Click here to load reader

LEMBAGA RAYUAN NEGERI di Seminar Lembaga Rayuan Malaysia 2013 Anjuran Lembaga Rayuan Negeri Perak dan JPBD Perak pada 2 Disember 2013 LEMBAGA RAYUAN NEGERI JOHOR Oleh : Y.Bhg . Datuk

  • View
    242

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of LEMBAGA RAYUAN NEGERI di Seminar Lembaga Rayuan Malaysia 2013 Anjuran Lembaga Rayuan Negeri Perak...

Dibentangkan di Seminar Lembaga Rayuan Malaysia 2013 Anjuran Lembaga Rayuan Negeri Perak dan JPBD Perak pada 2 Disember 2013

LEMBAGA RAYUAN LEMBAGA RAYUAN NEGERI JOHORNEGERI JOHOR

OlehOleh ::Y.BhgY.Bhg . . DatukDatuk Zainuddin bin MuhammadZainuddin bin Muhammad

PengerusiPengerusiLembagaLembaga RayuanRayuan NegeriNegeri JohorJohor

Dibentangkan di Seminar Lembaga Rayuan Malaysia 2013 Anjuran Lembaga Rayuan Negeri Perak dan JPBD Perak pada 2 Disember 2013

PENGENALAN

Merupakan badan berkecuali/tribunal yang dilantik oleh Pihak Berkuasa Negeri (PBN).

Bertujuan untuk menyelesaikanketidakpuasan yang terbit daripadasesuatu keputusan perancangan olehpihak berkuasa perancang tempatan yang digariskan di bawah Akta 172.

Bertanggungjawab untuk mendengar, mempertimbang dan membuat keputusandalam beberapa hal tertentu yang diperuntukkan oleh Akta 172.

Dibentangkan di Seminar Lembaga Rayuan Malaysia 2013 Anjuran Lembaga Rayuan Negeri Perak dan JPBD Perak pada 2 Disember 2013

PENUBUHAN LEMBAGA RAYUAN

PENUBUHAN LEMBAGA RAYUAN DIPERUNTUKKAN DALAM BAHAGIAN VI, SUBSEKSYEN 36(1), AKTA 172

BAGI MAKSUD-MAKSUD AKTA INI, MAKA HENDAKLAH DITUBUHKAN

SUATU LEMBAGA RAYUAN DI DALAM DAN BAGI NEGERI

Dibentangkan di Seminar Lembaga Rayuan Malaysia 2013 Anjuran Lembaga Rayuan Negeri Perak dan JPBD Perak pada 2 Disember 2013

PENUBUHAN LEMBAGA RAYUAN

AktaAkta PerancangPerancang Bandar Bandar dandan DesaDesa1976 ( 1976 ( AktaAkta 172 ) 172 ) telahtelah berkuatkuasaberkuatkuasabagibagi seluruhseluruh NegeriNegeri Johor Johor padapada 10 10 September 1987.September 1987.

Dibentangkan di Seminar Lembaga Rayuan Malaysia 2013 Anjuran Lembaga Rayuan Negeri Perak dan JPBD Perak pada 2 Disember 2013

KAEDAH-KAEDAH

KaedahKaedah -- KaedahKaedah LembagaLembagaRayuanRayuan ((NegeriNegeri Johor) 2008 Johor) 2008 telahtelahdiwartakandiwartakan padapada ::--

17 17 JulaiJulai 2008 No. Warta 2008 No. Warta JPU 33 JPU 33 JilJil . 49 No. 15. 49 No. 15

Dibentangkan di Seminar Lembaga Rayuan Malaysia 2013 Anjuran Lembaga Rayuan Negeri Perak dan JPBD Perak pada 2 Disember 2013

29 JULAI 29 JULAI 20092009

TetuanTetuan SKF Properties SKF Properties SdnSdn BhdBhdvsvs

MajlisMajlis Daerah Daerah PontianPontian( LRNJ/07/MDP/07/001/2009 )( LRNJ/07/MDP/07/001/2009 )

((PerbicaraanPerbicaraan telahtelah diadakandiadakan padapada 16 16 November 2009 November 2009 dandan rayuanrayuan dibenarkandibenarkan . ). )

KES PERTAMA DI DAFTAR

Dibentangkan di Seminar Lembaga Rayuan Malaysia 2013 Anjuran Lembaga Rayuan Negeri Perak dan JPBD Perak pada 2 Disember 2013

