แต์ โดัยดั' เช่ นั้ อ�งกฤษไดั�ย�นั้ยอมให�เอกราช่แก อ�นั้เดั'ยและพื่ม าในั้ ค.ศ. 1947 ในั้การเร'ยกร�องเอกราช่นั้'�บางอาณ์านั้�คมต์�องท1าสงครามก�บช่าต์�จ�กรว่รรดั�นั้�ยม เช่ นั้ ในั้เว่'ยดันั้ามข้บว่นั้การช่าต์�นั้�ยมเว่'ยดันั้ามหร!อพื่รรคคอมม�ว่นั้�สต์�เว่'ยดันั้ามภายใต์�การนั้1าข้อง Ho Chi Minh

ไดั�ส%�รบก�บกองท�พื่ฝร�"งเศสอย างหนั้�ก จนั้กระท�"งฝร�"งเศสพื่ ายแพื่�ในั้สมรภ%ม�เดั'ยนั้เบ'ยนั้ ในั้ ค.ศ. 1954 ฝร�"งเศสจ)งต์�องท1าสนั้ธิ�ส�ญญาเจนั้'ว่ามอบเอกราช่ให�แก เว่'ยดันั้าม ลาว่ และก�มพื่%ช่ากรณ์'ข้องอ�นั้โดันั้'เซ'ย เม!"อญ'"ป.=นั้ยอมแพื่�สงครามโลกคร��งท'" 2 ในั้เดั!อนั้ส�งหาคม ค.ศ. 1945 อะห�เม�ดัซ%การ�โนั้ (Ahmed Sukarno) ผ%�นั้1าข้บว่นั้การช่าต์�นั้�ยมไดั�จ�ดัต์��งประเทศสาธิารณ์ร�ฐอ�นั้โดันั้'เซ'ยท�นั้ท' จนั้ในั้ท'"ส.ดัอ�นั้โดันั้'เซ'ยไดั�ร�บเอกราช่โดัยสมบ%รณ์�ในั้เดั!อนั้ธิ�นั้ว่าคม ค.ศ. 1949

2. ประเทศในั้ทว่'ปแอฟร�กา หล�งจากไดั�ร�บเอกราช่ ดั�นั้แดันั้อาณ์านั้�คมแอฟร�กาไดั�ถึ%กแบ งแยกออกเป,นั้ประเทศใหญ นั้�อยกว่ า 50 ประเทศ ประเทศต์ าง ๆ เหล านั้'�ต์ างประสบป4ญหาเช่ นั้เดั'ยว่ก�บประเทศเก�ดัใหม ในั้ท'"อ!"นั้ ๆ เช่ นั้ ป4ญหาคว่ามยากจนั้และคว่ามล�าหล�งข้องประเทศ ป4ญหาคว่ามข้�ดัแย�งระหว่ างช่นั้เผ าต์ าง ๆ ป4ญหา

26

Page 27: Lesson From the Two World Wars

สงครามโลกระหว่ าง ค.ศ. 1914 – 1945 : The Two World Wars

การข้าดัเสถึ'ยรภาพื่ทางการเม!องในั้ระบอบประช่าธิ�ปไต์ย และป4ญหาการข้ยายอ�ทธิ�พื่ลข้องช่าต์�มหาอ1านั้าจในั้ดั�นั้แดันั้แอฟร�กา

3. ประเทศละต์�นั้อเมร�กา หล�งจากสงครามโลกคร��งท'" 2 ย.ต์�ลง สหร�ฐอเมร�กาไดั�แผ ข้ยายอ�ทธิ�พื่ลเข้�าไปในั้กล. มประเทศละต์�นั้อเมร�กา โดัยการเข้�าไปแทรกแซงสนั้�บสนั้.นั้ร�ฐบาลท'"เป,นั้ม�ต์รก�บสหร�ฐอเมร�กา หร!อเข้�าไปโค นั้ล�มร�ฐบาลข้องบางประเทศท'"ม'นั้โยบายข้�ดัผลประโยช่นั้�ข้องสหร�ฐอเมร�กา เช่ นั้ การสนั้�บสนั้.นั้กล. มกบฏโค นั้ล�มร�ฐบาลฟEเดัล ค�สโต์ร แห งค�ว่บา ซ)"งฝ4กใฝ=คอมม�ว่นั้�สต์�ในั้ ค.ศ. 1962 แต์ ต์�องประสบคว่ามล�มเหลว่ เป,นั้ต์�นั้

เพิลง Zombie

Another head hangs lowly,ศร'ษะข้องใครหลายคนั้ถึ%กแข้ว่นั้ลงมาChild is slowly taken. And the violence caused such silence, Who are we mistaken?เดั�กถึ%กนั้1าต์�ว่ไปช่�าๆ คว่ามป=าเถึ!"อนั้นั้��นั้ท1าให�เก�ดัคว่ามไร�ทางส%� คว่ามผ�ดัข้องใครก�นั้ล ะ

But you see, it's not me, it's not my family.แต์ นั้��นั้ค.ณ์เห�นั้ม��ย ,ม�นั้ไม ใช่ ฉ�นั้ ,ม�นั้ไม ใช่ ครอบคร�ว่ข้องฉ�นั้In your head, in your head they are fighting, With their tanks and their bombs,ในั้ห�ว่ข้องค.ณ์,ในั้ห�ว่ข้องค.ณ์ม�นั้ม'แต์ การต์ อส%�ก�นั้ข้องพื่ว่กเรา, ดั�ว่ยรถึถึ�ง และระเบ�ดัAnd their bombs and their guns. In your head, in your head, they are cryingระเบ�ดัมากมาย และก�ปJนั้อ'ก. ในั้ห�ว่ข้องค.ณ์, ในั้ห�ว่ข้องค.ณ์, ผ%�คนั้ต์ างร�องไห�คร1"าครว่ญ

27

เพิลงโดีนใจ

Page 28: Lesson From the Two World Wars

สงครามโลกระหว่ าง ค.ศ. 1914 – 1945 : The Two World Wars

In your head, in your head, Zombie, zombie, zombie,ในั้คว่ามค�ดัข้องค.ณ์ ,ในั้คว่ามค�ดัข้องค.ณ์, ม�นั้เป,นั้ผ%�กระหายเล!อดั, ผ%�กระหายเล!อดั, ผ%�กระหายเล!อดัHey, hey, hey. What's in your head, In your head,เฮั� ,เฮั� ,เฮั� อะไรก�นั้ท'"ม�นั้อย% ในั้คว่ามค�ดัข้องค.ณ์, ในั้คว่ามค�ดัข้องค.ณ์Zombie, zombie, zombie?ม�นั้เป,นั้ผ%�กระหายเล!อดั,ผ%�กระหายเล!อดั,ผ%�กระหายเล!อดัใช่ ม� �ย Hey, hey, hey, hey, oh, dou, dou, dou, dou, dou

