18
Tema 1: Les plantes

les plantes 5è català

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: les plantes 5è català

Tema 1: Les plantes

Què és una planta?

Éssers pluricel·lulars (moltes cèl·lules)

Estan fixades al sol Fabriquen el seu aliment Estan formades per:

Tija Fulles Arrel

(Hi ha moltes plantes amb flors però no totes)

Page 2: les plantes 5è català

Parts d'una planta i les seves funcions

Page 3: les plantes 5è català

Nutrició de les plantes

Les plantes per a sobreviure necessiten:

- Aigua

- Sol

- Aire (diòxid de carboni)

- Sals minerals

Les plantes amb aquests elements fabriquen els seus aliments per mitjà de la fotosíntesi que es du a

- Les fulles serveixen per a respirar - L'arrel serveix per a absorbir aigua i sals minerals i per a subjectar la planta - La tija serveix per a repartir l'aliment a tota la planta - La flor és l'òrgan reproductor de les plantes

Page 4: les plantes 5è català

terme en les fulles i tiges verdes

Durant la fotosíntesi la planta absorbeix diòxid de carboni i produeix oxigen que passa a l'atmosfera.

Reproducció de les plantesLes flors són els òrgans reproductors de les plantes

LES PARTS D'UNA FLOR SÓN:

CALZE: És el conjunt de fulles verdes.

Cada fulla verd es diu sèpal

COROL·LA: És el conjunt de fulles de colors.

Cada fulla de color es diu pètal.

ESTAMS: Són els òrgans reproductors masculins. Aquí trobem el pol·len.

PISTIL: És l'òrgan reproductor femení. Aquí trobem els òvuls

Page 5: les plantes 5è català

El procés de reproducció de les plantes que es dona en les flors comença per la pol·linització

Encara que cada flor té els seus estams amb pol·len i el seu pistil amb els òvuls, normalment fan servir el pol·len d'altres flors.

Com ho fan si no es poden moure ?

Pel vent i pels insectes

Una vegada pol·linitzada es formarà a partir de la flor el fruit amb les llavors dintre.

Aquestes llavors donaran lloc a una planta nova

Page 6: les plantes 5è català

ArbresEls arbres són plantes amb la tija dura

Hi ha arbres que perdent totes les fulles són de fulla caduca

Hi ha arbres que sempre tenen fulles són de fulla perenne

Page 7: les plantes 5è català

EXERCICIS

Posa el nom de les parts d'una planta

Page 8: les plantes 5è català

Omple els buits:

Nutrició de les plantes

Les plantes per a sobreviure necessiten:

Què és una planta?

Éssers _____________ (moltes cèl·lules) Estan ___________________________ Fabriquen_________________________ Estan formades per:

- - -

(No totes les plantes tenen _______)

Les fulles serveixen per a ___________

L'arrel serveix per a absorbir ________ i _____________ i per a subjectar la planta

La tija serveix per

_____________________________

La flor és l'òrgan ____________ de les plantes

Page 9: les plantes 5è català

-

-

-

-

Les plantes amb aquests elements fabriquen els seus aliments per mitjà de la __________ que es du a terme en les fulles i tiges verdes

Durant la fotosíntesi la planta absorbeix __________ i produeix ____________ que passa a l'atmosfera.

Reproducció de les plantesLes FLORS són els ________________ de les plantes

LES PARTS D'UNA FLOR SÓN:

Page 10: les plantes 5è català

CALZE: _________________________

Cada fulla verd es diu _________

COROL·LA: ____________________________.

Cada fulla de color es diu ________.

ESTAMS: Són els òrgans reproductors _______. Aquí trobem el _______.

PISTIL: És l'òrgan reproductor ________. Aquí trobem els ________.

El procés de reproducció de les plantes que es dona en les flors comença per la _____________

Encara que cada flor té els seus estams amb pol·len i el seu pistil amb els òvuls, normalment fan servir el pol·len ____________.

Page 11: les plantes 5è català

Com ho fan si no es poden moure ?

___________________________.

Una vegada pol·linitzada es formarà a partir de la flor el fruit amb les llavors dintre.

Aquestes llavors donaran lloc a una planta nova

ArbresEls arbres són plantes amb la tija dura

Hi ha arbres que perden totes les fulles són de fulla _________

Hi ha arbres que sempre tenen fulles són de fulla _________

Examen tema 2: Les Plantes

 Alumne:

Data:

 1)              Totes les plantes tenen:

 

-

 

-

 

-

Page 12: les plantes 5è català

 

2)            Posa el nom de les parts de la planta

 

3)            Les plantes necessiten per a sobreviure:

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

Page 13: les plantes 5è català

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

  

 

4)            Completa:

 

 

Les fulles serveixen per a: _________________

 

 

 

L'arrel serveix per a absorbir

 

_________________________________

 

 

i per a ____________________________

 

Page 14: les plantes 5è català

 

 

 

El tall serveix per a ______________________________ a tota la planta.

 

 

 

La flor es el òrgan _________________________ de les plantes.

 

 

 

5) Posa els noms de les parts de la flor:

 

 

 

 

Page 15: les plantes 5è català

 

 

 

 

 

6) Completa

 

-       Hi ha arbres que perden les fulles i s'anomenen de fulla ___________

 

 

Page 16: les plantes 5è català

- Hi ha arbres que sempre tenen fulles i s'anomenen de fulla ____________