SUBSEK. 36(2) BHG. VI AKTA 172

PBN hendaklah, melalui pemberitahudalam Warta Negeri, melantik-

(a) dengan persetujuan Menteri , seorang Pengerusidan seorang Timbalan Pengerusi bagi LembagaRayuan itu, iaitu orang-orang yang adalah atautelah menjadi hakim atau peguambela danpeguamcara Mahkamah Tinggi atau ahliPerkhidmatan Kehakiman dan Undang-undangMalaysia atau yang berpengalaman dari segikehakiman atau seseorang yang berkelayakan, berpengalaman yang bersesuaian; dan

KEAHLIAN LEMBAGA RAYUAN

Dibentangkan di Seminar Lembaga Rayuan Malaysia 2013 Anjuran Lembaga Rayuan Negeri Perak dan JPBD Perak pada 2 Disember 2013

(b) beberapa orang yang layak, tidaklebih daripada dua belas , sebagaiahli tambahan.

(sambungan) SUBSEKSYEN 36(2) Akta 172

Dibentangkan di Seminar Lembaga Rayuan Malaysia 2013 Anjuran Lembaga Rayuan Negeri Perak dan JPBD Perak pada 2 Disember 2013

Perlantikan Pengerusi, TimbalanPengerusi dan ahli-ahli LembagaRayuan yang lain dilantik bagi suatutempoh tidak melebihi tiga (3) tahun. Walau bagaimanapun, perlantikansemula boleh dibuat.

PBN boleh menarikbalik perlantikanseseorang ahli Lembaga Rayuantanpa memberikan apa-apa sebab(subseksyen 36(4) Akta 172).

Dibentangkan di Seminar Lembaga Rayuan Malaysia 2013 Anjuran Lembaga Rayuan Negeri Perak dan JPBD Perak pada 2 Disember 2013

Subseksyen 36(15) membolehkanPBN menyediakan Kaedah-Kaedahmemperincikan prosedur & prosidingLembaga Rayuan.

Walau bagaimanapun, bagi mencapaikeseragaman dasar dan undang-undang di semua Negeri, JPBD Sem. Malaysia melalui Kem. Perumahandan Kerajaan Tempatan telahmenyedia dan membentangkanKaedah-Kaedah Lembaga Rayuankepada MNKT pada tahun 1988 dantelah diluluskan pada tahun yang sama.

Dibentangkan di Seminar Lembaga Rayuan Malaysia 2013 Anjuran Lembaga Rayuan Negeri Perak dan JPBD Perak pada 2 Disember 2013

Penubuhan Lembaga RayuanKelulusan Majlis Mesyuarat Kerajaan RM Bil: 10 September 1987

PengerusiPersetujuan Menteri Besar - 26 Oktober 2004 RM Bil : 1732 / 2011Persetujuan Menteri Perumahan Kerajaan Tempatan 14 Oktober 2011

Timbalan PengerusiPersetujuan Menteri Besar 7 September 2011 RM Bil :

1660 / 2011Persetujuan Menteri Perumahan Kerajaan Tempatan 14 Oktober 2011

MAKLUMAT LEMBAGA RAYUAN NEGERI JOHOR 2011 - 2014

Dibentangkan di Seminar Lembaga Rayuan Malaysia 2013 Anjuran Lembaga Rayuan Negeri Perak dan JPBD Perak pada 2 Disember 2013

PendaftarPersetujuan JPN : JPN 02/2006 bertarikh 17 Julai 2006Persetujuan MMK : 30 Ogos 2006 RM Bil. 1406/2006

Ahli Lembaga RayuanPersetujuan JPN : JPN Bil. 02/2004 bertarikh 24 Ogos 2004Persetujuan MMK : 7 September 2011 RM Bil. 1660/2011

Keahlian Lembaga RayuanPengerusi : Y.Bhg. Datuk Zainuddin b. MuhammadTimbalan Pengerusi : Y.B. Dato Md. Zahari b. Md. ZinAhli : Y.B. Dato Johari b. Suratman

Y.B. Dato Punijan b. SutarjoY.B. Dato Haji Hashim b. YahyaY.B. Dato Haji Naim b. NasirTn. Hj. Yahaya b. Mohd SallehProf. Dr. Abdullah b. Ab.Rahman

Pendaftar : Hajah Hazizah bt Sadan

(sambungan)

Dibentangkan di Seminar Lembaga Rayuan Malaysia 2013 Anjuran Lembaga Rayuan Negeri Perak dan JPBD Perak pada 2 Disember 2013

SIAPA YANG BOLEH MERAYU?