Another mother's breakin', Heart is taking over. When the vi'lence causes silence,ห�ว่ใจข้องผ%�เป,นั้แม ไดั�แต์กสลาย, ห�ว่ใจไดั�ถึ%กนั้1าไป. คว่ามโหดัร�ายท'"เก�ดัข้)�นั้ไม อาจโต์�แย�งไดั�We must be mistaken.พื่ว่กเราพื่ลาดัไป

It's the same old theme since nineteen-sixteen. In your head, in your head they're still fighting,ม�นั้ก�เหม!อนั้ก�บปA 1916. ในั้ห�ว่ข้องค.ณ์ ,ในั้ห�ว่ข้องค.ณ์พื่ว่กเราต์�องต์ อส%�ก�นั้with their tanks and their bombs, and their bombs and their guns.ดั�ว่ยรถึถึ�ง และระเบ�ดัมากมายอาว่.ธิต์ างๆIn your head, in your head, they are dying In your head, in your head,ม'คนั้ต์ายมากมาย แต์ ในั้ห�ว่ข้องค.ณ์, ในั้ห�ว่ข้องค.ณ์ ในั้ห�ว่สมองข้องค.ณ์, ในั้ห�ว่สมองข้องค.ณ์Zombie, zombie, zombie,ม�นั้ก�ค!อผ%�กระหายเล!อดั, ผ%�กระหายเล!อดั, ผ%�กระหายเล!อดั

Hey, hey, hey. What's in your head, In your head,

เฮั� ,เฮั� ,เฮั� อะไรอย% ในั้ห�ว่ข้องค.ณ์, ในั้ห�ว่สมองข้องค.ณ์Zombie, zombie, zombie? Hey, hey, hey, hey, oh, oh, oh, Oh, oh, oh, oh, hey, oh, ya, ya-a

28

Page 29: Lesson From the Two World Wars

สงครามโลกระหว่ าง ค.ศ. 1914 – 1945 : The Two World Wars

ม�นั้ค!อผ%�กระหายเล!อดั ,ผ%�กระหายเล!อดั ,ผ%�กระหายเล!อดัใช่ ม� �ย

ท'"มา แปลเพื่ลง : ม.เมย�จ�ง

เนั้!�อเพื่ลง ค1าร�อง ท1านั้อง : The Cranberries

MV Zombie: Web Big nose

ปรัะว�ติ�โดียย�อ

ช่!"อ : นั้างดัว่งใจ ส.ข้อ)�งว่�นั้เดั!อนั้ปAเก�ดั : 23 ก.มภาพื่�นั้ธิ� 2496

ภ%ม�ล1าเนั้า: จ�งหว่�ดัส.พื่รรณ์บ.ร'การศ)กษา: กศ.ม. (ประว่�ต์�ศาสต์ร�) มหาว่�ทยาล�ยศร'นั้คร�นั้ทรว่�โรฒต์1าแหนั้ ง ป4จจ.บ�นั้ : คร% ช่1านั้าญการ

ข่อบัค,ณ

นั้ายเฉล�ม กล�"นั้ก.ล ผ%�อ1านั้ว่ยการโรงเร'ยนั้ศร'บ.ณ์ยานั้นั้ท� นั้างจ�รพื่รรณ์ ท.มพื่ร รองผ%�อ1านั้ว่ยการโรงเร'ยนั้ศร'บ.ณ์ยานั้นั้ท�ว่ าท'"ร �อยต์ร' ว่�ศ�ษฐ พื่ช่รว่โรท�ย รองผ%�อ1านั้ว่ยการโรงเร'ยนั้ศร'บ.ณ์ยานั้นั้ท�รองศาสต์ราจารย� ดัร.ช่าคร�ต์ ช่. มว่�ฒนั้ะ มหาว่�ทยาล�ยศร'นั้คร�นั้ทรว่�โรฒผ%�ช่ ว่ยศาสต์ราจารย�พื่ล�บพื่ล)ง คงช่นั้ะ มหาว่�ทยาล�ยศร'นั้คร�นั้ทรว่�โรฒผ%�ช่ ว่ยศาสต์ราจารย�บ.ญยฤทธิ�G คงคาเพื่�ช่ร มหาว่�ทยาล�ยศร'นั้คร�นั้ทรว่�โรฒ ผ%�ช่ ว่ยศาสต์ราจารย�อล�ศรา เจร�ญว่านั้�ช่ มหาว่�ทยาล�ยศร'นั้คร�นั้ทรว่�โรฒนั้างสมศ�ร� นั้นั้ทร'ย� ห�ว่หนั้�ากล. มสาระการเร'ยนั้ร% �ส�งคมศ)กษา ศาสนั้าและว่�ฒนั้ธิรรม

29

ท�มง�น

Page 30: Lesson From the Two World Wars

สงครามโลกระหว่ าง ค.ศ. 1914 – 1945 : The Two World Wars

นั้ายส.รศ�กดั�G ไว่จรรยา โรงเร'ยนั้ศร'บ.ณ์ยานั้นั้ท�นั้างพื่�ช่รา อ.เทนั้ส.ต์ โรงเร'ยนั้ศร'บ.ณ์ยานั้นั้ท�นั้างข้นั้�ษฐา พื่�ฒนั้�พื่�นั้�จ โรงเร'ยนั้ศร'บ.ณ์ยานั้นั้ท�นั้ายสาทร ภ%ษณ์ะดั�ลก โรงเร'ยนั้ศ'บ.ณ์ยานั้นั้ท�นั้างช่ฎาภรณ์� สงว่นั้แก�ว่ สถึาบ�นั้ CPB Consultant

นั้างสาว่กาญจนั้า กาญจนั้ก.ล สถึาบ�นั้ CPB Consultant

นั้างสาว่ถึว่�ล ทองร�กษ� สถึาบ�นั้ CPB Consultant

นั้างสาว่ทรรศ�กา ป?อมใหญ สถึาบ�นั้ CPB Consultant

นั้ายณ์�ฐ ส.ข้อ)�ง และนั้างสาว่ธิมนั้ว่รรณ์ ส.ข้อ)�ง

แบับัฝ่8กห�ดีปรัะกอบัก�รัเรั�ยนรั�ยว�ช้�สำ�งคมศ-กษ� (สำ 43102)

กล,�มสำ�รัะก�รัเรั�ยนรั/)สำ�งคมศ-กษ� ศ�สำน�และว�ฒนธีรัรัม

รัะดี�บัช้�*นม�ธียมศ-กษ�ป;ท�� 6ป;ก�รัศ-กษ� 2549 ภ�คเรั�ยนท�� 2

30

Page 31: Lesson From the Two World Wars

สงครามโลกระหว่ าง ค.ศ. 1914 – 1945 : The Two World Wars

ผ่/)สำอน

ครั/ดีวงใจ สำ,ข่อ-*ง

ช้��อ – สำก,ล .................................................... ช้�*น ม.6/ ........ เลข่ท�� ........