Akta 172 membenarkan sesiapa yang terkilan dengan keputusan/syarat-syarat permohonan perancanganmengikut peruntukan Akta 172, samaada pemaju, pemilik tanah ataupun jirantanah bersebelahan yang mana tanahtersebut terbabit dengan permohonankebenaran merancang.

Dibentangkan di Seminar Lembaga Rayuan Malaysia 2013 Anjuran Lembaga Rayuan Negeri Perak dan JPBD Perak pada 2 Disember 2013

JENIS-JENIS RAYUAN

1

Rayuan oleh pemohon pemajuanterhadap keputusan pihakberkuasaperancang tempatan yang enggan berikebenaran merancang atau merayuterhadap syarat yang dikenakan.

Perenggan 23(1)(a)Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976

Dibentangkan di Seminar Lembaga Rayuan Malaysia 2013 Anjuran Lembaga Rayuan Negeri Perak dan JPBD Perak pada 2 Disember 2013

Rayuan oleh pemunya-pemunya tanahberjiran yang telah membuat bantahan.

Perenggan 23(1)(b)Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976

Terkilan terhadap pembayaran balikpampasan yang ditawarkan (oleh PBPT) akibat penarikan balik atau pengubahsuaiankebenaran merancang / kelulusan pelanbangunan.

Subseksyen 25(9)Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976

2

3

Dibentangkan di Seminar Lembaga Rayuan Malaysia 2013 Anjuran Lembaga Rayuan Negeri Perak dan JPBD Perak pada 2 Disember 2013

Subseksyen 30(2)Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976

Terkilan dengan notis permintaan(rekuisisi) oleh PBPT untuk -

1. diberhentikan penggunaan;

2. mengenakan syarat bagi penggunaantanah; dan

3. menghendaki langkah tertentu diambiluntuk mengubah atau memindahbangunan

4

Dibentangkan di Seminar Lembaga Rayuan Malaysia 2013 Anjuran Lembaga Rayuan Negeri Perak dan JPBD Perak pada 2 Disember 2013

Terkilan dengan amaun pampasan yang ditawarkan oleh pihakberkuasa perancangtempatan berkenaan pematuhan notispermintaan.

Subseksyen 30(7)Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976

Terkilan dengan Perintah Pemeliharaan

Pokok.

Seksyen 35CAkta Perancangan Bandar dan Desa 1976

5

6

Dibentangkan di Seminar Lembaga Rayuan Malaysia 2013 Anjuran Lembaga Rayuan Negeri Perak dan JPBD Perak pada 2 Disember 2013

Terkilan dengan kehendak PBPT berkenaankeperluan mengganti pokok.

Subseksyen 35E(3)Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976

Tidak puashati dengan amaun pampasanberkenaan perintah pemeliharaan pokok.

Subseksyen 35D(3)Akta Perancangan Bandar dan Desa 19767

8

Dibentangkan di Seminar Lembaga Rayuan Malaysia 2013 Anjuran Lembaga Rayuan Negeri Perak dan JPBD Perak pada 2 Disember 2013

PROSES RAYUAN

Perayu Mengisi Borang( Kaedah 4(2) )

Kaedah 4(2) Sesuatu rayuan ke Lembaga Rayuanhendaklah dikemukakan dengan menfailkandi pejabat Pendaftar, dengan sebanyakmana salinan mengikut bilangan pihak yangakan disampaikan,suatu notis rayuanbertulis dalam;

Borang A-E Jadual II

Dibentangkan di Seminar Lembaga Rayuan Malaysia 2013 Anjuran Lembaga Rayuan Negeri Perak dan JPBD Perak pada 2 Disember 2013

Pendaftar Mendaftar Rayuan( Kaedah 3(2) )

(sambungan)

Kaedah 3(2) Pendaftar hendaklah menyebabkan daftardisimpan dalam Jadual 1 Daftar Rayuan

Dibentangkan di Seminar Lembaga Rayuan Malaysia 2013 Anjuran Lembaga Rayuan Negeri Perak dan JPBD Perak pada 2 Disember 2013

(sambungan)

Dikenakan Fee RM100.00( Kaedah (3) )

Kaedah 3 Sesuatu rayuan ke Lembaga Rayuanhendaklah disertakan dengan bayaran

Dibentangkan di Seminar Lembaga Rayuan Malaysia 2013 Anjuran Lembaga Rayuan Negeri Perak dan JPBD Perak pada 2 Disember 2013

Bil. Jenis Jenis Bayaran RM

1. Menfailkan kes rayuan 100

2. Penyediaan dokumen bagi perbicaraan 200

Search related