โรังเรั�ยนศรั�บั,ณย�นนท!

สำ��น�กง�นเข่ติพิ�*นท��ก�รัศ-กษ�นนทบั,รั� เข่ติ 1

อ��เภอเม�อง จ�งหว�ดีนนทบั,รั�

โรังเรั�ยนศรั�บั,ณย�นนท!ใบัง�นท�� 1

ติอนท�� 1 เหติ,ก�รัณ!สำงครั�มโลกครั�*งท�� 1 (ค.ศ.1914 –

1918)ให�นั้�กเร'ยนั้ศ)กษาเร!"อง สงครามโลกคร��งท'" 1 แล�ว่ต์อบค1าถึามต์ อไปนั้'�

31

ว�ช้�สำ�งคมศ-กษ� เรั��อง.............................................................

..........................................

Page 32: Lesson From the Two World Wars

สงครามโลกระหว่ าง ค.ศ. 1914 – 1945 : The Two World Wars

1. สาเหต์.ข้องสงคราม.................................................................................

.............................................

............................................................................................

..................................................................

............................................................................................

..................................................................

............................................................................................

..................................................................

2. ช่นั้ว่นั้สงคราม.................................................................................

..........................................

............................................................................................

.................................................................

............................................................................................

.................................................................

............................................................................................

.................................................................

3. เหต์.การณ์�ข้องสงครามโลกคร��งท'" 1..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. ให�นั้�กเร'ยนั้ดั%ภาพื่บ.คคลข้�างล างนั้'�แล�ว่ต์อบค1าถึาม ช่!"อบ.คคลในั้

ภาพื่........................................................................

32

Page 33: Lesson From the Two World Wars

สงครามโลกระหว่ าง ค.ศ. 1914 – 1945 : The Two World Wars

บทบาทในั้สงครามโลกคร��งท'" 1 ...................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

……………………………………………………………………...

โรังเรั�ยนศรั�บั,ณย�นนท!ใบัง�นท�� 2

ติอนท�� 1 เหติ,ก�รัณ!สำงครั�มโลกครั�*งท�� 1 (ค.ศ.1914 –

1918)ให�นั้�กเร'ยนั้ศ)กษาผลข้องสงครามโลกคร��งท'" 1 และต์อบค1าถึามต์ อไปนั้'� 1. ผลข้องสงครามโลกคร��งท'" 1.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

33

ว�ช้�สำ�งคมศ-กษ� เรั��อง.............................................................

..........................................

Page 34: Lesson From the Two World Wars

สงครามโลกระหว่ าง ค.ศ. 1914 – 1945 : The Two World Wars

2. ผลกระทบข้องสงคราม.................................................................................

........................................

............................................................................................

..................................................................

............................................................................................

..................................................................

............................................................................................

..................................................................

3. ท1าไมประเทศต์ างๆ จ)งเห�นั้ว่ าคว่รม'การประสานั้ประโยช่นั้�.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. หล�กการ 14 ข้�อ ข้องประธิานั้าธิ�บดั'ทอม�ส ว่%ดัโรว่� ว่�ลส�นั้ ม'คว่ามส1าค�ญอย างไรในั้ประว่�ต์�ศาสต์ร�โลก.......................................................................................

.......................................................................

............................................................................................

..................................................................

............................................................................................

..................................................................

............................................................................................

..................................................................

โรังเรั�ยนศรั�บั,ณย�นนท!

34

Page 35: Lesson From the Two World Wars

สงครามโลกระหว่ าง ค.ศ. 1914 – 1945 : The Two World Wars

ใบัง�นท�� 1

ติอนท�� 2 บัทบั�ทองค!ก�รัสำ�นน�บั�ติช้�ติ�หล�งจากท'"นั้�กเร'ยนั้ศ)กษาเร!"ององค�การส�นั้นั้�บาต์ช่าต์�แล�ว่ให�ต์อบป4ญหาต์ อไปนั้'�

1. บอกข้��นั้ต์อนั้ในั้การจ�ดัต์��งองค�การส�นั้นั้�บาต์ช่าต์�..................................................................................................................................................

............................................................................................

..................................................................

............................................................................................

..................................................................

............................................................................................

..................................................................

2. บอกบทบาทข้ององค�การส�นั้นั้�บาต์ช่าต์�....................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. บอกจ.ดัอ อนั้ข้ององค�การส�นั้นั้�บาต์ช่าต์�....................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................

35

ว�ช้�สำ�งคมศ-กษ� เรั��อง.............................................................

..........................................

Page 36: Lesson From the Two World Wars

สงครามโลกระหว่ าง ค.ศ. 1914 – 1945 : The Two World Wars

............................................................................................

..................................................................

............................................................................................

..................................................................

4. คว่ามส1าเร�จข้ององค�การส�นั้นั้�บาต์ช่าต์�....................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

โรังเรั�ยนศรั�บั,ณย�นนท!ใบัง�นท�� 2

ติอนท�� 2 บัทบั�ทองค!ก�รัสำ�นน�บั�ติช้�ติ�เรั��อง องค!ก�รัสำ�นน�บั�ติช้�ติ�ก�บัหล�กปรั�ช้ญี่�ข่องเศรัษฐก�จพิอ

เพิ�ยงค��ช้�*แจง 1. ให�ศ)กษาว่�ต์ถึ.ประสงค�และเป?าหมายหล�กในั้การดั1าเนั้�นั้งานั้ข้ององค�การส�นั้นั้�บาต์ช่าต์�และหล�กปร�ช่ญาข้องเศรษฐก�จพื่อเพื่'ยง

2.ให�ว่�เคราะห�คว่ามสอดัคล�องระหว่ างว่�ต์ถึ.ประสงค�และเป?าหมายหล�กในั้การดั1าเนั้�นั้งานั้ข้ององค�การส�นั้นั้�บาต์ช่าต์�ก�บหล�กปร�ช่ญาข้องเศรษฐก�จพื่อเพื่'ยงว่ าม'หร!อไม อย างไร (อธิ�บายในั้กรอบ 3 ห ว่ง 2 เง!"อนั้ไข้ ค!อคว่ามม'

36

ว�ช้�สำ�งคมศ-กษ� เรั��อง.............................................................

..........................................

Page 37: Lesson From the Two World Wars

สงครามโลกระหว่ าง ค.ศ. 1914 – 1945 : The Two World Wars

เหต์.ผล, คว่ามพื่อประมาณ์, การม'ภ%ม�ค.�มก�นั้ในั้ต์�ว่ท'"ดั', ค.ณ์ธิรรม, คว่ามร% � นั้1าไปส% คว่ามสมดั.ลในั้ 4 ดั�านั้ ค!อ เศรษฐก�จ ส�งคม ส�"งแว่ดัล�อมและว่�ฒนั้ธิรรม)

............................................................................................

..................................................................

............................................................................................

..................................................................

............................................................................................

..................................................................

............................................................................................

..................................................................

............................................................................................

..................................................................

............................................................................................

..................................................................

............................................................................................

..................................................................

............................................................................................

..................................................................

............................................................................................

..................................................................

............................................................................................

..................................................................

............................................................................................

..................................................................

............................................................................................

..................................................................

............................................................................................

..................................................................

โรังเรั�ยนศรั�บั,ณย�นนท!ใบัง�นท�� 1

37

ว�ช้�สำ�งคมศ-กษ� เรั��อง.............................................................

..........................................

Page 38: Lesson From the Two World Wars

สงครามโลกระหว่ าง ค.ศ. 1914 – 1945 : The Two World Wars

ติอนท�� 3 เหติ,ก�รัณ!สำงครั�มโลกครั�*งท�� 2 (ค.ศ.1939 –

1945)ให�นั้�กเร'ยนั้ศ)กษาเร!"องสงครามโลกคร��งท'" 2 แล�ว่ต์อบค1าถึามต์ อไปนั้'� 1. สาเหต์.ข้องสงคราม.................................................................................

............................................. ..........................................................................................................................................................

2. ช่นั้ว่นั้สงคราม.................................................................................

...................................... ..........................................................................................................................................................

3. เหต์.การณ์�ข้องสงครามโลก คร��งท'" 2....................................................................................................... ..........................................................................................................................................................

4. ผลข้องสงครามโลก คร��งท'" 2.................................................................................................................. ..........................................................................................................................................................

5. ผลกระทบข้องสงคราม ........................................................................................................................ ..........................................................................................................................................................

38

Page 39: Lesson From the Two World Wars

สงครามโลกระหว่ าง ค.ศ. 1914 – 1945 : The Two World Wars

6. ท1าไมประเทศต์ างๆ ต์�องม'การประสานั้ประโยช่นั้�................................................................................... ..........................................................................................................................................................

7. ให�นั้�กเร'ยนั้ดั%ภาพื่บ.คคลข้�างล างนั้'�แล�ว่ต์อบค1าถึามช่!"อบ.คคลในั้

ภาพื่........................................................................

บทบาทในั้สงครามโลกคร��งท'" 2 ...................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

โรังเรั�ยนศรั�บั,ณย�นนท!ใบัง�นท�� 2

ติอนท�� 3 เหติ,ก�รัณ!สำงครั�มโลกครั�*งท�� 2 (ค.ศ. 1939 –

1945)ค1าช่'�แจง ให�นั้�กเร'ยนั้เร'ยงล1าดั�บเหต์.การณ์�ส1าค�ญในั้ช่ ว่งสงครามโลกคร��งท'" 2 ให�ถึ%กต์�อง

39

ว�ช้�สำ�งคมศ-กษ� เรั��อง.............................................................

..........................................

เยอรมนั้'พื่ ายแพื่� ม'การลงนั้ามสนั้ธิ�ส�ญญาแว่ร�ซายส�ท'"กร.งปาร'ส

ญ'"ป.=นั้ข้ยายอ�ทธิ�พื่ลในั้ภ%ม�ภาคเอเช่'ย ดั�ว่ยการต์��งร�ฐบาลแมนั้จ%ก�ว่จากราช่ว่งศ�แมนั้จ%ฝ=ายพื่�นั้ธิม�ต์รรว่มต์�ว่ก�นั้ยกพื่ลข้)�นั้บกท'"ช่ายฝ4" งต์ะว่�นั้ต์ก

ข้องประเทศฝร�"งเศส

ล�ทธิ�ช่าต์�นั้�ยมนั้าซ'ค อย ๆ ม'อ�ทธิ�พื่ลต์ อประช่ากรเยอรมนั้'

สหร�ฐอเมร�กาท��งระเบ�ดัปรมาณ์%ถึล มเม!องฮั�โรช่�มาและนั้างาซาก�

สหร�ฐอเมร�กาเป,นั้ผ%�นั้1ากล. มโลกเสร'ในั้ช่ ว่งสงครามเย�นั้

ฮั�ต์เลอร�กระท1าอ�ต์ว่�นั้�บาต์กรรม

อ�ต์าล'ฉว่ยโอกาสร.กรานั้เอธิ�โอเปAยในั้ปA 1935

อ�งกฤษก�บฝร�"งเศสประกาศสงครามก�บเยอรมนั้'ในั้ว่�นั้ท'" 3

ก�นั้ยายนั้ ค.ศ. 1939

Page 40: Lesson From the Two World Wars

สงครามโลกระหว่ าง ค.ศ. 1914 – 1945 : The Two World Wars

โรังเรั�ยนศรั�บั,ณย�นนท!ใบัง�นท�� 3

ติอนท�� 3 เหติ,ก�รัณ!สำงครั�มโลกครั�*งท�� 2 (ค.ศ. 1939 –

1945)

องค!ก�รัรัะหว��งปรัะเทศในก�รัปรัะสำ�นปรัะโยช้น!

40

ว�ช้�สำ�งคมศ-กษ� เรั��อง.............................................................

..........................................

Page 41: Lesson From the Two World Wars

สงครามโลกระหว่ าง ค.ศ. 1914 – 1945 : The Two World Wars

ให�นั้�กเร'ยนั้ท1าเกมปร�ศนั้าอ�กษรไข้ว่�ต์ อไปนั้'�

โรังเรั�ยนศรั�บั,ณย�นนท!ใบัง�นท�� 1

ติอนท�� 4 บัทบั�ทองค!ก�รัสำหปรัะช้�ช้�ติ� หล�งจากศ)กษาเร!"อง องค�การสหประช่าช่าต์�แล�ว่ ให�ต์อบค1าถึามต์ อไปนั้'�

41

แนวติ�*ง1. องค�กรข้องสหประช่าช่าต์� ม'เลข้าธิ�การเป,นั้ห�ว่หนั้�า3. ประเทศท'"องค�การส�นั้นั้�บาต์ช่าต์� ประช่.มคร��งแรกในั้ ค.ศ.

1920

4. องค�การส1าค�ญข้องโลกท'"ต์� �งข้)�นั้ หล�งสงครามโลกคร��งท'" 26. ส�"งท'"ท��งองค�การส�นั้นั้�บาต์ช่าต์�และองค�การสหประช่าช่าต์�ต์�องการธิ1ารงร�กษาไว่�

แนวนอน 2. องค�กรข้ององค�การสหประช่าช่าต์�ปกครองดั%แล ประเทศท'"ย�งไม ไดั�ร�บเอกราช่สมบ%รณ์� เร'ยกว่ าคณ์ะมนั้ต์ร'....5. ช่!"อองค�การร�กษาส�นั้ต์�ภาพื่ท'"ต์� �งข้)�นั้ หล�งสงครามโลกคร��งท'" 1

7. ประธิานั้าธิ�บดั'สหร�ฐอเมร�กาผ%�เสนั้อ หล�กการ 14 ข้�อ

8. ช่!"อเลข้าธิ�การสหประช่าช่าต์�คนั้ป4จจ.บ�นั้

9. ท'"ประช่.มใหญ ข้ององค�การ

ว�ช้�สำ�งคมศ-กษ� เรั��อง.............................................................

..........................................

Page 42: Lesson From the Two World Wars

สงครามโลกระหว่ าง ค.ศ. 1914 – 1945 : The Two World Wars

1. ข้��นั้ต์อนั้การจ�ดัต์��งองค�การสหประช่าช่าต์�..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. ว่�ต์ถึ.ประสงค�ข้ององค�การสหประช่าช่าต์� ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. บทบาทข้ององค�การสหประช่าช่าต์�............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. บอกผลส1าเร�จข้ององค�การสหประช่าช่าต์�............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. บอกข้�อจ1าก�ดัในั้การดั1าเนั้�นั้งานั้ข้ององค�การสหประช่าช่าต์�............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

โรังเรั�ยนศรั�บั,ณย�นนท!

42

Page 43: Lesson From the Two World Wars

สงครามโลกระหว่ าง ค.ศ. 1914 – 1945 : The Two World Wars

ใบัง�นท�� 2

ติอนท�� 4 บัทบั�ทองค!ก�รัสำหปรัะช้�ช้�ติ�ค��ช้�*แจง 1. ให�ศ)กษาว่�ต์ถึ.ประสงค�และเป?าหมายหล�กในั้การดั1าเนั้�นั้งานั้ข้องสหประช่าช่าต์�และหล�กปร�ช่ญาข้องเศรษฐก�จพื่อเพื่'ยง

2.ให�ว่�เคราะห�คว่ามสอดัคล�องระหว่ างว่�ต์ถึ.ประสงค�และเป?าหมายหล�กในั้การดั1าเนั้�นั้งานั้ข้องสหประช่าช่าต์�ก�บหล�กปร�ช่ญาข้องเศรษฐก�จพื่อเพื่'ยงว่ าม'หร!อไม อย างไร (อธิ�บายในั้กรอบ 3 ห ว่ง 2 เง!"อนั้ไข้ ค!อคว่ามม'เหต์.ผล, คว่ามพื่อประมาณ์, การม'ภ%ม�ค.�มก�นั้ในั้ต์�ว่ท'"ดั', ค.ณ์ธิรรม, คว่ามร% � นั้1าไปส% คว่ามสมดั.ลในั้ 4 ดั�านั้ ค!อ เศรษฐก�จ ส�งคม ส�"งแว่ดัล�อมและว่�ฒนั้ธิรรม)

............................................................................................

..................................................................

............................................................................................

..................................................................

............................................................................................

..................................................................

............................................................................................

..................................................................

............................................................................................

..................................................................

............................................................................................

..................................................................

............................................................................................

..................................................................

43

ว�ช้�สำ�งคมศ-กษ� เรั��อง.............................................................

..........................................

Page 44: Lesson From the Two World Wars

สงครามโลกระหว่ าง ค.ศ. 1914 – 1945 : The Two World Wars

............................................................................................

..................................................................

............................................................................................

..................................................................

............................................................................................

..................................................................

............................................................................................

..................................................................

............................................................................................

..................................................................

โรังเรั�ยนศรั�บั,ณย�นนท!ใบัง�นท�� 1

ติอนท�� 5 สำภ�วะหล�งสำงครั�มโลกครั�*งท�� 2ก�รัไดี)รั�บัเอกรั�ช้และก�รัสำรั)�งช้�ติ�ข่องอ�ณ�น�คมให�นั้�กเร'ยนั้เข้'ยนั้ Mind Mapping เก'"ยว่ก�บการไดั�ร�บเอกราช่และการสร�างช่าต์�ข้องอาณ์านั้�คม ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

44

ว�ช้�สำ�งคมศ-กษ� เรั��อง.............................................................

..........................................

Page 45: Lesson From the Two World Wars

สงครามโลกระหว่ าง ค.ศ. 1914 – 1945 : The Two World Wars

.....................................................................................................................................

..............................................

.....................................................................................................................................

..............................................

.....................................................................................................................................

..............................................

.....................................................................................................................................

..............................................

.....................................................................................................................................

..............................................

.....................................................................................................................................

..............................................

.....................................................................................................................................

..............................................

.....................................................................................................................................

..............................................

.....................................................................................................................................

..............................................

.....................................................................................................................................

..............................................

.....................................................................................................................................

..............................................

.....................................................................................................................................

..............................................

.....................................................................................................................................

..............................................

.....................................................................................................................................

..............................................

.....................................................................................................................................

..............................................

.....................................................................................................................................

..............................................

โรังเรั�ยนศรั�บั,ณย�นนท!ใบัง�นท�� 2

ติอนท�� 5 สำภ�วะสำงครั�มโลกครั�*งท�� 2

45

ว�ช้�สำ�งคมศ-กษ� เรั��อง.............................................................

..........................................

Page 46: Lesson From the Two World Wars

สงครามโลกระหว่ าง ค.ศ. 1914 – 1945 : The Two World Wars

ให�นั้�กเร'ยนั้เข้'ยนั้เคร!"องหมาย หนั้�าข้�อท'"ถึ%ก และเข้'ยนั้เคร!"องหมาย X หนั้�าข้�อท'"ผ�ดั

1. สงครามโลกคร��งท'" 2 เป,นั้สงครามเบ�ดัเสร�จม'อาณ์าการส%�รบเก!อบท.กทว่'ปท�"ว่โลก 2. การส%ญเส'ยสถึานั้ะคว่ามเป,นั้ช่าต์�มหาอ1านั้าจข้องประเทศต์ าง ๆ ในั้ย.โรปเก�ดัจาก สงครามโลกคร��งท'" 2 3. สมรภ%ม�สงครามโลกคร��งท'" 2 ส ว่นั้ใหญ เก�ดัในั้ทว่'ปเอเช่'ย และแอฟร�กา 4. กล. มประเทศย.โรปต์ะว่�นั้ออกอย% ภายใต์�อ�ทธิ�พื่ลข้องสหร�ฐอเมร�กา 5. ป4ญหาเศรษฐก�จข้องย.โรปต์ะว่�นั้ต์กไดั�คว่ามช่ ว่ยเหล!อจากสหร�ฐอเมร�กาผ านั้มาร�แช่ลล� 6. ประเทศต์ าง ๆ ในั้ย.โรปต์ะว่�นั้ออกปกครองดั�ว่ยพื่รรคคอมม�ว่นั้�สต์� 7. ประเทศในั้กล. มย.โรปต์ะว่�นั้ออกท.กประเทศใช่�ระบบเศรษฐก�จแบบเสร'นั้�ยม 8. เศรษฐก�จข้องย.โรปต์ะว่�นั้ออกส ว่นั้ใหญ ต์กอย% ภายใต์�การคว่บค.มข้องสหร�ฐอเมร�กา 9. คว่ามอ อนั้แอข้องช่าต์�มหาอ1านั้าจเดั�มในั้ย.โรปก อให�เก�ดัการแยกต์�ว่เป,นั้อ�สระข้องช่าต์�อาณ์า นั้�คมในั้ทว่'ปต์ าง ๆ 10. สาเหต์.ท'"ท1าให�ประเทศในั้ย.โรปต์ะว่�นั้ออกพื่�ฒนั้าไปอย างล าช่�าเนั้!"องมาจากคว่ามไม พื่ร�อมข้องสหภาพื่ โซเว่'ยต์และข้�อจ1าก�ดัข้องระบอบส�งคมนั้�ยม

46

Page 47: Lesson From the Two World Wars

สงครามโลกระหว่ าง ค.ศ. 1914 – 1945 : The Two World Wars

ลงช่!"อ...............................................(ผ%�ปฏ�บ�ต์�งานั้)

ว่�นั้ท'" .........เดั!อนั้.................พื่.ศ. ...............

โรังเรั�ยนศรั�บั,ณย�นนท!

ใบัง�นท�� 3

ติอนท�� 5 สำภ�วะหล�งสำงครั�มโลกครั�*งท�� 2ค��ช้�*แจง เม!"อนั้�กเร'ยนั้ท.กกล. มไดั�ศ)กษาเก'"ยว่ก�บย.โรปและไดั�ม'การอภ�ปรายว่�พื่ากษ�ว่�จารณ์�ก�นั้ในั้กล. มแล�ว่ให�ช่ ว่ยก�นั้ต์อบค1าถึามต์ อไปนั้'�

1. จงเร'ยงล1าดั�บพื่�ฒนั้าข้องการก อต์��งสหภาพื่ย.โรปต์ามล1าดั�บการก อต์��งองค�การต์ อไปนั้'�

47

ล��ดี�บัท�� องค!กรั ช้��อเติ%ม ช้��อเติ%มภ�ษ�ไทย ว�ติถุ,ปรัะสำงค!

1. .......................... ....................... ............................ .......................... ………………...

....................... ............................ .......................... ………………...

....................... ............................ .......................... ………………...

....................... ............................ .......................... .........................

ว�ช้�สำ�งคมศ-กษ� เรั��อง.............................................................

..........................................

Page 48: Lesson From the Two World Wars

สงครามโลกระหว่ าง ค.ศ. 1914 – 1945 : The Two World Wars48

2. .......................... ....................... ............................ .......................... ………………...

....................... ............................ .......................... ………………...

....................... ............................ .......................... ………………...

....................... ............................ .......................... .........................

ล��ดี�บัท�� องค!กรั ช้��อเติ%ม ช้��อเติ%มภ�ษ�ไทย ว�ติถุ,ปรัะสำงค!

3. .......................... ....................... ............................ .......................... ………………...

....................... ............................ .......................... ………………...

....................... ............................ .......................... ………………...

....................... ............................ .......................... .........................

4. .......................... ....................... ............................ .......................... ………………...

....................... ............................ .......................... ………………...

....................... ............................ .......................... ………………...

....................... ............................ .......................... .........................

5. .......................... ....................... ............................ .......................... ………………...

....................... ............................ .......................... ………………...

....................... ............................ .......................... ………………...

....................... ............................ .......................... .........................

Page 49: Lesson From the Two World Wars

สงครามโลกระหว่ าง ค.ศ. 1914 – 1945 : The Two World Wars

โรังเรั�ยนศรั�บั,ณย�นนท!

แบับัฝ่8กห�ดีรัะหว��งเรั�ยน

เรั��อง สำงครั�มโลก รัะหว��ง ค.ศ. 1914-1945

ติอนท�� 1 สงครามโลกคร��งท'" 1 (ค.ศ. 1914-1918)

ให)น�กเรั�ยนข่�ดีเสำ)นใติ)ค��ติอบัท��ถุ/กติ)อง

1. สงครามร%ปแบบใดัสร�างคว่ามเส'ยหายนั้�อยท'"ส.ดั (สงครามส�"งสอนั้/สงครามจ1าก�ดัข้อบเข้ต์/สงคราม เบ�ดัเสร�จ)

2. การแพื่�สงครามข้องฝร�"งเศสแก เยอรม�นั้ ท1าให�ส%ญเส'ยดั�นั้แดันั้ใดั (อ�ลซาส-

ลอร�เรนั้/ไรนั้�/เอธิ�โอเปAย)

3. นั้อกจากทว่'ปเอเช่'ย ย�งม'ทว่'ปอะไรท'"เป,นั้ดั�นั้แดันั้การล าอาณ์านั้�คม ในั้คร�สต์�ศต์ว่รรษท'" 19-20

(อเมร�กาเหนั้!อ/อเมร�กาใต์�/แอฟร�กา)

49

ว�ช้�สำ�งคมศ-กษ� เรั��อง.............................................................

..........................................

Page 50: Lesson From the Two World Wars

สงครามโลกระหว่ าง ค.ศ. 1914 – 1945 : The Two World Wars

4. ภ%ม�ภาคใดัท'"มหาอ1านั้าจข้ยายอ�ทธิ�พื่ลเพื่!"อครอบครองก อนั้สงครามโลกคร��งท'" 1 (ย.โรปต์ะว่�นั้ออก/

ย.โรปใต์�/ย.โรปเหนั้!อ)

5. ช่นั้กล. มใดัท1าให�ร�สเซ'ยข้�ดัแย�งก�บออสเต์ร'ย-ฮั�งการ' (ช่าว่ออต์โต์ม�นั้เต์อร�ก/ช่าว่เค�ร�ดั/ช่าว่สลาฟ)

6. ประเทศเยอรมนั้'อย% ในั้ฐานั้ะใดั หล�งสงครามโลกคร��งท'" 1 (ม'อ�สระในั้การปกครอง/ถึ%กคว่บค.มท.กดั�านั้/

นั้านั้าช่าต์�เกรงข้าม)

โรังเรั�ยนศรั�บั,ณย�นนท!

แบับัฝ่8กห�ดีรัะหว��งเรั�ยน

เรั��อง สำงครั�มโลก รัะหว��ง ค.ศ. 1914-1945

ติอนท�� 2 องค!ก�รัสำ�นน�บั�ติช้�ติ�

ให)น�กเรั�ยนข่�ดีเสำ)นใติ)ค��ติอบัท��ถุ/กติ)อง

1. องค�การท'"เก�ดัข้)�นั้หล�งสงครามโลกคร��งท'" 1 เพื่!"อร�กษาส�นั้ต์�ภาพื่ข้องโลกค!อองค�การอะไร

50

ว�ช้�สำ�งคมศ-กษ� เรั��อง.............................................................

..........................................

Page 51: Lesson From the Two World Wars

สงครามโลกระหว่ าง ค.ศ. 1914 – 1945 : The Two World Wars

(ส�นั้นั้�บาต์ช่าต์�/สหประช่าช่าต์�/ศาลโลก)

2. ประเทศผ%�แพื่�หล�งสงครามโลกคร��งท'" 1 จะเป,นั้สมาช่�กส�นั้นั้�บาต์ช่าต์�จะต์�องปฏ�บ�ต์�เช่ นั้ไร (ไดั�ร�บคว่าม

เห�นั้ช่อบจากเส'ยส ว่นั้ใหญ ข้องสมาช่�ก/ปฏ�บ�ต์�ต์ามส�ญญาส�นั้ต์�ภาพื่/ให�ส�ต์ยาบ�นั้เคารพื่เอกราช่ประเทศอ!"นั้)

3. ข้�อใดัค!อหล�กการส1าค�ญข้องส�นั้นั้�บาต์ช่าต์� (ร ว่มม!อระง�บข้�อพื่�พื่าท/ลดัอาว่.ธิ/ปราบปรามผ%�ก อสงคราม)

4. ส1านั้�กงานั้ใดัม'หนั้�าท'"จ�ดัท1ารายงานั้ ร�กษาเอกสารหล�กฐานั้ในั้ส�นั้นั้�บาต์ช่าต์� (คณ์ะกรรมาธิ�การ/

คณ์ะมนั้ต์ร'/ส1านั้�กงานั้เลข้าธิ�การ)

5. ประเทศใดั เป,นั้ผ%�เสนั้อก อต์��งส�นั้นั้�บาต์ช่าต์�แต์ ม�ไดั�เป,นั้ประเทศสมาช่�ก (อ�งกฤษ/ฝร�"งเศส/

สหร�ฐอเมร�กา)

6. เหต์.การณ์�ใดัท'"ส�นั้นั้�บาต์ช่าต์�ไม สามารถึเข้�าไปแก�ไข้ (หม% เกาะโอกแลนั้ดั�/เม!องว่�สนั้า/เกาะคอร�ฟ%)

โรังเรั�ยนศรั�บั,ณย�นนท!

แบับัฝ่8กห�ดีรัะหว��งเรั�ยน

51

ว�ช้�สำ�งคมศ-กษ� เรั��อง.............................................................

..........................................

Page 52: Lesson From the Two World Wars

สงครามโลกระหว่ าง ค.ศ. 1914 – 1945 : The Two World Wars

เรั��อง สำงครั�มโลก รัะหว��ง ค.ศ. 1914-1945

ติอนท�� 3 สำงครั�มโลกครั�*งท�� 2 (ค.ศ. 1939-1945)

ให)น�กเรั�ยนข่�ดีเสำ)นใติ)ค��ติอบัท��ถุ/กติ)อง

1. ดั�นั้แดันั้ใดัท'"ฮั�ต์เลอร� ไม ไดั� ผนั้ว่กเข้�าก�บประเทศเยอรมนั้' (เช่โกสโลว่ะเก'ย/ซ%เดัเต์นั้/เอธิ�โอเปAย)

2. ก อนั้เก�ดัสงครามโลกคร��งท'" 2 อ�งกฤษดั1าเนั้�นั้นั้โยบายต์ างประเทศอย างไรก�บเยอรมนั้' (นั้โยบาย

ผ อนั้ปรนั้/นั้โยบายแข้�งกร�าว่/นั้โยบายอย% ร ว่มก�นั้อย างส�นั้ต์�)

3. การท'"เยอรมนั้'เกณ์ฑ์�ทหาร ปร�บปร.งกองท�พื่ สร�างอาว่.ธิเป,นั้การละเม�ดัข้�อต์กลงใดั (สนั้ธิ�ส�ญญา

โลซานั้นั้�/สนั้ธิ�ส�ญญาปาร'ส/สนั้ธิ�ส�ญญาแว่ร�ซาย)

4. สาเหต์.อะไรท'"ท1าให�ญ'"ป.=นั้เข้�าร ว่มเป,นั้พื่�นั้ธิม�ต์รก�บเยอรมนั้'และอ�ต์าล' (ต์�องการเป,นั้มหาอ1านั้าจ/ระบบ

การปกครองและแนั้ว่ค�ดัคล�ายก�นั้/ค.กคามอ�งกฤษ-ฝร�"งเศส)

5. ล�ทธิ�นั้าซ'ข้องฮั�ต์เลอร�ดั�ดัแปลงมาจากล�ทธิ�ใดัข้องช่าต์�ใดั (ล�ทธิ�คอมม�ว่นั้�สต์�-ร�สเซ'ย/ล�ทธิ�ฟาสซ�สต์�-อ�ต์าล')

6. สงครามโลกคร��งท'" 2 ส��นั้ส.ดัลงเม!"อเก�ดัเหต์.การณ์�ใดั (การท��งระเบ�ดันั้างาซาก�/ย.ทธิภ%ม�ม�ดัเว่ย�/

การปEดัล�อมเบอร�ล�นั้)

52

Page 53: Lesson From the Two World Wars

สงครามโลกระหว่ าง ค.ศ. 1914 – 1945 : The Two World Wars

แบับัฝ่8กห�ดีรัะหว��งเรั�ยน

เรั��อง สำงครั�มโลก รัะหว��ง ค.ศ. 1914-1945

ติอนท�� 4 องค!ก�รัสำหปรัะช้�ช้�ติ�

ให)น�กเรั�ยนข่�ดีเสำ)นใติ)ค��ติอบัท��ถุ/กติ)อง

1. หล�งสงครามโลกคร��งท'" 2 ประเทศต์ าง ๆ เห�นั้พื่�องร ว่มก�นั้จ�ดัต์��งองค�กรใดั (ส�นั้นั้�บาต์ช่าต์�/สหประช่าช่าต์�

/สหภาพื่ย.โรป)

2. ประเทศค% ใดัท'"ร ว่มก�นั้ประกาศกฎบ�ต์รแอต์แลนั้ต์�ก (อ�งกฤษ-

ฝร�"งเศส/อ�งกฤษ-สหร�ฐอเมร�กา/

ฝร�"งเศส-สหร�ฐอเมร�กา)

3. ค.ณ์สมบ�ต์�ข้องประเทศท'"จะสม�ครเป,นั้สมาช่�กสหประช่าช่าต์�ค!ออะไร (ปกครองแบบประช่าธิ�ปไต์ย/ร�ก

ส�นั้ต์�ภาพื่/ร�กเสร'ภาพื่)

4. หนั้ ว่ยงานั้ใดัข้องสหประช่าช่าต์�ม'หนั้�าท'"ดั%แลดั�นั้แดันั้ท'"ย�งไม สามารถึปกครองต์นั้เอง (คณ์ะมนั้ต์ร'

ภาว่ะทร�สต์'/คณ์ะมนั้ต์ร'คว่ามม�"นั้คง/ศาลย.ต์�ธิรรมระหว่ างประเทศ)

53

ว�ช้�สำ�งคมศ-กษ� เรั��อง...........................................................

............................................

ก�จกรัรัม .......................................................

Page 54: Lesson From the Two World Wars

สงครามโลกระหว่ าง ค.ศ. 1914 – 1945 : The Two World Wars

5. ศาลย.ต์�ธิรรมระหว่ างประเทศต์��งอย% ท'"ใดั (กร.งเฮัก-เนั้เธิอร�แลนั้ดั�/กร.งเจนั้'ว่า-สว่�ต์เซอร�แลนั้ดั�/

กร.งอ�มสเต์อร�ดั�ม-เบลเย'"ยม)

6. คว่ามข้�ดัแย�งในั้ประเทศใดัในั้ย.โรปท'"สหประช่าช่าต์�เข้�าไปดั1าเนั้�นั้การแก�ไข้ในั้ พื่.ศ. 2541

(บอสเนั้'ย-เฮัอร�เซโกว่�นั้า/เซสเนั้'ย/ย%โกสลาเว่'ย)

โรังเรั�ยนศรั�บั,ณย�นนท!

แบับัฝ่8กห�ดีรัะหว��งเรั�ยน

เรั��อง สำงครั�มโลก รัะหว��ง ค.ศ. 1914-1945

ติอนท�� 5 สำภ�วะหล�งสำงครั�มโลกครั�*งท�� 2

ให)น�กเรั�ยนเข่�ยนเครั��องหม�ย / หน)�ข่)อท��ถุ/ก และเข่�ยนเครั��องหม�ย x

หน)�ข่)อท��ผ่�ดี

1. สมรภ%ม�สงครามโลกคร��งท'" 2 ส ว่นั้ใหญ เก�ดัในั้ทว่'ปเอเช่'ยและแอฟร�กา

2. กล. มประเทศย.โรปต์ะว่�นั้ออกอย% ภายใต์�อ�ทธิ�พื่ลข้องสหร�ฐอเมร�กา

3. ป4ญหาเศรษฐก�จข้องย.โรปต์ะว่�นั้ต์กไดั�คว่ามช่ ว่ยเหล!อจากสหร�ฐอเมร�กาผ านั้แผนั้มาร�แช่ลล�

54

ว�ช้�สำ�งคมศ-กษ� เรั��อง.............................................................

..........................................

ก�จกรัรัม ........................................................

Page 55: Lesson From the Two World Wars

สงครามโลกระหว่ าง ค.ศ. 1914 – 1945 : The Two World Wars

4. ประเทศต์ าง ๆ ในั้ย.โรปต์ะว่�นั้ออกปกครองดั�ว่ยพื่รรคคอมม�ว่นั้�สต์�

5. คว่ามอ อนั้แอข้องช่าต์�มหาอ1านั้าจเดั�มในั้ย.โรปก อให�เก�ดัการแยกต์�ว่เป,นั้อ�สระข้องช่าต์�

อาณ์านั้�คมในั้ทว่'ปต์ าง ๆ

6. สาเหต์.ท'"ท1าให�ย.โรปต์ะว่�นั้ออกพื่�ฒนั้าไปอย างล าช่�าเนั้!"องมาจากคว่ามไม พื่ร�อมข้องสหภาพื่

โซเว่'ยต์และข้�อจ1าก�ดัข้องระบอบส�งคมนั้�ยม

แบบทดัสอบก อนั้และหล�งเร'ยนั้ต์อนั้ท'" 1 สงครามโลกคร��งท'" 1 (ค.ศ. 1914 – 1918)

ให�นั้�กเร'ยนั้เล!อกค1าต์อบท'"ถึ%กต์�องเพื่'ยงค1าต์อบเดั'ยว่

55

Page 56: Lesson From the Two World Wars

สงครามโลกระหว่ าง ค.ศ. 1914 – 1945 : The Two World Wars56

Page 57: Lesson From the Two World Wars

สงครามโลกระหว่ าง ค.ศ. 1914 – 1945 : The Two World Wars

ต์อนั้ท'" 2 องค�การส�นั้นั้�บาต์ช่าต์�ให�นั้�กเร'ยนั้เล!อกค1าต์อบท'"ถึ%กต์�องเพื่'ยงค1าต์อบเดั'ยว่

57

Page 58: Lesson From the Two World Wars

สงครามโลกระหว่ าง ค.ศ. 1914 – 1945 : The Two World Wars58

Page 59: Lesson From the Two World Wars

สงครามโลกระหว่ าง ค.ศ. 1914 – 1945 : The Two World Wars

ต์อนั้ท'" 3 สงครามโลกคร��งท'" 2 (ค.ศ. 1939 – 1945)

ให�นั้�กเร'ยนั้เล!อกค1าต์อบท'"ถึ%กต์�องเพื่'ยงค1าต์อบเดั'ยว่

59

Page 60: Lesson From the Two World Wars

สงครามโลกระหว่ าง ค.ศ. 1914 – 1945 : The Two World Wars

ต์อนั้ท'" 4 องค�การสหประช่าช่าต์�ให�นั้�กเร'ยนั้เล!อกค1าต์อบท'"ถึ%กต์�องเพื่'ยงค1าต์อบเดั'ยว่

60

Page 61: Lesson From the Two World Wars

สงครามโลกระหว่ าง ค.ศ. 1914 – 1945 : The Two World Wars61

Page 62: Lesson From the Two World Wars

สงครามโลกระหว่ าง ค.ศ. 1914 – 1945 : The Two World Wars

ต์อนั้ท'" 5 สภาว่ะหล�งสงครามโลกคร��งท'" 2ให�นั้�กเร'ยนั้เล!อกค1าต์อบท'"ถึ%กต์�องเพื่'ยงค1าต์อบเดั'ยว่

62

Page 63: Lesson From the Two World Wars

สงครามโลกระหว่ าง ค.ศ. 1914 – 1945 : The Two World Wars63

Page 64: Lesson From the Two World Wars

สงครามโลกระหว่ าง ค.ศ. 1914 – 1945 : The Two World Wars64